Page 1

μοναδικά βιβλία….

σε εκρηκτικές τιμές… * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.


Μοναδικά βιβλία ςε εκρηκτικζσ τιμζσ! 13,90 € ΠΔ΢ ΜΟΤ ΑΝ ΜΔ ΘΤΜΑ΢ΑΗ ΢ΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΘΔΟΤ Δθδόζεηο ΦΤΥΟΓΗΟ΢ Αρχική Τιμή:17,70€ Τελική Τιμή:13,90€ Ο θόζκνο ηεο Ηθηγέλεηαο ήηαλ αιεζηλή επινγία κέρξη εθείλε ηε ιεπθνληπκέλε κέξα πνπ άξρηζε λα δηαιύεηαη θαη λα θαηαθιύδνπλ ηε δσή ηεο απώιεηεο θαη πξνδνζίεο. Ο παηέξαο ηεο, ε κεγάιε ηεο αδπλακία. Ζ κεηέξα ηεο, ην αηώλην ζηήξηγκά ηεο. Ζ δνπιεηά ηεο. Αθόκα θη απηόο ν έξσηαο ηεο δσήο ηεο, ν άληξαο ηεο. Ζ ώξα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ηηο αιήζεηεο ηεο δσήο ηεο έρεη θηάζεη. Μέλεη ηώξα λα δηαπηζηώζεη αλ νη όξθνη ηεο αγάπεο ζα ρσξέζνπλ ηε ζπζία ηεο ή ζα γπξίζνπλ ηελ πιάηε ζηνπο πιεγσκέλνπο θαηξνύο. Ζ ηζηνξία κηαο γπλαίθαο πνπ ξηζθάξεη λα ράζεη ηα πάληα, γηαηί δε ζέιεη λα ξηζθάξεη λα ράζεη ηνλ εαπηό ηεο.

14,90 € ΣΑ ΓΑΚΡΤΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΥΡΤ΢Α ΔΗΜΟΤΛΘΔΟΤ Δθδόζεηο ΛΗΒΑΝΖ Αρχική Τιμή: 18,85 € Τελική Τιμή: 14,90 € «Oλνκάδνκαη Eπγελία Φξάλθνπ θαη είκαη πιένλ νγδόληα ρξνλώλ. Tα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα δσ ζε κηα κηθξή γξαθηθή πόιε ηεο Bόξεηαο Διιάδαο, όπνπ ραίξσ απέξαληνπ ζεβαζκνύ, όρη κόλν από ηελ νηθνγέλεηά κνπ, αιιά θαη από όινπο ηνπο θαηνίθνπο. Kαλείο δε γλσξίδεη όηη πίζσ από ην αμηόηηκν όλνκά κνπ θξύβεηαη ην Tδελάθη, ε Tδελάξα, ε καληάκ Tδέλε, πνπ πνιιά ρξόληα πξηλ ήηαλ ην πξώην όλνκα ηεο Tξνύκπαο» …Κάζε θνξά πνπ ν Θεόο καο βιέπεη δαθξύδεη... Γαθξύδεη από ληξνπή, κηα θαη ζε καο δελ πεξηζζεύεη. Mα αλ ν Θεόο δαθξύδεη, ν Θάλαηνο καο ρξσζηάεη!...

.

Κανείς πιο κοντά στο βιβλίο! * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.


Μοναδικά βιβλία ςε εκρηκτικζσ τιμζσ! 13,90 €

ΣΟ ΢ΠΗΣΗ ΓΗΠΛΑ ΢ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ ΛΕΝΑ ΜΑΝΣΑ Δθδόζεηο ΦΤΥΟΓΗΟ΢ Αρχική Τιμή: 17,70 € Τελική Τιμή: 13,90 € Ζ Μειιηζάλζε, ε Ηνπιία, ε Αζπαζία, ε Πνιπμέλε θαη ε Μαγδαιελή κεγαιώλνπλ κε ηε κεηέξα ηνπο ζ' έλα ρσξηό ζηνλ Όιπκπν, δίπια ζ' έλα πνηάκη. Απηό πνπ επηζπκνύλ θαη νη πέληε είλαη λα γλσξίζνπλ ηε δσή καθξηά από ην παηξηθό ηνπο. Καη ζα ην θαηαθέξνπλ! Ζ κνίξα ζα ηηο ζηείιεη ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, θάλνληαο ην όλεηξν πξαγκαηηθόηεηα. Μόλν πνπ θακηά θνξά, ηα όλεηξα γίλνληαη εθηάιηεο πνπ ζηνηρεηώλνπλ θαη θπλεγνύλ... Πέληε γπλαίθεο, πέληε δσέο ζπγθινληζηηθέο, γεκάηεο έξσηα θαη αλαηξνπέο, ελώ ην ζπίηη δίπια ζην πνηάκη πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά απηό πνπ μέξεη όηη ζα ζπκβεί...

