Page 1

11:22

Pagina 1

Stel het doel centraal en niet de ‘regeltjes om de regeltjes’

De easycratie is een netwerk van professionals, dat naast de traditionele bureaucratieën een steeds machtiger en invloedrijker bolwerk wordt. En dat uiteindelijk zelfs de bestaande bureaucratie zal dwingen ook easycratisch te worden.

Martijn Aslander geeft lezingen over onderwerpen als de netwerksamenleving, web 2.0, het slim delen van kennis, collectieve intelligentie en zwermen; dé ingrediënten van de easycratie. Erwin Witteveen is een journalist/publicist die met humor en diepgang ingewikkelde zaken in heldere taal opschrijft. Hij schrijft voor vakbladen op het gebied van marketing en management.

978 90 5261 702 2 801

EASYCRATIE

Easycratie roept op tot een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die dwars door bestaande organisatiestructuren heen gaat. Het laat zien hoe je samen met andere bevlogen professionals het verschil kunt maken, ongeacht je plaats in de traditionele hiërarchie. Je hoeft niet eerst CEO of minister-president te worden om dingen te kunnen verbeteren. Je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste spelregels kent. Want van boven naar beneden werkt anders dan van beneden naar boven.

Aslander & Witteveen

In grote, logge organisaties heerst vaak een verstikkende bureaucratie, die het onmogelijk maakt om de grote vraagstukken op te lossen. Er zijn genoeg mensen die de oplossingen hebben, maar zij worden nog al te vaak belemmerd door regels, hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking. Dat moet en kan anders: vervang de bureaucratie door de easycratie!

Martijn Aslander Erwin Witteveen

DE TOEKOMST VAN WERKEN EN ORGANISEREN

29-07-2010

EASYCRATIE

omslagdef
<8JP:I8K@<
<8JP:I8K@< ;<KF<BFDJKM8EN<IB<E<EFI>8E@J<I<E

':KMBCG LE:G=>K KPBG 1BMM>O>>G


'>>K BG?HKF:MB> HO>K =>S> >G :G=>K> NBM@:O>G DNGM N O>KDKBC@>G ;BC -=N %E:GM>GL>KOB<> *HLM;NL  >: >G "::@ M>E    PPP L=N GE L>KOB<>  -=N /BM@>O>KL ;O >G "::@ <:=>FB< ->KOB<> BL >>G BFIKBGM O:G -=N /BM@>O>KL ;O ,>=:<MB> .::EP>KDIE::ML FLM>K=:F H>DO>KSHK@BG@ 0BEE: 3 >G "::@ #EENLMK:MB>L :GC: -<A::I PPP =:GC:L<A::I GE ">M PHHK= >:LR<K:MB> BL ;>=:<AM =HHK GC: 1:LL>G::K PPP :GC:P:LL>G::K GE

BL ; G    GN K 

)I =BM P>KD BL >>G K>:MBO> HFFHGL EB<>GMB> G::FLO>KF>E=BG@ Â&#x2039; GB>M <HFF>K

<B>>E Â&#x2039; @>>G :?@>E>B=> P>KD>G (>=>KE:G= O:G MH>I:LLBG@ BM ;>M>D>GM =:M OHHK GB>M <HFF>K<BeE> =H>E>BG=>G => @>;KNBD>K =BM P>KD F:@ A>K@>;KNBD>G DHIBeK>G >G O>KLIK>B=>G FBML HG=>K G::FLO>KF>E=BG@ >G SHG=>K ;>P>KDBG@ BC A>K@>;KNBD >G O>KLIK>B=BG@ =B>G>G =>S> EB<>GMB>OHHKP::K=>G O>KF>E= M> PHK=>G ::G =>K=>G HG=>K O>KPBCSBG@ G::K K>:MBO> HFFHGL 0>K=>K ;>KNLM>G :EE> :NM>NKLK><AM>G >G =:M:;:GDK><AM>G O:G =>S> NBM@:O> ;BC => :NM>NKL >G -=N /BM@>O>KL ;O #G @>PHHG (>=>KE:G=L OHHK =BM ;H>D FH>M C> ;>M:E>G F::K C> DNGM =BM P>KD LMK:DL @K:MBL :EL I=? ;>LM:G= =HPGEH:=>G A>K@>;KNBD>G ;BCOHHK;>>E= :EL HG=>KPBCLF:M>KB::E MH>I:LL>G BG C> >B@>G P>KD >G =HHKLMNK>G HG=>K OHHKP::K=> =:M C> >K S>E? @>>G @>E= ::G O>K=B>GM 0>KDHI>G H? @>;KNBD>G OHHK <HFF>K<BeE> :<MBOBM>BM>G D:G =NL GB>M )I =>S> F:GB>K ;EBC?M A>M P>KD HHD ;>L<ABD;::K :EL A>M BG => MH>DHFLM BG =KNDOHKF GB>M F>>K M> DKBC@>G BL 0HHK F>>K BG?HKF:MB> PPP <K>:MBO><HFFHGL GE 4H>DPHHK=>G ;NK>:N<K:MB> HK@:GBL:MB> G>MP>KD IKH?>LLBHG:EL
9<JK<C<Q<I# 0KBCP>E F>M>>G G: => IN;EB<:MB> O:G :LR<K:MB> >BG= :N@NLMNL  O>KL<A>G>G MB>GM:EE>G K><>GLB>L >G ::G;>O>EBG@>G HI BGM>KG>M BCG: :EE> K>:<MB>L P:K>G EHO>G= > F>>LM @>GH>F=> PHHK=>G P:K>G BGLIBK>K>G= ;::G;K>D>G= >G S>>K OEHM @>L<AK>O>G >G O:G => F>>LM DKBMBL<A> K>:<MB>L DP:F O:G K:GL ,H>F>G "BC BL BG  F>M I>GLBH>G @>@::G G: >>G LN<<>LOHEE> EHHI;::G P::KBG ABC HG=>K :G=>K> =>KMB>G C::K EB= P:L O:G => =BK><MB> >G ,::= O:G >LMNNK O:G !>G>K:EB 0>KS>D>KBG@L

@KH>I =BK><MB>OHHKSBMM>K O:G > F>KL?HHKML> 0>KS>D>KBG@>G >G @KH>IL=BK><

M>NK )K@:GBL:MB> O:G HKMBL -, K:GL >K@>K=> SB<A MBC=>GL A>M E>S>G ::G => LHFL D:KBD:MNK:E> ;>L<AKBCOBG@ O:G => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB> >LHG=:GDL <HG<EN=>>KM ,H>F>G G: E>SBG@ #D OBG= :LR<K:MB> >>G ;H>D =:M >ED> SB<AS>E? L>KB>NL G>F>G=> E>B=BG@@>O>G=> FH>M E>S>G Ž )I O>KSH>D O:G => :NM>NKL L<AK>>? ABC >>G OHHKPHHK= ;BC => MP>>=> =KND = MAL?=N=J

MFFINFFI;9@A;<)<FGC8>< :LR<K:MB> BL >>G FNLM OHHK B>=>K> F:G:@>K =B> SB<AS>E? L>KB>NL G>>FM EL C> OBG=M =:M => ANB=B@> HK@:GBL:MB>L ;NK>:N<K:MBL<A SBCG P::K;BC A>M F:G:@>

F>GM OHHK:E ;>SB@ BL => >B@>G IHLBMB> O>BEB@ M> LM>EE>G D>GGBL GB>M P>GLM M> =>E>G SH O>>E FH@>EBCD K>@>EL ;>=>GDM HF A>M ;>LM::G=> BG LM:G= M> AHN=>G BGGHO:

MB>O> B=>>eG :EL ;>=K>B@>G= >KO::KM >G MHI =HPG PBE ::GLMNK>G =:G DNG C> =BM OHHKPHHK= @>KNLM HO>KLE::G >G @>EBCD ::G A>M E>S>G O:G A>M ;H>D ;>@BGG>G 0BG= C> ><AM>K =:M >K HHD O>>E HK@:GBL:MB>L SBCG P::K => E>B=BG@ P>E =>@>EBCD ;>SB@ BL F>M A>M HK@:GBL>K>G O:G => FB==>E>G SH=:M IKH=N<M>G >G =B>GLM>G @>E>

O>K= PHK=>G =B> ::GLENBM>G HI => ;>AH>?M> O:G => DE:GM E>>L =:G =BM OHHKPHHK= HF M> OHHKDHF>G P:M FBC HO>KDP:F ;BC A>M E>S>G O:G A>M ;H>D #D S>E? P>K= G:F>EBCD P:M @>iKKBM>>K= MH>G BD HI SH O>>E IE::ML>G >>G D:KBD:MNNK ::GMKH? O:G P:M => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> P>K= @>GH>F= #D A>KD>G=> =::KBG GB>M F>>K => HK@:GBL:MB>L SH:EL BD =B> S>E? A>; @>D>G= (:MNNKEBCD ;>LM::G >K HK@:GBL:MB>L P::K ;NK>:N<K:MB> >G ABeK:K<AB> >>G ;>E>FF>KBG@ OHKF>G F::K >K SBCG >K HHD A>>E O>>E =B> :G=>KL BG >ED::K LM>D>G (>>F => DE>BG>K> HK@:GBL:MB> P::K => HHKLIKHGD>EBCD> >B@>G::K HG=>KG>F>K GH@ ::G A>M KH>K LM::M "BC BL NBMLM>D>G= HI => AHH@M> O:G P:M >K HI => OEH>K

(


) %7 ='6%8- )

LI>>EM ABC P>>M IKBF: SBCG I>KLHG>>E M> FHMBO>K>G SBCG HK@:GBL:MB> D>GM >>G FBGBFNF ::G K>@>EL >G DHKM> <HFFNGB<:MB>EBCG>G :G SBCG >K => P:M @KHM>K> HK@:GBL:MB>L P::K :K;>B=LO>K=>EBG@ GHH=S:D>EBCD PHK=M :M E>O>KM OHHK=>>E HI F::K HHD NBM=:@BG@>G "H> SHK@ C> ;BCOHHK

;>>E= =:M => HG=>K=>E>G HIMBF::E HI >ED::K ::G@>LEHM>G ;EBCO>G "H> AHN= C> => ?H<NL HI => DE:GM >G HI => LMK:M>@BL<A> OK::@ PA:M ;NLBG>LL :K> P> BG >M<>M>K: G =:M SBCG GN G>M => M:D>G O:G A>M F:G:@>F>GM 1:GG>>K => @KH>B O:G => HK@:GBL:MB> O>K=>K@::M F>>LM:E =HHK ?NLB> H? HO>KG:F> PHK=>G =>S> NBM=:

@BG@>G @KHM>K > :?LM:G= O:G MHI MHM ;>=KBC?LOEH>K BL HGHO>K;KN@;::K @KHHM ::G A>M PHK=>G ::G=>>EAHN=>KLP::K=> >BLM :EE> ::G=:<AM HI O:G => MHI LM:FF>GLMKBC= MNLL>G => HHKLIKHGD>EBCD> ;>=KBCO>G PHK=M OHHK LHFFB@>G >>G ?:OHKB>M LI>E $NBLM ;BC =>S> HK@:GBL:MB>L LI>>EM O>>E O:G =:M@>G> P:M BG A>M ;H>D :EL D>GF>KD>G O:G HK@:GBL:MB>L @>SB>G PHK=M G S>D>K OHHK =>S> HK@:GBL:MB>L BL A>M @>;H=>G> BGM>K>LL:GM 'BCG :=OB>L BL MBE GB>M M> SP::K ::G => ;>L<AKBCOBG@ O:G => ABeK:K<ABL<A>

;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> F::K OHE@ A>M ;>MHH@ =:M M>ED>GL ::G@>>?M HI P>ED> PBCS> => FH@>EBCD> D:K:DM>KBLMB>D>G O:G >>G HK@:GBL:MB> ;>iGOEH>= @::G PHK=>G =HHK GB>NP> HGMPBDD>EBG@>G 1:M SBCG => >??><M>G O:G => GB>NP> BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ P::KBG F>G BG?HKF:MB> PBE HGMLENBM>G >G =>E>G OHHK A>M HIEHLL>G O:G IKH;E>F>G 1:M BL A>M >??><M =::KO:G HI => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK GN BG?HKF:MB> DKBLDK:L =HHK => HK@:GBL:MB> D:G LMKHF>G 1:M SBCG => @>OHE@>G P:GG>>K BG?HKF:MB> OKBC NBM@>PBLL>E= D:G PHK=>G F>M => ;NBM>GP>K>E= 1:M SBCG => @>OHE@>G OHHK => :K;>B= => ?NG<MB> => IHLBMB> 1:M @>;>NKM >K P:GG>>K A>M LH<B:E> D:IB

M::E O:G B>F:G= DHFM M> LM::G G::LM H? S>E?L BG IE::ML O:G P:M SBCG ?NG<MB> BG A>M ><HGHFBL<A O>KD>>K P::K= BL 1:M SBCG => @>OHE@>G O:G A>M FH;BEBL>K>G O:G <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> HI A>M IKH=N<M O:G >>G ;>=KBC? HI => ;>=KBC?L>M

AB>D 1:M ;>M>D>GM => =>O:EN:MB> O:G >B@>G=HF P::KOHHK OKN<AM@>;KNBD BG => IE::ML MK>>=M G P:M ;K>G@>G => O>KO:G@>KL O:G A>M MK:=BMBHG>E> @>E= M>P>>@ EL C> S:D>G >>KLM P>@@>>?M O>K=B>G C> =:G GH@ P:M )I O>>E O:G =>S> OK:@>G @::M A>M ;H>D BG F::K A>M BL => NBM=:@BG@ OHHK => E>S>K HF => OK::@ ::G SB<AS>E? H? ::G SBCG HK@:GBL:MB> M> LM>EE>G ">M ;H>D BL NBM>KF:M> ;H>B>G= F>=> =:GDSBC => O>E> IK:DMBCDOHHK;>>E=>G M>K BEENLMK:MB> O:G P:M >K ::G @>OHE@>G :E SB<AM;::K BL #D OBG= :LR<K:MB> >>G ;H>D =:M >ED> SB<AS>E? L>KB>NL G>F>G=> E>B=BG@@>

O>G=> FH>M E>S>G 0HHK B>=>K :G=>K BL A>M >>G NBM>KF:M> BGM>K>LL:GM ;H>D

)
=:M E::M SB>G AH> => P>K>E= ::G A>M O>K:G=>K>G BL >G BG P>ED HG@>D>G= M>FIH ">M BL GB>M HG=>GD;::K =:M => ?:L> =B> PBC GN F>> F:D>G BG => MH>

DHFLM O>K@>E>D>G PHK=M F>M => IKHFBG>GM> IE>D O:G => #G=NLMKBeE> ,>OH

ENMB> >G PB> P>>M PHK=M A>M =:G => MBC= O:G => :LR<K:MB> @>GH>F= K:GL ,H>F>G ;GFGGE GJ?9FAK9LA=<=KCMF<A?= !=H=FKAGF==J< F9 B9J=FD9F? GH <AJ=;LA= =F ,N FAN=9M O=JCR99E L= RABF ?=O==KL :AB N=JR=C=J99JK <NAK==JL =F ;G9;@L GF<=J E==J RRH=JK

0D9C NGGJ @=L L=J H=JK= ?99F N9F <= LO==<= GHD9?= CO9E =J FG? ==F AFL=J=KK9FL :=JA;@L :AFF=F

88E9<M<C@E> :LR<K:MB> BL BG FBCG H@>G >>G IK:<AMB@ @>L<AK>O>G ;H>D ;>LM>F= OHHK >>G @KHHM IN;EB>D >G F>M >>G BGAHN= P::KF>> BD A>M S>>K >>GL ;>G #G FBCG ;H>D > 1>K>E= K>>DM )I>G =:M >BG=  O>KL<ABCGM SNE C> MP>> AHH?=

LMNDD>G ::GMK>??>G P::KBG BD S>E?L =>S>E?=> EBM>K:MNNK A>; @>;KNBDM >G MHM =>S>E?=> <HG<ENLB>L DHF :M D:G @>>G MH>O:E SBCG 1BC @>O>G >>G >Q:<M> P>>K@:O> O:G A>M@>>G ><AM BG => P>K>E= ::G => A:G= BL *KH? =K 1BF $ => ,B==>K "GG?D=J99J .G=CGEKLGF<=JRG=C /FAN=JKAL=AL .O=FL=

*
@E?FL; ( @ec\`[`e^ ) ;\\XjpZiXk`jZ_\Y`Yc`fk_\\b * Qn\id\e + <ogcfj`\mXeb\ee`jfekn`bb\c`e^\e`eefmXk`\ , ;peXd`\b\ejcX^biXZ_kmXee\kn\ib\e - KXc\ek^\[`akY\k\i`ee\kn\ib\e[Xe`e_`Â&#x2021;iXiZ_`\Â&#x2021;e . NXXi[\Y\gXc`e^ / Q`e^\m`e^ 0 <XjpZiXk`\`e[\gifĂ&#x201D;kj\Zkfi (' <XjpZiXk`\`e[\efe$gifĂ&#x201D;kj\Zkfi (( 8e[\ijn\ib\e#jc`dd\in\ib\e

,


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB(J8D<E><M8K -RSVKERMWEXMIQSHIPPIRZERHIIIIY[[EVIRLMtVEVGLMIQEGLXGSRXVSPI IR OIRRMWQSRSTSPMI HI FIPERKVMNOWXI QEREKIQIRXXSSPW (SSV HI OSQWX ZERHIMRJSVQEXMIQEEXWGLETTMNLIFFIRHI^IXSSPWWXIVOEEROVEGLXMRKI FSIX 3J QIR LIX RY [MP SJ RMIX SVKERMWEXMIW [SVHIR WXIIHW QIIV ZER SRHIVEJ EERKIWXYYVH MR TPEEXW ZER XSTHS[R ;I ^YPPIR QSIXIR PIVIR SQKEERQIXHIRMIY[I[IXXIRIRQSKIPMNOLIHIR(EXMW[EXIEW]GVEXMI HSIX )EW]GVEXMI KEEX H[EVW HSSV FIWXEERHI SVKERMWEXMIWXVYGXYVIR LIIR 1EEVIEW]GVEXMIMWKIIREREVGLMIKIIRTSPMXMIOTEQµIX,IXMWIIRQERMIV ZER[IVOIR>S[IPZSSVMRHMZMHYIREPWZSSVSVKERMWEXMIW)RzzOZSSVHI XVEHMXMSRIPIQEREKIV

-


(

@EC<@;@E> ?\kgifYc\\d

&MNREIPOTVSFPIIQMRHILYMHMKIWEQIRPIZMRKMWMRHIOIVRIIRFYVIEY GVEXMWGLTVSFPIIQ)V^MNRKIRSIKQIRWIRHMIHISTPSWWMRKIREP[IXIR QEEVHIYMXZSIVMRK[SVHX RSK FIPIQQIVHHSSVIIRZIVWXMOOIRH[IF ZERFYVIEYGVEXMIVIKIPWTVSXSGSPPIRTVSGIHYVIWLMtVEVGLMItRIRIIR KIFVIOEERWEQIR[IVOMRK

;\fgcfjj`e^ )EW]GVEXMIMWIIRRMIY[IQERMIVZER[IVOIRSVKERMWIVIRIRWEQIR[IV OIRMRHIIIIY[¦FMRRIRHIFIWXEERHIWTIPVIKIPWqRLERHMKKIFVYMO QEOIRHZERHIZSSVMIHIVIIRZVMNXSIKEROIPMNOIZIV[SVZIRLIHIRZERHI MRJSVQEXMIXIGLRSPSKMI(IIEW]GVEXMIMWHIPIYOWXIZSVQZERFYVIEY GVEXMI(IQMRWXQSIMPMNOI)RLIXPIYOIMWYOYRXIVQSVKIRSGLXIRHEP QIIFIKMRRIR3JYRYEJHIPMRKWQEREKIVFIRXSJFIPIMHWEQFXIREEV ^^T«IVSJZVMN[MPPMKIVFMNHITPEEXWIPMNOIWTSVXGPYF9LSIJXRMIXXI[EGLXIR STHIZSPKIRHIZIVOMI^MRKIRSJSTHIZSPKIRHIHMVIGXMIZIVKEHIVMRK(I IEW]GVEXMIMWIIRQERMIVZER[IVOIR

<8JP:I8K@<#?F<N<IBK;8K;8E6 > >:LR<K:MB> BL >>G IH@BG@ HF => E>NDLM> >G F:DD>EBCDLM> F:GB>K O:G ;NK>:N<K:MB> NBM M> OBG=>G -ENBI>G=>KPBCL BL => FH=>KG> L:F>GE>OBG@ => :?@>EHI>G MB>G C::K O>K:G=>K= BG >>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ > M><AGB>D ?:<BEBM>>KM F>>K =:G HHBM =:M D>GGBL @>F:DD>EBCD MH>@:GD>

EBCD BL >G =:M F>GL>G HI @KHM> L<A::E F>M >ED::K O>K;HG=>G SBCG HHK => <HF;BG:MB> O:G =>S> MP>> ?:<MHK>G HGMLM::G HO>K:E G>MP>KD>G =B> >GHKF DK:<AMB@ >G O>>E;>EHO>G= SBCG > O>K:G=>KBG@>G @::G LG>E > <HF;BG:MB> O:G OKBC MH>@:GD>EBCD> D>GGBL >G O>K;HG=>G L:F>GP>KD>G=> F>GL>G BL SH DK:<AMB@ =:M >K HI>>GL HO>K:E D:GL>G EB@@>G HF @KHM> OK::@LMNDD>G HI M> EHLL>G EE>>G BG => IK:DMBCD BL =:M LHFL GH@ E:LMB@ HF=:M => HIEHLLBG@>G O::D ;>E>FF>K= PHK=>G =HHK => ;NK>:N<K:MB> O:G @KHM> EH@@> HK@:GBL:MB>L

.


) %7 ='6%8- )

1> =H>G =BG@>G F>>LM:E HI => HN=> F:GB>K 1> P>KD>G F>>LM:E BG HK@:GB

L:MB>FH=>EE>G =B> HGMPBDD>E= SBCG BG >>G MBC=I>KD OkkK => BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ >G MBC=I>KD =:M SB<A D>GF>KDM> =HHK HGMH>@:GD>EBCD> :?@>L<A>KF=> BG?HKF:MB> %>GGBL BL F:<AM >G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNK>G DP:F>G =::K EH@BL<A>KPBCL NBM OHHKM '::K GN BG?HKF:MB> SH MH>@:GD>EBCD BL @>PHK=>G SBCG =B> HN=> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MN

K>G HI>>GL >>G LMND FBG=>K EH@BL<A G :EL D>GGBL BL F:<AM DEHIM ‹ >G PB> A>>?M =::K HHBM ::G @>MPBC?>E= ‹ SBCG P> =:G GB>M :EE>F::E F:<AMB@ @>PHK

=>G GN P> :EE>F::E MH>@:G@ MHM =B> D>GGBL A>;;>G ">M SBCG GB>M :EE>>G => ;NK>:N<K:MBL<A> K>@>EL =B> => OHHKNBM@:G@ ;>E>FF>

K>G 'BGLM>GL G>M SH ;>E:G@KBCD SBCG => O:LM@>KH>LM> @>PHHGM>L O:G A>M BG=BOB=N 1> A>;;>G P>E GB>NP> BGSB<AM>G GB>NP> DK:<AM>G GB>NP> FH@>EBCDA>=>G F::K P> DNGG>G >K O::D GH@ GB>M F>> P>KD>G .>F>>K =::K P> @>P>G= SBCG HF M>KN@ M> O:EE>G HI => HN=> F:GB>K O:G =>GD>G >G => ;>D>G=> F:GB>K O:G P>KD>G > >:LR<K:MB> BL =::KHF kkD >>G ;>PNLMPHK=BG@LIKH<>L 1> FH>M>G >K::G P>GG>G =:M A>M O:G ;HO>G G::K ;>G>=>G ::GLMNK>G O:G >>G HK@:GB

L:MB> :G=>KL P>KDM =:G O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G G A>M BL S>E?L => OK::@ H? >K BG => >:LR<K:MB> >G BG => G:;BC> MH>DHFLM GH@ P>E LIK:D> BL O:G >>G ;HO>G HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> D>GGBL LEBF =>E>G K:=B<:E> MK:GLI:K:GMB> HI>GA>B= O>K;BG=>G SP>KF>G ‹ =:M SBCG MRIBL<A> MA>F:L O:G FH=>KG> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G P::K;BC GB>M F>>K O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G H? O:G ;HO>G G::K ;>G>=>G PHK=M @>=:<AM > >:LR<K:MB> BL FBG=>K EBG>:BK O:G ::K= >G PBE :E =>S> MA>F:L O>K;BG=>G

<8JP:I8K@<#N8K?<KEàyK@J > >:LR<K:MB> ;B>=M @>>G I:GDE:K> HIEHLLBG@>G F::K BL F>>K >>G =>GDKB<A

MBG@ > >:LR<K:MB> ;B>=M =BL<NLLB>INGM>G =B> B>=>K>>G BG LM::M LM>EE>G HF HIEHLLBG@>G M> ;>=>GD>G )F ;>LM::G=> FH@>EBCDA>=>G M> ;>GNMM>G > >:LR<K:MB> BL @>>G :G:K<AB> > >:LR<K:MB> BL @>>G K>OHENMBHG:BK> LMKH

FBG@ =B> ;NK>:N<K:MBL<A> LRLM>F>G HFO>K PBE D>@>E>G 1:GM F>M => ;NK>:N<K:MB> BL BG => D>KG GB>ML FBL EL PBC >>G ;KHH=C> A:KBG@ DHI>G ;BC >>G OBLLM:EE>MC> =:G BL A>M >>G A>>E IK>MMB@ B=>> =:M >K BGLM:GMB>L ;>LM::G =B> <HGMKHE>K>G H? =B> OBL GB>M M> O>>E ;:<M>KBeG ;>O:M )HD BL A>M –CG =:M >K BGLM:GMB>L SBCG =B> K>@>EL HILM>EE>G HF >KOHHK M> SHK@>G =:M => S>> GB>M PHK=M E>>@@>OBLM SH=:M HGS> G:DHF>EBG@>G HHD GH@ O:G >>G ;KHH=C> A:KBG@ DNGG>G @>GB>M>G EE>>G >>G M>O>>E ::G ;NK>:N<K:MB> P>KDM O>KLMBDD>G= >G LM::M HIEHLLBG

@>G BG => P>@ > >:LR<K:MB> IKH;>>KM GB>NP> P>@>G M> OBG=>G P::K;BC IKH

/


 - 2 0) - (- 2 +

;E>F>G :EL D:GL>G PHK=>G @>SB>G G P::K D:GL>G PHK=>G HF@>S>M BG <K>

:MB>O> HIEHLLBG@>G

MFFIN@<@J;@K9F<B6 #G >ED> @KHM> @KH>I F>GL>G BG >ED> HK@:GBL:MB> ;>OBG=>G SB<A SHP>E ;>AHN=SN<AMB@>G :EL O>K:G=>KBG@L@>SBG=>G BM ;H>D KB<AM SB<A OHHKG:F>

EBCD HI BG=BOB=N>G =B> LMK>O>G G::K O>K;>M>KBG@>G )I F>GL>G =B> SB<A K>:

EBL>K>G =:M >>G O>K;>M>KBG@ I>K =>–GBMB> >>G O>K:G=>KBG@ BL AH> O>KO>E>G= =:M HHD D:G SBCG P:GM O>K:G=>KBG@>G @::G GN >>GF::E @>I::K= F>M HGS>

D>KA>=>G >G D:K:DM>KL<A>ML O:G => @>FB==>E=> >:LR<K::M SHN >K :EL OHE@M NBM DNGG>G SB>G A>M BL B>F:G= =B> SBCG P>KD F>M >GMAHNLB:LF> >G I:LLB> =H>M #>F:G= =B> EB>O>K => A:G=>G NBM => FHNP>G LM>>DM =:G => D:GMC>L >K :—HHIM #>F:G= =B> SB<A GB>M O>KL<ANBEM F::K BGBMB:MB>? =NK?M M> G>F>G >G SBCG G>D NBM =NK?M M> LM>D>G #>F:G= =B> OH>EM =:M => HN=> P>@ O::D GB>M F>>K => CNBLM> BL #>F:G= =B> LH<B::E F::ML<A:II>EBCD ;>PNLM BL O>K:GM

PHHK=>EBCDA>B= G>>FM >G SBCG LE:@DK:<AM PBE O>K@KHM>G #>F:G= =B> GB>M SH GH=B@ A>M PB>E AH>?M NBM M> OBG=>G F::K @K::@ @>;KNBDF::DM O:G => FH@>

EBCDA>=>G =B> >K :E SBCG > >:LR<K:MB> LM::M EHL O:G A>M MRI> HK@:GBL:MB> )O>KA>B= H? ;>=KBC?LE>

O>G =:M F::DM BG IKBG<BI> GB>M NBM (>M SH @H>= :EL ;NK>:N<K:MB> SHP>E ;BC HO>KA>B=LBGLM:GMB>L :EL ;BC @KHM> <HFF>K<BeE> ;>=KBCO>G A>>KLM 0HHK >>G >:LR<K::M F::DM A>M GB>M NBM H? ABC => >:LR<K:MBL<A> P>KDPBCS> MH>I:LM BG >>G GHG IKH–MHF@>OBG@ HF >>G F::ML<A:II>EBCD OK::@LMND HI M> EHLL>G H? BG => <HGM>QM O:G >>G ;>NKL@>GHM>>K=> FNEMBG:MBHG:E OHHK A>M O>K@KHM>G O:G A>M F:KDM::G=>>E > >:LR<K:MB> LM::M HHD EHL O:G K:G@>G >G LM:G=>G #>=>K>>G D:G >:LR

