Page 17

geleid dat zekere verhalen niet hoger werden gekwoteerd, kunnen wij voornamelijk sterke reminiscenties noemen aan bekende auteurs, duidelijk te voorziene ontknopingen en evasieve pointes, overladen tot soms iets belachelijke beeldspraak en onwaarschijnlijkheden van verschillende aard. OOk is het zo dat in gevallen, waar gebruik werd gemaakt van medische of psychologische vaktaal, bepaald weinig grondige kennis van deze takken bleek. Citeren wij ondermeer het door elkaar gebruiken van termen als obsessie, paranoia en schizofrenie in verband met eenzelfde hoofdfiguur. Tenslotte kan nog gewag gemaakt worden van slordigheden in taal en woordgebruik bij bepaalde deelnemers. Bij de tweede bespreking stelden de juryleden eenparig vooraf, dat, zoals vorige jaren, aanleiding bestond tot het toekennen, zowel van een eerste als van een tweede en derde prijs. Bleven hierbij in een eerste stadium negen verhalen in aanmerking, dan werden bij een eerste proef tot het bepalen van drie winnaars, uiteindelijk slechts vijf verhalen over. Gelet op de sterke verschillen tussen de overblijvende verhalen onderling, liep de daaropvolgende detailbespreking tenslotte uit op het tegen elkaar afwegen van de verdiensten, in het raam van de vooraf geciteerde beoordingsfactoren en van de algemene indruk, welke de voor bekroning in aanmerking komende verhalen nalieten, met als finaal criterium, dat elk werk succesvol zou zijn binnen de termen, welke het door de auteur zelf werd gesteld. Uiteindelijk werd met eenparigheid van stemmen tot volgende rangschikking besloten : EERSTE PRIJS : "JOUW LIEFDE IS GEEN STENEN BLOEM" Het verhaal van het naderende einde van een soort, over de grenzen heen van animaal en vegetaal en mineraal : een verhaal dat baadt in een heel eigen poëtische, haast etherische atmosfeer, met een beheerst en kritisch afgewogen beeldgebruik, zonder enig exces, waartoe dergelijke bewerking licht aanleiding kan geven. Het gegeven komt slechts geleidelijk naar voor, als in een moirépatroon, terwijl het in mineur gehouden slot, nagenoeg effektloos, terzelfdertijd de onontkoombaarheid weergeeft en relatieve zinloosheid van de biologische noodzaak. TWEEDE PRIJS : "EEN KWESTIE VAN INSTINKT" Het verhaal van een cyborg-experiment in de ruimtevaart, waarbij minstens evenveel aandacht wordt geschonken aan de inner-space als aan het uiterlijke gebeuren. Een van de weinige pogingen, bij de ingezonden verhalen, tot psychologische verklaring, al staat hiertegenover dat men het verhaal als geheel eerder kan beschouwen als een verklaring van bepaald bloederig psychopathisch gedrag, dan wel als speculatieve fictie, waarbij de medische instelling zwakheden vertoont. Literair beschouwd een brok haast impulsief talent, met een onmiskenbare zeggingskracht en krachtige koppeling van dikwijls iets ondoelmatige metaforen en beeldspraak, en opmerkelijke, abrupte overgangen, dikwijls sprongsgewijze. Mits meer beheersing en correctie in taal- en beeldgebruik en iets meer zelfkritiek, on getwijfeld één van de hoogtepunten in onze nederlandstalige SF.

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement