Page 1


ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„ ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„ rðþu AuÕ÷tk fux÷tkf ð»ttuo{tk ½ýwk ƒÄwk A…tÞwk, ƒtu÷tÞwk fu [[toÞw Au. su{tk yk‚u yux÷wk ƒnth ytÔÞwk Au fu ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™tk {tXt …rhýt{tuÚte ƒ[ðt™t yuf «Þí™ Y…u ø÷tuƒ÷ ðtuŠ{„ yk„u ÷tuftu™u {trn‚„th fhðt ¾qƒ s sYhe Au. yt ÷u¾™tu {wÏÞ nu‚w ø÷tuƒ÷ ðtuŠ{„ ðeþu òýfthe Vu÷tððt™tu Au. ø÷tuƒ÷ ðtu‹{„ yux÷u þwk Ëti «Út{yu òýðwk sYhe Au fu yt ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„ yu fE ƒ÷t™wk ™t{ Au. ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„ Ë{sðt {txu Úttuzwk ¼q‚ft¤{tk sðwk sYhe Au. ¼q‚ft¤{tk ßÞthu ËqÞo {kz¤™e h[™t ÚtE y™u …]Úðeyu ßÞthu ËqÞo™e [thu ‚hV ð‚wo¤{tk Vhðt™wk þY fÞwO íÞthu …]Úðe yu Võ‚ „h{ „tu¤tu n‚tu. ÷t¾tu ð»to ƒtŒ …]Úðe™tu „tu¤tu Xhðt ÷tøÞtu y™u ‚u™e Ë…txe …h™wk …z ˾‚ ƒLÞwk ytsu yt…ýu yt …z™u Äh‚e fneyu Aeyu. …hk‚w íÞthu …]Úðe …h ðt‚tðhý ™ntu‚wk. …]Úðe …h nS ftƒo™ztÞtuõËtEz suðt yk„thðtÞw ¼h…wh {tºtt{tk n‚t y™u ytìÂõËs™™wk «{tý ™neð‚ n‚wk. Äehu Äehu …]Úðe XhðtÚte ½ýtu ftƒo™ yk‚heût{tk sðtÚte …]Úðe …h ‚u™wk «{tý ½xâwk. íÞthƒtŒ …]Úðe …h ð»ttuo ËwÄe ßðt¤t{w¾eytu Vtxðt™e, ðhËtŒ y™u ƒt»…e¼ð™™e ½x{t¤ [t÷e. yt ½x{t¤ îtht …]Úðe …h Ë{wÿtu ƒLÞt. …]Úðe …h™tu ftƒo™ztÞtuõËtEz …týe{tk ÿtÔÞ ntuðt™t fthýu Ë{wÿ{tk y™u ftƒo™ux ¾zf MðY…u …]Úðe™tk …uxt¤{tk ŒƒtE „Þtu y™u …]Úðe …h™wk ‚u™e «{tý 70% Úte ½xe™u 0.003%

hÌtw k . su Ú te Äh‚e …h ðt‚tðhý þõÞ ƒLÞw k . ftƒo™ztÞtuõËtEz™u yt…ýt Œw~{™ ‚hefu ™ òuE þftÞ fthýfu ftƒo™ztÞtuõËtEz ËwÞo™t fux÷tkf fehýtu™u htufe …tzu Au y™u ‚uÚte …]Úðe …h „h{tðtu s¤ðtE hnu Au. òu yt{ ™ ƒ™u ‚tu …]Úðe …h Võ‚ y™u Võ‚ ƒhV AðtÞu÷tu hnu. ËwÞo …hÚte …]Úðe …h ytð‚t fehýtu ðt‚tðhý{tkÚte …Ëth Út‚t …]Úðe …h …zu Au. yt fehýtu™tu{tk™t fux÷tkf fehýtu ðt‚tðhý{tk þtu»ttE òÞ Au y™u fux÷tkf fehýtu (yÄtuhõ‚ fehýtu) yk‚heût{tk …tAt Vhu Au. ftƒo™ ztÞtuõËtEz fehýtu™u …tAt sðt ™ne ŒE …]Úðe™u ðÄw „h{ fhe þfu. …hk‚w …]Úðe …h ftƒo™ztÞtuõËtEz ytuAtu ntuðtÚte „h{e™wk «{tý ðÄ‚wk ™Úte y™u …]Úðe …h ðt‚tðhý {nŒTykþu s¤ðtE hnu Au. …]Úðe …h yufÄtht ðt‚tðhý™u …rh{týu É‚wytu þõÞ ƒ™e y™u yuf ftu»te SðÚte ÷E™u {t™ðe Ëw Ä e™w k Sð™ þõÞ ƒLÞw k . …]Úðe™e yt …rhÂMÚtr‚{tk ftuE {tuxtu ƒŒ÷tð ™ ytðu ‚tu Sð™ [ehft¤ ËwÄe ÷kƒtÞ. …hk‚w yt½t‚s™f ðt‚ Au fu yt…ýu {™w»Þtuyu yt Ët™wfw¤ …rhÂMÚtr‚™u AkAuze Au su™t {tXt …rhýt{tu ¼tu„ððt s hÌttk. …]Úðe …h {t™ðò‚™tk yð‚hý ƒtŒ fux÷tkf ð»ttuo ËwÄe ðt‚tðhý ÂMÚth hÌtwk. yZth{e ËŒe{tk {týËò‚u ytiãtur„f Þw„{tk …„ {wõÞtu y™u VuhVthtu™e þYyt‚ ÚtE. ytiãtur„f Þw„{tk {t™ðeyu òýu fwŒh‚ ËtÚtu nrhVtE þY fhe. ðes Wí…tŒ™ {txu {tuxt {tuxt Út{o÷ …tðhMxuþ™tu,