<K::M SBCG O:G ) MHM CHG@LM> ;>=B>G=> O:G FBGBLM>K MHM @>F>>GM>:F;M>

G::K > >:LR<K:MB> EHHIM =P:KL =HHK :EE> ;>LM::G=> ABeK:K<AB>eG A>>G 0B: M:EEHS> ?HKF>E> >G BG?HKF>E> G>MP>KD>G SBCG >K <HGM:<M>G MNLL>G AHH@@>

IE::MLM>G >G E::@@>IE::MLM>G BG => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK 4BC <HFFNGB<>K>G F>M >ED::K >G =>S> <HGM:<M>G A>;;>G GB>M :EE>>G BGOEH>= HI => ;>LENBMOHKFBG@ F::K HHD LM>>=L O:D>K >G LM>>=L BG@KBCI>G=>K K><AM

LMK>>DL HI => NBMOH>KBG@ O:G GB>NP> BGBMB:MB>O>G

ääBMFFI;<KI8;@K@FE<C<D8E8><I '::K kkD => MK:=BMBHG>E> ;>AHN=SN<AMB@> F:G:@>K H? E>B=BG@@>O>G=> A>>?M O>>E ;::M ;BC D>GGBL HO>K => >:LR<K:MB> "BC D:G >K SBCG OHHK=>>E F>> =H>G 1:GM >ED> F:G:@>K P>>M =B>I BG SBCG A:KM =:M ;>AHN=SN<AM GHHBM F>>K D:G SBCG =:G >>G MBC=>EBCD> LMK:M>@B> HF :EL HK@:GBL:MB> M> HO>KE>O>G )HD :E BL >>G HK@:GBL:MB> GH@ SH I>K?><M => P>K>E= LM::M GB>M LMBE > HF@>

OBG@ O:G >>G HK@:GBL:MB> O>K:G=>KM OHHKM=NK>G= > OK::@ O:G DE:GM>G O>K

:G=>KM => ;>AH>?M>G O:G F>=>P>KD>KL O>K:G=>K>G A>M ::G;H= HI =>

0


) %7 ='6%8- )

:K;>B=LF:KDM O>K:G=>KM => M><AGHEH@B> O>K:G=>KM >G A>M ::G;H= O:G <HG

<NKK>GM>G O>K:G=>KM G HF A>M GH@ <HFIE>Q>K M> F:D>G =HHK =>S> OHHKM

=NK>G=> LMKHHF O:G O>K:G=>KBG@>G DHF>G => ;>=K>B@BG@>G >G => <HG<NK

K>GMB> GB>M :EE>>G NBM O>KP:<AM> F::K HHD NBM HGO>KP:<AM> AH>D %&' <HG<NKK>>KM GB>M :EE>>G F>M :LRC>M F::K HHD F>M GB>NP> AH@>LG>EA>B=L

MK>BG>G =B> >>G :EM>KG:MB>? DNGG>G ;B>=>G OHHK OEB>@K>BS>G H<: HE: <HG

<NKK>>KM GB>M :EE>>G F>M *>ILB F::K HHD F>M >>G =K:GDF>KD =:M >>G GB>NP LM>KD O>K;>M>K= O>KL OKN<AM>GL:I HI => F:KDM ;K>G@M ,.& HG=>KOBG=M GB>M :EE>>G <HG<NKK>GMB> O:G -- >G O:G => IN;EB>D> HFKH>I F::K HHD O:G –EF =O=L =B> HI>>GL OHHK MP>> >NKH BG => ;:DD>G O:G K>> ,><HK= -AHI EB@@>G > @H>=EHI>G=> DKH>@ D:FIM GB>M :EE>>G F>M => =K>B@BG@ =:M => DE:G=BSB> P>@EHHIM G::K A>M GB>NP> MK>G=R <:?b BG => LM:= F::K HHD G::K ANBLD:F>KL HF=:M => DE:GM =::K GH@ PbE F:@ KHD>G ">M BL GB>M :E M> @>P::@= HF M> O>KHG=>KLM>EE>G =:M >ED> HK@:GBL:MB> =B> DB>LM OHHK => INK> ;>AHN=SN<AM SBCG >B@>G @K:? @K::?M 0KH>@ H? E::M BL >K @>>G IE::ML F>>K OHHK => >>GL SH LN<<>LOHEE> ;>AHN=SN<AMB@> HK@:GBL:MB> =HHK=:M OK::@ >G ::G;H= BG => ><HGHFB> BG@KBCI>G= SBCG O>K:G=>K= > HK@:GBL:MB> OHHKM=NK>G= ::GI:LL>G >G O>K;>M>K>G BL >>G FNLM HF M> HO>KE>

O>G 0>K:G=>KBG@>G SBCG >>G GHH=S::D

9FE;><EFFK 0>K:G=>KBG@>G SBCG GHH=S:D>EBCD > O:G G:MNK> O>K:G=>KBG@L@>SBG=> >:LR

<K:M>G DNGG>G =::KHF G:MNNKEBCD> ;HG=@>GHM>G SBCG O:G => ;>AHN=SN<A

MB@> MK:=BMBHG>E> F:G:@>K >B=>G =B>G>G BFF>KL A>MS>E?=> =H>E >KOHHK SHK@>G =:M => HK@:GBL:MB> >>G GNMMB@> ;BC=K:@> ;EBC?M E>O>K>G SH=:M => HK@:

GBL:MB> HHD BG => MH>DHFLM ;>LM::GLK><AM AHN=M ">M ;BCDHF>G=> OHHK=>>E OHHK => MK:=BMBHG>E> F:G:@>K BL =:M => >:LR

<K:M>G GN CNBLM FA=L : IKBHKB ::G SBCG LMH>EIHM>G S:@>G $NBLM HI =BM INGM A>;;>G F:<AMA>;;>KL >>G =B>I@>PHKM>E=> :K@P::G M>@>G O>K:G=>KBG@L@>

SBG=> DK:<AM>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> #G => F:G:@>F>GMMA>HKB>eG O:G => > >>NP LI>>EM => ABeK:K<AB> >>G <KN<B:E> KHE )K@:GBL:MB>L P>K=>G O:G ;HO>G G::K ;>G>=>G ::G@>LMNNK= > D>GGBL >G BG?HKF:MB> =B> => GHH=S:

D>EBCD> ;HNPLM>G>G OHKF>G OHHK >>G @H>=> ;>LENBMOHKFBG@ P>K=>G BG => MHI O:G => ABeK:K<AB> :?@>L<A>KF= > M:E>GMOHEE> >G :F;BMB>NS> F>=>P>K

D>KL BG HK@:GBL:MB>L LMNBMM>G =BDPBCEL HI =>S> ;>E>FF>K>G=> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK )F >>G SBGOHEE> ;BC=K:@> M> DNGG>G E>O>K>G ::G => OHHKNBM@:G@ O:G => HK@:GBL:MB> A:==>G SBC MH>@:G@ GH=B@ MHM => BG?HKF:MB>;HNPLM>G>G G HF =B> MH>@:G@ M> O>KDKBC@>G FH>LM>G SBC >>KLM DEBFF>G BG => ABeK:K

<AB> G HF M> DNGG>G DEBFF>G BG => ABeK:K<AB> P:L A>M O::D GHH=S:D>

EBCD HF M> S:@>G ::G => LMH>EIHM>G O:G F>GL>G AH@>K BG => ABeK:K<AB> 0>K

;>M>KBG@ O:G => HK@:GBL:MB> P:L O>>E:E A>M :<AM>KEB@@>G=> B=>:EBLMBL<A>

('


 - 2 0) - (- 2 +

=H>E F::K => K:MK:<> BG => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK P>K= A>M FB==>E HF =:M =H>E M> ;>K>BD>G #G => ANB=B@> L:F>GE>OBG@ BL =:M FB==>E :<AM>KA::E= HHK => HIDHFLM O:G => BG?HKF:MB>M><AGHEH@B> BL => F>>LM> BG?HKF:MB> MK:GLI:K:GM >G OKBC MH>@:GD>EBCD @>PHK=>G #G => F>>LM> HK@:GBL:MB>L A>>?M => FH=:E> F>=>

P>KD>K OKBC MH>@:G@ MHM <HFINM>KLRLM>F>G >G =:M:;:L>L =B> >>G L<A:M ::G BG?HKF:MB> A>K;>K@>G =B> GH=B@ BL OHHK => HG=>K;HNPBG@ >G NBMP>KDBG@ O:G GB>NP> B=>>eG >G LMK:M>@B>eG -M>KD>K GH@ M>@>GPHHK=B@ A>>?M S>E?L >>G LM:@B:BK ;BC >>G FNEMBG:MBHG:E =HHK@::GL MH>@:G@ MHM >>G >GHKF> AH>

O>>EA>B= ;>=KBC?L=:M: >G LM:@B:BK F>M :G:ERMBL<A BGSB<AM >G >>G <K>:MB>O> @>>LM =B> ;>=K>O>G BL BG A>M HGMLENBM>G O:G D>GGBL NBM <HFINM>KLRLM>F>G D:G LHFL F>>K >G ;>M>K> BG?HKF:MB> NBM => =:M:;:L>L =BLMBEE>K>G =:G => ) O:G =:MS>E?=> ;>=KBC? > BFI:<M O:G OKBC MH>@:GD>EBCD> BG?HKF:MB> PHK=M GH@ O::D HG=>KL<A:M >G :F;BMB>NS> M:E>GMOHEE> F>=>P>KD>K AH>?M GB>M E:G@>K SBCG MBC= >G >G>K@B> M> O>KLIBEE>G ::G A>M ;>DEBFF>G O:G => ABeK:K

<ABL<A> E:==>K "BC ;>L<ABDM :E HO>K => GHH=S:D>EBCD> BG?HKF:MB>;HNPLM>

G>G >G D:G F>M>>G ::G => LE:@ F>M =:M@>G> P:M ABC PBE A>M HGMPBDD>E>G >G NBMOH>K>G O:G GB>NP> B=>>eG =B> => HK@:GBL:MB> DNGG>G O>K;>M>K>G O:G HG=>K:? [M BL P:M => >:LR<K::M OHE=H>GBG@ @>>?M "BC PBE >>G P>S>GEBCD> ;BC=K:@> E>O>K>G >G SB<AS>E? GNMMB@ F:D>G :M BGM>K>LL>>KM A>F O>>E F>>K =:G SBCG ?HKF>E> IE::ML BG => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK -M:MNL >G HHD L:E:KBL SBCG K>E:MB>? FBG=>K ;>E:G@KBCD @>PHK=>G SH S:E ;EBCD>G BG E:M>K> AHH?=

LMNDD>G > SBMM>G=> F:<AMA>;;>KL A>;;>G =::KHF P>BGB@ M> OK>S>G O:G => >:LR<K:MBL<A> DK:<AM>G BG => HK@:GBL:MB> #GM>@>G=>>E => >:LR<K:MBL<A> DK:<AM>G ;>L<A>KF>G >>K=>K => IHLBMB> O:G => F:<AMA>;;>KL =HHK=:M S> A>EI>G HF => HK@:GBL:MB> E>O>GLO:M;::K M> AHN=>G BG >>G O>K:G=>K>G=> ;NBM>GP>K>E=

D8E8><IM8E;<KF<BFDJK ">M BL GB>M SH OK>>F= =:M O>>E F:G:@>KL >>G G:MNNKEBCD> :K@P::G A>;;>G HGMPBDD>E= M>@>G O>K:G=>KBG@L@>SBG=> DK:<AM>G #G => HN=> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNK>G A>;;>G SBC O::D >>G E:G@> >G FH>BS:F> P>@ :?@>E>@= HF M> DEBFF>G BG => ABeK:K<AB> ">M BL A>>E F>GL>EBCD HF =B> >>GF::E ;>K>BDM> IHLBMB> :G@LMO:EEB@ M> O>K=>=B@>G #G => >:LR<K:MB> LI>>EM =>S> IKH;E>F:MB>D O>>E FBG=>K 0HHK A>M SBMM>G= F:G:@>F>GM BL A>M HG=>KL<A>B= MNLL>G HK=B

G:BK> ;::GMC>LC:@>KL >G F>=>P>KD>KL =B> HIK><AM => HK@:GBL:MB> PBEE>G O>K

;>M>K>G O>>E =NB=>EBCD>K @>PHK=>G >G ;NK>:N<K:MB> A>>?M H?–<B>>E M>G =H>E HF <HGMKHE> NBM M> H>?>G>G > IKH<>LL>G ;BGG>G HK@:GBL:MB>L FH>M>G OHE

@>GL OHHK:? HI@>LM>E=> K>@>EL >G IKH<>=NK>L O>KEHI>G F>M :EL =H>E >>G AH@>K> ‹ <HGLM:GM> ‹ DP:EBM>BM M> E>O>K>G '::K H?–<B>NL BL >>G ;NK>:N<K:MB> MH<A HHD A>M FB==>E O:G => F:<AMA>;;>K HF SBCG >B@>G IHLBMB> M> ;>P:D>G

((


) %7 ='6%8- )

EL => IHLBMB> O:G => F:<AMA>;;>K GB>M F>>K SH A>OB@ ;>=K>B@= PHK=M BL >K HHD FBG=>K K>=>G OHHK >>G ;NK>:N<K:MB> G BL >K KNBFM> OHHK >>G >:LR<K:MB

L<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK > F:G:@>K O:G => MH>DHFLM BL >>G E>B=>K =B> => ;>AHN=SN<AMB@> >G => O>K:G=>KBG@L@>SBG=> LMKHFBG@>G BG >>G HK@:GBL:MB> P>>M M> BGM>@K>K>G >G MHM >>G B=>::E >O>GPB<AM P>>M M> LF>=>G

K<><E>8J ::KG::LM BL >K BG => >:LR<K:MB> GH@ >>G ;>E:G@KBCD> KHE P>@@>E>@= OHHK => F>>K MK:=BMBHG>>E BG@>LM>E=> F:G:@>K M>@>G@:L @>O>G >G HK@:GBL:MB> =B> GHHBM O>K:G=>KM BL M>G =H=> HI@>L<AK>O>G F::K M> O>>E O>K:G=>KBG@ BL HHD GB>M @H>= >G O>K;>M>KBG@ BL P>EBLP::K I>K =>–GBMB> >>G O>K:G=>KBG@ F::K A>M HF@>D>>K=> @>E=M GB>M (B>M >ED> O>K:G=>KBG@ BL HHD >>G O>K;>M>KBG@ > LE>NM>E MHM LN<<>L EB@M BG A>M F:QBF:EBL>K>G O:G => O>K:G=>KBG@>G =B> => HK@:GBL:MB> O>K;>M>K>G >G A>M FBGBF:EBL>K>G O:G => O>K:G=>KBG@>G =B> GB>M MHM O>K;>M>KBG@>G E>B=>G .>@>G@:L @>O>G M>@>G FBG=>K @>LE::@=> BGBMB:MB>

O>G O:G HG=>K:? PHK=M >>G P>S>GEBCD> M::D O:G => F:G:@>K BG >>G >:LR<K:

MBL<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK (B>M => BGBMB:MB>O>G O>K;B>=>G H? M>@>GAHN=>G SH:EL BG >>G ;NK>:N<K:MB> F>>LM:E @>;>NKM F::K => BGBMB:MB>?G>F>KL A>EI>G BGSB>G P>ED> G:=>E>G =>S> F>M SB<A F>>;K>G@>G >G GB>NP IE:G DHFM GHHBM SHF::K NBM => EN<AM O:EE>G ">M BL =HHK@::GL >>G K>:<MB> HI >>G HG@>

P>GLM> LBMN:MB> EL >>G GB>NP IE:G HGOHHKSB>G> L<A:=NPD:GM>G A>>?M AH>?M GB>M F>M>>G A>M A>E> IE:G BG => IKNEE>G;:D EL A>M IE:G PHK=M ;BC@>

LM>E= D:G A>M O::D :ELGH@ MHM >>G HK@:GBL:MB>O>K;>M>KBG@ E>B=>G

M8E9LCC<98BE88I:F8:? EL BG >>G LMK>G@ ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK BGBMB:MB>O>G O:G HG=>K:? =HHK => AH@>K> F:G:@>F>GME:@>G PHK=>G M>@>G@>AHN=>G A>>?M =BM O::D >>G =>FHMBO>K>G= >??><M ':G:@>KL D>GG>G =:M O>KL<ABCGL>E PBEE>G => =>FHMBO:MB> M>@>G@::G >G A>;;>G =::KHF >>G A>>E :KL>G::E ::G O>KMK:

@>G=> IKH<>=NK>L HGMPBDD>E= HF => LM:MNL JNH M> A:G=A:O>G )@>GL<ABCG

EBCD PHK=>G => BGBMB:MB>O>G >GMAHNLB:LM HGMO:G@>G =HHK A>M F:G:@>F>GM F::K BG => IK:DMBCD BL A>M >??><M A>MS>E?=> :EL P:GG>>K A>M OHHKLM>E =BK><M SHN PHK=>G O>KPHKI>G )I => DHKM> M>KFBCG ;EBC?M => FHMBO:MB> SH GH@ P>E ;>AHN=>G F::K SH=K: => F>=>P>KD>KL BG >>G HK@:GBL:MB> =HHKA>;;>G =:M >ED BGBMB:MB>? BG => ;NK>:N<K:MB> O>KS:G=M EBC=M A>M :EE>>G F::K MHM GH@ F>>K =>FHMBO:MB> > F>>LM :F;BMB>NS> >G M:E>GMOHEE> F>=>P>KD>KL SB>G GH@ F::K bbG FH@>EBCDA>B= HF => HK@:GBL:MB> M> O>K;>M>K>G DEBFF>G BG => ABe

K:K<AB> )? :G=>KL A>M ;>=KBC? O>KE:M>G #G >>G >:LR<K:MBL<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK BL >K KNBF ;::G OHHK BGBMB:MB>O>G O:G HG=>K:? .>@>G@:L O:G ;HO>G:? PHK=M BG SHG <NEMNNK CNBLM O>KP>E

DHF= > ;::L PHK=M GB>M F>>K @>SB>G :EL ;NEE>;:D =B> => O>K:G=>KBG@>G

()


 - 2 0) - (- 2 +

PBE M>@>GAHN=>G F::K F>>K :EL => >KO:K>G <H:<A =B> SBCG >KO:KBG@ >G A>EB

<HIM>KOB>P BGS>M HF => O>K:G=>KBG@>G BG @H>=> ;:G>G M> E>B=>G 4HP>E OHHK F:G:@>KL :EL OHHK GB>M F:G:@>KL PHK=M A>M P>KD>G =::K=HHK E>ND>K BG => >:LR<K:MB> BM BL >>G GB>M M> HG=>KL<A:MM>G OHHK=>>E P:GM BG => F:G:@>F>GMEBM>K:MNNK ;>LM::M >>G @KHM> <HGL>GLNL HO>K A>M O>K;:G= MNLL>G :K;>B=LM>OK>=>GA>B= >G HK@:GBL:MB>I>K?HKF:G<>

QN<ID<E >G ;>E:G@KBCD HG=>K=>>E O:G A>M >:LR<K:MB>=>GDK::F BL A>M @>EHH? BG SP>K

F>G >G BG <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> #G AHH?=LMND @::G P> AB>KHI BG > F:<AMA>;;>K A>>?M => PBCLA>B= GB>M BG I:<AM SH =>GDM => >:LR<K::M '::K => NBMOH>K>G=> F>=>P>KD>K A>>?M =:M >O>GFBG > ;>LM> ;>LEBLLBG@>G SBCG =HHK@::GL @>;:L>>K= HI :EE> BG => HK@:GBL:MB> ;>L<ABD;:K> D>GGBL > ;>LM> HK@:GBL:MB> BL => HK@:GBL:MB> =B> A>M F>>LM @>;KNBDF::DM O:G :EE> ::GP>SB@> D>GGBL >G HK@:GBL:MB> BL >>G SP>KF F>GL>G =B> :EE>F::E HO>K O>KL<ABEE>G=> D>GGBL ;>L<ABDD>G >G @>S:F>GEBCD A>M @ME9F ;9HAL9D O:G >>G HK@:GBL:MB> O>KM>@>GPHHK=B@>G (B>M OHEE>=B@ @>;KNBDF:D>G O:G =BM @ME9F ;9HAL9D BL >>G OHKF O:G ><HGHFBL<A> O>KLIBEEBG@ =B> M> O>K@>EBCD>G BL F>M BG>?Â&#x2013;<BeGM @>;KNBDF:D>G O:G :G=>K> IKH=N<MB>?:<MHK>G SH:EL @KHG=LMH??>G H? F:<AB

G>L >G ;H>K =B> SBCG A:EO> :DD>K HG;>;HNP= E::M H? M> O>>E MK:<MHKL A>>?M LMBELM::G ;>A::EM >>G O>>E E:@>K> G>MMH HI;K>G@LM =:G >>G ;H>K =B> PbE >?Â&#x2013;

<BeGM F>M SBCG IKH=N<MB>?:<MHK>G HFLIKBG@M K BL @>>G >GD>E> K>=>G HF M> O>KHG=>KLM>EE>G =:M =BM GB>M HHD @>;>NKM F>M >>G ;>=KBC? =:M HG:<AMS::F HF@::M F>M SBCG @ME9F ;9HAL9D .H<A BL =BM IK><B>L P:M >K @>;>NKM BG ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MN

K>G ">M EB@M BG => ::K= O:G => ;NK>:N<K:MB> =:M O>>E D>GGBL ;BGG>G => HK@:

GBL:MB> HG;>GNM ;EBC?M >LEBLLBG@>G PHK=>G @KHM>G=>>EL BG => MHI O:G => ABeK:K<AB> @>GHF>G P::K;BC => ::K= O:G => IKH;E>F:MB>D O::D M> >>GSBC=B@ BL ;>EB<AM EL => MHI O:G => ABeK:K<AB> => F:M>KB> M> BG@>PBDD>E= OBG=M >G F>>GM HO>K M> P>BGB@ D>GGBL M> ;>L<ABDD>G A>>?M F>G => @>PHHGM> HF D>GGBL BG M> ANK>G ;BC >QM>KG> >QI>KML (B>ML M>G G:=>E> O:G >QI>KML F::K BG ANG =K:G@ HF SB<A M> IKHÂ&#x2013;E>K>G G>F>G >QI>KML GH@:E >>GL >QMK>F> LM:G=

INGM>G BG K BL G:NP>EBCDL >>G HG=>KP>KI M> ;>=>GD>G H? >K SBCG P>E MP>> D:FI>G O:G MHI>QI>KML M> OBG=>G =B> HO>K >ED::K A>>G ;NBM>E>G F>M <HF

IE>>M M>@>G@>LM>E=> OBLB>L >G F>GBG@>G EL >ED> HK@:GBL:MB> SH P>KDM O:EM A>M G:NP>EBCDL HI :G BL A>M G>M :EL >>G P>K>E=D:FIBH>GL<A:I L<A::ML>G P::K;BC :EE> =>>EG>F>KL HI KB>L> =HHKEHI>KL L<A::ML>G ">M BL >>G LI:GG>G=> P>=LMKBC= >G B>=>K>>G EBCDM LG>E M> @::G MHM=:M >K bbG O>K;>M>KBG@L@>SBG=> :ME>>M >>G I::K DE:IL<A::ML>G ::GMK>DM :G PHK=M HI>>GL =NB=>EBCD =:M B>=>K>>G LG>EE>K A:= DNGG>G L<A::ML>G F>M @>;KNBD O:G >>G BGGHO:MB>

(*


) %7 ='6%8- )

'BLL<AB>G BL =BM >>G —:NP> F>M:?HHK F::K O>>E HK@:GBL:MB>L DHIBeK>G => P>KDPBCS> O:G => <HG<NKK>GM H? ;EBCO>G P>KD>G SH:EL S> A>M :EMBC= A>;;>G @>=::G EL bED> EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC => @>PHHGM> A>>?M HF OEB>@MB<D>ML OHHK:? HI M> LMNK>G G::K A>M ANBL:=K>L >G => I:LL:@B>KL HI A>M OEB>@O>E= BG >BG=>EHS> KBC>G M> E:M>G P:<AM>G HF BG M> <A><D>G =:G EBCD>G :EE> EN<AM

O::KMF::ML<A:IIBC>G >?–<BeGM M> P>KD>G .HM=:M >K bbG F>>LM:E BL =:M >>G GB>NPDHF>K BG => F:KDM ;>=>GDM =:M =B> I:IB>K>G OEB>@MB<D>ML >B@>GEBCD HO>K;H=B@> =H<NF>GM>G SBCG ::G@>SB>G >K :E >>G I:LL:@B>KLEBCLM OHHKA:G

=>G BL P::KHI F>G D:G :?OBGD>G G =:M BG<A><D>G O>>E @>F:DD>EBCD>K HGEBG> D:G SH=:M => DE:GM>G GB>M F>>K >>G NNK BG => KBC AH>O>G M> LM::G 4H=K: bbG ::G;B>=>K HI => F:KDM SNED> BGGHO:MB>L =HHKOH>KM PHK=>G => O>KL<ABEE>G IBCGEBCD =NB=>EBCD >G LM:II>G :EE> ::G;B>=>KL HI => F:KDM F>>LM:E LG>E HO>K HI => GB>NP> P>KDPBCS> (>M SH:EL :EE> P>=LMKBC=L<A::M

L>KL BG DHKM> MBC= F:LL::E SBCG HO>K@>LM:IM HI DE:IL<A::ML>G

?<K;F<CM8E;<<8JP:I8K@< ">M OHHK;>>E= O:G => EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC>G BL BEENLMK:MB>? OHHK => D>KG O:G => >:LR<K:MB> 4HN GN G>K@>GL ;BC :E =B> O>KL<ABEE>G=> EN<AMO::KMF::M

L<A:IIBC>G MPBGMB@ C::K @>E>=>G :E B>F:G= A>;;>G @>S>@= !HA P:M HFLE:<AMB@ >G P:M >>G :=FBGBLMK:MB>DHLM>G HF =B> MB<D>ML HI M> LMNK>G :M =H>G S> ;BC => MK>BG MH<A HHD GB>M :M FH>M MH<A LEBFF>K DNGG>G G SH=K: => >>KLM> OEB>@F::ML<A:IIBC>G HGEBG> MB<D>ML O>KDH<AM>G SHN MH>G HHD :E GB>M F>M>>G B>F:G= A>;;>G ;>=:<AM "b =:G DNG C> HHD P>E => FH@>EBCDA>B= ;B>=>G HF HGEBG> BG M> <A><D>G ">M BL NBM>KLM ::GG>F>EBCD =:M =>S> FH@>EBCD> D>GGBL HF => ;>=KBC?LOH>KBG@ M> O>K;>M>K>G :EE:G@ ::G

P>SB@ P:L BG => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G F>GB@ EN<AMO::KMF::ML<A:I

IBC EE>>G =KHG@ =>S> D>GGBL GB>M =HHK MHM => MHI O:G => ABeK:K<AB> P::K => ;>LEBLLBG@>G P>K=>G @>GHF>G ">M =H>E O:G => >:LR<K:MB> BL HF HK@:GBL:MB>L ;>M>K M> F:D>G >G HF P>KD>G E>ND>K >G @>F:DD>EBCD>K M> F:D>G >M>K @>;KNBDF:D>G O:G => ::GP>SB@> D>GGBL BL => IKBF:BK> ;K:G=LMH? O:G => >:LR<K:MB> )K@:GBL:MB>L DNGG>G ANG IKH<>=NK>L ;>LENBMOHKFBG@ >G HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK >:LR<K:MB

L<A>K BGKB<AM>G >G =::KF>> ANG D:GL HF M> HO>KE>O>G O>K@KHM>G #G=BOB

=N>G ‹ :E =:G GB>M ;BGG>G HK@:GBL:MB>L ‹ AH>O>G =::K GB>M HI M> P:<AM>G F::K DNGG>G FHK@>G :E ;>@BGG>G > BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC A>>?M => MHHEL DE::K@>E>@= HF HI >B@>G AHNMC> SHG=>K D:IBM::EBGO>LM>KBG@>G P>KD

;:K> BGBMB:MB>O>G M> HGMIEHHB>G HF DE>BG> >G @KHM> IKH;E>F>G O:G :EE>KE>B ::K= ::G M> I:DD>G >G O>K;>M>KBG@>G M> <K>eK>G BM D:G SHP>E ;BGG>G :EL ;NBM>G ;>LM::G=> HK@:GBL:MB>L ">M D:G =P:KL =HHK => ;>LM::G=> ;NK>:N