13,90 € ΣΟ ΝΖΜΑ VICTORIA HISLOP Δθδόζεηο ΓΗΟΠΣΡΑ Αρχική Τιμή: 19 € Τελική Τιμή: 13,90€ Σελ ώξα πνπ γελληέηαη ν Γεκήηξεο Κνκλελόο, κηα ππξθαγηά ζαξώλεη ηελ αθκάδνπζα πνιππνιηηηζκηθή κεηξόπνιε, όπνπ ρξηζηηαλνί, εβξαίνη θαη κνπζνπικάλνη δνπλ πιάη-πιάη. Απηό είλαη ην πξώην από κηα ζεηξά θαηαζηξνθηθώλ γεγνλόησλ πνπ ζα αιιάμνπλ γηα πάληα ηε θπζηνγλσκία ηεο πόιεο, θαζώο ν πόιεκνο, ν θόβνο θαη νη δησγκνί αξρίδνπλ λα δηράδνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Πέληε ρξόληα αξγόηεξα, ε λεαξή Καηεξίλα δηαθεύγεη ζηελ Διιάδα, όηαλ ε παηξίδα ηεο ζηε Μηθξά Αζία ηζνπεδώλεηαη από ηα ηνπξθηθά ζηξαηεύκαηα.

Κανείς πιο κοντά στο βιβλίο! * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.


Μοναδικά βιβλία ςε εκρηκτικζσ τιμζσ! 14,90 € €

ΗΜΑΡΔΣ. ΢ηε ζθηά ηνπ ξνινγηνύ ΓΘΑΝΝΗ΢ ΚΑΛΠΟΤΖΟ΢ Δθδόζεηο ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ Αρχική Τιμή: 20,38 € Τελική Τιμή: 14,90 € Άξηα 1854. Σνπξθνθξαηία. Γύν αγόξηα γελληνύληαη ηελ ίδηα λύρηα. Έλαο Έιιελαο θαη έλαο Σνύξθνο πνπ ε κνίξα ηνπο θάλεη νκνγάιαθηνπο. Σν κπζηζηόξεκα παξαθνινπζεί ηε δσή ηνπο κε θόλην ηελ άγλσζηε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Ο Γηάλλεο Καιπνύδνο αλαπαξηζηάλεη κε κνλαδηθό ηξόπν κηα νιόθιεξε επνρή. Έιιελεο, Σνύξθνη, Δβξαίνη, ν παππνύο Ηζκαήι, ε "κηθξή" αθόκε Διιάδα, ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ν θαλαηηθόο Νηνγάλ, νη ζπγθξνύζεηο, νη επαλαζηάζεηο, ε ζπλύπαξμε, ν πινύηνο καδί κε ηελ εμαζιίσζε. Όινη έρνπλ ζέζε ζην ηκαξέη ηνπ Θενύ

7,50 € Ζ ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΧΝ ΢ΠΑΘΗΧΝ ΠΑ΢ΥΑΛΗ΢ ΛΑΜΠΑΡΔΗ΢ Δθδόζεηο ΠΑΣΑΚΖ Αρχική Τιμή: 19,87 € Τελική Τιμή: 7,50 € Ζ "Κνηιάδα ησλ ζπαζηώλ" είλαη έλα κπζηζηόξεκα πνπ επηρεηξεί λα θσηίζεη ηελ πην θξίζηκε ζηηγκή πνπ γλώξηζε ε βπδαληηλή ηζηνξία. Έλα ςπρνγξάθεκα ηεο ειιεληθήο θπιήο, κε ηηο αξεηέο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, ηα ειαηηώκαηα όισλ ησλ θαηξώλ. Οη ήξσεο ηνπ είλαη θηιόζνθνη καδί θαη πνιεκηζηέο. Δπηδηώθνπλ λα εθαξκόζνπλ ηελ "Πνιηηεία" ηνλ Πιάησλα ζηε δνκή ηεο Απηνθξαηνξίαο. Δλδέθαηνο αηώλαο, επνρή αθκήο γηα ηα γξάκκαηα, επνρή ησλ πζηεξώλ θηινζόθσλ, ησλ κεγάισλ ζπγθξνύζεσλ, ησλ κεγάισλ αλαηξνπώλ. Δπνρή γεκάηε ζξύινπο, απ' όπνπ αλαζύξεηαη θαη ην έπνο ηνπ Γηγελή Αθξίηα.

