Page 1

ΕΝΘΕΤΟ ΕΚΛΟΓΏΝ

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑ-ΟΣ 2019


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ

EDITORIAL

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com

Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επι− στρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφο− ντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η ανα− παραγωγή, ολική, µερική ή παραληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε ο− ποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ι− καίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ CRETA VOICE H δ/νση και όλη η οµάδα µας θέλει να ευχαριστήσει δηµόσια όλους τους υποψήφι− ους (Περιφερειάρχες, Περιφερειακούς Συµ− βούλους, ∆ηµάρχους, ∆ηµοτικούς Συµβού− λους) για την άριστη συνεργασία τους σε όλη την διάρκεια της προεκλογικής περιό− δου. Και βέβαια χαιρόµαστε ιδιαίτερα διότι το αποτέλεσµα που βγήκε µέσα απ’αυτή την συνεργασία µας ικανοποίησε όλους µας. Όµως θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και όλους τους συνεργάτες τους, που αποτε− λούσαν την οµάδα υποστήριξης των υποψη− φίων ∆ηµάρχων, οι οποίοι είναι οι «αφανείς ήρωες» αλλά επιτελούν αρκετά σηµαντικό έργο. ∆εν θα θέλαµε να αναφερθούµε σε ονόµα− τα διότι υπάρχει ο φόβος να ξεχάσουµε κάποιον… Όµως όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να αισθάνονται πολύ τυχεροί που τους έχουν. Θεωρήσαµε υποχρέωσή µας να αναφερ− θούµε και σε αυτούς, διότι η προθυµία τους, η υποµονή τους και η συνέπεια τους µας εντυπωσίασαν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! Η οµάδα της CRETA VOICE

2 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

Και έτσι λοιπόν φίλες & φίλοι µπήκαµε στην τελευταία ευθεία και των φετινών εκλογών που έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα… τον Κλεισθένη. Αυτός ο κύριος λοιπόν εφάρµοσε ένα άκρως δηµοκρατικό εκλογικό σύστηµα πριν από περίπου 2500 χρόνια! Ειλικρινά αξίζει να το διαβάσετε γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ο «οστρακισµός» θα πρέπει να εφαρµοστεί και στην δική µας … σύγχρονη εποχή. Ας έλθουµε τώρα στα της εποχής µας. Ο δήµαρχος λοιπόν που θα εκλεγεί για πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία, δεν θα διαθέτει την πλειοψηφία στο δηµο− τικό συµβούλιο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει και να µεταδώσει και στους υπόλοιπους έναν χαρακτήρα ενω− τικό, συνεργάσιµο, οµαδικό και πάνω απ’όλα να εµπνέει και να πείθει τους υπόλοιπους µε τις σωστές του ενέργειες και εισηγήσεις ότι πράγµατι αξίζει να είναι ο επικεφαλής στον δήµο που θα έχει εκλεγεί. Άρα τα κριτήρια της επιλογής για ψηφίσουµε τον πλέον κατάλληλο είναι ο χαρακτήρας του και η συµπεριφορά του καθώς επίσης και ποιοι στελεχώνουν τον συνδυασµό του. Προσοχή! Την Κυριακή στις 26/05 εκλέγουµε όλους τους

Ποιος ήταν ο Κλεισθένης Ο Κλεισθένης του Αλκµεωνί− δου ο Αθηναίος υπήρξε Αθη− ναίος πολιτικός του 6ου αι. π.Χ., της οικογένειας των Αλκµεωνιδών, και εγγονός του Κλεισθένη του Σικυώνιου. Το 508−507 π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη δηµοκρατική µεταρρύθµιση της Αθήνας. Με το τέλος της τυραννίας του Πεισίστρατου, ανέλαβε να µεταρρυθµίσει το πολίτευ− µα της Αθήνας και να το καταστήσει δηµοκρατικότε− ρο. Χώρισε την Αττική σε 3 βασικούς δήµους (το άστυ,τα

παράλια και τη µεσογαία). Μετά µε το σύστηµα των τριττυών(= θεωρητική µονά− δα) χώρισε τον κάθε δήµο σε 10 τριττύες, δηµιουργώντας συνολικά 30 τριττύες. Ύστερα πήρε 1 τριττύν από το άστυ, 1 από την µεσογαία και 1 από τα παράλια και έφτιαξε µια νέα φυλή. Έτσι έκανε και µε τις υπόλοιπες τριττύες, φτιά− χνοντας 10 νέες φυλές. Έτσι οι πλούσιοι ευγενείς έπαψαν να αποτελούν µόνοι τους µια ισχυρή τάξη και αναµείχθη− καν µε τους υπόλοιπους πολί− τες και οι πολιτικοί σταµάτη− σαν να ωφελούν τους κατοί− κους µιας µόνο περιοχής, αφού τώρα υπήρχαν τριττύες και από τις 3 περιοχές σε µία φυλή. Ο Κλεισθένης έδωσε όλη την εξουσία στην Εκκλη−

δηµοτικούς συµβούλους και … στέλνουµε στις 02/06 τους δύο πρώτους επικεφαλείς των συνδυασµών προκειµένου ένας εκ των δύο να εκλεγεί ∆ήµαρχος. Το ίδιο ισχύει και για τις περιφερειακές εκλογές . Η ψήφος µας λοιπόν είναι σηµαντική και δεν θα πρέπει να την … θυσιάσουµε ψηφίζοντας µε κριτήριο να βγάλουµε την …υποχρέωση απέναντι στον κουµπάρο µας, τον ξάδελφο, τον συµπέθερο, τον φίλο… Πρέπει να εκλέξουµε τους αυτο− διοικητικούς µας που µπορούν, που θέλουν και πάνω απ’ό− λα αυτούς που θα διαθέσουν χρόνο προκειµένου να προ− σφέρουν στον τόπο µας. Για να αλλάξει η πόλη µας, για να προκόψουµε, για να αφή− σουµε µία σηµαντική παρακαταθήκη στην επόµενη γενιά, τα παιδιά µας, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σωστά το µοναδικό όπλο που έχουµε στην διάθεσή µας µία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Άλλωστε τα Χανιά µας είναι µικρά και όλοι γνωριζόµαστε … γι’αυτό λάθη δεν δικαιολογούνται! Καλό βόλι! Στέργιος – ∆ηµήτριος Κοπτερίδης

σία του δήµου. Από αυτήν εκλέγονταν και οι δέκα στρα− τηγοίπου διοικούσαν όχι µόνο το στρατό αλλά και το ίδιο το κράτος. Επιπρόσθετα, η βουλή των 400, όργανο που θέσπισε ο Σόλωνας αντικαταστήθηκε από νέα βουλή µε 500 βου− λευτές. Αυτοί εκλέγονταν κάθε χρόνο µε κλήρο 50 από κάθε φυλή. Έτσι όλοι οι πολί− τες είχαν πιθανότητα να γίνουν κάποτε βουλευτές. Έργο της βουλής ήταν να προετοιµάζει τα θέµατα που θα συζητούσε η Εκκλησία του δήµου. Επίσης, ο Κλεισθένης, για να προστατέψει το νέο πολίτευµα, καθιέρωσε τον οστρακισµό. Μετά από ανώ− νυµη καταγγελία, χωρίς να προηγηθούν ανακρίσεις ή

απολογία µπορούσαν να εξο− ριστούν προσωπικότητες για 10 χρόνια, αρκεί 6 χιλιάδες πολίτες να ψήφιζαν εναντίον του άντρα αυτού. Έτσι γεννή− θηκε στην Αθήνα η δηµοκρα− τία, το πολίτευµα που δίνει σε όλους του πολίτες το δικαίωµα αλλά και το καθή− κον να συµµετέχουν στη δια− κυβέρνηση του κράτους. Η δηµοκρατία ήταν µια από τις πιο σηµαντικές κατακτήσεις των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι έπαψαν η συγγένεια και η καταγωγή να παίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή της Αθή− νας. Με το µέτρο αυτό ο Κλεισθένης "έδωσε την πολι− τεία στον λαό", όπως έγραψε αργότερα ο Αριστοτέλης. Πηγή ΒΙΚΠΑΙ∆ΕΙΑ


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 3


www.cretavoice.gr

4 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων εν όψει εκλογών Τι πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι κατά την επικοινωνία τους µε τους ψηφοφόρους

Η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων, µε αφορµή τις επικείµενες εκλογές (ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές) θέτει τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδοµέ− νων των πολιτών έναντι

της πολιτικής επικοινω− νίας κάθε µορφής, ενώ παράλληλα παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους υποψήφιους στον τοµέα της επικοινω− νίας. Η Αρχή επικαιροποίησε

τις ρυθµίσεις της ευρω− παϊκής οδηγίας 1/2010, λαµβάνοντας υπόψη τις νοµοθετικές τροποποιή− σεις οι οποίες έχουν επέλθει και κυρίως µε τον γενικό κανονισµό προστα− σίας δεδοµένων.

Συγκεκριµένα, µε τις οδη− γίες η Αρχή εξειδικεύει τους κανόνες για τη σύν− νοµη επεξεργασία προ− σωπικών δεδοµένων στην πολιτική επικοινωνία, η οποία πραγµατοποιείται µε ποικίλους τρόπους και

σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συµπεριλαµβα− νοµένης της προεκλογι− κής, από πολιτικά κόµµα− τα, βουλευτές, ευρωβου− λευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις βου− λευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοί− κησης (νοµαρχιακές και δηµοτικές). Στις κατευθυντήριες αυτές οδηγίες της Αρχής περιγράφονται οι κανόνες για τη σύννοµη επεξεργα− σία προσωπικών δεδοµέ− νων µέσω τηλεφωνικών κλήσεων µε ανθρώπινη παρέµβαση αλλά και µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (όπως είναι SMS, MMS, email, εφαρµο− γές ανταλλαγής µηνυµά− των υπηρεσιών «της κοι− νωνίας των πληροφο− ριών», αυτόµατες τηλεφω− νικές κλήσεις µε προηχο− γραφηµένο µήνυµα και φωνητικά µηνύµατα που

αποθηκεύονται µέσω υπη− ρεσίας αυτόµατου τηλε− φωνητή). Τέλος, ενόψει των εκλο− γών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλων εκλογών στην Ε.Ε. που έχουν προγραµµατιστεί για το 2019, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων (EDPB) εξέδω− σε τη δήλωση 2/2019 σχε− τικά µε τη χρήση δεδοµέ− νων προσωπικού χαρα− κτήρα κατά τη διάρκεια πολιτικών εκστρατειών, στην οποία υπογραµµίζο− νται ορισµένα βασικά σηµεία που πρέπει να γίνονται σεβαστά όταν τα πολιτικά κόµµατα επεξερ− γάζονται προσωπικά δεδοµένα κατά τη διάρ− κεια των εκλογικών δρα− στηριοτήτων. Να σηµειωθεί ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής (www.dpa.gr) έχει αναρτηθεί το πλήρες κείµενο των οδηγιών της.

Οι υπόλοιπες ηµεροµηνίες−σταθµοί για τους υποψήφιους στον δρόµο προς τις κάλπες του Μαΐου Ενόψει της διενέργειας των δηµοτικών εκλογών, στις 26 Μαΐου, διαβάστε παρακάτω τις υπόλοιπες ηµεροµη− νίες–σταθµούς στη διαδροµή για την εκλογή των νέων ∆ηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων, Συµβούλων και Προέ− δρων ∆ηµοτικών και τοπικών Κοινοτήτων, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία : 23 Μαΐου Έκδοση, τοιχοκόλληση και ανάρτηση στην ιστο− σελίδα του ∆ήµου του Προγράµµατος εκλογής (παρ.1 αρ.23 ν.3852/2010) 24 Μαΐου ∆ήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή απο− βιώσαντος υποψήφιου ∆ηµάρχου (παρ.2 αρ.21 ν.3852/2010) 25 Μαΐου Ο ∆ήµαρχος παραδίδει το εκλογικό υλικό στον Αντιπρόσωπο της ∆ικαστικής Αρχής (παρ.1 αρ.78 π.δ. 26/2012) 26 Μαΐου Ηµέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Για τη διενέργεια Β’ γύρου, όπου χρειαστεί : 30 Μαΐου Λήξη προθεσµίας επίδοσης στο αρµόδιο ∆ικα− στήριο τυχόν παραίτησης υποψήφιου ∆ηµάρχου (παρ.1 αρ.3 ν.3852/2010) 30 Μαΐου Λήξη προθεσµίας Συνδυασµών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο ∆ήµαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010) 31 Μαΐου Λήξη προθεσµίας επίδοσης στον Πρόεδρο Πρω− τοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου ∆ηµάρχου σε αντι− κατάσταση παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος (παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010) 1 Ιουνίου Λήξη προθεσµίας για την ανακήρυξη από το αρµόδιο ∆ικαστήριο του νέου υποψήφιου ∆ηµάρχου (σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010). 2 Ιουνίου Ηµέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πως θα εκλεγούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Η νέα διαδικασία µέσα µε την οποία θα αναδειχθούν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι, µε πίνακες των εδρών και παραδείγµατα εφαρµογής. Εισαγωγικά υπογραµµίζεται ότι η κατανοµή εδρών στους Συνδυασµούς ολοκληρώνεται την Α’ Κυριακή. ∆εν επηρεάζεται από το πότε θα εκλεγεί Περιφερειάρ− χης (στον Α’ ή στο Β’ γύρο) ούτε από το ποιος Επικε− φαλής Συνδυασµού θα εκλεγεί Περιφερειάρχης. Α’ ΣΤΑ∆ΙΟ (αρ.138ν.3852/2010 ως ισχύει) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ε∆ΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥΣ Το σύνολο των εδρών του Περιφερειακού Συµβουλίου κατανέµονται στους Συνδυασµούς που µετείχαν στις εκλογές, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων ψηφο− δελτίων που έλαβαν. Η διαδικασία για την κατανοµή των εδρών περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: Βήµα 1ο : Υπολογισµός εκλογικού µέτρου Περιφερεια− κού Συµβουλίου Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της Περιφέρειας όλοι µαζί οι Συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές, διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφερειακό Συµ− βούλιο και το πηλίκο αυξηµένο κατά µία µονάδα, παρα− λειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. (Για τις έδρες κάθε Περιφερειακού Συµβουλίου βλ. αρχείο στο τέλος). Βήµα 2ο : Κατανοµή εδρών Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε Συνδυα− σµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και καθένας τους καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Βήµα 3 : Κατανοµή αδιάθετων εδρών µε βάση τα αχρη− σιµοποίητα υπόλοιπα Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι Συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη δια− δικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες αποµένουν κατανέµονται ανά µία µεταξύ όλων των Συν− δυασµών, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά την προηγούµενη διαδικασία, ανάλογα µε τα αχρησιµο− ποίητα υπόλοιπά τους: · Οι Συνδυασµοί ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα τους.

