a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Cretavoice

ΑΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 65 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Οι υ0οψήφιοι ∆ήµαρχοι Χανίων α0αντούν στις ερωτήσεις της Cretavoice ΑΦΙΕΡΩΜΑ σελ. 14 έως 21

Eκδηλώσεις

ΑΦΙΕΡΩΜΑ σελ. 6 έως 11

Εκδηλώσεις του ChaniaBC στις

σελ.26-27


www.cretavoice.gr

Cretavoice

Για τις καταστροφές δεν ευθύνεται η «Ωκεανίδα» αλλά η εγκατάλειψη των Χανίων οι άθλιες υποδοµές τους και η ασυνεννοησία των υπηρεσιών

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Ξέσπασε ο Κώστας Συνολάκης: Μας αξίζουν καλύτερα

«Τ

α πρόσφατα έντονα και− ρικά φαινόµενα στα Χανιά απεκάλυψαν για µία ακόµη φορά πόσο µεγάλη τρωτότητα έχουµε όταν αντιµετω− πίζουµε τα καπρίτσια της φύσης». Αυτό επισηµαίνει σε άρθρο του ο διακεκριµένος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Συνολάκης, το οποίο δηµοσιεύθη− κε στην εφηµερίδα «Καθηµερινή». Ο κ. Συνολάκης, αναφερό− µενος στο φαινόµενο που προκάλεσε όλες αυτές τις καταστροφές στην ενδο− χώρα των Χανίων, σηµείω− σε ότι «είναι πολύ νωρίς να αποφανθούµε πόσο σπάνια ήταν η καταιγίδα «Ωκεανί− δα» που έπληξε τη ∆υτική Κρήτη, αλλά φαίνεται ότι, µέχρι τώρα, οι ειδικοί πίστευαν ότι παρόµοια συµ− βάντα επαναλαµβάνονται περίπου κάθε 25 χρόνια. Οι πεδινές περιοχές του νοµού δέχθηκαν βροχο− πτώσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 1/7 των ακραίων βροχοπτώσεων που δέχθηκε το Χιούστον του Τέξας στον τυφώνα «Χάρβεϊ» τον Αύγουστο του 2017». Και συνεχίζοντας το άρθρο του ο καθη− γητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, τονίζει: «Η κυβέρνηση έσπευσε να χρεώσει το φαινόµενο στην κλιµατική αλλαγή, όπως άλλωστε την καταστροφή στη Μάνδρα και στο Μάτι. Αναρωτιέται, λοιπόν, κάποιος, αφού η κυβέρνηση γνωρίζει καλύτερα από τους επιστήµονες τι είναι κλιµατική αλλαγή, γιατί δεν είχε προε− τοιµαστεί καλύτερα, ώστε να αντιµετω− πίσει τις άµεσες συνέπειές της, τις οποί− ες, όπως διαβεβαιώνει, ήδη εισπράττου− µε. ∆υστυχώς, αυτό που είδαµε µε την «Ωκεανίδα» είναι ότι παραµένουµε πανελλαδικά ανέτοιµοι για να αντιµετω− πίσουµε µια µεγάλη κρίση, είτε από ακραίο φυσικό φαινόµενο ή από ανθρω− πογενείς παράγοντες. Φανταστείτε να είχαµε να αντιµετωπίσουµε µια πυρκα− γιά που καίει επί πολλές εβδοµάδες ή ένα τσουνάµι που πληµµυρίζει σε έκτα− ση εκατοντάδων µέτρων την ενδοχώρα στη Νότια Κρήτη, ή ένα ρηχό σεισµό µε επίκεντρο µέσα σε µια µεγάλη πόλη. Θα αναθεωρούσαµε τη χρήση του όρου βιβλική καταστροφή, που τόσο ελεύθερα χρησιµοποιήθηκε τις τελευταίες ηµέρες. Οι ζηµιές στις καλλιέργειες και στα

οπωροφόρα δένδρα δεν έχουν ακόµη εκτιµηθεί, είναι πολύ µεγάλες, όπως άλλωστε είναι και στις υποδοµές στον νοµό Χανίων που είναι άθλιες. Το µεγα− λύτερο µέρος του οδικού δικτύου κατα− σκευάστηκε πριν από τη δικτατορία. Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) που συνδέει το Ηράκλειο µε τα Χανιά ολοκληρώθηκε επί χούντας, και είναι ένας δρόµος χειρότερος και µε περισσό− τερα ατυχήµατα αναλογικά µε τη χρήση από την παλιά «εθνική» οδό Κορίνθου − Πατρών.

Ήταν, λοιπόν, αναµενόµενο ότι θα υπήρ− χαν µεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, αφού σχεδιάστηκε για άλλες ανάγκες και άλλα φορτία, και µάλλον δεν σχεδιάστηκε για πληµµύρες πεντη− κονταετίας. Ηταν εξίσου αναµενόµενο ότι θα κατέρρεαν γέφυρες, αφού φαίνε− ται πως κανείς δεν είχε ασχοληθεί µε την αξιολόγηση της στατικής τους επάρκειας. Αυτό που δεν ήταν αναµενό− µενο είναι ότι ακόµη και κατά τη διαχεί− ριση της κρίσης θα υπήρχαν διχογνω− µίες για το αν η Περιφέρεια Κρήτης ή το υπουργείο Υποδοµών ήταν υπεύθυνο για

διανοίξεις, όπως έγινε στη διένεξη για το ποια υπηρεσία θα αποκαθιστούσε µια σχετικά µικρή κατολίσθηση από τον ΒΟΑΚ, που είχε συµβεί πριν από σχεδόν έξι εβδοµάδες. Ο ΒΟΑΚ παρέµεινε, λοι− πόν, κλειστός και άνοιξε µαγικά µόνο όταν έκλεισε ή «παλιά εθνική», που είναι ο σχεδόν παραλια− κός δρόµος που συνδέει τα Χανιά µε τις δυτικές κωµοπό− λεις. Με τη σειρά της, η «παλιά εθνική» έκλεισε µε το πέρασµα της «Ωκεανίδας» επειδή κατέρ− ρευσε ένα τµήµα της γέφυρας στον ποταµό Ιορδανό του Πλατανιά. Οι πυλώνες της γέφυρας δεν επηρεάστηκαν και έτσι κατέστη εφικτή η άµεση προσωρινή επισκευή της από τον στρατό, µε σιδε− ροκατασκευή τύπου Μπέλεϊ – για τους πιο παλιούς η νέα γέφυρα µοι− άζει µε γέφυρα meccano. Ο τρόπος κατάρρευσης της γέφυρας γεννά το ερώτηµα κατά πόσον είχε καταπονηθεί από τη συνεχή διέλευση βαρέων φορτηγών που δεν είχαν την επιλογή να κατευθυνθούν στον ΒΟΑΚ. ∆ηλαδή, µπορεί η γραφειοκρατική καθυ− στέρηση και η διχογνωµία για τη διάνοι− ξη της κατολίσθησης στον ΒΟΑΚ να επι− τάχυναν την καταπόνηση και την κατάρ− ρευση της γέφυρας του Πλατανιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνει και η κατάσταση του δρόµου από τα Χανιά στον Πλατα−


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

νιά που γέµισε λακκούβες. Η διαφωνία κράτους/περιφέρειας φαίνεται πως θα στοιχίσει πολ− λαπλάσια από τη διάνοιξη της κατολίσθησης. Οσον αφορά την αθλιότητα των υποδοµών στα Χανιά, ενδει− κτικά, ας ανατρέξουµε στον νέο αερολιµένα του νοµού που λει− τούργησε πέρυσι. Η επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου που είχε λειτουργήσει πριν από περίπου 25 χρόνια στοίχισε περίπου 100 εκατ. ευρώ. Το νέο τέρµιναλ δεν έχει καν γέφυρες αποβίβασης, όπως έχουν µικρά περιφερειακά αεροδρόµια σε κωµοπόλεις της Ασίας, µικρότε− ρες από τα Χανιά και πολλές από αυτές χωρίς τουριστική κίνηση. Οι τουαλέτες παραµέ− νουν µε τα ίδια πλακάκια που είχαν πριν, προφανώς µε προϋ− πολογισµό 100 εκατ. δεν υπήρ− χαν χρήµατα για πλακάκια νεό− τερα εικοσιπενταετίας. Τα κλι− µακοστάσια δεν φαίνεται να έχουν τα πλάτη που περιµένει κανείς σε δηµόσια κτίρια και οι επιβάτες συνωστίζονται. Φανταστείτε να φτάνατε µε το πλοίο της γραµµής σε λιµάνι στη Μεγαλόνησο και να βγαίνα−

τε έξω µε λάντζες, επειδή το πλοίο δεν µπορούσε να προ− σεγγίσει, έτσι γινόταν στα Χανιά πριν λειτουργήσει το λιµάνι της Σούδας. Οι σύγχρο− νοι Χανιώτες και οι επισκέπτες ταλαιπωρούνται στο αεροδρό− µιο, χειµώνα και καλοκαίρι, όταν βρέχει ή φυσάει, περιµένοντας τα λεωφορεία. Οχι, µη νοµίζετε ότι αυτό γίνεται για συντεχνια− κούς λόγους, αγνοήστε ότι τα αεροσκάφη σταθµεύουν σε απόσταση περίπου 50 µέτρων από τον αεροσταθµό, η αποβί− βαση µε τις σύγχρονες λάντζες

γίνεται για λόγους ασφαλείας, που προφανώς δεν υφίστανται σε άλλα αεροδρόµια. Το τέρµι− ναλ υποδέχεται τους επιβάτες πρώτα µε σκάλες που ανεβαί− νουν, µετά µε σκάλες που κατε− βαίνουν, σκάλες που δεν είναι κυλιόµενες. Αναρωτιέται κανείς αν ο σχεδιαστής του νέου «αεροσταθµού» είχε ταξιδέψει ποτέ του µε αεροπλάνο. Το πιο κωµικοτραγικό είναι ότι το τέρ− µιναλ παραχωρήθηκε στη Fraport για 40 χρόνια, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης, που πληρώθηκαν

από ευρωπαϊκούς και δηµόσι− ους πόρους. Τα προβλήµατα που συσσώ− ρευσε η κακοκαιρία είναι µεγά− λα και θα πάρει χρόνια να επου− λωθούν οι πληγές, ειδικά στη γεωργία. Συγχρόνως, τα Χανιά πρέπει να προσέξουν τον τουρι− σµό, την άλλη βαριά βιοµηχανία του νοµού. Τα ερωτηµατολόγια που µαζεύουν πανεπιστηµιακοί και ερευνητές από το Μεσογει− ακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) από τους επισκέ− πτες τα καλοκαίρια αναδεικνύ− ουν τρία βασικά παράπονα που

µας υποβαθµίζουν: ανεπάρκεια δρόµων, ανεπάρκεια πεζοδρο− µίων και σκουπίδια. Και τα τρία είναι αρµοδιότητας του κράτους – θα αντισταθώ στον πειρασµό να σχολιάσω αν είναι αρµοδιότητα του κράτους, της Περιφέρειας, της Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης ή των δήµων. ∆εν θα σχολιάσω επίσης γιατί δεν έχει µεριµνήσει η επα− ναπαυµένη κυβέρνηση των Αθη− νών για κατασκευή συγχρόνων αυτοκινητοδρόµων στην Κρήτη. Η εγκατάλειψη του νοµού Χανίων πρέπει να σταµατήσει, γιατί τα Χανιά στηρίζουν την εθνική οικονοµία κατά κεφαλήν περισσότερο από σχεδόν όλους τους άλλους νοµούς. Η επίσηµη «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στην οποία βρίσκονται είναι µία ευκαιρία να σκεφθούν οι Χανιώ− τες τι Χανιά θέλουν και να απαι− τήσουν να προχωρήσει το κρά− τος άµεσα σε αποζηµιώσεις για τις καλλιέργειες, σε διανοίξεις σύγχρονων δρόµων, σε έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και ανακύκλωσης, και σε έργα καθαρισµού και αποκατάστα− σης των παραλιών µε εµπλουτι− Συνέχεια στη σελ. 4

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 3


www.cretavoice.gr σµό. Μας αξίζουν καλύτερα». Έπεσαν 80 εκατ. κυβικά µέτρα νερού. Έβρεχε ασταµάτητα 41 ώρες Στο µεταξύ, τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη− νών−meteo από την ανάλυση της µετεωρολογικής κατάστασης που προκάλεσε τις καταστροφικές πληµµύρες στην Κρήτη στο τριήµε− ρο 24−26 Φεβρουαρίου, αναδεικνύ− ουν την ιδιαιτερότητα του φαινο− µένου. Είναι ενδεικτικό ότι στους δύο σταθµούς του ΕΑΑ/meteo.gr στην Ασή Γωνιά και στου Ασκύφου για περίπου 41 συνεχόµενες ώρες έπε− φτε βροχή χωρίς καµία διακοπή. Η µεγαλύτερη ένταση καταγράφηκε και στους δύο σταθµούς στο εξάω− ρο µεταξύ 06:30−12:30 του πρωινού της ∆ευτέρας 25 Φεβρουαρίου. Εστιάζοντας σε ορισµένα σηµεία όπου σηµειώθηκαν µεγάλες κατα− στροφές, το ΕΑΑ−meteo εκτιµά ότι µόνο στα ανατολικά κράσπεδα των Λευκών Ορέων, µια περιοχή έκτα− σης περίπου 140 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, έπεσαν περισσότερα από 80 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού, χωρίς να υπολογισθούν οι ποσότητες που έπεσαν στο υπό− λοιπο πολύ µεγαλύτερο τµήµα του νοµού Χανίων. Εξάλλου στη διάρκεια του τριηµέ− ρου 24−26 Φεβρουαρίου το σύστη− µα ανίχνευσης κεραυνών ΖΕΥΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανίχνευσε συνολικά περισσότε− ρους από 15.500 κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρα− κτορείο Ειδήσεων. Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει το ρόλο της τοπογραφίας στην συγκέντρωση του µεγαλύτερου όγκου βροχής στα Λευκά Όρη, µε δύο διακριτές περιοχές. Η πρώτη ήταν στα ανατολικά Λευκά Όρη µε ύψος βροχής µεγαλύτερο των 500 χιλιοστών, όπου βρίσκονται και οι δύο σταθµοί του Εθνικού Αστερο− σκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι οποί− οι κατέγραψαν τα µεγαλύτερα ύψη βροχής (Ασή Γωνιά µε 558 χιλιοστά και Ασκύφου µε 596 χιλιοστά). Η δεύτερη στην περιοχή του Σέµπρωνα στα βορειοδυτικά κρά− σπεδα των Λευκών Ορέων, όπου ο σταθµός κατέγραψε 496 χιλιοστά βροχής. Μεταξύ αυτών των δύο περιοχών µε τη µέγιστη βροχόπτω− ση λειτουργεί ο σταθµός του ΕΑΑ/meteo.gr στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο στο Φαράγγι της Σαµαριάς, ο οποίος όµως, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, δεν έχει ακόµα στείλει τις µετρήσεις βροχής του τριηµέρου.

4 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πανευρωπαϊκό ρεκόρ μηνιαίας βροχόπτωσης "κατέκτησαν" τα Ασκύφου Σφακίων

Σε πολλές περιοχές των Χανίων έπεσε σε δύο ηµέρες η βροχή που πέφτει υπό φυσιολογικές συνθήκες σε έξι µήνες

Ο

αθροιστικός υετός που κατέγραψε ο µετεωρολογικός σταθµός του Εθνι− κού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, που βρίσκεται στο οροπέδιο Ασκύφου Χανίων από την 01/02 έως και το πρωί της ∆ευτέρας 26/02 έφτασε στα 1202 χιλιοστά. Το προηγούµενοι ρεκόρ µηνιαίου υετού σε κατοικη− µένη περιοχή άνηκε στο Grψndalen της Νορβηγίας µε 1190 χιλιοστά, ρεκόρ που κρατούσε από το 1989. Εξαιρετικά µεγάλα ύψη βροχής, έφερε όµως η «Ωκεανίς» και στη υπόλοιπη ∆υτι− κή Κρήτη από το Σάββατο 23/02 έως και το πρωί της Τρίτης 26/02. Ένας νεκρός, πληµµύρες, κατολισθήσεις, καταστροφές σε δηµόσιες και ιδιωτικές περιουσίες, κλειστά σχολεία, δυσκολίες στις µετακινήσεις και τις µεταφορές, συνθέτουν µια εικόνα αµέτρητων προβληµάτων στην περιοχή. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, (Πίνακας 1), από το Σάββατο 23/02 έως το πρωί της Τρίτης 26/02 στην περιοχή του Σέµπρωνα Χανίων έπεσε το 40.9% της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης. Πολύ υψηλά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά και για τον υπόλοιπο νοµό Χανίων, ξεπερνώντας στο 31% στο οροπέδιο Ασκύφου, στις Βρύσες, στους Άγιους Πάντες και στον Αλικιανό.

Στον Χάρτη φαίνονται οι θέσεις των παραπάνω σταθµών και τα σχετικά ύψη βροχής.

Ολικό ύψος βροχής από το Σάββατο 23/02 έως το πρωί της Τρίτης 26/02. Επίσης, έτη λειτουργίας, µέση ετήσια τιµή και ποσοστό επί αυτής.

Κ. Λαγουβάρδος: Οι τρεις λόγοι που η Κρήτη «πνίγηκε» από τις βροχές Οι ισχυρές βροχές που έπεσαν στην Κρήτη, σε γενικές γραµµές, οφείλονται στον συνδυασµό τριών παραγόντων, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδο− νικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και υπεύθυνος της µετεωρολογικής υπη− ρεσίας meteo. Οι τρεις αυτοί παράγοντες που «έδρασαν» από κοινού, είναι: • Η διέλευση ενός βαροµετρικού χαµη− λού νότια της Κρήτης. • Η ύπαρξη µια ψυχρής αέριας µάζας στα µεσαία στρώµατα της ατµόσφαιρας, περίπου στα 5.000 µέτρα, η οποία ευνόη−

σε την έντονη αστάθεια. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, υπήρξε επίσης σηµαντική κεραυνική δραστηριότητα στο νησί αλλά και στη θάλασσα, στο Κρητικό και στο Λιβυκό Πέλαγος. • Η τοπογραφία, ιδίως οι εκτεταµένες οροσειρές της ∆υτικής Κρήτης, που ευνο− εί περαιτέρω την αστάθεια και εποµένως την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καται− γίδων. «Οι τρεις αυτοί παράγοντες», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, «λειτούργησαν συνεργατι− κά για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πέραν των 24 ωρών, µε αποτέλεσµα την εµµονή των φαινοµένων, ιδίως των ισχυρών βρο− χοπτώσεων, για πολλές ώρες πάνω από

την Κρήτη, µε τα εντονότερα φαινόµενα στα δυτικά του νησιού. Η εµµονή αυτή προκάλεσε τα µεγάλα ύψη βροχής που έπεσαν στα δυτικά, µε αποτέλεσµα τις πολύ σηµαντικές καταστροφές». Ο κ. Λαγουβάρδος επεσήµανε ότι «η προ− γνωσιµότητα του φαινοµένου ήταν στην περίπτωση αυτή πολύ καλή, δηλαδή από το Σάββατο και κυρίως τη Κυριακή το πρωί, οι προγνωστικοί χάρτες της βροχής έδειχναν την πρωτοφανή ένταση του αναµενόµενου φαινοµένου, για το λόγο αυτό το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε εκδώσει σχετική προειδοποίηση, τονίζοντας την σοβαρότητα της κατά− στασης».

«Ιστορική» ως προς το μέγεθός της η θεομηνία που έπληξε τα Χανιά

Θοδωρής Κολυδάς: Από το 1968 είχε να καταγραφεί παρόµοια καταστροφή στην Κρήτη

Χ

ρήσιµα ιστορικά στοιχεία από το ηµερολόγιο που τηρεί, παραθέτει ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, µε αφορµή τις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν την Κρήτη από τις 12 µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. («Χιόνη» και «Ωκεανίς». Όπως αναφέρει ο γνωστός και έγκυρος µετεωρολόγος, «από το προσωπικό µου ηµερολόγιο που τηρώ −από τότε που ξεκίνησα την καριέρα µου στην ΕΜΥ− υπάρχουν εγγραφές για τις πληµµύρες του ανατολικού Λασιθίου τον Σεπτέµ− βρη του 1986 που κατέρρευσαν πολλές γέφυρες, του Ηρακλείου στα µέσα Ιανουαρίου του 1994 (13/14) του Ρεθύµνου στις 28 Οκτωβρίου 1991 και των Χανίων στις 15/1/2000 και τον Φεβρουάριο του 2017. Υπάρχουν και προπολεµικές αναφορές για πληµµύρες στα µέσα του ∆εκεµβρίου του 1929 και τον Νοέµβριο του 1921 ή λίγο αργό− τερα στις 10 Νοεµβρίου του 1953 και 4 Φεβρουαρίου του 1949 στη ∆υτική Κρήτη. Επίσης στο δίσεκτο 1968 και συγκεκριµένα στις 29 Φεβρουαρίου η ∆υτική Κρήτη χτυπήθηκε από µια από τις χειρότερες κακοκαι− ρίες της πρόσφατης ιστορίας της.Ο απολογισµός ήταν έξη νεκροί, πολλοί τραυµατίες, εκατοντάδες άστεγοι και πολύ σηµαντικές υλι− κές ζηµίες. Η Χούντα κήρυξε την βόρεια περιοχή του νοµού Χανίων σε κατάσταση "τοπικής συµφοράς µεγάλης εκτάσεως". Στα Χανιά η πίεση έπεσε στα 987 hPa µε ζώνη έντονης σύγκλισης ακριβώς πάνω από τα Χανιά. Η χαµηλή πίεση σε συνδυασµό µε ΒΒΑ άνεµο εξαιρετικής έντασης "έβγαλαν" τη θάλασσα στην ξηρά και προκάλεσαν πρωτοφανή θαλασσοταραχή που προξένησε ζηµίες ακόµα και σε σηµεία του λιµανιού των Χανίων που χρονολογούνταν από την εποχή των Ενετών − ενδεικτικό της έντασης του φαινοµένου. Για τα ποσά βροχής προ του 1959 , δηλαδή παλαιότερων βροχοπτώσεων δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες καθότι στο νησί τότε λειτουργούσαν πολύ λίγοι µετεωρολογικοί σταθµοί .Επίσης πολλοί σταθµοί που εγκαταστάθηκαν αργότερα σε ορεινές περιοχές στα− µάτησαν την λειτουργία τους και µόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε από το ΕΑΑ να χτίζεται ένα νέο δίκτυο ορεινών σταθµών , πρα− κτική που πρέπει να εφαρµόσει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Στροφή των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, που προέκυψαν από έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η

κρίση έχει αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, σύµφωνα µε έρευνα του Οικονοµι− κού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 47,3% των πολιτών ψωνίζει σταθερά από ένα σού− περ µάρκετ, ενώ σχεδόν οι µισοί καταναλωτές χρησι− µοποιούν περισσότερες από µία εναλλακτικές επιλογές, όπως προκύπτει από την έρευνα. Σύµφωνα µε αυτή η συχνότητα αγορών στις αλυσίδες λιανικού εµπορίου έχει µέση τιµή 6 φορές τον µήνα. Το 65% των ερωτηθέντων ψωνίζουν µέχρι 6 φορές τον µήνα. Αναφορικά µε το ύψος της δαπάνης ανά επίσκε− ψη, η έρευνα έδειξε ότι το 68,7% των ερω− τηθέντων αφή− νει έως 50 ευρώ κάθε φορά που ψωνίζει, ποσο− στό 27,5% δαπανά από 51 ως 100 ευρώ και µόνο το 3,8% υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε µία τυπική επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ. Η µέση δαπάνη ανά επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ εκτι− µάται σε 49 ευρώ. Η µηνιαία δαπάνη των καταναλωτών στα σούπερ µάρκετ εκτιµήθηκε κατά µέσο όρο στα 278 ευρώ. Η δαπάνη ανά επίσκεψη και η µηνιαία δαπάνη στο σούπερ µάρκετ δεν εµφανίζουν αξιόλογες µεταβο− λές, συγκρινόµενες µε την περυσινή έρευνα. Το 94,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν προα− ποφασίσει τι είδη θα αγοράσουν πριν πάνε στο σούπερ µάρκετ. Στο θέµα της µάρκας του κάθε προϊόντος προαποφα− σισµένο εµφανίζεται το 47,3% (47,8% των ερωτηθέντων πέρυσι). Αυτό δείχνει, σύµφωνα µε την έρευνα, ότι ακόµα περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν µάρκα µέσα στο κατάστηµα, συγκρίνοντας τις επιλογές που

τους δίνει το σούπερ µάρκετ.