Κανείς πιο κοντά στο βιβλίο! * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.


Μοναδικά βιβλία ςε εκρηκτικζσ τιμζσ! 9,90 €

Ζ ΚΟΜΦΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΢ΚΑΝΣΕΟΥΟΗΡΟΤ ΜΘΡΘΕΛ ΜΠΑΡΜΠΕΡΘ Δθδόζεηο ΟΡΗΕΟΝΣΔ΢ Αρχική Τιμή: 12,78 € Τελική Τιμή: 9,90 € Τπέξνρεο ζειίδεο ινγνηερλίαο, κε έμππλν ρηνύκνξ, επαηζζεζία θαη αγάπε γηα ηε δσή, ζε κηα αξηζηνπξγεκαηηθή αθήγεζε κε δύν πξόζσπα: ηε 54ρξνλε Ρελέ θαη ηε 12ρξνλε Παιόκα. Γύν εξσίδεο δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο, κε θξπκκέλνπο εζσηεξηθνύο θόζκνπο θαη αλείπσηα κπζηηθά, πνπ ζα απνθαιπθζνύλ κε ηελ άθημε ηνπ θπξίνπ Όδνπ, ελόο θαιιηεξγεκέλνπ θαη πινύζηνπ Γηαπσλέδνπ.

ΜΗΚΡΑ ΑΓΓΛΗΑ

11,90 €

ΘΩΑΝΝΑ ΚΑΡΤ΢ΣΘΑΝΗ Δθδόζεηο ΚΑ΢ΣΑΝΗΧΣΖ Αρχική Τιμή: 15,98€ Τελική Τιμή: 11,90€ Ζ ηζηνξία δηαζέηεη λαπηηθό θπιιάδην θαη ηαμηδεύεη επί κία εηθνζαεηία κεηαθέξνληαο ζαιαζζνθαγσκέλνπο άληξεο θαη ζαιαζζνθαγσκέλεο γπλαίθεο ζηνπο κεγάινπο ή αζήκαληνπο πιόεο ηεο δσήο, από ηε ΢νπξακπάγηα ζηα βπζζηλνρώξαθα ηεο Άλδξνπ, από έλα ληνκαηνπίιαθν ζην Μπνπέλνο Άηξεο θη από ηηο ζπκκαρηθέο λενπνκπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ ζηε Ρίβα θαη ζην ιεπθό δηώξνθν ησλ ΢αιηαθέξσλ. κε ην ηζηγθνύληθν ηαβάλη, πνπ ζαλ απισκέλν ηνπιπάλη έζηαδε ηνπο ήρνπο ηνπ απάλσ ζπηηηνύ θαη καδί ηνπο ήρνπο ηνπ έξσηα ζην παλνκνηόηππν θάησ ζπίηη, είθνζη ηέζζεξηο ιεπηέο θππαξηζζνζαλίδεο πνπ ξήκαμαλ δσέο.

Κανείς πιο κοντά στο βιβλίο! * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.