<K:MB>eG H? >K G>MC>L HFA>>G BG A>M @KBCS> @>;B>=

(+


 - 2 0) - (- 2 +

JDJm\imXe^kmc`\^k`Zb\kY`aBCD 8SIZEPSJKIIRXSIZEPQEEVTVIGMIWSTHIHEKHEX[IHIEPMRIE«WWGLVI ZIRSZIVLIXZSSVFIIPHZERZPMIKXYMKXMGOIXWIRMRGLIGOIRFPIIO/01IIR MRRSZEXMIXILIFFIRKIxRXVSHYGIIVH(EXPE^IR[IHIZSPKIRHIHEKMRHI OVERX«%MV*VERGIIR/01LIFFIRLYRIPIOXVSRMWGLIMRWXETOEEVXWIVZMGI YMXKIFVIMH/PERXIROYRRIRZSSVXEERMRGLIGOIRQIXLYRQSFMIPIXIPI JSSR:IVZSPKIRWSRXZERKIR^MNTIVWQW SJTIVIQEMPSTIIRTHE IIR MRWXETOEEVX(I^ILSIJXRMIXQIIVYMXKITVMRXXI[SVHIR(IMRWXETOEEVX FIZEXEPPIMRJSVQEXMIHMIEERKIKIZIR[SVHXSTIIRKI[SRIMRWXETOEEVX MRGPYWMIJIIRYRMIOIFEVGSHI(IFEVGSHI[SVHXKIWGERHFMNHIKEXIIR OER[SVHIRKIXSSRHFMNHIFEKEKIEJKMJXITYRXIRHIZIMPMKLIMHWGSRXVSPI HIPSYRKIWIRHIXE\JVIIWLSTWZER7GLMTLSP« /01IR%MV*VERGI^MNRXVEHMXMSRIPIREXMSREPIPYGLXZEEVXQEEXWGLETTMNIR (SSVHI^IMRRSZEXMILIFFIR^MNQIXKIFVYMOZERWPMQQIMRJSVQEXMIXIGL RSPSKMILYRHMIRWXZIVPIRMRKZIVFIXIVHHIFYVIEYGVEXMWGLIVSQTWPSQT ZIVQMRHIVHIRLIXPIZIRZSSVLYROPERXIREERKIREQIVKIQEEOXRSKPSW ZERHIµMROIOSWXIRFIWTEVMRK3SOFMNHI/01MWQIRMRQMHHIPWFIKSR RIRQIXIEW]GVEXMWGLHIROIR

D88IN88IFD<@><EC@AB6 >G @H>=> O>K;>M>KBG@ PHK=M MH<A F>>LM:E LG>E @>DHIB>>K= =HHK :G=>K>G 1:M BL =:G GH@ A>M OHHK=>>E (N KBC=M B>=>K>>G HI DE:IL<A::ML>G >G A>M @::M =:G P>E >>G LMND LG>EE>K F::K => HG=>KEBG@> O>KL<ABEE>G SBCG GH@ G>M SH @KHHM NL P::K SHN=>G P> HGL =KND HF F:D>G !H>=> OK::@ '::K HHD :E PHK=>G BGGHO:MB>L LG>E @>DHIB>>K= =HHK :G=>K>G MH<A ;EBCO>G => OHHKEHI>KL @>KNBF> MBC= IKH–CM MK>DD>G > >>KLM> =B> >>G BGGHO:MB> LN<<>LOHE BGMKH=N<>>KM O>KP>K?M >>G BF:@HOHHK=>>E "BC PBGM LRFI:MAB> ;BC DE:GM>G LRFI:MAB> HI => :K;>B=LF:KDM :EL @>EB>?=> HK@:GBL:MB> HF ;BC M> P>KD>G >G S>E?L LRFI:MAB> HI => E>O>K:G<B>KLF:KDM :EL @>EB>?=> I:KMG>K HF OHHK M> P>KD>G 1:GM => E>O>K:G<B>K O:G >>G BGGHO>

K>G=> HK@:GBL:MB> DKBC@M S>E? HHD >>G BGGHO:MB>? BF:@H :M BF:@HOHHK=>>E P>KDM F>>LM:E GH@ E:G@ =HHK HHD :EL BGFB==>EL :EE> <HG<NKK>K>G=> HK@:GB

L:MB>L =>S>E?=> IKH=N<M>G E>O>K>G F>M =>S>E?=> IKH=N<MB>PBCS> (H@ ;>E:G@KBCD>K =:G BF:@HOHHK=>>E :EL A>M FHMB>? OHHK A>M LMK>O>G G::K O>K;>M>KBG@>G BL => =K>B@BG@ O:G => ;NBM>GP>K>E= 0>>E BGGHO:MB>L DHF>G O:G ;NBM>G:? O:G ::G;B>=>KL NBM :G=>K> L><MHK>G > MK:=BMBHG>E> EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC>G A>;;>G => BGGHO:MB>L O:G => GB>NPDHF>KL HI => F:KDM @>DHIB>>K= 4> P>KD>G >?–<BeGM>K =:G HHBM M>OHK>G '::K HG=:GDL =B> MH>@>GHF>G >?–<BeGMB> BL => <HG<NKK>GMB> @KHM>K =:G HHBM M>OHK>G $NBLM =HHK =B> GB>NPDHF>KL 1:M :EL => MK:=BMBHG>E> F::ML<A:IIBC>G =B> BGGHO:

(,


) %7 ='6%8- )

MB>L GHN >>GL O>>E >>K=>K SbE? ;>=:<AM SHN=>G A>;;>G EL S> MPBGMB@ C::K @>E>=>G ;>M>K @>;KNBD A:==>G @>F::DM O:G => ::GP>SB@> <HEE><MB>O> BGM>E

EB@>GMB> ;BGG>G => HK@:GBL:MB> :G P:K>G =B> GB>NPDHF>KL P::KL<ABCGEBCD GHHBM MH>@>MK>=>G MHM => F:KDM ">M BL >>G BKHGBL<A> I:K:=HQ 0:GNBM => ;>@KBCI>EBCD> ;>AH>?M> HF => O>KPHKO>G IHLBMB> M> ;>AHN=>G HGMPBDD>E>G HK@:GBL:MB>L >>G LIBGG>GP>; O:G ;NK>:N<K:MBL<A> IKH<>=NK>L >G K>@>EL '::K =B>S>E?=> ;NK>:N<K:MB> P>KDM O>KLMBDD>G= E>@M => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> E:F O>KABG=>KM O>K;>M>

KBG@>G >G EHDM =::K=HHK NBM =:M GB>NP> MH>MK>=>KL HI => F:KDM DHF>G =B> => O>KPHKO>G IHLBMB>L HG=>KFBCG>G > P:E D>>KM A>M L<ABI :M FH>M ;>M>K DNGG>G :M D:G >:LR<K:MBL<A>K

;<:FCC<:K@<M<@EK<CC@><EK@<M8E;@K9F<B -@G=E9C=JK ;@AD<J=F F=N=J @9N= K@G=K SH ENB=M >>G F>KBD::GL LIK>>DPHHK= HO>K EHG@:KML>G =B> KHD>G O>KD>>KL:@>GM>G =B> S>E? =HHK KHH= KBC=>G >G AHO>GB>KL =B> @KBG= BG ANG >B@>G :<AM>KMNBG A>;;>G ">M BL GB>M :EMBC= >O>G @>F:DD>EBCD HF => MA>HKB>eG >G :=OB>S>G =B> C> ;>KH>ILA:EO> O>KDHG=B@M HHD =::=P>KD>EBCD MH> M> I:LL>G BG A>M >B@>G E>O>G '::K :EL :NM>NKL A>;;>G PBC @>IHH@= HF GB>M BG =B> O:EDNBE M> LM:II>G 0HHK => MHMLM:G=DHFBG@ O:G =BM ;H>D A>;;>G PBC =::KHF =:GD;::K @>;KNBD@>F::DM O:G A>M IKBG<BI> O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> 0HHK P> ;>@HGG>G F>M L<AKBCO>G A>;;>G PBC L>LLB>L ;>E>@= F>M DKBMBL<A> =>GD>KL NBM :EE>KE>B P>KDO>E=>G > =BL<NLLB>=>>EG>F>KL SBCG NBM@>GH=B@= HI ;:LBL O:G => BGL<A:MMBG@ H? SBC SBGOHEE> BGSB<AM>G DHG=>G E>O>K>G HI @KHG= O:G ANG >B@>G P>KD>KO:KBG@ HKF>E> ?NG<MB>GBO>:NL >G :<:=>FBL<A> MBM>EL LI>>E=>G @>>G >GD>E> KHE ;BC =>S> L>E><MB> >S> L>LLB>L P:K>G S>>K SBGOHE >G A>;;>G => ::GO:GD>EBCD> ;:LBLLMH? >GHKF O>KKBCDM F>M :G>D=HM>L <:L>L GB>NP> BGO:ELAH>D>G >G => ;BCLM>EEBG@ O:G B=>>eG ">M BL E:LMB@ HF IK><B>L ::G M> @>O>G P>ED> =BL<NLLB>=>>EG>F>K O>K:GM

PHHK=>EBCD BL OHHK P>ED> ;BC=K:@> ::G =BM ;H>D #G O>>E @>O:EE>G P:L => O>K

KBCDBG@ => NBMDHFLM O:G >>G BGM>K:<MB>? @KH>ILIKH<>L

<8JP:I8K@<<EC@=<?8:B@E> :LR<K:MB> BL A>M EH@BL<A> O>KOHE@ HI >>G ;>P>@BG@ =B> DA>=@9;CAF? A>>M &B?>

A:<DBG@ @::M HO>K F>>K =H>G BG FBG=>K MBC= P:M FH@>EBCD BL =:GDSBC A>M =>E>G O:G LEBFF> B<M HIEHLLBG@>G >G GB>NP> ;>G:=>KBG@>G O:G A>M ;>@KBI O=JC ">M BL >>G <HF;BG:MB> O:G MBF>F:G:@>F>GM D>GGBLF:G:@>F>GM P>; I>KLHHGEBCD> HGMPBDD>EBG@ >G LEBFF> OHG=LM>G #G –@NNK  SB>M N AH> => ;>@KBII>G DA>=@9;CAF? >G =9KQ;J9LA= SB<A MHM >ED::K O>KAHN=>G

(-


 - 2 0) - (- 2 +

PM JI L EG OMRK -RHMZMHY

IEW]GVEX MI +VSITIR MRHMZMHYIR 3VKERMWEXMI EJHIPMRK

T S PM X M IO 1EEXWGLETTMN

8SSPW 8MTW 8VYGW

7EQIR[IVOIR 1SFMPMWIVIR

7XVEXIKMI &IPIMH *MPSWS´I

(SIR

4VEOXMNO 4VEKQEXMWGL -RMXMEXMIZIR

8LISVMI

1SVKIR FIKMRRIR %GXMIJ

:IVKEHIVIR

'SRGIVR

0ERKIXIVQMNR

A?MMJ  = N=JK;@ADD=F LMKK=F DA>=@9;CAF? =9KQ;J9LA= =F HGDALA=C 1::K ;BC EB?>A:<DBG@ A>M BG=BOB=N SB<A >>KLM => DNGLM O:G A>M LEBFF>K P>KD>G ::GE>>KM I:LM ABC ;BC >:LR<K:MB> =B> DNGLM MH> >G ;K>B=M ABC A::K NBM BGG>G ?HKF>E> >G BG?HKF>E> G>MP>KD>G PHK=M @>=>>E= @><HFFNGB<>>K= @>FH;BEBL>>K= BGG>G G>MP>KD>G PHK=M D>GGBL @>@>O>G O>KLIK>B= F::K HHD @>A::E= F>M :EL =H>E O>K;>M>KBG@>G <K>eK>G BGGHO:MB>L HGMPBDD>E>G Â&#x2039; H? HI SBCG FBGLM >>G >>KLM> ::GS>M @>O>G MHM O>K;>M>KBG@>G :M D:G ;BGG>G HK@:GBL:MB>L F::K HHD G::LM HK@:GBL:MB>L '::K :EMBC= :<MB>? >G IK:@F:MBL<A :LR<K:MB> BL >>G OBLB> HI P>KD>G >G HK@:GBL>K>G EB?>A:<DBG@ ;B>=M LEBFF> MHHEL =::KOHHK

(.


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB)J8D<E><M8K )EW]GVEXMI MW LIX ZIVKEVIR FYRHIPIR IR ZIV[IVOIR ZER OIRRMW YMX ZIPI YMXIIRPSTIRHI FVSRRIR IR HI^I OIRRMW ZIVWTVIMHIR FMRRIR RIX[IVOIR /IRRMWHIPIRPIZIVXXIKIR[SSVHMKQIIVSTHEROIRRMWEJWGLIVQIR(MX LSSJHWXYO KIIJX HEEVSQ IIR SZIV^MGLX ZER HIVXMIR EGXYIPI FSIOIR IR EVXMOIPIRHMIXI^EQIRHIFSY[WXIRIRIRHIMRWTMVEXMIFVSRRIRZSVQHIR ZSSVHMXFSIO,IXMWOIRQIVOIRHZSSVHIIEW]GVEXMIKIHEGLXI¦IRQIIV HERW]QFSPMWGL¦HEXHMXSZIV^MGLXZSSVEERMRHMXFSIOWXEEXMRTPEEXWZER EGLXIVMRMRIIRPMNWXQIXKIVEEHTPIIKHIPMXIVEXYYV

(/


)

;< <8JP:I8K@J:?< 9@9C@FK?<<B B<EE@JFGK@D88CC8K<E:@I:LC<I<E 1> FH>M>G >K::G P>GG>G =:M B=>>eG O>KLIK>B=>G O:G ;HO>G G::K ;>G>=>G :G=>KL P>KDM =:G O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G SH E:L N BG AHH?=LMND '::K P:M P>KDM =:G :G=>KL 1:M SBCG => GB>NP> P>MM>G 4BCG =::K GB>NP> MA>H

KB>eG HO>K G AH> PHK=>G =B> GB>NP> MA>HKB>eG O>KLIK>B= HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> LI>>EM >>G LE>NM>EKHE BG => >:LR<K:MB> #G => MH>

DHFLM O:G P>KD>G >G HK@:GBL>K>G BL LN<<>L P>@@>E>@= OHHK HK@:GBL:MB>L >G BG=BOB=N>G =B> A>M ;>LM @>;KNBDF:D>G O:G ::GP>SB@> D>GGBL :M PBE S>@@>G =:M S> >>G HF@>OBG@ <K>eK>G P::KBG D>GGBL HIMBF::E D:G <BK<NE>

K>G

B<EE@J;<C<E@JD8:?K ">M HN=> :=:@BNF D>GGBL BL F:<AM A>>?M IE::ML@>F::DM OHHK D>GGBL =>E>G BL F:<AM K BL >>G GB>NP> DBCD HGMLM::G HI A>M =>E>G O:G D>GGBL ">M ;>L>? =KBG@M LM>>=L ;K>=>K =HHK =:M A>M =>E>G O:G D>GGBL EHHGM 1B> @>E= H? @H>=>K>G P>@@>>?M O>KDE>BGM SBCG >B@>G ;>SBM '::K PB> D>GGBL P>@@>>?M A>>?M =::KG: GB>M FBG=>K D>GGBL #GM>@>G=>>E 1B> D>GGBL P>@@>>?M DKBC@M ?>>=;:<D >G O>K@KHHM =::K=HHK SBCG >B@>G D>GGBL ::KG::LM O>K@KHHM ABC SBCG K>INM:MB> SBCG LH<B::E D:IBM::E > P::K=> =::KO:G BL BG => BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ @KHM>K @>PHK=>G =:G => P::K=> O:G >>G ABeK:K<ABL<A> IHLBMB> SB> AHH?=LMND > D>GM>KBG@ O:G D>GGBL :?L<A>KF>G G::K D>GGBL =>E>G BL >>G K><AM

LMK>>DL @>OHE@ O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC #G A>M IK> BGM>KG>MMBC=I>KD P:L A>M GH@ FH@>EBCD HF D>GGBL :? M> L<A>KF>G ;BGG>G >>G ;>I>KDM> @>IKBOBE>@B>>K=> @KH>I M> AHN=>G >G =::K <HFI>MBMB>? OHHK=>>E NBM M> A:E>G #G => MK:GLI:K:GM> BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC BL =:M GH@ F::K S>E=>G FH@>EBCD ">M FHMB>? HF D>GGBL :? M> L<A>KF>G BL SH @H>= :EL O>K=P>G>G ">M FHMB>? HF D>GGBL M> =>E>G BL @KHM>K @>PHK=>G 0HBE\ => D>GM>KBG@

(0


) %7 ='6%8- )

9IFEE<E:FD9@E<I<E !>A>>E BG EBCG F>M =>S> MK>G= O:G D>GGBL :?L<A>KF>G G::K D>GGBL =>E>G @>O>G PBC HGS> ;KHGG>G >>G O>>E IKHFBG>GM>K> IE::ML =:G @>;KNBD>EBCD BL (B>M :EE>>G HF=:M S> =B> IKHFBG>GM>K> IE::ML O>K=B>G>G F::K HHD HF=:M S> >>G P>S>GEBCD> KHE O>KONEE>G BG A>M IKH<>L O:G D>GGBL O>K@:K>G >G D>GGBL <NFNE>K>G #G =BM AHH?=LMND ;>LIK>D>G PBC BG A>M DHKM =>KMB>G ;H>D>G >G :KMBD>E>G =B> ;>E:G@KBCD> BGSB<AM>G A>;;>G HI@>E>O>K= ;BC => MHMLM:G=DH

FBG@ O:G 9KQ;J9LA= "H>P>E => H;L>KO:MB>L NBM =>S> ;H>D>G OKBC ;K>>= F>M BGLM>FFBG@ PHK=>G HGMO:G@>G A>;;>G =>S> ;H>D>G GH@ @>>G O:LM> IE::ML O>KPHKO>G BG A:G=;H>D>G >G :<:=>FBL<A> HIE>B=BG@>G =HHK=:M =B> LM>NG>G HI >>G A>>E ;HNPP>KD O:G MA>HKB>eG O:G MB>GM:EE>G C:K>G P>M>GL<A:I G =:M ;HNPP>KD BL @>;:L>>K= HI => OHHKHG=>KLM>EEBG@>G O:G => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G O:G => > >>NP > DHFLM O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC A>>?M >>G >BG= @>F::DM ::G => CNBLMA>B= O:G >>G =>>E O:G =B> OHHKHG=>KLM>EEBG

@>G > GB>NP> H;L>KO:MB>L => GB>NP> MA>HKB>eG >G P>MF:MB@A>=>G SBCG =::KHF GH@:E >>GL BG M>@>GLIK::D F>M => ;:LBLIKBG<BI>L O:G => @>O>LMB@=> F:G:@>F>GMMA>HKB>eG NL S>E?L :EL F>G => GB>NP> H;L>KO:MB>L >G B=>>eG HG=>KL<AKBC?M =:G GH@ SBCG S> GB>M SHF::K M> BGM>@K>K>G BG => @>O>LMB@=> MA>HKB>eG ">M BL MBC= OHHK >>G @>A>>E GB>NP K::FP>KD P::KBG => OHHKHG=>KLM>E

EBG@>G SBCG ::G@>I:LM ::G => HGFBLD>G;::K O>K:G=>K=> BG?HKF:MB>F::M

L<A:IIBC > OHE@>G=> EBM>K:MNNKEBCLM FH>M =:G HHD @>SB>G PHK=>G :EL >>G O>KS:F>EBG@ B=>>eG BGLIBK:MB>;KHGG>G >G ;HNPLM>G>G OHHK =:M GB>NP> K::FP>KD Â&#x2039; >>G >>KLM> ::GS>M MHM >>G GB>NP =>GDK::F ">M <HF;BG>K>G O:G => D>GGBL O:G =>S> FH@>EBCD> ;HNPLM>G>G @>>?M >>G GB>NP> DBCD HI => MH>DHFLM O:G P>KD>G >G HK@:GBL>K>G BG => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC :M GH>F>G P> => >:LR<K:MB>

;<9F<B<EC@AJK Â&#x203A;

DAHHAF? L@= MFF=D Â&#x2039; ->MA !H=BG 

->MA !H=BG OHHKF:EB@ F:KD>MBG@=BK><M>NK O:G 3:AHH BL >>G O>>E@>OK::@= BGM>KG:MBHG::E LIK>D>K >G :NM>NK O:G O>E> LIK::DF:D>G=> >G @H>=O>K

DH<AM> F:KD>MBG@;H>D>G DAHHAF? L@= MFF=D D:G GB>M EHL @>SB>G PHK=>G O:G !H=BGL HO>KB@> ;H>D>G #G L<AK>>? ABC *=JEAKKAGF '9JC=LAF? P::KBG ABC :?K>D>GM F>M => MK:=BMBHG>E> F:GB>K O:G F:KD>MBG@<HFFNGB<:MB> =B> ABC AFL=JJMHLAGF E9JC=

LAF? GH>FM :=O>KM>>K=>KL >G O>KDHI>KL =B> A:K= L<AK>>NP>G >G F>M MO

K><E:F> >G M>E>F:KD>MBG@ BG;K>D>G BG => :<MBOBM>BM>G O:G => <HGLNF>GM &>@ A>M BGBMB:MB>? ;BC => <HGLNF>GM SH S>@M !H=BG

)'


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

#G *MJHD= GO  O>KDE::KM !H=BG P::KHF F>KD>G :EL IIE> >G -M:K

;N<DL SH LN<<>LOHE SBCG 4> E>O>K>G >>G ?>GHF>G::E IKH=N<M >>G I::KL> DH> ">M ;>E:G@ O:G => MK:=BMBHG>E> F:KD>MBG@ *L IKHFHMB> IKBCL >G IE::ML PHK=M DE>BG>K > * O:G IKH=N<M PHK=M LM>>=L ;>E:G@KBCD>K :EL FB==>E HF SB<A M> HG=>KL<A>B=>G .JA:=K  ;HK=NNKM OHHKM HI =BM MA>F: ">M @::M HG=>K :G=>K> HO>K => ILR<AHEH@BL<A> ;:KKBcK>L HF :G=>KL M> =>GD>G > F>>LM> HK@:GBL:MB>L >G BG=BOB=N>G SBCG ;:G@ HF >>G ?>GHF>G::E IKH=N<M H? =B>GLM M> E>O>K>G =:M HIO:EE>G= :G=>KL BL =:G P:M => K>LM O:G => F:KDM E>O>KM 1B> =B> :G@LM P>>M M> HO>KPBGG>G D:G I::KL> DH>B>G HGMPBDD>E>G ">M BL =::K;BC A>E>

F::E GB>M GH=B@ HF F>M>>G => A>E> F:KDM M> HO>KMNB@>G HHK LM:FF>G O:G @>EBCD=>GD>G=>G M> HK@:GBL>K>G >G =B> F>M >ED::K M> O>K;BG=>G <K>e>K C> >>G A>>E DK:<AMB@> @KH>I =B> BG LM::M BL HF =::=P>KD>EBCD> O>K:G=>KBG@>G M> <K>eK>G DAHHAF? L@= MFF=D BL >>G A>>E ;>DGHIM > ;HHD =:M => HIF::M OHKF=> MHM .JA:=K #G DAHHAF? L@= MFF=D <HG<>GMK>>KM !H=BG SB<A HI => <HFFNGB<:MB> O:G HK@:GBL:MB>L > ?:GL O:G CHNP IKH=N<M H? CHNP B=>> PBEE>G F::K :E M> @K::@ K><E:F> F:D>G -MBFNE>>K =:M ">EI S> =::K;BC !>>? S> => BGINM HF CHNP @K:MBL :F;:LL:=>NK M> PHK=>G >G K>BD S> => ;>GH=B@=> MHHEL ::G 4H HGMLM::M M>@>G S>>K E:@> DHLM>G >>G >GHKF DK:<AMB@ <HFFNGB<:MB>BGLMKN

F>GM #G => PHHK=>G O:G !H=BG .MJF KLJ9F?=JK AFLG >JA=F<K .MJF >JA=F<K AFLG ;MKLGE=JK F< L@=F <G L@= EGKL AEHGJL9FL BG: .MJF QGMJ ;MKLGE=JK AFLG K9D=KH=GHD= >S> B=>>eG O:G !H=BG DKBC@>G O>>E ;BCO:E BG => F:KD>MBG@EBM>K:MNNK BO>KL> HK@:GBL:MB>L >G F>KD>G I:LL>G S> HHD BG F>>K H? FBG=>K> F:M> MH> >G A>;;>G =::K LN<<>L F>> '::K >K SBCG HHD O>>E HK@:GBL:MB>L =B> >K GB>M F>> HO>KP>@ DNGG>G 4> ABDD>G ::G M>@>G A>M G:=>>E A>M EHLE:M>G O:G => <HGMKHE> HO>K => <HFFNGB<:MB>LMKHHF :M BL >G@ 1:GM BG => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK P:L F:KD>MBG@<HFFNGB<:MB> ;BC NBMLM>D B>ML P:M LMK>G@ O:G ;HO>G:? P>K= @>K>@BLL>>K= >G @><HGMKHE>>K= > MK>G= =B> !H=BG H;L>KO>>KM BL BG ?>BM> >>G K><AMLMK>>DL @>OHE@ O:G => DHFLM O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC #G => OHKB@> >>NP P:L => >??><MB>?LM> F:GB>K O:G F:KD>MBG@ ;>=KBCO>G P>EEB<AM HF F>M => * O:G IKH=N<M SH O>>E FH@>EBCD F>M => LMKHHF F>> M> KH>B>G ">M HG=>KL<A>B=>G= O>KFH@>G P>K= =:G O>KOHE@>GL @><K>e>K= OB: K><E:F> BG F:LL:F>=B: B> F:LL:<HF

FNGB<:MB> P>K= LMK>G@ @><HGMKHE>>K= >G >K P:L F::K P>BGB@ KNBL >K P:K>G P>BGB@ M>@>G@>ENB=>G 1B> @KHM> K><E:F>;N=@>MM>G A:= P>K= A>M F>>LM @>AHHK= 1B> @>>G K><E:F>;N=@>M A:= P>K= G:NP>EBCDL @>AHHK= (N A>M

)(


) %7 ='6%8- )

BG?HKF:MB>FHGHIHEB> O:G => MK:=BMBHG>E> F:LL:F>=B: =:GB@ BL @>eKH=>>K= >G A>M HHD FH@>EBCD BL @>PHK=>G HF ;NBM>G => MK:=BMBHG>E> F>=B: HF ;K>>= M> <HFFNGB<>K>G @>E=>G =>S> HN=> F:KD>MBG@P>MM>G GB>M E:G@>K ">M B=>> O:G *MJHD= GO >G O:G .JA:=K BL GB>M OHHK;>AHN=>G ::G <HFF>K

<BeE> <HFFNGB<:MB> ">M BL G>M SH @>F:DD>EBCD MH>I:L;::K HI => O>KLIK>B

=BG@ O:G B=>>eG >G HIEHLLBG@>G OHHK F::ML<A:II>EBCD> OK::@LMNDD>G OHHK HK@:GBL:MHKBL<A> O>K;>M>KBG@>G H? OHHK IHEBMB>D> HO>KMNB@BG@>G 4H A>;;>G IHEBMB>D> :G:EBLM>G >KHI @>P>S>G =:M :K:<D );:F: SBCG NBMO>KDB>SBG@ MHM IK>LB=>GM O:G => 0>K>GB@=> -M:M>G OHHK >>G @KHHM =>>E M> =:GD>G A>>?M ::G A>M C:K>GE:G@ SHK@ONE=B@ <K>eK>G >G BGLM:G=AHN=>G O:G MKB;>L O:G IHEB

MB>D> ::GA:G@>KL 0B: GB>NP> BG?HKF:MB>D:G:E>G >G G>MP>KD>G A>;;>G =>S> );:F: MKB;>L A>M F>KD );:F: O>KLIK>B= › DM= );=9F -LJ9L=?Q "GO LG J=9L= /F;GFL=KL=< '9JC=L -H9;= 9F< '9C= GEH=LALAGF #JJ=D=N9FL ‹ 1 A:G %BF ,>G>> ':N;HK@G>  )K@:GBL:MB>L A>;;>G => G>B@BG@ HF >ED::K M> ;>EH>K>G >G M> ;><HG<NKK>K>G 4BC E>O>K>G >>G ;EH>=>KB@> LMKBC= HF => DE:GM >G IKH;>K>G >ED::K F:KDM::G

=>>E :? M> LGH>I>G EL <HG<NKK>GM>G >ED::K :EL A::B>G ;>LMKBC=>G DE>NKM => H<>::G KHH= O:G A>M ;EH>= =:M OEH>BM ">M BL LEBFF>K HF => HG>BG=B@> ;E:NP> H<>::G HI M> SH>D>G >G GB>M M> ?H<NLL>G HI => <HG<NKK>GM F::K HI => DE:GM )F IKH=N<M>G >G =B>GLM>G M> E>O>K>G =B> P::K=> MH>OH>@>G >G =B> GB>F:G= :G=>KL E>O>KM SH=:M => <HG<NKK>GMB> BKK>E>O:GM BL '>M DE>NKKBCD> F>M:?HK>G L<A>ML>G => F:G:@>F>GMIKH?>LLHK>G %BF >G ':N;HK@G> >>G O>KGB>NP>G=> ::GI:D O:G F:KD>MBG@LMK:M>@B> DM= );=9F -LJ9L=?Q P>K= =HHK .@= 19DD -LJ==L $GMJF9D NBM@>KH>I>G MHM A>M ;>LM> F:G:@>F>GM;H>D O:G  K P>K=>G MP>> FBECH>G >Q>FIE:K>G O:G O>KDH<AM BG M:E>G '::K >B@>GEBCD S>@@>G => :NM>NKL @>PHHG ‹ G>M :EL !H=BG ‹ =:M => * O:G IKH=N<M => ;>E:G@KBCDLM> LN<<>L?:<MHK BL ">K=>–GB>>K C> F:KDM@K>GS>G ,B<AM C> HI A>M @KHM> @>A>>E >G GB>M HI <BC?>KL %BCD O>K=>K =:G => ANB=B@> OK::@ >G => ANB=B@> DE:GM>G )GMPBDD>E >>G GB>NP> LMK:M>@BL<A> IE:GGBG@ KN<B::E AB>K;BC BL BGGHO:MB> =HHK A>M E>O>K>G O:G P::K=> >G ANEIFB==>E =::K;BC BL >>G =B>GLM H? IKH=N<M HI M> =>E>G BG => L:F>GLM>EE>G=> >E>F>GM>G >G SB<A ;BC >ED :?SHG=>KEBCD >E>F>GM :? M> OK:@>G H? => DE:GM AB>K P>E P::K=> ::G A><AM -HFFB@> >E>F>GM>G DNGG>G =:G @>eEBFBG>>K= H? @>K>=N<>>K= PHK=>G G=>K> >E>F>GM>G DKBC

@>G F>>K ::G=:<AM HHK A>M BGI:LL>G O:G GB>NP> >E>F>GM>G =B> GH@ GB>

F:G= :G=>KL E>O>KM D:G F>G >>G ;E:NP> H<>::G OBG=>G P::K => <HG<NKK>G

MB> GB>M F>>K O:G ;>E:G@ BL >G GB>NP> F:KDM>G ::GLIK>D>G 0HHK;>>E=>G =::KO:G SBCG -P:M<A =:M => F:KDM OHHK AHKEH@>L A>K=>–GB>>K=> BKJN> =N -HE>BE =:M >>G @>A>>E GB>NP> F:KDM OHHK <BK<NL;>SH>D HGMPBDD>E=> >G -M:K;N<DL =:M BG >>G :G=>K> H<>::G O::KM =:G G::LM@>E>@>G DH?–>S:D>G

))


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

%BF >G ':N;HK@G> ;>O:K>G S>E? HHD >>G ;E:NP> H<>::G =HHK ;BC ANG LMN

=B>L G::K BG@KBCI>G=> F:KDMBGGHO:MB>L BG => I>KBH=>  GB>M SH:EL @>;KNBD>EBCD P:L A>M ;>=KBC? H? => ;>=KBC?LM:D :EL <>GMK::E LMN=B>H;C><M M> G>F>G F::K =HHK M> DBCD>G G::K => LMK:M>@BL<A> ;>P>@BG@ > SH>DMH<AM G::K AbM LN<<>LOHEE> ;>=KBC? BL >>G A>BEEHS> P>@ P:GM => LN<<>LA>;;>KL O:G GN SBCG =:M HO>K OBC? C::K O::D GB>M F>>K HG<NKK>GMB> OH>K>G BL >>G P::K=>O>KGB>MB@>G=> DK:<AMLBGLI:GGBG@ > LMKBC= @>KB<AM HI @KH>B =HHK <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E F>>K DHLM>GK>=N<MB> F>>K F:KDM::G=>>E >G F>>K F:KDM=B??>K>GMB:MB> E>B=M OHHKG:F>EBCD MHM >>G ;EH>=>KB@> KH=> H<>::G O:G KBO:E>G =B> O><AM>G :EL A::B>G HHK SB<A M> <HG

<>GMK>K>G HI P::K=> BGGHO:MB> F>M >>G ?H<NL HI => DE:GM >G >>G LMK:M>@B> P::K;BC => IKBCL >G => DHLM>G @>KB<AM SBCG HI => <K>:MB> O:G GB>NP> ;>AH>?