Στροφή στο Made in Greece Ποσοστό 80,4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι όταν βρίσκει στο σούπερ µάρκετ ελληνικά προϊόντα τα προ− τιµά από τα εισαγωγής. ∆ιευκρινίζεται ότι αυτή η ερώ− τηση αφορά την πρόθεση του καταναλωτή και δεν ταυτίζεται µε την τελική επιλογή του, που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες (διαθεσιµότητα στο ράφι, τιµές, προσφορές, κ.λπ.). Το 77% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει στρο− φή των καταναλωτών στα προϊόντα ελληνικής παρα− γωγής, ενώ το 90% δηλώνει πως θέλουν να αναγράφεται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελληνικής παραγωγής. Το 61% πιστεύει ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ασφάλεια και ποιότητα, ενώ το 92% πιστεύει ότι προτιµώντας ελληνικά προϊό− ντα στηρίζει την παραγωγή της χώρας. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το 86% πιστεύ− ει πως προτιµώντας ελληνικά προϊόντα βοηθά στη µείωση της ανεργίας. Στα παραπάνω δεδοµένα διακρίνεται να κυριαρχεί το καταναλωτικό κίνηµα για τη στροφή στο Made in Greece, που προέκυψε από προβληµατισµό για τις αιτίες της κρίσης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ορθολογική αντιµετώπιση του θέµατος και η κατανόηση σχεδόν από το σύνολο των καταναλωτών της σηµασίας που έχει η στήριξη των εγχώριων προϊόντων για την παραγωγική ανασυγκρό− τηση και την αντιµετώπιση της ανεργίας. Πρόκειται για στάσεις και συµπεριφορές αυτοσυντήρησης που ανα− πτύσσονται στην ελληνική κοινωνία. Κριτήρια επιλογής προϊόντων Αναφορικά µε το πώς επιλέγουν οι καταναλωτές προϊ−

όντα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν τη σηµασία που αποδί− δουν όταν ψωνίζουν σε βασικά κριτήρια επιλογής προϊ− όντων. Εξετάζοντας τη σπουδαιότητα των κριτηρίων επιλογής προϊόντων, προκύπτει ότι σηµαντικότερα θεω− ρούνται η ποιότητα, η τιµή, οι προσφορές και η ελληνι− κή προέλευση. Όσον αφορά τη σηµασία που δίνουν οι καταναλωτές σε κριτήρια επιλογής καταστηµάτων σούπερ µάρκετ, η έρευνα έδειξε ότι η ποιότητα των εµπορευµάτων, οι τιµές, η εύκολη πρόσβαση, οι προσφορές έχουν τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα στην επιλογή καταστήµα− τος από τον καταναλωτή.

Η επίδραση της κρίσης Στην έρευνα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν τι αλλαγές επι− φέρει η κρίση στην αγοραστική συµπεριφορά τους. Οι επιλογές δεν είναι αµοιβαία αποκλειόµενες και οι ερω− τηθέντες µπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από µία απαντήσεις. Συγκεκριµένα, ποσοστό 41% αγοράζει φθηνότερα προϊόντα, 54% αγοράζει λιγότερα προϊόντα, 69% συγκρίνει τιµές σε προϊόντα και καταστήµατα, ενώ το 54% περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 5


www.cretavoice.gr

Eκδηλώσεις

την Κρήτη οι νέοι και οι νέες τις περισσότερες φορές παντρεύονταν από αγάπη. Εάν όµως για οποιοδήποτε λόγο οι γονείς δε συµφωνούσαν, οι δύο νέοι «κλέβονταν» και έφευγαν για άγνωστο µέρος µέχρι οι γονείς αναγκαστικά να συµ− φωνήσουν και να επιτρέψουν το γάµο. Μέχρι και τα µέσα του 20 ου αιώνα ήταν σύνη− θες το φαινόµενο, ιδιαίτερα σε χωριά, ο γαµπρός να κλέ− βει τη νύφη. Συνήθως αντί− θετοι µε το γάµο ήταν οι γονείς της νύφης καθώς τα κορίτσια είχαν πολλούς περιορισµούς και κάθε πατέ− ρας πίστευε ότι αυτός έπρε− πε να επιλέξει το µελλοντικό σύζυγο της κόρης του. Οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς της νύφης, και κυρίως ο πατέρας, δεν ενέκρινε αυτόν που επέλεξε η κόρη του ήταν πολλοί ( η νύφη µπορεί να ήταν µικρή σε ηλι− κία, ο πατέρας να ήθελε άλλον νέο για γαµπρό του, να υπήρχαν διαφορές ανά− µεσα στις δυο οικογένειες ακόµα και πολιτικές κάποιες φορές ή και απλή αντίδραση από την οικογένεια της νύφης επειδή η κόρη τους τόλµησε να επιλέξει µόνη της το σύζυγο της πράγµα που ήταν αντίθετο µε τους ηθικούς κανόνες της εποχής θίγοντας έτσι την τιµή και την αξιοπρέπεια της οικογέ−

Σ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ο 0αραδοσιακός κρητικός γάµος α0οτελεί µια ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδήλωση µε 0λούσιο φαγητό και γλέντι

νειας). Βέβαια υπήρχαν και οι λιγό− τερο τολµηροί που δεν τολ− µούσαν να αναζητήσουν το έτερο ήµισυ τους µόνοι και προτιµούσαν τη διαδικασία του «προξενιού». Στο «προ− ξενιό» µεσολαβούσε κάποι− ος τρίτος που γνώριζε την οικογένεια της νύφης ή του γαµπρού και φρόντιζε να τους φέρει σε επαφή για να γνωριστούν. Ο προξενητής έπρεπε να ήταν µεγάλος σε ηλικία και αξιοσέβαστος άνθρωπος. Είτε επρόκειτο για «κλέψι− µο» είτε για προξενιό και αφού ο πατέρας συµφωνού− σε ακολουθούσε ο αρραβώ− νας ή λογόστεµµα. Οι δύο οικογένειες µε την παρουσία παπά αντάλλασσαν τα δακτυλίδια και συνέτασσαν το προυκοχάρτι δηλαδή το προικοσύµφωνο που όριζε τί προίκα θα έπαιρνε η νύφη από την οικογένεια της. Αν οι δύο νέοι παντρεύονταν από έρωτα ή είχαν κλεφτεί ο γαµπρός δεν πρόβαλε καµία αξίωση στον πεθερό του (έπαιρνε ό,τι του έδινε αυτός). Αν επρόκειτο για προξενιό ήταν απαραίτητη στον αρραβώνα η παρουσία του προξενητή. Το λογό− στεµµα γινόταν στο σπίτι

6 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

της νύφης σε στενό οικογε− νειακό κύκλο. Τότε οριζόταν και η ηµεροµηνία του γάµου. Γάµοι γίνονταν τις Κυριακές ή άλλες γιορτινές µέρες , όχι όµως Τρίτη, Τετάρτη ή το µήνα Μάιο. Πριν το γάµο το ζευγάρι έπρεπε να επιλέξει τον κου−

µπάρο. Κουµπάρος συνήθως ήταν αυτός που τους είχε βαφτίσει ή κάποιος καλός φίλος του γαµπρού ή της νύφης. Οι συµπέθεροι φρό− ντιζαν να βρουν τα µουσικά συγκροτήµατα αλλά και το χώρο που θα γινόταν το τραπέζι. Ήταν υπεύθυνοι και

για το «κάλεσµα», όριζαν δηλαδή έναν «καλεστή» που θα προσκαλούσε συγγενείς και φίλους στο γάµο. Συγγενείς και φίλοι µέχρι τη µέρα του µυστηρίου έστελναν τα «κανίσκια» , δώρα δηλαδή στο νέο ζευ− γάρι, που ήταν ένα καλάθι µε

λάδι, κρασί, τυρί και πατά− τες. Στη νύφη και το γαµπρό έδιναν επίσης και χρήµατα µέσα σε φακέλους, τα λεγό− µενα «χαρίσµατα» ή είδη σπιτιού προκειµένου να ξεκι− νήσουν το νέο τους σπιτικό. Οι γονείς έδιναν στους καλεσµένους τους µια κου− λούρα µε ιδιαίτερο στολι− σµό, φτιαγµένη ειδικά για τη συγκεκριµένη περίσταση ή ξεροτήγανα, ένα παραδο−


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

σιακό γλύκισµα (σπιτικές δίπλες µε µέλι). Την παραµονή του γάµου µεταφέρονταν και τα προι− κιά της νύφης στο νέο της σπίτι. Τα προικιά περιλάµβα− ναν υφαντά, σεντόνια, κεντή− µατα και είδη οικιακής χρή− σης. Η µεταφορά τους γινό− ταν µε άλογα ή άµαξες από τους λεγόµενους προικαδό− ρους υπό τη συνοδεία λύρας, τραγουδιών και πυροβολισµών. Αφού οι προικαδόροι µετέφεραν τα προικιά, τους πρόσφεραν το παραδοσιακό κέρασµα, αµύ− γδαλα, καρύδια, ξεροτήγανα και τσικουδιά. Αφού έφταναν στο νέο σπίτι του ζευγαριού όλα τα δώρα και τα προικιά η νύφη τα άπλωνε για να περάσουν όλοι οι χωριανοί και να τα δουν. Με τη βοήθεια των φίλων της στόλιζε το νυφικό κρεβάτι. Το κατωσέντονο έπρεπε να είναι λευκό για να δείξει την επόµενη µέρα την απώλεια της αγνότητας της. Οι φίλες της νύφης και οι

φίλοι του γαµπρού τους βοηθούσαν να ντυθούν πριν ξεκινήσουν για την εκκλησία. Αν η νύφη ήταν από άλλο χωριό γινόταν το λεγόµενο «ψίκι», δηλαδή µια οµάδα νέων έφευγε από το σπίτι του γαµπρού και πήγαινε να πάρει τη νύφη και να την πάει στην εκκλησία. Οι νέοι συναγωνίζονταν ποιος θα φτάσει πρώτος Ο πρώτος έπαιρνε από την ίδια τη νύφη µια κουλούρα και κατόπιν πήγαινε µπρο− στά συνοδεύοντας την στην εκκλησία. Αν η νύφη ήταν από το ίδιο χωριό µε το γαµπρό, ο γαµπρός µε τον κουµπάρο και τους καλεσµένους πήγαιναν στο σπίτι της νύφης µε τραγούδια και ντουφεκιές για να την πάρουν. Όταν έφταναν στο σπίτι µια γυναίκα τραγου− δούσε µια µαντινάδα που παρακινούσε τη νύφη να ανοίξει την πόρτα της. Κατό− πιν όλοι µαζί κατευθύνονταν στην εκκλησία. Κατά τη

διάρκεια της τελετής η νύφη δεν πατούσε το πόδι του γαµπρού όταν ο παπάς έλεγε το «η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» γιατί ο γαµπρός µπορούσε να «σχο− λάσει» το γάµο. Μετά το τέλος του µυστη− ρίου το ζευγάρι κατευθυνό− ταν µε τους καλεσµένους του στο σπίτι του γαµπρού. Εκεί τους περίµενε η µητέρα του που έδινε στη νύφη να φάει µέλι µε καρύδια και χάραζε στην πόρτα ένα σταυρό. Η νύφη έχυνε µέλι στην είσοδο για να είναι ο γάµος γλυκός κι έσπαγε ένα ρόδι για να είναι ο γάµος καρπερός. Αµέσως µετά ξεκινούσε το γλέντι µε τραγούδια, χορό και πολύ φαγητό που κρα− τούσε µέχρι το πρωί. Το ζευ− γάρι άρχιζε πρώτο το τρα− γούδι. Την επόµενη µέρα και µόλις ξυπνούσε το ζευγάρι, έδειχνε το σεντόνι. Τότε ακολουθούσε νέο γλέντι , ο αντίγαµος. Σήµερα τα περισσότερα

παραδοσιακά έθιµα του κρη− τικού γάµου έχουν εκλείψει αν και κάποια από αυτά συνεχίζουν να τηρούνται. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο Καστέλι του ∆ήµου Κισάµου και στα πλαίσια των εκδηλώ− σεων «Γραµπούσια» κάθε χρόνο γίνεται αναπαράστα− ση του κρητικού γάµου όπως γινόταν στις παλαιότε−

ρες εποχές προσελκύοντας το ενδιαφέρον του ντόπιου πληθυσµού αλλά και πολλών τουριστών της περιοχής. Μπορεί πολλά από τα παραδοσιακά έθιµα του γάµου να µην τηρούνται, αλλά αξίζει να παρευρεθείτε σ’ ένα κρητικό γαµήλιο γλέ− ντι όπως αυτό γίνεται σήµε− ρα.

Πολλοί καλεσµένοι, παρα− δοσιακή µουσική αλλά και µοντέρνα, πολύς χορός, πλούσιο τραπέζι µε κρητικά παραδοσιακά φαγητά (ξερο− τήγανα, ντάκος, γαµοπίλα− φο, τσιγαριαστό κρέας, κρε− ατόπιτες, καλιτσούνια και γραβιέρα µε µέλι, τσικουδιά, ντόπιο κρασί) και ξεφάντω− µα µέχρι το πρωί.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 7


www.cretavoice.gr

Η διοργάνωση ενός γάµου εκτός απο χαρά και ευχαρίστηση απαιτεί και πολύ χρόνο, άγχος και κούραση. Τις περισσότερες φορές το ίδιο το ζευγάρι αναλαµβάνει την οργάνωση του γάµου του. Αυτό συνεπάγεται πολύ τρέξιµο και διάθεση αρκετού ελεύθερου χρόνου ώστε όταν φτά− σει η πολυπόθητη µέρα τα πάντα να είναι οργανωµένα τέλεια. ∆εν είναι λίγα τα ζευγάρια που εξαιτίας όλης αυτής της εξαντλητικής προ− σπάθειας, τη µέρα του γάµου τους αισθάνονται «πτώµατα» και τους είναι αδύνατον να απολαύσουν τη συγκεκριµένη µέρα. Βεβαίως υπάρχει και η εναλλακτική λύση: αναθέστε την οργάνωση του γάµου σας σε ειδικούς κι εσείς απλά χαλαρώστε. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δρα− στηριοποιούνται γραφεία που εκτός των άλλων κοινωνικών εκδη− λώσεων αναλαµβάνουν και την

8 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

οργάνωση γάµων. Ειδικοί σύµβουλοι αλλά και άτοµα µε πείρα πάνω σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναλαµ− βάνουν να οργανώσουν το γάµο σας µέχρι την τελευταία λεπτοµέ− ρεια και να σας κατευθύνουν σωστά έχοντας πάντα υπόψη τους τα χρήµατα που εσείς θέλετε να διαθέσετε. Επιπλέον υπάρχει περί− πτωση να γλιτώσετε και χρήµατα, µην ξεχνάτε άλλωστε ότι εσείς µπορεί και να µην έχετε την ανάλο− γη πείρα ώστε να επιλέξετε τις πιο ποιοτικές και συµφέρουσες λύσεις για το γάµο σας. Η αγορά είναι τεράστια όπως και οι υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, εποµένως χρειάζεστε κάποιον ειδικό δίπλα σας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το να αναθέσει κάποιος την οργάνωση του γάµου του σε ένα τέτοιο γρα− φείο απαιτεί πολλά χρή− µατα µε αποτέλεσµα το κόστος του γάµου να ανε− βαίνει. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Πιστεύουµε ότι τέτοιου είδους γρα− φεία είναι απαραίτητα και πρέπει να υπάρχουν. Ο σύγχρονος άνθρω− πος διαθέτει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, τα περισσότερα ζευγάρια είναι πολυάσχολα, καθηµερινά η καταναλωτική κοινωνία µας κατα− κλύζει µε νέα προϊόντα. Εποµένως έχουµε ανάγκη δίπλα µας ειδικούς που θα µας κατευθύνουν σωστά, θα

µας βοηθήσουν να επιλέξουµε σωστά και κυρίως θα µας απαλλά− ξουν απο πολλές ευθύνες και σκο− τούρες που σχετίζονται µε την οργάνωση του γάµου µας. Θέλετε λοιπόν να θυµάστε το γάµος σας σαν την ωραιότερη στιγ− µή της ζωή σας; Κάντε µια έρευνα για το ποια γραφεία αναλαµβάνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, επισκε− φθείτε µερικά απο αυτά, συζητήστε µε τους κατάλληλους ανθρώπους και επιλέξτε εκείνο το γραφείο που µε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και κυρίως αποτελεσµατι− κότητα θα αναλάβει να οργανώσει το γάµο σας. Η διοργάνωση ενός γάµου εκτός απο χαρά και ευχαρίστηση απαιτεί και πολύ χρόνο, άγχος και κού− ραση. Τις περισσότε− ρες φορές το ίδιο το ζευγάρι αναλαµβάνει την οργάνωση του γάµου του. Αυτό συνεπάγεται πολύ τρέξιµο και διά− θεση αρκετού ελεύθερου χρόνου ώστε όταν φτάσει η πολυπόθητη µέρα τα πάντα να είναι οργανωµέ− να τέλεια. ∆εν είναι λίγα τα ζευγά− ρια που εξαιτίας όλης αυτής της εξαντλητικής προσπάθειας, τη µέρα του γάµου τους αισθάνονται «πτώ− µατα» και τους είναι αδύνατον να απολαύσουν τη συγκεκριµένη µέρα.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 9


www.cretavoice.gr

10 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πάνω από 111 εκατομμύρια οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα στην Ελλάδα το 2018

O αριθµός των διανυκτε− ρεύσεων σε τουριστικά καταλύµατα στην Ελλάδα, το έτος 2018, αναµένεται να ξεπεράσει τα 111 εκα− τοµµύρια, αυξηµένος κατά 0,5% σε σχέση µε το 2017, σύµφωνα µε τις προκα− ταρκτικές εκτιµήσεις της Eurostat.

Το 82% αυτών των διανυ− κτερεύσεων (ή σε απόλυ− τους αριθµούς 91,5 εκα− τοµµύρια διανυκτερεύ− σεις) έγιναν από κατοί−

Σύµφωνα µε την Eurostat, το 82% ήταν ξένοι επισκέπτες, και το υπόλοιπο 18% αφορά Έλληνες τουρίστες

κους άλλων χωρών και ήταν αυξηµένες κατά 2,5% σε σχέση µε το 2017. Αντίθετα, οι διανυκτερεύ− σεις σε τουριστικά κατα−

λύµατα από κατοίκους της Ελλάδας παρουσίασε µείωση (−7,3%) σε σχέση µε την προηγούµενη χρο− νιά. Συνολικά, το 2018, ο αριθ− µός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύµα− τα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναµένεται να

µύρια διανυκτερεύσεις, (− 0,9% σε σύγκριση µε το 2017) και ακολουθεί η Γαλ− λία µε 444 εκατοµµύρια διανυκτερεύσεις, (+2,4%), η Ιταλία µε 429 εκατ. δια− νυκτερεύσεις (+1,9%) και η Γερµανία µε 419 εκατ. δια− νυκτερεύσεις (+4,3%). Η µεγαλύτερη αύξηση σε διανυκτερεύσεις παρατη− ρήθηκε στη Λετονία (+8,3%), τη Λιθουανία (+7,7%) κα τη Μάλτα (+6,5%). Αντίθετα, µείωση σηµειώθηκε στο Λουξεµ− βούργο (−4,3%), την Ιρλαν− δία (−1,5%) και την Ισπανία (−0,9%). Στην ΕΕ, ο αριθµός των διανυκτερεύσεων σε του− ριστικά καταλύµατα από τους κατοίκους της ενδια− φερόµενης χώρας αυξή−

θηκε ελαφρώς ταχύτερα (+2,3%) µεταξύ 2017 και 2018 από ό,τι οι µη κάτοι− κοι (+ 2,0%). Σχεδόν όλα τα κράτη−µέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση του αριθµού των τουριστικών διανυκτερεύσεων από τους κατοίκους τους, µε εξαίρεση την Ελλάδα (− 7,3%) και το Λουξεµβούρ− γο (−4,5%). Οι µεγαλύτε− ρες αυξήσεις σηµειώθη− καν στην Κύπρο (+ 10,6%), τη Μάλτα (+ 8,6%) και την

Κροατία (+ 8,4%). Οµοίως, ο αριθµός των τουριστι− κών διανυκτερεύσεων από µη κατοίκους αυξήθηκε σε σχεδόν όλα τα κράτη− µέλη, εκτός από την Ιρλανδία (−7,4%), το Λου− ξεµβούργο (−4,2%), την Ισπανία (−1,6%) και την Πορτογαλία (−0,1%). Οι µεγαλύτερες αυξήσεις το 2018 σηµειώθηκαν στη Λετονία (+ 10,1%), στο Βέλγιο (+ 8,9%) και στη Λιθουανία (+ 8,0%).

ξεπεράσει τα 3,1 δισ., αυξηµένος κατά 2,2% σε σύγκριση µε το 2017. Στην πρώτη θέση έρχεται η Ισπανία µε 467 εκατοµ−

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 11


Α φ ιέ ρ ω µ α

www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

σπίτι: οδηγίες ανακαίνισης

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης όταν αποφασίσει να προβεί σε αλλαγές που θα κάνουν την διαµονή του πιο ευχάριστη!

Τ

ο πρώτο πράγµα που πρέπει να προσέξετε σε µία ανακαίνιση σπιτιού, είναι η όλη διαδικασία να διέ− πεται από απόλυτη νοµιµότητα. Αυτό σηµαίνει να έχει εκδοθεί η κατάλληλη άδεια εργασιών από την πολεοδοµία, όπως και η άδεια κατάληψης πεζοδροµίου από τον εκάστοτε ∆ήµο. Ένα ακόµα σηµαντικό θέµα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων ως προς το ΙΚΑ, που υπολογίζονται κατά την έκδοση της άδειας εργασιών από την πολεοδοµία. Το πρόβληµα εδώ είναι ότι πολλές εταιρείες ανακαίνισης αποφεύγουν να ενηµερώσουν τους πελάτες τους για όλα ή µέρος από τα παραπάνω, προ− κειµένου οι προσφορές τους να δείχνουν οικονοµικότερες και πιο ελκυστικές. Πιο συγκεκριµένα, σε προτρέπουν να βγάλεις εσύ και όχι αυτοί την άδεια εργασιών, πράγµα που αυτοµά−

12 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

και αν γνώριζαν ή όχι τις παραπάνω διαδι− κασίες. Ακόµα και όλα τα παραπάνω να γίνουν, θα πρέπει αυτός που θα αναλάβει να τα κάνει να έχει εµπειρία, επιστηµονική κατάρτιση και να γνωρίζει πολύ καλά σε βάθος το αντικείµενο. Σε αντίθετη περίπτωση από τις µελλοντικές διασταυρώσεις που θα γίνουν, ειδικά µεταξύ πολεοδοµίας και ΙΚΑ, θα προ− κύψουν ελλείψεις και παραβάσεις που θα επιφέρουν ποινές και πρόστιµα στους ιδιο− κτήτες των κατοικιών. Αυτές οι ποινές και τα πρόστιµα που αναφέρουµε είναι σηµαντικά ποσά που µπορεί να φθάσουν και να ξεπε− ράσουν το κόστος µίας ανακαίνισης σπιτιού. Τι πρέπει να προσέχετε στην επιλογή ενός συνεργείου ανακαίνισης σπιτιού; Αυτό που πρέπει κάποιος να προσέξει σε µια επιλογή ενός συνεργείου ανακαίνισης, είναι κυρίως ο επαγγελµατισµός τους από την πρώτη τους επαφή µέχρι και το κλείσι− µο της συµφωνίας τους. Πιο συγκεκριµένα πρέπει να δείχνουν σοβαροί, µεθοδικοί, ευγενικοί, ειλικρινείς, συνεπείς στα ραντε− βού τους και στους χρόνους που δίνουν σχετικά µε την ολοκλήρωση της προσφο− ράς τους. Να είναι εταιρείες µε πολύχρονη εµπειρία και δράση. Να είναι σε θέση να σε πάνε σ’ έργα που ήδη έχουν σε εξέλιξη, γιατί αυτό σηµαίνει ότι έχουν δουλειές και δεν κάθονται. Να είναι ευέλικτοι στα θέµατα του κοστολογίου και των πληρωµών (όχι απα− ραιτήτως να είναι οι φθηνότεροι). Να προ− σφέρουν εγγύηση εργασιών και να έχουν επιστηµονική κατάρτιση σ’ αυτές τις υπηρε− σίες που προσφέρουν. Τώρα αν σε κάτι από τα παραπάνω έχετε ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε θα πρέπει να ξανασκεφτεί− τε την επιλογή σας.