6 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

· Οι έδρες κατανέµονται ανά µία σε κάθε Συνδυασµό ξεκινώντας από το Συνδυασµό µε το µεγαλύτερο αχρη− σιµοποίητο υπόλοιπο και συνεχίζοντας κατά φθίνουσα σειρά. · Μεταξύ Συνδυασµών που έχουν ίσο αριθµό αχρησιµο− ποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Βήµα 4ο: Κατανοµή αδιάθετων εδρών µε βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια Αν µετά την κατανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησι− µοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, σε όλους τους Συνδυα− σµούς, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων του Συνδυασµού. Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων Συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ τους κλήρωση από το αρµόδιο ∆ικαστήριο. (Κατανοµή εδρών Περιφερειακού Συµβουλίου σε περί− πτωση ανακήρυξης ενός µόνο Συνδυασµού: Εάν έχει ανακηρυχθεί µόνο ένας ΣυνδυασµόςΥποψήφιων, τότε όλες οι έδρες του Περιφερειακού Συµβουλίου κατανέ− µονται στο Συνδυασµό αυτό. Οι Υποψήφιοι ταξινοµού− νται ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαµβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου. Όσοι δεν κατα− λάβουν θέση κατά τα προηγούµενα, εκλέγονται ανα− πληρωµατικοί κατά την ίδια σειρά). ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ (αρ.140 του ν.3852/2010, ως ισχύει) ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε∆ΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Οι έδρες που έλαβε συνολικά κάθε Συνδυασµός σύµ− φωνα µε τη διαδικασία του πρώτου σταδίου, κατανέµο− νται σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε την παρακάτω διαδικασία. Σηµειώνουµε ότι στη διαδικασία συµµετέχουν µόνο οι Συνδυασµοί που δικαιούνται έδρες σύµφωνα µε τα ανα− φερόµενα στο πρώτο στάδιο. Βήµα 1ο: Κατανοµή µονοεδρικών εκλογικών περιφερει− ών Η κατανοµή ξεκινά από τις τυχόν µονοεδρικές εκλογι− κές περιφέρειες της Περιφέρειας. Η έδρα κάθε µονοε− δρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον Συν− δυασµό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια.

− Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων Συνδυασµών, την έδρα τη δικαιούται ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη Συνδυασµός σε όλη τη Περιφέρεια. − Σε περίπτωση που µε την παραπάνω κατανοµή κάποιος Συνδυασµός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύµφωνα µε το αρ.138, αυτές του αφαιρούνται ανά µία ξεκινώντας από τη µονοεδρική εκλογική περιφέρεια που ο Συνδυασµός έλαβε τις λιγό− τερες ψήφους. − Εάν παραµείνουν αδιάθετες έδρες µονοεδρικών εκλογικών περιφερειών απονέµονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναµη Συνδυασµό στη συγκεκριµένη εκλογι− κή περιφέρεια. − Εάν κάποιος Συνδυασµός λάβει περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, αυτές του αφαιρούνται ανά µία ξεκινώντας από τη µονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο Συνδυασµός έλαβε τις λιγότερες ψήφους. − Εάν απαιτηθεί, δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες έδρες, η διαδικασία επαναλαµβάνεται και µε τους επόµενους Συνδυασµούς κατά σειρά εκλογικής δύναµης στην οικεία εκλογική περιφέρεια µέχρι να κατανεµηθούν όλες οι µονοεδρικές. Βήµα 2ο : Υπολογισµός εκλογικού µέτρου Συνδυασµού Το εκλογικό µέτρο του Συνδυασµού ορίζεται ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του Συνδυασµού στο σύνολο της Περιφέρειας προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύµφωνα µε το πρώτο στάδιο. Το πηλίκο, µετά την παράλειψη του κλάσµατος, προσαυξάνεται κατά µία µονάδα. Βήµα 3ο : Κατανοµή εδρών µε βάση το εκλογικό µέτρο του Συνδυασµού Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε Συν− δυασµού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο και ο Συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρε− σης. Αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη Συν− δυασµό στο σύνολο της Περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναµης, στο Συνδυασµό αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι δια− θέσιµες έδρες που δικαιούται, και ο αριθµός τους αφαι− ρείται από τις διαθέσιµες της Περιφέρειας. − Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο Συνδυασµό κατακυρώνονται µόνο οι διαθέσιµες έδρες. − Αν, µετά την παραπάνω διαδικασία, κάποιος Συνδυα− σµός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύµφωνα µε το αρ.138, αυτές του αφαιρούνται ανά µία ξεκινώντας από την εκλογική περι− φέρεια, στηνοποία ο Συνδυασµός έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι µονοε− δρικές. Βήµα 4ο : Κατανοµή αδιάθετων εδρών µε βάση το αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων Αν, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των βηµά− των 1−3 υπάρχουν αδιάθετες έδρες και Συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το αρ.138: Ξεκινώντας από τον µικρότερο σε εκλογική δύναµη στο σύνολο της Περιφέρειας Συνδυασµό που δικαιού− ται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιµες έδρες ανά µία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός δια− τηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλους τους Συν−


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

δυασµούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ` αύξουσα σειρά εκλογικής δύναµης.

καταλάβουν έδρα Συνδυασµών παραµένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραµένουν κενές.

Βήµα 5ο: Κατανοµή αδιάθετων εδρών µε βάση την εκλογική δύναµη του Συνδυασµού στην περιφέρεια Αν, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βήµατος 4, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε αδιάθετες έδρες και Συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το αρ.138: Ξεκινώντας από την µεγαλύτερη σε αριθµό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όµοιων από εκείνη που έχει συνολικά τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνε− χίζοντας µε φθίνουσα σειρά, απονέµεται ανά µία αδιά− θετη έδρα στο Συνδυασµό που εξακολουθεί να δικαι− ούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην εκλογική περιφέρεια η διαδικα− σία επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιµες έδρες ή οι Συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύµφωνα µε το αρ.138. Έδρες που µετά την εξάντληση των δικαιούµενων να

Οι έδρες που κατανέµονται σε κάθε στάδιο των βηµά− των 1−5 αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της εκλογικής περιφέρειας ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Μετά την κατανοµή των εδρών στους Συνδυασµούς, τακτικοί Περιφερειακοί Σύµβουλοι εκλέγονται, ανά εκλογική περιφέρεια, από τους Υποψήφιους κάθε Συν− δυασµού,αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυ− ρούς προτίµησης στην αντίστοιχη εκλογική περιφέρει− αµε βάση την πρώτη ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες των λοιπών πλην του επιτυχόντος Συνδυασµών, θεωρούνται πρώτοι επιτυχό− ντες Σύµβουλοι των Συνδυασµών τους. Σε περίπτωση που ο Συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε περισσότε− ρες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος Περιφερειάρ−

χης λαµβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο Συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περί− πτωση ίσου αριθµού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης λαµβά− νει την έδρα αυτής όπου ο Συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες ψήφους, και σε περίπτωση ίσου αριθµού ψήφων σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες διενερ− γείται κλήρωση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, που ανα− κήρυξε τα τακτικά µέλη. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχό− ντων Συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών Συµβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης που έλαβαν. Αν οι Υποψήφιοι του ίδιου Συνδυασµού ισοψηφήσουν σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το αρµόδιο Πρωτο− δικείο διενεργεί κλήρωση. Πηγή: airetos.gr

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Συνέντευξη του υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου Γιώργου Κονταξάκη

Ο

υποψήφιος περι− φερειακός σύµ− βουλος µε τον συνδυασµό του Αλεξάν− δρου Μαρκογιαννάκη µας παραχώρησε µία µίνι συνέντευξη που µας ανα− λύει τις θέσεις του και την άποψή του όσο αφορά τους βασικούς υποψήφιους Περιφερειάρ− χες καθώς επίσης µας αναλύει τις θέσεις του για την πολιτική και τον αθλητισµό. Τον Γιώργο Κονταξάκη τον ξέρουµε. Όλοι τον ξέρουµε! Και αυτό το έχει πετύχει ο ίδιος µε την αξία του εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα «τρεχα− ντήρι» της πολιτικής, αγα− πητός στην κοινωνία και έχει πολλά να δώσει. Στα

Ο λαός λέει ότι πολλές φορές οι λεπτοµέρειες κάνουν τη διαφορά. Μια λεπτοµέρεια που χαρακτηρίζει τον Γιώργο και το έχουν αναφέρει πολλοί, είναι ότι ενώ το τηλέφωνό του δεν σταµατά να χτυπά, ο ίδιος δεν έχει αφήσει καµία κλήση αναπάντητη. Αυτό αν µη τι άλλο δείχνει ότι ο Γιώργος σέβεται τους συµπολίτες του! Keepwalking(running) Γιώργο! δυνατά του σηµεία οφεί− λουµε να του αναγνωρί− σουµε ότι ο Γιώργος δεν περιµένει τις εκλογές για να βρεθεί σε όλο το νοµό και αυτό το γεγονός τον κάνει να ξεχωρίζει από το συνηθισµένο µοντέλο του πολιτικού. Πάµε όµως να δούµε τι µας είπε όταν ρωτήθηκε για την πολιτική, τον Αλέ− ξανδρο Μαρκογιαννάκη, τον Σταύρο Αρναουτάκη

και το όνειρό του για τον αθλητισµό στην Κρήτη… Για τον Αλέξανδρο Μαρ− κογιαννάκη Ο Αλέξανδρος είναι ένα νέο παιδί, επιστήµονας, µε φρέσκες ιδέες καιµε πολύ όρεξη για δουλειά. Θεωρώ ότι έχει τη δυνα− τότητην ικανότητα να προσφέρει πολλά, να φέρει νέο αέρα στην περι− φέρεια Κρήτης και οι επι−

λογές και πράξεις του να αφορούν όλους τους νοµούς και όχι µόνο το Ηράκλειο.

Για τον Σταύρο Αρναου− τάκη Ο Σταύρος Αρναουτάκης ήταν ένας καλός πολιτι− κός, ένας άνθρωπος που πρόσφερε και έκανε ότι µπορούσε. Κακά τα ψέµα− τα και επειδή θέλω να είµαι δίκαιος µε τους ανθρώπους, πολλά καλά που έγιναν στην Κρήτη οφείλονται και στον Σταύ− ρο Αρναουτάκη. Παρόλα αυτά, θέλω να τονίσω δύο πράγµατα: θεωρώ πως ότι ήταν να κάνει το έκανε. Πλέον χρειάζεται άλλος αέρας. Και δεύτερον, αυτό που θα µπορούσα να του

καταλογίσω ως ένα αρνη− τικό σηµείο, είναι ότι έδωσε πολλά περισσότε− ρα στο Ηράκλειο απ’ ότι στην υπόλοιπη Κρήτη. Όχι πως η ευθύνη είναι απο− κλειστικά δική του. Φταίνε σε µεγάλο βαθµό και οι Χανιώτες περιφερειακοί σύµβουλοι που δεν διεκδί− κησαν ακόµη περισσότε− ρα. Τέλος, πιστεύω ότι στο θέµα του ΒΟΑΚ έχει µεγά− λη ευθύνη γιατί δεν διεκ− δίκησε από το κράτος να τον φτιάξει. Ο κ. Αρναου− τάκης όφειλε να διεκδική− σει σθεναρά µέχρι να γίνει το αυτονόητο. Για την πολιτική Η πολιτική είναι στάση ζωής, είναι η ίδια η ζωή. Ως πολίτης δεν µπορώ να µην συµµετέχω ενεργά στα ζητήµατα που αφο− ρούν κυρίως τον τόπο µου και την πατρίδα µας. Είναι ένα χρέος, µια επιλογή που έχω κάνει συνειδητά στη ζωή µου. Για τον αθλητισµό Θα ‘θελα να ‘χα τη δυνα− τότητα να αλλάξω τα

8 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

πράγµατα στον αθλητι− σµό. Θα ‘θελα να δηµιουρ− γούσα τέτοιες αθλητικές προδιαγραφές για τα παι− διά µας, που να µην ανα− γκάζονταν να εγκαταλεί− ψουν τον αθλητισµό λόγω κακών υποδοµών. Επιπλέ− ον, οφείλουµε να δώσου− µε την απαραίτητη έµφα− ση και σε άλλα αθλήµατα πέραν των µαζικών. Μια ιδανική πολιτεία έχει ως βασική προτεραιότητα τον αθλητισµό, δηλαδή την υγεία των πολιτών της! Και για αυτή την ιδα− νική πολιτεία δεν θα στα− µατήσω να αγωνίζοµαι!


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τα όρια δαπανών υποψηφίων και συνδυασμών στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Ονοµάζοµαι Γεώργιος Αρχοντάκης του Ιωάννου και της Ελεονώρας. Γεννήθηκα στης 22-04-1987 στα Χανιά της Κρήτης, έχοντας αποφοιτήσει από το Πολυκλαδικό Λύκειο Χανίων. Έπειτα ολοκλήρωσα τις σπουδές µου εντός των 5 χρόνων, στην Φαρµακευτική σχολή στο Πανεπιστήµιο του Παλέρµου στην Ιταλία. Είµαι γνώστης τεσσάρων γλωσσών .Αφότου επέστρεψα στην Ελλάδα και τον ιδιαίτερο τόπο µου, την Κρήτη, ασχολήθηκα µε το επιστηµονικό µου αντικείµενο και εισήλθα ταχαίως στην αγορά εργασίας, παράλληλα όµως και στον τοµέα των τουριστικών επιχειρήσεων. Όσο αφορά το πολιτικό κοµµάτι, το ενδιαφέρον µου µε τα κοινά περιήλθε από την ανάγκη να αποκτήσει η δική µου γενιά, η γενιά της κρίσης, φωνή στα κέντρα λήψεις αποφάσεων. Έχω ήδη συµµετάσχει στης δηµοτικές εκλογές του 2008 και µε το πέρασµα του χρόνου δέχτηκα την πρότασή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη όπου έγινα µέλος του κόµµατός της ως υποψηφιος βουλευτης .Εν τη ρύµη του λόγου, σε αυτές της εκλογές στέκοµαι στο πλευρό του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, ενός ανθρώπου που γνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας δώσει επιτυχηµένα δείγµατα γραφής. Ο τόπος µας χρειάζεται µια νέα, φρέσκια µατιά, ένα νέο όραµα για το µέλλον µε νέους αφθαρτους ανθρώπους που έχουν ζηµωθει στην κοινωνία και την αγορά. Και µε τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη στο τιµόνι η Κρήτη θα βρεθεί εκεί που της αξίζει.