Μοναδικά βιβλία ςε εκρηκτικζσ τιμζσ! 16,90 € Ο ΓΖΜΗΟ΢ ΣΟΤ ΔΡΧΣΑ IRVIN YALOM Δθδόζεηο ΑΓΡΑ Αρχική Τιμή: 22,72 € Τελική Τιμή: 16,90 € Γέθα αιεζηλέο ηζηνξίεο ςπρνζεξαπείαο από ηε θιηληθή εκπεηξία ηνπ Ίξβηλ Γηάινκ. Γέθα αλζξώπηλεο ζρέζεηο -δέθα ζεξαπεπηηθέο πεξηπέηεηεο. ΢' απηή ηε ζπάληα πεξηγξαθή ηνπ αθνζησκέλνπ ζεξαπεπηή ηελ ώξα ηεο δνπιεηάο ηνπ, έλαο δάζθαινο ηεο ςπρηαηξηθήο έξρεηαη αλνηρηά αληηκέησπνο όρη κόλν κε ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ζθάικαηα αιιά θαη κε ηελ αβεβαηόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ θαξδηά ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. "Ο δήκηνο ηνπ έξσηα", ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο, είλαη ν ελδέθαηνο ζεξαπεπόκελνο ζ' απηέο ηηο δέθα ςπρνζεξαπεπηηθέο ηζηνξίεο.

ΣΟ ΜΤ΢ΣΗΚΟ

11,90 €

RONDA BYRNE Δθδόζεηο ΛΗΒΑΝΖ Αρχική Τιμή: 15,28 € Τελική Τιμή: 11,90 € "Σν Μπζηηθό" θιεξνδνηήζεθε κέζα από ηνπο αηώλεο, θαη ήηαλ πνιινί εθείλνη πνπ ην πόζεζαλ, ην επηβνπιεύηεθαλ, ην έθιεςαλ θαη ην αγόξαζαλ κε αληίηηκν ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά. Απηό ην πξναηώλην "Μπζηηθό" ήηαλ πξνζβάζηκν ζε θάπνηνπο αλζξώπνπο -εθεπξέηεο, επηζηήκνλεο, ζενιόγνπο, επηρεηξεκαηίεο, ζηνραζηέο, θαιιηηέρλεο- θη αλάκεζα ζε απηνύο πνπ θαηαλόεζαλ ηε ζαπκαηνπξγή δύλακή ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεο όπσο ν Πιάησλαο, ν Γαιηιαίνο, ν Μπεηόβελ, ν Έληηζνλ, ν Κάξλεγθη, ν Ατλζηάηλ, ν Μπιέηθ. Σώξα ην Μπζηηθό απνθαιύπηεηαη ζε όιν ηνλ θόζκν.

Κανείς πιο κοντά στο βιβλίο! * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.


Μοναδικά βιβλία ςε εκρηκτικζσ τιμζσ! 10,90 €

Ζ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΗΑΛΔΞΖ ΡΑΝΣΤ ΠΑΟΤ΢ Δθδόζεηο ΠΑΣΑΚΖ Αρχική Τιμή: 14,27 € Τελική Τιμή: 10,90 € Ση ζα αθήλακε πίζσ µαο αλ μέξακε όηη πνιύ ζύληνκα ζα πεζάλνπκε; Αλ αύξην ραλόκαζηαλ, πνηα ζα ζέιακε λα είλαη ε θιεξνλνκηά µαο; Ο ζεζκόο ηεο "Σειεπηαίαο δηάιεμεο", δηαδεδνκέλνο ζηηο ΖΠΑ, απεπζύλεηαη ζε πξνζσπηθόηεηεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, πνπ θαινύληαη λα αλαινγηζηνύλ γύξσ από ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα ηεο δσήο, θαζώο θαη ζε ό,ηη απνθόκηζαλ, ζε ό,ηη έκαζαλ από ηελ πείξα ηνπο. Όηαλ δεηήζεθε από ηνλ Ράληπ Πάνπο, λα δώζεη µηα ηέηνηα δηάιεμε, δε ρξεηάζηεθε λα θαληαζηεί όηη ζα ήηαλ ε ηειεπηαία ηνπ, θαζώο ιίγν θαηξό πξηλ ηνπ είρε δηαγλσζηεί αλίαηνο θαξθίλνο

14,90 € ΟΛΑ ΢ΟΤ ΣΑ ’ΜΑΘΑ, ΜΑ ΞΔΥΑ΢Α ΜΗΑ ΛΔΞΖ ΔΗΜΗΣΡΗ΢ ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ΢ Δθδόζεηο ΠΑΣΑΚΖ Αρχική Τιμή: 19,36 € Τελική Τιμή: 14,90 € Ο θαζεγεηήο Νίθνο Αιεμίνπ πξνζπαζνύζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη αλ δνύζε έλαλ εθηάιηε ζηνλ ύπλν ηνπ ή ηελ σκή πξαγκαηηθόηεηα. Ξαθληθά έλησζε πσο θαηέξξεπζε έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνύ ηνπ: ε ππεξεθάλεηα πνπ έλησζε θάζε θνξά πνπ ζθεθηόηαλ όηη ζ' άθελε πίζσ θιεξνλνκηά ηνπ ηελ Άλλα κεηαηξάπεθε ζε αγσλία, ίζσο θαη ελνρή. Σν κπαιό ηνπ θαη ε ςπρή ηνπ βαζαληζηηθά αλαδεηνύζαλ απηνθξηηηθή θαη ιύζε. Έπξεπε ηώξα λα ςάμεη από ηελ αξρή, θαξέ θαξέ, ηε δσή ηεο Άλλαο θαη ηε δηθή ηνπ επζύλε ζ' απηή. Μόλε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ ήηαλ ε κεηάλνηα.

Κανείς πιο κοντά στο βιβλίο! * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.


Μοναδικά βιβλία ςε εκρηκτικζσ τιμζσ! 10,90 €

Η΢ΣΟΡΗΔ΢ ΝΑ ΢ΚΔΦΣΔΗ΢ ΥΟΡΥΕ ΜΠΟΤΚΑΪ Δθδόζεηο OPERA Αρχική Τιμή:13,85 € Τελική Τιμή:10,90 € "Πάληα ππνζηήξηδα όηη ηα βηβιία κνπ απνηεινύλ, απιώο, έλα πιηθό γηα ην λνπ, όηη βνεζνύλ ηνλ αλαγλώζηε λα ζηνραζηεί γηα ηνλ θόζκν θαη ηνλ εαπηό ηνπ· λα ζθεθηεί ηη δξόκν έρεη ραξάμεη ζηε δσή κε όζα έθαλε θαη όζα δελ κπόξεζε λα θάλεη· λα αλαινγηζηεί όια όζα ζπλέβεζαλ θαη, πάλσ απ' όια, πνύ νδεγείηαη ν ίδηνο θαη πνύ ζα ήζειε λα νδεγεζεί. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί απηό εδώ ην βηβιίν, είλαη ε καγηθή ηέρλε ηεο αθήγεζεο κηαο ηζηνξίαο πνπ ζνπ αλνίγεη πόξηεο αγλνεκέλεο, δπλαηόηεηεο πνπ δελ ηηο είρεο θαληαζηεί, δξόκνπο πνπ δε βάδηζεο αθόκα." Υ. Μπνπθάη

Ζ ΑΓΗΚΗΑ ΠΟΤ ΠΛΖΓΧΝΔΗ

11,90 €

ΔΗΜΗΣΡΗ΢ Φ. ΚΑΡΑΓΘΑΝΝΗ΢ Δθδόζεηο ΑΡΜΟ΢ Αρχική Τιμή:16,23 € Τελική Τιμή:11,90 € Ζ αίζζεζε ηεο αδηθίαο πιεγώλεη ηνλ ςπρηθό θόζκν. Καηαζηξέθεη ηελ επηζπκία γηα δσή, γηα ραξά γηα ζπλάληεζε κε ηνπο άιινπο. Οξζώλεη έλα θάζηξν γηα λα πξνζηαηεύζεη, αιιά ηειηθά θπιαθίδεη ηελ ύπαξμε. Ζ αγσλία ηεο δηθαίσζεο θαη ε πίθξα από ηελ "αδηθία" νδεγεί ηθαλνύο αλζξώπνπο λα εγθισβίδνληαη ζην γεγνλόο πνπ ηνπο πιήγσζε θαη λα ζηεξνύληαη ηελ επηπρία θαη ηελ ειεπζεξία. Μέζα από απηό ην βηβιίν ν γλσζηόο ςπρνζεξαπεπηήο, καο εηζάγεη ζηα βαζύηεξα αίηηα ηεο θαηάζιηςεο, σο απνηέιεζκα ηεο αίζζεζεο αδηθίαο.

Κανείς πιο κοντά στο βιβλίο! * Η προςφορά ιςχύει μζχρι εξαντλήςεωσ των αποθεμάτων.

✔ Νέα επίπεδα τιμών σε επιλεγμένα βιβλία! // ❤ Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you