τως κάνει οικονοµικότερη την προσφορά τους και επιπλέον τους δίνει το πρόσχηµα να αποφύγουν την κουβέντα και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζοµένους τους. Συνήθως δεν αναφέρουν καθόλου για την άδεια κατά− ληψης πεζοδροµίου, είτε γιατί δεν γνωρίζουν ότι χρειάζεται, ή γιατί δεν έχουν γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται για να εκδοθεί από τον ∆ήµο (µέσα σε όλες τις ενέργειες που Τι πρέπει να γνωρίζετε για την συσχέτιση απαιτούνται, είναι και η κατάθεση στον ∆ήµο εγγυητικής τρα− κόστους και ποιότητας εργασιών, στην ανακαίνιση σπιτιού; πεζικής επιστολής από την εταιρεία ανακαίνισης). Είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο να κάνει Οι “εκπτώσεις” που θα γίνουν στα παραπάνω, θα επιφέρουν κάποιος µια τέτοια συσχέτιση. Ο λόγος προβλήµατα και πρόστιµα στους ιδιοκτήτες των κατοικιών οι είναι, ότι οι εργασίες σε µία ανακαίνιση σπι− οποίοι έχουν και την ευθύνη όλων των παραπάνω, ανεξάρτη− τιού θα αποδείξουν την ποιότητά τους σε τα του τι έχουν υπογράψει µε την εταιρεία της ανακαίνισης βάθος χρόνου, πράγµα που σηµαίνει ότι σε


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

απαιτούµε να εξοµοιω− θούν τα κοστολόγια, αλλά αντιθέτως να κρίνουµε αν το επιπλέον κόστος αξίζει για να έχουµε το “κεφάλι µας” ήσυχο. Η καλύτερη στρατηγική που µπορού− µε να έχουµε, είναι να δια− λέξουµε την εταιρεία που µας εµπνέει µεγαλύτερη σιγουριά, ότι θα γίνουν οι εργασίες σωστά, µε την λιγότερη ψυχοφθορά και ύστερα να προσπαθήσου− µε να κατεβάσουµε το κόστος εκεί που θα µας επιτρέπουν οι οικονοµικές µας δυνατότητες.

µία αρχική προσφορά µιας εταιρείας δεν µπο− ρούµε να αξιολογήσουµε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όµως το κόστος στις προσφο− ρές δεν θα είναι ίδιο, όπως και η ποιότητα εργασίας της κάθε εται− ρείας δεν θα είναι ίδια. Εδώ λοιπόν γεννιέται ένα ερώτηµα, πως θα πρέπει

να συγκρίνουµε την παραπάνω συσχέτιση. Η απάντηση είναι , <διαι− σθητικά>. ∆εν µπορεί µια εταιρεία η οποία δείχνει πιο σοβαρή και πιο αξιόπι− στη να κοστολογεί το ίδιο µε µια εταιρεία που έχει έλλειψη στα παραπάνω, ούτε και θα πρέπει να

ακολουθούν τους χρωµα− τισµούς και την σχεδια− στική γραµµή της υπόλοι− πης πολυκατοικίας, σύµ− φωνα µε τα σχέδια τα οποία υπάρχουν κατατε− θειµένα στην πολεοδοµία. Εξίσου θα πρέπει να ακο− λουθούν τον κανονισµό της πολυκατοικίας και οι εργασίες που σχετίζονται µε την ψύξη και θέρµανση του διαµερίσµατος. Απ’ εκεί και πέρα για τις υπό−

λοιπες επιλογές µας ισχύ− ει ότι έχουµε αναφέρει στην αρχική µας ενότητα. Στην ανακαίνιση µονοκα− τοικίας αντίθετα, συνή− θως δεν έχουµε τους παραπάνω περιορισµούς, εκτός εάν βρισκόµαστε σε κάποιον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικά οικισµό. Αυτό που πρέπει να προ− σεχθεί και να ληφθεί υπ’ όψιν σε µία ανακαίνιση

µονοκατοικίας, είναι η υγρασία που προέρχεται από τον περιβάλλον χώρο και η σωστή εξωτερική θερµοµόνωση της κατοι− κίας, η οποία περιλαµβά− νει και την άρτια στεγα− νοποίησή της. Στα υπόλοι− πα ισχύουν ότι έχουµε αναφέρει στην ανακαίνιση σπιτιού και προσέχουµε ότι έχουµε αναφέρει στην συγκεκριµένη ενότητα.

Η ανακαίνιση σπιτιού αποτελείται από την ανα− καίνιση διαµερίσµατος και την ανακαίνιση µονο− κατοικίας. Στην ανακαίνιση διαµερί− σµατος ισχύουν λίγο έως πολύ ότι αναφέραµε στην ανακαίνιση σπιτιού. Το µόνο που θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να προσέξει επιπλέον, είναι ότι τα νέα εξωτερικά κουφώµατα και βαψίµατα θα πρέπει να

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η κρίσιμη μάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι Χανίων απαντούν στις ερωτήσεις της Cretavoice Επιµέλεια: Παναγιώτης Στ. Νικηφοράκης

Στον δρόµο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου, η Cretavoice συνεχίζει και αυτόν τον µήνα µια προσπάθεια ενηµέρωσης των αναγνω− στών της για τις θέσεις, τις απόψεις και τις ιδέες όσων θα διεκδικήσουν την ψήφο µας. Αναµφίβολα το µεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον δήµο Χανίων όπου οι εννιά µέχρι στιγµής υποψήφιοι δήµαρχοι (δεν προσµετράται ο κ. Κεµεσίδης, ο οποίος θα προσχωρήσει σε άλλον συνδυασµό) δηλώνουν έτοιµοι να ριχθούν στον εκλογικό στίβο µε αξιώσεις, έχοντας ήδη οι περισσό− τεροι παρουσιάσει τον βασικό πυρήνα του συνδυασµού τους.

Η Cretavoice απευθύνθηκε και αυτόν τον µήνα στους υποψήφιους δηµάρχους Χανίων, µε τρεις ακόµη κοινές ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων εκτιµούµε ότι δίνουν την δυνατότητα στον αναγνώστη να διαµορφώσει µια πιο αντικειµενική άποψη για τον κάθε «µνηστήρα» της ψήφου του, καθώς µπορεί να συγκρίνει άµεσα τι πιστεύει ο καθένας και πως θεωρεί ότι θα επιλύσει το συγκεκριµένο θέµα. Ένα «έντυπο debate» µε ερωτήσεις για θέµα− τα και προβληµατισµούς που έχουµε όλοι οι Χανιώτες και αντιµετωπίζουµε καθηµερινά.

Οι εννιά υποψήφιοι δήµαρχοι κλήθηκαν να µας απαντήσουν στο επίκαιρο θέµα της ευθύνης που έχουν οι δηµοτικές αρχές και οι υπηρεσίες τους, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιµετώπιση καταστροφών από θεοµηνίες όπως αυτές που ενέσκηψαν στα Χανιά τον Φεβρουάριο. Επιπλέον ζητήσαµε την γνώµη τους για τις δυνατότητες της δηµοτικής αρχής σε θέµατα τουριστικής προβολής, καθώς και την άποψή τους για το φαινόµενο των βρα− χυχρόνιων µισθώσεων µε τα θετικά (επιπλέον εισόδηµα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, περισσότερος τουρισµός) και τα αρνητικά (µειωµένη προσφορά ενοικιαζόµενης κατοικίας, αύξηση των ενοικίων).Τέλος οι υποψήφιοι δήµαρχοι κλήθηκαν να µας απαντήσουν για τις προτάσεις τους επί του κυκλοφο− ριακού προβλήµατος της πόλης, ένα πρόβληµα οξύ και δυσεπίλυτο, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες των εκάστοτε δηµοτικών αρχών. Μήπως ο επόµενος δήµαρχος θα είναι αυτός που θα καταφέρει να «µεταµορφώσει» τους δρόµους των Χανίων; Στις επόµενες σελίδες θα διαβάσετε τις απαντήσεις των κ.κ. (αλφαβητικά): Νάνσυ Αγγελάκη, Γρηγόρη Αρχοντάκη, Νίκου Βουρλάκη, Ευτύχη ∆αµιανά− κη, Σεραφείµ Ρίζου, Γιάννη Σαρρή και Παναγιώτη Σηµανδηράκη, τους οποίους και ευχαριστούµε για τον χρόνο που διέθεσαν.

Σ.σ.: Παραθέτουµε επίσης και τα βιογραφικά που µας έστειλαν οι κ.κ. Νίκος Βουρλάκης και Ευτύχης ∆ανιανάκης, οι οποίοι στο αφιέρωµα του προη− γούµενου µήνα δεν είχαν συµπεριληφθεί, καθώς µας απάντησαν πέραν της προθεσµίας που είχαν.

14 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Με αφορµή τις πρόσφατες καταστροφές από τα ακραία καιρι− κά φαινόµενα στα Χανιά, πως κρίνετε την δυνατότητα παρέµ− βασης των δήµων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατά− σταση των ζηµιών; Που πρέπει να τοποθετηθεί η διαχωριστική γραµµή των ευθυνών ανάµεσα στους δήµους, τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος; Οι σφοδρές και πολύωρες βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών, δυστυχώς, προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδο− µές, στο οδικό δίκτυο, σε κατοικίες, σε επιχειρήσεις και παράλιες. Αποδείχτηκε η έλλειψη αντιπληµµυρικών έργων σε όλο το µήκος του Νοµού, και αναδείχτηκε η ανάγκη της κατάρτισης το συντο− µότερο δυνατό ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού θωράκισης όλων των ∆ήµων από τέτοια φαινόµενα. Οφείλουν παράλληλα οι ∆ήµοι να θέσουν τέλος στις ανθρώπινες παρεµβάσεις, όπως την καταπά− τηση ρεµάτων και την υπερβόσκηση, που αποτελούν και τους σηµαντικότερους λόγους για τις κατα− στροφές που δηµιουργούνται µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα. ∆ιότι, αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών που σήµερα λέµε “ακραία φαινόµενα” µπορεί να γίνει µόνο µε την πρόληψη. ∆υστυχώς, οι ∆ήµοι δεν διαθέτουν ούτε τον απαραίτητο εξοπλισµό (µηχανήµατα κ.λπ.) για να προ− βούν στην αποκατάσταση τόσων σοβαρών ζηµιών, ούτε βέβαια τις απαιτούµενες πιστώσεις για να αντι− µετωπιστεί µια τόσο σοβαρή κατάσταση σαν την σηµερινή . Πρέπει σε κάθε περίπτωση, Περιφέρεια και Κεντρικό κράτος να αναλαµβάνουν άµεσα τις ευθύνες τους στο κοµµάτι που τους αναλογεί και να στηρίζουν τόσο τους ∆ήµους, όσο και τους πληγέ− ντες. Και βέβαια, όσον αφορά ιδιαίτερα το κεντρικό κρά− τος, θα πρέπει να µεριµνήσει για τον σχεδιασµό µίας εθνικής στρατηγικής για την προσαρµογή στην κλι− µατική αλλαγή, κάτι που µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει, αν και γεωγραφικά η Ελλάδα ανήκει σε µια από τις πιο ευπαθείς περιοχές της Μεσογείου. Η προσαρµογή της χώρας µας αποτελεί αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Η εξάρτηση της χώρας µας από το φυσικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά µεγάλη για να αγνοηθεί, ακόµα και στις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης. Οι Χανιώτες αντλούν µεγάλο ποσοστό του εισοδήµατός τους από τον τουρισµό. Πως θα µπο− ρούσε η δηµοτική αρχή αφενός να συµβάλει στην προβολή του τόπου και στην προσέλκυση επισκεπτών και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού ιστού από τον «υπερτουρισµό»; Ποια είναι η γνώµη σας για το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων από ιδιώτες; Ο ∆ήµος Χανίων αποτελεί ένα καταξιωµένο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό, µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, ορεινούς όγκους, κλπ). Στόχος µας σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτουµε προκειµένου να επιτύχουµε την επι− µήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση νέων µορφών και τουριστικών αγορών, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τους τουριστικούς πράκτορες, όπως ο συνεδριακός του− ρισµός, ο καταδυτικός, ο θρησκευτικός, ο αθλητικός, ο εκπαιδευτικός−µαθητικός, o φυσιολατρικός περιηγητικός και ο γαστρονοµικός τουρισµός. Η συµµετοχή του ∆ήµου Χανίων σε εκθέσεις, σε εκδη− λώσεις, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, και του διαδικτύου στον τουριστικό τοµέα, η βελτίωση της οδοποιίας, των πεζοδροµίων, των κοινοχρήστων χώρων, των υπηρεσιών καθαριότητας σε ολόκληρο τον ∆ήµο, η βελτίωση της σήµανσης των δρόµων, η αποκατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων αλλά και η περαιτέρω προβολή αυτών, η ενοποίηση του παραλιακού µετώπου µε την ανά− δειξη περιπατητικών διαδροµών και η δηµιουργία ποδηλατοδρόµων θα συµβάλλουν στην περαιτέ− ρω ανάπτυξη του τουρισµού στον ∆ήµο µας. Και βέβαια µην ξεχνάµε την σύνδεση του τουρισµού µε τον πρωτογενή τοµέα, για την ανάδειξη και προβολή των τοπικών προϊόντων µας και του φυσι− κού πλούτου του ∆ήµου Χανίων. Στόχος είναι να πετύχουµε το brand name της πόλης. Όλα αυτά βέβαια σε αρµονία και ισορροπία µεταξύ τους, ώστε η “επιχειρηµατικότητα” και οι τουριστικές δρα− στηριότητες να µην είναι σε βάρος των µόνιµων κατοίκων µίας περιοχής. Επί δεκαετίες, οι δηµοτικές αρχές υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν µέτρα για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης. Η εικόνα όµως συχνά τους διαψεύδει, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις σας για την βελτίωση αυτής της εικόνας; Ευρείες πεζοδροµήσεις, µονοδροµήσεις οδών, δηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης οχηµάτων και εκτός κεντρικού ιστού µε παράλληλη δροµολόγηση mini bus για σύνδεση µε την πόλη, βελτίωση και αναδιοργάνωση της συγκοινωνίας και κυρίως στις τουριστικές εισόδους της πόλης (λιµάνι, αερο− δρόµιο), ώστε να µειωθεί η χρήση των αυτοκινήτων, επανεξέταση των στάσεων των λεωφορείων, ποδηλατοδρόµοι και χώροι στάθµευσης ποδηλάτων, εξάλειψη της παράνοµης στάθµευσης, αποτε− λούν τις προτάσεις µας για βελτίωση της εικόνας του κυκλοφοριακού προβλήµατος.

www.cretavoice.gr

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

Με αφορµή τις πρόσφατες καταστροφές από τα ακραία καιρι− κά φαινόµενα στα Χανιά, πως κρίνετε την δυνατότητα παρέµ− βασης των δήµων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατά− σταση των ζηµιών; Που πρέπει να τοποθετηθεί η διαχωριστική γραµµή των ευθυνών ανάµεσα στους δήµους, τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος; Πολύ ορθά θέτετε το ερώτηµα σε δύο άξονες, στην πρόληψη και στην αντιµετώπιση των καταστροφών. Η απάντησή µου στο 2ο σκέλος, δηλαδή στην αντιµετώπιση, είναι ότι σε καµία περίπτωση η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού δεν µπορεί να ανταποκρι− θεί, ούτε όσο αφορά στο ύψος των δαπανών που δηµιουργούνται, αλλά ούτε και στα τεχνικά µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, στις ζηµιές που υπέστη ο Νοµός Χανίων. Συνεπώς, η Πολιτεία, µέσω των αρµοδίων Υπουργείων, πρέπει να αναλάβει όλο αυτό το βάρος και η Αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει συµπλη− ρωµατικά. Στο 1ο σκέλος όµως, δηλαδή όσο αφορά στην πρόλη− ψη, είναι καθαρά θέµα της Αυτοδιοίκησης να προλαµβάνει τέτοι− ες καταστροφές, µέσα από εγκεκριµένα σχέδια που έχει εκπονή− σει η Πολιτεία. Ειδικότερα, σχετικά µε το θέµα των πρόσφατων πληµµυρών στο ∆ήµο Χανίων, ο οδηγός µας θα πρέπει να είναι η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων: «Έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης (EL13) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» που δηµοσιεύ− θηκε στο ΦΕΚ 2687/τ.Β΄/06−07−2018. Σίγουρα έχουν γίνει παρεµβά− σεις, αλλά εκκρεµούν ακόµα πάρα πολλές. Σε κάθε περίπτωση, σε περιόδους τέτοιων καταστάσεων, ο καλύτερος συντονισµός όλων των φορέων θα µπορούσε να συµβάλει στην αποτελεσµατικότε− ρη διαχείρισή τους. Οι Χανιώτες αντλούν µεγάλο ποσοστό του εισοδήµατός τους από τον τουρισµό. Πως θα µπορούσε η δηµοτική αρχή αφενός να συµβάλει στην προβολή του τόπου και στην προσέλκυση επισκεπτών και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού ιστού από τον «υπερτουρισµό»; Ποια είναι η γνώµη σας για το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων από ιδιώτες; Τα Χανιά είναι ένας σηµαντικός τουριστικός προορισµός. Ο ∆ήµος θα πρέπει να ενισχύσει τις υποδοµές του προκειµένου να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση νέων τουριστι− κών επενδύσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει στρατηγική µας επιδίωξη η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στόχος µας δηλαδή πρέπει να είναι µε ποιο τρόπο τα Χανιά θα γίνουν ένας ελκυστικός τουριστικός προορισµός, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και πέρα από τα κλασικά, ήλιο− θάλασσα –Ενετικό Λιµάνι, σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα του ∆ήµου µας. Η καλύτε− ρη τουριστική προβολή που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι να αναδείξουµε σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες των Χανίων, που αυτή τη στιγµή δεν είναι επαρκώς προβεβληµένα. Πιστεύω πως διαφορετικές περιοχές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά θα µπορούσαν, σε συν− δυασµό µεταξύ τους, να δηµιουργήσουν ένα ακόµη πιο ισχυρό τουριστικό προϊόν. Έτσι, η εικόνα που θα προσλαµβάνει ο επισκέ− πτης θα αποτελείται από διαφορετικές εµπειρίες, κάνοντας την διαµονή του ακόµα πιο συναρπαστική. Συνέχεια στη σελίδα 16

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 15


www.cretavoice.gr Η επιµήκυνση της τουριστικής σεζόν είναι ένα µεγάλο στοίχηµα, το οποίο µπορεί να επιτευχθεί σταδιακά, αν ακο− λουθήσουµε ένα συγκεκριµένο σχέδιο. Για αρχή προτείνου− µε τη δηµιουργία µεγάλων γεγονότων, για παράδειγµα πολιτιστικών πανευρωπαϊκής εµβέλειας, σε συνεννόηση µε τις αεροπορικές εταιρίες. Λίγο µετά το τέλος της τουριστι− κής σεζόν και στην αρχή της, αυτό θα µπορούσε να βοη− θήσει σηµαντικά στο ξεκίνηµα της προσπάθειας. Έχω γρά− ψει σχετικό άρθρο, το οποίο µπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, προτείνοντας ένα Γαστρονοµικό Φεστιβάλ Κρη− τικής Κουζίνας & ∆ιατροφής. Αναµφίβολα, η βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων (φαινόµενο Airbnb) είναι ένας βασικός πυλώνας για την οικονοµική µας ευηµερία. Τα Χανιά, λόγω του ότι είναι και θα είναι ένας σηµαντικός και αξιόλογος τουριστικός προορισµός, θα συνεχίζουν να δέχονται, µε αυξα− νόµενο ρυθµό, επισκέπτες, οι οποίοι δροµολογούν τις διακοπές τους µέσω βραχυχρόνιας µίσθωσης. Από την άλλη, δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα σε συµπολίτες µας και επιπλέον ελλοχεύει ο κίνδυνος να αλλοιωθεί η φυσιογνωµία ολόκληρων περιοχών του ∆ήµου µας, όπως, για παράδειγµα, εκείνη της Παλιάς Πόλης των Χανίων. Η Πολιτεία, αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να ασχοληθούν µε το θέµα, προλαµβάνοντας δυσάρε− στες καταστάσεις, όπως η µείωση της προσφοράς ενοικίασης σε µόνιµους κατοίκους και φοιτητές και η τεράστια δυσκολία εύρεσης κατοικίας, ενώ η τυχόν εύρεση συνοδεύεται από απαγορευτικά υψηλή τιµή. Επίσης, η Παλιά Πόλη εγκαταλείπεται από τους µόνιµους κατοίκους της µε αποτέλεσµα να χάνει το χαρακτήρα της, γεγονός που αν συνεχιστεί, κάποια στιγµή θα λειτουργήσει αρνητικά ακόµα και στον τουρίστα− επισκέπτη. Στόχος µας λοιπόν πρέπει να είναι η αρµονική συνύπαρξη επισκεπτών και µόνιµων κατοίκων στο ∆ήµο µας, µε προκείµενες τόσο τη βελτίωση του τουριστικού µας προϊόντος, όσο και την εξασφάλιση µιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τους µόνιµους κατοίκους. Έχω καταθέ− σει σχετικές προτάσεις σε άρθρο µου, το οποίο µπορείτε επίσης να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Επί δεκαετίες, οι δηµοτικές αρχές υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν µέτρα για την επίλυ− ση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης. Η εικόνα όµως συχνά τους διαψεύ− δει, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Ποιες είναι οι συγκε− κριµένες προτάσεις σας για την βελτίωση αυτής της εικόνας; Ο ∆ήµος Χανίων πρέπει να κινηθεί µε όραµα προκειµένου να βελτιωθεί το κυκλοφορια− κό πρόβληµα στην πόλη µας και παράλληλα να γίνει µια αισθητή αναβάθµιση στις υπο− δοµές για πεζούς και ποδηλάτες. Με λίγα λόγια η πρότασή µας έχει να κάνει µε εκτετα− µένες πεζοδροµήσεις και όχι µόνο στην Παλιά Πόλη. Για να γίνει βέβαια αυτό απαραίτη− τη προϋπόθεση είναι να εξευρεθούν χώροι στάθµευσης. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο εφικτές λύσεις. Η εξεύρεση χώρου για κατασκευή παρκινγκ στην περιοχή του Κολυµβητηρίου (πρόταση που έχει διατυπωθεί και από τον Μιχάλη Ανδριανάκη) και η υλοποίηση, µε δεδοµένη την αναµόρφωση του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας, υπογείου παρκινγκ σ’ αυτό, µε τη χρήση των υπαρχόντων σύγχρονων εργαλείων χρηµατοδότησης. Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης θα δηµιουργήσει µε τη σειρά της, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για εκτεταµένες πεζοδροµήσεις στο κέντρο των Χανίων, προσβασιµότητα σε πεζούς, στα άτοµα µε αναπηρίες, στους ποδηλάτες. Ουσιαστικά, θα µεταµορφώσει την πόλη αισθητικά, θα την αποφορτίσει κυκλοφοριακά και θα βελτιώσει την καθηµερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Τέλος, θα δώσει τη δυνατότητα να τηρη− θεί απαρέγκλιτα ο Κ.Ο.Κ., σε σχέση µε την παράνοµη στάση− στάθµευση, αφού δεν θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί πια το επιχείρηµα «πού να παρκάρω». Μια άλλη πρόταση, στην οποία αναφέρθηκα και σε πρόσφατο άρθρο µου, είναι η µετα− τροπή των κόµβων µε φωτεινή σηµατοδότηση σε κυκλικούς (roundabouts). Οι κόµβοι χωρίς φωτεινή σηµατοδότηση διευκολύνουν το κυκλοφοριακό φόρτο και καθιστούν την οδήγη− ση πιο ασφαλή. Πρόσφατες µελέτες αποδεικνύουν πως η µετατροπή ενός κόµβου από σηµατοδοτούµενο σε κυκλικό µπορεί −υπό προϋποθέσεις− να επιφέρει ως αποτέλεσµα τη µείωση των οδικών ατυχηµάτων µε τραυµατισµούς και θανάτους έως 80%, τη µείωση συνολικά των ατυχηµάτων έως και 40%, των ατυχηµάτων µε εµπλεκόµενους πεζούς έως 75% και της καθυστέρησης στην κίνηση των οχηµάτων 15− 50%.Παράλληλα όµως, οι κυκλικοί κόµβοι δηµιουργούν σηµαντικές αστικές αναπλάσεις, βελτιώνοντας σε µεγάλο βαθµό την αισθητική των πόλεων, µε κόστη που δεν είναι απαγορευτικά. Θεωρώ πως το θέµα αξίζει σοβαρής επιστηµονικής προσέγγισης από ειδικούς, οι οποίοι θα µπορούσαν να µελετήσουν σηµεία δηµιουργίας κυκλικών κόµβων στο ∆ήµο Χανίων, τόσο αστικά όσο και περιαστικά, µε τα οφέλη που προανέφερα. Σίγουρα καθένας µας µπορεί να φαντα− στεί πως η µετατροπή κάποιων κόµβων σε κυκλικούς στη διαδροµή που κάνει καθηµερι− νά θα συνέβαλε σηµαντικά τόσο στη βελτίωση της καθηµερινότητάς του, όσο και στην αισθητική της πόλης µας.

