Page 16

om hieraan reeds beschouwingen vast te knopen voor de toekomst en een volgende generatie. Zoals gezegd stond de jury opnieuw voor een moeilijke taak, eerst omwille van het hoge aantal inzendingen, en vervolgens omwille van de grote diversiteit van de ingezonden verhalen, die nagenoeg alle, op een zeer klein aantal uitzonderingen na, op een behoorlijk peil stonden. Teneinde een voldoende overzicht te bewaren en de voor bekroning in aanmerking komende verhalen grondig te kunnen doornemen, werd er onmiddellijk beslist de bespreking in twee fasen te laten verlopen, met een tussenpauze van een week. In het eerste stadium werden door de juryleden niet minder dan 15 eventueel voor bekroning in aanmerking komende verhalen geselecteerd. Zes hiervan, die slechts door ĂŠĂŠn jurylid waren vermeld werden na bespreking en met het akkoord van het betrokken jurylid afgevoerd, zodat negen verhalen voor de definitieve bespreking werden aanvaard. Bij de waardering van in acht genomen :

de verhalen werden o.m. volgende elementen

- Originaliteit van gegeven en idee : elementen die wel zeer zwaar doorwegen in de beoordeling van speculatieve literatuur. In dit verband noteerde de jury bij nagenoeg alle deelnemers een vasthouden aan bepaalde sf- of fantasy-archetypen, als daar zijn, willekeurig opgesomd, aspecten van het ruimte-onderzoek, offensieve en defensieve aspecten van contacten met aliens, en evolutie, al dan niet na gebeurlijke catastrofen. In het fantasy-genre bleek een overwegende voorkeur aanwezig te zijn voor het bloeddorstige Dracula-type. Werkelijk nieuwe speculatieve elementen waren praktisch afwezig. - Zogeheten "dimensie" van de verhalen : hieronder verstaan wij het overschrijden van het louter verhalende element door maatschappelijke, sociale, humane of metafysische implicaties. Voor zover menselijke betrokkenheid in de ingezonden verhalen aanwezig was, was deze vooral toegespitst op bepaalde aspecten van de evolutie van de mens, biologisch of gecontroleerd-biologisch, of nog op de evolutie en de vervanging, of de opvolging van de menselijke soort. Ik citeer, nogmaalswillekeurig, experimenten inzake geboorte-controle, een cyborg-experiment, ontwikkeling van paranormale gaven en de evolutie van de aardbewoners in een verre, verre toekomst. Aangezien het interessantste gedeelte der inzendingen zich op deze gegevens toespitsten is het logisch te noemen dat ook de drie verhalen, die tenslotte werden bekroond, om deze thema's werden uitgebouwd. - Op de derde plaats kwamen dan meer technische aspecten van de verhalen : stijl en originaliteit van stijl: uitwerking van het gegeven en logica in de ontwikkeling ervan; originaliteit van de ontknoping en plaats hiervan in de behandeling van het thema ! taal en woordgebruik. Globaal gezien is de behandeling van de stof bij alle inzendingen conservatief, zoniet traditioneel te noemen, vernieuwende experimenten werden in dit verband niet aangetroffen. Wel bereikten zekere auteurs bepaald een poĂŤtische, zelfs etherische hoogte. Voor wat anderzijds de tekortkomingen betreft, welke ertoe hebben

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Info Sfan 15  

Clubmagazine SFAN

Advertisement