fthýu „h{e™t ŒeðËtu ðÄ‚t yt ƒt»…e¼ð™ …ý ðÄþu. sux÷wk ƒt»…e¼ð™ ðÄþu ‚ux÷tu ðhËtŒ ðÄþu y™u …wh™wk fthý ƒ™þu. yt¾wk s¤[¢ yËk‚w÷e‚ Útþu su™t …rhýt{u fux÷tkf «Œuþtu{tk y„tW sýtÔÞwk ‚u{…wh™e …rhÂMÚtr‚ Ëòoþu ‚tu fux÷tkf «Œuþtu{tk ðhËtŒ™t y¼tðu Œwft¤ …zþu.

…uxÙtu÷eÞ{y™u ¾™eòu {txu s{e™™wk ¾™™. s{e™™e sYheÞt‚ {txu sk„÷™tu rð™tþ, Œtðt™¤ ð„uhu y™uf ƒtƒ‚tu îtht {t™ðò‚u fwŒh‚™u ½ýwk ™wfþt™ …ntU[tzâwk Au. …uxÙtu÷eÞ{™tu ƒuVt{ð…htþ, ðes Wí…tŒ™ {txu ftu÷Ëtu ƒt¤e™u {tuxt {tuxt fth¾t™tytu {txu ƒ¤‚ý™t W…Þtu„ îtht …]Úðe …h ftƒo™ztÞtuõËtEz y™u yLÞ Íuhe ðtÞwytu™wk «{tý ¼Þs™f fûttyu ÷tðe™u {wfe ŒeÄwk Au. …]Úðe …h ftƒo™ztÞtuõËtEz ðÄðtÚte ËwÞo™t su fehýtu yÄtuhõ‚ MðY…u …tAt Vh‚t n‚tk ‚u …]Úðe …h htuftðt ÷tøÞt. suýu …]Úðe …h™wk ‚t…{t™ ÷„¼„ 1 ykþ þuÕËeÞË ðÄthe ™tkÏÞwk (¼q‚ft¤{tk 2 ykþ þuÕËeÞË™tu ðÄthtu …]Úðe …h rn{Þw„ ÷tÔÞtu n‚tu). yt ‚{t{ ƒtƒ‚tu™t …rhýt{u …]Úðe ðÄw™u ðÄw „h{ Útðt ÷t„e. yt Ë{„ú «r¢Þt™u ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„ fnuðtÞ Au. ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™e yËhtu: ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„ Sð™™t Œhuf …tËt™u yËh fhþu. ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™t ÷eÄu Äúwð «Œuþtu …h ÷t¾tu ð»toÚte s{t ÚtÞu÷tu ƒhV …e„¤ðt ÷t„þu, Ÿ[t …ðo‚tu …h ÂMÚt‚ ne{™Œeytu …e„¤e sþu. yt ƒtƒ‚tu™u ÷eÄu ŒrhÞt™e Ë…txe ðÄþu. Ët{tLÞ he‚u s¤ ËkËtÄ™tu{tkÚte „h{e™t Ë{Þ{tk fux÷wkf …týe ƒt»…e¼ð™ …t{‚wk ntuÞ Au. …hk‚w ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™t