16 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ

Με αφορµή τις πρόσφατες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινό− µενα στα Χανιά, πως κρίνετε την δυνατότητα παρέµβασης των δήµων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των ζηµιών; Που πρέ− πει να τοποθετηθεί η διαχωριστική γραµµή των ευθυνών ανάµεσα στους δήµους, τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος; Οι πρόσφατες καταστροφές ανέδειξαν την παντελή έλλειψη προσανατολι− σµού του κράτους απέναντι στην προστασία των δηµοσίων υποδοµών και των λαϊκών περιουσιών. Όταν λέµε κράτος εµείς εννοούµε την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και την Τοπική της και περιφερειακή της διοίκηση (∆ήµους− Περιφέρεια) που έχουν ενιαία πολιτική υπεράσπισης της ΕΕ και ενίσχυσης των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων, καταπατώντας τις λαϊκές ανάγκες. Για να κρύψουν την στρατηγική τους σύµπλευση, στην κρίσιµη στιγ− µή «αλληλοκατηγορούνται» για το ποιος έχει την ευθύνη για την παντελή έλλειψη στοιχειωδών υποδοµών. Είναι χαρακτηριστική η µετάθεση ευθυνών που είδαµε τις τελευταίες µέρες για τον ΒΟΑΚ στο ύψος του Σταλού, στην οδό Μαλινδρέτου, και αλλού. Η ίδια η Ε.Ε. οµολογεί χωρίς περιστροφές ότι οι λαϊκές ανάγκες, όπως αυτή της προστασίας από τις πληµµύρες, µπαίνουν στο ζύγι του κόστους − οφέ− λους για το κεφάλαιο. Στην πραγµατικότητα, αυτό σηµαίνει ότι, µε συγκεκρι− µένα κριτήρια, το κράτος εξετάζει κάθε φορά αν το συµφέρει οικονοµικά να σώσει περιουσίες και ζωές (και ποιες) από το να διαχειριστεί το κόστος των συνεπειών από µια πιθανή καταστροφή. « Είναι οικονοµικά αποδοτικότερο να προστατευθούν από την πληµµύρα εκείνοι µε τα µεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία (δηλ. εύπορες οικογένειες ή πολύτιµα εργοστάσια) από το να προστατευθούν εκείνοι που είναι φτωχοί και µε πενιχρά περιουσιακά στοιχεία» − απόσπασµα από τον Οδηγό ανάλυ− σης Κόστους – Οφέλους για τα αντιπληµµυρικά έργα της ΕΕ. » Ας αφήσουν λοιπόν τώρα όλοι οι υπερασπιστές των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κροκοδείλια δάκρυα γιατί όλοι αυτοί εφαρµόσανε συνειδητά, σε όλες τις βαθµίδες του κράτους, αυτές τις πολιτικές που µας έφεραν σε αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Για µας το σύνθηµα µας “ισχυρό ΚΚΕ παντού, µπορούµε να κάνουµε την πραγµατική διαφορά”, είναι σύνθηµα − κάλεσµα συµπόρευσης µε το ΚΚΕ για όλες τις εκλογικές µάχες. Ενιαία γιατί ενιαία πρέπει να είναι και η απάντηση του λαού και της νεολαίας, στην ενιαία επίθεση που δέχονται, η ζωή και τα δικαιώµατά µας, από το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες ως στηρίγµατά τους. Κι αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Παράδειγµα είναι ότι µετά τις πληµύρες του 2017 για τον ∆ήµο Χανίων που έφεραν ζηµιές σε υποδοµές− εργαλεία −καλλιέργειες –εµπορεύµατα που έφτασαν περίπου τα 1,2 εκατοµµύρια ευρώ, το δηµοτικό συµβούλιο ψήφισε –κατόπιν εορτής− για το έτος 2018 για αντιπληµµυρικά έργα το ποσό των 107.601 ευρώ για το έργο διαπλάτυνσης του Κλαδισού ποταµού. Πάντως έστω και αυτό το έργο της διαπλάτυνσης του Κλαδισού, αν και ήρθε µετά την καταστροφή, από ότι φαίνεται συνείσφερε στο να µην έχου− µε αυτή τη φορά στον Κλαδισσό τις υπερχειλίσεις που είχαµε την προηγού− µενη φορά. Άρα µπορεί ένας δήµος, µια δηµοτική αρχή που έχει σταθερό προσανατολισµό τις λαϊκές ανάγκες να παρέµβει πριν την καταστροφή, αρκεί να έχει εκλεγεί για να τις υπηρετεί. Οι Χανιώτες αντλούν µεγάλο ποσοστό του εισοδήµατός τους από τον τουρισµό. Πως θα µπορούσε η δηµοτική αρχή αφενός να συµβάλει στην προβολή του τόπου και στην προσέλκυση επισκεπτών και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού ιστού από τον «υπερτουρισµό»; Ποια είναι η γνώµη σας για το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων από ιδιώτες; Έχουµε χορτάσει από ∆ηµάρχους και δηµοτικές αρχές που έχουν στην κορυφή της ατζέντας τους τον τουρισµό, φτάνοντας στο σηµείο ο δήµος να κάνει τη δουλειά τόσο «άψογα», που ο ΕΟΤ στα Χανιά να έχει µόλις 2 µόνι− µους υπαλλήλους! Προφανώς δεν αντιµαχόµαστε την τουριστική προβολή ή τους επισκέπτες µας, αλλά οφείλουµε να δώσουµε προτεραιότητα στις ανά− γκες αυτών που δουλεύουν πραγµατικά και παράγουν το «τουριστικό προϊ− όν» : τους εργαζόµενους της πόλης µας, τους αυτοαπασχολούµενους, το δικαίωµά τους στην πρόσβαση σε ελεύθερους χώρους, σε αθλητισµό, σε πολιτισµό. Τα τελευταία χρόνια ενώ το «τουριστικό προϊόν» αναπτύσσεται ραγδαίως, η ζωή και η καθηµερινότητα αυτών που εργάζονται στον τουρι− Συνέχεια στη σελίδα 17


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

σµό γίνεται όλο και χειρότερη. Κυριαρχούν οι µειωµένοι µισθοί , τα εξοντωτικά ωράρια, η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, η ανασφάλεια. Οφείλουµε λοι− πόν να αλλάξουµε οπτική γωνία: Οι εργαζόµενοι στον τουρισµό είναι εκείνοι που κινούν τα γρανάζια. Άρα ιεραρχούµε τις ανάγκες των πολλών απέναντι στις ανά− γκες των λίγων. Όσων αφορά το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων: Εδώ στα Χανιά δεν έχει −ακόµα− συγκεντρωθεί και συγκεντροποιηθεί αυτή η αγορά σε λίγα χέρια όπως συµβαίνει στην Αθήνα, όπου το 55% των µισθώσεων αυτών ελέγχεται από µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, αντιθέτως µε το «κλασσικό τουριστικό προϊ− όν» στην πόλη µας όπου έχει ήδη συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια λαµβάνοντας την µερίδα του λέοντος από τον συνολικό τζίρο του τουρισµού, ασφυκτιώντας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Αρκετοί λοιπόν ιδιοκτήτες ακινήτων προ− σπαθούν µέσω των βραχυχρόνιων µισθώσεων να βγάλουν τα «σπασµένα» που η οικονοµική κρίση έφερε στο εισόδηµά τους. Το πρόβληµα για εµάς είναι ότι η στέ− γαση από σύγχρονο δικαίωµα έχει µετατραπεί σε εµπόριο, µε τους κανόνες της καπιταλιστικής οικονοµίας. Ας αναλογιστούµε: Αν το κράτος είχε καλύψει την ανάγκη στέγασης των αναπληρωτών εκπαιδευτι− κών όπως διεκδικεί το κίνηµα των εκπαιδευτικών, Αν το κράτος είχε καλύψει την ανάγκη στέγασης σε εστίες των φοιτητών που αποτελεί και αυτή µια σύγχρονη ανάγκη των ίδιων και των οικογενειών τους , Αν το κράτος είχε ιεραρχήσει και υλοποιήσει έργα λαϊκών – εργατικών κατοικιών, Τότε το πρόβληµά µας θα ήταν οι βραχυχρόνιες µισθώσεις; Η καπιταλιστική οικονοµία και το κράτος της εξυπηρετεί και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου µέχρι αυτό να ανατραπεί. Εµείς καλούµε τον Χανιώτικο Λαό που αγανακτεί υπό το βάρος της εύρεσης κατοικίας για ενοικίαση να διεκδι− κήσει το δικαίωµά του για στέγαση, ανοίγοντας τον δρόµο για µια κοινωνία που κουµάντο θα κάνουν αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Γιατί στον καπιταλισµό, το δικαίωµα (όπως στη στέγαση) µετατρέπεται σε εµπόρευµα. Επί δεκαετίες, οι δηµοτικές αρχές υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν µέτρα για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης. Η εικόνα όµως συχνά τους διαψεύδει, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις σας για την βελτίωση αυτής της εικό− νας; Ποιο ακριβώς µέτρο πήραν οι δηµοτικές αρχές για την επίλυση του προβλήµα− τος; Οι ανύπαρκτες συγκοινωνίες, ή η ανυπαρξία ελεύθερων χώρων στάθµευσης για τους Χανιώτες; Αντιθέτως µε τα δηµοτικά παρκινγκ στο κέντρο της πόλης έχουν εµπορευµατο− ποιήσει την ανάγκη της µετακίνησης των Χανιωτών, αποτελώντας άλλη µια µορφή «αφαίµαξης» του λαϊκού εισοδήµατος, για να ιεραρχούνται έργα και δράσεις υπέρ του τουριστικού κεφαλαίου. Χορτάσαµε τόσα χρόνια από «κυκλοφοριακές µελέτες» που µένουν είτε στα λόγια, είτε στα χαρτιά. Το πρόβληµα του κυκλοφοριακού λύνεται µόνο µε αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας δροµολογίων ενός ∆ΩΡΕΑΝ συγκοινωνιακού δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του ∆ήµου. Κανένας δεν επιθυµεί να στριµώ− χνεται ψάχνοντας δεκάδες λεπτά για µια θέση στάθµευσης. Αλλά αυτή τη στιγµή οι –ιδιωτικές− συγκοινωνίες είναι τραγικές. Η έλλειψη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δηµιουργεί το πρόβληµα. Αλλά και αυτό είναι ένα λαϊκό δικαίωµα που οι περισσό− τεροι συνδυασµοί το θεωρούν «µη ανταποδοτικό»... 2 προτάσεις µας: • Θα µπορούσαν να υλοποιηθούν δηµοτικά ελεύθερα παρκινγκ περιµετρικά της πόλης των Χανίων, όπου από εκεί µε δηµοτική τακτική συγκοινωνία θα καταλήγουν στην πόλη των Χανίων. Στα ίδια παρκινγκ µπορούν να καταλήγουν και τα τουρι− στικά λεωφορεία µε τους επιβάτες τους και από εκεί να γίνεται οργανωµένα η µεταφορά τους στο κέντρο των Χανίων. • Οι αφετηρίες των λεωφορείων δεν µπορεί να είναι στο κέντρο της πόλης, αλλά στην αρχή της κάθε διαδροµής τους.

Σύντοµο βιογραφικό:

Βουρλάκης Νίκος Υποψήφιος ∆ήµαρχος Χανίων µε την «Λαϊκή Συσπείρωση» 55 χρονών, έµπορος. Πρώην πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Χανίων. Μέλος του ∆.Σ. της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας. Μέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Κρήτης.

www.cretavoice.gr

ΕΥΤΥΧΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ

Με αφορµή τις πρόσφατες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στα Χανιά, πως κρίνετε τη δυνατότητα παρέµβασης των δήµων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των ζηµιών; Πού πρέπει να τοποθετηθεί η διαχωρι− στική γραµµή των ευθυνών ανάµεσα στους δήµους, τις περιφέρειες και το κεντρικό κράτος; Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι ∆ήµοι έχουν θεσµική υποχρέωση σχεδια− σµού για περιπτώσεις κινδύνων, από τους οποίους απειλούνται οι ίδιοι ως Οργανι− σµοί, αλλά και οι πολίτες τους. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κάθε ∆ήµος οφείλει να σχεδιάζει µέτρα και δράσεις που θα καλύπτουν όλα τα σταδία εκδήλωσης ενός έκτακτου γεγονότος. Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένο ότι για τη ∆ηµοτική µας Κίνηση το θέµα της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα πολιτικής, προτάσσουµε 4 βασικές προτεραιότητες, που θεωρούµε αναγκαίο να ενσωµατωθούν στον σχεδια− σµό Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Χανίων και οι οποίες συνοψίζονται στο τρί− πτυχο «Πρόληψη – Ετοιµότητα – Αντιµετώπιση». ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Η αναγνώριση και η εκτίµηση των κινδύνων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου. Για τον σκοπό αυτό θα προχωρήσουµε, σε συνεργασία µε το Πολυτε− χνείο Κρήτης και τα αρµόδια Επιµελητήρια (ΤΕΕ / Τ∆Κ, ΓΕΩΤΕΕ), στην εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, καταγρά− φοντας ενδελεχώς τους κινδύνους που απειλούν τον ∆ήµο και προσδιορίζοντας σαφώς την οργάνωση, τη διαχείριση των πόρων και των ρόλων, σε όλα τα στάδια της έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, θα συντάξουµε (ή θα επικαιροποιήσουµε, όπου είναι αναγκαίο) µνηµόνια ενεργειών για όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισµός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόµενα, κ.λπ.) για την περιοχή του ∆ήµου Χανίων. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Ο τακτικός – περιοδικός έλεγχος, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, επί ρεµάτων, οδικού δικτύου, κοινόχρηστων χώρων και άλλων σηµείων, τα οποία µπορεί να καταστούν επικίνδυνα σε περίπτωση φυσικών και άλλων κατα− στροφών και σύνταξη – ανάθεση όλων των αναγκαίων τεχνικών µελετών για την άρση της επικινδυνότητας των σηµείων αυτών. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Η επαρκής στελέχωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθµού του ∆ήµου Χανίων −το οποίο σήµερα λειτουργεί µε ελλιπή στελέχωση− µε επιστηµονικό προσωπικό (µέσω αποσπάσεων από άλλες Υπηρεσίες του ∆ήµου) και η αναβάθµιση της επιχειρησιακής ικανότητάς του µε τα αναγκαία τεχνικά / µηχανικά µέσα και την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού, εφοδίων και υλικών που χρειάζεται για την εφαρµογή των σχεδίων δράσης του ∆ήµου Χανίων. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Η τεχνική υποστήριξη και αναβάθµιση της επιχειρησιακής λει− τουργίας των εθελοντικών οργανώσεων του ∆ήµου µας. Για τον σκοπό αυτό θα σχε− διάσουµε και θα χρηµατοδοτήσουµε ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρ− τισης των µελών εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και ταυτόχρονα θα µεριµνήσουµε για την παροχή σύγχρονου εξοπλισµού και τεχνικών µέσων στις εθελοντικές οργανώσεις, προχωρώντας, ταυτόχρονα, στη δηµιουργία Μητρώου Εθελοντών και στην καθιέρωση Κάρτας Εθελοντή µε στοιχεία εκπαίδευσης και ώρες. Η οργάνωση µιας σύγχρονης, δοµηµένης και άρτια στελεχωµένης Υπηρεσίας Πολι− τικής Προστασίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Θα επενδύσουµε πόρους και πιστώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Καθένας µας καταλαβαίνει γιατί είναι από− λυτα αναγκαίο. Συνέχεια στη σελίδα 18

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 17


www.cretavoice.gr Οι Χανιώτες αντλούν µεγάλο ποσοστό του εισοδή− µατός τους από τον τουρισµό. Πώς θα µπορούσε η δηµοτική αρχή αφενός να συµβάλλει στην προβολή του τόπου και στην προσέλκυση επισκεπτών και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού ιστού από τον «υπερτουρισµό»; Ποια είναι η γνώµη σας για το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων από ιδιώτες; Η αισθητή βελτίωση της λειτουργικότητας του ∆ήµου σε όλα τα επίπεδα, αυτοµάτως αναβαθµίζει το τοπικό τουριστικό προϊόν και δηµιουργεί συνθήκες βέλτιστης προβολής του. Η ιεράρχηση και υλοποίηση των ανα− γκαίων δηµόσιων υποδοµών σε περιοχές υψηλής προ− σέλευσης τουριστών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Οι επενδύσεις των ιδιωτών είτε σε ξενοδοχεία είτε σε βίλες είτε σε οποιαδήποτε άλλη µορφή δεν αρκούν από µόνες τους για την προσέλκυση επισκεπτών. Ο ∆ήµος οφείλει να λειτουργήσει σε αυτό το επίπεδο συµπλη− ρωµατικά. Τα αποτελέσµατα της ετήσιας έρευνας που πραγµατοποιούν τοπικοί φορείς στο Αεροδρόµιο Χανίων δείχνει, ουσιαστικά, τον δρόµο. Η βελτίωση − αναβάθµιση των υποδοµών −µε έµφαση στους οδικούς άξονες− και της καθαριότητας, τόσο στις τουριστικές περιοχές, όσο και στην ενδοχώρα, που αποτελεί πόλο έλξης, είναι τοµείς που απαιτούν άµεσες παρεµβάσεις. Ο δρόµος σύνδεσης του Αεροδροµίου «∆ασκαλογιάν− νης» µε το λιµάνι Σούδας και τον ΒΟΑΚ καθώς και οι οδικές αρτηρίες Χανιά − Σούδα, Χανιά − Ακρωτήρι και Χανιά − Αγία Μαρίνα δεν είναι αποδεκτό να παραµεί− νουν σε αυτή την εξαιρετικά κακή κατάσταση. Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων του «υπερτουρισµού» απαιτεί σωστή κατανοµή του τουρισµού και εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στη λειτουργία των προορι− σµών, κανόνες και άριστη οργάνωση από τη µεριά των προορισµών. Είναι ένα θέµα που δεν µπορεί να αντιµε− τωπιστεί µονοµερώς καθώς απαιτεί συνθέσεις και συναντίληψη. Αναφορικά µε τη βραχυχρόνια µίσθωση, οφείλουµε να ξαναδούµε το θεσµικό πλαίσιο. Να υπενθυµίσω ότι σε όλη την Ευρώπη, πλην της Ελλάδας και της ∆ανίας, οι ∆ήµοι καθορίζουν το πλαίσιο αυτό και όχι το κεντρικό κράτος. Στη χώρα µας, οι δυνατότητες παρέµβασης που έχει ένας ∆ήµος, µε βάση το ισχύον πλαίσιο, δεν είναι πολλές. Το ζητούµενο είναι να υπάρχει ισορροπία, καθώς το φαινόµενο Airbnb έχει συµπληρώσει το εισό− δηµα πολλών συµπολιτών µας την περίοδο της κρίσης, ταυτόχρονα, όµως η δυσκολία εύρεσης µόνιµης κατοι− κίας είναι, πλέον, µείζον ζήτηµα. Ισορροπία µπορεί να υπάρξει µόνο µε συγκεκριµένους κανόνες και εντατι− κούς ελέγχους. Κρίσιµο ζήτηµα η αλλοίωση του χαρα− κτήρα της παλιάς πόλης, η οποία µετατρέπεται σε «νεκρή» πόλη τον χειµώνα. Ο ∆ήµος οφείλει να εξετά− σει όλες τις παραµέτρους ακόµη και το ενδεχόµενο να διαµορφώσει την τιµολογιακή του πολιτική ανάλογα µε το αν µια κατοικία χρησιµοποιείται για ενοικίαση σε µακροχρόνια βάση ή αν αποτελεί αντικείµενο βραχυ− χρόνιας µίσθωσης. Επί δεκαετίες, οι δηµοτικές αρχές υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν µέτρα για την επίλυση του κυκλοφορια− κού προβλήµατος της πόλης. Η εικόνα όµως συχνά τους διαψεύδει, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις σας για τη βελτίωση αυτής της εικόνας; Το κυκλοφοριακό δεν αντιµετωπίζεται µε αποσπασµα− τικά µέτρα, ούτε µέσα σε έξι µήνες ή ένα χρόνο. Απαι− τεί ολοκληρωµένο σχεδιασµό, επικαιροποίηση µελετών που έχουν καταστεί ανεπίκαιρες, πολιτική βούληση και ταυτόχρονα συστηµατική παρακολούθηση της τήρη−

18 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

σης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, είτε µε κλασική αστυνόµευση, που −λόγω αρχικά της διάλυσης και ακο− λούθως της µη επανελειτουργίας της ∆ηµοτικής Αστυ− νοµίας− είναι δύσκολη, είτε µε σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα. Για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµα− τος, ως ∆ηµοτική Κίνηση θεωρούµε απολύτως ανα− γκαία την επικαιροποίηση των µελετών που υπάρχουν και καταθέτουµε ως πρόταση προς διαβούλευση τη δηµιουργία ενός ηµικυκλικού διευρυµένου (µεγάλου) δακτυλίου, ο οποίος θα διέρχεται από συγκεκριµένες περιοχές που θα συναποφασιστούν, στο πλαίσιο του δηµοσίου διαλόγου, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα και τα µελλοντικά δεδοµένα αναφορικά µε τον κυκλοφοριακό φόρτο και τις ιδιαιτερότητες του ∆ήµου Χανίων. Στις θέσεις αυτές και σε διαθέσιµους ελεύθερους χώρους, σύµφωνα µε την υπό διαµόρφωση πρότασή µας και κατόπιν ουσιαστικής διαβούλευσης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, θα δηµιουργηθούν θέσεις στάθµευσης και σταθµοί µετεπιβίβασης, ώστε η εξυπη− ρέτηση των εισερχοµένων και εξερχοµένων στην πόλη να γίνεται µε µικρά λεωφορεία, µε ποδήλατα ή και µε τα πόδια. Είναι απαραίτητη, βέβαια, η διαµόρφωση δικτύου πεζοδρόµων – ποδηλατόδροµων που να εξυπη− ρετούν το σύνολο της πόλης. Για τη χρήση των ποδη− λάτων µπορεί να επεκταθεί το υπάρχον δίκτυο ποδη− λάτων του ∆ήµου Χανίων και να διευκολυνθούν οι κάτοικοι στη χρήση των δικών τους ποδηλάτων µέσω της δηµιουργίας κατάλληλων θέσεων στάθµευσης και κλειδώµατος. Και, τέλος, κρίνεται αναγκαία η δηµιουρ− γία δύο χώρων στάθµευσης εντός της πόλης. Χώροι υπάρχουν, µένει να λάβουµε τις βέλτιστες αποφάσεις.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκα στην Κάντανο Χανίων το 1950. Σπούδασα Νοµικά στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµί− ου Αθηνών. Πραγµατοποίησα µεταπτυχιακές σπουδές στη Γερµα− νία, στη Σχολή Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Βόννης. Τοµείς εξειδίκευσης: ∆ιαχεί− ριση ανθρώπινου δυναµικού και οικονοµικών − νοµικών. Από το 1977 ασκώ µάχιµη δικηγορία. Έχω υπηρετήσει σε σηµαντικές θέσεις του κρατικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε αντικείµενο τον χειρισµό θεµάτων οικονοµικής και περιφερειακής ανά− πτυξης, εθνικής άµυνας, διοικητικής αποκέντρωσης, ιδιωτικών επενδύσεων και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Ειδικότερα, έχω διατελέσει: • Ειδικός Σύµβουλος στα Υπουργεία Εθνικής Οικονο− µίας και Εµπορίου (1983−1988).

