Page 45

har markeret mig ret tidligt. Og det er måske ikke så nordjysk. Men

pragmatiske og dygtige til at få ting til at lykkes. Vi har et stærkt

det nordjyske har jeg med mig på den måde, at jeg kender nordjy-

fællesskab, hvor alle bidrager – selv om jeg som skatteminister fra

derne ret godt. Jeg ved, hvad vi arbejder med, hvad vores virksom-

Nordjylland måske godt ved, at vores skatteevne måske er lidt stør-

heder beskæftiger sig med, hvad de investerer i. Og hvor nord-

re end den officielle statistik viser.

jyderne mener, verden skal udvikle sig hen.

Hvad er på spil? For Danmark?

Hvilket Aalborg ser du i dag sammenlignet med din opvækst?

For Danmark er det på spil, at vi måske kan sætte vores stærke

Aalborg vokser – og vokser flot. Og det betyder også, at byen udvik-

ste valg stemte danskerne sådan ved folketingsvalget, at kun lidt

les på rigtig mange måder. Universitet gør en kæmpe forskel – både

mere end halvdelen af stemmerne gik til Venstre og Socialdemo-

i forhold til at udvikle byen, erhvervslivet, arbejdspladserne og den

kratiet, som var klar til at sidde i regering og tage ansvaret for,

befolkningssammensætning, vi har i dag.  Vi er blevet meget mere

at Danmark i virkeligheden flytter sig i den retning som partierne

internationale. Trækker mange, mange mennesker til fra hele ver-

siger, de gerne vil have udviklingen til at gå. Det har faktisk gjort

den. Men jeg kan stadig kende Aalborg. Og jeg er stolt af Aalborg

det lidt svært, at drive nogle forandringer igennem, sådan som

og Nordjylland. Det er her jeg hører hjemme, her min familie bor. Her

danskerne egentlig stemte for. Og jeg kan da også se, at Social-

jeg har mange venner. Og når New York Times placerer Aalborg som

demokratiet på partiets kongres i Aalborg i september opsagde

nr. otte på verdens mest interessante turist-destinationer, så be-

den samarbejdsaftale om genopretningen af skattevæsenet, som

kræfter det jo, at meget af det, vi arbejder på skal ske i Nordjylland,

vi har haft. Det gør det ikke lettere at fastholde Danmark som et

lykkes.

stærkt samfund, hvor vi har tillid til hinanden og de institutioner,

Hvad kommer valgkampen til at handle om for dig?

stabile samfund på spil, hvis vi ikke tænker os om. Ved det sid-

der gør os til et stærkt samfund.

Den kommer til at handle om at møde nordjyderne, der hvor de er.

Kan du slå Mette – og sikre flertallet til en blå regering?

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal forklare mig. Blandt andet om den

-Jeg mener faktisk, at det går godt i Danmark og i Nordjylland. Og

forandring af skattevæsenet, jeg har stået i spidsen for. Men i vir-

jeg mener, vi kan være tilfredse med de ting, vi har sat i gang. Ud-

keligheden også at fortælle om, hvordan vi kan bygge videre på den

flytning af statslige arbejdspladser, tredobling af den nordjyske læ-

udvikling, Danmark står i nu.

geuddannelse og andet. Så jeg tror, udgangspunktet er rigtig godt.

Hvad er på spil? For Nordjylland? -Den tredje Limfjordsforbindelse, er på spil. Jeg har kæmpet for den

Er du klar til fire år mere som minister, hvis sejren går til jer?

længe. Og når vi ikke har fået den endnu, skyldes det simpelthen at

-Jeg er klar. Og jeg hører endda rygter om, at jeg også for tilbudt

vi nordjyder har været for dårlige til at stå sammen om, at den skal

Skatteministeriet, hvis oppositionen vinder – fordi ingen vil have

til. I løbet af de næste år skal vi i gang.

skatteministerposten. Om statsministeren så synes, jeg skal være

- Som sagt skal vi kæmpe for, at Nordjylland bliver hørt mere. Jeg

minister er en anden sag.

kan se, at andre lykkes mere med det, end vi gør. Derfor kommer jeg til at føre en valgkamp, hvor jeg tager Nordjylland op. En valgkamp,

Hvad sker der hvis I taber? Er du så stadig i politik?

hvor vi bliver stolte af os selv.

-Jeg har faktisk svært ved at forestille mig, at jeg ikke er politiker.

-Vi praler for lidt! Men jeg vil fremhæve Nordjylland for, at vi har en stærk sund fornuft. At vi har en fantastisk arbejdsmoral. At vi er

På en eller anden måde. Men det er jo op til nordjyderne. Og deres fornuft tror jeg ret meget på.

APPETIZE NR. 61 | 2016 2019

45

Profile for Creativum ApS

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

APPETIZE Nr. 1 - Feb. 2019  

Advertisement