Τα όρια των δαπανών υποψηφίων και συνδυασµών στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι απα− γορεύσεις για τη χρηµατοδότησή τους, οι περιορισµοί στις εµφανί− σεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ αλλά και στην προβολή τους µέσω προεκλογικών κέντρων, αφισών κ.λπ. αποτελούν τα κύρια θέµατα εγκυκλίου του υπουργού Εσωτερι− κών Αλ. Χαρίτση. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, για εκλογική περιφέρεια µέχρι 100.000 κατοίκους οι υποψήφιοι µπορούν να δαπανήσουν 2.500 ευρώ, µέχρι 150.000 να δαπανή− σουν 3.000 ευρώ, µέχρι 200.000 να δαπανήσουν 3.500 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερες πληθυσµιακά Περι− φέρειες ο συντελεστής αυξάνεται κατά µία µονάδα ανά 100.000 κατοίκους. Για τον υπολογισµό του ανώτατου όριου δαπανών συνδυα− σµών στις περιφερειακές εκλογές αθροίζονται τα επιµέρους ανώτα− τα όρια δαπανών του κάθε υποψη−

φίου και του υποψηφίου αντιπερι− φερειάρχη. Αντίστοιχα, για τους υποψήφιους στις δηµοτικές εκλογές, για εκλο− γικές περιφέρειες µέχρι 30.000 κατοίκων προβλέπεται ανώτατο όριο δαπανών µέχρι 1.500 ευρώ, µέχρι 60.000 κατοίκους 2.000 ευρώ, µέχρι 100.000 κατοίκους 2.500 ευρώ, µέχρι 150.000 κατοί− κους 3.000 ευρώ, µέχρι 200.000 κατοίκους 3.500 ευρώ, ενώ για εκλογικές περιφέρειες άνω των 200.000 κατοίκων ο συντελεστής αυξάνεται κατά 1 µονάδα/100.000 κατοίκους. Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις δηµοτικές εκλογές, αθροίζο− νται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήµου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση, η οποία συναρτάται µε τον αριθµό των εκλογικών περι−

φερειών ανά δήµο. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, απαγο− ρεύεται η χρηµατοδότηση υποψη− φίων και συνδυασµών από φυσικά πρόσωπα που οφείλουν πάνω από 1.000 ευρώ σε ΟΤΑ, από ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ κάθε βαθµού και των νοµικών προσώπων τους, από ιδιο− κτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυα− κών και τηλεπικοινωνιακών φορέ− ων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών, από υπαλλήλους ΟΤΑ ή νοµικών προσώπων τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων για τη χρηµα− τοδότηση συνδυασµών και υποψη− φίων. Τέλος, η χρηµατοδότηση των συνδυασµών δεν µπορεί να υπερ− βαίνει τις 2.000 ευρώ από το ίδιο πρόσωπο, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους είναι 500 ευρώ.

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Γνωριμία με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο Σας παρουσιάζουµε έναν υποψήφιο που η ενασχό− λησή του µε τα κοινά έχουν ένα και µοναδικό γνώρισµα...την ανιδιοτελή προσφορά του στον τόπο που γεννήθηκε και µεγά− λωσε. Στην ...µίνι συνέ− ντευξη που µας παραχώ− ρησε µας µιλάει για τους στόχους του µε πρώτο και καλύτερο την ολοκλή− ρωση του ΒΟΑΚ καθώς επίσης θεωρεί τον εαυτό του ικανότατο να προ− σφέρει ουσιαστικό έργο στους τοµείς του επιχει− ρείν, του πολιτισµού και του τουρισµού. Για ποιο λόγο αποφασί− σατε να κατέλθετε ως υποψήφιος περιφερεια− κός σύµβουλος στα Χανιά µε το ψηφοδέλτιο του Αλέξανδρου Μαρκο− γιαννάκη; Τα κοινά του τόπου µου

10 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

Ο Χρήστος Τσοντάκης έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα ΜΜΕ. Πρόσφατα εκλέχτηκε και στο ΔΣ του Επιμελητηρίου Χανίων. Τρέχει, παλεύει, προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να κάνει το καλύτερο. Αυτά οφείλουμε να του τα αναγνωρίσουμε!

αποτελούν µια βασική προτεραιότητα της ζωής µου, γι’ αυτό και πάντοτε προσπαθούσα µε τον α’ ή β’ τρόπο να συµµετέχω, να δίνω τις ιδέες µου, να κάνω πράγµατα που θεωρώ ότι µπορούν να βοηθήσουν τα πράγµατα. Ο Αλέξανδρος είναι ένα νέο παιδί, πολιτικά ώρι− µος, µε φρέσκες ιδέες και µπόλικο πείσµα! Αυτά τα χαρακτηριστικά µε κέρδι− σαν ως άνθρωπο… Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά προβλήµατα του νοµού µας τα οποία µπορούν να αντιµετωπι− στούν µε επιτυχία από την νέα περιφερειακή αρχή; Το βασικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι ο ΒΟΑΚ. Πραγµατικά, δεν µας αξίζει ως Κρήτη και ως Χανιά να έχουµε

Τσοντάκη

έναν τέτοιο δρόµο… Αυτό θα πρέπει να είναι η προ− τεραιότητα µας, αυτό πρέπει να γίνει …χτες! KεΤσοντάκη, σε περίπτω− ση που εκλεγείτε στις επερχόµενες περιφερει− ακές εκλογές εσείς προ− σωπικά και ο συνδυα− σµός σας, σε ποιο τοµέα πιστεύετε ότι µπορείτε να φανείτε χρήσιµος ώστε να προσφέρετε ουσιαστικό έργο στον

τόπο µας; Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά µεγάλη εµπειρία στον τοµέα του επιχει− ρείν, του πολιτισµού και του τουρισµού. Θεωρώ

πως µπορώ να προσφέρω στην οµαλή διασύνδεση και ανάδειξη αυτών των τριών βασικών πυλώνων της οικονοµίας και κοινω− νίας µας.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

ΝAΝΣΥ ΑΓΓΕΛAΚΗ

Η συµπορεύτρια µε τον Γρηγόρη Αρχοντάκη και έµπειρη αυτοδιοικητικός Νάνσυ Αγγε− λάκη µας παραχώρησε αυτή την συνέντευξη που αφορά την "επόµενη µέρα". Η προε− κλογική πράξη της συµπόρευσης των δύο συνδυασµών δείχνει τον ...δρόµο που ...χάραξε ο Κλεισθένης και αποτελεί δείγµα γραφής και παράδειγµα προς µίµηση και για τους υπόλοιπους συνδυασµούς που µετεκλογικά θα πρέπει και αυτοί να συνεργα− στούν µεταξύ τους προκειµένου να µπορέσει το νέο δηµοτικό συµβούλιο να λειτουρ− γήσει µε γνώµονα το συµφέρον του τόπου µας. Είστε υποψήφια στο κεντρικό ψηφοδέλτιο για την πόλη των Χανίων. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασι− κότερα θέµατα που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η νέα δηµοτική αρχή.

ους Αποστόλους, θεωρώ ότι µε ήπιες παρεµβάσεις και την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου ως χώρου αθλητισµού και πολιτισµού, µε υπαίθριο θέατρο και χάραξη περιπατητικών διαδροµών, µπο− ρούν να τύχουν µίας ανάπτυξης που όλοι οι Χανιώ− Τα προβλήµατα του ∆ήµου Χανίων, είναι πολλά, τες τόσα χρόνια επιθυµούµε. Μέληµά µας οφείλει να είναι και οι παρεµβάσεις από τα µικρά καθηµερινά, έως τα µεγάλα. Καθαριό− τητα, κυκλοφοριακό, τουρισµός, πράσινο, αδέσπο− µας σε θέµατα που αφορούν την νεολαία, τα παι− διά µας. Με νέους χώρους άθλησης σε όλο τα, και πολλά άλλα, που ζητούν λύσεις. το µήκος του ∆ήµου, µε την αξιοποίηση Άµεση προτεραιότητα δίνουµε στον των κοινόχρηστων χώρων ώστε να όλα αυτά, σαφώς µπορούν να «µεταφερθούν» στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Στόχος µας είναι η Παράλληλα, στόχος µας είναι η αναβάθµιση των <αρεχό- µπορούν να αναπτυχθούν δράσεις ∆ήµο Χανίων. Όπως το e−ΚΕΠ (σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης για νέους και από νέους. αναβάθµιση των παρεχόµενων µενων υ<ηρεσιών <ρος τον δηµοτών), αλλά και το MobileCheckΑpp (εφαρµογή υπηρεσιών προς τον πολίτη, µε <ολίτη, µε την αξιο<οίηση Ποιες θα είναι οι παρεµβάσεις σας κινητών συσκευών) για τα αιτήµατα των δηµοτών την αξιοποίηση της τεχνολογίας της τεχνολογίας και της για τους περιαστικούς δήµους; δίνοντας τη δυνατότητα στον δηµότη να στέλνει και της πληροφορικής. το αίτηµά του στον ∆ήµο για προβλήµατα καθηµε− Προτεραιότητά µας επίσης είναι <ληροφορικής. Οι περιαστικοί δήµοι επίσης, τέθηκαν ρινότητας στην περιοχή του. Αυτό µπαίνει αυτόµα− και ο τοµέας της καθαριότητας, µε τα σε µια ειδική βάση δεδοµένων από όπου παρα− τα τελευταία χρόνια στο περιθώριο. βελτιώσεις στο θέµα της διαχείρισης των Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ισόνοµοι.Ο ∆ήµος κολουθείται η πορεία του αιτήµατος και στο τέλος απορριµµάτων, ενώ ψηλά στην ατζέντα µας είναι και η επίλυση του προβλήµατος µε τα αδέσποτα Χανίων προκειµένου να υλοποιήσει ένα ευρύτερο ο ∆ήµος επικοινωνεί µε τον δηµότη για να δει αν και ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης, θα πρέπει να το αίτηµα ικανοποιήθηκε σε συγκεκριµένο χρονικό ζώα. Θέµατα για τα οποία δεσµεύθηκα έπειτα από τα αξιοποιήσει το θεσµό των Κοινοτήτων και να διάστηµα. Ακόµη, κατά την επίσκεψή µου στα Τρίκαλα, είχα− ταξίδια που έκανα στον ∆ήµο Νεάπολης−Συκεών, συνεργαστεί στενά µαζί τους. Να τις αντιµετωπίσει στα Τρίκαλα και στη Λάρισα, όπου είδα όλες αυτές ως οργανικό κοµµάτι του και να τους δώσει τη µε την ευκαιρία, να ενηµερωθούµε για το metroWi− δυνατότητα να δροµολογούν τα «αυτονόητα» σε Fi (µητροπολιτικό ασύρµατο δίκτυο), το σύστηµα τις προτάσεις υλοποιηµένες Σε έναν ακόµη τοµέα που θα δώσουµε προτεραι− ικανοποιητικούς χρόνους χωρίς να «χάνονται» στα έξυπνου φωτισµού και στάθµευσης, το σύστηµα ότητα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού, γρανάζια της γραφειοκρατίας και στους παραγο− παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεικτών, την ανοιχτή ψηφιακή αγορά, το γεωγραφικό πληροφο− µε την αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών, δεδοµέ− ντισµούς των αιρετών. Απαραίτητος επίσης είναι ο σχεδιασµός µεγαλύ− ριακό σύστηµα και ένα πλήθος ακόµα καινοτόµων νου ότι ο ∆ήµος Χανίων, προσφέρεται για αυτό εφαρµογών. καθώς διαθέτει ένα µοναδικό φυσικό περιβάλλον, τερων έργων ,µέσο του κεντρικού δηµοτικούσυµ− Λύσεις και πρωτοβουλίες, που αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα και µουσεία, βουλίου, µε την ολοκλήρωση του Γενικού µπορούν να εφαρµοστούν και πολιτιστική παράδοση, µοναδική γαστρονοµία και Πολεοδοµικού Σχεδιασµούκαι της κύρω− α<αραίτητος είναι ο στον ∆ήµο µας, αρκεί να σης των Σχεδίων πόλης. παραλίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους. σχεδιασµός µεγαλύτερων υπάρχει βούληση, σχέδιο Συγκεκριµένα προτάσσουµε την Προτάσσουµε ακόµη την ανάπλαση και ενοποίηση και συνεργασία µε τις υπη− του παραλιακού µετώπου από ΚουµΚαπί έως Αγ. δηµιουργία αθλητικών χώρων για έργων, µέσω του κεντρικού ρεσίες. Αποστόλους, µε την ανάπτυξη περιπατητικών δια− την νεολαία µας, την ανάπλαση και δηµοτικού συµβουλίου, µε την δροµών, που θα βοηθήσει και στην αναβάθµιση του αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων ολοκλήρωση του Γενικού ΠολεοΠοιο είναι το µήνυµά σας τουριστικού µας προϊόντος. Ιδιαίτερα για τους Αγί− και πλατειών, παρεµβάσεις στο δοµικού Σχεδιασµού και την ενόψει των εκλογών του οδικό δίκτυο, δηµιουργία κοινωνικών κύρωση των σχεδίων Μαίου. δοµών, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, παιδικών σταθ− µών και διοργάνωση πολιτιστικών δρά− <όλης Ο ∆ήµος Χανίων, είναι ένας σεων για την Τρίτη ηλικία. τόπος ιδιαίτερα προικισµένος µε Η τεχνολογία πόσο πρέπει να µπει στη ζωή των πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και φυσική οµορ− δηµοτών µέσω του ∆ήµου, για την αναβάθµιση φιά, που του δίνουν ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυ− ξης. των παρεχοµένων υπηρεσιών; Πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές, δίνουν την ευκαιρία Η πρόσφατη επίσκεψη – γνωριµία µου µε τον στον ∆ήµο να αλλάξει σελίδα. Να µπει σε νέα τρο− ∆ήµο Τρικάλων, αποδεικνύει πώς, όταν υπάρχει χιά ανάκαµψης, όπως αξίζει στην ιστορία του, όπως προγραµµατισµός, σχεδιασµός, οργάνωση και αξίζει στους ανθρώπους και την κοινωνία µας. Αυτοδιοικητική εµπειρία, σεβασµός προς τον συνεργασία, ένας ∆ήµος µπορεί να κάνει τη διαφο− ρά, µε απώτερο σκοπό να γίνει η ζωή των δηµοτών συνάνθρωπο και διάθεση προσφοράς είναι τα «όπλα» που καταθέτω προς τους συνδηµότες µου του, πολύ πιο ανθρώπινη και άνετη. και ζητώ να µε εµπιστευτούν. Γνωρίζω τα προβλή− Σε συνάντηση µε τον δήµαρχο ∆ηµήτρη Παπα− µατα του ∆ήµου µας, µέσα από την αυτοδιοικητική στεργίου, είχα τη µοναδική εµπειρία, να «ανακαλύ− πορεία χρόνων, οι άνθρωποι µε ξέρουν, είµαι πάντα ψω» τη σηµαντική δουλειά που γίνεται στον εν δίπλα τους όπως το έχω άλλωστε αποδείξει από λόγω ∆ήµο, µε βασικό «όπλο» την τεχνολογία.Και τις θέσεις ευθύνης που έχω βρεθεί µέχρι σήµερα.

