Page 25

Antwerpen te komen. Waarom eigenlijk ? MM : Magik ook nog iets overhouden om in Antwerpen te komen vertellen ? TB : Ja hoor, dat wordt wordt Uedele toegestaan. A propos, waar blijft die kop thee ? O ===oooO Oooo=== O Noot van de Redaktie Van Michael MOORCOCK, chef de file van de Britse NEW WAVE, verschenen tot hiertoe in het nederlands : - GOD UIT DE MACHINE (The Final Programme), eerste uit de Jerry Cornelius-cyclus, 1970, Uitgeverij BORN, Amsterdam, Born SF-reeks nr. 27, vertaald door P.N. Veenboer. - ZIE DE MENS (Behold the Man), 1971, Uitgeverij Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, Bruna SF-reeks nr. 2, vertaald door W.M. Hodijk. O ===oooO Oooo=== O

Elke vorm van literatuur, en dus ook Science Fiction, krijgt regelmatig aanvallen te verduren die niet het gevolg zijn van bepaalde "esthetische" of "literaire" waardeschalen die door de critici worden aangehouden, maar die voortvloeien uit de wijsgerige, religieuze of politieke opinie van diezelfde critici. Als zodanig een "normaal", maar toch te betreuren feit. Het is moeilijk, zoniet onmogelijk, volledig objectief te zijn : wij oordelen (en veroordelen) allen uiteindelijk volgens onze persoonlijke smaak, die zelf een resultante is van talrijke conditionerende factoren, en niet op de minste plaats van de grote principes die wij met de moedermelk hebben ingezogen. Het lijkt mij daarom een onmogelijke zaak om een algemeen geldende waarderingsnorm voor literatuur en andere kunstuitingen uit te werken, zoiets als de Onfeilbare Goddelijke Criticus die Dogma's op zou leggen die iedereen braaf zou moeten toepassen op straffe van uitsluiting : werkelijke kunst past nooit helemaal in een bepaald schuifje, tot grote spijt van wie het gaarne anders zou zien. Terug tot de feiten. In naam van Law & Order worden schrijvers gebrandmerkt, hun werken verworpen ... In naam van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid worden andere auteurs evenzeer gevonnist, hun boeken verafschuwd. In wezen beleeft de mensheid steeds hetzelfde liedje van Inquisitie en Intolerantie, maar dan steeds met onbegrepen en alles- en niets omvattende termen als uitgangspunt, zoals bijvoorbeeld Waarheid, Recht, Liefde, Moeder, Bescbaving, Mens ... Het is zeer de vraag of daar ooit verandering in zal (of kan ?) komen. Een maatschappij, in welke vorm dan ook, waarin eenieder op precies dezelfde basis tot een éénsluidend oordeel komt, lijkt me een onhaalbare (en vooral ook niet in werkelijkheid om te zetten) utopie. Immers, "... du choc des idéés, jaillit la lumière ..."

Info Sfan 15  
Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement