{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

PORTRÆT I ANDREAS MOGENSEN

fodboldspiller eller popstjerne. Det er ikke noget, man bare bli-

og ESAs astronauter. Jeg sidder dagligt og arbejder side om side

ver, fordi man gerne vil, man skal også arbejde hårdt for det.

med de amerikanske astronauter med alt det samme arbejde,

Fascinationen

Control, i det der hedder ’CapCom’ (Capsule Communicater).

- I bund og grund handler det jo om os selv, altså os mennesker.

Det er den person, der taler med astronauterne om bord på

Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Er vi en del af noget større? Til

rumstationen.

daglig handler det jo om naturvidenskab, men mere overord-

- Jeg er også med til at udvikle og teste alt fra ny teknologi til

net set, så er det jo nærmest filosofiske eller religiøse spørgsmål,

nye procedurer, rumvandringer osv. Al ting skal jo gennemtestes

som vi arbejder med. Når man kigger op på stjernehimlen, så

på jorden, inden vi beder astronauterne om at udføre det i rum-

ser man også, hvor næsten uendeligt stort universet er. Der er

met. Så det er noget meget lavpraktisk operationelt arbejde,

jo uanede muligheder. Man kan slippe fantasien fri og så bare

der handler om at støtte astronauternes færd i rummet og være

drømme om, hvad der er deroppe. Det handler, som jeg star-

sikker på, at deres missioner lykkedes. Med hensyn til fremtidige

tede med at sige, om mig selv. Hvordan passer vi ind i det her

missioner, der håber jeg på at komme på endnu en mission. Re-

store univers, svarer Andreas eftertænksomt.

alistisk ville det nok være mellem 2022 og 2024. Vi går og venter

Rejsen til Mars

på at SpaceX og Boeing er klar til at sende astronauter op fra Florida igen. Vi havde håbet, at 2019 ville være året, hvor det

Mars har længe været en fast destination i science fiction-film

skete, men det bliver formentlig først i 2020. Jo mere forsinkede

og -litteratur, men i de senere år er det tættere på at blive en

de bliver, jo mere skyder det vores fremtidige missioner.

reel mulighed, at der kunne lande mennesker på Mars. Andreas er ikke i tvivl om, han ville tage til den røde planet, hvis han fik

En helt almindelig familie

muligheden.

Andreas Mogensen har et krævende job, der tager meget af hans

- Helt sikkert, det ville jeg, svarer han uden tøven.

tid, så hvad dælen laver en astronaut, når han skal slappe af.

- Vi er langt tættere i dag på at kunne rejse til Mars, end man

- Åh, slappe af, det er lang tid siden, griner Andreas.

var i 1961 på at kunne rejse til månen. (red. Apollo-missionerne

- Nu har jeg tre små børn derhjemme på et, tre og seks år, så

startede i 1961 og i 1969 landede Apollo 11 på månen). Selvføl-

jeg synes, at al tid, når jeg ikke er på arbejde, går med at tage

gelig skal vi lige have udviklet en raket, der er kraftig nok til at

sig af dem. Der er ikke tid til så meget andet. Forhåbentlig, når

tage derop. Men grundlæggende har vi al den teknologi, der

de bliver lidt ældre, smiler han og beviser, at selvom man har et

skal til. Vi skal bare have truffet en politisk beslutning om, at det

udsædvanligt job, så er livet måske ikke så meget anderledes

er det vi gør.

end for alle andre småbørnsfamilier.

Andreas er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre at rejse til

Når man sidder overfor en, der arbejder indenfor rumforsk-

Mars, men det bliver ikke uden hjælp fra det private erhvervsliv.

ning, så er det et fristende spørgsmål, om han har set nogle af

- Håbet er, at private virksomheder, som SpaceX kan være med

de mange nyere film, der foregår i rummet. En af de nyeste er

til at drive innovationen indenfor rumfart. Man kan sige, at for-

Ad Astra, der følger Brad Pitt i rollen som en astronaut, som tager

målet med det først og fremmest er at sænke prisen per op-

til den yderste grænse af vores solsystem i jagten på sin far.

sendelse. Det er stadigvæk nok den største udfordring, vi har

- Jeg kunne egentlig godt lide Ad Astra, den var lidt anderledes.

indenfor rumfart, altså prisen af en raketopsendelse. Ligegyldigt

Lidt mere psykologisk end bare en actionfilm. Jeg kunne også

om det er med astronauter om bord eller satellitter, det er bare

rigtig godt lide Interstaller.

enormt dyrt. Så hvis private virksomheder kan komme ind og

Selvom han selv har været i rummet, så er det ikke de realisti-

være lidt innovative og forhåbentlig sænke prisen, så ville det

ske film, der trækker.

være et kæmpe boost for hele rumfartsindustrien.

- Der er selvfølgelig nogle meget science fiction-agtige ting i In-

Det daglige arbejde

terstellar, men det synes jeg også er helt fint. Det behøver ikke kun at være baseret på den teknologi, vi har i dag. Jeg synes,

Hvad laver en astronaut, når han ikke er rummet? Han laver fak-

den behandlede nogle science fiction-emner ret godt. Der er jo

tisk en hel del, viser det sig.

nogle film, som for eksempel Gravity, der forsøger at være me-

- Jeg er stadig fuldtidsansat af ESA. De første 7 år af min ansæt-

get realistiske. Men jeg har ikke noget imod, at Interstellar bruger

telse arbejdede jeg nede på det europæiske astronautcenter i

noget science fiction-agtige ting.

Køln. Siden 2016, det vil sige de sidste 3 år, har jeg været udsta-

36

som de laver. Det vil sige, at jeg arbejder blandt andet i Mission

Andreas var selv science fiction-fan, da han var barn.

tioneret hos NASA i Houston, Texas. Jeg er stadigvæk fuldtidsan-

- Ja, det var jeg. Altså ikke fuldstændig, men jeg så da Star Wars

sat af ESA, men udstationeret, fordi NASA er vores største samar-

og Star Trek. Det første legetøjssæt jeg havde, var faktisk Star

bejdspartner. Så jeg er bindeleddet mellem NASAs astronauter

Wars. Det var jeg stor fan af, slutter Andreas.■

APPETIZE.DK

Profile for Creativum ApS

APPETIZE nr. 1 - Vinter/Forår 2020  

Advertisement
Advertisement