Υοψήφια ∆ηµοτικός Σύµβουλος εκλογικής εριφέρειας Χανίων

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 11


www.cretavoice.gr

12 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 13


www.cretavoice.gr

14 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 15


www.cretavoice.gr

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

-∆ιετέλεσε ∆ηµ. Σύµβουλος στο ∆ήµο Ελ. Βενιζέλου (2002-2010) -Ανώτερος αξ/κος αεροπορίας ε.α. -Τεχνολόγος µηχαν. Κ.Α.Τ.Ε.Ε. – καθηγητής Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

ΗΘΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΘΕΛΗΣΗ

Συνδηµότες και Συνδηµότισσες, Οι δηµοτικές εκλογές του 2019 <ρέ<ει να σηµατοδοτήσουν την αφετηρία µιας καινούριας <ορείας για το ∆ήµο µας, να αναδείξουν τον ουσιαστικό ρόλο κάθε το<ικής κοινωνίας , <ου δεν είναι άλλος α<ό την ενεργό συµµετοχή των <ολιτών της στην διαµόρφωση των α<οφάσεων <ου αφορούν την καθηµερινή τους ζωή. Και αυτό γιατί <ρέ<ει να εκφράζει τις ευαισθησίες και τα οράµατα για να ικανο<οιεί τις α<αιτήσεις όλων των <ολιτών. Ο ∆ήµος µας οφείλει να οδηγήσει τον τό<ο µας στην ουσιαστική ανά<τυξη σε όλους τους τοµείς: οικονοµικούς , <ολιτιστικούς και διοικητικούς, µε ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής µας ταυτότητος και των κανόνων της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης µας. Ο ∆ήµος καλεί όλους µας να συµ<ορευτούµε ως ένας άνθρω<ος <ου µε αγωνιστικότητα, ε<ιµονή και αγά<η θα α<οτελέσει την εγγύηση για την κοινωνική <ροσφορά και την <ρόοδο του τό<ου. Γνωρίζουµε το δύσκολο έργο <ου α<αιτείται αλλά είµαστε <ανέτοιµοι να διαµορφώσουµε όλες εκείνες τις <ροϋ<οθέσεις για ένα καλύτερο µέλλον για όλους µας και κυρίως για τα <αιδιά µας. Ζητώ την στήριξή σας για την υλο<οίηση του ανα<τυξιακού <ρογράµµατος του συνδυασµού µας. ∆ιαθέτω την ισχυρή θέληση , τις γνώσεις, την εµ<ειρία και τον χρόνο ώστε να συµβάλλω στο µέγιστο δυνατό µε <ροτάσεις ρεαλιστικές. Είναι ευθύνη µας ένας ∆ήµος <ου θα συµµερίζεται τις αγωνίες όλων µας. Το έχει ανάγκη ο τό<ος και όλοι οι δηµότες…

Γεννήθηκε στον Κάστελλο Α<οκορώνου Χανίων.

ΤΗΛ. 2821074836 ΚΙΝ. 6976998166

Α<οφοίτησε α<ό το Β΄ Γυµνάσιο Χανίων. Υ<ηρέτησε στην <ολεµική αερο<ορία ως µηχανικός αεροσκαφών και ελικο<τέρων. Α<οστρατεύτηκε µετά α<ό αίτησή του µε τον βαθµό του αντισµήναρχου ε.α. Εργάσθηκε σε όλα τα ε<ί<εδα διοίκησης ε<ιτυχώς. Εφοίτησε σε <ολλές δηµόσιες και υ<ηρεσιακές σχολές και λόγω της φιλοµάθειας του είναι: -Πτυχιούχος του κέντρου ανωτέρας τεχνικής και ε<αγγελµατικής εκ<αίδευσης (ΚΑΤΕΕ) Αθηνών τµήµα τεχνολόγων µηχανικών.

-Πτυχιούχος ανωτέρας σχολής εκ<αιδευτικών λειτουργών ε<αγγελµατικής και τεχνικής εκ<αίδευσης ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών. (εδίδαξε ε<ί σειρά ετών σε υ<ηρεσιακές και ιδιωτικές σχολές τεχνικής κατεύθυνσης).

16 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

-Πτυχιούχος σχολής εργοδηγών. -Πτυχιούχος σχολής λογιστών.

-Πτυχιούχος µηχανικός συντηρήσεως αεροσκαφών και ελικο<τέρων της <ολεµικής αερο<ορίας .

Εκλέχθηκε κατ’ε<ανάληψη :

-Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του δηµοτικού σχολείου Αγροκη<ίου. -Πρόεδρος του <ολιτιστικού συλλόγου Νεροκούρου.

-Πρόεδρος της ε<ιτρο<ής <αιδείας του <ρώην ∆ήµου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Είναι <αντρεµένος µε την ∆έσ<οινα Αθανασίου Λεµοντζή και έχει τρία <αιδιά.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 17


www.cretavoice.gr

18 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Μαίνοντας στην τελική ευθεία. Έχοντας γνώση για την αόφαση ου ήρα να συµµετέχω στις δηµοτικές εκλογές του δήµου Χανίων. Με µε δουλειά και συνεργασία θα καταφέρουµε ένα καλύτερο αύριο για τον δήµο µας.. Η στήριξη των συγγενών και φίλων,είναι ααραίτητη για να συνεχίσουµε το έργο ου έχουµε ξεκινήσει σαν δηµοτική αρχή.... Συνεχίζουµε! ∆ήµος Ενεργών Πολιτών.. ΤάσοςΒάµβουκας

Γεννήθηκα στα Κοντόπουλα Κεραµειών. Σπούδασα ιταλική γλώσσα στο Πανεπιστήµιο της Περούτζια της Ιταλίας και αγγλική γλώσσα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Αποφοίτησα από τη Σχολή Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Παρακολουθώ µαθήµατα σύγχρονου χορού από το 1987 µέχρι σήµερα. Τις χρονιές 1998 /99/2000 συνεργάστηκα µε τα ΚΕΚ ∆ΕΛΤΑ και παρέδωσα µαθήµατα σε ανέργους για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και τον ρόλο του ξεναγού-οδηγού. Εκπροσώπησα επανειληµµένα τα Χανιά σε Εκθέσεις τουρισµού (Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ιταλία). Εργάζοµαι ως ξεναγός και επί χρόνια υπήρξα αρχηγός σε ελληνικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο από την ΑΝΕΚ lines. Το 2003 µελοποίησα ποιήµατα από την Σαπφώ του Ελύτη και από τον Όµηρο, το ποίηµα «Τον λέγαν Αίολο» σε µετάφραση Γιώργου Ψυχουντάκη. Το 2005, ύστερα από προτροπή Κύπριου επισκέπτη της πόλης µας, ηχογράφησα το cd «Τον λέγαν Αίολο» µε τον ∆ηµήτρη Κολιακουδάκη στην κιθάρα και τον ∆. Μπαρνιά στον ήχο, µε ριζίτικα που µου τα έµαθε ο Κεραµειανός Μιχάλης Καπνισάκης. Το 2011 και για τρία χρόνια δίδαξα εθελοντικά σύγχρονο χορό σε ανέργους στην οµάδα µε το όνοµα «Χαρά». Από το 2014 ζω στον τόπο που γεννήθηκα, στα Κοντόπουλα. Από το 2016 και για τρία συνεχόµενα χρόνια κάναµε εκδηλώσεις και συναυλίες στο πατρικό µας κτήµα, τις «Νεράιδες». Ένα στέκι πολιτισµού, µια ανάσα για τους ανθρώπους της πόλης µας. Στα 35 χρόνια που εργάζοµαι έχω ξεναγήσει χιλιάδες επισκέπτες, προσπαθώντας να τους εµφυσήσω τη λατρεία που έχω στην Κρήτη, στον Πολιτισµό, στην Ιστορία.

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ

Φίλες και φίλοι, Ζούµε σ΄ ένα ευλογηµένο τόπο απαράµιλλης οµορφιάς. ∆εκάδες µικρά και µεγάλα προβλήµατα, αµαυρώνουν την εικόνα του. ∆ιαιωνίζονται πολλά χρόνια παρά τις φιλό− τιµες προσπάθειες κάθε ∆ηµοτικής αρχής. Επιπροσθέτως, νέα προβλήµατα προστίθενται συνεχώς, συνθέτοντας ένα απίστευτο πάζλ το οποίο δηµιουργεί απορίες, προ− βληµατισµούς, αβεβαιότητα και πολλές φορές φόβο. Κλιµατική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, µόλυνση περιβάλλοντος, οικονοµική κρίση, ανεργία, κυκλοφοριακό, χώροι στάθµευσης, χώροι πρόσβασης ευπαθών οµάδων, ανα− γκαία και αυξανόµενη κοινωνική πολιτική, αδέσποτα ζώα και πολλά άλλα. Μόνο υγιείς δυνάµεις, συνυπάρχοντας αρµονικά και πρόσωπα καταξιωµένα, µέσα από συλλογικές και εθελοντικές δράσεις, µε αποφασιστικότητα, γνώσεις, όραµα, ευγενι− κά και αληθινά, θα µπορέσουν να θέσουν τα θεµέλια, για την διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψει σε µας αλλά και στις επόµενες γενιές, να ζούµε µε αξιοπρέπεια και ασφάλεια και θα οδηγήσουν τον ∆ήµο µας στην θέση που του αξίζει. Νιώθοντας δυνατός αλλά και πιο σοφός, µέσα από την πολυετή, εθελοντική και µάχιµη παρουσία µου σε πολλαπλές δράσεις, επιθυµώ να προσθέσω ενεργά το δικό µου λιθαράκι, στην δηµιουργία των προϋποθέσεων που χρειάζονται, για ένα ασφαλές και καλύτερο αύριο αλλά και στην προάσπιση πατροπαράδοτων αξιών. Βλέποντας την νεολαία µας, να επιζητά την προσοχή και την βοήθεια µας, οφείλουµε να µην την διαψεύσουµε αλλά να την εµπιστευτούµε, να αποδεχτούµε την γνώση της και να πορευ− τούµε µαζί στην επόµενη µέρα. Με όραµα την δηµιουργία ενός σύγχρονου ∆ηµοτικού Οργανισµού Πολιτικής Προστασίας, ικανού να διαχειριστεί µε αποτελεσµατικότη− τα κάθε φυσική καταστροφή, να προετοιµάσει – εκπαιδεύσει τους ∆ηµότες και να θωρακίσει τις υποδοµές, θέτω τον εαυτόν µου στην κρίση σας και ζητώ την στήριξή σας. Αξιολογώντας και εκτιµώντας την προσωπι− κότητα, το ήθος, τις γνώσεις, τις διοικητικές ικανότητες, την εµπειρία και την σηµαντική διαδροµή του Ευτύχη ∆αµιανάκη, το πρόγραµ− µα του συνδυασµού, την αξιοσύνη των συνερ− γατών του αποδέχτηκα µε χαρά την πρότασή του, να συµπορευτούµε σ΄ αυτήν την αυτοδι− οικητική πρωτοβουλία, Χανιά – Κοιτάµε µπρο− στά. Με εκτίµηση, Αντώνης Μαναρώλης Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Εκλογι− κής Περιφέρειας Νέας Κυδωνίας

20 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

Αξιωµατικός Πυροσβεστικού Σώµατος ε.α., πρώην πρόεδρος Πυροσβεστών Νοµού Χανίων, πρώην πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου & Λυκείου Ν. Κυδωνίας, πρώην πρόεδρος Αθλητικού Οµίλου Ρακέ− τας « Άγιοι Απόστολοι ».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος για εκλογικούς καταλόγους, εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας

Αναρτήθηκε στη ∆ιαύ− γεια η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών "Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και κατα− στηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊ− κού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δηµοτι− κών και κοινοτικών εκλο− γών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναλη− πτικών της 2ας Ιουνίου 2019". Η εγκύκλιος αποσκοπεί στην πληρέστερη ενηµέ− ρωση των αρµοδίων αρχών αναφορικά µε τους εκλογικούς καταλό− γους και τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφο− φορίας, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που προκύπτουν από την εφαρµογή της µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών. Α. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Οι εκλογές θα διενεργη− θούν µε τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Α΄ ανα− θεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου), στην οποία περιλαµβάνονται οι µεταβολές (νέοι εκλογείς, µεταδηµοτεύσεις, ετερο− δηµότες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν συντελεστεί µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

1. Νέοι εκλογείς Σύµφωνα µε τις διατά− ξεις του άρθρου 4 και της παρ.1 του άρθρου 10 του π.δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι νέοι εκλο− γείς που συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας

τους, δηλαδή οι γεννηθέ− ντες το 2002 αποκτούν το δικαίωµα του εκλέγειν, και συνεπώς περιλαµβά− νονται αυτεπάγγελτα στις καταστάσεις που συντάχθηκαν από τους δήµους, το χρονικό διά− στηµα από 1ης µέχρι τέλους Φεβρουαρίου. Για τους εκλογείς αυτούς, η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ηµεροµηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν µέσα στο χρόνο.

2. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδηµο− τώνΣτους ειδικούς εκλο− γικούς καταλόγους ετε− ροδηµοτών περιλαµβάνο− νται όλες οι µεταβολές (αιτήσεις εγγρα− φής/διαγραφής) που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019. 3. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους ειδικούς εκλογι− κούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνονται οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών µελών, εφόσον διαµένουν στη χώρα µας και υπέβαλαν σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήµο, προκειµένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα κατά τις δηµοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές ή/και εκλογές για την

Γεννήθηκα στα Χανιά το 1981. Είμαι γιος του Κώστα και της Δέσποινας Μπουτζουκα και έχω δύο αδέρφια τη Ζαχαρένια και το Μανώλη Μπουτζουκα. Είμαι παντρεμένος με τη πολιτικό μηχανικό Σοφία Τραχαλάκη και έχουμε δύο παιδιά. Αποφοίτησα από τη Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ και συνέχισα με μεταπτυχιακές σπουδές στο Manual Therapy (M.T.). Από το 2008 διατηρώ δικό του εργαστήριο φυσικοθεραπείας και είμαι φυσικοθεραπευτής της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΑΟΧΑΝΙΑ από το 2005. Είμαι χοροδιδάσκαλος του Χορευτικού Ομίλου Χανίων ¨Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ¨ και έχω οργανώσει και συμμετάσχει σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα τόσο εντός Χανίων όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί− ου του Μαΐου 2019. Στους καταλόγους των πολιτών της Ένωσης περιλαµβά− νονται όλες οι µεταβολές (αιτήσεις εγγρα− φής/διαγραφής) που συντελέστηκαν µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019. Β. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ Αναφορικά µε τη δυνα− τότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών στις εκλογές της 26ης Μαΐου/2ας Ιουνίου 2019, υπογραµµίζεται ότι οι εκλογείς που είναι γραµµένοι στους καταλό− γους ετεροδηµοτών:− Στις αυτοδιοικητικές εκλογές (Α΄ και Β΄ Κυριακή), ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα αποκλειστικά και µόνο στην περιφέρεια του δήµου που είναι δηµότες, δηλαδή στο δήµο της βασικής εγγρα− φής τους. Στον εκλογικό κατάλογο της βασικής εγγραφής τους θα υπάρ− χει η ένδειξη «Ε» (ετερο− δηµότης).− Στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα αποκλειστικά και µόνο στον τόπο διαµονήςΥπεν− θυµίζεται: στις ευρωεκλο− γές οι ετεροδηµότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα σε εκλογικό τµήµα του δήµου διαµο− νής τους, χωρίς την προ− ϋπόθεση της συγκέντρω− σης των 40 εκλογέων