M>G D:G F>G >>G O>>E EN<K:MB>O>K> ;E:NP> H<>::G OBG=>G P::KBG GB>NP> F:KDML>@F>GM>G PHK=>G @><K>e>K= P::K;BGG>G @>>G <HG<NKK>GMB> A>>KLM #G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ PHK=M A>M LM>>=L FH>BEBCD>K HF <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E M> ;>A:E>G BG => KH=> H<>::G HF=:M IKH=N<M>G F>KD>G >G ;>=KBCO>G LM>>=L F>>K >>G ;GEEG<ALQ PHK=>G )I O>>E F:KDM>G HO>KLMBC@M A>M ::G;H= => OK::@ 1::KHF SH>D>G HK@:GBL:MB>L =:G MH<A LM>>=L P>>K => KH=> H<>::G HI :M BL => F:<AM =>K @>PHHGM> > KH=> H<>::G BL O>KMKHNP= ::K OH>E>G => HK@:GBL:MB>L >G ANG F:G:@>KL SB<A MANBL ::K ;>OBG=>G SB<A => F:G:@>

F>GMMHHEL =B> S> ;>@KBCI>G >G P::KF>> S> @>P>G= SBCG M> P>KD>G > KH=> H<>::G S:E HHD :EMBC= ;EBCO>G ;>LM::G F>G>G %BF >G ':N;HK@G> ">M ;EBC?M OHHK HK@:GBL:MB>L ;>E:G@KBCD HF HHD BG => KH=> H<>::G A>M AHH?= ;HO>G P:M>K M> AHN=>G EE>>G FH>M>G ;>=KBCO>G O>K=>K DBCD>G =:G => MK:=BMBHG>E> <HG<NKK>GMB> >G >>G ;>M>K> ;:E:GL SH>D>G MNLL>G KH=> H<>::GBGBMB:MB>O>G >G ;E:NP> H<>::GBGBMB:MB>O>G 0:GNBM => >:LR<K:MB> @>SB>G BL => KH=> H<>::G >>G LMKBC=I>KD F>M ;BC;>AH

K>G=> O:LM> @>PHHGM>L MK:=BMB>L K>@>EMC>L >G IKH<>=NK>L 1B> >>G ;E:NP> H<>::G PBE OBG=>G S:E F>>LM:E HHD ;>LM::G=> @>PHHGM>L >G K>@>EMC>L FH>M>G DNGG>G EHLE:M>G 0HHK => F:G:@>K BG >>G MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> ;B>=M => ;E:NP>H<>::GLMK:M>@B> >>G GB>NP BGSB<AM BG E:LMB@> F>=>P>KD>KL =B> ;NK>:N<K:MBL<A> K>@>EL >G IKH<>=NK>L MK:<AM>G M> LE><AM>G 1BE =>S> F>=>

P>KD>K SBCG I>KLHHGEBCD> :K;>B=LE>O>G O>K@>F:DD>EBCD>G H? PBE ABC A>M E>O>G O:G => DE:GM>G ::G@>G:F>K F:D>G 4HN ABC FBLL<AB>G ;>SB@ SBCG >>G ;E:NP> H<>::G M> HGM=>DD>G G SH C: FH>M>G P> =:G =::KOHHK FBLL<AB>G >>G O::K;>PBCL O>KLMK>DD>G )? FH>M>G P> EBC=S::F MH>SB>G AH> =>S> BGO>GMB>O> @>>LM LMK:DL F>M >>G >B@>G ;>=KBC? H? G:F>GL => <HG<NKK>GM => ;E:NP> H<>::G HIO::KM

)*


) %7 ='6%8- )

› . @= 1@M>•= 9;LGJ /KAF? L@= *GO=J G> -G;A9D (=LOGJCK LG MAD< 3GMJ MKAF=KK ‹ .:K: "NGM  E KNBF OHHK=:M "NGML ;H>D BG :IKBE  P>K= @>IN;EB<>>K= P:L => NBM

=KNDDBG@ E9CAF? 1@M>•= >>G @>OE>N@>E=> DK>>M ;BGG>G => =B@BM:E> OHHK

AH>=> ">M PHHK= 1@M>•= BL HHKLIKHGD>EBCD :?DHFLMB@ NBM >>G L<B>G<> –<MB

HGKHF:G O:G => :G:=>L> L<AKBCO>K CHNKG:EBLM HKR H<MHKHP GOF 9F< )ML AF L@= '9?A; %AF?<GE  #G =B> MH>DHFLMKHF:G PHK=M >>G ><HGHFB> ;>L<AK>O>G P::K GH@ G:NP>EBCDL L<A::KLM> BL *KBF:BK> E>O>GL;>AH>?M>L SBCG OKBC O>KDKBC@;::K ">M @>E= BL BG =B> ><HGHFB> O>KO:G@>G =HHK >>G GB>NP> FNGM>>GA>B= => 1AN?–> =B> @>;:L>>K= BL HI K>INM:MB> #>=>KL KBCD=HF A:G@M :? O:G SBCG 1AN?–>?:<MHK SBCG KG;A9D ;9HAL9D .:K: "NGM @::M BG A::K ;H>D GB>M SH O>K =:M 1AN?–> A>M @>E= O>KO:G@M F::K 1AN?–> G>>FM P>E >>G LM>>=L ;>E:G@KBCD>K> IE::ML BG G::LM A>M O>K

MKHNP=> @>E= !>E= >G ;>SBM SBCG GB>M E:G@>K => >GB@> ><HGHFBL<A> F::MLM:

O>G OHHK P::K=>;>I:EBG@ >G O>KGB>NP>G= ‹ >:LR<K:MBL<A ‹ NBM@:G@LINGM BL :EL C> O>>E 1AN?–> A>;M HI@>;HNP= O>>E LH<B::E D:IBM::E =:G PHK=M A>M O>KP>KO>G O:G FHG>M:BK D:IBM::E @>E= >>G A>>E LMND F:DD>EBCD>K 0HHK => F>>LM> F>GL>G =B> SBCG @KHHM@>;K:<AM BG => –G:G<B>>E ><HGH

FBL<A> =H<MKBG> O:G => > >>NP DEBGDM A>M 1AN?–> B=>> HI A>M >>KLM> @>AHHK :EL P>K>E=L<AHDD>G= >G K>OHENMBHG:BK '::K SH >Q<>GMKB>D BL A>M ;BC E:G@> G: GB>M 4H BL B>=>K>>G A>M >K :E A>>E E:G@ HO>K >>GL =:M F>KD>G >>G S>D>K> P::K=> A>;;>G '>KDP::K=> BL >>G @:G@;::K ><HGHFBL<A ;>@KBI > P::K=> O:G >>G F>KD BL >>G P>>KLIB>@>EBG@ O:G => K>INM:MB> O:G A>M F>KD > K>INM:MB> O:G >>G F>KD A>>?M O>>E BGOEH>= HI => D:GL HF PBGLM M> F:D>G '::K AH> @KHHM BL => P::K=> O:G >>G F>KD IK><B>L :M O:EM LE><AML ;BC ;>G:=>KBG@ M> ;>I:E>G > F>KDP::K=>G LM::G :EL BFF:M>KBeE> :<MBO: HI => ;:E:GL>G O:G ;>=KBCO>G >=KBC?L><HGHF>G A>;;>G O>>E O>KL<ABEE>G=> F>MAH=>L HGMPBDD>E= HF => F>KDP::K=> BG M> L<A:MM>G F::K ;BC >ED> @>A:GM>>K=> K>D>GF>MAH=> ;EBC?M => IHLM >>G –<MB>? ;>=K:@ > 1AN?–>?:<MHK BL FBLL<AB>G GB>ML F>>K =:G A>M =HHKMK>DD>G O:G A>M ;>@KBI E=JCO99J<= O:G HK@:GBL:MB>GBO>:N G::K BG=BOB=N>>E GBO>:N EL F>GL>G F>KD>G SBCG @>PHK=>G SH:EL BG =BO>KL> K><>GM> F:G:@>F>GM;H>

D>G PHK=M ;>MHH@= =:G BL A>M GB>M F>>K =:G >>G EH@BL<A> <HG<ENLB> =:M HHD >>G F>GL >>G F>KDP::K=> A>>?M .:K: "NGM =H>M >>G IH@BG@ HF =>S> I>KLHHGEBCD> F>KDP::K=> BGSB<AM>

EBCD>K M> F:D>G "H> PHK=M B>F:G=L I>KLHHGEBCD> K>INM:MB> @>F>M>G "H> PBG C> K>INM:MB> >G AH> O>KEB>L C> K>INM:MB> G PB> ;>I::EM =:M "H> DNGG>G HK@:GBL:MB>L ANG K>INM:MB> O>K@KHM>G ;BGG>G LH<B:E> G>MP>KD>G >G HGEBG><HFFNGBMRL >G SH=H>G=> ANG 1AN?–>?:<MHK E>>L F>KDP::K=> O>K@KHM>G ">M ;H>D SHN HHKLIKHGD>EBCD PHK=>G @>IN;EB<>>K= HG=>K => MBM>E .@= %=QK >GJ '9CAF? -G;A9D 9HAL9D 9F< 1AFFAF? OAL@ )FDAF= GEEMFALA=K

)+


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

:M =>DM => E:=BG@ ;>M>K 1::KL<ABCGEBCD BL => MBM>E NBM>BG=>EBCD O>K:G=>K= HF >>G ;K>=>K IN;EB>D ::G M> LIK>D>G › ,=9KGFK 3GM -@GMD< (=N=J !=L 9 $G: ‹ -M>O> *:OEBG:  *:OEBG: L<AK>>? =BM NBM@>;K>B=> :KMBD>E HI SBCG P>;EH@ LM>O>I:OEBG: <HF :EL >>G O:G => OBG@>KH>?>GBG@>G OHHK SBCG E:M>K> ;H>D *=JKGF9D =N=DGHE=FL >GJ -E9JL *=GHD= .@= GFK;AGMK *MJKMAL G> *=JKGF9D !JGOL@  .=F ,=9KGFK (GL .G !=L 9 $G: BL >>G IKHOH<>K>G= ;>MHH@ =:M ::GL<AHIM M>@>G A>M A>BEB@> ANBLC> O:G => O:LM> ;::G BG EHHG=B>GLM :EL A>M AHH@LM A::E;:K> =H>E BG B>F:G=L F::ML<A:II>EBCD> <:KKBcK> *:OEBG: =K::BM =:M HF ;>L<AHNPM >>G O:LM> ;::G :EL >>G HGO>KLM:G=B@> <:KKBcK>D>NS> >G @>>?M O>KK:LL>G=> ::G;>O>EBG@>G OHHK A>M HG=>KG>F>KL<A:I H? >>G ;>LM::G :EL S>E?LM:G=B@ IKH?>LLBHG:E )HD :E EBCDM A>M >KHI =:M >K >>G EB<AM> @KH>B BL BG A>M ::GM:E BG=BOB=N>G =:M >K ;>PNLM OHHK DB>LM HF @>>G ;::G BG EHHG=B>GLM M> A>;;>G A>M ;>E:G@ O:G *:OEBG:L :KMBD>E OHHK => >:LR<K:MBL<A> @>=:<AM> EB@M =B>I>K F>>K HI A>M ILR<AHEH@BL<A> OE:D 1:GM :EL B>F:G= >>G OHHKD>NK A>>?M OHHK >>G O:LM> ;::G BL =::K G:MNNKEBCD GB>ML FBL F>> '::K >K BL P>E B>ML FBL :EL A>M A>;;>G O:G >>G O:LM> ;::G =H@F:MBL<A :EL B=>::E PHK=M @>SB>G 1:GM =:G ?NG@>>KM => O:LM> ;::G :EL >>G K>IK>LLB>FB==>E O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK 1B> :EL BG=BOB=N SBCG HK@:GBL:MB> PBE O>K;>M>K>G S:E O>K:G=>KBG

@>G FH>M>G G:LMK>O>G '::K PB> O>K:G=>KBG@>G G:LMK>>?M O:EM HI >G EHHIM A>M KBLB<H :EL E:LMB@ M> PHK=>G >KO:K>G G PB> E:LMB@ BL SHN SBCG ;::G DNGG>G O>KEB>S>G H? IKHFHMB>D:GL>G DNGG>G O>KLI>E>G )HD :E BL =>S> :G@LM O::D BG@>;>>E= ABC P>>KAHN=M O>>E BG=BOB=N>G >KO:G HF BG HK@:GBL:

MB>L ANG G>D NBM M> LM>D>G 1B> A>M ;>MHH@ O:G *:OEBG: E>>LM >G MHM => <HG<EN

LB> DHFM =:M A>M A>E>F::E @>>G K:FI BL HF C> ;::G M> O>KEB>S>G AH>?M FBG=>K ;:G@ M> SBCG ::K=HHK D:G ABC HG;>DHFF>K=>K ?NG<MBHG>K>G :EL BGGHO:MB>O> P>KDG>F>K BG >>G HK@:GBL:MB> :M BL ;>E:G@KBCD OHHK => MK:GLB

MB> O:G ;NK>:N<K:MB> G::K >:LR<K:MB> P:GM >>G >:LR<K:MB> D:G :EE>>G HGM

LM::G :EL >K OHE=H>G=> F>=>P>KD>KL SBCG =B> O>K;>M>KBG@>G =NKO>G OHHK M> LM>EE>G >G BG @:G@ =NKO>G S>MM>G › . @= .AHHAF? *GAFL "GO &ALLD= .@AF?K 9F '9C= 9 A? A>>=J=F;= ‹ ':E<HEF !E:=P>EE  BM ;H>D BL => ;>P>KDBG@ O:G >>G L>KB> :KMBD>E>G =B> !E:=P>EE L<AK>>? OHHK A>M F>KBD::GL> HIBGB>P>>D;E:= .@= (=OQGJC=J > H;L>KO:MB>L BG .@= .AH

HAF? *GAFL SBCG OHHK:E O:G ;>E:G@ OHHK => HGMPBDD>BG@ O:G GB>NP> MA>HKB>eG HO>K => O>KLIK>B=BG@ O:G D>GGBL >G => HGMPBDD>EBG@LLG>EA>B= O:G F::M

L<A:II>EBCD> MK>G=L >G => IN;EB>D> HIBGB>

),


) %7 ='6%8- )

(B>NP> HGMPBDD>EBG@>G ;>@BGG>G O::D S>>K DE>BGL<A:EB@ )K@:GBL:MB>L A>;;>G => G>B@BG@ HF G::K => HFO:G@ O:G GB>NP> HGMPBDD>EBG@>G M> DBCD>G >G O>KOHE@>GL => @>OHE@>G >KO:G M> HG=>KL<A:MM>G O:GP>@> =B>

S>E?=> DE>BGL<A:EB@A>B= -E><AML bbG IKH<>GM O:G => F:KDM A>>?M ;>E:G@LM>E

EBG@ OHHK =:M GB>NP> IKH=N<M =NL P> @::G HO>K MHM => HK=> O:G => =:@  !E:=P>EE ;>MHH@M =:M A>>E DE>BG> ::GE>B=BG@>G >GHKF @KHM> @>OHE@>G DNGG>G A>;;>G EL DE>BG> @KH>I>G F>GL>G GB>NP @>=K:@ ;>@BGG>G M> O>K

MHG>G D:G =:M E:G@S::F NBM@KH>B>G MHM A>M FHF>GM =:M >>G DKBMBL<A> F:LL: PHK=M ;>K>BDM EL A>M SH@>GH>F=> LAHHAF? HGAFL PHK=M ;>K>BDM A>M D:GM>EINGM D:G =:M HI>>GL BG DHKM> MBC= => A>E> P>K>E= O>K:G=>K>G >S> OBLB> BL M> BEENLMK>K>G F>M AHG=>K=>G OHHK;>>E=>G 4H P:L >K HHBM >>G #' MHIF:G =B> OHHKLI>E=> =:M >K HO>K => A>E> P>K>E= AHH@NBM OBC? <HFINM>KL O>KDH<AM SHN=>G PHK=>G '::K DE>BG> O>K:G=>KBG@>G A:==>G @KHM> @>OHE@>G >G >K@>GL BL HHBM >>G D:GM>EINGM ;>K>BDM >G \ MP>> @>G>K:

MB>L O>K=>K SBCG >K BG => P>LM>KL> P>K>E= =::K=HHK F>>K <HFINM>KL =:G ANBLAHN=>GL G #' BL @>LMHIM F>M A>M F:D>G >KO:G !E:=P>EE LM>EM =:M =>S> GB>M EBG>:K> HGMPBDD>EBG@L@KH>B GB>M :EE>>G @>E=M OHHK IKH=N<M>G F::K HHD OHHK B=>>eG HIBGB>L >G F>GL>EBCD @>=K:@ >S> O>KLIK>B=>G SB<A G>M :EL OBKNLL>G 0>KOHE@>GL HG=>KSH>DM ABC P>ED> DK:<AM>G >>G KHE LI>E>G HI => P>@ G::K A>M D:GM>EINGM 1::KHF ;EBC?M A>M >G> ;H>D C:K>GE:G@ HG;>D>G= >G HGO>KDH<AM >G O>K:G=>KM A>M =:G HI>>GL MH<A BG >>G ;>LML>EE>K M>KPBCE A>M :G=>K> ;H>D >>G >>NPB@ HGHI@>F>KDM ;>LM::G E>B=M :M D:G GB>M NBMLENBM>G= ::G => BGAHN= EB@@>G !E:=P>EE F>>GM =:M => DP:EBM>BM O:G >>G B=>> MA> LMB<DBG>LL AHP P>EE MA> B=>: LMB<DL A>>E LM>KD D:G MH>G>F>G =HHK MH>O:EEB@> K>E:MB>? DE>BG> O>K

:G=>KBG@>G BG => <HGM>QM BCOHHK;>>E= >>G >G>K@B>;>LI:K>G= B=>> G>M BG => P>>D =:M => ;>GSBG>IKBCL >>G =N;;>EMC> LMBC@M '::K => ;>E:G@KBCDLM> ?:<MHK BL => ;>MKHDD>GA>B= O:G => CNBLM> LE>NM>EI>KLHG>G ;BC => O>KLIK>B=BG@ O:G A>M B=>> -HFFB@> F>GL>G A>;;>G >>G LI><B::E M:E>GM =::KOHHK !E:=

P>EE HG=>KL<A>B=M =KB> O>KL<ABEE>G=> LHHKM>G LE>NM>EI>KLHG>G O>K;BG=>KL D>GG>KL >G O>KDHI>KL ;GFF=;LGJK E9N=F >G K9D=KH=GHD= 0>K;BG=>KL SBCG F>GL>G F>M A>M M:E>GM HF F>GL>G NBM O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G F>M >ED::K BG <HGM:<M M> ;K>G@>G %>GG>KL SBCG F>GL>G =B> ;BGG>G ANG G>MP>KD >>G =BL

IKHIHKMBHG>>E @KHM> BGOEH>= A>;;>G HI :G=>K>G HIBGB>E>B=>KL %>GG>KL OBG=>G A>M E>ND HF :G=>K>G M> A>EI>G HF ANG D>GGBL M> =>E>G '::K D>G

G>KL SBCG @>>G EH;;RBLM>G :M BL => =>K=> @KH>I LE>NM>EI>KLHG>G => >GMAHNLB:LM>EBG@>G => O>KDHI>KL 4BC A>;;>G A>M ;BCSHG=>K> M:E>GM HF F>GL>G M> HO>KMNB@>G HF L<>IMB<B >G HGO>KL<ABEEB@>G M> O>K:G=>K>G BG ::G

A:G@>KL > ;>@KBII>G C=FF=JK >G N=J:AF<=JK SBCG HI@>GHF>G BG => LH<BHEH@B> >G BG => G>MP>KDMA>HKB> !E:=P>EE M>O>GL ;>LML>EE>K:NM>NK O:G DAFC  >G )MLDA=JK  P>K= =HHK .AE= @>GH>F= BG => EBCLM O:G F>>LM BGOEH>=

)-


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

KBCD> I>KLHG>G 0HHK => >:LR<K:MB> BL !E:=P>EE >>G IKHFBG>GM :F;:LL:=>NK HF=:M ABC E::M SB>G =:M @>PHG> F>GL>G F>M P>BGB@ FB==>E>G ><AM @KHM> O>K:G=>KBG@>G DNGG>G ;>P>KDLM>EEB@>G Â&#x203A; .@= -LJ=F?L@ G> 1=9C .A=K Â&#x2039; ':KD !K:GHO>MM>K "H> DE>BG> O>K:G=>KBG@>G BG => <HGM>QM LHFL @KHM> @>OHE@>G DNGG>G A>;;>G A>>?M !K:GHO>MM>K ::G =>G EBCO> HG=>KOHG=>G F>M .@= -LJ=F?L@ G> 1=9C .A=K "BC L<AK>>? =>S> LMN=B> BG => C:K>G S>LMB@ F::K A>M P>M>GL<A:I

I>EBCD> MBC=L<AKB?M E=JA;9F -G;AGDG?A;9D ,=NA=O A:= @>>G >GD>E> ;>E:G@LM>EEBG@ OHHK SBCG :KMBD>E !K:GHO>MM>K E>@=> SBCG P>KD M>E>NK@>LM>E= M>K SBC=> MHM=:M BG => E=JA;9F $GMJF9D G> -G;AGDG?Q PbE MHM IE::MLBG@ HO>K@BG@ ::KG: @BG@ A>M A:K= #GFB==>EL PHK=M =BM :KMBD>E ;>L<AHNP= :EL >>G O:G => F>>LM BGOEH>=KBCD> MA>HKB>eG NBM => FH=>KG> LH<BHEH@B> LBG=L => C:K>G S>O>GMB@ #G @>LBFIEBÂ&#x2013;<>>K=> OHKF BL A>M ;:LBLB=>> O:G !K:GHO>MM>K =BM >>G O:@> D>GGBL BL ;>M>K =:G >>G OKB>G= BC LH<B:E> G>MP>KD>G =>GDM F>GB@>>G BG >>KLM> BGLM:GMB> BGMNiMB>? ::G <EN;C>L O:G @>EBCD@>LM>F=>G SH:EL >>G LMN

=>GM>GO>K>GB@BG@ H? >>G ;K:G<A>O>K>GB@BG@ '::K PB> HI SH>D BL G::K >>G MBI OHHK >>G ;::G OHHK >>G @H>= ;H>D H? >>G E>ND K>LM:NK:GM D:G CNBLM ;>M>K GB>M SBCG OKB>G=>G K::=IE>@>G 1:GM =B> ;>L<ABDD>G =HHK@::GL HO>K =>S>E?=> BG?HKF:MB> > ><AM P::K=>OHEE> O>KGB>NP>G=> B=>>eG DHF>G >>K=>K O:G => O:@> D>GGBL O:G PB> C> MP>> D>>K I>K C::K >>G F:BEMC> DKBC@M > O:@> D>GGBL => O=9C LA= OHKFM => ;KN@ MNLL>G MP>> P>K>E=>G )? A>M GN @::M HF F:KD>MBG@ H? HF IHEBMB>D OB: => O=9C LA=K PHK=>G GB>NP> @KH>I>G F>GL>G ;>K>BDM =B> GB>M ;>K>BDM PHK=>G =HHK => KLJGF? LA=K !K:GHO>MM>K IKHFHO>>K=> ::G ":KO:K= >G BL GN ::G => NGBO>KLBM>BM O:G -M:G?HK= AHH@E>K::K <HGHFBL<A> LH<BHEH@B> )I =:M LMN=B>M>KK>BG =HHK

;K:D ABC => HN=> MA>HKB> O:G => :;LMK:<M> B=>:E> F:KDM>G 0HE@>GL !K:

GHO>MM>K SBCG ><HGHFBL<A> K>E:MB>L MNLL>G BG=BOB=N>G H? <HGLNF>GM>G ;BCG: :EMBC= BG@>;>= BG LH<B:E> G>MP>KD>G BCG: O>>KMB@ C::K G: IN;EB<:MB> BL !K:GHO>MM>KL LMN=B> :<MN>E>K =:G HHBM P:GM BG => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ A>;;>G F>GL>G F>>K O=9C LA=K =:G HHBM M>OHK>G >G HN= <HEE>@: >>G O:D:GMB>OKB>G= >>G HN= DE:L@>GHHM OKH>@>K O>KP:M>K=>G O>>E HN=> <HGM:<M>G OHEE>=B@ ;>A:EO> :EL >K P>>K >>G MH>O:E

EB@> HGMFH>MBG@ P:L #G => ;GFF=;L=< 9?= BL A>M O>>E @>F:DD>EBCD>K @>PHK=>G HF >>G HN=> ;>D>G=> P>>K >>GL ::G M> LIK>D>G &BGD>=#G :<>;HHD >G "RO>L SBCG HG=>K :G=>K> HF =B> K>=>G SH IHINE:BK > O>E> LH<B:E>G>MP>KD

LBM>L ?NG<MBHG>K>G G:=KNDD>EBCD :EL ;KH>=IE::ML>G OHHK O=9C LA=K

).