• Γενικός Γραµµατέας Κρατικών Προµηθειών Υπουργεί− ου Εµπορίου (1988−1989). • ∆ιευθυντής Πολιτικών Γραφείων Υφυπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών (1993−1996). • Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής Τράπε− ζας της Ελλάδος (1998−2000), µε αρµοδιότητες τη ∆ιεύ− θυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρη− σης και τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Υπουργείο Εσωτερικών ήµουν συντονιστής Επιτροπών µε έργο την κατάρτιση Νοµοσχεδίων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, µεταξύ των οποίων και ο σηµαντικός Νόµος 2218/1994. Το 2000 εκλέχθηκα βουλευτής Χανίων µε το ΠΑΣΟΚ για την περίοδο 2000−2004. Στη διάρκεια της ανωτέρω κοινοβουλευτικής µου θητείας διετέλεσα: • Μέλος της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης της Βουλής. • Μέλος της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. • Γραµµατέας του Κοινοβουλευτικού Τοµέα Εργασίας (ΚΤΕ) Παραγωγής και Εµπορίου. Το 2009 επανεκλέχθηκα βουλευτής Χανίων µε το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής µου θητείας (2009−2012) διετέλεσα: • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυ− νας της Βουλής. • Πρόεδρος της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής Εξοπλι− στικών και Άµυνας της Βουλής. • Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ. Μιλάω γερµανικά και αγγλικά. Είµαι παντρεµένος µε τη Σταµατίνα Χατοπούλου και έχουµε τρία παιδιά, τον Νίκο, τον Θεοδόση και τον Χρή− στο.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΙΖΟΣ

Με αφορµή τις πρόσφατες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στα Χανιά, πως κρίνετε την δυνατότητα παρέµβασης των δήµων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των ζηµιών; Που πρέπει να τοποθετηθεί η διαχωριστική γραµµή των ευθυνών ανάµεσα στους δήµους, τις περιφέρει− ες και το κεντρικό κράτος; Οι καταστροφές δεν οφείλονται αποκλειστικά στην ένταση των φαινοµένων. Κατά κύριο λόγο έχουν κοινω− νική και πολιτική βάση. Η κλιµατική αλλαγή παρά τις προσπάθειες της ακροδεξιάς να την αρνηθεί, είναι υπαρκτή και έχει µεγάλες διαστάσεις. Αυτή η αναγνώ− ριση όµως δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι για τους ιθύνοντες γιατί αυτό θα οδηγήσει σε νέα ακόµη µεγαλύτερα εγκλήµατα µέσα από τη διαιώνιση της έλλειψης λήψης των επιπλέον µέτρων που χρειαζόµα− στε για να την αντιµετωπίσουµε. Στην ίδια κατεύθυνση, η διαιώνιση της συζήτησης για τον επιµερισµό των ευθυνών είναι αποπροσανατολιστική και οδηγεί και αυτή στην αναβολή ή τη µαταίωση λήψης µέτρων. Ευθύνη έχουν όλοι τους. Ο καθένας στον τοµέα του, έχουν εφαρµόσει πολιτικές που έχουν συµβάλλει, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στις καταστροφές που βιώ− νουµε. Τα ίδια βιώσαµε στη Μάνδρα και στο Μάτι. Κυβέρνηση, δήµοι και περιφέρειες, στο όνοµα της «ανά− πτυξης» ευνοούν πολιτικές βιασµού του περιβάλλοντος. Το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της άρχουσας τάξης λειτουργεί µε µοναδικό γνώµονα το κέρδος των ολίγων, εθελοτυφλώντας για τις ανάγκες και την ασφά− λεια της πλειοψηφίας. Η υποκρισία περισσεύει. Είναι εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης που πριν λίγο καιρό επα− νέφερε τη συζήτηση για κατάργηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος, να προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για τις καταστροφές στα Χανιά. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά στους τοπικούς άρχοντες που γνώριζαν για τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας που είχαν εκπονηθεί, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Η διαπλοκή των αρχών µε µεγάλα συµφέροντα, από τα ορυχεία στις Σκουριές µέχρι τις ξενοδοχειακές µονάδες στις παραλίες της Κρήτης και από τη Λευκίµη στην Κέρκυρα µέχρι τα ρέµατα της Αττικής και τον Ιάρδανο ποταµό στον Πλα− τανιά, εµποδίζει την οποιαδήποτε λήψη µέτρων. Οι πολιτικές των µνηµονίων και οι περικοπές έχουν αποδυναµώσει πλήρως όλες τις υπηρεσίες (πολιτική προστασία, τεχνικές υπηρεσίες δήµων και περιφερειών κλπ) που θα µπορούσαν να έχουν εργαστεί για την αποφυγή των καταστροφών. Τα αντιπληµµυρικά έργα δεν χρηµατοδοτούνται από τους θεσµούς της ΕΕ, το ΕΣΠΑ επειδή δεν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την κερ− δοφορία των επιχειρήσεων. Ποτέ δεν αποτέλεσαν προ− τεραιότητα των δηµοτικών αρχών. Ενώ δαπανώνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για έργα βιτρίνας, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για έργα υποδοµής που εξασφαλί− ζουν την ασφάλεια. Ενδεικτικό είναι ότι στο εγκαταλε−

λειµµένο, από καιρό, έργο της ανάπλασης της ∆. Τάφρου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τη στατικότητα του 2ου Νηπιαγωγείου, ούτε υπήρξε µέριµνα για τα λιµνά− ζοντα εδώ και µια δεκαετία όµβρια ύδατα . Η κατάρρευ− ση του πεζοδροµίου της οδού Πειραιώς, και του νηπια− γωγείου, ήταν επακόλουθες και αναµενόµενες. Χρειάζεται άµεση και ριζοσπαστική στροφή στις προ− τεραιότητες, τη χρηµατοδότηση, την πολιτική στελέ− χωσης των υπηρεσιών για να µπορέσουν να αντιµετω− πιστούν οι συνέπειες ανάλογων φαινοµένων. Πλήρεις αποζηµιώσεις, επίταξη ξενοδοχείων για τη διαµονή των πληγέντων, επενδύσεις για αντιπληµµυρικά έργα, για βελτίωση του δικτύου της ∆ΕΥΑΧ, για διάνοιξη των ρεµάτων, για στατικές µελέτες κτηρίων, δρόµων, προ− σλήψεις µόνιµου προσωπικού. Οι Χανιώτες αντλούν µεγάλο ποσοστό του εισοδή− µατός τους από τον τουρισµό. Πως θα µπορούσε η δηµοτική αρχή αφενός να συµβάλει στην προβολή του τόπου και στην προσέλκυση επισκεπτών και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού ιστού από τον «υπερτουρισµό»; Ποια είναι η γνώµη σας για το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων από ιδιώτες; Οι άδειες και οι διακοπές αποτελούν µεγάλες κατα− κτήσεις της εργατικής τάξης. Οι πολιτικές της άγριας λιτότητας έχουν περικόψει τα επιδόµατα άδειας, τα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, τα εισιτήρια της εργατικής εστίας, τις κατασκηνώσεις για παιδιά κλπ περιορίζοντας αυτό το δικαίωµα. Οι «τουριστικές µονοκαλλιέργειες», οι περιοχές δηλα−

δή που έχουν διαµορφωθεί ως ειδικές οικονοµικές ζώνες µε αποκλειστικό µέσο κίνησης της οικονοµίας τους τον τουρισµό, είναι επικίνδυνο φαινόµενο. Μάλι− στα σε µια ασταθή εποχή οικονοµικής κρίσης η επικιν− δυνότητα εντείνεται. Τοπικό και κεντρικό κράτος έχουν φροντίσει να µειώ− σουν το κόστος σε όλους τους τοµείς, ώστε το τουρι− στικό προϊόν να γίνει πιο ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι η καταστροφή του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η διάλυση των εργα− σιακών σχέσεων και δικαιωµάτων. Η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισµού είναι η µεγαλύτερη γαλέρα για τους εργαζόµενους που δουλεύουν µε άθλιες συνθήκες εργασίας και χαµηλότατους µισθούς. Ακόµη και ιδρύ− µατα όπως το Πολυτεχνείο αντί να φροντίζει για την ύπαρξη φοιτητικών εστιών, επιχείρησε να µετατρέψει τα κτήρια στο λόφο Καστέλι σε ξενοδοχείο. Οι επιχειρηµατίες αποκοµίζουν τεράστιο πλούτο, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να πληρώνουν τίποτα. Ενώ ξοδεύουµε πολλά εκατοµµύρια για την τουριστική προβολή, τα έσοδα του δήµου Χανίων από τους ξενο− δόχους, από το «τέλος παρεπιδηµούντων», για το 2017, ήταν µόλις το 0,5% των εσόδων ενώ αναµένεται επιπλέ− ον µείωσή τους για το 2019. Την ίδια στιγµή 3 εκ. τµ ξενοδοχείων παραµένουν αδήλωτα. Η σκανδαλωδώς ευνοϊκή µεταχείριση των αρχών προς µεγαλοπαράγο− ντες του τουρισµού οδήγησε να διεκδικούν εισιτήρια στις παραλίες και να αρνούνται να φιλοξενήσουν άστε−

γους εκπαιδευτικούς και πληµµυροπαθείς. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να ειδωθεί και η άνευ όρων παράδοση της πόλης στις πολυεθνικές τύπου Airbnb. Απαιτείται περιορισµός έως και απαγόρευση της λει− τουργίας τους, γιατί έχουν δηµιουργήσει τεράστιο οικι− στικό πρόβληµα. ∆ιεκδικούµε αυξήσεις στους µισθούς επιδόµατα άδειας, επιστροφή δώρων, απαγόρευση των απολύσεων στα ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, επι− σιτισµό. Κατάργηση θεσµών όπως η µαθητεία. Οι έχο− ντες πρέπει επιτέλους να πληρώσουν και να συµβάλ− λουν στα οικονοµικά του δήµου ανάλογα µε τα κέρδη τους. Φορολόγηση των πλουσίων µε παράλληλη µείω− ση δηµοτικών τελών για τους φτωχούς. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για να µειωθεί το κόστος στέγασης των λαϊκών οικογενειών, µείωση των αντικειµενικών αξιών στις φτωχές και υποβαθµισµένες συνοικίες. Πέρα από την ψεύτικη εικόνα των τουριστικών οδηγών δεν υπάρχει µεγαλύτερη προβολή της πόλης από τη διαµόρφωση µιας οργανωµένης πόλης µε κοινωνικές δοµές, που σέβονται τους ανθρώπους, τις ανάγκες τους, το περιβάλλον και τον πολιτισµό, σε αντίθεση µε το άναρχο µπάχαλο που έχουν διαµορφώσει η αγορά και οι λειτουργοί της. ∆εν υπάρχει χειρότερη δυσφήµι− ση για τον τόπο από µια επίσκεψη των επισκεπτών µας στις υπάρχουσες δοµές υγείας. Επί δεκαετίες, οι δηµοτικές αρχές υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν µέτρα για την επίλυση του κυκλοφορια− κού προβλήµατος της πόλης. Η εικόνα όµως συχνά τους διαψεύδει, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις σας για την βελτίωση αυτής της εικόνας; Είναι λάθος να ταυτίζουµε την όποια λύση στο κυκλο− φοριακό µε την ύπαρξη αστυνοµικών µέτρων. Ο τρόπος οργάνωσης της κυκλοφορίας διαµορφώνει αντιλήψεις και συµπεριφορές. Έως τώρα όπως και σε κάθε άλλο τοµέα της οργάνωσης της πόλης, έτσι και σε αυτόν έχει ακολουθηθεί η αντίληψη «ότι να ’ναι , όπως να ‘ναι και όπου να ‘ναι, αρκεί να βγάζεις χρήµατα και να γλυ− τώνεις τα περιττά έξοδα». Για λόγους που έχουν να κάνουν αποκλειστικά µε τη λιτότητα και την εξυπηρέ− τηση συµφερόντων, κυριαρχεί η χρόνια άρνηση να υπάρξει στα Χανιά ένα αξιοπρεπές και πάνω απ’ όλα ασφαλές οδικό δίκτυο µε επαρκή φωτισµό, πεζοδρόµια, πεζόδροµους, µε έργα απορροής όµβριων υδάτων, µε αποτελεσµατική φωτεινή σηµατοδότηση κλπ. Είναι κραυγαλέα η έλλειψη δηµοτικής συγκοινωνίας, δωρεάν δηµοτικού παρκινγκ, δικτύου ποδηλατοδρόµων. Τα εισι− τήρια είναι δυσανάλογα ακριβά και τα δροµολόγια ανεπαρκή. Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι το κυκλοφοριακό χάος και η ατµοσφαιρική ρύπανση. Τα όποια µέτρα λαµ− βάνονται έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα και γι’ αυτό επιτείνουν τα προβλήµατα αντί να τα λύνουν. Η όποια αποτελεσµατική βελτίωση του κυκλοφοριακού της πόλης απαιτεί συγκρούσεις µε παγιωµένες αντιλή− ψεις και συµφέροντα. ∆εν µπορεί για παράδειγµα να συνδυαστεί µε τη στάθµευση των τουριστικών λεωφο− ρείων στον κυριότερο οδικό άξονα της πόλης. Και αυτό είναι µόλις ένα µικρό παράδειγµα. Χρειάζεται να απο− θαρρυνθεί η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου µε δηµι− ουργία δωρεάν δηµοτικών παρκινγκ και δηµοτικής συγκοινωνίας, µε δωρεάν εισιτήριο για φοιτητές, µαθη− τές, εργαζόµενους που µεταβαίνουν προς και από το χώρο δουλειάς, ΑΜΕΑ κλπ. Έχοντας µια τέτοια προσέγ− γιση θα είναι εφικτό να δηµιουργηθούν περιθώρια ώστε οι αναγκαίοι πεζόδροµοι και ένα δίκτυο ποδηλατοδρό− µων σε όλη την πόλη να είναι εφικτά και όχι απλά προ− εκλογικές υποσχέσεις.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 19


www.cretavoice.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ

Με αφορµή τις πρόσφατες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στα Χανιά, πώς κρίνετε τη δυνατότητα παρέµβασης των ∆ήµων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των ζηµιών; Πού πρέπει να τοποθετηθεί η διαχωριστική γραµµή των ευθυνών ανάµεσα στους ∆ήµους, τις Περιφέρει− ες και το κεντρικό κράτος; Η πρόσφατη ακραία κακοκαιρία πλήγωσε βαριά το νοµό µας δηµιουργώντας µια τέτοια συνθήκη ώστε να αναφερόµαστε στην κατάσταση πριν και µετά την καταστροφή. Αυτή ακριβώς η κατάσταση δεν επιτρέπει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, ούτε ατέρµονη διελ− κυστίνδα ανταλλαγής ευθυνών και αντιπαράθεση µετα− ξύ πολιτείας, Περιφέρειας και ∆ήµων για το ποιος είναι αρµόδιος να παρέµβει. Επιβάλλεται να υπάρξει κεντρι− κός σχεδιασµός και καλοπροαίρετη συνεργασία όλων των υπηρεσιών ώστε να αντιµετωπιστεί ταχύτερα και πληρέστερα η κατάσταση. Προέχει άµεσα η στήριξη και εξασφάλιση των πληγέ− ντων µε οργανωµένη και µεθοδική καταγραφή και απο− κατάσταση των ζηµιών. Είτε είναι ιδιώτες και µικροεπι− χειρηµατίες, είτε αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να γίνει πάγωµα των χρεών τους χωρίς προσαυξήσεις, να τους απαλλά− ξει ο ∆ήµος από δηµοτικά τέλη, να εξασφαλιστεί η ασφαλής µεταφορά µαθητών και εκπαι− δευτικών στα σχολεία. Εν συνε− χεία απαιτείται από τον ∆ήµο να διεκδικήσει ακούραστα από την πολιτεία την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, που θα καλύψει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρε− σιών, σε βάθος χρόνου ικανού να σχεδιασθούν και να δροµολογηθούν έργα αποκατάστασης και συντήρησης σε υποδοµές. Πέρα και πριν, όµως, από τον ∆ήµο που διεκδικεί, συντονίζει, συνεργάζεται, ανακουφίζει, χρειαζόµαστε έναν ∆ήµο που προλαµβάνει. Με πολιτική και δράσεις που στηρίζουν ένα µοντέλο ευηµερίας και προόδου που έχει κέντρο τον άνθρωπο, την πίστη πως το κοινό συµφέρον εµπεριέχει και το ατοµικό διότι αφορά το µέλλον, τα παιδιά µας, τη δυνατότητα συνέχειας της ζωής. Η ακραία κακοκαιρία µπόρεσε να µας τραυµατίσει τόσο γιατί της άνοιξε το δρόµο το στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης που ως µόνο µέτρο και κριτήριο έχει τα οικονοµικά µεγέθη, απογυµνωµένο από ποιότητα κατα− σκευής, επαρκή συντήρηση και µακροπρόθεσµο σχε− διασµό των έργων υποδοµής. Της άνοιξαν το δρόµο οι πελατειακές πολιτικές. Οι δηµοτικοί άρχοντες που επί χρόνια, µεταπηδώντας από παράταξη σε παράταξη,

20 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

δεν έβλεπαν καταπατήσεις ρεµάτων –υπήρχαν 240 ρέµατα περίπου, τώρα έχουν αποµείνει περί τα 40, αφού µπαζώθηκαν ή δοµήθηκαν. Οι δηµοτικοί άρχοντες που επί χρόνια στην πρώτη δυνατή νεροποντή επέτρε− παν περιοχές να πληµµυρίζουν, όπως η Σούδα ή η περιοχή του Κλαδισού. Τη στιγµή που είµαστε ένας ∆ήµος που τα τελευταία χρόνια έχει µη δεσµευµένα ταµειακά υπόλοιπα ανά χρόνο πάνω από 5 εκατοµµύ− ρια ευρώ και θα µπορούσαµε να σχεδιάζουµε µε σοβα− ρότητα και επιστηµονική επάρκεια αντιπληµµυρικά έργα που θα προλάβουν προβλήµατα. Οι Χανιώτες αντλούν µεγάλο ποσοστό του εισοδή− µατός τους από τον τουρισµό. Πώς θα µπορούσε η δηµοτική αρχή αφενός να συµβάλει στην προβολή του τόπου και στην προσέλκυση επισκεπτών, αφε− τέρου στην προστασία του κοινωνικού ιστού από τον «υπερτουρισµό»; Ποια είναι η γνώµη σας για το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων από ιδιώ− τες; Ο τουρισµός δεν είναι απλώς µια οικονοµική σχέση του τουρίστα µε το ντόπιο. Ο τουρισµός που µας ενδια− φέρει είναι αυτός που βλέπει µακριά για τους Χανιώτες, για τους επισκέπτες του νοµού, για το περιβάλλον και τον πολιτισµό, που αποτελούν τον πόλο έλξης. Μας ενδιαφέρει να οικοδοµήσουµε µια σχέση που να βασί− ζεται στις αξίες της ποιότητας ζωής, της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαφύλαξης της παράδοσης, της φιλοξενίας, στο σύνολο των αξιών που έχει κάνει την Κρήτη αυτό που είναι. Με αυτές τις αξίες ως γνώ− µονα µπορούµε µε ασφάλεια να εγγυηθούµε µια βιώσι− µη οικονοµική ανάπτυξη. Ναι, λοιπόν, στην τουριστική προβολή µε διαδικτυακές πλατφόρµες, διαδραστικές προβολές και ξεναγήσεις, εκθέσεις, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, µε συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων τουρι− σµού. Ναι στις ασφαλείς υποδοµές, τις αστικές συγκοι− νωνίες, τους ποδηλατόδροµους, την προστασία των κοινόχρηστων χώρων, τα πάρκα και τους χώρους πρα− σίνου, στις καθαρές, φροντι− σµένες και προσβάσιµες από όλους παραλίες και θάλασσα. Ναι στην προστασία και ανά− δειξη των ιδιαίτερων ιστορι− κών κτιρίων και µνηµείων του τόπου, ναι στη διατήρηση της γειτονιάς ως πυρήνα του κοι− νωνικού ιστού. Ναι στη στήρι− ξη και προβολή του πρωτογενούς τοµέα, των εργαστη− ρίων κεραµικής και κοσµήµατος, της υφαντουργίας, των επιχειρήσεων τυποποίησης, του αγροτουρισµού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχθούν και οι βραχυχρόνιες µισθώσεις. Η τουριστική ενοικίαση ιδιωτι− κών κατοικιών αρχικά έδωσε µια οικονοµική ανάσα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, αλλά η βιοµηχανοποίησή της πλέον συµβάλλει στην ανεξέλεγκτη τουριστική εκµετάλλευση, στην εκρηκτική άνοδο των ενοικίων, στην αποµάκρυνση µονίµων κατοίκων από την πόλη µας, σε αλλοίωση του κοινωνικού κλίµατος και του πολεοδοµικού χαρακτήρα και τελικά σε εξαφάνιση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της πόλης. Η διαµόρφω− ση της κατάλληλης ισορροπίας, που προϋποθέτει παι− δεία και συνεννοήσεις, θα δώσει τη λύση. Ο ∆ήµος µπο− ρεί να πάρει την πρωτοβουλία µε οικονοµικά κίνητρα να προωθήσει τη µακροχρόνια µίσθωση διαµερισµάτων και παράλληλα να χρηµατοδοτήσει προγράµµατα για την ανακαίνιση και ενοικίαση δηµοτικών κτιρίων και