από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περι− φέρειας, όπως ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές.Εφιστάται η προ− σοχή: εφόσον στο βασικό κατάλογο υπάρχει δίπλα στο όνοµα του εκλογέα η ένδειξη «Ε» (ετεροδηµό− της), σε καµία περίπτωση να µην επιτραπεί να ψηφίσει σε εκλογικό τµήµα του δήµου εγγρα− φής για τις Ευρωεκλο− γές.Επισηµαίνεται τέλος, ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετε− ροδηµοτών είναι πάγια και διαρκής. Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 1. Σύσταση εκλογικών τµηµάτων Τα περί εκλογι− κών τµηµάτων και κατα− στηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια εκλο− γών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµο− τικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών, ρυθµίζονται από τις δια− τάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ/τος 26/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 «Πρό− γραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.Η διε− ξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τµήµατα κατά τις εκλο− γές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 ρυθµίζε− ται µε την µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Ένα πολύ όµορφο πρωινό µέσα στον εκλογικό πυρετό καταφέραµε να ...κλέψουµε στην κυριο− λεξία τον υποψήφιο δήµαρχο, κάνοντας όλοι µαζί ένα ευχάριστο time out (µπασκετικός όρος) που συµπεριλάµβανε µία αναζωογονητική βόλτα στο ξεχωριστό ενετικό λιµανάκι µας, η οποία βέβαια συνοδεύτηκε και µε το ανάλογο και απαραίτητο πρωινό καφεδάκι. Μέσα στην χαλαρότητα αυτού του ξεχωριστού περιπάτου ο Άρης Παπαδογιάννης µας παραχώ− ρησε µία αποκλειστική συνέντευξη µιλώντας για όλους και για όλα χωρίς ενδοιασµούς, απαντώ− ντας ακόµα και στις ... δύσκολες ερωτήσεις µας, αποδεικνύοντας ότι είναι καθόλα έτοιµος µε τους συνεργάτες του, να διοικήσει αυτό τον δήµο µε υλοποιήσιµο πρόγραµµα αλλά πάνω απ' όλα δηµιουργικά και µε αποφασιστικότητα. Άλλωστε τα 21 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα διοικητικά δρώµενα του δήµου µας αποτελούν σηµαντική εµπειρία, τεχνογνωσία και εχέγγυο για την επιτυχή πραγµατοποίηση του προγράµ− µατος του. Απολαύστε τον!

" Μαζί µε τους πολίτες θα κτίσουµε σε γερές βάσεις το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του ∆ήµου µας"

συνέντευξη στην ∆έσποινα Τζαγκαράκη

Τι

διαφορετικό πιστεύετε ότι διαθέτετε συγκριτικά µε τους άλλους υποψηφίους εκτός από την δεδοµένη αυτοδιοικητική σας εµπειρία; Έχω αφιερώσει ένα µεγάλο µέρος της ζωής µου στην αυτοδιοίκηση, ταγµένος στην υπηρεσία και τις ανάγκες του ∆ήµου µας, καταγράφοντας µία καθαρά αυτοδιοικητική πορεία, χωρίς ούτε µία µέρα παύση, χωρίς αποστροφές, προσπαθώ και µάχοµαι για τα Χανιά µας, µε πάθος, µε συνέπεια, από όποια θέση κι αν µε έχουν κατατάξει οι συνδηµότες µας, είτε σαν διοίκηση, είτε σαν αντιπολίτευ− ση. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά µε τους συνεργάτες µου, αφή− νοντας ως παρακαταθήκη, σηµαντικά υλοποιηµένα και µετρήσιµα έργα, µε υπευθυνό− τητα, διατηρώντας σταθερές θέσεις και λόγο, σχετικά µε τα προβλήµατα του τόπου µας. Η πορεία µου αυτή, µε έχει γεµίσει µε γνώση και εµπειρία, µε ωρι− µότητα και αποφασιστικότητα. Επιπλέον έχω την τύχη να µε πλαισιώνει µία τόσο µεγάλη, δυνατή και πολυσυλλεκτική οµάδα αξιόλογων ανθρώπων, που µοιραζόµαστε ένα κοινό όραµα και στόχο. Μία οµάδα που συνδυάζει στην πράξη την ανανέωση µε την εµπειρία, που σκοπό έχει τη σύνθεση και τη συναίνεση, πέρα και πάνω από κόµµατα, µε µονα− δικό κριτήριο την αγάπη µας για τα Χανιά. Τα στοι− χεία αυτά είναι που κάνουν το συνδυασµό µας µοναδικό και συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας, προκειµένου να δούµε τα Χανιά µας όπως δεν τα είδαµε ποτέ, όπως τα έχουµε όλοι στην καρδιά µας.

Όλοι

δηλώνουν ότι θα λύσουν τα µεγάλα προβλήµατα της πόλης, όµως µέχρι σήµερα παραµένουν άλυτα. Εσείς ιεραρχήσατε αυτά τα προβλήµατα; Μοιραζόµαστε τα προβλήµατα, τις ανάγκες και την καθηµερινότητα των πολιτών. Ως εκ τούτου είµαστε γνώστες αυτών, όµως η ιεράρχηση δεν έγινε από εµάς, αλλά από τους ίδιους τους δηµό− τες, µέσω ενός διαδικτυακού ερωτηµατολογίου που θέσαµε στη διάθε− σή τους και έτυχε µεγάλης αποδοχής. Τα σηµαντικότερα προ− βλήµατα όπως αυτά καταγράφηκαν από τους δηµότες αφο− ρούν, την κατάσταση των δηµόσιων χώρων (οδικό δίκτυο, πεζοδρό− µια, κοινόχρηστοι χώροι κ.α.), την προ− σβασιµότητα−προσπε− λασιµότητα κυρίως για ΑΜΕΑ και την περίθαλ− ψη και προστασία των αδέσποτων ζώων. Η αυτοδιοίκηση είναι ο πολιτισµός της καθη− µερινότητας και προς αυτή την κατεύθυνση κινούµαστε, αφού σχεδιάζου− µε µία πόλη πρότυπο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιθυµίες των πολιτών.

Εχω την τιµή να βρίσκονται στην οµάδα µου εκλεκτοί συνάδελφοι ου δούλεψαν και άλεψαν στην τοική αυτοδιοίκηση έχοντας ως αρακαταθήκη υλοοιηµένο και µετρήσιµο έργο

οι υποψήφιοι δήµαρχοι προεκλογικά

22 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

Και πώς σκοπεύετε να παρέµβετε για να τα αντιµετωπίσετε στην περίπτωση που είστε ο νικητής των εκλογών; Έχουµε ένα κεντρικό και ολοκληρωµένο σχέδιο. Ένα πρόγραµµα ώστε ο δήµος, τα Χανιά µας, να καταστούν ένα σηµαντικό πολιτιστικό και πνευµα− τικό κέντρο της Μεσογείου. Στόχος µας είναι να οικοδοµήσουµε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης πρό−

τυπο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό, καινοτόµο, που θα έχει σε πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες των πολιτών. Σχεδιάζουµε µία πόλη φιλική στους κατοίκους της και ελκυστική για τους επισκέ− πτες της. Στοχεύουµε σε µία αστική αναγέννηση για τα Χανιά µας. Μία πόλη πρότυπο στην Ελλάδα, αντάξια της οµορφιάς, του πολιτισµού και της ιστορίας της. ∆εν είναι απλώς άλλο ένα πρόγραµ− µα, αλλά ένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο µε το οποίο θέλουµε να πορευτούµε τα επόµενα χρόνια. Στο µεσοδιάστηµα που θα ακολουθήσει από την ηµέρα που θα προκύψει το εκλογικό αποτέλεσµα, έως και την ηµέρα ανάληψης της διοίκησης του δήµου, θα πραγµατοποιήσουµε µία σειρά διαβου− λεύσεων µε όλους τους φορείς, προκειµένου να είµαστε έτοιµοι για την άµεση εφαρµογή του προ− γράµµατός µας. ∆ίνουµε µεγάλη βαρύτητα στον τρόπο διοίκησης του ∆ήµου, µέσα από την εφαρ− µογή νέων τεχνολογιών µε σκοπό να προσφέρου− µε µία διοίκηση εξυπηρετική, αποτελεσµατική και οικονοµική προς τους πολίτες. ∆εν θα χάσουµε ούτε µία µέρα, αναλαµβάνοντας άµεσα δράση, µε σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας, άλλωστε έχουµε δεσµευτεί για τον ορισµό αντιδηµάρχου καθηµερινότητας που θα βρίσκεται στο δρόµο και πλάι στους πολίτες , δίνοντας έµφαση στους περιαστικούς δήµους που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη µετά την εγκατάλειψη τους.

Είναι η πρώτη φορά που ο εκλεγµένος δήµαρ− χος δεν θα διαθέτει την πλειοψηφία στο δηµοτι− κό συµβούλιο. Αυτό σηµαίνει ότι ο νέος δήµαρ− χος που θα προκύψει από τις επερχόµενες εκλο− γές θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριµένα προσό− ντα όπως πνεύµα συνεργασίας, αναγνωρισµένη τεχνογνωσία της λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και γενικότερα µία κοινή αποδοχή τουλά− χιστον από την πλειοψηφία των δηµοτικών συµ− βούλων ώστε να µπορεί να λειτουργήσει οµαλά


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Σχεδιάζουµε µία <όλη <ρότυ<ο <ου θα αντα<οκρίνεται στις ανάγκες και στις ε<ιθυµίες των <ολιτών"

το δηµοτικό συµβούλιο. Εσείς πιστεύετε ότι διαθέτε− τε τα παραπάνω προσόντα; Όλα αυτά τα χρόνια έχω αποδείξει στην πράξη ότι είµαι υπέρµαχος της συνεργασίας και της συνέργιας, µην περιµένοντας κάποιο νόµο για να διαµορφώσω τη νοοτροπία µου αναλόγως. Πιστεύω στο διάλογο, τη διαβούλευση και τη συνεργασία αφού µόνο µε αυτό τον τρόπο οι όποιες αποφάσεις και παρεµβάσεις, πατάνε σε στέρεες βάσεις. Χωρίς συναίνεση, συνεργασία και συνεννόηση, ελάχιστα πράγµατα µπορούν να αλλά− ξουν. Η απόδειξη για αυτό δεν είναι άλλη από τα ίδια τα άτοµα, που συµµετέχουν στη δηµοτική µας πρωτο− βουλία. Καταφέραµε να συνθέσουµε µία άκρως πολυ− συλλεκτική οµάδα, που όµοια της δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, πέρα και πάνω από κόµµατα, ιδεολογίες και κοµµατικές αντιλήψεις. Ενώσαµε δυνάµεις, άνθρωποι που ξεκινήσαµε από διαφορετικές αφετηρίες, από δια− φορετικές διαδροµές, διαφορετικές καταβολές και προσεγγίσεις. Άνθρωποι από όλα τα επαγγέλµατα και τις κοινωνικές οµάδες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, που έχουν όρεξη, γνώση, διάθεση για προσφορά και σκλη− ρή δουλειά και είναι διατεθειµένοι να κάνουν βήµατα εµπρός, προκειµένου να δούµε τα Χανιά που αγαπάµε όπως τα έχουµε ονειρευτεί. Έχω την τιµή να βρίσκονται στην οµάδα µου, εκλεκτοί συνάδελφοι, που δούλεψαν και πάλεψαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας ως παρακαταθήκη, υλοποιηµένο και µετρήσιµο έργο. Επι− στήµονες, που επιθυµούν να συνεισφέρουν µε τις γνώ− σεις και τις εµπειρίες τους. Νέοι άνθρωποι, που προ− βληµατίζονται, οραµατίζονται και αγωνίζονται για τα όνειρά τους. Πολίτες που προσφέρουν στον τόπο τους µέσα από συλλόγους και σωµατεία, που θέλουν να παρέµβουν εθελοντικά µε σκοπό να αλλάξουν το µέλ− λον τους και το µέλλον των παιδιών τους. Έχουµε ένα κεντρικό και ολοκληρωµένο σχέδιο, µε σκοπό να εφαρ− µόσουµε και να υλοποιήσουµε το όραµα και το πρό− γραµµά µας. Είµαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνερ− γασία που θα συµβάλει σε αυτή την προσπάθεια, πάντα µέσα από διακριτούς ρόλους και αλληλοσεβα− σµό. Στις συζητήσεις µε τους υπόλοιπους υποψήφιους

βλέπουµε ότι υπάρχουν σηµεία που συγκλίνουµε, όπως υπάρχουν και σηµεία στα οποία υπάρχει απόσταση µεταξύ µας. Αλλά ακόµα και αυτή η απόσταση εµένα δεν µε προβληµατίζει γιατί µέσα από τη θέση και την αντίθεση έρχεται η σύνθεση.

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραµµές» σας σε ό, τι αφορά τις προεκλογικές ή µετεκλογικές συνεργασίες; Σε αυτό είµαι ξεκάθαρος και αποφασισµένος, το έχω επισηµάνει προς πάσα κατεύθυνση, το ήθος και ο αλλη− λοσεβασµός είναι αδιαπραγµάτευτα. Μέσα από διακρι− τούς ρόλους όλοι µας τασσόµαστε στην υπηρεσία του δηµότη και της πόλης µας, µε µοναδικό στόχο ν’ αλλάξουµε την πόλη µας. Γιατί Η Απάντηση σε κάθε ερώτηση, είναι Τα Χανιά µας.

Είναι λίγο σπάνιο φαινόµενο αυτό που συνέβη στην σηµερινή δηµοτική αρχή. ∆ηλαδή ήδη να έχουν αποχωρήσει από τον συν− δυασµό του κου Βάµβουκα περί− που τα 2/3 των εκλεγµένων δηµο− τικών συµβούλων του. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό και πώς διασφαλίζετε ότι δεν θα συµβεί το ίδιο και σε εσάς σε περίπτωση που ο κόσµος σας επιλέξει να είστε ο επόµενος ∆ήµαρχος; Εµάς µας ενδιαφέρει µόνο η οµάδα µας και ασχολού− µαστε µόνο µε αυτή. Ως επικεφαλής µαζί µε τους συνεργάτες µου, δηµοτικούς και κοινοτικούς συµβού− λους, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας έχουµε ξεκαθαρίσει ότι πάνω απ’ όλα µπαίνει το θέµα του αλληλοσεβα− σµού. Έχουµε κατορθώσει αυτή η πολύ µεγάλη πολυ− συλλεκτική οµάδα, να έχει γίνει µία οικογένεια και µέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πορευτούµε. Αυτό µας κάνει να αισθανόµαστε σίγουροι ότι θα πετύχουµε µία διοίκηση αποτελεσµατική και εξυπηρετική για τους δηµότες.

www.cretavoice.gr

ούσα. Στο πρόγραµµα µας έχουµε προγράµµατα για όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες για την πρώτη διετία ενώ για την επόµενη διετία το λεπτοµερές πρόγραµµα ανά ∆ηµοτική Κοινότητα θα καταρτιστεί πρώτα από όλα µε τα αιτήµατα και ζητούµενα των κοινοτήτων και των γειτονιών τους». Τα προγράµµατα των περιαστικών δήµων εντάσσονται στο γενικότερο αναπτυξιακό σχέ− διο του δήµου. ∆εν είναι µόνο οι λακκούβες και οι λάµπες. Θέλουµε όλες οι κοινότητες να αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης για τον δήµο µας.

