Page 1


CREARQCI Ó esuncol ect i v oj ov enques ur geenVa l enci a ,dent r ode unaes cuel adea r qui t ect ur aa pa ga da ,dondel a spa r edesdel a sa ul a s s ondema s i a dogr ues a spa r av erel ex t er i or . CREAQCI Ó pr oy ect os o1 es pa i s onor o2 conv er s a ci onesconl aot r aes cuel a o3 ci r cui t oof f _ HZ Ga l er i aVa l l eOr t í Ga l er i aTr ent a t r es Mr Pi nk Kes s l er Ba t t a gl i a Al baCa br er a Ga l er i aPunt o Ros aSa nt os L uí sAdel a nt a do Ga l er i aEs pa ci o GVAMus eodeBel l a sAr t es( ci er r e) o4 Ce l l o+Lapt ops emanacul t ur al del aETSA o5 l agal l er a

Sonper s ona shet er ogénea sper oconl ai nqui et udcomúndea pr ender a ct ua ndo,conunas ens i bi l i da des peci a l ha ci al as oci eda dquel er odea , yconunequi pa j el l enodecr ea t i v i da d,i l us i ónyv ol unt a ddeca mbi a rel mundo.El r i gor ,el compr omi s omut uoyl as onr i s a ,s ons uspr i nci pa l es i ns t r ument os . L aconv i cci óndequeot r omundoespos i bl es uby a ceent odoss usdeba t es ,ent oda ss uspr opues t a s ,ent oda ss usa ct ua ci ones .L ar ea l i da d dequej unt osl l ega nmá sl ej os ,s i nl í mi t esni f r ont er a s ,l esempuj aacompa r t i res f uer z osypr opues t a s ,conunav oca ci ónma ni f i es t adeencont r a r s econot r oscol ect i v os ,conot r a sgent esdei dea r i ocomún.Per o s i empr econl ai nt enci óndecompa gi na rr ef l ex i ónya cci ón. Cr ea r qci ócr eeenl agent e,cr eeenl aci uda dycr eeenel es pa ci opúbl i cocomoex ponent edeencuent r o,deca mbi oyder ebel dí a .Pores os u es cena r i oesel medi our ba no,dondev i v e,dondecompa r t econf l i ct osy dondequi er edes a r r ol l a rs ut r a ba j o. www. cr ea r qci o. bl ogs pot . com


PRo1 |espaisonor

L’ es pais onorf ueunai ns t a l a ci óngener a daj unt oaEduComel l escon elobj et i v odecr ea runas a l adees cuchaenl aes t a ci óndemet r ode Col ón,unadel a spr i nci pa l espa r a da sdel aci uda ddeVa l enci a . Elpr oy ect os ecomi s i onóporelFes t i v a lNi t sd' Ai el oiAr t ,comi s a r i a da porL l or ençBa r berenma r z odel 2012.

_ es t a ci óndemet r odeCol ón

Es t ees pa ci of uedi s eña dopa r aper mi t i ral osv i s i t a nt eses cucha rv a r i a s compos i ci oness ól i da sba s a da senl ospa i s a j ess onor osdemet r o.


PRo2 |conver saci ones conl ao t r aescuel a

Conv er s ac i onesc onl aot r aes c uel aesunaa ct i v i da dor ga ni z a dapor nues t r ocol ect i v oques eenma r cadent r odel as ema nacul t ur a l2012 quet uv ol uga renl aEs cuel aTécni caSuper i ordeAr qui t ect ur adeVa l enci a .Dur a nt e3dí a s ,dospa r ej a sdei nv i t a dos( pr of es or esyt r a ba j a dor es mi s mosdel aETSA)di a l oga r ona bi er t a ment es obr er ea l i da desa ct ua l es quenot i eneca bi dadent r odel t ema r i odes usa s i gna t ur a s . Elobj et i v opr i nci pa lf uer omperba r r er a sent r epr of es or esya l umnos , t r a s l a da rl a scl a s esaunes pa ci opr opi odel es t udi a nt e.Comoubi ca ci ón el egi da ,el cent r oi nf or ma ci óna r qui t ect óni ca ,l abi bl i ot ecadel aes cuel a .

_ cent r odei nf or ma ci óna r qui t ect óni ca( ETSA)

Pa r ael l o,s ecr eóunaa t mós f er ai nus ua l deconf or tdent r odel á r eade t r a ba j oporex cel enci adel aes cuel a .Unes cena r i oenel que,a unot or ga ndounai mpor t a nci av i s ua l al osi nv i t a dos ,t oda sl a smi r a da ses t uv i es ena l mi s moni v el .L osoy ent esdebí a ns ent i r s ecómodost eni endouna compl et av i s i bi l i da ddes uscompa ñer osdedi á l ogo.