εκατοντάδων άδειων ιδιωτικών κατοικιών, ώστε να περιοριστεί η παράλογη κατάσταση να υπάρχουν άνθρωποι δίχως σπίτια την ίδια στιγµή που υπάρχουν σπίτια δίχως ανθρώπους. Μέτρα όπως ο περιορισµός των ηµερών µίσθωσης, η δυνατότητα µίσθωσης ενός ή δύο καταλυµάτων ανά ΑΦΜ, η υποχρέωση τα διαµερί− σµατα να πληρούν αυστηρούς όρους ασφάλειας και υγιεινής, η υπαγωγή τους στον ΕΟΤ, ο αυστηρός έλεγ− χος για τη νοµιµότητα των µισθώσεων, µπορούν να βοηθήσουν. Όµως, θεωρούµε σηµαντική τοµή, στη λογι− κή της αποκέντρωσης και της ουσιαστικής αυτοδιοίκη− σης, να θεσπιστεί νέος τουριστικός νόµος που θα δώσει στις τοπικές αρχές τη δυνατότητα και την αρµο− διότητα να ρυθµίζουν συγκεκριµένες ζώνες τουριστικής ενοικίασης. Επί δεκαετίες, οι δηµοτικές αρχές υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν µέτρα για την επίλυση του κυκλοφορια− κού προβλήµατος της πόλης. Η εικόνα όµως συχνά τους διαψεύδει, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις σας για τη βελτίωση αυτής της εικόνας; Το κυκλοφοριακό πρόβληµα έχει δυστυχώς οξυνθεί και χρόνο µε το χρόνο γίνεται εντονότερο. Για την αντιµε− τώπισή του χρειάζονται τολµηρά µέτρα µε χρονικό ορί− ζοντα την πενταετία. Βασική επιδίωξή µας είναι η ελά− φρυνση της πόλης από τη χρήση αυτοκινήτου. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα συµβάλουν: * Η δηµιουργία περιφερειακών χώρων για στάθµευση στις τρεις εισόδους της πόλης, από όπου θα µεταφέ− ρονται οι επιβάτες προς και από την πόλη µε ένα πυκνό δίκτυο ηλεκτροκίνητων µικρών λεωφορείων. ∆ηµιουρ− γία δηµοτικής συγκοινωνίας. * Η κατάργηση αφετηρίας λεωφορείων στο κέντρο της πόλης και η αντικατάστασή τους από απλές στά− σεις. * Ο προορισµός των τουριστικών λεωφορείων να µεταφερθεί προς το Κουµ Καπί (Νικηφόρου Φωκά) και την Ακτή Κανάρη. * Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας χώρου στάθµευσης στην περιοχή της ΑΒΕΑ . * Να γίνει πράξη η δηµιουργία λωρίδων για αποκλει− στική χρήση ως ποδηλατόδροµων από τη δυτική έως την ανατολική άκρη της πόλης. * Να αποµακρυνθεί ο χώρος στάθµευσης των υπερα− στικών λεωφορείων από το κέντρο της πόλης και να µεταφερθεί σε χώρο κοντά στην εθνική οδό, που θα προβλέπεται από το ΓΠΣ. * Να εφαρµοστεί αυστηρός έλεγχος για το παράνοµο παρκάρισµα σε κεντρικές οδούς όπως η Κυδωνίας, η Αποκορώνου και η Σκαλίδη, αλλά και αξιοποίηση τεχνι− κών λύσεων (µικροεµπόδια, διαγραµµίσεις κ.λπ.) * Να διερευνηθεί η δυνατότητα πεζοδρόµησης ενός σηµαντικού τµήµατος του κέντρου της πόλης από τη ∆ηµοτική Αγορά έως την πλατεία 1866. Αν και φαίνεται τολµηρή και δύσκολα εφαρµόσιµη πρόταση, ας µελετή− σουµε αντίστοιχες πρακτικές στο Ηράκλειο και το Ρέθυµνο, αλλά και σε άλλες πόλεις, και την άνοδο της εµπορικής κίνησης που επέφεραν * Να δηµιουργηθούν θέσεις δωρεάν φόρτισης ηλε− κτροκίνητων αυτοκινήτων στους δηµοτικούς χώρους στάθµευσης (ως µέσον προώθησης της ηλεκτροκίνη− σης). Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν αποφασιστικότητα µε σοβαρές επίκαιρες µελέτες, αξιοποίηση πιλοτικών λύσεων που έχουν µελετηθεί από το Πολυτεχνείο και διάλογο µε την κοινωνία.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ

σης, µέσα από την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Προστασίας, ο οποίος µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην αποκατάσταση των ζηµιών µε απο− στολή εµπειρογνωµόνων, τεχνογνωσία και ουσιαστική ενίσχυση των υποδοµών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Αυτό που απαιτείται είναι η προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης στα αρµόδια όργανα της Ένω− σης αναδεικνύοντας το µέγεθος της καταστροφής. Παράλληλα µε το τιτάνιο έργο της αποκατάστασης και της ενίσχυσης των υποδοµών, είναι επιβεβληµένο να δώσουµε βάρος στην πρόληψη. Ο ρόλος της Τοπι− κής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασµό και την εξασφάλι− ση της αποτελεσµατικής λειτουργίας ενός ολοκληρω− µένου πλαισίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων είναι προφανής. Για να εξασφαλίσουµε ότι στο µέλλον δεν θα ξαναζή− σουµε ανάλογες καταστάσεις.

Επί δεκαετίες, οι δηµοτικές αρχές υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν µέτρα για την επίλυση του κυκλοφορια− κού προβλήµατος της πόλης. Η εικόνα όµως συχνά τους διαψεύδει, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις σας για την βελτίωση αυτής της εικόνας; Στους άξονες προτεραιότητας που συνθέτουν την προγραµµατική µας πρόταση, την οποία καταθέτουµε στην τοπική κοινωνία, την πρώτη θέση κατέχει ο δηµό− σιος χώρος και το κυκλοφοριακό. Και αυτό γιατί, όπως σωστά σηµειώνετε, όλοι µας βιώνουµε δύσκολες κατα− στάσεις στην κίνησή µας στην πόλη. Είναι ενδεικτικό ότι οι συµπολίτες µας αξιολογούν διαχρονικά, µε βάση σχετικές έρευνες, ως σηµαντικότερο πρόβληµα των Χανίων το κυκλοφοριακό. Εµείς πιστεύουµε ότι για να αντιµετωπίσεις ένα τόσο

Οι Χανιώτες αντλούν µεγάλο ποσοστό του εισοδή− µατός τους από τον τουρισµό. Πως θα µπορούσε η δηµοτική αρχή αφενός να συµβάλει στην προβολή του τόπου και στην προσέλκυση επισκεπτών και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού ιστού από τον «υπερτουρισµό»; Ποια είναι η γνώµη σας για το φαινόµενο των βραχυχρόνιων µισθώσεων από ιδιώτες; Με αφορµή τις πρόσφατες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στα Χανιά, πως κρίνετε την δυνατότητα παρέµβασης των δήµων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των ζηµιών; Που πρέπει να τοποθετηθεί η διαχωριστική γραµµή των ευθυνών ανάµεσα στους δήµους, τις περιφέρει− ες και το κεντρικό κράτος; Αυτό που συνέβη στα Χανιά είναι πρωτόγνωρο. Είναι ενδεικτικό ότι σπάσαµε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ βρο− χόπτωσης της τελευταίας τριακονταετίας! Η κλιµατική αλλαγή έδειξε το σκληρό της πρόσωπο και ο τόπος µας βίωσε µία δεινή δοκιµασία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οι καταστροφές σε όλη την Περιφερει− ακή Ενότητα είναι ανυπολόγιστες. Αποκαλύφθηκαν µε τον πλέον δραµατικό τρόπο τόσο οι συνέπειες της αλόγιστης ανθρώπινης παρέµβασης για δεκαετίες όσο και η ανεπάρκεια των υποδοµών στο νησί µας, που είτε έχουν κατασκευαστεί σε παλαι− ότερες εποχές µε εντελώς παρωχηµένες σήµερα προ− διαγραφές και η συντήρησή τους ήταν ελλιπέστατη ή ανύπαρκτη είτε είναι πιο πρόσφατες αλλά µε εξαιρετι− κά χαµηλή ποιότητα κατασκευής. ∆εν είναι της ώρας − άλλες είναι τώρα οι προτεραιότητες− αλλά υπάρχουν ευθύνες και ασφαλώς πρέπει να καταλογιστούν. Επείγει η αποκατάσταση των ζηµιών µε στόχο να επα− νέλθουµε το συντοµότερο δυνατό στην κανονικότητα. Η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί εγείρει σοβαρά ερωτηµατικά για το πόσο γρήγορα θα µπορέσουµε να το πετύχουµε ενόψει µάλιστα και της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου. Ως αυτοδιοικητική κίνηση από την αρχή επισηµάναµε ότι απαιτείται ένα ολοκληρωµέ− νο σχέδιο ανοικοδόµησης, όχι µπαλώµατα και προχει− ροδουλειές. Με υπευθυνότητα απέναντι στους ντόπι− ους και τους επισκέπτες του τόπου µας, µε µελέτη σε βάθος της κατάστασης, ιεράρχηση των προβληµάτων και των αναγκών που προκύπτουν. Σε καταστροφές τέτοιας κλίµακας ασφαλώς οι δυνα− τότητες παρέµβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι συγκεκριµένες. Απαιτείται οπωσδήποτε η ενεργοποίη− ση της Πολιτείας αλλά, όπως εξαρχής έχουµε τονίσει, είναι αναγκαία και η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένω−

Η δική µας προσέγγιση εντάσσει τον τουρισµό ως βασική προτεραιότητα στον άξονα της Βιώσιµης Ανά− πτυξης. Θέλουµε ζωντανή την πόλη όλο τον χρόνο. Θέλουµε ζωντανή την ενδοχώρα του ∆ήµου. Με βασική προτεραιότητα τη διασύνδεση πρωτογε− νούς–τριτογενούς τοµέα, ένα πάγιο αίτηµα της τοπικής κοινωνίας. Η δηµοτική αρχή ασφαλώς έχει πολλές δυνατότητες αποφασιστικής συµβολής και συντονισµού της διε− θνούς προβολής των Χανίων, µπορεί να έχει σηµαίνο− ντα ρόλο στην προσέλκυση επισκεπτών. Όµως, σε κάθε περίπτωση οφείλει να διασφαλίζει την αρµονική συνύ− παρξη κατοίκων και επισκεπτών. Οι βραχυχρόνιες µισθώσεις ασφαλώς αποτελούν µία τονωτική ένεση για το εισόδηµα πολλών συνδηµοτών µας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, χρειάζεται και εδώ µία ισορροπηµένη προσέγγιση −υπάρχουν αντίστοιχα διεθνή παραδείγµα− τα−, που να διασφαλίζει ορισµένες βασικές προϋποθέ− σεις για τη λειτουργία, αν θέλετε, της ίδιας της πόλης. Είναι σοβαρό πρόβληµα, για παράδειγµα, να µην υπάρ− χουν διαθέσιµες κατοικίες προς ενοικίαση. Σε όλα αυτά ο δήµος µπορεί να έχει ρόλο. Στόχος της πρότασής µας για τον τουρισµό είναι οι επισκέπτες του τόπου µας να γνωρίσουν βιωµατικά την κουλτούρα, τον πολιτισµό, την ιστορία, την αρχιτεκτο− νική, την καθηµερινότητα των Χανίων και των περιαστι− κών περιοχών, καθώς και η ενθάρρυνση εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε συστηµατικό τρόπο.

σοβαρό πρόβληµα και να εντοπίσεις τις βέλτιστες λύσεις, τις πιο αποδοτικές πρακτικές, οφείλεις να προ− σεγγίζεις τον δηµόσιο χώρο ως ένα ενιαίο σύνολο. Οι αποσπασµατικές παρεµβάσεις και οι σπασµωδικές ενέργειες δεν συµβάλλουν στην επίλυση των προβλη− µάτων, αντίθετα αποπροσανατολίζουν, χάνεται τη µεγάλη εικόνα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος. ∆εν έχει νόηµα να σας πω αυτή τη στιγµή συγκεκριµέ− νες παρεµβάσεις που έχουµε επεξεργαστεί και συνεχί− ζουµε να σχεδιάζουµε µε στόχο να αποθαρρύνουµε τη χρήση του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, να ανα− πτύξουµε ένα λειτουργικό δίκτυο ποδηλατοδρόµων που θα εντάσσεται αναπόσπαστα στον αστικό ιστό και θα διασχίζει ολόκληρο το παραλιακό µέτωπο του ∆ήµου, να ενισχυθεί ο ρόλος των αστικών συγκοινω− νιών. Σε αυτή τη λογική σχεδιάζουµε τη δηµιουργία ενός γραφείου Περιβαλλοντικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού που να συντονίζει τις επεµβάσεις στον δηµόσιο χώρο µε µια συνολική και ενιαία αντιµετώπιση, να διαχειρίζεται τον κυκλοφοριακό σχεδιασµό, να επο− πτεύει τις υποδοµές της πόλης και των περιαστικών περιοχών, που θα έχει δυνατότητες αποτελεσµατικής παρέµβασης και θα µπορεί να δίνει λύσεις.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 21


www.cretavoice.gr

22 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Μεγαλώνει η µέση ηλικία απόκτησης παιδιού, αυξάνονται οι µονογονεϊκές οικογένειες

Αποκαλυπτικό το πόρισμα της επιτροπής της Βουλής για το δημογραφικό Στοιχεία και καταστάσεις που οι περισσότεροι βιώ− νουµε ή βλέπουµε γύρω µας, αναφορικά µε την απόκτηση παιδιού, αποτυ− πώνει το πόρισµα της ∆ια− κοµµατικής Κοινοβουλευ− τικής Επιτροπής για το ∆ηµογραφικό, που συζη− τείται στην Ολοµέλεια της Βουλής .Οι γυναίκες γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά κι αυτό όλο και σε µεγαλύτε− ρη ηλικία, σύµφωνα µε το πόρισµα, που διαπιστώνει πως η ανάλυση της γονι− µότητας των γενεών δεί− χνει ότι η ατεκνία µεταξύ των Ελληνίδων δεν φαίνε− ται να αποτελεί συνειδητή επιλογή, όπως συµβαίνει σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες, όπως π.χ. η Γερµα− νία ή η Ιαπωνία. Αντίθετα, είναι µάλλον το αποτέλεσµα καταστάσεων και συνθηκών που επιβάλ− λονται από το ευρύτερο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον και δυσκολεύ− ουν την απόφαση για τεκνοποίηση, περιβάλλον που επιδεινώθηκε ακόµα περισσότερο από την πρό− σφατη κρίση.Το ποσοστό της ατεκνίας αναµένεται να αυξηθεί και λόγω της διαρκούς αύξησης της µέσης ηλικίας που απο− κτούν οι γυναίκες παιδιά. Στοιχεία της Eurostat για τη µέση ηλικία στην γέν− νηση δείχνουν ότι ενώ στην Ελλάδα µια γυναίκα γεννούσε το 1960 κατά µέσο όρο στα 28,7 έτη της ηλικίας της, το 2015 γεν− νούσε στα 31,3 έτη.Νέα οικογενειακά πρότυπαΤην ίδια ώρα, τα νέα οικογενει− ακά πρότυπα φαίνεται να δηµιουργούν την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις για τη διαµόρφωση της δηµο− γραφικής πολιτικής στα χρόνια που έρχονται, όπως σηµειώνει το Αθη− ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσε− ων. Το 2011, άνω του 65% των ζευγαριών (παντρεµένων και συµβιούντων) έχουν το πολύ ένα παιδί, το 27% έχουν δύο παιδιά και µόλις το 7% έχουν τρία ή περισ−

σότερα παιδιά. Το 37% των παντρεµένων ζευγαριών και το 85% των ζευγαριών που συµβιώνουν, χωρίς να έχουν παντρευτεί, δεν έχουν παιδιά.Ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας και ο στόχος της «υγιούς γήραν− σης»Η συρρίκνωση του συνολικού πληθυσµού και η συνεχιζόµενη γήρανσή του αναµένεται να έχει άµεση επίπτωση και στον πληθυσµό εργάσιµης ηλι− κίας, η µέση ηλικία του οποίου διαρκώς ανεβαίνει. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, από 7 εκατοµµύρια που ήταν το 2015, οι πολίτες ηλικίας από 15 έως 64 ετών αναµένεται το 2035 να κυµανθούν από 5,8 έως 6,3 εκατ., οι δε 20 έως 69 ετών, που ήταν 7,1 εκατ. το 2015, θα κυµανθούν από 6,6 έως 6.1 εκατ.Το 2050, όπως δείχνει η προβολή των στοιχείων, οι µεν 15 έως 64 ετών θα κυµανθούν από 4,6 έως 5,5 εκατ., οι δε 20 έως 69 ετών αναµένε− ται να κυµανθούν από 4,8 έως 5,7 εκατοµµύρια.Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις, η επιστηµονική έκθεση, που έχει περιληφθεί στο πόρισµα της ∆ιακοµµατι− κής Κοινοβουλευτικής Επι− τροπής για το ∆ηµογραφι− κό, επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι, εκτός από τα µέτρα για την ανακοπή των πτωτικών τάσεων της γονιµότητας, πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλ− ληλες συνθήκες, ώστε ο πληθυσµός να γηράσκει σε καλή υγεία, παραµένο− ντας οικονοµικά και κοινω− νικά δραστήριος και παρα−

γωγικός. Η «υγιής γήραν− ση», όπως σηµειώνει το ΑΜΠΕ, θεωρείται αντίδοτο στη δηµογραφική γήραν− ση, αναδεικνύοντας την αξία των ηλικιωµένων στην κοινωνία, επαναπροσδιορί− ζοντας τον ρόλο τους και ενισχύοντας τους διαγενε− ακούς δεσµούς. Το κοινωνικό κράτος δεν πρέπει να αφορά µόνο τη στήριξη των γεννήσεων και των παιδιών αλλά το κράτος πρόνοιας πρέπει να είναι ισχυρό και για τους ηλικιωµένους, ώστε να είναι υγιείς και δραστή− ριοι στον κοινωνικό βίο.Τα επόµενα βήµατα στη δηµογραφική πολιτικήΒα− σική παραδοχή της δια− κοµµατικής επιτροπής είναι πως για την αντιµε− τώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος, η δηµογραφική πολιτική δεν µπορεί παρά να είναι τµήµα µιας ολο− κληρωµένης προσέγγισης, η οποία θα βρίσκεται σε παράλληλο βηµατισµό και σε αντιστοίχιση µε τη συνολικότερη αναπτυξια− κή, οικονοµική και κοινωνι− κή πολιτική.Ως προς την κοινωνική πολιτική, η δηµογραφική πολιτική θα πρέπει να «συναντά» και να αλληλοσυµπληρώνεται µε τις αντίστοιχες πολιτι− κές για την απασχόληση, την οικογένεια, τη µητρό− τητα/γονεϊκότητα, την ισό− τητα φύλων, καθώς και τις πολιτικές για το παιδί. Σύµφωνα µε το πόρισµα και όπως παρουσιάζεται από το ΑΠΕ−ΜΠΕ, η επιδο− µατική στήριξη είναι ανα− γκαία, αλλά δεν επαρκεί

από µόνη της. Αυτό σηµαί− νει ότι οι επιδοµατικές πολιτικές θα πρέπει αν συνοδεύονται από πολιτι− κές για την εναρµόνιση της οικογενεια− κής/προσωπικής και εργα− σιακής ζωής, από εξασφα− λίσεις σε περίπτωση απώ− λειας εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της φτώχει− ας των νοικοκυριών, µε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, µε στοχευ− µένες πολιτικές για το µεταναστευτικό και προ− σφυγικό πληθυσµό που θα επιδιώκουν την πρόληψη και εξάλειψη του κοινωνι− κού αποκλεισµού, καθώς και µε πολιτικές για την εξάλειψη των έµφυλων ανισοτήτων και διακρίσε− ων στην αγορά εργασίας και στον ιδιωτι− κό/οικογενειακό βίο. Η διακοµµατική επιτροπή υπογραµµίζει, εξάλλου, ότι είναι αναγκαίο να επανε− ξεταστούν και να αµφι− σβητηθούν τυχόν στερεο−

τυπικές στάσεις και νοο− τροπίες για τη δηµογραφι− κή γήρανση και συρρίκνω− ση του πληθυσµού µέσα από τη δηµογραφική παι− δεία στα σχολεία και την ενηµέρωση για τις προ− κλήσεις που αναδύονται για τις σύγχρονες κοινω− νίες. Παράλληλα, θα πρέ− πει να εξεταστούν πιο επι− σταµένα και να σχεδια− στούν πολιτικές για την ενεργητική και υγιή γήραν− ση. Αναγκαία χαρακτηρί− ζεται και η δηµιουργία επι− τελικής δοµής, σε επίπεδο κεντρικής ∆ιοίκησης, η οποία θα είναι αρµόδια για το σχεδιασµό, το διατοµε− ακό συντονισµό, την παρα− κολούθηση και αξιολόγη− ση των επιπτώσεων και των αποτελεσµάτων που έχουν οι ρυθµίσεις, οι νόµοι και οι πολιτικές που εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση του δηµο− γραφικού ζητήµατος.Στο πόρισµα της διακοµµατι− κής επιτροπής, που συγκροτήθηκε µετά από πρόταση της προέδρου της ∆ΗΣΥ, Φώφης Γεννη− µατά, ξεχωρίζει το κεφά− λαιο «∆ιατοµεακές πολιτι− κές ενίσχυσης της οικογέ− νειας και της συµφιλίωσης εργασίας και φροντίδας», στο οποίο υπογραµµίζεται η ανάγκη λήψης µέτρων ώστε όλες οι εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα να αµείβονται και να καλύ− πτονται από την κοινωνική προστασία κατά τη διάρ− κεια της εγκυµοσύνης και

της µητρότητας, να υπάρ− ξουν µέτρα για την επέ− κταση της προστασίας από απόλυση, τη δηµιουρ− γία προγραµµάτων στήρι− ξης όσων επιστρέφουν στην αγορά εργασίας µετά από διακοπή για την ανατροφή τέκνων ή την βοήθεια ηλικιωµένων. Υπο− γραµµίζεται, επίσης, ότι πρέπει να υπάρξουν υπη− ρεσίες και υποδοµές φύλαξης και προσχολικής αγωγής που να καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό των βρεφών µέχρι τριών ετών και το 90% των παι− διών από τριών ετών έως την ηλικία της υποχρεωτι− κής εκπαίδευσης. Επισηµαίνεται ότι πρέπει να επεκταθεί το ωράριο των παιδικών σταθµών, να δηµιουργηθεί πρόγραµµα «Νταντά της γειτονιάς» που όσοι ενδιαφέρονται να φυλάσσουν παιδιά προ− σχολικής ηλικίας να µπο− ρούν να το κάνουν αφού πιστοποιηθούν, όπως συµ− βαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Πρώτης προτεραιότη− τας είναι µια στεγαστική πολιτική για την ενίσχυση των νέων ζευγαριών ή µόνων γονέων αλλά και η µείωση της φορολογίας αναλόγως µε το µέγεθος και το εισόδηµα των οικο− γενειών, από το πρώτο παιδί, καθώς και αύξηση του αφορολόγητου ποσού κλιµακωτά για αγορά πρώτης κατοικίας, µε βάση την οικογενειακή κατάσταση.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 23


www.cretavoice.gr

24 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Αντιμετώπιση ασθενειών ποδιών ∆ώστε τη σωστή λύση για κάθε πρόβληµα που αφορά τα πόδια σας!