fux÷tkf ði¿ttr™ftu™wk {t™ðwk Au fu ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™e yËhtu™e þYyt‚ ÚtE [qfe Au. Äúwð«Œuþtu{tk ƒhV™t {ntftÞ xqfztytu xqxe™u ŒrhÞt{tk …ze hÌttk Au. ne{™Œeytu™tu …x rŒðËu rŒðËu Ëkftu[tðtÚte ™Œeytu{tk …týe nt÷ ½xe hÌtwk Au. swŒt swŒt Œuþtu™t ™„htu …qh„úM‚ ntuðt™t Ë{t[thtu yðth ™ðth Ëtk¼¤ðt{tk ytðu Au. W™t¤t™tk rŒðËtu ÷kƒt‚t òÞ Au y™u „h{e™wk «{tý …ý ðÄðt ÷tøÞwk Au. ŒrhÞt™e Ë…txe ðÄðt™t fthýu ‚u™wk ¾tYk …týe ‚x™e s{e™™e ykŒh ½qËe™u ¼w„¼os¤™u ¾tht fhe hÌtwk Au. nðu Ë{Þ ytðe „Þtu Au fu, ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™u [e÷t[t÷w fu htuSkŒe ½x™t ™ „ý‚t „k¼eh‚tÚte yt…ýu Ëti ËtÚtu ƒuËe™u ðe[thðwk …zþu fu yt {wËeƒ‚™tu Ët{™tu fE he‚u fheþwk. grmI v2va4I pIg5I rhelI ihmixla


ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™e yËh ytuAe fhðt™t fthýtu : ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™e yËhtu ytuAe fhðt {txu rðï™t rðr¼Òt Œuþtu …tu‚t™e he‚u «Þí™tu fhe hÌttk Au. ftƒo™ztÞtuõËtEz suðt „úe™ntWË „uË ytuAt fhðt {txu rðï™t Œuþtu ðå[u õÞtuxtu Ë{sq‚e ÚtE Au. ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™e yËhtu fuðe he‚u ytuAe ÚttÞ ‚u {txu y{uheft™t y„úýe y÷ „tuhu y™u ¼th‚™t ztì. htsuLÿ…[tuhe suðt rðît™tu ÔÞÂõ‚„‚ Ätuhýu y™u rðï™e fux÷ef y„úýe MðiÂåAf ËkMÚttytu Ët{wrnf Ätuhýu «[th fhe hne Au. òu fu ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„ {txu ½ýt ÷tuftu {t™u Au fu nt÷ …]Úðe …h ðÄ‚e „h{e {txu ftuE fthý ™Úte. ‚u{s Äúwð«Œuþtu{tk …e„¤‚t ƒhV™t fthýu yt…ýu ®[‚t fhðt™e sYh ™Úte. ‚uytu {t™u Au fu fux÷tkf ÷tuftu …tu‚u «[th{tk ytððt {txu ø÷tuƒ÷ ðtì‹{„™t ™t{u yr‚þÞtuÂõ‚ fhu Au. yt su ntuÞ ‚u …hk‚w yt…ýu yt…ýt ¼rð»Þ™e frÚt‚ {wËeƒ‚ {txu fhðt suðt W…tÞtu sYh fhe þfeyu. fthý fu ytðt W…tÞtuÚte fE ™nª ‚tu «Œw»tý htuftþu y™u fwŒh‚e ËkËtÄ™tu™tu ŒwÔÞoÞ yxfþu. fux÷tkf yt…ýtÚte fhe þftÞ ‚uðt W…tÞtu ™e[u sýtðu÷ Au. ½h{tk Ët{tLÞ ƒÕƒ y™u xâwƒ÷tEx™e søÞtyu nt÷ ? ƒòh{tk W…÷çÄ Ëe.yuV.yu÷. ƒÕƒ ðt…hðtÚte 60 xft Wòo™e ƒ[‚ ÚttÞ Au. rðrðÄ ðes W…fhý{tkÚte ytuAe Wòo™tu W…Þtu„ fhu ‚uðt ? W…fhý ¾heŒðt™tu yt„ún ht¾tu. W…fhý ßÞthu W…Þtu„{tk ™ ntuÞ íÞthu {wÏÞ Mðe[ ƒkÄ ? ht¾tu. òu ½h{tk sw™wk hu£eshuxh ntuÞ ‚tu r™Þr{‚ ËVtE fhðe y™u ? ðÄw …z‚tu ƒhV ò{ðt ™ Œuðtu. ðÄw ƒhV ò{ðt™t fthýu ftuB«uËh™u ðÄw ftÞo fhðwk …zu Au Ëhðt¤u ‚ux÷tu ftƒo™ztÞtuõËtEz ðÄu Au. hËtuzt{tk hËtuE fh‚e ð¾‚u ðtËý Ztkfu÷wk ht¾ðwk. ? Œhuf ÔÞÂõ‚yu ƒ™e þfu ‚tu yuf s ƒt÷ŒeÚte Lntðt™tu ? yt„ún ht¾ðtu. Lntðt™wk …týe „h{fhðt™wk ÚttÞ íÞthu …rhðth™tk ‚{t{ ? ËÇÞtu™wk …týe ËtÚtu „h{fhðt™tu yt„ún ht¾ðtu. ðthkðth