) %7 ='6%8- )

› -AP =?J==K .@= -;A=F;= G> 9 GFF=;L=< ?= ‹ NG<:G 1:MML  -AP <=?J==K G> K=H9J9LAGF BL >>G MA>HKB> =B> LM>EM =:M :EE> F>GL>G HI ::K=> F>M >ED::K O>K;HG=>G SBCG OB: >>G G>MP>KD O:G @>FB==>E= S>L MNLL>GL<A:D>EL >S> ARIHMA>L> BL :E BG @>HII>K= =HHK => "HG@::KL> L<AKBCO>K %:KBG

MAR KB@R>L > ;>KH>F=> ILR<AHEHH@ -M:GE>R 'BE@K:F IBDM> A>M B=>> HI >G OH>K=> BG => C:K>G S>LMB@ >>G DE>BGL<A:EB@ >QI>KBF>GM NBM (>>F MP>> PBEE>

D>NKB@> BGPHG>KL O:G => 0>K>GB@=> -M:M>G >G @>FB==>E= SBCG S> OB: =KB> MNLL>GL<A:D>EL F>M >ED::K O>K;HG=>G SH HGM=>DM> 'BE@K:F NG<:G 1:MML >>G NLMK:EBeK =B> IKHFHO>>K=> BG => G:MNNKDNG=> >G AHH@E>K::K -H<BHEH@B> P>K= ::G => (>P 3HKDL> HENF;B: /GBO>KLBMR OH>K=> A>M >QI>KBF>GM O:G 'BE@K:F @KHHML<A:EB@ M>LMI>KLHG>G >G FHG=B::E E:G=>G NBM F>M ;>ANEI O:G > F:BE >G HGEBG><HFFNGBMRL 1:MML OHG= >>G @>FB==>E=> O:G S>L MNLL>GL<A:D>EL ">M INGM O:G 'BE@K:F >G 1:MML BL =:M A>M <EB<Ab ALK 9 KE9DD OGJD< GB>M SHF::K >>G <EB<Ab BL F::K >>G :<<NK:M> ;>L<AKBCOBG@ O:G => P>KD>EBCDA>B= "H> => KAP <=?J==K BG => IK:DMBCD P>KD>G PHK=M O>K;EN??>G= A>E=>K @>iE

ENLMK>>K= =HHK => P>;LBM> )K:<E> H? :<HG =B> FBLL<AB>G :EL @K:I BL ;>=H>E= F::K =>L:EGB>MM>FBG => F:M>KB> OHHK B>=>K>>G LG>E BGSB<AM>EBCD F::DM SB> D:=>K 0HHK => >:LR<K:MB> BL -AP =?J==K >>G ;H>D =:M ::GMHHGM AH> @>F:DD>EBCD => ;>KH>F=LM> >G F>>LM BGOEH>=KBCD> F>GL>G ;>K>BD;::K SBCG ;NBM>G => @>O>LMB@=> ABeK:K<AB>eG HF / ;>GM F::K >GD>E> A:G==KNDD>G O>KPBC=>K= O:G >>G FBGBLM>K O:G BEE !:M>L $HAG => 'HE >KM O:G ':KPBCD !>K:K= %E>BLM>KE>> >G *:NE 1BMM>F:G G I:LL:GM SB>G P> >>G BEENLMK:MB> O:G A>M ;>E:G@ O:G <HEE><MB>O> BGM>EEB

@>GMB> OHHK => >:LR<K:MB> BC >ED::K HI@>M>E= F::DM => D>GGBL NBM => AB>K

OHHK @>GH>F=> P>KD>G O:G !E:=P>EE !K:GHO>MM>K >G 1:MML => <HGMHNK>G O:G >>G GB>NP P>K>E=;>>E= SB<AM;::K ED @H>= B=>> D:G OB: O=9C LA=K BG S>>K DHKM> MBC= HO>K => A>E> P>K>E= O>KLIK>B= PHK=>G FBML F>G => CNBLM> O>K;BG

=>KL >G D>GG>KL P>>M M> OBG=>G > P>KD>EBCD> F:<AM ;BGG>G HK@:GBL:MB>L BL ::G A>M O>KL<ANBO>G O:G => ABeK:K<ABL<A> MHI G::K => O>K;BG=>KL >G D>G

G>KL BG O>>E:E BG?HKF>E> G>MP>KD>G > DHFLM O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC A>>?M =>S> HGMPBDD>EBG@ >QIHG>GMB>>E O>KLG>E= 0B: > F:BE >G :G=>K> BGM>KG>MD:G:E>G SBCG F>GL>G @>F:DD>EBCD>K ;>G:=>K;::K >G ‹ ;>E:G@KBCD>K ‹ D:G >K O>>E LG>EE>K @><HF

FNGB<>>K= PHK=>G MNLL>G => >G> >G => :G=>K> MNLL>GL<A:D>E ">M F::DM GH@:E >>G O>KL<ABE H? C> >>G C::K FH>M P:<AM>G MHM CHNP E::MLM> MNLL>GL<A:

D>E SBCG C::KEBCDL> @>LIK>D F>M => FBGBLM>K A>>?M H? =:M ABC O:G=::@ GH@ >>G F:BEMC> LMNNKM F>M => OK::@ H? ABC CHN F:@ BGMKH=N<>K>G >G ::G;>O>E>G

)/


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

;\bfik\n\^kljj\eB\m`e9XZfe\e>ff`jZ_\Mifln\e 8MIRQMRYYXNIWVSRHOMNOIRSTHI[IFWMXI8LI3VEGPISJ&EGSR [[[SVE GPISJFEGSRSVK IRHIXLISVMIZERHI7M\(IKVIIW[SVHXSTIIRWTIIPWI QERMIV^IIVMR^MGLXIPMNO(IWMXIMWZIVRSIQHREEVHIFIOIRHI%QIVM OEERWIEGXIYV/IZMR&EGSR(IWMXIQEEOXKIFVYMOZERHIHEXEFEWIZER HISRPMRI´PQIRG]GPSTIHMI[[[MQHFGSQHMIHIREQIRZERQIIVHER IIRQMPNSIREGXIYVWFIZEX,SIZIVLSYHXIIR[MPPIOIYVMKIEGXIYV^MGLXSX /IZMR&EGSR#(SSVHIREEQMRXIXMOOIROSQIR[IHEEVEGLXIV&VEH4MXX FMNZSSVFIIPHOIRX&EGSRTIVWSSRPMNO[ERX^MNWTIIPHIRWEQIRMRHI´PQ 7PIITIVW1EEVLSIZIIPWXETTIR^SY/MQZER/SSXIRZIV[MNHIVH^MNRZER &EGSR#8[IIWXETTIRWPIGLXW^SQIPHXLIXSVEOIP;ERX:ER/SSXIR WTIIPHIWEQIRQIX.YPMI'LVMWXMIMRHI´PQ7RETWLSXW)R'LVMWXMI WTIIPHIWEQIRQIX&EGSRMRHI´PQ2I[=SVO-PSZI]SY ;ITVSFIVIRIIRQMRHIVFIOIRHIEGXVMGI0MIW:MWWGLIHMNOHMIIIRVSP WTIIPXMR+SSMWGLI:VSY[IRWTIIPXZSSVREQIPMNOMRXLIEXIVWIRMRXZ WIVMIW(IWSRHEROWMW^MNWPIGLXWHVMIWXETTIRZIV[MNHIVHZER&EGSR(YW EPW+SSMWGLI:VSY[IR/IZMR&EGSRZSSVIIRKEWXVSPPIXNI[MPZVEKIRQSIX :MWWGLIHMNOIZIR,MPHEZERHIV1IYPIRFIPPIR[ERXHMIQEMPXHER3PMZIV 4PEXXSJLMNIZIRIIRWQWNI[MPWXYVIRREEV&EGSR;ERX^SOERHEXKEER MRHIGSRRIGXIHEKI1IXIIRFIIXNIKIPYO[SVHXRSKHI^IPJHIHEKLIX GSRXEGXKIPIKH ,IXZEPXRMIXQIISQIIREGXIYVXIZMRHIRHMIQIIVHER^IWWXETTIRZIV [MNHIVHMWZER&EGSR1EEVHEEVLSIZIR[ISSORMIXREEVXI^SIOIR [ERXHI[IFWMXIFSY[IVWLIFFIR^IPJEPEPPIEGXIYVWREQIR HSSVLIXSVEOIPKILEEPH7PIGLXWHEEVZER^MNR^IZIRSJEGLXWXETTIR ZIV[MNHIVHZER&EGSR3RKIZIIV^MNRqqRX[IISJHVMIWXETTIR ZIV[MNHIVH 3SOLIXFIPERKZERªZIVFMRHIVW«IRHIWXVIRKXLSJ[IEOXMIW[SVHXHSSV LIX3VEOIPZER&EGSRZIVLIPHIVH2IHIVPERHWIEGXIYVWWTIPIRZSSVREQI PMNOMR2IHIVPERHWI´PQW*VERWIEGXIYVWZSSVREQIPMNOMR*VERWI´PQW)V LSIJXQEEVqqR2IHIVPERHWIEGXIYVIIRVSPPIXNIXIWTIPIRMRIIR*VERWI ´PQIRX[II[IVIPHIR[SVHIRQIXIPOEEVZIVFSRHIR 2EXYYVPMNOMWHI´PQ[IVIPHRMIXXIZIVKIPMNOIRQIXHIKI[SRI[IVIPH 1EEVLIXTVMRGMTIFPMNJXLIX^IPJHI%PWNILSRHIVHQIRWIROIRXIRHMI OIRRIRSSOEPPIQEEPLSRHIVHQIRWIRHER^MNRQE\MQEEPQIRWIR

\ ZMEqqRXYWWIRWGLEOIPQIXIPOEEVZIVFSRHIR:MEX[IIXYW WIRWGLEOIPW[SVHIRHEXEPQE\MQEEPIIRQMPNSIRQIRWIR \\ > P>;LBM> PHK=M K>@>EF:MB@ @>sI=:M>M > AB>K @>GH>F=> @>M:EE>G SBCG O:G 

)0


) %7 ='6%8- )

%PWMIHIVIIRMRLIX^IPJHIOVMRKIXNIZIVOIIVXKEERHI^IKIXEPPIRSQPEEK HSSVHYFFIPXIPPMRK(IQIRWIRHMIMRZIVWGLMPPIRHIOVMRKIRZIVOIVIR ^SVKIRIVZSSVHEXHIKIXEPPIRLSSK[SVHIR(ERO^MNMRXIVRIX^MNRIVEER ^MIRPMNOQIIVGSRRIGXMIWXYWWIRQIRWIRYMXZIVWGLMPPIRHIKVSITIR(I MRJSVQEXMIWEQIRPIZMRKSZIVFVYKXJ]WMIOIIRWSGMEPIEJWXERHIRXYWWIRTIV WSRIR)IRPIYOIQSTHMISTIIRWGLSSPTPIMRMR+VSRMRKIR[SVHXZIV XIPHOSRIVZVSIKIV[IPIIRNEEVSZIVHSIRSQ1EEWXVMGLXXIFIVIMOIR 2Y[SVHXHIQSTZEREZSRHEPHSSVZIVXIPHSTQWREERIIRRIIJNIYMX 1EEWXVMGLXIRFIVIMOXLMNQSVKIRSGLXIRHEPLIX1EEWXVMGLXWIWGLSSPTPIMR (MXFITIVOX^MGLYMXIVEEVHRMIXXSXQSTTIR3SOHIPERHIPMNOIWGLSPMIVIR WXEOMRKIRHITVSXIWXIRXIKIRHIFEEVQSIHIVLEPWOEROIVZEGGMREXMI[MWXIR PERKWMRXIVRIXOEREPIRFMRRIRIROIPIHEKIRHIZSPPIHMKI2IHIVPERHWI WGLSSPNIYKHXIQSFMPMWIVIR

›

-LJM;LMJ9D "GD=K .@= -G;A9D -LJM;LMJ= G> GEH=LALAGF Š ,GF9D< MJL 

-LJM;LMJ9D "GD=K BL OHHK F:G:@>F>GM P:M => KnGM@>G?HMH BL OHHK => @>G>>L

DNG=> L<AK>>? >>G K><>GL>GM HO>K =BM ;H>D NKM F::DM SB<AM;::K P:M BG => F:G:@>F>GMEBM>K:MNNK OHHKA>>G AHH@NBM P>K= O>KHG=>KLM>E= => O>K;HK

@>G LMKN<MNK>G O:G => BG?HKF>E> HK@:GBL:MB> >GOHN=B@ @>S>@= D>GGBL >G BG?HKF:MB> DNGG>G GB>M >>GOHN=B@ ;>P>@>G MNLL>G O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G =BM PHK=M O>KABG=>K= =HHK BLHE:MB>E:@>G LMKN<MNK:E AHE>L =B> => O>KLIK>B

=BG@ O:G D>GGBL >G B=>>eG M>@>GAHN=>G > <HG<ENLB> =B> NBM =BM ;H>D @>MKHDD>G D:G PHK=>G BL =:M <K>:MBOBM>BM SP::K PHK=M HO>KL<A:M :EL =b ;KHG O:G BGGHO:MB> > F>>LM> BGGHO:MB> DHFM MHM LM:G= =HHK => LMKN<MNK:E AHE>L M> HO>K;KN@@>G )K@:GBL:MB>L SBCG F>>LM:E P>E =HHK=KHG@>G O:G => GHH=S::D MHM BGGH

O>K>G K>:MBOBM>BM PHK=M O::D @>SB>G :EL =b ;KHG OHHK BGGHO:MB> ::KHF PHK=M BG >>G BGGHO:MB>;>E>B= F>>LM:E >>G IH@BG@ @>=::G HF => <K>:MBOBM>BM ;BGG>G HK@:GBL:MB>L M> LMBFNE>K>G -LJM;LMJ9D "GD=K ;B>=M >>G :G=>K> DBCD HI BGGHO:MB> >G <K>:MBOBM>BM #GGHO:MB>O> B=>>eG SBCG F::K S>E=>G ;KBEC:GM> B=>>eG =B> SHF::K NBM A>M GB>ML DHF>G ">M F>K>G=>>E O:G => BGGHO:MB>L HGMLM::M =HHK A>M A>KD>GG>G O:G D:GL>G HHK >>G @:G@;::K B=>> NBM >>G :G=>K> @KH>I HO>K M> G>F>G EB<AM ::G M> I:LL>G >G M> A>K@>;KNBD>G > O>K

;BG=>KL SB> !E:=P>EE MNLL>G => O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G LM::G ::G => PB>@ O:G => BGGHO:MB>L G SH=K: P> O:G =:M ;>L>? =HHK=KHG@>G SBCG DHF>G .@= -LJ=F?L@ G> 1=9C .A=K >G -AP =?J==K BG >>G @KHM>K EB<AM M> LM::G > BG?HKF>E> G>MP>KD>G >G =:G OHHK:E => O:@> ;>D>G=>G =::KBG SBCG => ;>E:G@KBCDLM> ;KHG OHHK BGGHO:MB> SH ENB=M => >:LR<K:MBL<A> <HG<ENLB> HI ;:LBL O:G -LJM;

LMJ9D "GD=K -AP =?J==K >G .@= -LJ=F?L@ G> 1=9C .A=K

*'


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

> AHH@E>K::K <HGHFBL<A> LH<BHEH@B> ,HG:E= NKM BL F>M -LJM;LMJ9D "GD=K => @KHG=E>@@>K O:G >>G L>KB> GB>NP> ><HGHFBL<A> FH=>EE>G > MK:=BMBH

G>E> ><HGHFBL<A> FH=>EE>G @::G NBM O:G >>G MA>HK>MBL<A I>K?><M> F:KDM F>M OKBC> <HG<NKK>GMB> > K>:EBM>BM BL =:M F:KDM>G O>KK> O:G I>K?><M SBCG F::K PHK=>G @>ABG=>K= =HHK LMKN<MNK:E AHE>L NKM HGMP>KIM >>G GB>NP ><HGHFBL<A FH=>E OHHK => P>KDBG@ O:G <HG<NKK>GMB> >G <HFI>MBMB>? OHHK

=>>E P::KBG LH<B::E D:IBM::E >G G>MP>KD>G >>G <KN<B:E> KHE LI>E>G #G?HKF:MB> LMKHHFM >>KLM ;BGG>G @KH>I>G >G I:L E:M>K MNLL>G @KH>I>G > F>>LM> F>GL>G A>;;>G => G>B@BG@ HF OHHKG:F>EBCD ;BGG>G @KH>I>G M> ;EBCO>G "B>K=HHK HGMLM::G LMKN<MNK:E AHE>L MNLL>G O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G > O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G ;>L<ABDD>G HO>K >>G :G=>K> LMKHHF O:G BG?HKF:

MB> >G D>GGBL >G KLJM;LMJ9D @GD= BL >>G LHHKM BLHE:MB>E::@ MNLL>G @KH>I>G =B> => LMKHHF M>@>GAHN=M -HFL OHKF>G E:G=L@K>GS>G H? M::E@K>GS>G >>G LMKN<MNK:E AHE> MNLL>G D>GGBL O:G O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G F::K O::D BL A>M LE><AML bbG FNNKMC> BG >>G D:GMHHK =:M => ;:KKBcK> OHKFM "BeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G >G P>KDOEH>KBG=>EBG@ <K>eK>G BG?HKF:MB>;:KKBcK>L > >G> :?=>EBG@ P>>M LHFL G:NP>EBCDL P:M >K HI => :G=>K> :?=>EBG@ @>;>NKM )HD MNLL>G F>KD>G >G F:KDM>G ;>OBG=>G SB<A O>>E KLJM;LMJ9D @GD=K P::K=HHK LHFFB@> =H>E@KH>I>G GB>M H? G:NP>EBCDL PHK=>G ;>K>BDM > GB>NP> DBCD HI <HG<NKK>GMB> BL =:M A>M O>KDKBC@>G O:G <HFI>MBMB>? OHHK=>>E OHHK:E >>G DP>LMB> BL O:G KLJM;LMJ9D @GD=K HO>K;KN@@>G 0HHK BG=BOB

=N>G @>E=M =BM =>L M> F>>K 1B> >>G ;KN@ LE::M MNLL>G MP>> @KH>I>G F>M <HFIE>F>GM:BK> BG?HKF:MB>;KHGG>G E::M BG?HKF:MB> LMKHF>G MNLL>G MP>> @KH>I>G >G O>K@KHHM AB>KF>> SBCG BG=BOB=N>E> LH<B:E> D:IBM::E #G P>S>G BL =BM <HG<>IM GB>M SH O>>E :G=>KL =:G A>M :EHN=> <HG<>IM O:G => A:G=>E >G A:G=>E::K O:G => 0) O>KIE::MLM LI><>KBC>G O:G A>M >G> =>>E O:G => P>K>E= G::K >>G :G=>K =>>E >G O>K@KHHM =::KF>> SBCG D:IBM::E #G => A:G=>E @::M A>M HF ?RLB>D> IKH=N<M>G BG => >:LR<K:MB> @::M A>M HF A>M O>K

IE::ML>G O:G D>GGBL >G B=>>eG Â&#x203A; .@= ?= G> ;;=KK .@= (=O MDLMJ= G> "QH=J;9HAL9DAKE 1@=J= 9DD G> &A>= AK 9 *9A< GJ PH=JA=F;= Â&#x2039; $>K>FR ,B?DBG  > F>KBD::GL> ><HGHHF ,B?DBG A>>?M S>O>GMB>G ;H>D>G @>L<AK>O>G =B> :EE>F::E @::G HO>K O>K:G=>KBG@>G BG => ><HGHFB> => P>M>GL<A:I => M><A

GHEH@B> >G HO>K => BFI:<M =B> =>S> O>K:G=>KBG@>G A>;;>G HI => F::M

L<A:IIBC O:G O:G=::@ >G FHK@>G ,B?DBG BL DBG= ::G ANBL ;BC =BO>KL> NKHI>L> K>@>KBG@LE>B=>KL >G :=OBL>>KM => NKHI>L> HFFBLLB> HO>K OK::@

LMNDD>G =B> @>K>E:M>>K= SBCG ::G ><HGHFB> DEBF::MO>K:G=>KBG@ >G >G>K@B>

O>BEB@A>B= .@= ?= G> ;;=KK BL SBCG ;>D>G=LM> ;H>D "B>KBG ;>L<AKBC?M ABC => @>E>B=>

EBCD> O>K:G=>KBG@ O:G >>G IKH=N<MB>@>HKBeGM>>K=> ><HGHFB> G::K >>G G>M

*(


) %7 ='6%8- )

P>KD><HGHFB> K BL >>G LB@GB–<:GM> O>KL<ANBOBG@ O:G @H>=>K>G G::K =B>G

LM>G 4>E?L S:D>G =B> PBC :EL >>G IKH=N<M SB>G PHK=>G :EL >>G =B>GLM HI => F:KDM @>;K:<AM #G => GB>NP> ><HGHFB> A>;;>G <HG<>IM>G B=>>eG >G BF:@H >>G @KHM>K> ><HGHFBL<A> P::K=> =:G F:M>KBeE> @H>=>K>G > LH?M

P:K> BL ;>E:G@KBCD>K @>PHK=>G =:G => A:K=P:K> EL @>OHE@ AB>KO:G BL >K >>G >GHKF> =>O:EN:MB> @::G=> O:G A>M ;>E:G@ O:G >B@>G=HF >G ;>SBM )O>K => OHEE> ;K>>=M> O:G => ><HGHFB> =KBG@M A>M B=>> =HHK =:M ;>SBM >B@>GEBCD :EE>>G F::K ;:EE:LM BL >G =:M A>M >K GB>M HF @::M =BG@>G M> A>;;>G F::K HF MH>@:G@ M> A>;;>G MHM A>M OKN<AM@>;KNBD >KO:G >SBM BL O>>E M> MK::@ OHHK => GB>NP> ><HGHFB> S>@M ,B?DBG BG >>G BGM>K

OB>P F>M (, "9F<=DK:D9< 1::KHF SHN B>F:G= BG >>G ><HGHFB> P::KBG :EE>L =K::BM HF LG>EA>B= GH@ B>ML BG >B@>G=HF PBEE>G A>;;>G =:M F>M>>G :E P>>K :<AM>KA::E= BL =HHK >>G GB>NP>K FH=>E H? >>G NI@K:=> ':M>KBeE> S:D>G E:M>G HGL GB>M DHN= F::K P> AH>O>G S> GB>M F>>K I>K L> S>E? M> ;>SBM

M>G B@>G=HF BL @>;:L>>K= HI => @>=:<AM> =:M A>M => FH>BM> P::K= BL HF ?RLB>D> @H>=>K>G OHHK E:G@>K> MBC= O:LM M> AHN=>G '::K S> =H>G >K LM>>=L FBG=>K MH> BG >>G ><HGHFB> P::KBG O>K:G=>KBG@ SHG ;>>MC> => >GB@> <HG

LM:GM> BL  >S> O>K:G=>KBG@ O:G BGSB<AM @::M A>M LG>ELM ;BC ;>=KBCO>G %:IBM::E@H>

=>K>G E>:L>G :<MBOBM>BM>G –G:G<B>K>G F>M OK>>F= O>KFH@>G ;>=KBC?LHG=>K

=>E>G >G I>KLHG>>E HNMLHNK<>G A>M SBCG :EE>F::E P>>KLIB>@>EBG@>G O:G => :?G>F>G=> P::K=>KBG@ OHHK >B@>G=HF (>M :EL => @KH>B O:G ?K:G<ABLBG@ M>G DHLM> O:G A>M –EB::E;>=KBC? RLB>D ;>SBM BL >>G HGA:G=B@> DHLM>GIHLM BG => G>MP>KD><HGHFB> > ?K:G<ABL>@>O>K BL GB>M F>>K @>iGM>K>LL>>K= BG ;:DLM>

G>G BG A>M ;>SBM O:G PBGD>EI:G=>G F::K O>KANNKM EB>O>K SBCG F>KD SBCG BGM>EE><MN>>E >B@>G=HF > ?K:G<ABL>G>F>K ANNKM OHHK >>G ;>I::E=> MBC= => MH>@:G@ MHM =:M BGM>EE><MN>>E >B@>G=HF > F>KBD::GL> =>M:BEA:G=>E ;>LM::M G::K L<A:MMBG@ :E OHHK ;BCG: => A>E?M NBM ?K:G<ABL>L #G (>=>KE:G= BL A>M ::GM:E ?K:G<ABL>O>LMB@BG@>G BG OBC?MB>G C::K MBC= =KB>F::E SH @KHHM @>PHK=>G (::LM => =>M:BEA:G=>E BL => ?K:G<ABL>?HKFNE> GN BG HIDHFLM OHHK S:D>EBCD> =B>GLMO>KE>G>KL BC => <HGLNF>GM @::M => O>KL<ANBOBG@ O:G ;>SBM G::K @>;KNBD P:M FBG=>K LG>E '::K =:M BL >>G DP>LMB> O:G MBC= LM>EM ,B?DBG (>>F GN => :NMHF:KDM #G => MP>>=> A>E?M O:G => OHKB@> >>NP P:L >>G >B@>G :NMH >>G O:G => F>>LM G:@>LMK>>?=> ;>SBMMBG@>G #GFB==>EL KBC=M >>G LN;LM:GMB>>E =>>E O:G => ;>OHEDBG@ BG E>:L>:NMHL >S> :NMHFH;BEBLM>G IK>?>K>K>G A>M @>;KNBDL@>F:D O:G => :NMH ;HO>G A>M ;>SBM O:G => :NMH >S> MK>G= S:E F>>K >G F>>K =HHKS>MM>G =HHK=:M ;>=KBCO>G LM>>=L F>>K HH@ DKBC@>G OHHK => P::K=> O:G >>G E>O>GLE:G@> K>E:MB> F>M >>G DE:GM '>M A>M HI;HNP>G >G HG=>KAHN=>G O:G >>G =NNKS:F> DE:GMK>E:MB> O:EM F>>K M> O>K=B>G>G =:G F>M >>G >>GF:EB@> MK:GL:<MB> >=KBCO>G SNEE>G =::KHF IKH;>K>G :EE>KE>B

*)


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

OHKF>G O:G @>;KNBDL<HGMK:<M>G ::G M> ;B>=>G BG IE::ML O:G ?RLB>D> IKH=N<

M>G M> O>KDHI>G BM @::M A>M @>F:DD>EBCDLM ;BC GB>NP> IKH=N<M@KH>I>G P::K ABLMHKBL<A> @>PHHGM>L >G @>;KNBD>G @>>G ;>E>FF>KBG@ OHKF>G SH:EL FH;B>E> M>E>?HHGL > DHLM;:K> F:M>KBeE> :II:K::MC>L PHK=>G @K:MBL P>@@>

O>G BG KNBE OHHK >>G E:G@=NKB@ @>;KNBDL<HGMK:<M HI => :?G:F> O:G BFF:M>

KBeE> M>E>?HHGFBGNM>G > O>KL<ANBOBG@ O:G ;>SBM G::K @>;KNBD BL >>G ?NG=:F>GM>E> O>K:G=>

KBG@ =B> ;>E:G@KBCD> @>OHE@>G A>>?M OHHK ><HGHFB> HK@:GBL:MB>DNG=> >G F:G:@>F>GM "BeK:K<AB> >G >B@>G=HF SBCG O:G G:MNK> G:NP F>M >ED::K O>KP>O>G EL A>M ;>E:G@ O:G >B@>G=HF :?G>>FM O>KDE>BGM =::KF>> HHD A>M ;>LM::GLK><AM OHHK => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK #G => HN=> ><HGHFB> P:K>G D:IBM::E >G ;>SBMMBG@>G => ;>E:G@KBCDLM> OH>=BG@L;H=>F OHHK IKH=N<MB> @KH>B ;>=KBC?LK>LNEM::M >G PBGLM 1B> A>M E:G= ;>S:M H? => F:<ABG>L A:= => ><HGHFBL<A> F:<AM #G => GB>NP> ><HGHFB> BL LH<B::E D:IBM::E => ;>E:G@KBCDLM> ?:<MHK @>PHK=>G ›

MLMJ= G> 'GF=Q J=9LAF? (=O 1=9DL@ 1GJC 9F< 9 1AK=J 1GJD< ‹ >KG:K= &B>M:>K 

> >E@BL<A> ><HGHHF >KG:K= &B>M:>K BL O>>EONE=B@ :?@>L<ABE=>K= :EL =H>F=>GD>K :EL HGA>BELIKH?>>M G:=:M ABC MB>G C::K @>E>=>G :E => ANB=B@> –G:G<BeE> <KBLBL OHHKLI>E=> &B>M:>K O>K;::LM SB<A >KHO>K =:M SHO>>E F>GL>G HGMS>MM>G= O>>E MBC= ;>LM>=>G ::G A>M O>KDKBC@>G H? NBM@>O>G O:G @>E= F::K =:M ;BCG: GB>F:G= LMBELM::M ;BC => OK::@ !>E= P:M BL =:M >B@>GEBCD &B>M:>K LM::M =::K PbE ;BC LMBE >G L<AKBC?M >K >>G A>>E ;H>D HO>K )I O>K;EN??>G=> PBCS> >G BG ;>@KBCI>EBCD> M::E HGMK:?>EM ABC => P>K>E= O:G @>E= >G A>M @>E=

LRLM>>F 4>E?L ;:GDB>KL ><HGHF>G >G –G:G<B>>E >QI>KML OBG=>G BG =BM ;H>D O>>E GB>NP> D>GGBL >G BGSB<AM>G &B>M:>K <HG<EN=>>KM =:M A>M ANB=B@> @>E=

LRLM>>F P>EBLP::K S>>K >?–<BeGM BL F::K HHD S>>K ?K:@B>E G ?NG=:F>GM>>E BGLM:;B>E > –G:G<BeE> <KBLBL BL @>>G MBC=>EBCD IKH;E>>F F::K >>G LMKN<MN

K>>E IKH;E>>F :E=NL &B>M:>K HF=:M A>M @>E=LRLM>>F :E >>NP>G @>E>=>G =HHK => F>GL BL HGMPHKI>G BG >>G MBC= =B> :G=>KL P:L =:G => ANB=B@> MBC= > BG?HKF:MB>K>OHENMB> F::K HHD => O>KHN=>KBG@L@HE? >G => DEBF::MO>K:G

=>KBG@ SHK@>G OHHK >>G GB>NP> F::ML<A:II>EBCD> BG?K:LMKN<MNNK P::K A>M HN=> HGMP>KI GB>M @H>= F>>K ;BC ::GLENBM >G I>LLBFBLM =:M BL &B>M:>K S>D>K '::K ABC BL @>>G <A:KE:M:G 4BCG OBLB>L >G ::G;>O>EBG@>G SBCG GB>M HO>K:E >O>G @>EB>?= F::K SBCG D>GGBL BL HGHF

LMK>=>G &B>M:>K LM::M ;>D>G= :EL >>G O:G L P>K>E=L @KHHMLM> D>GG>KL O:G –G:G<BeE> >G FHG>M:BK> S:D>G 4BCG 0 BL BG=KNDP>DD>G= OHHK:E BG => ;K>>=M> P:GM ;>KH>ILA:EO> ;>D>>D &B>M:>K => –G:G<BeE> P>K>E= O:G :EE> D:GM>G P>M>GL<A:I IHEBMB>D <HGLNEM:GM <>GMK:E> ;:GD A:G=>EL;:GD >G >E>DMKHGBL<A @>E=O>KD>>K

