Page 1

Butlletí Legislatiu Mediambiental CREAib

JUNY 2013 Setmana 24/06 — 30/06


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmana 24/06—30/06

BOIB Novetats Legislatives: DISPOSICIÓ

Butlletí Oficial de les Illes Balears RESUM

ENLLAÇ

12099 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Resolució de la directora general del Medi Rural i Marí per la qual es regulen les èpoques autoritzades per pescar amb arts de tirada tradicionals i la quota màxima de captures en aigües de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519014/resolucio-de-la-directorageneral-del-medi-rural-i BOIB núm. 89 de 25/06/2013, p. 31105 a 31107 (2 pàgines)

12316 Consell Insular d‘Eivissa

Ordenança fiscal reguladora de les taxes en matèria de caça i recursos cinegètics a l’illa d’Eivissa.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/519276/ordenanca-fiscal-reguladorade-les-taxes-en-materi BOIB núm. 90 de 27/06/2013, p. 31468 a 31471 (4 pàgines)

12230 Departament de Medi Ambient.

Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 30, de 25 de febrer de 2012) i modificat en data 13 de juny de 2013 pel Ple del Consell de Mallorca.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/519168/reglament-1-2012-del-consellinsular-de-mallorca-p BOIB núm. 90 de 27/06/2013, p. 31588 a 31608 (20 pàgines

12282 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 per la qual s’aproven els criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre balear.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/519241/ordre-del-conseller-dagricultura-medi-ambient-i-t

RESUM

ENLLAÇ

BOIB núm. 90 de 27/06/2013, p. 31460 a 31467(7 pàg.)

Ajuts: DISPOSICIÓ 11662 Mallorca Rural. Associació per al Desenvolupament Rural

3a Convocatòria de les ajudes LEADER (eix 3 del PDR) que corresponen a l'any 2013.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/518720/3era-convocatoria-de-lesajudes-leader-eix-3-del-p BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31435 a 31459 (14 pàg.)


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmana 24/06—30/06

BOIB Anuncis:

Butlletí Oficial de les Illes Balears

DISPOSICIÓ

RESUM

ENLLAÇ

12161 Departament d’Urbanisme i Territori.

Anunci de formalització del contracte de servei “assistència tècnica a la direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental complementaris del contracte de les obres del reformat del projecte de construcció del desdoblament de la Ma-30 entre Son Ferriol i la carretera d’Inca (Ma-13A). Accés a Pla de Na Tesa. MFI”.- Exp. 11/2012/F/1/01.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519083/anunci-de-formalitzacio-delcontracte-de-servei-as

12114 Consell Insular d’Eivissa

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 031/13 SR.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519025/informacio-publica-en-relacioal-procediment-admin BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31342 (1 pàg.)

12116 Consell Insular d’Eivissa

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 010/13 SR.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519027/informacio-publica-en-relacioal-procediment-admin

BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31283 (1 pàg.)

BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31344 (1 pàg.)

12117 Consell Insular d’Eivissa

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 003/13 SR.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519028/informacio-publica-en-relacioal-procediment-admin BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31345 (1 pàg.)

12118 Consell Insular d’Eivissa

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 002/13 SR.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519029/informacio-publica-en-relacioal-procediment-admin BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31346 (1 pàg.)

12120 Consell Insular d’Eivissa

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 122/05 SR

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519031/informacio-publica-en-relacioal-procediment-admin BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31348 (1 pàg.)


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmana 24/06—30/06

BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears DISPOSICIÓ

RESUM

12145 Departament d’Urbanisme i Territori

Informació pública relativa a expedients d’autoritzacions d’activitats que s’han de declarar d’interès general (IP6-2013XIG-CAT).

ENLLAÇ http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519066/informacio-publica-relativa-aexpedients-d-autorit

BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31351 (1 pàg.).

12131 Demarcació de Costes a les Illes Balears.

Informació Pública i Audiència en l'expedient de revisió del límit de la servitud de protecció a la urbanització Manresa, aproximadament, entre els vèrtexs 283 i 288 de la partió dels béns de domini públic marítim-terrestre aprovat per O. M. de 18 de desembre de 2007, al terme municipal d’Alcúdia, Illa de Mallorca (Illes Balears)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519047/informacio-publica-iaudiencia-en-l-expedient-de-r BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31380 (1 pàg.)

12132 Demarcació de Costes a les Illes Balears.

Informació Pública i Audiència en l'expedient de revisió de servitud de protecció enfront del port d'Andratx, entre els vèrtexs 568 i 579 de la partió aprovada per O.M. de 30 d'abril de 1999, del terme municipal d'Andratx, Illa de Mallorca (Illes Balears).

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 155/519048/informacio-publica-iaudiencia-en-l-expedient-de-r

Informació pública relativa a expedients d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (IP6-2013-HLSR-CAT)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/519256/informacio-publica-relativa-aexpedients-d-autorit

12295 Departament d’Urbanisme i Territori

BOIB núm. 89 de 25/06/2013, pàg. 31381 (1 pàg.)

BOIB núm. 90 de 27/06/2013, pàg. 31807 a 31808 (2 pàg.)

