APPETIZE Nr. 4 - Juni 2018

Page 28

JEG KUNNE RIGTIG GODT LIDE AT GÅ I SKOLE, NOK MEST FOR DET SOCIALE. DET BOGLIGE FALDT MIG SVÆRT. NÅR MIN TVILLINGEBROR HAVDE BRUGT 30 MIN PÅ DAGENS LEKTIER, SAD JEG OG SVEDTE I HALVANDEN TIME, ENDTE MED AT KLAPPE BOGEN I OG HÅBE PÅ AT DEN GIK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.