**


) %7 ='6%8- )

BC => >E@BL<A> >GMK:E> :GD P:L ABC O>K:GMPHHK=>EBCD OHHK => BGOH>KBG@ O:G => ><N #G =>S> I>KBH=> P:L ABC M>O>GL =BK><M>NK O:G A>M >E@BL<A >E>D

MKHGBL<A ;>M:EBG@LLRLM>>F EL <HGLNEM:GM :=OBL>>K=> ABC O>E> FNEMBG:MBH

G:EL HO>K O:ENM:OK::@LMNDD>G >G BG => C:K>G M:<AMB@ AB>EI ABC =BO>KL> 4NB=

F>KBD::GL> HO>KA>=>G F>M A>M HO>KPBGG>G O:G => FHG>M:BK> <KBLBL P::KBG S> P:K>G ;>E:G= )HD =>S> <KBL>L A:= ABC HO>KB@>GL :E C:K>G O:G M>OH

K>G OHHKLI>E= &B>M:>K P:L HHD HIKB<AM>K O:G O:ENM:;>E>@@BG@L?HG=L !:B:<HKI MKAF=KK 1==C KB>I &B>M:>K BG NBM MHM L P>K>E=L ;>LM> O:ENM:A:G=>E::K )I SBCG :<:=>FBL<A> <HG=NBM>LM::M IKBCD>G IKH?>LLHK:M>G ::G => NGBO>KLBM>BM>G O:G &>NO>G HEHK:=H >G >KD>E>R ,>GM> BL => @>O::KEBCD> :G@>E BG A>M @>E=LRLM>>F SH ;>MHH@M &B>M:>K ">M @>E= BL @>>G P::K=>OKBC KNBEFB==>E SH:EL => ><HGHFB>;H>D>G O>KM>EE>G ">M FHG>M:BK LRLM>>F BL SH HGMPHKI>G =:M A>M :EL HG;>=H>E= ;BC>??><M ;>I::E= ><HGHFBL<A @>=K:@ O>KHHKS::DM ">M P>KDM <HG<NKK>GMB> >G DHKM>M>KFBCG

=>GD>G BG => A:G= A>M =PBG@M MHM OHHKM=NK>G=> ><HGHFBL<A> @KH>B >G A>M HG=>KP::K=>>KM => M:D>G =B> <KN<B::E SBCG HF >>G L:F>GE>OBG@ BG LM:G= M> AHN=>G SH:EL SHK@ >G HG=>KPBCL HHK @>E= NBM M> E>G>G <K>eK>G ;:GD>G @>E= '::K A>M @>E>>G=> @>E= FH>M PHK=>G M>KN@;>M::E= F>M K>GM> :M K>GM>;>=K:@ <K>e>KM => ;:GD GB>M :M FH>M => @>E=E>G>K SB>G M> ;>F:<AMB

@>G M>G DHLM> O:G :G=>K>G G SH HGMLM::M >>G OEB>@PB>E>??><M O:G <HG<NK

K>GMB> >G @>?HK<>>K=> ><HGHFBL<A> @KH>B '>M HG=>K :G=>K> OH>=L>EM>DHK

M>G >G P>KDEHHLA>B= :EL HGO>KFBC=>EBCD> ><HGHFBL<A> @>OHE@>G 0HE@>GL &B>M:>K SBCG =BM DNGLMF:MB@> M>DHKM>G K BL F>>K =:G @>GH>@ OH>=L>E >G P>KD OHHK B>=>K>>G K BL :EE>>G L<A::KLM> ::G @>E=  ">M K>GM>=K:@>G=> @>E= LM::M HHD A::DL HI >>G =NNKS:F> ><HGHFB> #GO>LM>KBG@>G >G ;>=KBC?L;>LEBLLBG@>G PHK=>G <HGMBGN :?@>PH@>G M>@>G => K>GM>OH>M :M E>B=M LM>>=L MHM DHKM>M>KFBCGIHEBMB>D EL D:IBM::E LG>EE>K @KH>BM =:G =:M ;HF>G @KH>B>G PHK=M A>M ;HL O:G=::@ @>D:IM HF => AHNM

HI;K>G@LM M> ;>E>@@>G (NMMB@> E:G@>M>KFBCGBGO>LM>KBG@>G PHK=>G >KGLMB@ ;>G:=>>E= =HHK A>M O>KL<ABCGL>E K>GM> >=KBCO>G FH>M>G O:G=::@ PBGLM F:D>G 1B> BGO>LM>>KM BG => MH>DHFLM =>K?M K>GM> BGDHFLM>G BG A>M A>=>G #G A>M ANB=B@> FHG>M:BK> LRLM>>F SHN=>G GHHBM D:MA>=K:E>G PHK=>G @>;HNP= LM>EM &B>M:>K :M P:K>G BGO>LM>KBG@>G O:G O>E> =><>GGB: &B>M:>K A>>?M GB>M :EE>>G DKBMB>D ABC LN@@>K>>KM HHD HIEHLLBG@>G HF

IE>F>GM:BK> @>E=LRLM>F>G G::LM A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F DNGG>G >>G A>>E GNMMB@> ;BC=K:@> OHKF>G HF >>G =>>E O:G => IKH;E>F>G HI M> EHLL>G HF

IE>F>GM:BK> O:ENM: SBCG @>;:L>>K= HI KNBEA:G=>E > K>GM> BL GNE )? GH@ ;>M>K S> A>;;>G >>G G>@:MB>O> K>GM> HF => HFEHHI M> LMBFNE>K>G ">M ANB

=B@> FHG>M:BK> LRLM>>F BL >>G FHGH<NEMNNK >G LRLM>>F =:M A>M <HGM:<M F>M => P>KD>EBCDA>B= O>KEHK>G A>>?M :@>EBCDL PBLL>EM ;BCG: FBEC:K= =HEE:K O:G >B@>G::K ::KO:G @::M F::K EB>?LM IKH<>GM HF BG LI><NE:MB>L

*+


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

@>E= =:M GB>M PHK=M @>;KNBDM OHHK ;>M:EBG@ O:G @H>=>K>G H? =B>GLM>G HF

IE>F>GM:BK> O:ENM: ;B>=>G F>>K =BO>KLBM>BM BG =>S> FHGH<NEMNNK ;B>=>G F>>K <HGM:<M F>M => ?RLB>D> P>K>E= >G ?NG@>K>G :EL ;N??>K OHHK => A>OB@> L<AHFF>EBG@>G BG A>M FHG>M:BK> LRLM>>F >S> <HFIE>F>GM:BK> O:ENM: I:LL>G S>>K @H>= BG => @>K>>=L<A:ILDBLM O:G => >:LR<K:MB> SH:EL N BG AHH?=

LMND SNEM SB>G › & GN= AK L@= %ADD=J HH "GO LG 1AF MKAF=KK 9F< #F–M=F;= JA=F<K ‹ .BF -:G=>KL  &B>?=> BL => GB>NP> HG=>KL<A>B=>G=> <HG<NKK>GMB>?:<MHK BG => FH=>KG> ><HGHFB> :M DEBGDM P>E >K@ SP>O>KB@ :EL >>G K>OBO:E O:G => —HP>KIHP>K '::K .BF -:G=>KL BL @>>G ABIIB> ABC BL >>G OHHKF:EB@ MHIF:G O:G 3:AHH =B> GN >>G O>>E@>OK::@= LIK>D>K BL >G ;>LML>EE>K:NM>NK &HO> BL MA> %BEE>K II BL >>G ;H>D P::K OHHK:E MNLL>G => K>@>EL =HHK @>E>S>G FH>M PHK=>G '>M >GB@> BKHGB> SHN C> => >LL>GMB> O:G A>M ;H>D =:G DNGG>G L:F>GO:MM>G :EL :EMKNiLF> :EL ;NLBG>LLFH=>E #G => HN=> ><HGHFB> BL A>M <HG<>IM J=LMJF GF AFN=KLE=FL O>>E M> O>K =HHK

@>L<AHM>G $: NBM>BG=>EBCD FH>M >K @>E= O>K=B>G= PHK=>G '::K FH>M =::KHF HHD O:G >ED> :<MB> >G O:G >ED> MK:GL:<MB> =BK><M >G K><AMLMK>>DL A>M K>LNEM::M @>F>M>G PHK=>G :M F::DM GB>M :EE>>G P>KD>G >G HG=>KG>F>G >>G LMND FBG=>K E>ND A>M P>KDM HHD ;>E>FF>K>G= >G O>KLM:KK>G= ">M O>K

DE>BGM => —>QB;BEBM>BM >G A>M O>KABG=>KM GHH=S:D>EBCD> BGGHO:MB> > MK:=BMB

HG>E> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G O:G => > >>NP E>NG>G M> O>>E HI F>>M;:K> DHKM>M>KFBCGK>LNEM:M>G )I 1A:ML BG BM ?HK F> HI 0HHK P:M AHHKM P:M >G HI => @>=:<AM> =:M HG=>KG>F>G >G HHD => <:KKBcK> O:G >>G BG=BOB=N >>G DP>LMB> SHN SBCG O:G >M>G H? @>@>M>G PHK=>G EL M>@>GA:G@>K AB>KO:G IKHI:@:G=>>KM -:G=>KL => EB>?=> F::K BG ?>BM> @::M A>M AB>K HF L<ABCG;:K> HG;::MSN<AMB@A>B= )kD BG A>M FH=>E O:G -:G

=>KL BL P>E =>@>EBCD LIK:D> O:G >>G J=LMJF GF AFN=KLE=FL :EE>>G E::M ABC A>M B=>> EHL =:M A>M GH=B@ BL HF => HI;K>G@LM K><AMLMK>>DL M> DHII>E>G ::G >>G BGO>LM>KBG@ >G =:M => HI;K>G@LM :EMBC= BL NBM M> =KNDD>G BG >>G F>>M;:K> @>E=HI;K>G@LM 1:GM =[[K S:M => SP:DD> IE>D BG A>M HN=> ;H>DAHN=>KL

FH=>E > HI;K>G@LM>G SBCG O::D A>E>F::E GB>M M> F>M>G H? BG @>E= NBM M> =KNDD>G )I;K>G@LM>G F:GB?>LM>K>G SB<A HG=>K :G=>K> BG => OHKF O:G B=>>eG <HGM:<M>G K>E:MB>L O>KMKHNP>G K>INM:MB> :M SBCG BFF:M>KBeE> HI;K>G@LM>G =B> E:M>K => ;KHG OHKF>G OHHK F:M>KBeE> HI;K>G@LM>G ">M BL HG=H>GEBCD HF >ED> :?SHG=>KEBCD> BFF:M>KBeE> HI;K>G@LM NBM M> =KNDD>G BG >>G IHLM HI => K>LNEM:M>GK>D>GBG@ :M BL HHD GB>M SH BGM>K>LL:GM ;>A:EO> OHHK ;H>DAHN=>KL >G OHHK ;NK>:N<K:MBL<A> F:G:@>KL =B> >ED> :?SHG=>KEBCD> A:G=>EBG@ PBEE>G <HGMKHE>K>G 0HHK HG=>KG>F>KL >G OHHK ;>OEH@>G P>KDG>

F>KL BL A>M >>G O>KLIBEEBG@ O:G MBC= >G O:G >G>K@B> B> IE:GM>G EB>O>K AHG

*,


) %7 ='6%8- )

=>K= S::=C>L SHG=>K SB<A M> ;>DHFF>K>G HF => OK::@ PbED> S::=C>L GN IK><B>L O>K:GMPHHK=>EBCD SBCG OHHK >>G FHHB> HH@LM 4BC @::G EB>O>K NBM O:G => @>=:<AM> 1B> S::BM S:E HH@LM>G  #G => >:LR<K:MB> <HF;BG>K>G P> ;>B=> @>=:<AM>G 0HHK A>M OHHKM;>LM::G O:G >>G HK@:GBL:MB> BL A>M GHH=S:D>EBCD =:M >K OHE=H>G=> HI;K>G@LM>G SBCG =NL A>M ;EBC?M GH=B@ HF HI;K>G@LM>G M> F>M>G ">M O>KL<ABE MNLL>G ;NK>:N

<K:MB> >G >:LR<K:MB> BL =:M P> => HI;K>G@LM>G GB>M F>>K HG>BG=B@ >G MHM BG =>M:BE @::G HGME>=>G >G MH>K>D>G>G ::G :?SHG=>KEBCD> MBC= >G @>E=BGO>LM>

KBG@>G > >:LR<K:MBL<A> ;>G:=>KBG@ BL =:M A>M >??><MB>O>K BL HF BG => @:M>G M> AHN=>G H? => MHM:E> HH@LM @KHM>K BL =:G => DHLM>G O:G => AHG=>K= S::=C>L #G => IK:DMBCD I:LM -:G=>KL SBCG B=>>eG MH> =HHK A>>E O>>E M> E>S>G >G =HHK SBCG D>GGBL OKBCNBM M> =>E>G BG SBCG S:D>EBCD G>MP>KD ">M BL GB>M => L<A::KLM> O:G D>GGBL =B> <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E HIE>O>KM A>M BL => MH>I:L

LBG@ O:G D>GGBL HHK D>GGBL M> =>E>G DKBC@ C> O>>E ?>>=;:<D >G PHK=M => D>GGBL =B> C> A>;M P::K=>OHEE>K >G ;KNBD;::K=>K SH F>>GM -:G=>KL ::K

G::LM E>O>KM A>M =>E>G O:G D>GGBL GH@ B>ML HI :G=:<AM :K=B@ SBCG F>GL>G A>EI>G >G D>GGBL =>E>G SBCG NBM>KLM >??><MB>O> FB==>E>G HF => ::G

=:<AM O:G F>GL>G M> DKBC@>G G ::G=:<AM BL >>G >LL>GMBeE> ;KHG OHHK S:D>G=H>G 0HHK SHG ;>>MC> >ED> GB>NP> HG=>KG>FBG@ @>E=M =:M ::G=:<AM DKBC@>G >G O>KMKHNP>G PBGG>G => >>KLM> E:LMB@> H;LM:D>EL SBCG > ::GI:D O:G -:G=>KL A>EIM =B> H;LM:D>EL M> O>KDE>BG>G > @>=:<AM> O:G &GN= AK L@= %ADD=J HH BL P>E O>KGB>NP>G= F::K O>KK> O:G K>OHENMBHG:BK K BL >>G ;>KH>IL@KH>I =B> =>S> @>=:<AM> :E >>NP>G BGMNiMB>? MH>I:LM O>KDHI>KL > LM>K>HMB>I> MHIO>KDHI>K BL B>F:G= =B> GB>ML PBE O>K

DHI>G "BC PBE SBCG DE:GM>G A>EI>G >>KEBCD :=OBL>K>G ;EBC F:D>G "BC BL GB>M @>LIBMLM HI => MK:GL:<MB> :EMA:GL ABC P>DM HI SBCG FBGLM => BG=KND =:M ABC HGO>KL<ABEEB@ BL HO>K SBCG DHKM>M>KFBCGO>KDHHIK>LNEM::M G CNBLM =::K=HHK O>KDHHIM ABC SHO>>E 1:M -:G=>KL =H>M BL =>S> EBCG =HHKMK>DD>G >G HK@:GBL:MB> BL >B@>GEBCD HHD >>G O>KDHI>K O:G SBCG IKH=N<M>G >G =B>GLM>G G >>G P>KDG>F>K BL >B@>G

EBCD HHD >>G O>KDHI>K O:G SBCG DP:EBM>BM>G >G MH>@>OH>@=> P::K=> OHHK => HK@:GBL:MB> $NBLM :EL C> GB>M MK:GL:<MB>@>KB<AM ;>GM PHK=M => HI;K>G@LM @KHM>K BL => :<AM>KEB@@>G=> ;HH=L<A:I › !J9LAK (A=MO= =;GFGEA= AF <= <A?AL9D= LAB< ‹ AKBL G=>KLHG  >G !HH@E> SH>DHI=K:<AM HI K>> AKBL G=>KLHG E>O>K=> BG A>M OHHK

C::K O:G  KNBF FBECH>G ABML HI ">M @KHHMLM> =>>E O:G => ABML @::M HO>K >>G ;H>D O:G AKBL G=>KLHG =:M I:L =KB> F::G=>G E:M>K SHN O>KL<ABC

G>G 4>E?L => MBM>E O:G A>M ;H>D P:L HI =:M FHF>GM GH@ GB>M ;>D>G= 1AJ=<

AHH?=K>=:<M>NK G=>KLHG @BG@ BG =B:EHH@ F>M SBCG E>S>KL HO>K FH@>EBCD> MBM>EL

*-


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

  

, .@= KLGJQ G> 9 J9<A;9D HJA;= R=JG , "GO ;@9F?=< L@= OGJD< , "GO ;GEH9FA=K ?=L JA;@ :Q ;@9J?AF? FGL@AF? , .@= =;GFGEA;K G> 9:MF<9F;= 9F< L@= E9JC=LHD9;= OAL@GML EGF=Q

"H> DNG C> @>E= O>K=B>G>G :EL C> C> IKH=N<M>G H? =B>GLM>G @K:MBL P>@@>>?M ::K @::M A>M ;H>D HO>K G => MA>HKB>eG NBM SBCG ;H>D I:LM G=>KLHG HHD S>E? MH> BG => IK:DMBCD ">E> AHH?=LMNDD>G NBM SBCG ;H>D @>>?M ABC @K:MBL P>@ ::K DKBC@M ABC @>>G @>E= OHHK F::K P>E A>>E O>>E ::G=:<AM > HIF>KD>

EBCD> ><HGHFBL<A> MK>G= O:G >J==;GFGEA;K @::M G:F>EBCD A:G= BG A:G= F>M => 9?= G> 9;;=KK HHK A>M @KHM> E>S>KLIN;EB>D =:M ABC F>M SBCG @K:MBL AHH?=LMND

D>G ;>K>BDM> P:L SBCG ;H>D :E >>G ARI> KNBF OHHK=:M A>M P:L @>=KNDM G=>KLHG ;>L<AHNPM %BG@ !BE>MM> :EL => @KHG=E>@@>K O:G => >J==;GFG

EA;K #G  A:= => NBMOBG=>K O:G A>M P>@P>KIL<A>>KF>LC> G: >>G C::K P>E

@>M>E= F>LC>L O>KDH<AM !BE>MM> O>K:G=>K=> SBCG LMK:M>@B> >G ;HNP=> >>G BFF>GL BFI>KBNF =HHK >>G A>E> K>>DL F:KD>MBG@MKN<L F>M P>@@>O>G :EL KH=> =K::= @>>? => AHN=>KL P>@ >G O>KDHHI O>KOHE@>GL => =NK> F>LC>L >G >>NP E:M>K =H>G ?:;KBD:GM>G O:G IKBGM>KL SH HG@>O>>K A>MS>E?=> > IKBGM>KL DHLM>G >>G L<ABCGMC> => BGDMONEEBG@>G DHLM>G >>G O>KFH@>G ">M ::GM:E OHHK;>>E=>G BG => A>=>G=::@L> ><HGHFB> PHK=M LM>>=L M:E

KBCD>K !K:MBL PBE GB>M S>@@>G =:M >K @>>G @>E= F>>K PHK=M O>K=B>G= EE>>G => ;KHG O:G BGDHFLM>G O>KL<ANB?M KMB>LM>G @>O>G ANG FNSB>D @K:MBL P>@ >G O>K=B>G>G ::G EBO>HIMK>=>GL >G F>K<A:G=BLBG@ "HM>EL @>O>G D:F>KL @K:MBL P>@ >G O>K=B>G>G ::G F::EMBC=>G 0EB>@F::ML<A:IIBC>G @>O>G LMH>

E>G ;BCG: @K:MBL P>@ >G O>K=B>G>G ::G => O>KDHHI O:G =K:GD M:;:D I:K?NF >G ::G :NMHO>KANNK > ;>D>G=LM> F:GB>K HF @>E= M> O>K=B>G>G F>M >J==;GFGEA;K BL A>M =KB>I:KMBC>GLRLM>>F *:KMBC bbG <K>e>KM >>G F:KDM =HHK =BG@>G @K:MBL P>@ M> @>O>G ::G I:KMBC MP>> *:KMBC =KB> ;>M::EM >KOHHK HF BG =>S> F:KDM M> FH@>G I:KMB<BI>K>G :M DEBGDM BG@>PBDD>E=>K =:G A>M BL BCG: :EE> F>=B: P>KD>G P>KD>G OHE@>GL =BM LRLM>>F > :=O>KM>>K=>KL ;>M:E>G OHHK MH>@:G@ MHM >>G IN;EB>D HHK => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ SBCG => FH@>EBCDA>=>G O:G >J==;GFGEA;K LI><M:<NE:BK @>LM>@>G 1:L A>M ;BC %BG@ !BEE>MM> GH@ >>G F:KD>MBG@MKN< GN PHK=M A>M F>>K >G F>>K >>G K:=B<:E> IKBCLLMK:M>@B> EL B>ML @>E= DHLM HF M> F:D>G DNG C> A>M FH>BEBCD HG;>I>KDM @K:MBL P>@@>O>G '::K =B@BM:E> IKH

=N<M>G >G =B>GLM>G SBCG >>GOHN=B@ M> =NIEB<>K>G >G M> =BLMKB;N>K>G > F:K@BG:E> IKH=N<MB> >G =BLMKB;NMB>DHLM>G G:=>K>G A>M GNEINGM #G O>E> ><HGHFBL<A> L><MHK>G A>;;>G P> => :?@>EHI>G MB>G C::K :E @>SB>G =:M => DHLM>G @::G =:E>G SH=K: A>M IKH=N<MB>IKH<>L PHK=M @>DHII>E= ::G =B@B

M:E> G>MP>KD>G 1:M GB>NP BL OHE@>GL G=>KLHG BL => LG>EA>B= P::KF>> ;>=KBCO>G BG => F>>LM NBM>>GEHI>G=> L><MHK>G O:G ;:GDB>K>G MHM @HDD>G

*.


) %7 ='6%8- )

BG =B@BM:E> ;>=KBCO>G O>K:G=>K>G >G SH=H>G=> => D:GL DKBC@>G HF >J==;GFG

EA;K M> >QIEHBM>K>G ':G:@>KL >G HK@:GBL:MB>=>LDNG=B@>G :=OBL>>KM G=>KLHG HF GH@ >>GL A>>E DKBMBL<A M> DBCD>G G::K => OHHKHG=>KLM>EEBG@ O:G => I>K?><M> IKBCL>E:LMB

<BM>BM ;BC A>M =:E>G O:G => IKBCL LMBC@M => OK::@ BG >>G K><AM> EBCG G=>KLHG F>>GM =:M =>S> ::GG:F> HGCNBLM BL 0HE@>GL A>F BL >K >>G >GHKF @KHHM O>K

L<ABE MNLL>G @K:MBL >G A>>E @H>=DHHI #G O>>E @>O:EE>G D:G =:M A>M O>KL<ABE ;>M>D>G>G MNLL>G >>G A>>E @KHHM IN;EB>D >G :GHGBFBM>BM EL C> DHLMIKBCL MH<A :E ;BCG: GNE BL DNG C> =::KHF ;>M>K C> IKH=N<M @K:MBL P>@@>O>G =:G >K >>G E:@> IKBCL OHHK M> K>D>G>G 0HHK => >:LR<K:MBL<A> @>=:<AM> EB@M A>M ;>E:G@ O:G G=>KLHGL ;H>D GB>M >>GL SHS>>K BG => PBGLMD:GL>G O:G A>M @K:MBLP>@@>>?FH=>E F::K F>M G:F> BG A>M ;>L>? O:G => >QMK>>F @>=::E=> IKH=N<MB> >G =BLMKB;NMB>DHLM>G > AH@> MH>MK>=BG@L=K>FI>EL BG => HN=> ><HGHFB> SBCG SH @H>= :EL P>@@>

O::@= :GDSBC =B@BM:EBL>KBG@ >G => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ D:G B>=>K>>G FHK@>G >>G ;>=KBC? H? HK@:GBL:MB> ;>@BGG>G SHG=>K GH>F>GLP::K=B@> LM:KM

DHLM>G > >J==;GFGEA;K ;B>=>G =::K;BC >>G >QMK: =K>FI>EO>KE:@BG@ 1:GM ;BC >>G O>KDHHIIKBCL O:G GNE HGMEHHIM >>G ;>@BGG>G=> HK@:GBL:MB> HG=>K F>>K => <HFIEB<:MB>L O:G >>G O>KDHHI:II:K::M ;>M:EBG@LO>KD>>K >G ;>E:LMBG@>G › LJM= >9FK ‹ %>OBG %>EER  NMH=B=:<M %>OBG %>EER @>GB>M OHHK:E ;>D>G=A>B= :EL => AHH?=K>=:<M>NK

HIKB<AM>K O:G 1AJ=< '9?9RAF= "BC IN;EB<>>K=> =::KG::LM M:EEHS> LIK::DF:

D>G=> :KMBD>E>G BG HG=>K :G=>K> (=O 3GJC .AE=K KIMAJ= >G .@= ;GFGEAKL >G HHD >>G ::GM:E ;H>D>G P::KHG=>K (=O ,MD=K >GJ L@= (=O ;GFGEQ 4BCG GB>NPLM> ;H>D 1@9L .=;@FGDG?Q 19FLK IN;EB<>>K=> %>EER HI SBCG P>;EH@ PPP DD HK@ MBC=>GL A>M L<AKBCO>G :EL >>G ;H>D BG PHK=BG@ "BC FH>=B@=> => E>S>KL >QIEB<B>M ::G HF SBCG L<A>ML>G M> ;><HFF>GM:KBeK>G HF F>=> ::G => A:G= O:G =>S> <HFF>GM:K>G => >BG=O>KLB> O:G SBCG ;H>D M> O>K;>M>

K>G .JM= 9FK BL >>G O:G => L<A>ML>G NBM A>M ;H>D BG PHK=BG@ >G <K>:MB>? ;>KH>IL;>H>?>G::K >>G :KMB>LM >>G FNSBD:GM >>G ?HMH@K::? H? >>G :F;:<AMLF:G A>>?M F::K =NBS>G= ><AM> ?:GL GH=B@ HF M> DNGG>G E>O>G LM>EM %>EER EL >ED> ><AM> ?:G LE><AML IKHFBEE> O:G SBCG C::KBGDHF>G NBM@>>?M ::G SBCG B=HHE ;HO>G HI => IKH=N<MB>DHLM>G OHKF>G =B> =NBS>G= IKHFBEE> M>S:F>G P>>K >>G GB>NP C::KBGDHF>G ">M @>M:E =NBS>G= BL K>=>

EBCD PBEE>D>NKB@ > LRF;HEB>D O:G A>M @>M:E =NBS>G= BL B>=>K>>G D:G MHM =NBS>G= M>EE>G ">M BL FH@>EBCD HF =NBS>G= F>GL>G M> D>GG>G 1B> =KB> C::K E:G@ >ED> =:@ >>G GB>NP> ?:G >K;BC DKBC@M A>>?M SBCG =NBS>G= ?:GL ;BC >ED::K #G IE::ML O:G HI SH>D M> @::G G::K GB>NP> ?:GL DNG C> HHD IKH;>K>G DE>BG> ?:GL M> MK:GL?HKF>K>G BG ><AM> ?:GL ">M BL =:G P>E GHH=S:D>EBCD HF HI >>G H? :G=>K> F:GB>K M> <HFFNGB<>K>G F>M => :LIBK:GM ?:GL #GM>KG>M

*/


 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

;B>=M >>G D>NK ::G FH@>EBCD> <HFFNGB<:MB>D:G:E>G SH:EL P>;LBM>L ;EH@L .PBMM>K >G > F:BE ::KG::LM ;B>=M => OHHKML<AKBC=>G=> =B@BM:EBL>KBG@ O>>E FH@>EBCDA>=>G HF >BG=IKH=N<M>G S>>K >>GOHN=B@ >G OKBCP>E DHLM>EHHL M> =BLMKB;N>K>G HG=>K ?:GL >G FI ;>LM:G= O:G >>G GB>NP EB>=C> F:BE>G BL @>F:DD>EBCD>K =:G >>G IE::M O:G OBGRE BG =NBS>G=OHN= M> E:M>G I>KL>G >G I>K I:DD>MIHLM HI M> LMNK>G > L<A>II>G= DNGLM>G::K BG => > >>NP BL GB>M E:G@>K F>>K ::G@>P>S>G HI >>G ABeK:K<ABL<A> BGM>KF>=B:BK SH:EL >>G IE:M>GF::ML<A:IIBC @:E>KB> H? NBM@>O>K OHHK => IKH=N<MB> <HFFNGB<:MB> F:KD>MBG@ =BLMKB;NMB> >G EH@BLMB>D O:G SBCG L<A>IIBG@>G )I A>M >>KLM> @>SB<AM BL =>S> @>=:<AM>@:G@ O:G %>EER LE><AML >>G ;NLB

G>LLFH=>E OHHK F:K@BG:E> DNGLM>G::KL '::K HI A>M MP>>=> @>SB<AM BL .JM= 9FK >>G O>>E ;K>=>K <HG<>IM .JM= 9FK BL >>G F>M:?HHK OHHK AH> => M><AGHEH@BL<A> HGMPBDD>EBG@>G >>G GB>NP ><HGHFBL<A MBC=I>KD A>;;>G BG@>ENB= G>M SH:EL ::G A>M ;>@BG O:G => > >>NP => BG=NLMKBeE> K>OHENMB> ::G => PB>@ LMHG= O:G >>G GB>NP> ><HGHFBL<A> BGKB<AMBG@ > EH@BL<A> OHE@HK=> BL >>KLM BL >K => M><AGHEH@B> =:G DHF>G => MH>I:L