…týe „h{fhðt™wk xt¤ðtÚte Wòo™tu ÔÞÞ yxfþu. ? Ã÷tMxef™e ƒtux÷ yÚtðt Útu÷e™tu W…Þtu„ xt¤ðtu yÚtðt yufðth ¾heŒu÷e ƒtux÷ fu Útu÷e™tu Vhe Vhe W…Þtu„ fhðtu ™ne, ¾heŒe xt¤ðe. ? Œhuf ÔÞÂõ‚yu Sð™{tk ytuAt{tk ytuAwk yuf ð]ût ðtðe™u ‚u™wk s‚™ fhðwk òuEyu. yuf ð]ût ‚u™t Sð™[¢{tk ÷„¼„ yuf x™ ftƒo™ „úný fhu Au. ? MÚttr™f Wí…trŒ‚ ¾tã …ŒtÚttuo (y™ts, þtf¼tS y™u V¤tu) y™u [es-ðM‚wytu ¾heŒðt™tu yt„ún ht¾ðtu. ? nk{uþt ‚tò ƒ™tðu÷t ¼tus™™tu yt„ún ht¾ðtu. suÚte Xkzw ¼tus™ „h{fhðtÚte ð…ht‚e Wòo ƒ[þu y™u ythtuøÞ …ý ËtY hnuþu. ? ƒ™u íÞtk ËwÄe fwŒh‚e ¾t‚hÚte …uŒt ÚtÞu÷ ¾tã …ŒtÚttuo™tu W…Þtu„ fhðtu. htËtÞrýf ¾t‚h ftƒo™ztÞtuõËtEz™e {tºtt ðÄthu Au. ? þõÞ ntuÞ íÞtk …tu‚t™t ðtn™™u ƒŒ÷u ònuh …rhðn™™tu W…Þtu„ fhðtu. ? yt W…tÞtu yk„u yLÞ r{ºttu ‚Útt Ë„t-ËkƒkÄe™u òý fhe ‚u{™u yt W…tÞtu fhðt «uhðt. ? …tu‚t™t yk„‚ MðtÚto {txu fwŒh‚™u ™wfþt™ …ntU[tzðwk ÞtuøÞ ™Úte. yt¾hu

“yt nðt™u yt Äht yt „„™ Au yt…ýwk, þõÞ Au ™u Au sYhe Mðtð÷kƒ™ yt…ýwk.” ÷u¾™ : Œûtuþ þtn


lRDGFAF> ;ZMJZ ytsu htßÞ{tk …eðt™wk …týeyu {wÏÞ «&™ Au. „wsht‚ Ëhfth ™{oŒt ™Œe™wk …týe yt¾t „wsht‚™u …ntU[tzðt™e ™u{ Ähtðu Au. …hk‚w yt…ýu Ëti òýeyu Aeyu fu yt ™u{ fux÷tk ykþu V¤ŒtÞe ™eðzþu. htßÞ¼h{tk ¾wýu ¾wýu …tE…÷tE™ îtht …týe …ntU[tzðwk yu ¾wƒs ¾[to¤ y™u snu{‚ðt¤wk ft{ Au. òu fu „wsht‚ htßÞ ‚u …ý fhe þfu ‚u{ Au. …hk‚w Ëðt÷ yu Au fu þwk yt W…tÞ ftÞ{e Au fu ÷tkƒt„t¤t™tu Au ? ‚tu sðtƒ Au ™t. …tE… ÷tE™ îtht y…t‚t …týe™e r™Þr{‚‚t yk„u yt…ýu Ëti òýeyu Aeyu y™u yu …ý òýeyu Aeyu fu yt W…tÞ fux÷tu ÔÞðntÁk Au. òu fu nðu Ëhfthe yrÄftheytu …ý Mðefth‚t ÚtÞtk Au fu ™{oŒt™wk …tE… ÷tE™ îtht y…t‚wk …týe yu rðfÕ… ntuE þfu {wÏÞ †tu‚ ™nª. …týe™t …hk…ht„‚ †tu‚ s …týe™tk {wÏÞ †tu‚ ntuE þfu. ‚{t{ {t™ð ËkMf]r‚ytu íÞtks ðefËe n‚e ßÞtk …týe™tk fwŒh‚e †tu‚ n‚t. …hk‚w ytsu yt…ýu yt…ýtk MÚtt™ef fwŒh‚e †tu‚ rðËthu …tze ŒeÄtk y™u {tE÷tu Œwh™tk Ëútu‚ …h ytÄtrh‚ ÚtE „Þt Aeyu. ynª yt…ýu ytðt s yuf †tu‚™e ðt‚ fhðt™tk Aeyu fu su yt¾t yuf «Œuþ™e ‚hË Ae…tðe þfu ‚u{ Au. y™u ‚u Au W¥th „wsht‚{tk ¾uht÷w …tËu ÂMÚt‚ r[{™tƒtE Ëhtuðh. yt r[{™tƒtE Ëhtuðh rðþu MÚttr™f ÷tuftu sýtðu Au fu “òu yt