PRo3 |ci r cui t oof f _Hz

of f _Hzs epr es ent acomounci r cui t odemús i caex per i ment a lya r t e s onor oqueal ol a r godel cur s o20122013t uv ol uga rendi s t i nt osl uga r esyga l er í a sdel aci uda ddeVa l enci a .Comoci r cui t oi t i ner a nt e,s e pl a nt ea nunas er i esdeev ent osmus i ca l esmens ua l es( 10) queca mbi a n s ul oca l i z a ci ónenca daedi ci ón. El hechodet r a s l a da rel a r t es onor oal a sga l er í a scons i gueuni rl a st endenci a scont empor á nea senel t er r enoa r t í s t i cof a v or eci endoel di á l ogo ent r emús i ca ,pi nt ur a ,es cul t ur a ,f ot ogr a f í ayes pa ci oa r qui t ect óni co,gener a ndo unpa i s a j epa r t i cul a renca daev ent o dondel osdi f er ent es ca mposa r t í s t i cosi mpl i ca dosj unt oa l públ i cof or ma nunúni coconj unt o gl oba l .

_ ca r t el er i aconci er t os

Nues t r at a r eaf uepues ,t r a ns f or ma reles pa ci oex pos i t i v opa r aca da conci er t ogener a ndounaa t mós f er as i ngul a r .Eloy ent edebí as ent i r s e cómodoens uent or nopa r al l ega raf or ma rpa r t edel aex per i enci a s onor a .


of f _HzCI ERRE|MuseodeBel l asAr t esdeVal enci a

Of f _ Her z i os ,el cer t a mendeAr t eSonor oi t i ner a nt e,cul mi nós upr opues t acul t ur a l enel Mus eodeBel l asAr t esdeVal enc i aenunapr ogr a ma ci ónr epa r t i daendosj or na da s . Des puésde9ev ent osor ga ni z a dosenl a spr i nci pa l esga l er í a sdea r t e cont empor á neodeVa l enci a ,Of f _ her z i osr ubr i cós upr opues t acul t ur a l enel embl emá t i coPa t i odel Emba j a dorVi chdel Mus eodeBel l a sAr t es deVa l enci aels á ba do22yeldomi ngo23dej uni oapa r t i rdel a s 17: 00h. Tr a ba j a mosenunes pa ci ocongr a npr es enci a ,cent r a l i z a doya la i r e l i br e.Pr opus i mosuna mbi ent er el a j a do,cer ca noyqueper mi t i es eal o l a r godedosdí a sdi s f r ut a rdel ev ent o.Qui s i mosa cer ca ral osa s i s t ent es ,al osmús i cos ,al oscur i os os . . .Tr a ba j a mosel es pa ci opa r aa mbos , el oy ent ees pect a doryel mús i coa r t i s t a .

_ f ot ogr a f í a sdel ev ent o

“ El es pa ci onopuedes erdef i ni dos i nopormedi odel i nt er v a l oent r edos cuer pos ,dosobj et os .El a cer ca mi ent odedosf or ma sl oha cenv i s i bl e” ( J . J .Bel j on)


Pro5|LaGal l er a

“LaGal l er a,edi f i ci oquea ct ua l ment ef unci onacomoSa l adeEx pos i ci onesdel Cons or ci odeMus eos . Sunombr es edebeas ua nt i guous o,ci r copa r al a spel ea sdega l l os , a f i ci ónex t endi daenl az onades demedi a dosdel s .XVI I ha s t al aGuer r a Ci v i l de1936. Esdet i pol ogí as i mi l a ral adel ci r cour ba noper odemenor esdi mens i ones ,es pa ci odepl a nt acent r a l r odea dodea nf i t ea t r oscona l t osgr a der í osdema der at a nt oenpl a nt aba j acomoenl a sa l t a s .Enconcr et o,L a Ga l l er aesdepl a nt a cua dr a daenl aques ei ns cr i beunhuecocent r a l pol i gona l ( dodeca gona l ) ,quea t r a v i es at a mbi énl osf or j a dosdel a sdos pl a nt a ss uper i or es .L osf or j a doss ea poy a nenmur osper i met r a l esyen el t a mborpol i gona l i nt er i or ,cons t i t ui doenpl a nt aba j apors ól i dosa r cos r eba j a dosdef á br i cadel a dr i l l oyporpi l a r esdef undi ci ónenca daá ngul o enl a spl a nt a ss uper i or es .L acubi er t aadosa gua sconungr a nl ucer na r i ocent r a ls ea poy aendosgr a ndescer cha sdema der aa t i r a nt a da sy r ef or ma da sconel ement osmet á l i cos . Acces i bl esa l públ i co,comoga l er í adea r t e,s ól ol a spl a nt a sba j aypr i mer a . ”Si nl uga raduda s ,unes pa ci os i ngul a r . . .

. . .WORKI NPROGRESS _ i mgobt eni da“ ht t p: / / www. t r i nt a . net / ”

SEGUI MOSTRABAJ ANDO


Qó 2014  

Amb un encontre casual el nostre col·lectiu es va apropar al món de l'art sonor. A les portes del 2014 , i amb moltes ganes, anunciem que aq...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you