LBG@>G O>KOHE@>GL HGMLM::M >>G ;BCI:LL>G=> ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK ,HG= ;>@HG => HFL<A:D>EBG@ O:G A:G=F:MB@ G::K F:<ABG::E O>KO::K

=B@=> @H>=>K>G =HHK MH>I:LLBG@>G O:G => LMHHFF:<ABG> BM @:? >>G >GHKF> BFINEL ::G => HGMPBDD>EBG@ >G O>KO::K=B@BG@ O:G IKH=N<M>G F;:<AM>EBCD> P>KDIE::ML>G @KH>B=>G NBM MHM @KHM> ?:;KB>D>G >G OHKF=>G L:F>G >>G @KHHML<A:EB@> BG=NLMKB> HHK =B> @KH>B =::E=> => IKBCL O:G => IKH=N<M>G >GHKF P::K=HHK LM>>=L F>>K F>GL>G SB<A =>S> DHG=>G O>KHHK

EHO>G ">M ;>MKH? >>G K>E:MB>? LG>EE> HGMPBDD>EBG@ O:G GB>NP> M><AGB>D>G >G ANG MH>I:LLBG@ BG => BG=NLMKB> K P:L LIK:D> O:G >>G MK>G=;K>ND BG O>K

@>EBCDBG@ F>M OKH>@>K> MBC=>G O:G=::K A>M PHHK= K>OHENMB> > GB>NP> M><AGHEH@B>eG E>B==>G MHM GB>NP> IKH=N<MB>F>MAH=>G => GB>NP> IKH=N<

MB>F>MAH=>G E>B==>G MHM >>G GB>NP> ;BCI:LL>G=> ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<

MNNK #G => MPBGMB@LM> >>NP HGMLMHG= BG A>M DB>ESH@ O:G => F:LL:IKH=N<MB> >>G ><HGHFB> O:G F:LL:<HGLNFIMB> F:LL:<HFFNGB<:MB> >G F:LL:F:KD>

MBG@ :EL F>>LM >?–<BeGM> LRM>>F ,HG= SB>G P> >>G LHHKM@>EBCD> MKBML HGMLM::G > BGM>KG>MM><AGH

EH@B> LM::M ::G => ;:LBL O:G =BM GB>NP> ><HGHFBL<A> MBC=I>KD 0>KOHE@>GL DP:F>G => >>KLM> MH>I:LLBG@>G :EE>KE>B GB>NP> IKH=N<M>G >G IKH=N<MB>

F>MAH=>G > EH@BL<A> O>KOHE@LM:I BL A>M HGMLM::G O:G >>G GB>NP> ;BCI:L

L>G=> ><HGHFBL<A> HK=>GBG@ ::K;BC BL A>M MPBC?>E:<AMB@ H? F:LL:<HG

LNFIMB> F:LL:<HFFNGB<:MB> >G F:LL:F:KD>MBG@ GH@ O>>E E:G@>K => AHH?=KHE ;EBCO>G LI>E>G > <HGL>JN>GMB> =::KO:G BL =:M HHD A>M ;>LM::GL

K><AM HGS>D>K PHK=M O:G :EE> HK@:GBL:MB>L P::K;BC => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK BL :?@>LM>F= HI => HN=> ><HGHFBL<A> HK=>GBG@ (B>M :EE>>G => F:K@BG:E> DNGLM>G::K F::K HHD -A>EE *ABEBIL DSH HKMBL => KBCDLHO>KA>B= >G SHK@

BGLM>EEBG@>G FH>M>G FBLL<AB>G P>E HI SH>D @::G G::K ANG ><AM> ?:GL

*0


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB*J8D<E><M8K (MXLSSJHWXYOKEEXSZIVHIOVEGLXZER^[IVQIR[EEVMRQIRWIRLYROIRRMW FYRHIPIR3ZIVHIOERWIRIRQSKIPMNOLIMHIRHMILIXFMIHXEPWHMIGSPPIG XMIZI MRXIPPMKIRXMI FIXIV [SVHX KIWXVYGXYVIIVH 3ZIV MRJSVQIPI RIX[IVOIR [EEVMR RY RSK ZSSVEP FIWXEERHI OIRRMW [SVHX ZIVWTVIMH QEEV [EEVMR WXIIHWZEOIVRMIY[IOIRRMW[SVHXKIGVItIVH,IXKEEXSZIVLMtVEVGLMWGLI SVKERMWEXMIWHMIXSXZSSVOSVXLIXXIQTSZEROIRRMWZIVWTVIMHMRKOSRHIR FITEPIR PIIWZIVXVEKIR QEEVHMILIX^MGLRMIXPERKIVOYRRIRZIVSSVPS ZIRSQSRKIFVYMOXIOIRRMWSRKIFVYMOXXIPEXIR;ERXMRHIIEW]GVEXMI^MNR REY[IPMNOWRSKXSIXVIHMRKWHVIQTIPWIROERMIHIVIIRQSVKIRIIRSQVSIT IIRTSPMXMIOITEVXMNSJ^IPJWIIRFEROFIKMRRIR

+'


*

QN<ID<E BI@F<C<E;<D<EJ<ED<E@>K< #G => HGEBG> >G<R<EHI>=B> 1BDBI>=B: LM::M => OHE@>G=> =>–GBMB> O:G >>G SP>KF =F RO=JE AK ==F ?JG=H AFK=;L=F NG?=DK G> ND==JEMAR=F <A= K;@ABF:99J 9DK aaF ?JG=H :=O=?=F N=J?=DABC:99J E=L ==F K;@GGD NAKK=F "=L NGGJL:=O=?=F AF ==F RO=JE @==>L 9DK NGGJ<==D <9L <= ?JG=H EAF<=J CO=LK:99J AK NGGJ 99FN9DD=F N9F JGG><A=J=F 4HN =:M :EE>>G OHHK OH@>EL @>E=>G )? BL A>M O>KL<ABCGL>E RO=JE=F HHD O:G MH>I:LLBG@ HI F>GL>G >G @H>= @><HnK=BG>>K=> SP>KF HGMLM::M :E :EL BG=BOB=N>G >>GOHN=B@> K>@>EL OHE@>G P::K;BC S> >KOHHK SHK@>G GB>M M> ;HML>G F>M >>G :G=>K =>S>E?=> D:GM HI M> ;>P>@>G :EL =>@>G>G G::LM A>G >G BG >>G @KH>I M> ;EBCO>G #G >ED MK>BGLM:MBHG BG => LIBML >G BG >ED =KND PBGD>E<>GMKNF @>;>NKM =BM !KHM> @KH>I>G F>GL>G O>KIE::ML>G SB<A OKBC @>F:DD>EBCD >G =:M @::M :EE>

F::E @H>= SHG=>K =:M =::K;BC F:<AM ::G M> I:LM DHFM K BL @>>G ::GMHHG

;:K> ABeK:K<AB> M> ;>LI>NK>G BG => DKBH>E>G=> F>GL>GF>GB@M> )HD SBCG >K @>>G ?HKF>E> P>MM>G H? =NB=>EBCD> K>@>EL =B> A>M <HEE><MB>O> O>KIE::MLBG@L

IKH<>L ::GLMNK>G >G ;>@>E>B=>G !>>G LMHIEB<AM>G @>>G KHMHG=>L @>>G O>K

D>>KL=K>FI>EL @>>G —BMLI:E>G

QN<ID@EK<CC@><EK@< 4B> HHD RO=JEAFL=DDA?=FLA= S>@M 1BDBI>=B: 4O=JEAFL=DDA?=FLA= AK ==F NGJE N9F CMFKLE9LA?= AFL=DDA?=FLA= <A= ?=:9K==J< AK GH ;GDD=;LA=> ?=<J9? N9F ?=<=;=FLJ9DAK==J<= R=D>GJ?9FAK=J=F<= KQKL=E=F 4O=JEAFL=D

DA?=FLA=KQKL=E=F :=KL99F LQHAK;@ MAL ==F HGHMD9LA= N9F ==FNGM<A?= 9?=FL=F <A= AFL=J9?=J=F E=L =DC99J =F @MF GE?=NAF? "G=O=D =J ?==F ;=FLJ9D= ;GFLJGD=J=F<= KLJM;LMMJ AK <A= <= 9?=FL=F ;GFLJGD==JL RGJ?=F <= ?=R9E=FDABC= AFL=J9;LA=K NGGJ ==F ?DG:99D AFL=DDA?=FL ?=<J9? .HM =NLO>K @::M A>M :EE>>G GH@ F::K HO>K ?RLB>D> ;>P>@BG@>G > ;>P>@BG

@>G O:G :EE> :?SHG=>KEBCD> BG=BOB=N>G OHKF>G M>S:F>G >>G LM>EL>E O:G

+(


) %7 ='6%8- )

@KH>IL;>P>@BG@>G =:M @H>= ?NG<MBHG>>KM ">M SB>M >K M:F>EBCD >?–<BeGM NBM G =:M SHG=>K =:M >K >>G <>GMK:E> <HGMKHE>K>G=> LMKN<MNNK BL '::K P:M SHN A>M K>LNEM::M SBCG :EL P> >>G LM:IC> O>K=>K @::G EL P> GB>M => ;>P>@BG@>G O:G => BG=BOB=N>G HIM>EE>G F::K => D>GGBL O:G :?SHG

=>KEBCD> BG=BOB=N>G :G @>E=M A>MS>E?=> :M A>>M .@= 1AK<GE G> JGO<K )G=>K =B> MBM>E IN;EB<>>K=> => @>EHNM>K=> F>KBD::GL> CHNKG:EBLM $:F>L -NKHPB><DB BG  >>G LIK::DF:D>G= ;H>D '>M >>G D>NK ::G OHHK;>>E=>G >G P>M>GL<A:II>EBCD> >QI>KBF>GM>G IHG>>KM -NKHPB><DB bbG <>GMK:E> LM>E

EBG@ O>>E HG:?A:GD>EBCD> BG=BOB=N>G M>S:F>G P>M>G F>>K SBCG LEBFF>K >G DNGG>G ;>M>K> ;>LEBLLBG@>G G>F>G =:G >>G >GD>E> >QI>KM >S> LM>EEBG@ =KNBLM GH@:E BG M>@>G => @:G@;:K> HIO:MMBG@ BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:

MB>LMKN<MNNK P::K ;>LEBLLBG@>G =HHK => MHI O:G => ABeK:K<AB> PHK=>G @>GH

F>G :E =:G GB>M G: A>M <HGLNEM>K>G O:G >>G >QI>KM 0:G => <HEE><MB>O> BGM>E

EB@>GMB> PHK=M GB>M H? G:NP>EBCDL @>;KNBD@>F::DM ‹ >>G @>PHHGM> =B> OHHKMDHFM NBM => ::GG:F> =:M => F:LL: =HF BL SH:EL ;>L<AK>O>G BG A>M ;H>D .@= '9<F=KK G> JGO<K '::K =:M BL >>G ;H>D NBM >>G <HFIE>>M :G=>K> P>K>E= -NKHPB><DB LM>EM =::KM>@>GHO>K =:M >ED> >QI>KM I>K =>–GBMB> >>G @>EBFB

M>>K=> D>GGBL A>>?M >G =:M >ED> >QI>KM ‹ G>M :EL B>=>K :G=>K ‹ ;>I::E=> OHHK

HHK=>E>G A>>?M EL >>G @KH>I LEBF @>GH>@ BL HF => ;>LM> >QI>KM M> OBG=>G BL => @KH>I HHD LEBF @>GH>@ HF A>E>F::E @>>G >QI>KM GH=B@ M> A>;;>G > HI@>M>E=> D>GGBL O:G => @KH>I HO>KMK>?M => D>GGBL O:G >ED> >QI>KM FBML ::G >>G ::GM:E OHHKP::K=>G PHK=M OHE=::G > @KH>I FH>M @>O:KB>>K= SBCG SH=:M >K O>KL<ABEE>G=> LMNDC>L BG?HKF:MB> PHK=>G BG@>;K:<AM K FH>M >>G LRLM>>F SBCG HF => O>KL<ABEE>G=> ;KHDLMNDD>G BG?HKF:MB> L:F>G M> O:MM>G >G HI M> M>EE>G > @KH>I FH>M @>=><>GMK:EBL>>K= SBCG SH=:M GB>M B>F:G= NBM => MHI A>M :GMPHHK= =B<M>>KM ::G => @KH>I > @KH>ILE>=>G FH>M>G HG:?

A:GD>EBCD DNGG>G =>GD>G >G SB<A GB>M =KND F:D>G HO>K P:M :G=>K>G SNEE>G =>GD>G P:GM =:G @::M A>M FBL :M @>;>NKM ;BCOHHK;>>E= ;BC >QMK>F> DH>KLL<AHFF>EBG@>G HI >??><M>G;>NKS>G BG IE::ML O:G SB<A :? M> OK:@>G P:M >>G ;>=KBC? b<AM P::K= BL OK:@>G ;>E>@@>KL SB<A :? P:M :G=>K> ;>E>@@>KL SNEE>G =H>G >G O:G => LBFI>ELM> OHHK;>>E=>G O:G @KH>ILPBCLA>B= BL >>G ;>KH>F= >QI>KBF>GM P::K;BC ;>SH>D>KL O:G >>G C::KF:KDM >>G IKBCL DHG=>G PBGG>G =HHK A>M @>PB<AM O:G >>G HL M> L<A:MM>G ">M @>FB==>E=> O:G :EE> BGS>G=BG

@>G E:@ =B<AM>K ;BC A>M P>KD>EBCD> @>PB<AM =:G => >QI>KML<A:MMBG@ O:G => F>>LM =>LDNG=B@> ;H>K H? LE:@>K >G LHHKM@>EBCD OHHK;>>E= P:L => NBM

DHFLM O:G >>G L>KB> %,) K:=BHIKH@K:FF:L P::KBG => ENBLM>K::KL @>S:

F>GEBCD >>G L<A::DI:KMBC LI>>E=>G M>@>G >>G @KHHMF>>LM>K 0HE@>GL => LM:

MBLMB>D SHN=>G => ENBLM>K::KL OHELMK>DM D:GLEHHL SBCG >G >ED> I:KMBC FH>M>G O>KEB>S>G #G => IK:DMBCD PBLM>G => ENBLM>K::KL ><AM>K M:EEHS> K>FBL>L >G >>G I::K HO>KPBGGBG@>G M> ;>A:E>G

+)


 >; ) 61) 2

N@B@G<;@8 ">M ;>D>G=LM> OHHK;>>E= O:G @KH>ILPBCLA>B= BL 1BDBI>=B: 'BECH>G>G @>PHG> F>GL>G A>;;>G => :?@>EHI>G C:K>G M>S:F>G >>G >G<R<EHI>=B> @>L<AK>O>G #G A>M ;>@BG P>K= =BM IKHC><M >K@ L<>IMBL<A HGMO:G@>G K P:L O>>E DKBMB>D "H> DNGG>G @H>=;>=H>E>G=> :F:M>NKL O>KLM:G= O:G S:D>G A>;;>G 4> SBCG GB>M ;>OH>@= 4> SBCG GB>M HI@>E>B= -M::M =B> >G<R<EHI>=B> LMK:DL GB>M ;HHK=>OHE F>M HGSBG '::K =B> DKBMB>D O>KLMHF=> :E LG>E 1BDBI>=B: BL @>LM:KM BG  E BG  OKH>@ A>M @>S:@A>;;>G=> P>M>GL<A:II>EBCD> MBC=L<AKB?M (9LMJ= SB<A :? BG P>ED> >G<R<EHI>=B> FBG=>K ?HNM>G LM::G BG 1BDBI>=B: H? BG => ;>?::F=> F;Q;DGH}<A9 JAL9FFA;9 =B> :E LBG=L ;>LM::M >G P::K::G SHG :NM>NKL A>;;>G F>>@>P>KDM EE>>G :E A>M LM>EE>G O:G =B> OK::@ S>@M @>GH>@ ">M BL HG=>GD;::K =:M (9LMJ= SB<A HHBM SHN :?OK:@>G PB> >K LG>EE>K BL >>G L<ABE=I:= H? >>G I::K= #G OB>K C::K MBC= BL => OK::@ K:=B<::E O>KL<AH

O>G O:G #L 1BDBI>=B: s;>KA:NIM => FH>BM> P::K= G::K #L 1BDBI>=B: FBL

L<AB>G :E => ;>LM> >G<R<EHI>=B> M>K P>K>E= > JALL9FA;9 DP:F HO>KB@>GL :EL PBGG::K NBM => ;NL F::K A>M O>KL<ABE P:L DE>BG #G >>G LM>>DIKH>? O:G G:MNNKP>M>GL<A:II>EBCD> :KMBD>E>G NBM ;>B=> >G<R<EHI>=B>eG MNK?=> (9LMJ= HF ?HNM>G G MH>G P:L A>M GH@ F::K 

N@<@J;<988J6 .>@>GPHHK=B@ BL => L<>ILBL HO>K A>M 1BDBI>=B:IKHC><M O>KL<AHO>G G::K => SBCM>KK>BG>G 1B> BL => ;::L O:G 1BDBI>=B: 1B> <HGMKHE>>KM 1B> BL ;>OH>@= HF ;BC <HGMKHO>KL>L => DGHHI =HHK M> A:DD>G %:G =:M P>E @H>= @::G :EL B>=>K>>G SHF::K BG 1BDBI>=B: F:@ L<AKBCO>G 1:M :EL B>F:G= ;>PNLM O:EL> BG?HKF:MB> O>KLIK>B=M )? I>K HG@>END G DNG C> GB>M F:GBINE>K>G M>G ;>AH>O> O:G >B@>G @>PBG ">M SBCG MRIBL<A OK:@>G NBM A>M MBC=I>KD O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G )G=>KMNLL>G @EBFE:<A>G => FBECH>G>G 1BDBI>=B:G>G >G L<AKBCO>G SBC O>K=>K BG => @>S:F>GEBCD> >G<R<EHI>=B> SHG=>K SB<A :? M> OK:@>G PB> => ;::L BL O:G 1BDBI>=B: 4HG=>K SB<A M> ;>DHFF>K>G HF ?NG<MB>G:F>G H? >>G @>E=>EBCD> ;>EHGBG@ ">M >GB@> HH@

F>KD BL D>GGBL =>E>G SH=:M P> =::K :EE>F::E ;>M>K O:G PHK=>G > <HGMKHO>KL>L => AH:Q>L => @>F:GBINE>>K=> BG?HKF:MB> S> SBCG >K '::K => S>E?K>BGB@>G=> P>KDBG@ O:G A>M G>MP>KD P>>M =::K ABeK:K<AB>EHHL O>KK:LL>G= @H>= K::= F>> > NBMP:LL>G => @>F:GBINE>>K=> H? ?HNMB>O> BG?HKF:MB> PHK=>G =HHK@::GL K:S>G=LG>E P>>K @><HKKB@>>K= )O>KB@>GL SHN A>M >K@ G:i>? SBCG HF M> O>KHG=>KLM>EE>G =:M <HGMKHO>KL>L >G @>F:GBINE>>K=> BG?HKF:MB> SHN=>G SBCG OHHK;>AHN=>G ::G 1BDBI>=B: ELH? ;BC => F;Q;DGH}<A9 JAL9FFA;9 GHHBM >>GL MP>> O>KL<ABEE>G=> K>=:<M>N

K>G A>M HG>>GL SBCG HO>K >>G :KMBD>E >G >ED::K BG => A:K>G OEB>@>G ELH? >>G K>=:<M>NK GHHBM >>GL >>G :KMBD>E >>G LN;C><MB>O> =K::B SHN @>O>G P>@>GL >>G G>O>G;>E:G@ H? >>G I>KLHHGEBCD> HO>KMNB@BG@ EE>>G => ;>KH>IL<H=> BG

+*


) %7 ='6%8- )

ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L ENB=M =:M B>=>K>>G MK:<AM =>K@>EBCD> S:D>G ;BG

G>GLD:F>KL M> AHN=>G BC 1BDBI>=B: SBCG =>S> IKH<>LL>G MK:GLI:K:GM >G D:G B>=>K> ;>E:G@LM>EE>G=> S> OHE@>G HI => SH@>GH>F=> HO>KE>@I:@BG:L :<AM>K >ED :?SHG=>KEBCD :KMBD>E

<8JP:I8K@<GLIJ8E> 1BDBI>=B: BL >>G >:LR<K:MB>OHHK;>>E= INK L:G@ #G=BOB=N>G F>M >>G @>F>>GL<A:II>EBCD =H>E =B> HG;::MSN<AMB@ L:F>GP>KD>G >G D>GGBL =>E>G BG BG?HKF>E> G>MP>KD>G F>M ;>ANEI O:G BG?HKF:MB>M><AGHEH@B> >G FH=>KG> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G :LR<K:MB> BL >>G F:GB>K O:G =>GD>G >G OHHK:E HHD >>G F:GB>K O:G =H>G ED> E>S>K O:G =BM ;H>D D:G FHK@>G ;>LENBM>G A>M :KMBD>E =9KQ;J9LA= ::G M> F:D>G BG 1BDBI>=B: (>>F =::K;BC @>KNLM => IKH>? HI => LHF >G IKH;>>K >>GL >>G HGL<ANE=B@> F:GBINE:MB> 0>KSBG =:M A>M OHHKPHHK= BG =BM ;H>D BL @>L<AK>O>G =HHK HN= IK>FB>K :ED>G>G=> ">M S:E P>EEB<AM FBG=>K =:G >>G =:@ =NK>G OHHK=:M :G=>K> E>S>KL O:G =BM ;H>D =B> HGCNBLMA>B= A>;;>G @><HKKB@>>K=

:FDDLE@:8K@<IL@J 1:M OBC? MHM MB>G C::K @>E>=>G GH@ O::D P>K= ;>MPBLM BL GN G:NP>EBCDL GH@ >>G DP>LMB> > OK::@ =B> GN =HFBG:GM ;>@BGM M> PHK=>G BL GB>M F>>K >LM::M >K SHB>ML :EL OAK<GE G> ;JGO<K F::K >>K=>K 1::KHF PHK=M >K BG HK@:GBL:MB>L SH L<AKBD;:K>G= P>BGB@ @>;KNBD O:G @>F::DM >=KBCO>G IKH

–M>K>G G:NP>EBCDL O:G => D>GGBL O:G ANG F>=>P>KD>KL >G DE:GM>G > HO>KA>B= IKH–M>>KM G:NP>EBCDL O:G => D>GGBL O:G ;NK@>KL G>KSBC=L S:E =BM O>KHHKS::DM PHK=>G =HHK HG@>EHH? BG => PBCLA>B= O:G => F:LL: G SH @>D BL =:M HG@>EHH? GB>M P:GM PB> ;BCOHHK;>>E= AHG=>K= :F:M>NK–EFIC>L HI 3HN.N;> ;>DBCDM SB>M FBLL<AB>G L<AHDD>KB@> LE><AM ;>EB<AM> –EFIC>L HO>K HGBGM>K>LL:GM> HG=>KP>KI>G :G EBCD>G "HEERPHH= "BEO>KLNF >G :ELF>>K GH@ >>G FBCE>GO>KK> OHHKLIKHG@ M> A>;;>G '::K @::M A>M HF =B> LE><AM> –EFIC>L H? @::M A>M HF =:M >G> ;KBEC:GM> G P:M @>;>NKM >K :EL B>=>K>>G >>G @H>=> OB=>H<:F>K: A>>?M 1B> HI >>G P>;LBM> :EL 0BF>H <HF DBCDM >>G LHHKM 3HN.N;> F::K =:G P:M L>KB>NS>K >G BG => SH>D?NG<MB> ;BC

OHHK;>>E= =9KQ;J9LA= BGMBDM OBG=M –EFIC>L =B> M><AGBL<A >G BGAHN=>EBCD >>G AH@>K GBO>:N A>;;>G =:G A>M FH=:E> 3HN.N;> :F:M>NK–EFIC> G=>KSBC=L EB@M A>M OHHK => A:G= =:M HHD => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G SbE? OHHK >>G @KHHM =>>E =>;>M SBCG ::G A>M HG@>;KNBDM E:M>G O:G ::GP>SB@> D>GGBL )K@:GBL:MB>L PHK=>G O:G HN=LA>K MHI =HPG ::G@>LMNNK= P::K;BC >K G:NP>EBCDL <HGM:<M BL MNLL>G => HG=>KE::@ >G => MHI > D>GGBL O:G ;>G>

=>G ;>K>BDM => MHI F::K E:G@S::F G :EL S> =::K :E ::GDHFM BL S> @>–E

M>K= O>KFBGDM =HHK <HFFNGB<:MB>KNBL BG => O>KL<ABEE>G=> ABeK:K<ABL<A> E:@>G HO>G=B>G O>KFBGD>G O>KL<ABEE>G=> MNLL>GE:@>G HHD LHFL ;>PNLM

++


 >; ) 61) 2

=> BG?HKF:MB> =B> S> FH>M>G =HHK@>O>G HF ANG >B@>G IE>D BG => ABeK:K<AB> M> ;>L<A>KF>G

:FE:LII<EK@<MFFI;<<C 4HE:G@ >ED> HK@:GBL:MB> ABeK:K<ABL<A PHK=M ::G@>LMNNK= >G >>G @KHHM =>>E O:G => <HEE><MB>O> D>GGBL HG;>GNM ;EBC?M A>>?M =:M P>BGB@ @>OHE@>G OHHK => <HG<NKK>GMB>IHLBMB> '::K SH=K: bbG HK@:GBL:MB> PbE @>;KNBD @::M F:D>G O:G A>M OHEE>=B@> IHM>GMB>>E ::G D>GGBL >G BGSB<AM>G D:G =B> HK@:GBL:MB> BG DHKM> MBC= >>G A>>E @KHHM <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E ;>A:E>G )K@:GBL:MB>L SBCG @>P>G= HF => =BK><M> <HG<NKK>GM>G G:NPE>MM>G= BG => @:M>G M> AHN=>G 4H=K: bbG <HG<NKK>GM >>G LN<<>LOHEE> BGGHO:MB> BGOH>KM G>F>G :G=>K>G =>S> LG>E HO>K >S> =>?>GLB>O> LMK:M>@B> A>>?M >>G >>NP E:G@ NBMLM>D>G= @>P>KDM F::K P>KDM LM>>=L FBG=>K @H>= 1:GM BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>

OBG@ ‹ BG => >:LR<K:MB> ‹ DHFM => <HG<NKK>GMB> LM>>=L O:D>K O:G ;NBM>G:? >G O:G => F>>LM ;>E:G@P>DD>G=> @>OHE@>G O:G => G>MP>KD >G BG?HK

F:MB>F::ML<A:IIBC BL =:M => MH>MK>=BG@L=K>FI>EL @B@:GMBL<A SBCG O>KE::@= >G @KHHM LM:KMD:IBM::E BL GB>M E:G@>K >>G O>K>BLM> OHHK GB>NPDHF>KL %HLM

;:K> GHH=S:D>EBCD> BG?HKF:MB> BL GB>M E:G@>K :?@>L<A>KF= F::K F>>LM:E OKBC MH>@:GD>EBCD .HK>GAH@> K><E:F>;N=@>MM>G HF >>G DKBMBL<A> F:LL: M> ;>K>BD>G SBCG GB>M E:G@>K GHH=S:D>EBCD )HD SHG=>K BGL<A:D>EBG@ O:G => MK:=BMBHG>E> F:LL:F>=B: D:G >>G @H>= B=>> F:LL::E O>KLIK>B= PHK=>G *>I>K=NNK =KNDP>KD >G IHKMHDHLM>G SBCG GB>M I>K L> GH=B@ '>M >>G P>;

LBM> >G >>G =B@BM:E> GB>NPL;KB>? D:G >>G @KHM>K> =H>E@KH>I ;>K>BDM PHK=>G M>@>G DHLM>G =B> ::G GNE @K>GS>G )HD >>G ;>=KBC?LI:G= BL GB>M E:G@>K GH=B@ '>=>P>KD>KL DNGG>G I>K > F:BE <HFFNGB<>K>G OHHK >>G DHIB> BL @>>G DHIB>>KF:<ABG> GH=B@ >G >>G FBECH>G =B@BM:E> ?HE=>KL PHK=>G HG>BG

=B@ @>=NIEB<>>K= O:G:? >>G ;>LM:G=C> HI >>G /- LMB<D BG => ;BGG>GS:D 1B> >>G FBECH>G I:IB>K>G ?HE=>KL =KNDM> A:= >>G ::GSB>GEBCD> HILE:@EHH=L GH=B@ '::K A>>?M A>M >B@>GEBCD P>E SBG HF :EL HK@:GBL:MB> >:LR<K:LMBL<A M> P>KD>G :EL C> <HG<NKK>GM>G MH<A LG>E C> BGGHO:MB>L HO>KG>F>G $: F>>K =:G HHBM CNBLM #G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL A>M OHHK HK@:GBL:MB>L O:G E>O>GL

;>E:G@ @>PHK=>G HF HI MBC= M> BGGHO>K>G >G A>M OHEE>=B@> D>GGBLIHM>GMB>>E M> ;>GNMM>G 1:GM <HG<NKK>GMB> O:G ;NBM>G:? BL O>>E ;>=K>B@>G=>K =:G <HG