r[{™tƒtE Ëhtuðh yt¾wk …týeÚte ¼hu÷wk ntuÞ ‚tu ŒrhÞt™wk ƒå[w ÷t„u”. ð»ttuo ËwÄe {nuËtýtÚte rËæÄ…wh ËwÄe™tk …kÚtf™e ‚hË Ae…tð™th yt Ëhtuðh ytsu ¾tƒtu[eÞt Ë{t™ ƒ™e „Þwk Au. r[{™tƒtE Ëhtuðh ðztuŒht™t {nthtò ËÞtShtð „tÞfðtzu …tu‚t™t Mð„oMÚt …í™e©e r[{™tƒtE™t ™t{u R.Ë. 1899 Úte 1906 (rð.Ë. 1956Úte 1962) ‚íft÷e™ AÃ…™eÞt Œwft¤ Ë{Þu ƒ™tðztÔÞwk n‚wk. r[{™tƒtE Ëhtuðh ƒtkÄðt …tA¤ {nthtò ËÞtShtð™tu WÆuþ fth{t Œwft¤ Ë{Þu ÷tuftu™u htn‚ yt…ðt™tu y™u ÷tuftu™e …týe™e Ë{MÞt Œwh fhðt™tu n‚tu. Ëhtuðh™wk ûtuºtV¤ 1600 yufh n‚wk y™u ‚u™tu Ëútð rðM‚th 33 [tuhË {tE÷ n‚tu. Ëhtuðh™e …t¤™e ÷kƒtE 4.5 fe÷tu{exh n‚e. …týe™e Ëk„ún ût{‚t 6320 ÷t¾ ½™{exh n‚e. yt Ëhtuðh™tk …týe™tu ËeÄtu ÷t¼ ftŒh…wh, {eÞtkËýt, ™kŒt÷e, {kŒtu…wh, ¾uht÷w, ËwðheÞt, ytrŒ‚…wh, {÷uf…wh, ËwkrZÞt, òMft, Úttk„ýt y™u rnhðtýe „t{tu™u {¤‚tu. r[{™tƒtE Ëhtuðh™u …týe {wÏÞ Y…uý Vezh îtht y…t‚wk. ‚u W…htk‚ z¼tý y™u fwzt Vezh îtht …ý …týe y…t‚wk. [tu{tËt ŒhBÞt™ rðM‚th™t 7 Úte 9 #[ ðhËtŒ{tk yt¾wk ‚¤tð ¼htE s‚wk y™u 53 [tuhË fe÷tu{exh rðM‚th™t ¼w„¼o™u Ë{]Ø fh‚wk. y™wËkÄt™ …t™t ™k. : 10 : …h


«ðtn Ë{t[th „‚ Ë{Þ{tk «ðtn îtht {wÏÞ «ð]r¥t Œhuf heSÞ™{tk yr¼Þt™ hÌttk. Œhuf heSÞ™™e {tk„ ytÄtrh‚ yt yr¼Þt™ fhðt{tk ytÔÞt. yt Œhuf yr¼Þt™™e xqkf{tk rð„‚tu ™e[u sýtðu÷e Au.

W¥th „wsht‚ heSÞ™ W¥th „wsht‚ heSÞ™{tk …týe™t MÚttr™f †tu‚tu™e ò¤ðýe y™u ÷tufrðftË ò„]r‚ yr¼Þt™ fhðt{tk ytÔÞwk.