Στην καθηµερινότητά µας αντιµετωπίζουµε διάφορους πόνους που οφείλονται στον λανθασµένο τρόπο που πατάνε τα πόδια µας ή τη λάθος στάση σώµατος. Τι σηµαίνει όµως αυτό; Πώς πρέπει να πατάνε τα πόδια µας; Ποιά είναι η σωστή στάση σώµατος; ∆υστυχώς το µεγαλύτερό µας πρόβληµα είναι η ενηµέρωση και όχι αυτά καθεαυτά τα προβλήµατα, που δεν είναι προβλήµατα αλλά αποτελέσµατα. Ξεκινώντας απο την παιδική µας ηλικία, στα πρώτα βήµατα είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε την ανατοµική µορφολογία των πελµάτων µας, ώστε να προλαµβάνουµε να υποστηρίζουµε ή να διορθώνουµε καταστάσεις όπως: ΠΛΑΤΥΠΟ∆ΙΑ, ΚΟΙΛΟΠΟ∆ΙΑ, ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟ∆ΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΡΑΪΒΟΠΟ∆ΙΑ. Η γνώση της ανατοµίας και των λειτουργιών του άκρου ποδιού είναι βασικής σηµασίας για τη σωστή διάγνωση. Οι βασικές δοµικές αλλαγές που δίνουν στο άκρο πόδι εµφάνι− ση ενηλίκου, συµπληρώνονται περίπου στην ηλικία των 8 ετών. Στο στάδιο της ανάπτυξης και εφηβείας, όπου η κινητικότη− τα είναι µεγαλύτερη, οι δυνάµεις που δέχονται τα πόδια µας καθώς και οι καταπονήσεις είναι µεγάλες, τα αποτελέσµατα είναι: ΜΕΤΑΤΑΡΣΑΛΓΙΑ, ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON, ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΗΣ, ∆ΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΚΑΛΟΙ, ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΙΕΣ που µπορούν να αντιµετωπισθούν εύκολα, ανώδυνα και σωστά. Στην πορεία, εξαιτίας της κακής ανατοµίας και συνεχούς καταπόνη− σης των ποδιών µας αλλά και λόγω π α θ ο λ ογ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ων αρχίζουν να παρουσιάζονται διάφορα προβλήµα− τα όπως: Π Α ΡΑ Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Η ΑΡΘΡΙΤΙ∆Α, ΑΚΑΝΘΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙ∆Α, ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕ Η' ΧΩΡΙΣ ΕΛΚΗ, ΒΛΑΙΣΙΠΟ∆ΙΑ (ΚΟΤΣΙ), ΣΦΥΡΟ∆ΑΚΤΥΛΙΑ, ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Στο ποδολογικό µας κέντρο είµαστε σε θέση να διαγνώσου− µε, να προλάβουµε και ταυτόχρονα µε τη συνεργασία µε ιατρούς αναλόγων ειδικοτήτων να αντιµετωπίσουµε όλα τα προβλήµατα των ασθενών µας. Η µόρφωση, η γνώση και η συνεχής ενηµέρωση, µας δίνουν τη δυνατότητα αυτή.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 25


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΜΕ ΛΥΡΕΣ, ΛΑΟΥΤΑ & ΑΡΩΜΑ ...ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ!

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 2019 του Chania B.C.

Την Παρασκευή 22/02/19 στο µέγαρο Πάνθεον στον 5ο όροφο (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Φ) πραγ− µατοποιήθηκε η τρίτη επίσηµη γιορτή του συλλόγου.

H εκδήλωση ξεκίνησε µε κρητική µουσική που επιµελήθηκε ο µαέστρος Γιώργος Κουτσουδάκης µε τον συνεργάτη του Γιάννη ∆ασκαλάκη. Στην συνέχεια σε µία κατάµεστη αίθουσα ο πρόεδρος Στέργιος Κοπτερίδης στο σύντοµο χαιρετισµό του, εκ µέρους του ∆.Σ. καλωσόρισε τον διευθυντή των τµηµά− των υποδοµών της ΑΕΚ Νίκο Μανώλα , την σύζυγο του και Χανιώτισσα Άννα Μαρκε− τάκη και τον επικεφαλής προπονητή των ακαδηµιών της ΑΕΚ Νάκη Μουρατίδη οι οποίοι ήταν και οι επίσηµοι προσκεκληµένοι του ∆.Σ. Επίσης καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόµενους (ιδρυτικά µέλη, διοικητικούς συµβούλους, γονείς, αθλητές & αθλήτριες προπονητές & χορηγούς) τόνισε ότι σήµε− ρα εκτός από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ο σύλλογος γιορτάζει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του αφού ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του 2015. Κάνοντας έναν απολογισµό των τριών ετών που πέρασαν, ενηµέρωσε αναλυτικά για όλα τα επιτεύγµατα που κατάφερε το ∆.Σ. που ήταν αρκετά & πολύ σηµαντικά. Τόνι− σε επίσης ότι: " το ξεκίνηµα αυτού του όµορφου ταξιδιού του πρώτου µπασκετικού συλλόγου στην πόλη µας, δεν ήταν στρωµένο µε …ροδοπέταλα αλλά τα αποτελέ− σµατα µας δικαιώνουν. Καθηµερινά ο σύλλογος καθιερώνεται στην συνείδηση του κόσµου, ως η πιο σωστή επιλογή των γονέων για να στείλουν τα παιδιά τους, προ− κειµένου να αθληθούν & να µάθουν µπάσκετ µε σωστή οργάνωση & τις πλέον κατάλληλες προδιαγραφές µε συνεχή τεχνική & επιστηµονική υποστήριξη." Ο πρόεδρος έκλεισε την οµιλία του λέγοντας: “ Όπως διαπιστώσατε σήµερα το µπά− σκετ στα Χανιά έχει αρχίσει να έχει ραγδαία ανάπτυξη. Ατενίζουµε πλέον µε αισιο− δοξία το µέλλον αφού επενδύουµε στο µέλλον! Επενδύουµε στην νεολαία µας, στα παιδιά της πόλης µας που σε µερικά χρόνια θα µας γεµίσουν από υπερηφάνεια. Και εµείς µαζί µε όλα τα Χανιά θα τα καµαρώνουµε." Στην συνέχεια ευχαρίστησε τους συνεργάτες του αναφέροντάς τους ξεχωριστά

26 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

τον καθένα. Τον αντιπρόεδρο Γιώργο Μπατζακάκη, τον γενικό γραµµατέα Βασίλη Κουλεντάκη, όλα τα µέλη, του ∆.Σ τον γενικό αρχηγό Γιώργο Μυλωνάκη, τους εφό− ρους των τµηµάτων, Ρένα Σταχτιάρη, Φίλυς Γκούστη, Στράτο Ναυσίδη,, & Ηρακλή Νταµοτσίδη. Τον τεχνικό δ/ντη Γιάννη Θεολογίτη,τους προπονητές την Ρένα, τον Γιώργο, τον Βασίλη και τον Νίκο. Τον φροντιστή Νίκο Παγώνη, το επιστηµονικό επι− τελείο, την αθλητική ψυχολόγο Ελεάνα Κοκκίνη,τον ορθοπαιδικό Ασηµίδη Μανόλη, τον καρδιολόγο Γιώργο Σολιδάκη και τον φυσιοθεραπευτή Λεωνίδα Φουντουλάκη. Την διατροφολόγο Μαρία Λαντζάκη, την νοµική σύµβουλο Νατάσσα Κατσανεβάκη. Και όλους τους γονείς που εµπιστεύθηκαν τον συγκεκριµένο σύλλογο προκειµένου να διδαχθούν το άθληµα της καλαθοσφαίρισης τα παιδιά τους. Ακολούθησε η απονοµή τιµητικών πλακετών στις επιχειρήσεις που την φετινή χρο− νιά βοήθησαν σηµαντικά τον σύλλογο και οι οποίοι είναι: ITALIAN FACTORY OUTLET, ELVITA (µπάρες δηµητριακών) και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Επίσης βραβεύτηκαν οι δύο πρώην αθλήτριες της καλαθοσφαίρισης και συνεργάτι− δες του CHANIA B.C. Ρένα Σταχτιάρη και Ρένα Γιαννιουδάκη για την σηµαντική τους προσφορά σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο! Με τους εκπροσώπους της ΑΕΚ έγινε ανταλλαγή δώρων µε αµοιβαίες ευχές να υπάρξει µία πετυχηµένη συνεργασία µε όφελος και για τους δύο συλλόγους. Η καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας ανέδειξε τέσσερις τυχερούς...τρεις αθλητές που έλαβαν ως δώρο από µία γνήσια αγωνιστική φανέλα της Εθνικής Ελλάδος του Γιάννη Ατεντοκούνµπο προσφορά της Ελληνικής εταιρείας GSA µέσω του τοπικού της αντιπροσώπου Άκη Παινεσάκη ιδιοκτήτη της εταιρείας ITALIAN FACTORY OUTLET. και το τέταρτο φλουρί έτυχε σε σύντροφο στενού συνεργάτη του συλλό− γου η οποία κέρδισε ένα εισιτήριο δωρεάν Χανιά−Πειραιάς−Χανιά σε δίκλινη καµπίνα προσφορά των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. Τα αναψυκτικά, οι χυµοί και τα διάφορα εδέ− σµατα ήταν µία προσφορά για µία ακόµη χρονιά της οικογένειας Πετµεζά. Η πολύ όµορφη βραδιά έκλεισε µε πολλές ευχές για µία καλή χρονιά µε πολύ υγεία και πολλές πολλές µπασκετικές επιτυχίες!!!


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Μ ΠΑΣ ΚΕ ΤΙΚ ΟΣ .. . Ο ΡΓ ΑΣ ΜΟ Σ ΤΟ ΣΑ ΒΒ ΑΤΟΚ Υ ΡΙ ΑΚ Ο!

Ο δ/ντης των τµηµάτων υποδοµών της ΑΕΚ Νίκος Μανώλας και ο επικεφαλής προπονητής των ακαδηµιών Νάκης Μουρατίδης αφού παραβρέθηκαν στην κοπή της πίττας του συλλόγου την Παρασκευή, αφιέρωσαν όλο το Σαββατοκύριακο στην οµάδα µας και επισκέφθηκαν όλα τα τµήµατα του συλλόγου έχοντας ενεργό ρόλο στις προπονήσεις. Σε συνεργασία µε την head coach Ρένα Γιαννιουδάκη και τους υπόλοιπους προπονητές µας, δίδαξαν στα παιδιά µας αρκετά µυστικά του αθλήµατος, προσθέτοντας στις προπονήσεις ακόµα µεγαλύτερη ποιότητα µέσα από την τεχνογνωσία και την εµπειρία που διαθέτουν. Ο πρόεδρος Στέργιος Κοπτερίδης δήλωσε: " Το πρώτο βήµα της συνεργασίας µε την ΑΕΚ έγινε... Η συνεργασία αυτή θα αποτελείται από πολλές και σηµαντικές πτυ− χές και το µόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο σύλλογοι µέσα απ' αυτό θα βγουν κερδισµένοι. Όφελος επίσης εξίσου σηµαντικό θα έχει και το Χανιώτικο µπάσκετ και στα επόµενα χρόνια θα κερδίσει την θέση που του αξίζει. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλο και όλη την διοίκηση για την εµπιστοσύνη που έµπρακτα µας δείχνουν, καθώς επίσης και τον Νίκο Μανώλα και Νάκη Μουρατίδη που όλο το Σαβ− βατοκύριακο έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προσθέτοντας µοναδική ποιότητα και υψηλό επίπεδο στις προπονήσεις των παιδιών µας. Η νέα χρονιά ξεκίνησε για το CHANIA B.C. µε τους καλύτερους οιωνούς!"

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

∆οκιµάστε διαφορετικά αθλήµα− «Διαλέγοντας το σωστό άθλημα για το παιδί μου» 5τα/ µορφές άσκησης

Σαν εισαγωγή σε αυτό το άρθρο θα µπορούσαµε να πούµε κάτι αρκετά γενικό, το οποίο λίγο πολύ οι περισσότεροι γονείς γνωρίζουν και αφορά το γεγονός πως στη σύγχρονη κοινωνία, αθλητι− σµός/άσκηση και παιδί πηγαίνουν µαζί. Αυτό συµβαίνει διότι τα παιδιά δείχνουν ιδι− αίτερη προτίµηση στην ενασχόληση τους µε διάφορες µορφές αθλητικής δραστηριό− τητας ή άσκησης καθώς µέσα από αυτές έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, να κοι− νωνικοποιηθούν κάνοντας νέους φίλους αλλά και να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση τους µέσα από την επίτευξη µικρών και µεγάλων στό− χων. Από την άλλη πλευρά, ο γονείς επιδιώκουν την εµπλοκή των παι− διών τους µε τον αθλητισµό και την άσκηση καθώς αυτός είναι ένας εύκολος και σχετικά οικονοµικός τρόπος ώστε τα παιδιά τους να παραµένουν απασχοληµένα και ενεργά δίνοντας τους την ευκαιρία να παίξουν, να συναναστραφούν τους συνοµήλικους τους αλλά και να µάθουν νέες σωµατικές, πνευµα− τικές και κοινωνικές δεξιότητες. Βέβαια µεγάλος είναι και ο αριθµός εκείνων των παιδιών που προτιµούν άλλες ασχολίες, ιδιαίτερα καθώς µεγαλώνουν και έρχονται σε επαφή µε περισσότερες πληροφορίες , κυρίως κατά την περίοδο της εφη− βείας. Σε γενικές γραµµές όµως οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφο− νται προς τον αθλητισµό και την άσκηση έστω και µια φορά στη ζωή τους. Πως µπορώ να επιλέξω το κατάλ− ληλο άθληµα ή µορφή άσκησης για το παιδί µου; Το να επιλέξει ένας γονιός το κατάλληλο άθληµα για το παιδί του είναι µια διαδικασία αρκετά χρονο− βόρα τόσο για το γονιό όσο και για το παιδί και µια απόφαση αρκετά σηµαντική που ίσως κάποιες φορές δηµιουργεί πολλή σκέψη και µπελά− δες στους γονείς.Η διαδικασία αυτή ξεκινάει µέσα από το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον και συνε− χίζεται µέσα στο γήπεδο, το στάδιο ή την αίθουσα εκγύµνασης. Εάν λοιπόν δυσκολεύεστε να πάρετε µια απόφαση, ρίξτε µια µατιά στις παρακάτω συµβουλές και οργανω− θείτε! Εκθέστε τα παιδιά σας σε διαφο− ρετικά αθλήµατα και µορφές άσκησης. Ο δείκτης εκείνος που θα εξασφα−

1

28 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

λίσει σε µεγάλο βαθµό την ενεργή συµµετοχή ενός παιδιού σε κάποια φυσική δραστηριότητα και θα του προσφέρει ευχαρίστηση είναι το προσωπικό ενδιαφέρον του παιδιού για την εκάστοτε ασχολία. Είναι στο χέρι σας λοιπόν να δώσετε στο παιδί σας την ευκαιρία να έρθει σε επαφή µε πολλά διαφορετικά αθλήµατα και µορφές άσκησης. Αυτό το πρώτο βήµα είναι απλό και περιλαµβά− νει την παρακολούθη− ση αγώνων και επιδεί− ξεων στην τηλεόραση ή τον υπολογιστή. ∆είτε έναν αγώνα π.χ. πόλο µε το παιδί σας, εξηγείστε του το παιχνί− δι− ακόµα κι αν εσείς οι ίδιοι δε γνωρίζετε λεπτοµέρειες, σερφάρε− τε µαζί µε το παιδί σας στο ίντερ− νετ και ενηµερωθείτε για νέα αθλή− µατα, κανόνες αλλά και τρόπους διεξαγωγής αθληµάτων και µορφών άσκησης. Ακόµα καλύτερα, δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να παρακολουθήσει ζωντανά αγώνες, επιδείξεις και παραστάσεις. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά ζουν όλη την εµπειρία ενός αγώνα τένις, µιας παράστασης µοντέρνου χορού ή µιας επίδειξης παρκούρ. .Αναζητήστε εκείνα τα στοιχεία ενθουσιασµού στα παιδιά σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανα− ζήτησης προσπαθήστε να ακούσε− τε προσεκτικά το παιδί σας και να ανακαλύψετε την κλίση του σε κάποιο άθληµα/ µορφή άσκησης ή τη µη κλίση του σε αυτό. Το πιθα− νότερο είναι πως το παιδί δε θα σας πει ευθέως «µαµά/ µπαµπά µ’ αρέσει το χάντµπολ ή η ζούµπα» αλλά θα σας δώσει κάποια σηµά− δια, κάποια hints σχετικά µε παίκτες ή αθλητές που το εντυπωσίασαν, τις στρατηγικές και τον τρόπο διε− ξαγωγής κάποιου αθλήµατος/ µορ− φής άσκησης ή µπορεί να µιλήσει σε σας ή κάποιο άλλο συγγενικό/ φιλικό πρόσωπο για το καινούριο γυµναστήριο που άνοιξε στη γειτο− νιά σας. Ενηµερωθείτε για τις προτιµήσεις του παιδιού σας και παρατηρεί− στε τον χαρακτήρα και τη συµπερι− φορά του. Παρατηρείστε το παιδί σας. Είναι εξωστρεφές και κοινωνικό ή εσω− στρεφές και πιο µοναχικό. Είναι ενεργητικό και ανήσυχο ή ήρεµο; Κανένα χαρακτηριστικό του γιού ή της κόρης σας δεν είναι κακό ούτε χρειάζεται να αλλάξει. Αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθήσετε το παιδί σας να αξιοποιήσει τα γνωρί−

2

3

σµατα του χαρακτήρα του προς όφελος του. Ακούµε τη λέξη µονα− χικός και νοµίζουµε πως είναι κάτι κακό. Αυτό δε συµβαίνει. Οι µοναχι− κοί άνθρωποι είναι συνήθως καλλι− τεχνικά δηµιουργικοί. Περνούν χρόνο µόνοι τους γιατί σκέφτονται , βάζουν τη φαντασία τους να δου− λέψει και εµπνέονται. Υπάρχουν παιδιά κοινωνικά και εξωστρεφή που τους αρέσει να δουλεύουν µε άλλους , να έχουν έναν ρόλο µέσα σε µια οµάδα και να συνεργάζονται προκειµένου να φέρουν εις πέρας ό, τι τους έχει ανατεθεί. Αυτή είναι η περίπτωση παιδιών που θα απέ− διδαν καλύτερα σε ένα οµαδικό άθληµα όπως το χάντµπολ, το βόλεϊ ή ρυθµική γυµναστι− κή.Υπάρχουν, ακόµα, παιδιά που ναι µεν θέλουν και επιζητούν να είναι µέλη µιας οµάδας όµως προτιµούν να ξεχωρίζουν µέσα σε αυτή. Αθλή− µατα όπως ο στίβος ή κάποια µορφή άσκησης όπως ο χορός είναι κατάλληλα για τα παιδιά αυτά. Οι συµµετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες αποτελούν µέρη ενός συνόλου όµως η βελτίω− ση των ατοµικών ικανοτήτων τους και η δική τους πρόοδος είναι τα στοιχεία που τους οδηγούν και τους κρατούν ενεργούς. Τέλος υπάρχει και αυτή η κατηγορία των παιδιών που είναι πιο ντροπαλά, εσωστρεφή και λιγότερο κοινωνι− κοποιηµένα. Αυτό δεν είναι κάτι αρνητικό καθώς τα παιδιά αυτά προτιµούν να δουλεύουν µόνα και είναι οι καταλληλότεροι συµµετέ− χοντες σε κάποιο ατοµικό άθληµα όπως η ποδηλασία, η πυγµαχία ή το skate. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του παιδιού Εδώ οι απόψεις διίστανται και δεν υπάρχει µια κοινή γραµµή για κάθε γονιό που µπορεί να ακολουθήσει καθώς εδώ παίζουµε µε τις πιθανό− τητες. Ναι είναι η αλήθεια πως τα ψηλά και γεροδεµένα αγόρια προ− τιµώνται στο µπάσκετ. Το ύψος όµως δεν είναι αρκετό ούτε και το απόλυτο χαρακτηριστικό ενός καλού µπασκετµπολίστα. Ναι, τα φυσικά χαρακτηριστικά παίζουν σηµαντικό ρόλο αλλά δεν είναι ο απόλυτος οδηγός στην επιλογή αθλήµατος/ µορφής άσκησης ειδι− κά όταν τα παιδιά βρίσκονται σε περίοδο ανάπτυξης, οπότε αποφύ− γετε αυτό το λάθος. Αφήστε τα παιδιά να δοκιµάσουν «κόντρα» αθλήµατα και να ανακαλύψουν µόνα τους τρόπους µε τους οποί− ους µπορούν εκµεταλλευτούν το ύψος, το βάρος και τη σωµατική τους διάπλαση γενικότερα.

4

Μετά την έκθεση και την εξοικείω− ση σε τα διάφορα αθλήµατα και µορφές άσκησης, έρχεται η ώρα της δοκιµής. ∆εν είναι δυνατό να ξέρει ο γονιός τι θα αρέσει στο παιδί και τι όχι πριν το αφήσει να δοκιµάσει. Όταν, παρατηρώντας τα παιδιά σας βρείτε εκείνα τα αθλή− µατα/ µορφές άσκησης που το παιδί σας φαίνεται να απολαµβάνει αφήστε το να τα δοκιµάσει και στην πράξη. Οι περισσότεροι αθλη− τικοί σύλλογοι, γυµναστήρια, σχο− λές και ακαδηµίες δίνουν τη δυνα− τότητα δωρεάν δοκιµής. Κι αυτό είναι υπέρ των γονιών και των παι− διών. Το παιδί µπορεί να ασχολείται µε παραπάνω από µια δραστηριό− τητες ταυτόχρονα ειδικά σε µικρές ηλικίες αν και καλό θα ήταν οι επι− λεγµένες ασχολίες να µη διαφέ− ρουν πολύ µεταξύ τους ώστε το παιδί να παραµένει συγκεντρωµέ− νο. Προτρέψτε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που τα ενδιαφέρει. Ο αθλητι− σµός/ άσκηση στη βάση του σηµαί− νει χαρά και χρησιµεύει σα µια διέ− ξοδος από την καθηµερινότητα. Αφήστε τα λοιπόν να προσπαθή− σουν, να δοκιµασθούν σε διαφορε− τικά πράγµατα και µάθετε τα πως αν δεν τα καταφέρουν εσείς θα είστε δίπλα τους και θα τα βοηθή− σετε να ξαναπροσπαθήσουν σε κάτι άλλο µέχρι να επιτύχουν Μερικές συµβουλές αντί επιλόγου… Εάν το παιδί σας είναι κάπως «βαρύ» κι έχει συνηθίσει την καθι− στική ζωή ή λέει συνεχώς ότι «βαριέται» (κυρίως κατά την εφηβι− κή περίοδο), προτείνετε του να ξεκινήσει να ασχολείται µε κάτι µικρό και σε µη ανταγωνιστικό επί− πεδο. Μπορείτε για παράδειγµα να του πάρετε ένα ζευγάρι πατίνια ή ένα ποδήλατο και να το παροτρύ− νετε να µετακινείται µε αυτά, εάν κι εφόσον αυτό είναι εφικτό. Προσπα− θήστε να προωθήσετε στο παιδί σας έναν πιο ενεργητικό και υγιεινό τρόπο ζωής. Τα videogames δεν είναι «κακά», ίσα ίσα κάποια βιντεο−

παιχνίδια είναι εκπαιδευτικά καθώς το story τους κινείται γύρω από ιστορικά γεγονότα και είναι ένας τρόπος να µάθουν τα παιδιά πράγ− µατα που δεν περιλαµβάνονται στη σχολική υλη αλλά το θέµα εδώ είναι ο συνδυασµός ανάπτυξης των σωµατικών, πνευµατικών και κοινω− νικών δεξιοτήτων του παιδιού. Επί− σης, λάβετε υπ’ όψιν σας τα λιγότε− ρο δηµοφιλή αθλήµατα και ενεργο− ποιήστε το ενδιαφέρον του παιδιού σας γι’ αυτά. ∆εν είναι απαραίτητο να ασχολούνται όλα τα παιδιά µε το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ και το βόλεϊ. Ενηµερωθείτε γα τα «νέα» αθλήµατα/ µορφές άσκησης που παρέχονται από συλλόγους στη χώρα µας και κάντε µια δοκιµή.Για το τέλος, το σηµαντικότερο όλων. Αποφύγετε την προβολή των δικών σας ενδιαφερόντων και απωθηµέ− νων στο παιδί σας. Το γεγονός πως εσείς υπήρξατε ένας εξαιρετικός σουτέρ στα νιάτα σας δε σηµαίνει πως το παιδί σας έχεις τις ίδιες ικανότητες µε εσάς και γνωρίζετε πως το παιδί σας δεν οφείλει να τις µάθει εάν κάτι τέτοιο δεν το κάνει χαρούµενο και δεν το γεµίζει εσω− τερικά. Το παιδί σας µπορεί να εξε− λιχθεί σε έναν ικανότατο παίκτη πινγκ πονγκ ή να καταφέρει κάποια στιγµή να πάρει µέρος σε Ολυµπιά− δα µε την οµάδα των καταδύσεων. Προσπαθήστε να γνωρίσετε ποιο πραγµατικά είναι το παιδί σας. Θα ήταν καλό να αποφεύγετε να συµπεριφέρεστε στο παιδί σας σαν να είναι «η συνέχεια» ή « ο καθρέ− φτης» σας. Εάν η οικογένεια σας δε σας έστειλε να µάθετε µπαλέτο δε σηµαίνει πως το παιδί σας πρέπει να µάθει για χάρη σας να κάνει πιρουέτες όσο κι αν προσπαθείτε να το πείσετε πως το µπαλέτο δια− µορφώνει µια σωστή στάση σώµα− τος και αποτελεί πηγή καλλιτεχνι− κής έκφρασης. Η άθληση και η συµ− µετοχή σε σπορ και διάφορες µορ− φές άσκησης είναι πιο σηµαντική από το είδος του αθλήµατος / µορ− φής άσκησης που τα παιδιά τελικά επιλέγουν. Ελεάνα Κοκκίνη Ψυχολόγος ΑΠΘ Mental Performance Coach (MSc Sport and Exercise Psychology)


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Επένδυση στην ξεκούραση! Ο πλούτος του Μέλλοντος!