12248 Consell Insular de Menorca

11933 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

DEPARTAMENT ORDENACIÓ DEL TERRITORI: informació pública de la declaració d’interès general del projecte, annexos i estudi d'avaluació d'impacte ambiental de la reforma d'electrificació de la finca de “Son Ametller” del terme municipal des Mercadal (46 NUI 12502)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/519197/departament-ordenacio-delterritori-informacio-pub

Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia. Exp. Ref.: CAS-553 (A-9813)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/518885/informacio-publica-de-sollicitud-de-concessio-d-a

BOIB núm. 90 de 27/06/2013, pàg. 31811 (1 pàg.)

BOIB núm. 90 de 27/06/2013, pàg. 31763 (1 pàg.)


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmana 24/06—30/06

BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears DISPOSICIÓ 12331 Demarcació de Costes a les Illes Balears.

RESUM Informació pública del tràmit de la providència de la recuperació possessòria MA-01/13.

ENLLAÇ http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/519294/informacio-publica-del-tramitde-providencia-recup BOIB núm. 90 de 27/06/2013, pàg. 31843 (1 pàg.)

12346 Ajuntament de Palma de Mallorca

Secció de Contractació. Anunci d'adjudicació del servei de control de plagues al terme municipal de Palma. Exp. 2013006-A.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 156/519306/seccio-de-contractacioanunci-d-adjudicacio-del-se BOIB núm. 90 de 27/06/2013, pàg. 31749 (1 pàg.)


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmana 24/06—30/06

BOE Butlletí Oficial de l’Estat Novetats Legislatives: DISPOSICIÓ

RESUM

ENLLAÇ

Resolució de 6 de juny de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports.

Es publiquen els Estatuts de la Federació Espanyola de Pesca i Càsting.

BOE-A-2013-6895

Ordre AAA/1169/2013, de 21 de juny

Es modifiquen el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat mitjançant Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre, i el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de Sorgo, aprovat mitjançant Ordre ARM/3374/2010, de 27 de desembre.

Ordre AAA/1170/2013, de 21 de juny

BOE núm 151 de 25/06/2013, pàg. 47685 a 47708 (24 pàg.).

Es modifiquen els annexos I, V, VII, IX, XI i XII del Reglament General del Registre de Varietats Comercials.

BOE-A-2013-6903 BOE núm. 152 de 26/06/2013, pàg. 47859 a 47860 (2 pàg.).

BOE-A-2013-6904 BOE núm. 152 de 26/06/2013, pàg. 47861 a 47864 (4 pàg.)

Ajudes: DISPOSICIÓ Ordre AAA/1187/2013, de 17 de juny

RESUM Es convoca el XII premi "Jacumar" d'investigació en aqüicultura.

ENLLAÇ BOE-A-2013-6982 BOE núm. 153 de 27/06/2013, pàg. 48328 a 48333 (6 pàg.)


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmana 24/06—30/06

DOUE Diari Oficial de La Unió Europea Novetats Legislatives: DISPOSICIÓ

RESUM

Reglament (UE) núm. 613/2013 de la Comissió, de 25 de juny de 2013

Es modifica el Reglament (CE) núm. 1451/2007 pel que fa a les substàncies actives addicionals de biocides que s'examinin en el marc del programa de revisió.

Correcció d'errors de la Decisió d'Execució 2012/830/UE de la Comissió, de 7 de desembre de 2012.

Relativa a una participació financera suplementària en els programes de control, inspecció i vigilància de l'activitat pesquera realitzats pels Estats membres en 2012 .

Reglament núm. 49 de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (CEPE)

Disposicions uniformes relatives a les mesures que s'han d'adoptar contra les emissions de gasos i partícules contaminants procedents de motors d'encesa per compressió i motors d'encesa per espurna destinats a la propulsió de vehicles.

Reglament (UE) núm . 617/2013 de la Comissió, de 26 de juny de 2013

Es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell quant als requisits de disseny ecològic aplicables als ordinadors i servidors informàtics.

Reglament d'Execució (UE) núm. 619/2013 de la Comissió, de 26 de juny de 2013

Es prohibeixen les activitats pesqueres dels vaixells d'encerclament amb pavelló o matrícula de França, Grècia, Itàlia, Malta i Espanya que practiquen la pesca de tonyina vermella a l'oceà Atlàntic, a l'est del meridià 45 O i al mar Mediterrani.

ENLLAÇ DOUE-L-2013-81243 DOUE núm. 173 de 26/06/2013, pàg. 34 a 37 (4 pàg.)

DOUE-L-2013-81249 DOUE núm. 173 de 26/06/2013, pàg. 71 a 77 (7 pàg.)

DOUE-L-2013-81228 DOUE núm. 171 de 24/06/2013, pàg. 1 a 390 (390 pàg.)

DOUE-L-2013-81254 DOUE núm. 175 de 27/06/2013, pàg. 13 a 33 (20 pàg.)

DOUE-L-2013-81256 DOUE núm. 175 de 27/06/2013, pàg. 43 a 44 (2 pàg.)


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

EDIFICI CA’N SALAS – Sa Petrolera C/ Francesc Femenias, 1 (Cantonada amb Medellín) 07006 Palma Per a més informació: Telèfon: 971 25 65 78 crea@dgcc.caib.es http://www.creaib.caib.es

Setmana 24/06—30/06

Butlletí Legislatiu Mediambiental 24-30/06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you