Λίγες µέρες πριν τις εκλογές θα θέλαµε να στεί−

λετε ένα µήνυµα στους Χανιώτες και στις Χανιώτισ− σες. Θα θέλαµε να πούµε στην κάθε Χανιώτισσα και στον κάθε Χανιώτη ότι έχει λόγο να µας εµπιστευτεί. Να µας δώσει την δύναµη να αλλά− ξουµε τον δήµο µας. Να γίνει ένας δήµος συµµετοχικός και συλλογικός, µε υπηρεσιακή δοµή που θα έχει πρωταγωνι− στικό ρόλο, όντας προσηλω− µένος στην υλοποίηση του δηµοτικού έργου. Ένα δήµο ρυθµιστή και καθοδηγητή της βιώσιµης και ισόρροπης ανάπτυξης, συνεργάτη της τοπικής επιχειρηµατικότη− τας, της καινοτοµίας και της προώθησης − δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Συµπαραστάτη της νέας γενιάς, της παιδείας, της αθλητικής και της πολιτιστικής δραστηριότητας. Αρωγό των ΑΜΕΑ και δεκτικό στην ενσωµάτωση των ευαίσθη− των κοινωνικών οµάδων. Υποστηρικτή, συντονιστή και αξιόπιστο συνεργάτη των εθελοντικών οµάδων, των κινήσεων των πολιτών και των κοινωνικών συνεταιριστι− κών πρωτοβουλιών. Μία δηµοτική αρχή κοντά στο δηµότη και στα καθηµερινά του προβλήµατα. Να παλεύει για δοµές κοινωνικής αλληλεγγύης και δράσεις προστασίας των ανέργων, των αδύναµων και των ευπα− θών συµπολιτών µας. Μαζί µε τους πολίτες, να κτίσου− µε σε γερές βάσεις το σχέδιο της παραγωγικής ανασυ− γκρότησης του δήµου µας. Στόχος µας είναι να δούµε το δήµο µας, το δήµο Χανίων, στη θέση που του αρµό− ζει, στη θέση που έχει στις καρδιές όλων µας.

θέλουµε όλες οι κοινότητες να αοτελέσουν µοχλό ανάτυξης για τον ∆ήµο µας

Για τις περιαστικές περιοχές:

Η εικόνα ενός δήµου δεν είναι µόνο το κέντρο της πόλης αλλά και η περιαστική της ζώνη. Ένας καλός ∆ήµαρχος δεν κρίνεται για αυτά που κάνει στο κέντρο αλλά στα όρια του ∆ήµου. Όταν ανέφερα ότι κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα είναι ένας µικρός ∆ήµος το εννο−

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 23


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Κατά 30% θα αυξηθούν οι ειδικές αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές 2019

24 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

Πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της εκλογι− κής διαδικασίας που αφορά τις Ευρωεκλογές και τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019 ανέλα− βαν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπί− νων ∆ικαιωµάτων, Μιχά− λης Καλογήρου. Ειδικότερα, οι ειδικές αποζηµιώσεις των δικα− στικών αντιπροσώπων αναµένεται να αυξηθούν κατά 30%, σε σχέση µε τις αντίστοιχες εκλογές του 2014. Επιπλέον, λόγω των αυξηµένων αναγκών και προκειµένου η εκλο− γική διαδικασία να κυλή− σει απρόσκοπτα, για τους εκλογείς, για τους δικαστικούς αντιπροσώ− πους και για τις εφορευ− τικές επιτροπές, αποφα− σίστηκε ότι στα εκλογικά τµήµατα των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονί− κης, καθώς και σε µεγά− λα εκλογικά τµήµατα της περιφέρειας, οι εφορευ− τικές επιτροπές θα ενι− σχυθούν µε δύο γραµµα− τείς. Τέλος, έχει εκπονηθεί σχέδιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικα− στικών αντιπροσώπων κατά την παράδοση των εκλογικών σάκων και πρακτικών µετά τη διε− νέργεια της εκλογικής διαδικασίας στα µεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας, ενώ άλλωστε για τη διευκόλυνση των δικα− στικών υπαλλήλων στο στάδιο πριν, κατά και µετά την εκλογική διαδι− κασία έχει για πρώτη φορά ληφθεί πρόνοια για την αξιοποίηση σύγ− χρονου πληροφοριακού συστήµατος και στα 63 Πρωτοδικεία της χώρας.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 25


www.cretavoice.gr

26 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πού ψηφίζουν οι ετεροδημότες στις εκλογές 2019 Αναφορικά µε τη δυνατό− τητα άσκησης του εκλογι− κού δικαιώµατος των ετε− ροδηµοτών στις εκλογές της 26ης Μαΐου/2ας Ιουνί− ου 2019, το υπουργείο εσωτερικών διευκρινίζει

πως ότι οι εκλογείς που είναι γραµµένοι στους καταλόγους ετεροδηµο− τών: • Στις αυτοδιοικητικές εκλογές (Α΄ και Β΄ Κυρια− κή), ασκούν το εκλογικό

τους δικαίωµα αποκλει− στικά και µόνο στην περι− φέρεια του δήµου που είναι δηµότες, δηλαδή στο δήµο της βασικής εγγραφής τους. Στον εκλογικό κατάλογο της

βασικής εγγραφής τους θα υπάρχει η ένδειξη «Ε» (ετεροδηµότης). • Στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−

ου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα αποκλει− στικά και µόνο στον τόπο διαµονής Υπενθυµίζεται: στις ευρωεκλογές οι ετε− ροδηµότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα σε εκλογικό τµήµα του δήµου διαµονής τους, χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 εκλογέων από την ίδια βασική εκλογική περιφέ− ρεια σε επίπεδο εφετεια− κής περιφέρειας, όπως ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές. Εφιστάται η προσοχή:

εφόσον στο βασικό κατά− λογο υπάρχει δίπλα στο όνοµα του εκλογέα η ένδειξη «Ε» (ετεροδηµό− της), σε καµία περίπτωση να µην επιτραπεί να ψηφί− σει σε εκλογικό τµήµα του δήµου εγγραφής για τις Ευρωεκλογές. Επισηµαίνεται τέλος, ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδηµο− τών είναι πάγια και διαρ− κής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριµένη εκλογική διαδικασία, αίρεται δε µόνο µε την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο αίτη− σης διαγραφής.

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Εκλογές 2019: Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν αποζημίωση έως 3.200 ευρώ Κοινή υπουργική απόφα− ση ορίζει το ύψος της εκλογικής αποζηµίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα− σχοληθούν για την αντι− µετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπα− ρασκευή και διεξαγωγή

των εκλογών για την ανά− δειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί− ου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτι− κών τους της 2ας Ιουνίου 2019.

Η ειδική εκλογική αποζη− µίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων καθορίζε− ται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€), µε την επιφύ− λαξη των εποµένων εδα− φίων:

α) Η ειδική εκλογική απο−

ζηµίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€). β) Η ειδική εκλογική απο− ζηµίωση των υπαλλήλων της ∆ηµοσιονοµικής Υπη− ρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (∆.Υ.Ε.Ε.) στη Νοµαρχία Αθηνών (τέως Υ∆Ε Νοµαρχίας Αθηνών) καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€). γ) Η ειδική εκλογική απο− ζηµίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργα− σίας, Κοινωνικής Ασφάλι− σης & Κοινωνικής Αλλη− λεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζε− ται στο ποσό των τετρα− κοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).

Η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι χόμπι για αργόσχολους ούτε όμως και βιοποριστικό επάγγελμα. Δεν είναι μέσο για απόκτηση εξουσίας ούτε και τρόπος να γίνει κάποιος σημαντικός. Απαιτεί βαθιά μελέτη των προβλημάτων, γνώσεις, προτάσεις, ενέργεια ,όμως κυρίως απαιτεί την απόφαση ,τη δέσμευση και την διάθεση «να το κάνω!». Την δέσμευση στον εαυτό μου και τους άλλους ότι «θα το φέρω εις πέρας» .

Αυτό μπορεί να γίνει από αυτούς που αγαπούν τη ζωή και τον άνθρωπο. Από αυτούς που στο πρόβλημα δεν καταβάλλονται από μεμψιμοιρία και μιζέρια αλλά πεισμώνουν για να βρουν τη λύση. Από εκείνους που έχουν μάθει όταν πέφτουν να ξανασηκώνονται και να αγωνίζονται με αξιοπρέπεια. Από αυτούς που ξέρουν ότι η σκληρή δουλειά τους φέρνει εκεί που θέλουν να φτάσουν και όχι οι συγκυρίες. Από αυτούς που καταναλώνουν την ενέργεια τους στο να εξελίσσονται και να δημιουργούν και όχι στο να κατηγορούν τους άλλους για να φανούν ανώτεροι. Από αυτούς που προσηλώνονται σε στόχους και σε όνειρα.

Η πόλη μας είναι το σπίτι μας. Πρέπει να την νοικοκυρέψουμε , να την κάνουμε λειτουργική και όμορφη. Να την εκσυγχρονίσουμε, να την κάνουμε φιλική στους ανθρώπους με αναπηρία , ασφαλή για τα παιδιά μας , να εξασφαλίσουμε πόρους για την συντήρηση και την ανάπτυξη της. Να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα για τον πολίτη... Τα Χανιά μας μπορούν καλύτερα! Αξίζουν περισσότερα!

28 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

δ) Η ειδική εκλογική απο− ζηµίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών ∆ιευ− θύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€). ε) Η ειδική εκλογική απο− ζηµίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περι− φερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακο− σίων πενήντα ευρώ (2.750,00€) στ) Η ειδική εκλογική αποζηµίωση των υπαλλή− λων των ∆ήµων καθορίζε− ται στο ποσό των διακο− σίων εβδοµήντα πέντε ευρώ (275,00€). ζ) Η ειδική εκλογική απο− ζηµίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερι− κών που υπηρετούν ή απασχολούνται στις ∆ιευ− θύνσεις ∆ιοικητικής Υπο−

στήριξης, έως εξήντα έξι (66) άτοµα, Προϋπολογι− σµού και Οικονοµικής ∆ια− χείρισης, έως είκοσι δύο (22) άτοµα, Προµηθειών και Υποδοµών, έως είκοσι οκτώ (28) άτοµα, Εκλογών, έως τριάντα (30) άτοµα, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ− νησης, έως σαράντα δύο (42) άτοµα, Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ, έως τριάντα (30) άτοµα, Προ− σωπικού Τοπικής Αυτοδι− οίκησης έως είκοσι οκτώ (28) άτοµα, συµπεριλαµ− βανοµένων των αρµόδιων Γενικών ∆ιευθυντών, στις λοιπές ∆ιευθύνσεις και µονάδες του Υπουργείου, έως επτά (7) άτοµα, στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έως έξι (6) άτοµα καθώς και στην ∆ιεύθυνση Εκτύ− πωσης και Βιβλιοδεσίας του Εθνικού Τυπογραφεί− ου έως τριάντα τρία (33) άτοµα, καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (4.350,00€), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρηµένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινο− βουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτι− κών τους της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και για τη συγκέντρωση, µετάδοση και έκδοση των αποτελε− σµάτων. Η εν λόγω αποζηµίωση υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήµατος. Η δαπάνη που θα απαιτη− θεί για την αποζηµίωση του παραπάνω προσωπι− κού θα βαρύνει τις πιστώ− σεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονοµικού έτους 2019 και θα ανέλθει στο ποσό των δέκα εννέα εκατοµµυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.243.950,00€).


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Εκλογές 2019: Πότε κλείνουν τα σχολεία για Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 και Ευρωεκλογές 2019

Ε

Ειδικά Γυµνάσια, Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Γυµνάσια των Ενιαίων Ειδι− κών Επαγγελµατικών Γυµνασίων−Λυκείων (δηµόσιων και ιδιωτικών).

Σε όσες περιφέρειες ή δήµους θα υπάρ− χει δεύτερος γύρος για την εκλογή των αιρετών περιφερειακών αρχών στις 2 Ιουνίου, τα σχολεία δεν θα λειτουργή− σουν από 31 Μαΐου έως και 3 Ιουνίου.

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 θα ολοκλη− ρωθούν τα µαθήµατα για τα ηµερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελµα− τικά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδι− κών Επαγγελµατικών Γυµνασίων−Λυκείων (δηµόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.

κλογές 2019: Κλειστά θα παραµεί− νουν τα σχολεία από τις 24 έως και τις 27 Μαΐου για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 και Ευρωεκλογές 2019 που έχουν προγραµµατιστεί στις 26 Μαΐου.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά τα µαθήµατα σε Γυµνάσια και Λύκεια θα τελειώσουν την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, για τα ηµερήσια και εσπερινά Γυµνάσια,

Για τα δηµοτικά και τα γυµνάσια η σχο− λική περίοδος ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2019.

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 29


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οδηγίες για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από πολίτες µε αναπηρία Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες αναφορικά µε τις διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από πολίτες µε αναπηρία στις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις επαναληπτικές τους, καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019. Όπως αναφέρεται στην εγκύ− κλιο, είναι δεδοµένο ότι η Πολι− τεία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν καθηµερινά τα άτοµα µε αναπηρίες.Για την αντιµετώπιση των προβληµά− των, που συνδέονται µε την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος, επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να καταστεί δυνα− τή η συµµετοχή των εκλογέων αυτών στην κορυφαία εκδήλω− ση της δηµοκρατίας.Σύµφωνα, µε την παρ. 3 του άρθρου 83

30 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57), παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε εκλογέα µε σωµατική αδυναµία να απευθύ− νεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε µέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η

ρύθµιση αυτή έχει γενικό χαρα− κτήρα, κρίνεται σκόπιµο να παρασχεθούν περαιτέρω οδη− γίες και διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρίες κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµα− τος. Υπενθυµίζεται ότι οι εκλογείς µε αναπηρία ψηφίζουν πάντοτε µε απόλυτη προτεραιότητα. Ειδικά για τις περιπτώσεις των εκλογέων µε κινητικές αναπη−

ρίες, οι οποίοι χρησιµοποιούν αναπηρικό αµαξίδιο ή άλλο συναφές µηχάνηµα, παρατη− ρούνται δυσκολίες, όταν στα εκλογικά καταστήµατα δεν υπάρχουν ράµπες, ανελκυστή− ρες ή άλλα µέσα που να εξα− σφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντι− πρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τους εν λόγω εκλο− γείς κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τµήµα. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή των µελών της εφορευτικής επιτροπής, της φρουράς του καταστήµατος, εάν υπάρχει, ή ακόµη και των εκλογέων. Όταν ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση εκλογέα µε κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας είναι αδύ−

νατη, καλείται να λάβει τα απα− ραίτητα µέτρα για την απρό− σκοπτη άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος και να διασφα− λίσει ταυτόχρονα τη µυστικότη− τα και την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ως τέτοιο µέτρο θα µπορούσε να είναι η προσωπική µέριµνα του αντιπροσώπου της δικαστι− κής αρχής και ενός µέλους της εφορευτικής επιτροπής, που επιλέγεται, να παραδώσουν στον εκλογέα φάκελο µε σφρα− γίδα και µονογραφή, καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε αυτός να αποσυρθεί σε κατάλληλο, προσιτό σ’ αυτόν, χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήµατος (π.χ. του ισογεί− ου χώρου) για να ψηφίσει. Στη συνέχεια, ο εκλογέας παραδίδει τον κλειστό φάκελο µε την ψήφο του στον αντιπρό− σωπο της δικαστικής αρχής, και εκείνος τον ρίχνει στην κάλπη του εκλογικού τµήµατος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο εκλογέας που ψήφισε.