Σ

8 ∆ουλεύω - 8 ξεκουράζοµαι- 8 Παίζω!

ε αυτή την τόσο πιεστική εποχή που ζει ο σηµερινός άνθρωπος καλείται να ξεπερνάει καθηµερινά τα όρια του – Λόγω Ψυχοπίεσης Μεταµορφώ− νεται καθηµερινά σε Υπέρ Άνθρω− πο! Εξελίσσεται ραγδαία! Καθηµε− ρινά! Αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του! Τα καλά νέα είναι ότι λόγω της ψύχο πίεσης που ασκεί στο σύστηµα του ο σηµερινός άνθρωπος πηγαίνει τα όρια της παραγωγικότητας του πολύ παρα− πέρα, γίνεται υπεράνθρωπος γιατί µπορεί να κάνει περισσότερα πράγµατα σε λιγότερο χρόνο! Καθώς καλείται να κάνει µία δυο ή και τρεις δουλειές και να είναι και καλός και σε όλες.! Τα κακά νέα, είναι ότι ξεχνάει την ξεκούραση του, µε αποτέλεσµα µετά από καιρό το σύστηµα του αρχίζει και τα ‘’παίζει’’− καίγεται και έτσι δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις µεγάλες προσδοκίες και απαιτήσεις της εποχής µας. Και στο τέλος δεν µπορεί να κάνει τίποτα! Βλέπουµε κόσµο κουρασµένο, στρεσαρισµένο που συνεχώς τρέ− χει να Βιάζεται και να Βιά− ζεται και να µην προλαβαίνει, µιλώντας στον αέρα !’’παραµιλώντας και παραµελώντας’’ τον εαυτό του ,τους αγαπηµένους του και σιγά− σιγά την ίδια του τη ζωή . Αποκό− βεται από τον εαυτό του, το σώµα του, τις ανάγκες, επιθυµίες, συναι− σθήµατα του, τους άλλους, τη φύση και κατά συνέπεια την ίδια του την ζωή! Προκαλώντας τραγι− κές συνέπειες στην σωµατική και ψυχική υγεία του! Αλλά και στο Συλλογικό και Κοινωνικό περιβάλ− λον του καθώς και στην ίδια την φύση! Η επένδυση στην ξεκούραση είναι αυτό που καλείται να κάνει ο σύγ− χρονος άνθρωπος για να κρατήσει την ισορροπία στη ζωή του, για να µπορεί να έχει ενέργεια ,διάθεση, και δύναµη να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση της εποχής µας! Είναι πολύ σηµαντικό να παίρνου− µε λίγο χρόνο µακριά από τα περι− βάλλοντα εργασίας µας ακόµα και από το σπίτι µας ,αν χρειάζεται, καθώς το σπίτι σηµατοδοτεί για πολλούς και την εργασία. Να πηγαίνουµε στη Φύση να αναπνέ− ουµε ,να ξαπλώνουµε κάτω, να περπατάµε ξυπόλυτοι, να λιαζόµα− στε, να ξεκουραζόµαστε βαθιά, να διαβάζουµε ένα βιβλίο, να γράφου−

µε ,τα κοιτάµε τον ορίζοντα, τον ουρανό ,τη θάλασσα και τα αστέ− ρια όλα αυτά τα απλά πράγµατα τα καθηµερινά είναι δωρεάν Και πάντα διαθέσιµα! ∆οκίµασε να προσθέσεις χαλά− ρωση και ξεκούραση και εξερεύνη− σε πως οι δυνάµεις ,οι δεξιότητες, η συγκέντρωση, η ενέργειά σου, θα διευρυνθεί και θα σου δώσει την ώθηση να πας ακόµα παραπέ− ρα την εργασία σου. Ο άνθρωπος καλείται να βρει ισορροπία µεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής Αλλά και της ξεκούρασης του Η συνταγή µιας καλής ζωής είναι 8 ώρες εργασία −8 ώρες ξεκούρα− ση − 8ώρες όλα τα υπόλοιπα: παι− χνίδι ,προετοιµασία φαγητού ,αυτό−φροντίδα ,µεταφορά από το ένα σηµείο στο άλλο και ότι άλλο χρειάζεται να γίνει µέσα στη µέρα για να κρατάµε το χώρο και το χρόνο µας καθαρό και οργανωµέ− νο− ότι χρειάζεται να κάνουµε για την Αυτό−οργάνωση µας έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε ισορροπία και Αρµονία στη ζωή µας. Αυτή η συνταγή της καλής ζωής, ακούγεται απλή αλλά είναι εξαιρε− τικά δύσκολη να εδραιωθεί και να εφαρµοστεί στη σύγχρονη εποχή. Ένας απλός τρόπος για να καλ− λιεργήσουµε αυτή την ισορροπία στη ζωή µας είναι ο προγραµµατι− σµός και οργάνωση του χώρου Και του χρόνου µας. Η ξεκούραση, το παιχνίδι, η Αυτό− οργάνωση, ο καθαρισµός ,η απο− κατάσταση Η χαλάρωση, η επαφή µας µε τους άλλους ,οι εκδροµές µας, η επαφή µε τη φύση ,η εξόρ− µηση σε αυτήν! χρειάζεται να µπουν στο πρόγραµµά µας! ∆ηλα− δή να τα γράψουµε στην ατζέντα µας, να τα ενσωµατώσουµε στις ρουτίνες µας και στη ροή της καθηµερινότητας µας. Ο περισσότερος κόσµος αντιδρά− σει αυτό µε Πεποιθήσεις όπως: ‘’το ∆εν υπάρχει χρόνος για ξεκούρα− ση !’’ , ‘’ όλα αυτά είναι πολυτέ− λεια!’’, ‘’ πρέπει να τελειώσω µε τις δουλειές µου πρώτα και µετά’’… δεν προλαβαίνω να ζήσω. Θα πεθάνουµε και οι δουλειές ακόµα θα γίνοντα ι…. σιγά µη µας περίµε− νουν….χχαχαχα! Όντως ο χρόνος δεν υπάρχει! Τον Χρόνο και το Χώρο τον δηµιουρ− γούµε! τον κατασκευάζουµε! τον οργανώνουµε! Και µπορούµε να γειώσουµε στο πρόγραµµά µας ότι

θέλουµε να ζήσουµε στο άµεσο µέλλον για παράδειγµα! Μπορούµε να προγραµµατίσουµε τον επόµε− νο µήνα, ή εβδοµάδα − βδοµάδα Μέρα –µέρα. Αρχικά µπορούµε να φτιάξουµε µία λίστα µε όλα αυτά που θέλου− µε να ενσωµατώσουµε στο πρό− γραµµά µας και έπειτα να απλώ− σουµε αυτή τη λίστα µε τη µέθοδο της κατάτµησης, σε κάθε εβδοµά− δα για τον επόµενο µήνα! Εδώ θα βοηθούσε −1 table program – πρόγραµµα που µας ανοίγει όλο το µήνα µπροστά µας µε τα κουτάκια του, το οποίο µας προσκαλεί να βάλουµε µέσα σε αυτά ότι πραγµατικά επιθυµούµε αγαπάµε και θέλουµε. Σας προσκαλώ και σας προκα− λώ, να παίξετε λίγο µε το πρό− γραµµά σας! Γράψτε κάτω όλα αυτά που θέλετε, βάλτε τα στα κουτάκια σας και εξερευνήστε πως τελικά υπάρχει χρόνος για όλα Αρκεί να οργανωθούν και να συνυπάρχουν αρµονικά µε όλα τα υπόλοιπα σηµαντικά πράγµατα στη ζωή µας όπως η εργασία µας και το σπίτι µας. Ακούγεται απλό, αλλά θέλει επι− µονή− επανάληψη −καλλιέργεια και αποκόλληση από τον παλιό τρόπο σκέψης και Ζήσης της ζωής και σιγά−σιγά θα συνηθίσουµε µέσα από τη µετάβαση από τον παλιό τρόπο στον καινούργιο αυτόν ,τον Ποθητό τρόπο Ζήσης της ζωής µας, που θα ενσωµατώνει την εργασία την − ξεκούραση και την προσωπική µας ζωή! Μπορούµε να βρούµε ισορροπία σε αυτά τα 3! Αρκεί να εργαστού− µε πάνω σε αυτό µε ευγνωµοσύ− νη− συνείδηση− υποµονή− αποδο− χή Της δυσκολίας και να κατα− σκευάσουµε πραγµατικότητα που εµείς επιθυµούµε !Να σχεδιάσουµε και να Οργανώσουµε τη ζωή µας ακριβώς όπως τη θέλουµε. Βρες ένα πρόγραµµα µηνός ,µεγάλο−µεγάλοο ,να σε χωράει! Και άπλωσε το στο τραπέζι, Πάρε την ατζέντα σου! και ξεκινά µε τη λίστα όλων αυτών που θα ήθελες να κάνεις και να ενσωµατώσεις στη ζωή σου .Έχεις το χαρτί τώρα πιάσε και το µολύβι και δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου, να γίνει ο καλύτερος Σχεδιαστής ζωής− Life Designer, µόνο εσύ ξέρεις πώς µπορείς να ζήσεις τη ζωή που επι− θυµείς και Ποθείς! Εξερεύνησε πώς είναι να προσθέ− τεις όλα αυτά που θέλεις χωρίς, να

πρέπει να αφαιρέσεις τίποτα από όλα αυτά που πρέπει να κάνεις. Θα έρθει µία µαγική ισορροπία και Αρµονία που δεν θα το πιστεύεις! Η πρόσθεση έρχεται σε Αρµονία µε την αφαίρεση. θα δεις να πετιούνται από τη µέση όλα τα περιττά και ότι δεν χρειάζεται που σου κλέβουν χρόνο και ενέργεια και θα νιώσεις ότι τελικά προλαβαίνεις και να ζήσεις και να διεκπεραιώσει στο έργο σου ,παράλληλα µέσα στην κάθε µέρα και σιγά−σιγά αυτό θα εδραι− ώσει την καινούργια ρουτίνα σου και την καινούργια καθηµερινότη− τά σου. Είναι σηµαντικό να είσαι ευγνώ− µων για ότι έχεις− όπως τα έχεις − τώρα που τα έχεις! αποδοχή για το όπως είναι τα πράγµατα στη ζωή σου και εµπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι αυτός ξέρει πώς να αλλάξει ότι δεν σου αρέσει και να σχεδιάσει την πιο ιδανική ζωή για σένα! Είναι σηµαντικό να µπεις σε όλο αυτό, µε µία στάση Παρουσίας − Ανοιχτοσύνης− Παιδικής Περιέρ− γειας − Αποδοχής ,που θα σαι κάνουν να απολαύσεις αυτό το ταξίδι προς την νέα στάση ζωής σου. Θα εκπλαγείς µε όλα αυτά που θα φύγουν από τη ζωή σου! Ολα τα περιττά, αυτά που δεν χρειάζο− νται πια τα οποία πιάνουν χώρο και χρόνο δίνοντάς σου την αίσθη− ση − την ψευδαίσθηση, ότι δεν έχεις χρόνο! Λοιπόν έχεις χρόνο! και µάθε Τι να τον κάνεις! βρες τη θέση σου σε αυτή τη ζωή! µέσα από τη δύνα− µη σου! οργάνωσε τη ζωή που θες όπως την θες! ∆εν υπάρχει κανένα πραγµατικό εµπόδιο! Αρκεί να βρεις τη σύνδεση µε τον πραγµα− τικό σου εαυτό και το µονοπάτι σου σε αυτή τη ζωή. Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργήσεις χώρο και χρόνο για όλα εκείνα τα όµορφα, τα απλά και τα ζωντανά που περι−

µένουν εξερευνηθούν από σένα, ολόκληρο το θαύµα της ζωής περιµένει εκεί να το δεις! Επένδυση στην ξεκούραση και θα νιώσεις οτί εισαι, ο πιο πλού− σιος άνθρωπος πάνω στη γη! Θα δεις τις δυνάµεις σου να µεγαλώ− νουν, τις ικανότητές σου να διευ− ρύνονται ,τα όριά σου να διαστέλ− λονται και την ύπαρξή σου να πιά− νει όλο και παραπάνω χώρο στη ζωή σου! Κάνε το πείραµα! να πάρεις την ξεκούραση λίγο πιο σοβαρά! και να την ανεβάσεις στη λίστα προ− τεραιοτήτων σου και θα δεις σε λίγο καιρό πώς αυτό θα αποδώσει! • Αποκατάσταση της φθοράς σου • Αρµονία Σώµα− νου –Ψυχή • Αύξηση ∆ηµιουργικότητας και Έµπνευσης • καλύτερη και πιο γρήγορη εργασία , • αύξηση της παραγωγικότητας • αύξηση και τόνωση της συγκέ− ντρωσης µνήµης προσοχής • Αύξηση Ηρεµίας ,διαυγείας καθαρότητας του νου, χαρά, ενέρ− γεια και όρεξη για ζωή! Τα πράγµατα θα γίνονται όλο και πιο γρήγορα και πιο εύκολα χωρίς αυτό το πα σχίσµα, που µας εξα− ντλεί, να στραγγίζει και µας καίει Απλά κάνε αυτό το πείραµα και θα δεις! µην εστιάσεις σε όλα αυτά που πρέπει να βγάλεις από το πρόγραµµά σου – εκείνα που πρέ− πει να αφαιρέσεις. Πήγαινε την προσοχή σου σε όλα αυτά που θες να προσθέσεις και κρατά την προ− σοχή σου και την ενέργειά σου Σε αυτά! Σιγά−σιγά µέσα στο πρό− γραµµα θα καταφέρεις να τα ενσωµατώσεις, τότε µόνο θα καταλάβεις αυτή την Οικουµενική ισορροπία που θα συνεργήσει µαζί σου, στην αλλαγή αυτή! Με εκτίµηση Βίβιαν Καραβάνου Συµβουλευτική Ψυχολόγος − Συν− θετική Ψυχοθεραπεύτρια Yoga and Μeditation Ιnstructor

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 29


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

4 tips για καλύτερη όραση

Δ

✤ Τρόποι για να προστατεύσετε τα µάτια σας από βλάβες και ασθένειες και να διατηρήσετε υγιή όραση.

εν χρειάζεται να ανα− φέρουµε πόσο σηµα− ντική είναι η όραση στη ζωή ενός ανθρώπου. Πολλά προληπτικά µέτρα µπορούν να ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι τα µάτια σας προστατεύονται και θα παραµείνουν όσο το δυνατόν υγιέστερα. Έχουµε επιλέξει τις καλύτερες συµβουλές ενίσχυσης όρασης για να σας βοηθήσουµε να προστα− τέψετε τα µάτια σας. Εκατοµµύρια άτοµα αντιµε− τωπίζουν προβλήµατα µε τα µάτια τους κάθε χρόνο. Ορι− σµένες ασθένειες προκα− λούν µόνιµη απώλεια όρασης ή τύφλωση, ενώ άλλες µπο− ρούν να διορθωθούν µε φακούς επαφής ή γυαλιά. Το Εθνικό Ινστιτούτο οφθαλ− µών εκτιµά ότι κατά τα έτη µεταξύ του 2010 και του 2050, ο αριθµός των ατόµων που επηρεάζονται από τις ασθένειες των µατιών − συµπεριλαµβανοµένων της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD), του καταρράκτη, της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας και του γλαυκώµατος − θα διπλασιαστεί. Πολλοί από εµάς απογοη− τεύτηκαν από το γεγονός ότι καθώς µεγαλώνουµε, η όρασή µας θα επιδεινωθεί. Αλλά µπορούµε να βελτιώ− σουµε την πιθανότητα να προστατέψουµε την όρασή µας και να αποτρέψουµε πολλές από τις ασθένειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των µατιών µας; Θα παρουσιάσουµε τέσσε− ρις τρόπους για να προστα− τεύσετε τα µάτια σας από βλάβες και ασθένειες και να διατηρήσετε υγιή όραση. Πηγαίνετε για τακτικές εξε−

τάσεις µατιών Το καλύτερο που µπορείτε να κάνετε για να φροντίσετε την όρασή σας είναι να κάνε− τε κανονικά τις οφθαλµικές σας εξετάσεις. Παρόλο που η όραση σας µπορεί να φαίνεται υγιής, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να είστε 100% βέβαιος εάν ένας εκπαιδευµένος επαγ− γελµατίας δεν παρατηρεί τα µάτια σας. Ο έλεγχος οφθαλµών όχι µόνο καθορίζει εάν χρειάζε− στε ή όχι γυαλιά, αλλά µπο− ρεί επίσης να εντοπίσει συν− θήκες οφθαλµού που µπο− ρούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά εάν ανι− χνευθούν αρκετά νωρίς. Ένας τύπος εξετάσεων οφθαλµών που είναι γνω− στός ως εκτενής εξέταση διαστολούντων οφθαλµών συνιστάται από την ηλικία των 60 ετών, ή νωρίτερα αν έχετε αυξηµένο κίνδυνο ορι− σµένων οφθαλµικών παθήσε− ων. Κατά τη διάρκεια µιας εκτε− ταµένης εξετάσεως εκτετα− µένων οφθαλµών, ένας οφθαλµίατρος προσθέτει σταγόνες σε κάθε µάτι για να διευρύνει την επιφάνεια της κόρης. Μόλις οι κόρες διασταλούν, εισέρχεται στο µάτι περισσότερος φωτι− σµός, ο οποίος δίνει τη δυνα−

30 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Τρώτε υγιεινά τρόφιµα που ωφελούν τα µάτια σας Είναι δυνατόν να προστα− τεύσετε την όρασή σας τρώ− γοντας σωστά. Συχνά ακού− τε ότι η κατανάλωση καρό− των ωφελεί τα µάτια, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα τρό− φιµα που είναι σηµαντικά για καλή όραση, επίσης.

υγιή όραση. Σε ένα εργαστη− ριακό µοντέλο εκφυλισµού του αµφιβληστροειδούς, οι επιστήµονες έδειξαν ότι µια δίαιτα εµπλουτισµένη µε σταφύλια προστατεύει τον αµφιβληστροειδή από τις καταστρεπτικές επιδράσεις του οξειδωτικού στρες. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα σταφύλια παρέχουν υψη− λότερα επίπεδα αντιοξειδω− τικής προστασίας για τα µάτια και µπορεί να επιβρα− δύνουν ή να βοηθήσουν στην πρόληψη της εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

Σταφύλια Η κατανάλωση σταφυλιών έχει συνδεθεί µε χαµηλότε− ρο κίνδυνο για εκφύλιση ωχράς κηλίδας.. Η υιοθέτηση µιας διατρο− φής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά έχει αποδειχθεί ότι προάγει την υγεία των µατιών. Τα σκούρα φυλλώδη λαχανικά, ειδικότερα − συµπεριλαµβανοµένων των χόρτων, του καλαµποκιού και του σπανακιού − περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, τα οποία είναι αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην πρόληψη του σχηµατισµού καταρρά− κτη. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα σταφύλια µπορούν επίσης να υποστηρίξουν µία

Κρατήστε το βάρος σας υπό έλεγχο Το να είναι κάποιος υπέρβα− ρος ή παχύσαρκος, αντιµε− τωπίζει µεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης διαταραχών όπως ο διαβήτης ή άλλες συστηµατικές διαταραχές, οι οποίες µπορεί τελικά να οδηγήσουν σε απώλεια όρα− σης. ∆ιατηρήστε ένα υγιές βάρος για να αποφύγετε τις παθήσεις που σχετίζονται µε την παχυσαρκία. Ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσετε να ελέγχετε το βάρος σας, κάνοντας µια υγι− εινή διατροφή και να ασκεί− στε τακτικά ώστε να προ− λαµβάνετε τυχόν ασθένειες των οφθαλµών.

τότητα στον οφθαλµίατρι να βλέπει την κηλίδα, τον αµφι− βληστροειδή και το οπτικό νεύρο και να εντοπίζει τυχόν σηµεία βλάβης και ασθένει− ας.

Έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήµιο της Μελ− βούρνης στην Αυστραλία και το Πανεπιστήµιο Leeds Beckett στο Ηνωµένο Βασί− λειο ανακάλυψε ότι η σηµα− ντική απώλεια βάρους θα µπορούσε ενδεχοµένως να αντιστρέψει την οφθαλµική βλάβη που προκαλείται από τον διαβήτη, την υψηλή αρτηριακή πίεση και την παχυσαρκία. Μια άλλη µελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην 121η Ετήσια Συνάντηση της Αµερικανικής Ακαδηµίας Οφθαλµολογίας, που πραγ− µατοποιήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, ανέφερε ότι τα άτοµα που είναι σωµατικά δραστήρια έχουν κατά 73% χαµηλότερο κίνδυνο ανάπτυ− ξης γλαυκώµατος από ό, τι τα άτοµα που κάνουν πιο καθιστική ζωή. Αυτό το εύρη− µα υπογραµµίζει τη σηµασία

ενός ενεργού τρόπου ζωής. Φορέστε γυαλιά ηλίου όταν βρίσκεστε έξω Εκτός από το ότι είναι ένα µοντέρνο αξεσουάρ, ο σηµα− ντικότερος ρόλος των γυα− λιών ηλίου είναι να προστα− τεύουν τα µάτια σας από τις υπεριώδεις ακτίνες που εκπέµπονται από τον ήλιο. Φορέστε γυαλιά ηλίου για να προστατεύσετε τα µάτια σας από τις ακτίνες UV του ήλιου. Μια έκθεση του Συµβουλίου για την Όραση το 2016 απο− κάλυψε ότι ενώ τα τρία τέταρτα των ανθρώπων στις Η.Π.Α. ανησυχούσαν για προ− βλήµατα οφθαλών που µπο− ρεί να προκύψουν από τις υπεριώδεις ακτίνες, µόνο το 31% προστάτευαν τα µάτια τους µε γυαλιά ηλίου όταν έβγαιναν έξω. Πηγή ιατροnet


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 31


www.cretavoice.gr

32 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Profile for Cretavoice

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Advertisement