Ëtiht»xÙ-1 heSÞ™ Ëtiht»xÙ-1 heSÞ™{tk …eðt™wk …týe y™u MðåA‚t {q¤¼w‚ yrÄfth ¾tË yk„¼w‚ Þtus™t yr¼Þt™ fhðt{tk ytÔÞwk.

ytsu htßÞ{tk ¼q„¼o™t …týe™wk M‚h Ÿzwk sE hÌtwk Au y™u …týe{tk ¾thtþ™wk «{tý Íz…Úte ðÄe hÌtwk Au. yt …rhÂMÚtr‚™u æÞt™{tk ÷E «ðtn W¥th „wsht‚ heSÞ™ îtht MÚttr™f †tu‚tu™e ò¤ðýe y™u ÷tufrðftË ò„]r‚ yr¼Þt™ 2 Vuƒúwythe, 2009 Úte 3 {t[o, 2009 ËwÄe …tk[ rsÕ÷t™t 27 ‚t÷wft™t 165 „t{tu{tk fhðt{tk ytÔÞwk. yr¼Þt™™tu nu‚w …eðt™wk þwæÄ, Ë÷t{‚, r™Þr{‚ y™u …wh‚wk …eðt™wk …týe {u¤ððt „t{™t Œhuf ™t„hef™u MÚttr™f Ëútu‚tu™e ò¤ðýe y™u rðftË yk„u ËkðuŒ™þe÷ fhe {tuxt …tÞu ÷tuf {tk„ W¼e fhðe n‚tu.

htßÞ™e y™qËwr[‚ òr‚ y™u y™qËwr[‚ s™òr‚ {txu ¾tË yk„¼q‚ Þtus™t 1975Úte y{÷e Au. …hk‚w yt Þtus™t rðþu „út{eý ÷tuftu yòý Au suÚte yt Þtus™t™tk ™týtk™tu yLÞºt W…Þtu„ ÚtE hÌttu Au. Ëtiht»xÙ-1 heSÞ™ îtht ¾tË yk„¼q‚ Þtus™t™e {trn‚e „út{eý ÷tuftu ËwÄe …ntU[tzðt y™u ÷tuftu™u ‚u{™t ƒkÄthýeÞ yrÄfthtu «íÞu Ëò„ fhðt ËwhuLÿ™„h rsÕ÷t™tk …tk[ ‚t÷wft™t 105 „t{tu{tk yt yr¼Þt™ fhðt{tk ytÔÞwk. yr¼Þt™ Útfe yt 105 „t{tu{tk 15000 ÷tuftu ËwÄe {trn‚e …ntU[tzðt{tk ytðe. yt W…htk‚ „t{ŒeX ƒu ƒu MðiÂåAf ftÞof‚to ‚iÞth fhe ‚u{™wk ÷tufËk„X™ ƒ™tððt™wk ™¬e fhðt{tk ytÔÞwk. yt ÷tufËk„X™ (÷tuf{k[) rn{tÞ‚™e ¼qr{ft ¼sðþu. Ëtiht»xÙ-2 heSÞ™ Ëtiht»xÙ-2 heSÞ™{tk MðåA‚t y™u Ëw¾tfthe yk„u™wk ÷tuf ytkŒtu÷™ yr¼Þt™ fhðt{tk ytÔÞwk. yr¼Þt™™tu nu‚w „útBÞfûttyu Œhuf ™t„hef™u MðåA‚t™e ËwrðÄt «íÞu ËkðuŒ™þe÷ fhe Ëwhûte‚ ythtuøÞ÷ûte ð‚wýof™u «tuíËtrn‚ fhðe. ‚u{s Ëk…qýo MðåA‚t yu sYheÞt‚ y™u {q¤¼q‚ yrÄfth Au ‚u ËkŒuþ îtht ËkðuŒ™þe÷‚t Q¼e fhðe n‚e. þwæÄ …eðt™t …týe y™u MðåA‚t {txu Võ‚ Ëhfth …h ytÄth ™ ht¾‚t ÷tuftu …nu÷ fhe™u Mðtð÷kƒe ƒ™u ‚u {txu™tu ËkŒuþ yt yr¼Þt™ îtht yt…ðt{tk ytÔÞtu n‚tu. yt yr¼Þt™ Œhr{Þt™ rðrðÄ «ð]r¥tytu{tk 18740 ¼tEytu, 17096 ƒnu™tu y™u fw÷ {¤e™u 35836 ÷tuftu™u Ëtkf¤ðt{tk ytÔÞt n‚t.