Αποκορωνιώτισσες και αποκορωνιώτες,

Είναι πλέον δεδοµένο και αποτυπωµένο ξεκάθαρα στην σκέψη κάθε καλοπροαίρετου δηµότη µας αλλά και ευρύτερα στο Χανιώτικο λαό ότι ο Αποκόρωνας είναι παρών, σοβαρός και ανταγωνιστικός. Απο <<φτωχός συγγενής>> του αυτοδιοικητικού γίγνεσθαι είναι πλέον δυνατή και πετυχαίνει σπουδαία πράγµατα. Απέδειξε περίτρανα ότι και ένας µικρός ∆ήµος όταν διεκδικεί µε <<κατάθεση ψυχής>> βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση από τα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα αποτελέσµατα έρχονται. Ο Αποκόρωνας είναι ένας τόπος που ΑΞΙΖΕΙ να παλεύεις και να αγωνίζεσαι γι αυτόν. Είµαστε ευτυχείς κα περήφανοι διότι έχουµε εξασφαλίσει µεγάλα αναπτυξιακά έργα που για να υλοποιηθούν θα χρειαστεί τουλάχιστον η µισή επόµενη θητεία , µιας και ο σχεδιασµός µας είναι 10ετής και σταδιακά υλοποιείται. Έχοντας τις ψυχικές και µε την δύναµη του θεού σωµατικές δυνάµεις και οπλισµένος µε την αγάπη και εµπιστοσύνη που µε περιβάλλεται, υπόσχοµαι µε την ίδια αγάπη, µεράκι και ζήλο να αφιερωθώ µαζί µε τους συνεργάτες µου, να συνεχίσουµε τον αγώνα το καλό και να οδηγήσουµε τον Αποκόρωνα που αγαπάµε σε µονοπάτια προόδου και ανάπτυξης. Κοιτώντας την καθεµία και τον καθένα απο εσάς στα µάτια και έχοντας καθαρή την συνείδηση µου σας ζητώ την επαναβεβαίωση, της αγάπης και της εµπιστοσύνη σας. Με φάρο την ελπίδα, ΠΙΣΤΗ και ∆ΥΝΑΜΗ όλοι µαζί ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.

Ο ΤΟ ΠΟ Σ Μ ΑΣ ΤΟ ΑΞ ΙΖ ΕΙ !!

Ο Κουκιανάκης Χαράλαµπος γεννήθηκε το 1961 στο Νίππος Αποκορώνου από το Γεώργιο και την Χαραυγή. Είναι παντρεµένος µε την Ευτυχία Ναναδάκη και έχει 3 παιδιά. Το 1981 εξήλθε από την σχολή Ενωµοταρχών της Χωροφυλακής µε τον βαθµό του Ενωµοτάρχη. Έκτοτε υπηρέτησε ως ∆ιοικητής, Γραµµατέας και Αξιωµατικός Υπηρεσίας στο σύνολο σχεδόν των Αστυνοµικών Υπη− ρεσιών του Νοµού Χανίων. Το Νοέµβριο του 1988 προήχθη µετά από εξετάσεις στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου. Η Υπηρεσία εκτιµώντας την προσφορά του τον τίµησε πολλές φορές µε επαίνους και µετάλλια. Η συνδικαλιστική του δράση ξεκίνησε το 1988 όπου υπήρξε από τους πρωτεργάτες του συνδικαλιστικού κινήµατος στο χώρο της Αστυνοµίας. Εκλέχτηκε αιρε− τό µέλος στο πρώτο Πανελλαδικό ∆ιοικητικό Συµβού− λιο της Ένωσης Αστυνοµικών µε έδρα την Αθήνα. Στις εκλογές της 16−17/3/2005 για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Νόµου Χανίων, η οποία απαριθ− µεί 448 µέλη και στις εκλογές της Νοµαρχιακής Αυτο− διοίκησης το 2006 εκλέχτηκε πρώτος Νοµαρχιακός Σύµβουλος µε 5840 σταυρούς. Την 01−01− 2007 ανέλαβε υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας και την 01−01−2009 ορίζεται Α΄ Αντινοµάρχης, υπεύθυνος πρωτογενούς τοµέα , εµπορίου και πολιτικής προστα− σίας. Επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης στο ∆ήµο Αποκόρωνα από το 2011 − 2014 επέδειξε ενεργό δράση, αναδεικνύοντας προβλήµατα, προτείνοντας λύσεις και αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες στόχευαν να συµβάλουν στην δυναµική και δραστική αναβάθµιση της καθηµερι− νότητας του κάθε Αποκορωνιώτη. ∆ήµαρχος στο ∆. Αποκορώνου από το 2014 έως σήµε− ρα έχει δροµολογηµένη αναπτυξιακή πορεία του δήµου η οποία θα συνεχιστεί και την επόµενη 4ετία και περιλαµβάνει πολλούς και ιδιαίτερα σηµαντικούς στόχους

Τηλ. 6948 375990 e-mail:emaak.apokoronas@gmail.com

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΜΕΝΩΝ

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ΒΡΥΩΝΑΚΗ−ΝΙΟΛΑΚΗ Νίκη του Ευστρατίου ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Κυριακή του Νικολάου ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ματθαίος του Ματθαίου ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Εµµανουήλ του Γεωργίου ΚΟΥΝΤΗΣ Ευάγγελος του ∆ηµητρίου ΜΑΝΑΤΑΚΗ Μαρία του Εµµανουήλ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος του Παναγιώτη ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ−ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ Αντωνία του Ιωσήφ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΑ Αντωνία του Παναγιώτη ΠΑΠΑ∆ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Αρτεµίου ΠΛΑΤΣΙ∆ΑΚΗ−ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Ζωή του Εµµανουήλ

2. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Ανδρέα ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ Όλγα του Σταύρου

3. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΜΟΥ

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

4. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ΑΘΗΤΑΚΗΣ Ιωάννης του Στυλιανού ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης του Ηρακλή ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ Πέτρος του Σταύρου ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ Μανούσος του Γεωργίου ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ Γεώργιος του Βασιλείου ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗ − ΚΑΠΑΡΟΥ∆ΑΚΗ Ελένη του Γεωργί− ου ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗ Μαρία του Ιωσήφ

5. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ∆ΑΣ

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ΒΟΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός του Αντωνίου ΚΑΥΚΑΛΑ Αργυρώ του Παύλου ΚΕΛΑΪ∆ΑΚΗΣ Ιωάννης του Βασιλείου ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ Αντώνιος του Ιωάννη ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Αργυρώ του Εµµανουήλ IUREA ADRIAN του Adrie

ΒΛΑΖΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ηλία 6. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΡΕ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αντώνιος του Αντωνίου ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Ανδρέας του Ελευθερίου Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ΒΑΡΑΝΑΚΗ Μαρία του Ελευθερίου ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΑΚΗ Αικατερίνη του Νικολάου ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Στυλιανού ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ζαφειρένια του Γεωργίου ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ Λεωνίδας του Γεωργίου ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου ΜΠΕΝΑΚΗ Αργυρώ του Ιωάννη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Σταύρος του ∆ηµητρίου PETERS PAPADOYANNI Helen – Mary του William YOUNG Prudence (Ερωφίλη−Ολυµπία) του Sydney Charles

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 31


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πόση άδεια δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Με εγκύκλιο της υπουρ− γού ∆ιοικητικής Ανασυ− γκρότησης Μαριλίζας Ξ ε ν ογ ι α ν ν α κ ο π ο ύ λ ο υ καθορίζονται οι διευκο− λύνσεις που παρέχονται στους δηµοσίους υπαλλή− λους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµα− τος στις Περιφερειακές και ∆ηµοτικές Εκλογές, καθώς και στις Ευρωε− κλογές που θα διεξα− χθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Οι διευκολύνσεις αυτές ισχύουν και για τυχόν επαναληπτικές ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλο− γές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019. Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: ∆ιευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει), της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κώδι− κα ∆ηµοτικών και Κοινοτι−

κών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, όπως ισχύει), της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4255/2014 και της παρ. 3 του άρθρου 106 του Π.∆. 26/2012, στους τακτικούς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., χορηγείται, ύστερα από εκτίµηση των υπηρεσια− κών αναγκών και κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης, ειδική άδεια απουσίας που καλύπτει τον απολύ− τως αναγκαίο χρόνο για τη µετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογι− κού τους δικαιώµατος και την επιστροφή τους από αυτόν (1 έως 3 ηµέρες). Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζε− ται στο χρόνο της κανονι− κής άδειας που δικαιού− νται οι υπάλληλοι, σύµφω− να µε τις σχετικές διατά− ξεις. Ειδικότερα, για τη µετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος χορηγείται άδεια ως εξής:

32 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

1. Για τους υπαλλήλους

για τους οποίους δεν εφαρµόζεται πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας: α. Όσοι µετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος σε από− σταση 100− 200 χιλιοµέ− τρων, θα λάβουν άδεια µίας (1) εργάσιµης ηµέρας. β. Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200− 400 χιλιοµέτρων, θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίµων ηµερών. γ. Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιοµέ− τρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίµων ηµερών, εφόσον µετακινη− θούν εξ ολοκλήρου οδι− κώς, µε βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. δ. Όσοι µετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτω− ση, ανάλογα µε την από− σταση και τις ειδικές συν− θήκες µετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.

2. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρµό− ζεται πενθήµερη εβδοµά− δα εργασίας: α. Όσοι µετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος σε από− σταση άνω των 200−400 χιλιοµέτρων θα λάβουν άδεια µίας (1) εργάσιµης ηµέρας. β. Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιοµέ− τρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίµων ηµερών, εφόσον µετακινη− θούν εξ ολοκλήρου οδι− κώς, µε βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. γ. Όσοι µετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα µε την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες µετακί− νησης, χωρίς άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Επιση− µαίνεται ότι στις υπηρε− σίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λει− τουργίας τους, δύνανται

να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπη− ρέτηση επειγουσών ανα− γκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύµατα, λιµένες κτλ) η χρήση της παρεχόµενης ως άνω άδειας θα πρέπει να γίνει µε απόλυτη φειδώ όσον αφορά τον αριθµό των ηµερών αδεί− ας. 3. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατόν να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας µε αποδοχές στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτι− κού δικαίου του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό οποιασ− δήποτε κατηγορίας, κλά− δου και σχέσης εργασίας των υπόλοιπων νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα. Με βάση τα ανωτέ− ρω, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να παρέχουν στους υπαλ− λήλους και στους επο−

πτευόµενους φορείς τους τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές, ώστε να διευκο− λυνθεί το προσωπικό για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος, χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι αποδέκτες της παρού− σας εγκυκλίου παρακα− λούνται να την κοινοποιή− σουν, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλ− λήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοι− κήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού που επο− πτεύουν και στα νοµικά πρόσωπα αυτών. 3 Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελί− δα του Υπουργείου ∆ιοι− κητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδροµή «∆ιοικητική Ανα− συγκρότηση – Ανθρώπινο ∆υναµικό – Κώδικας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

WWF :Να πάρουν θέση οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες Κρήτης για τις εξορύξεις Κάλεσµα προς τους υπο− ψήφιους Περιφερειάρχες Κρήτης, Ιονίου, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας απευθύνει µε επιστολή της η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, καλώντας τους υποψηφί− ους των εν λόγω περιο− χών να τοποθετηθούν δηµόσια για τις παραχω− ρήσεις, σε µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τεράστιων θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων που αγγίζουν συνολικά τα 75.000 τετραγωνικά χιλιό− µετρα. Όπως αναφέρει η WWF Ελλάς, η πρωτόγνωρη αυτή απειλή, µε κατα− στροφικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον τον τουρισµό, την αλιεία και κατ’ επέκταση για την οικονοµία του τόπου µας καθώς η ενδεχόµενη απώ− λεια εισοδήµατος για το

σύνολο το Ελληνικής επι− κράτειας ενδέχεται να αγγίξει τα €5,9 δις(1), πρέ− πει να αναχαιτιστεί και να ληφθεί υπόψη από τους ψηφοφόρους στις κάλπες των δηµοτικών και περι− φερειακών εκλογών, όπως αναφέρεται σε σχετικό βίντεο που δηµιούργησε το WWF για την ενηµέρω− ση και ευαισθητοποίηση των ψηφοφόρων. Οι αρνητικές επιπτώσεις ξεκινούν ήδη από το αρχι− κό στάδιο των σεισµικών

ερευνών, ενώ οι βαριές βιοµηχανικές εργασίες και η πετρελαϊκή ρύπανση θέτουν σε κίνδυνο για πολλές δεκαετίες εµβλη− µατικά είδη που ζουν ή συναντώνται στις θάλασ− σές µας και τον µοναδικό φυσικό πλούτο της χώρας µας. Ειδικότερα, τα θαλάσσια «οικόπεδα» που έχουν παραχωρηθεί για έρευνα και εξόρυξη υδρο− γονανθράκων εκτείνονται από τα βόρεια της Κέρκυ− ρας έως και τη νότια Κρήτη µε την περιοχή

αυτή να συµπίπτει σε µεγάλο µέρος µε τη δυτι− κή και νότια Ελληνική Τάφρο, η οποία αποτελεί οικότοπο παγκόσµιας οικολογικής σηµασίας για τη θαλάσσια βιοποικιλό− τητα. Επιπλέον, τα θαλάσσια αυτά «οικόπεδα» καλύ− πτουν µεγάλο µέρος περιοχών που έχουν ανα− γνωριστεί ως Σηµαντικές Περιοχές για τα Θαλάσ− σια Θηλαστικά (Important Marine Mammal Areas, IMMAs). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι επικίν− δυνες για το περιβάλλον και τα θαλάσσια είδη σει− σµικές έρευνες απαλλάσ− σονται από την υποχρέω− ση εκπόνησης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώ− σεων. Οι συµβάσεις που έχουν υπογραφεί ή/και κυρωθεί είναι εξαιρετικά επωφε−

λείς για την πετρελαϊκή βιοµηχανία, αλλά επιζή− µιες για τη χώρα και τις τοπικές οικονοµίες. Οι βαθείες και υπερβαθείες εξορύξεις που σχεδιάζο− νται σε αυτή την περιοχή αυξάνουν ραγδαία τις ούτως η άλλως σοβαρές πιθανότητες ατυχηµάτων, µε καταστροφικές συνέ− πειες για την οικονοµική δραστηριότητα του τόπου µας και τις θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άµεσα από υγιείς θάλασ− σες και ακτές, όπως ο τουρισµός και η αλιεία. H διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι τόσο η τακτική ρύπανση και όχληση που δηµιουργούν οι εξορύξεις, όσο και η πρόκληση πετρελαιοκηλίδων, συνε− πάγονται δραµατική µείω− ση του τουριστικού προϊ− όντος και των θέσεων εργασίας που σχετίζονται

άµεσα και έµµεσα µε την τουριστική δραστηριότη− τα(1). Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ψηφοφόροι πριν απο− δώσουν την ψήφο τους στην κάλπη, έχοντας λάβει υπόψη τις δεσµεύ− σεις όλων των υποψηφίων. Για τους λόγους αυτούς, το WWF Ελλάς καλεί τους υποψήφιους Περιφερειάρ− χες να τοποθετηθούν δηµόσια για την έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και να αναλάβουν ουσιαστικές δεσµεύσεις και δράσεις για ένα βιώσι− µο µέλλον για τους κατοί− κους της περιφέρειάς και για όλους τους πολίτες της χώρας. Η απάντηση ή µη απάντηση των υποψη− φίων θα δηµοσιοποιηθεί στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης της οργάνω− σης.

