Page 1

Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

AGOST 2013 Setmanes 01/08 — 15/08


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmanes 01/08—15/08

BOIB Novetats Legislatives: DISPOSICIÓ

Butlletí Oficial de les Illes Balears RESUM

ENLLAÇ

14706 Presidència de les Illes Balears.

Aprovació definitiva del Pressupost General del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, bases d’execució i plantilla per a l’any 2013.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 173/521632/aprovacio-definitiva-delpressupost-general-del-co BOIB núm. 107 de 01/08/2013, p. 36966 a 36967 (2 pàgines).

15359 Ajuntament de Sineu.

Aprovació definitiva modificació Ordenança mediambiental reguladora de la neteja viària, recollida de residus i ús del Parc Verd.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 179/522239/aprovacio-definitivamodificacio-ordenanca-mediamb BOIB núm. 113 de 13/08/2013, p. 36893 a 38702 (10 pàgines).

15474 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Instal·lació de fàbrica de construcció de materials de terra cuita, Felanitx.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522364/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38945 (1 pàgina).

15475 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Instal·lació per a tractament de vehicles, promogut per Dra Balear S.L., Palma.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522365/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm.114 de 15/08/2013, p. 38946 (1 pàgina).

15476 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Restauració paisatgística de la pedrera de “Ca Na Siona”, Alcúdia.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522366/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38947 a 38949 (3 pàgines).

15477 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears del Projecte bàsic de fondejos, promogut per Espais de Natura Balear, Formentera.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522367/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38950 a 38951 (2 pàgines).

15478 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Modificació de projecte de la piscifactoria de Sant Joan de Déu, Palma.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522368/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm.114 de 15/08/2013, p. 38952 (1 pàgina).


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmanes 01/08—15/08

BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears DISPOSICIÓ

RESUM

ENLLAÇ

15479 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears del Condicionament d’un camí a la Finca Els Rafals, Pollença.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522369/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38953 (1 pàgina).

15480 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Modificació Puntual núm. 89 de les NNSS, Santanyí.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522370/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38954 (1 pàgina).

15481 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Modificació Puntual del Pla Parcial del sector C de Sant Tomàs, Es Migjorn Gran.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522371/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38955 a 38956 (2 pàgines).

15482 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

15484 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Sol·licitud d’informe, per part del Consell de Mallorca, a l’òrgan ambiental relatiu a l’aplicació de l’acord del Ple de la CMAIB de 3 de març de 2011 sobre la Revisió de les NNSS de planejament i adaptació al PTI, de Santa Eugènia, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 92 de la llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, modificat per l’article 19 de la llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears. Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Reforma de les cases de “Torralbenc Vell” per adequació per a agroturisme, Alaior.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522372/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le

BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38957 a 38958 (2 pàgines).

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 180/522374/acord-del-ple-de-la-comissiode-medi-ambient-de-le BOIB núm. 114 de 15/08/2013, p. 38961 a 38963 (3 pàgines).


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmanes 01/08—15/08

BOIB Anuncis: DISPOSICIÓ

Butlletí Oficial de les Illes Balears RESUM

ENLLAÇ

Anunci per a la licitació del servei per al manteniment de la xarxa d’estacions de vigilància de la qualitat de l’aire del Govern de les Illes Balears 2013-2015 i implementació d’un nou sistema de comunicacions i tractament de les dades.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 176/521377/anunci-per-a-la-licitacio-delservei-per-al-manten

Informació Pública en relació a la reforma i ampliació del complex de Tenis Arenal al carrer de Costa i Llobera, 12 a zona de policia del torrent de son Verí al Tm de sa Llucmajor. Exp.: 8804-1.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 176/521838/informacio-publica-en-relacioa-la-reforma-i-ampli

14606 Departament d‘Urbanisme i Territori.

Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP11-2013IG).

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 173/521522/informacio-publica-relativa-aun-expedient-d-autor BOIB núm. 107 de 01/08/2013, p. 37193 (1 pàgina).

14660 Ajuntamentde Sant Josep de sa Talaia.

Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del remor i les vibracions.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 173/521590/aprovacio-inicial-de-lordenanca-reguladora-del-re

14471 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

14921 Conselleria d‘Agricultura, Medi Ambient i Territori.

BOIB núm. 110 de 06/08/2013, p. 37826 a 37827 (2 pàgines).

BOIB núm. 110 de 06/08/2013, p. 37842 (1 pàgina).

BOIB núm. 107 de 01/08/2013, p. 37256 (1 pàgina).

14870 Departament de MediAmbient.

Aprovació de la tarifa per al tractament dels residus d'origen animal.

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8 175/521791/aprobacion-de-la-tarifa-parael-tratamiento-de-los BOIB núm. 108 de 03/08/2013, p. 37872 a 37873 (2 pàgines).

14918 Departament d‘Urbanisme i Territori.

Informació pública relativa a expedients d’autoritzacions d’activitats que tot seguit es relacionen i que s’han de declarar d’interès general (r/n.: Informació pública núm. 8-2013-XIGCAT).

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8 176/521835/informacio-publica-relativa-aexpedients-d-autorit

BOIB núm. 110 de 06/08/2013, p. 37850 (1 pàgina).


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

Setmanes 01/08—15/08

BOE Butlletí Oficial de l’Estat

Novetats Legislatives: DISPOSICIÓ Resolució de 23 de juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient.

RESUM Es formula declaració d'impacte ambiental del projecte Gasoducto de transport primari Son Reus-Inca-Alcúdia, Illes Balears.

ENLLAÇ http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id= BOE-A-2013-8742 BOE núm. 188 de 07/08/2013, p. 57782 a 57805 (24 pàgines)

Anuncis: DISPOSICIÓ Anunci de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria del Ministeri de Foment.

RESUM

ENLLAÇ

Informació pública de l'estudi d'impacte ambiental del projecte 20120030 AER d'establiment d'un heliport elevat d'ús privat al Port de Port Adriá a Calvià (Mallorca).

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id= BOE-B-2013-31703 BOE núm. 193 de 13/08/2013, p. 42463 a 42464 (2 pàgines)


Butlletí Legislatiu Mediambiental. CREAib

EDIFICI CAN SALAS C/ Francesc Femenias,1 (Cantonada amb Medellín) 07006 Palma Per a més informació: Telèfon: 971 25 65 78 crea@dgcc.caib.es http://www.creaib.caib.es

Setmanes 01/08—15/08

Butlletí legislatiu primera quinzena d'agost