yr¼Þt™™e {trn‚e ÔÞt…f s™Ë{wŒtÞ ËwÄe …ntU[u ‚u nu‚wËh „t{™t yt„uðt™tu, „út{r{ºttu, Ëh…k[, þt¤t™t yt[tÞo, {rn÷t{kz¤, …týe Ër{r‚™t ËÇÞtu ð„uhu ËtÚtu ƒuXf fhðt{tk ytðe y™u ËtrníÞ™wk rð‚hý fhðt{tk ytÔÞwk. ½ýt „t{tu{tk yr¼Þt™ y„tW Ëh…k[tu™u …ºt ÷¾e yr¼Þt™ yk„u òýfthe yt…ðt{tk ytðe n‚e. Œrûtý „wsht‚ heSÞ™ ÷tuftu …tu‚t™t „t{™tk fwŒh‚e s÷†tu‚tu™e ò¤ðýe fh‚t ÚttÞ, ðhËtŒe …týe™t Ëk„ún ƒtƒ‚u Ëhfthe Þtus™tytuÚte {trn‚„th ÚttÞ. …týe îtht Út‚t htu„tu™u yxftððt™tk W…tÞtu rðþu òýfthe {u¤ðu. …týe™e yA‚™t fthýu s{e™ y™u …Þtoðhý …h Út‚e yËhtu rð»tu „t{™tk Œhuf ð„o™t ÷tuftu {trn‚„th ÚttÞ ‚u {txu «ðtn Œrûtý „wsht‚ heSÞ™ îtht …eðt™t …týe y™u MðåA‚t yr¼Þt™ fhðt{tk ytÔÞwk. …týe y™u MðåA‚t yr¼Þt™™t {wÏÞ nu‚w …eðt™t …týe y™u MðåA‚t™u ÷E™u yËh„úM‚ rðM‚thtu{tk ÷tufò„]r‚ Vu÷tððe. Ët{wrnf «Þí™tu îtht …eðt™t …týe™tu ƒ[tð, Ëwhrût‚ ð…htþ, MÚttr™f †tu‚™tu rðftË, …týe™u «Œwr»t‚


Út‚wk yxftððwk y™u «Œwr»t‚ …týe™e ythtuøÞ …h Út‚e yËh yk„u ò„]r‚ ÷tððe n‚t. yr¼Þt™™e …qðuo Ën¼t„e ËkMÚtt™t ËÇÞtu™u ðtuxh xuMxª„ fex™e ‚t÷e{ yt…ðt{tk ytðe. íÞth ƒtŒ ËÇÞtu ËtÚtu yr¼Þt™{tk ËtrníÞ {txu ƒuXf fhðt{tk ytðe. ‚u{s ðtM{tu yturVËÚte ðÄtht™wk sYhe ËtrníÞ yufºt fhðt{tk ytÔÞwk. yr¼Þt™ rðM‚th™t „t{tu{tk …eðt™t …týe™t †tu‚™wk …]ÚÚtfhý fhðt{tk ytÔÞwk y™u íÞthƒtŒ ‚t. 4 Úte 28 Vuƒúwythe 2009 Œhr{Þt™ …týe y™u MðåA‚t yr¼Þt™ fhðt{tk ytÔÞwk. ytrŒðtËe …qðo …èe heSÞ™ ytrŒðtËe …qðo …èe heSÞ™{tk Ëtðorºtf MðåA‚t™e Íqkƒuþ ÷tuf ò„]r‚ yr¼Þt™ 1 òLÞwytheÚte 31 òLÞwythe 2009 ËwÄe ŒtntuŒ y™u …k[{nt÷ rsÕ÷t™t fw÷ 62 „t{tu{tk fhðt{tk ytÔÞwk. Ëtðorºtf MðåA‚t™e Íwkƒuþ - ÷tuf ò„]r‚ yr¼Þt™™tu nu‚w „út{fûttyu Œhuf ™t„rhf™u MðåA‚t™e ËwrðÄt «íÞu ËkðuŒ™þe÷ fhðt, ‚u{™e Ëwhûte‚ ythtuøÞ÷ûte ð‚oýwf™u «tuíËtrn‚ fhðt y™u MðåA‚t {txu™t ™t„hef™t {w¤¼w‚ yrÄfth «íÞu ˼t™ fhðt ‚Útt rð»tÞ™u Ët{tSfhý{tk òuzðt™tu n‚tu. yr¼Þt™ Œhr{Þt™ ÚtÞu÷t y™w¼ðtu yr¼Þt™ Œhr{Þt™ sýtÞwk fu ÷tuftu ònuh{tk ƒtu÷‚t zh y™w¼ðu Au. ‚u{s ÷tuftu Ëhfthe‚kºt Ët{u hswyt‚ {txu ‚iÞth ™Úte. y™u ÷tuftu™e MðåA‚t ƒtƒ‚u ÷tuftu™e WŒtËe™‚t, …htð÷kƒe {t™Ëef‚t Œu¾tE ytðu Au. …hk‚w fux÷tkf ò„]‚ ÷tuftu …týe, MðåA‚t y™u ythtuøÞ ƒtƒ‚u rð[th fh‚t ÚtÞt Au. yr¼Þt™ Œhr{Þt™ su „t{{tk „út{ËVtE ÚtE ‚u „t{tuyu yt ftÞo [t÷w ht¾ðt™wk ™¬e fÞwO n‚wk. yr¼Þt™™e «ð]r¥t ƒtƒ‚u ÷tuftu™wk {t™ðwk n‚wk fu ytðe «ð]r¥tytu r™Þr{‚ Útðe òuEyu. fux÷ef …k[tÞ‚ îtht y…wh‚wk …týe y…t‚wk ntuÞ ÷tuftu™u rðþu»t nt÷tfe ¼tu„ððe …zu Au ‚u{ sýtÞwk ßÞthu {tuxt¼t„™t „t{tu{tk ðhËtŒe …týe™tu Ëk„ún ™ Út‚tu ntuðt™wk æÞt™u ytÔÞwk Au. yr¼Þt™ Œhr{Þt™ sýtÞwk fu {tuxt¼t„™t „t{tu{tk MÚttr™f †tu‚tu ™tþ …tBÞt Au y™u fqðt, ‚¤tð y™u ðtð ™ü Útðt™t ythu