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 33


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Αντωνογιαννάκη Ευγενία Ιδιωτικός υπάλληλος

Αντωνομανολάκη Αικατερ. Ιδιωτικός υπάλληλος

Αποστολάκη Παρασκευή Ιδιωτικός υπάλληλος

Γεωργεδάκης Εμμανουήλ π. αντιδημαρχος Μηθύμνης

Μαργαριτάκη Γεωργία

Βιολάκης Γιάννης

Δεικτάκη -Κουρτάκη Δημ. Διοικ. υπ. Κέντρου Υγείας

Δασκαλάκης Ελλισσαίος Εκπαιδευτικός φυσικής αγ.

Κατερινάκη Νίκη φιλόλογος Καθηγήτρια ειδικής αγωγής

Κελαϊδής Ιωάννης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Υπ. εθνικού Κτηματολογίου

Λιγοψυχάκης Φώτης

Μαρακάκη Ελένη

Μαυροδημητράκης Σπύρος Ελεύθερος επαγγελματίας

Μπατζάκης Ιωάννης πρ ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτισσας

Μπικάκη Μαρία

Ξηρουχάκη Αλκηστις Χοροδιδάσκαλος Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βεστάκης Παντελής Κτηνοτρόφος

Πατεράκη Φιλένια Ιδιωτικός υπάλληλος

Πατεράκης Βαγγέλης Επιχειρηματίας

Σκορδυλάκης Γεώργιος Επιχειρηματίας

Σκουλάκης Γιάννης Συνταξιούχος δημοσίου

Σοφουλάκης Εμμανουήλ Ιδιωτικός υπάλληλος

Σταθόπουλος Αντώνιος φαρμακοποιός

Ταπεινάκης Στυλιανός Ιδιωτικός υπάλληλος

34 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τουλουπάκης Θεόδωρος Εργολάβος οικοδομών

Γεωργουδάκη Ανδρονίκη Τοπογράφος Μηχανικός

Τσουρουνάκη Ελένη Ελεύθερος επαγγελματίας

Χαραλαμπάκης Μανώλης Οδηγός ταξί

Χαχλάκης Γιώργος Εκπαιδευτικός

Χριστουλάκης Θεόφιλος Δημοτικός υπάλληλος

Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ Υπαλληλος υπ. Πολιτισμού πρόεδ. Θύελας Καλαθενων

Καμπιανάκη Ευθυμία Ιδιωτικός υπάλληλος

Κουμάκης Νεκτάριος Μηχανικός Ορυκών πόρων

Λιμπινάκης Ιωάννης Δημόσιος υπάλληλος

Μυλωνάκη Ειρήνη

Πατεράκης Μιχάλης Επιχειρηματίας

Χουδαλάκης Ευάγγελος Λογιστής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΗΣ

Βουντουράκη Μαρία Δικηγόρος

Φίλες και Φίλοι Στις 26 Μαΐου καλούµαστε να αποφασίσουµε ποιος δήµαρχος και ποια δηµοτι− κή αρχή θα αναλάβει την διοίκηση του δήµου Κισάµου τα επόµενα 4,5 χρόνια. Ο συνδυασµός του οποίου έχω την τιµή να ηγούµαι, διαθέτει στελέχη µε την εµπει− ρία και την γνώση που αποκτήθηκε µε την διοίκηση του δήµου Κισάµου την «µισή» προηγούµενη θητεία, όπως και προηγουµένως για µια 4ετία στον δήµο Μηθύµνης. Απέκτησε όµως και επιπλέον θετική ενέργεια και πολλές φρέσκιες ιδέες, µέσα από την µεγάλη ανανέωση και τις πολλές ποιοτικές προσθήκες νέων υποψηφίων του. Έχουµε ήδη αποδείξει πως µπορούµε: *Και τα µεγάλα έργα να φέρουµε στον δήµο µας *Και την καθηµερινότητα των δηµοτών να βελτιώσουµε *Και υπέρογκα χρέη να αντιµετωπίσουµε, στήνοντας παράλληλα ένα νέο δήµο.

Κυρίως όµως δείξαµε πως η Κίσαµος µπορεί να συνεργάζεται µε όλους τους θεσµικούς φορείς της Κρήτης, να αποτελεί σηµαντικό και αξιόπιστο συνοµιλητή, ενώ µπορούµε να ενώνουµε όλες τις Κισαµίτικες δυνάµεις για διεκδικήσουµε και να πετύχουµε τους µεγάλους στόχους του τόπου µας.

Οι προκλήσεις της εποχής είναι µεγάλες και οι δυνατότητες της Κισάµου είναι ακόµα µεγαλύτερες. Όµως χρειάζεται συνεργασία, αποτελεσµατικότητα και πολλή δουλειά, ενώ οι ανάγκες έγιναν ακόµα πιο πιεστικές από την απραξία και τα πισωγυρίσµατα των τελευταίων χρόνων. Εγώ και οι συνεργάτες µου, σας ζητούµε να µας εµπιστευθείτε και δεσµευόµα− στε πως θα δώσουµε τα πάντα, µε δηµοκρατικές διαδικασίες και πνεύµα ενότη− τας, *Για να αποκαταστήσουµε την εικόνα και το κύρος της Κισάµου και να επαναφέ− ρουµε την ενότητα και την αισιοδοξία στην κοινωνία, αλλά και την σωστή λει− τουργία του δήµου, *Για να επαν−εκκινήσουµε και να προωθήσουµε, γρήγορα και ουσιαστικά, όλα αυτά που µείνανε στάσιµα τα τελευταία χρόνια και να ξεκινήσουµε −ιεραρχηµέ− να και µεθοδικά− όλα αυτά που χρειάζεται και απαιτεί ο τόπος µας, *Για να προστατεύσουµε και να αναδείξουµε τις ασύγκριτες φυσικές οµορφιές και την µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας, *Για να συνεχίσουµε να φέρνουµε µεγάλα έργα στην Κίσαµο, *Για να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής των δηµοτών µας, στην πόλη της Κισά− µου, στον Πλάτανο, στη Γραµπούσα και σε κάθε µεγάλη και µικρή Κοινότητα του δήµου µας. *Για να κάνουµε την Κίσαµο Πρωτεύουσα ∆ύναµη.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ

Σκαλιδάκης Θεόδωρος Συνταξ. Τεχν. Ακτινολ. Μηχ.

Χαιρετάκη Ειρήνη Απόφοιτος ΔΜΤΑ ΤΕΙ

Χαραλαμπάκης Μάμας Ιδιωτικός υπάλληλος

...Οφείλουµε, η επόµενη ηµέρα των εκλογών να µας βρει ενωµένους και δυνα− τούς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Κισάµου µε τον συνδυασµό «Κίσαµος πρωτεύουσα ∆ύναµη»

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 35


www.cretavoice.gr

36 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 37


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ο αριθμός των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων στην Περιφέρεια και τους δήμους της Κρήτης

∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο αριθµός των περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας της Κρήτης, µε βάση το µόνιµο πληθυσµό της, όπως προκύπτει από την τελευ− ταία απογραφή. Αναλυτικά: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Περιφερειακοί Σύµβουλοι • Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 25 • Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 6 • Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 7 • Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 8 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 10 • ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 21 • ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 8 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 8 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 8 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 3 • ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 1 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 1 5. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 1 • ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 21 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 3 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 3 • ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 16

38 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

2. 3. • 1. 2. 3. • 1. 2. 3. 4.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

4 7 27 3 13 11 27 11 2 6 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 2 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 • ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 24 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 3 • ∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 17 • ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ 3 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 2 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 20 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 12 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 9 • ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 21 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 11 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 10 • ∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17 • ∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 15 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 2

3. • 1. 2. 3. 4.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

10 33 4 2 5 22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 7 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 1 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ 7 4. δ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 6 5. ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ∆ΑΣ 4 6. ζ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ 2 • ∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ 13 • ∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ − ΣΕΛΙΝΟΥ 21 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 4 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 4 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 13 • ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 2 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 19 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 6 • ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 5 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 7 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 6 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 9 • ∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 13 • ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 49 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ 4 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 1 5. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 5 6. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ∆ΑΣ 4 7. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 23


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Μάθε πως ψηφίζεις στις Δημοτικές Εκλογές Τελευταία, αρκετοί από τους συµπολίτες µας, που συνα− ντώ καθηµερινά, εκφράζουν απορίες σχετικά µε τη διαδι− κασία της ψηφοφορίας στις επερχόµενες εκλογές του Μαΐου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού. Πράγµα− τι, η διαδικασία λόγω του «Κλεισθένη» έχει διαφοροποι− ηθεί σηµαντικά. Μέσα από το κείµενό µου, θα προσπαθή− σω να εξηγήσω τη διαδικασία µε την οποία θα ψηφίσου− µε. Η βασική διαφοροποίηση του «Κλεισθένη» σε σχέση µε το προηγούµενο εκλογικό σύστηµα είναι ότι τώρα γίνονται δύο διαφορετικές ψηφοφορίες. Μία για την εκλογή των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µία δεύτερη για την εκλογή των µελών των Κοινοτή− των στις οποίες ανήκουµε. Έχουµε δηλαδή διαφορετικά ψηφοδέλτια για την κάθε διαδικασία, καθώς και διαφορετική κάλπη. Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω θα προσπαθήσω να περιγράψω την κάθε διαδικασία χωριστά: 1. Ανάδειξη µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων. Ο δηµότης του ∆ήµου µας προκειµένου να επιλέξει το συνδυασµό ενός από τους υποψήφιους ∆ηµάρ− χους και την προτίµησή του σε Υποψηφίους που βρίσκονται σε συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο παίρνει από την εφορευτική επιτροπή όλα τα ψηφοδέλτια που αφο− ρούν την εκλογή αυτή. Επιλέγει τον Συνδυασµό της προτίµησής του και τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους σταυρώνοντάς τους. Οι υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι είναι κατανεµηµένοι στο Ψηφοδέλτιο αλφα− βητικά µε πρώτη την Εκλογική Περιφέρεια όπου διεξάγεται η ψηφοφορία. Ο δηµότης έχει δικαίωµα να εκφράσει την προτίµησή του σε έως 3 υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας όπου ανήκει και σε έναν υποψήφιο από µια από τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες. (Εξαίρεση αποτελεί η εκλογική περιφέρεια Κεραµιών, όπου εκεί ο ψηφοφόρος µπορεί να επιλέξει ένα υποψήφιο των Κερα− µιών και ένα από τις άλλες περιφέρειες, εξαιτίας του ότι τα Κεραµιά είναι µονο− εδρική Περιφέρεια.) Για παράδειγµα ένας ψηφοφόρος της Εκλογικής Περιφέρειας Ακρωτηρίου µπορεί να σταυρώσει έως 3 υποψήφιους που βρίσκονται στο συνδυασµό του υποψηφίου ∆ηµάρχου της προτίµησής του και που ανήκουν στην Εκλογική Περιφέρεια Ακρωτηρίου και

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η προτίµηση του ψηφοφόρου σ’ ένα ψηφοδέλτιο της Κοινότητας δεν έχει καµία σχέση µε την προτίµησή του στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου ∆ηµάρχου. β) Για Κοινότητες όπου η διοίκησή τους γίνεται από µονοπρόσωπο όργανο, δηλαδή γι’ αυτές που έχουν πληθυσµό κάτω από 300 κατοίκους, ο ψηφοφόρος παίρνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων Προέδρων της Κοινότητας. Επιλέγει το πρόσωπο της προτίµησής του σταυρώνοντάς το. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

έναν που βρίσκεται σε µια από τις υπόλοιπες έξι εκλογικές περιφέρειες. Τα πιο πάνω µπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά από τον παρακάτω πίνακα: 2. Ανάδειξη µελών Κοινότητας: Η ανάδειξη των µελών της Κοινότητας γίνεται, όπως έγραψα και πιο πάνω, µε ξεχωριστή διαδικασία. α) Για Κοινότητες όπου η διοίκησή τους γίνεται από πολυµελή συµβούλια, δηλαδή γι’ αυτές που έχουν πληθυσµό πάνω από 300 κατοίκους, ο ψηφοφόρος παίρνει τα ψηφοδέλτια των συνδυασµών εκείνων που κατεβαίνουν στη συγκε− κριµένη Κοινότητα. Επιλέγει το ψηφοδέλτιο της προτίµησής του και σταυρώνει έως 2 υποψήφιους τοπικούς Συµβούλους. Όπως βλέπουµε στον παρακάτω πίνα− κα:

Ελπίζω µε το κείµενό µου να βοήθησα κάπως, ώστε να γίνει περισσότερο κατα− νοητή η διαδικασία µε την οποία θα κληθούµε να ψηφίσουµε στις ∆ηµοτικές Εκλογές. Καλή Επιτυχία στις επιλογές σας! Γρηγόρης Αρχοντάκης Υποψήφιος ∆ήµαρχος Χανίων

Cv h ΜΑΪΟΣ 2019 39


www.cretavoice.gr

40 Cv h ΜΑΪΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Profile for Cretavoice

cretavoice Μάϊος 2019  

cretavoice Μάϊος 2019  

Advertisement