Au, y™u „t{™tk Auðtzt™tk ÷tuftu Þtus™tfeÞ {trn‚eytu™t y¼tð™u fthýu ‚u™t ÷t¼Úte ðkr[‚ hnu Au. yr¼Þt™ Œhr{Þt™ [tUftð™the ƒtƒ‚ òuðt {¤e fu fux÷tkf „t{tu{tk …týe Ër{r‚ Võ‚ …k[tÞ‚™t [tu…zu ™tUÄtÞu÷e Au. y™u fux÷tf „t{tu{tk Œr÷‚ Ë{wŒtÞ™e ðËtn‚{tk …týe™e ËwrðÄt ™ ntuðt™wk æÞt™u …zâwk. y™wËkÄt™ …t™t ™k. : 8 : …hÚte r[{™tƒtE Ëhtuðh™e yt …rhÂMÚtr‚ 1980 ËwÄe hne …hk‚w íÞth ƒtŒ ŒË ð»to ËwÄe …týe ½x‚t r[{™tƒtE Ëhtuðh™e …rhÂMÚtr‚ ðýËe. yt Ë{Þ{tk ÷tuftuyu Ëhtuðh{tk …týe ÷tð‚t Vezh™tk …x{tk ¾u‚e fhðt™e þY fhe ŒeÄe. suÚte s{e™™wk ÷uð÷ ô[wk s‚t …týe Ëhtuðh{tk ytð‚wk ƒkÄ ÚtÞwk. Ëhtuðh{tk …týe ytuAwk hnu‚t ÷tuftuyu …tu‚t™t xqkft MðtÚto™u ÷eÄu Ëhtuðh{tk ¾u‚e™e þYyt‚ fhe yux÷u Ëhtuðh™tu rðM‚th ðÄw ™t™tu ƒLÞtu. íÞthƒtŒ MÚtt™ef ÷tuftu™e Ëhtuðh ¼htÞ ‚u™e EåAt ™ hne fthý fu Ëhtuðh ¼htÞ ‚tu ‚u{™e ¾u‚e™u ™wfþt™ ÚttÞ ‚u{n‚wk. Ëhfth îtht …ý Ëhtuðh …w™:MÚttr…‚ fhðt™t «Þí™tu ÚtÞtk …hk‚w MÚtt™ef htsfthý™u fthýu «r¢Þt ¾tuhk¼u [z‚e hne. r[{™tƒtE ¾uzq‚ Ër{r‚™t htu™f¼tE ŒuËtE™t sýtÔÞt «{týu r[{™tƒtE Ëhtuðh Vhe …qðoð‚ ÚttÞ ‚tu W¥th „wsht‚™e …týe™e {tuxt¼t„™e sYheÞt‚ …whe fhe þfu ‚u{Au. y™u nt÷ ynª™t rðM‚th™t …týe{tk ^÷tuhtEz™tu «&™ …ý Wf÷e þfu. nt÷ htßÞ Ëhfth îtht ™{oŒt™e yuf ™t™e ™nuh îtht yt Ëhtuðh™u …týe y…tE hÌtwk Au suÚte MÚtt™ef ¾u‚e™u ƒ[tðe þftÞ. …rhÂMÚtr‚ yu Au fu xqkft MðtÚto y™u MÚttr™f htsfthý™u ÷eÄu yux÷wk {tuxwk ™wfþt™ ÚtE hÌtwk Au su rðþu MÚttr™f ÷tuftu òý‚t ™Úte. òu fu htu™f¼tE ŒuËtE™wk {t™ðwk Au fu r[{™tƒtE Ëhtuðh Vhe MÚttr…‚ Útþu y™u W¥th „wsht‚™tu yt rðM‚th nheÞt¤tu ƒ™þu. ÷u¾™ : Œûtuþ þtn


p/&n tmaro jvab Aap`o


Swavlamban-4  

Samachar patra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you