<NKK>GMB> O:G => =BK><M> <HG<NKK>GM>G NBM => F:KDM :M A>>?M M> F:D>G F>M => P>M O:G => K>FF>G=> OHHKLIKHG@ #GGHO:MB>L O:G =BK><M> <HG<NKK>GM>G SBCG =HHK@::GL K>E:MB>? >>GOHN=B@ G: M> OHE@>G 0>KOHE@>GL A>;;>G ;>B=> <HG<NKK>GM>G >>G LHHKM@>EBCD> DHLM>GLMKN<MNNK BG<ENLB>? HO>KMHEEB@> ;>=KBC?LFB==>E>G '::K >>G GB>NPDHF>K HI => F:KDM IKH–M>>KM LM>KD O:G => P>M O:G => K>FF>G=> OHHKLIKHG@ *NNK M>K BEENLMK:MB> :EL MP>> =BK><M> <HG<NKK>GM>G ;>B=>G => I:IB>K>G ?HE=>K O>KO:G@>G =HHK >>G =B@BM:E> ?HE=>K SBMM>G S> ;>B=>G GH@ F>M => ANNKDHLM>G O:G => GN E>>@LM::G=> EHH=L F>M

+,


) %7 ='6%8- )

=> I>KLHG>>ELDHLM>G O:G => EHH=LF>=>P>KD>KL >G F>M EHI>G=> <HGMK:<M>G F>M A>M ?HE=>KO>KLIK>B=;NK>:N '::K => GB>NPDHF>K HI => F:KDM A>>?M @>>G EHH=L E::M LM::G EHHGDHLM>G OHHK EHH=LI>KLHG>>E >G EHI>G=> <HGMK:<

M>G ?–<BeGM P>KD>G=> HK@:GBL:MB>L BG >?–<BeGM> F:KDM>G SNEE>G GB>M LG>E ;>=K>B@= PHK=>G =HHK >:LR<K:MBL<A> GB>NPDHF>KL BG => F:KDM ::K O:EM P>BGB@ >>K M> ;>A:E>G OHHK GB>NP> MH>MK>=>KL > =KBC?O>>K OHHK >>G GB>NP

DHF>K BL GN CNBLM =:M ABC =>GDM =:M A>M ;>M>K D:G LEBFF>K @H>=DHI>K >?–

<BeGM>K '>>LM:E ;>@BGM A>M >KF>> =:M => GB>NPDHF>K >>KLM >>G MBC=C> AHH?=

L<AN==>G= A>>?M LM::G MH>DBCD>G AH> A>M MH<A FH@>EBCD BL =:M SHO>>E ::GP>SB@> D>GGBL HG@>;KNBDM ;EBC?M EB@@>G >G AH> D:GL>G HG;>GNM ;EBCO>G G A>>E O::D BL => GB>NPDHF>K >>G OHHKF:EB@ P>KDG>F>K =B> BG >>KLM> BGLM:GMB> M>O>K@>>?L A>>?M @>IKH;>>K= HF SBCG B=>>eG =HHK => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G M> LMNK>G )F NBM>BG=>EBCD M> O>KSN<A

M>G :G =H> BD A>M P>E S>E? 0BC?MB>G C::K @>E>=>G P:L SHG O>KSN<AMBG@ ;EN? (N BL A>M >>G K>:EBLMBL<A> FH@>EBCDA>B= > >:LR<K:MB> A>>?M => P>@ @>IE:O>B= OHHK SNED> GB>NPDHF>KL P::K=HHK => ;>LM::G=> HK@:GBL:MB>L SB<A F>>K =:G HHBM SNEE>G FH>M>G ::GI:LL>G ::G =BM GB>NP> DK:<AM>GO>E=

JK8IKB8G@K88C ¤ (%+'.#-' > ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK P::KHI => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>L @>;HNP= SBCG BL BG MB>G C::K MBC= K>OHENMBHG:BK O>K:G=>K= > HIM>ELHF O:G DHLM>G OHHK HG=>K :G=>K> ANBLO>LMBG@ I>KLHG>>E K><E:F> =KNDP>KD >G =BLMKB;NMB> ?NG@>>K=> OHHKA>>G :EL ::GSB>GEBCD> ;:KKBcK> OHHK GB>NP> MH>

MK>=>KL #G => GB>NP> ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK D:G >>G BGO>GMB>O> HG=>KG>F>K =B> => P>@ P>>M BG => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ =>S> DHLM>G M>KN@L<AKH>O>G MHM ;BCG: GNE >G @>G>K:MB> @>E>=>G ;>@HG >>G ;>=KBC?LHIKB<AMBG@ =HHK@::GL F>M A>M HO>KMNB@>G O:G >>G ;:GD HF >>G LM:KM>KLDK>=B>M EHL M> I>NM>K>G '>M :EL ;BCDHF>G= @>OHE@ =:M A>M ;>=KBC?L

B=>> GB>M :E M> O>KGB>NP>G= FH<AM SBCG P:GM =:G OHG= => ;:GD A>M IE:G M> KBLD:GM >G >:LR<K::M =::K>GM>@>G A>>?M F>>LM:E P>E @>GH>@ ::G   NBM >B@>G S:D >>G ;KNMH FBGBFNFF::G=EHHG HF :EO:LM M> ;>@BGG>G F>M >>G ;>=KBC? =:M :E A>>E LG>E >>G L>KB>NS> ;>=K>B@BG@ D:G OHKF>G OHHK HK@:

GBL:MB>L F>M >>G ;:E:GL O:G AHG=>K=>G FBECH>G>G >NKHL >G =NBS>G=>G P>KDG>F>KL HI => EHHGEBCLM

9I8E:?<MI<<D;<KF<KI<;<IJ HHK A>M O>K=PBCG>G O:G => MH>MK>=BG@L=K>FI>EL MK>=>G LM>>=L F>>K ;K:G

<A>OK>>F=> GB>NP>EBG@>G MH> > <HG<NKK>GMB> OHHK => @>O>LMB@=> HK=> S:E =::K=HHK LM>>=L O:D>K NBM HGO>KP:<AM> AH>D DHF>G >G IE:M>GPBGD>E PHK=M EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC >>G IHEBMB>F:G ;>@BGM >>G ;:GD >>G P>;

LBM> PHK=M >>G M>E>OBLB>HFKH>I SB> D:=>K )HD BG => IHEBMB>D DBCDM M>@>G

+-


 >; ) 61) 2

PHHK=B@ GB>F:G= F>>K OK>>F= HI :EL >>G BG=BOB=N>>E %:F>KEB= O:G => >G> HI => :G=>K> =:@ >>G >B@>G IHEBMB>D> I:KMBC ;>@BGM >G ;BGG>G >>G I::K F::G=>G BG => O>KDB>SBG@LIHEEL @KHM>K BL =:G >>G O:G => @>O>LMB@=> I:K

MBC>G F>M >>G ABLMHKB> O:G F>>K =:G >>G >>NP .B>G \ OBC?MB>G C::K @>E>=>G P:L =:M HG=>GD;::K #G => MH>GF:EB@> F::ML<A:II>EBCD> BG?K:LMKN<MNNK SHN A>M GH=B@ SBCG HF >>KLM >>G ABeK:K<ABL<A I:KMBC:II:K::M HI M> ;HNP>G F>M =NBS>G=>G OKBCPBEEB@>KL =B> ?HE=>KL O>KLIK>B=>G G HF =:M BG @H>=> ;:G>G M> E>B=>G P:L >K >>G P>>K >>G D:GMHHK GH=B@ F>M I>KLHG>>E =NL >>G @KHM> –G:G<BeE> BGO>LM>KBG@ B> KHNM> P:L A::LM HGO>KFBC=>EBCD P:GM => >O>G

>>GL ABeK:K<ABL<A @>HK@:GBL>>K=> MK:=BMBHG>E> F>=B: ;H=>G G:NP>EBCDL >>G LIK>>D;NBL ::G GB>NPDHF>KL =B> SB<A GH@ GB>M A:==>G ;>P>S>G G =B> LIK>>D;NBL P:L P>>K GHH=S:D>EBCD HF >E><MHK::M ;BC>>G M> LIKHDD>E>G #G => IK:DMBCD ?NG@>>K=> =>S> OB<B>NS> <BKD>E :EL >>G >GHKF> MH>MK>=BG@L=K>FI>E OHHK GB>NPDHF>KL M>G @NGLM> O:G => @>O>LMB@=> HK=> HHK => DHFLM O:G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL => OB<B>NS> <BKD>E =HHK;KHD>G > MK:=BMBHG>E> F>=B: A>;;>G GB>M E:G@>K A>M FHGHIHEB> HI BG?HKF:MB>O>KLIK>B=BG@ *BF HKMNRG !>>KM 1BE=>KL ,BM: 0>K=HGD SBC A>;;>G GHHBM >>G D:GMHHKI:G= @>A:= 0B: HG@>LMKN<MNK>>K=> >G HG<HGMKHE>>K;:K> P>@>G ;BGG>G => G>M

P>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;>K>BDM>G SBC ANG >E><MHK::M SHG=>K >>KLM >>G GH>F>GLP::K=B@ I:KMBC:II:K::M HI M> ;HNP>G H? ?HE=>KL M> =KNDD>G #G M>@>GLM>EEBG@ MHM MB>G C::K @>E>=>G DKBC@M SHG >>GF:GLI:KMBC =::K=HHK GN PbE LG>E F::ML<A:II>EBCD> K>E>O:GMB> '>M :EL @>OHE@ =:M => MK:=BMBHG>E> F>=B: GN P>E ::G=:<AM L<A>GD>G ::G => I:KMBC >G => ;>D>G=A>B= SH=H>G=> O>K=>K =H>G MH>G>F>G

CXXk`bdfi^\e\\eYXebY\^`ee\e (IGSRGYVVIRXMIOSQXWXIIHWZEOIVYMXSRZIV[EGLXILSIO-RHIMRJSVQE XMIWEQIRPIZMRKMWKIIRIROIPIQEGLXMKISVKERMWEXMIRSKSREERXEWXFEEV :PMIKIRHSINIQIXIIRPYGLXZEEVXQEEXWGLETTMN;IPRIIHEGLXTPEXIR QEEXWGLETTMN:MVKMR6IGSVHW(EXOYRRIR[MNSSO¦FIXIVIRKSIHOSTIV :MVKMRPIEWXIIIRX[IIHILERHW&SIMRKIRQEEOXIHEEVREZSSVQEPMK QSRSTSPMWX&VMXMWL%MV[E]WLIXPIZIR^YYV-RFSIONEEVFILEEPHI :MVKMR%XPERXMG%MV[E]WIIR[MRWXZERQMPNSIRIYVS 1EEVLIXOEREPXMNHRSKKIOOIV&MNZSSVFIIPHIIRWXEVXIRHSRHIVRIQIV HMIIIRFEROFIKMRX(EXHIHIR6IRI*VMNXIVWIR4IXIV:IVLEEVMR (IIIR[EWSYHKIWGLMIHIRMWPIVEEVHIERHIVMRXIVMQQIHI[IVOIVFMNIIR FERO>MNFIKSRRIR%PI\&IPIKKIVWFEROHIIIVWXIFERO[EEVFMNTEVXMGY PMIVIFIPIKKIVW^IPJWXERHMKOYRRIRFIPIKKIRZMEMRXIVRIXXIKIRPEKI XVERWEGXMIOSWXIR(MXZIVSSV^EEOXIIIRVIZSPYXMIMRHIFERO[IVIPHIR H[SRKHIXVEHMXMSRIPIKVSSXFEROIRSQSSOFIPIKKIRZMEMRXIVRIXQSKI PMNOXIQEOIRIRLYRXEVMIZIRXIZIVPEKIR1EEVSRHIVXYWWIR[EVIREP

+.


) %7 ='6%8- )

OPERXIRSZIVKIWXETXREEV%PI\%GLXNEEVPEXIVMW%PI\ZSSV QMPNSIRIYVSKIOSGLXHSSVIIRERHIVIFERO1EEVRMIXHSSV%&2%QVSSJ -2+(IRMIY[IIMKIREEVMW&MRGO&EROIIRERHIVIRMIY[OSQIVEERLIX FERGEMVIJVSRX&MRGO[IVHMRSTKIVMGLXHSSVZMIVSTXMILERHIPEVIR %PI\IR&MRGO[EVIRRSKIGLXMRRSZEXMIJQEEVSSOIIRVIHIPMNOXVEHMXMS RIPIRMIY[OSQIVEPW(7&&ERO[MWXHIXSIXVIHMRKWHVIQTIPWXISZIV[MR RIR(ISTVMGLXIVZER(7&FIKSR^MNRGEVVMrVIEPWTSPMXMIQER-R OVIIK(7&IIRFEROZIVKYRRMRK(EX(7&ZMIVNEEVPEXIV[IIVLIXZIPH QSIWXVYMQIRHSIXRMIXWEJEERHI[IVOMRKZERHIIEW]GVEXMI-RXIKIR HIIP(ISTVMGLXMRKZER(7&[EWQSKIPMNOHSSVLIXIEW]GVEXMWGLIOIR QIVOZERPEKIVIXSIXVIHMRKWHVIQTIPWIRHIHIGSR´XYVIIVZERMWMRKI^IX HSSVIIR^[IVQ+VSITIRSRXIZVIHIROPERXIRFYRHIPHIRLYROVEGLXIR IRVMITIRSTXSXIIRQEWWEPIFEROVYR[EXFMRRIRIROIPI[IOIRPIMHHI XSXLIXJEMPPMWWIQIRXZERHIFERO +IIR7XMNPMW[IPFIWGLSY[HRMIXQIIVHERIIRIIRZSYHMKI[IFPSK WMRHW QIXIIRKVSXIWGLEVIFI^SIOIVW0EXIR[IIIRTYFPMIOIXIPIZMWMI SQVSIT[SVHIRHEGLX+IIR7XMNPEERHIZSSVEZSRHZER/IVWXQMW &MRRIRHVMIQEERHIR[EVIRZMEHI[IFWMXIHIFIRSHMKHIPIHIR KI[SVZIRZSSVHIOERHMHEEXSQVSIT4S[RIH1IXMRKERKZERWITXIQFIV OVMNKX4S[RIHVYMQQMPNSIRIYVSFIPEWXMRKKIPHZSSVLIXQEOIR ZERX[IIYYVXIPIZMWMIIRZMNJXMIRYYVVEHMSTIV[IIO

B@E;<IJG<C '>M >>G @H>= B=>> >G >>G ;>>MC> E>? D:G B>=>K>>G FHK@>G >>G HK@:GBL:MB> ;>@BGG>G =B> => @>O>LMB@=> HK=> LN;LM:GMB>>E A>KL<ABDM !>E= >G ;>SBMMBG

@>G SBCG GB>M GH=B@ >G ;>>MC> LH<B::E D:IBM::E >G >GB@ ;>@KBI O:G => ANEI

FB==>E>G =B> BG => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC OKBC OHHKA:G=>G SBCG OHKF>G OHE=H>G=> LM:KMD:IBM::E >G DBG= D:G => P:L =H>G &>MM>KEBCD SH:EL => !KH

GBG@L> L<AHEB>K >G 1HE=KBG@ :E BG EB>M SB>G >G NBM => A:G= @>EHI>G L<AHHEP>KDLMND FHG==> NBM BG => O>K@>EBCDBG@LBM> >EE>G <HF P::KHI => HG=HHKSB<AMB@> >G HGO>K@>EBCD;:K> M:KB>?LMKN<MNK>G O:G => =BO>KL> M>E>?H

GB>::G;B>=>KL MK:GLI:K:GM P>K=>G @>F::DM HHK => MK:GLI:K:GMB> P>K=>G => M>E>?HHG;>=KBCO>G @>=PHG@>G ANG IKBCLLMK:M>@B> M> O>K:G=>K>G >G 1HE=KBG@ P:L MH>G C::K HN= :M 1HE=KBG@ AB>K=HHK >>K=>K FBECHG:BK P>K= =:G =:M ABC OHEP:LL>G P>K= BL E>ND OHHK >>G CHG@>GL;H>D 0>>E K>E>

O:GM>K BL =:M BG => >:LR<K:MB> >>G DBG= O:G => FH@>EBCDA>=>G A>>?M HF BG SBCG >>GMC> >>G <HFIE>M> ><HGHFBL<A> L><MHK M> A>KL<ABDD>G )GS> <HG<EN

LB> BL =:M F:G:@>KL >G P>KDG>F>KL O:G L<ABCG;::K HG::GM:LM;:K> HK@:GBL:

MB>L >G HG;>=K>B@=> F:KDME>B=>KL A>M SB<A GB>M E:G@>K DNGG>G O>KHHKEHO>G

+/


 >; ) 61) 2

HF HG@>;KNBDM> D>GGBL M> E:M>G EB@@>G 1:GM :G=>KL DHFM >K P>E >>G ;NB

M>GLM::G=>K E:G@L HF B>ML F>M =B> D>GGBL M> @::G =H>G > ABeK:K<ABL<A> MHI =HPG::GLMNKBG@ P>KDM> IKBF: BG => ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK O:G => > >>NP #G => GB>NP> ><HGHFB> @>E=>G GB>NP> LI>EK>@>EL HF M> HO>K

E>O>G

9<>@E=8J< > G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL GH@ F::K G:NP>EBCDL ;>@HGG>G 1> SBMM>G GH@ F::K BG >>G IKBEE> ;>@BG?:L> O:G A>M MK:GLI:K:GM F:D>G O:G D>GGBL >G O:G A>M HGMLM::G O:G :EE>KE>B G>MP>KD>G P::K=HHK =B> D>GGBL LG>E >G OKBC D:G LMKHF>G > >>KLM> LN<<>LOHEE> OHHK;>>E=>G SBCG ::GLIK>D>G= F::K >B@>GEBCD BL A>M GH@ F::K -IB>E>K>B 1> SB>G GN => >QI>KBF>GM>G =B> SB<A O>>E:E GH@ ;>I>KD>G MHM >?Â&#x2013;<BeGM =:M:O>KD>>K >G >?Â&#x2013;<BeGM> <HFFNGB<:

MB>LMKHF>G 1BDBI>=B: @::M HO>K ?>BMC>L '>M =:GD ::G O>E> BG?HKF>>E L:F>GP>KD>G=> BG=BOB=N>G PHK=>G =B> ?>BMC>L O>KS:F>E= >G HO>KSB<AM>EBCD @>IK>L>GM>>K= &:G@L => BG?HKF>E> G>MP>KD>G PHK=M GN GH@ OHHK:E ;>LM::G=> D>GGBL O>KLIK>B= > >:LR<K:MB> @::M GH@ >>G LM:IC> O>K=>K #G => >:LR<K:MB> S:E => GB>NP> BG?K:LMKN<MNNK @>;KNBDM PHK=>G HF GB>NP> D>GGBL M> <K>eK>G )F HIEHLLBG@>G >G BGGHO:MB>L M> OBG=>G OHHK :EE> S:D>EBCD> >G F::ML<A:II>EBCD> OK::@LMNDD>G 1::KHF ;>LM::G >K GH@ LM>>=L P:<AMEBCL

M>G BG => SHK@ #L =:M GB>M @>PHHG >>G OK::@ ::G;H= OK::@LMND P::K;BC GB>M :EE> BG?HKF:MB> =B> GH=B@ BL HF B>=>K>>G SHK@ M> DNGG>G ;B>=>G @H>= HGM

LEHM>G BL 'HF>GM>>E =NBD>G >K :EE>KE>B B*AHG> :IIEB<:MB>L HI =B> M:E O:G S:D>G =B> OHHKA>>G E:LMB@ SB<AM;::K P:K>G HGMLENBM>G >G AB>K=HHK ;BC=K:

@>G ::G <HFIE>>M GB>NP> HIEHLLBG@>G OHHK HN=> OK::@LMNDD>G SH:EL ;BC

OHHK;>>E= A>M M:QB IKH;E>>F BG FLM>K=:F

+0


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB+J8D<E><M8K (I QERMIV [EEVST [MN OIRRMW ZIVKEVIR MW VIZSPYXMSREMV ZIVERHIVH ,IX TVMQEMVIQIHMYQZSSVOIRRMWSZIVHVEGLXMWZIVWGLSZIRZERKIHVYOXIQIHME REEVLIXEREVGLMWXMWGLIMRXIVRIX(MXLIIJXIIRKVSXIHVMIZSYHMKIMRZPSIH ST WRIPLIMH ST KIHIXEMPPIIVHLIMH IR ST SFNIGXMZMXIMX :SSVHEX RMIY[I MRJSVQEXMIMRIIRFSIOWXEEXKEERIVZEEONEVIRSZIVLIIR1EEVHMI^IPJHI MRJSVQEXMI OER EP HI^IPJHI HEK SRPMRI WXEER +IHVYOXI OIRRMW [EW TIV HI´RMXMI IIR KI´PXIVHI WEQIRZEXXMRK SQHEX TETMIV KIPH OSWX IR QIIV MRJSVQEXMIQIIVVYMQXIMRRIIQX3RPMRIOER^SRHIVQIIVOSWXIRLIXSRKI ´PXIVHIVY[IOIRRMWQEXIVMEEPZIVWTVIMH[SVHIR+IHVYOXIOIRRMW[EWLIX TVMZMPIKI ZER IIR OPIMRI IPMXI IR HEEVHSSV EPXMNH FI[YWX SJ SRFI[YWX KIQERMTYPIIVH ^SHVE RMIY[I OIRRMW HI LMtVEVGLMWGLI SVHI FIHVIMKHI -RXIVRIXLIIJXKIIRXSIKERKWHVIQTIPWIRMWIIRZVMNXSIKEROIPMNOQIHMYQ ZSSVMIHIVIIRHMIOIRRMWMRJSVQEXMIMHIItRSJHIROFIIPHIR[MPZIVWTVIM HIR >IPJW MR LIX OPEWWMIOI FEWXMSR ZER OIRRMWSRX[MOOIPMRK ¦ HI [IXIR WGLET¦OERLIXMRRSZEXMIXMNHTEH^SQEEVZIVWRIPPIRZERZIIVXMKNEEVREEV ZIIVXMKHEKIR

,'


+

<OGCFJ@<M8E B<EE@JFEKN@BB<C@E> <E@EEFM8K@< <<EQN<IDB8E?<<CJE<C M8EBF<IJM<I8E;<I<E >G SP>KF ;>P>>@M SB<A L<ABCG;::K :EL bbG @KH>I SHG=>K >>G <>GMK:E> <HG

MKHE>K>G=> LMKN<MNNK '::K >>G SP>KF D:G HHD HI>>GL O:G KB<AMBG@ O>K:G

=>K>G >G :<MN>>E OHHK;>>E= O:G >>G SP>KF =B> @K:=>G O:G KB<AMBG@ O>K:G=>K=> BL => SP>KF KHG= A>M "*0 O:<<BG G> -:G=K: O:G (NE:G= LM:KMM> BG  >>G IKBObEH;;R OHHK A>M HIG>F>G O:G >>G O:<<BG M>@>G ;::K

FH>=>KA:ELD:GD>K BG A>M KBCDLO:<<BG:MB>IKH@K:FF: G::K ::GE>B=BG@ O:G => SB>DM> O:G >>G OKB>G=BG O:G A::K 0B: HG=>K :G=>K> =B@BM:E> D>MMBG@;KB>

O>G P>;EH@L LH<B:E> G>MP>KDLBM>L >G BGM>KG>M?HK: P>K=>G OKHNP>G HI@>

KH>I>G HF >>G I>MBMB> M> M>D>G>G F>M M>DLM>G :EL 1> A>;;>G  A:G=

M>D>GBG@>G ">EI HGL GH@ D>>K '>M A:G=M>D>GBG@>G D:G => FBGBLM>K GB>M P>B@>K>G A>M O:<<BG OHHK :EE> OKHNP>G ;>L<ABD;::K M> LM>E

E>G ">; C> A>M GH@ GB>M @>=::G M>D>G =:G => I>MBMB> HI PPP LMHI;::K

FH>=>KA:ELD:GD>K GE >G OK::@ :E C> OKB>G=>G OKB>G=BGG>G =BM HHD M> =H>G  :M P>KDM> NBMLM>D>G= BGG>G :?SB>G;:K> MBC= P:K>G =B@BM:E> A:G=M>D>GBG@>G O>KS:F>E= '>=> ;>iGOEH>= =HHK =>S> KH>I O:G A>M >E><MH

K::M ;>LEHHM => K>@>KBG@ HF => O:<<BG:MB> O>KLG>E= BG M> OH>K>G AH>P>E A>M ;>L<ABD;:K> O:<<BG GH@ GB>M OHEE>=B@ P:L @>M>LM '::K GH@ OHHK=:M => >>KLM> BGC><MB>LINBM>G HI M:?>E DP:F>G D:GM>E=> => IN;EB>D> HIBGB> MH>G ;E>>D =:M =B> F>OKHNP 0:G (NE:G= OHHK A::K BGLI:GGBG@>G P>K= ;>M::E= =HHK A>M ?:KF:<>NMBL<A ;>=KBC? !E:QH-FBMA

%EBG> => ?:;KBD:GM O:G A>M O:<<BG :M PB>KI >>G :G=>K EB<AM HI => S::D "H> H;C><MB>? BL => BG?HKF:MB> O:G PPP LMHI;::KFH>=>KA:ELD:GD>K GE :EL =::K >>G HK@:GBL:MB> :<AM>K SBM F>M >>G =BK><M ;>E:G@ 0HHK LHFFB@>G P:L =:M OHE=H>G=> ::GE>B=BG@ HF SB<A =B>I>K BG => F:M>KB> M> O>K=B>I>G G PB> =B> FH>BM> G:F OHG= :E LG>E >>G L>KB> M>@>G:K@NF>GM>G > (>=>KE:G=L> 0>K>GB@BG@ %KBMBL<A *KBDD>G (0%* IN;EB<>>K=> HI A::K P>;LBM> >>G NBM@>;K>B= =HLLB>K HO>K A>M "*0 O:<<BG P::KBG :EE> M>@>G

:K@NF>GM>G NBMOH>KB@ P>K=>G HG=>K;HNP= >G OHHKS:@ =:M O:G >>G G:=KNDD>EBCD LM:M>F>GM > (0%* BL M>@>G A>M :=OB>L O:G => !>SHG=A>B=L

,(


) %7 ='6%8- )

K::= ::G FBGBLM>K %EBGD O:G 01- HF :E HI A>M MP::E?=> C::K F>BLC>L M> O:<

<BG>K>G M>@>G BG?><MB> F>M A>M ANF::G I:IBEEHF:OBKNL  > (0%* ;>LM::M :E LBG=L F::K E>B==> >>G K>E:MB>? :GHGB>F ;>LM::G (N P>K= =:M :G=>KL 0B: =>S>E?=> P>;EH@L =B@BM:E> D>MMBG@;KB>O>G LH<B:E> G>MP>KDLBM>L >G BGM>KG>M?HK: =B> OKHNP>G >>KLM ::GLIHHK=>G HF => IKH O:<<BGI>MBMB> M> HG=>KM>D>G>G P>K=>G OKHNP>G GN HI@>KH>I>G HF => DKBMBL<A> (0%* P>;LBM> M> ;>SH>D>G > SP>KF D>>K=> O:G KB<AMBG@ .H>G BG F::KM  :EE> F>BLC>L O:G MP::E? MHM S>LMB>G C::K P>K=>G HI@>KH>I>G P>B@>K=> => A>E?M O:G => F>BLC>L HF SB<A M> E:M>G O:<<BG>K>G

><Q@:?KJM<IC@<J )? =B> F>BLC>L =::K O>KLM:G=B@ ::G =>=>G BL >>G =BL<NLLB> =B> >E=>KL @>OH>K= F:@ PHK=>G ">M OHHK;>>E= BEENLMK>>KM LE><AML =:M BG => G>MP>KD

L:F>GE>OBG@ @>F:DD>EBCD SP>KF>G DNGG>G HGMLM::G P::KBG <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> @>;NG=>E= PHK=M =:M =B> <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> =P:KL M>@>G => H?–<BeE> ABeK:K<ABL<A> LM:G=INGM>G BG D:G @::G >G =:M =B> SP>KF LG>E O:G KB<AMBG@ D:G O>K:G=>K>G SH=K: >K GB>NP> ?>BM>G HI M:?>E DHF>G ">M EB@M OHHK => A:G= =:M BG => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ SP>KF>G O>>E O:D>K >G LG>EE>K O:G KB<AMBG@ SNEE>G O>K:G=>K>G =:G P> BG => > >>NP @>P>G= P:K>G :M O>KL<ABCGL>E BL => E::MLM> C:K>G HHD ;BC => I>BEBG@>G OHHK O>KDB>SBG@>G SB<AM;::K >G GB>NP> IHEBMB>D> I:KMBC D:G M>@>GPHHK=B@ BG GH MBF> HI MPBGMB@ %:F>KS>M>EL LM::G BG => MNLL>GMBC=L> I>BEBG@>G HF MP>> F::G=>G E:M>K P>>K G::K MP>> S>M>EL M> =:E>G > NBMDHFLM>G O:G => I>BEBG

@>G SBCG O>>E @KBEEB@>K =:G BG => OHKB@> >>NP 1::KL<ABCGEBCD BL =BM >>G @>OHE@ O:G => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ =HHK=:M => F:BGLMK>:FF>=B: GB>M E:G@>K => IN;EB>D> HIBGB> =HFBG>K>G EL BG?HKF:MB> MK:GLI:K:GM BL >G OKBCNBM D:G LMKHF>G ;BGG>G BG?HKF>E> G>MP>KD>G D:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> K>E:MB>? @>F:DD>EBCD O:G LM:G=

INGM PBCSB@>G SH=K: >K GB>NP> ?>BM>G H? >>G GB>NP BGSB<AM HI M:?>E DHFM #G => MPBGMB@LM> >>NP P:L => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> GH@ @KHM>G=>>EL @>;:

L>>K= HI D>GGBL;KHDLMNDD>G =B> :?DHFLMB@ P:K>G O:G ABeK:K<ABL<A ::G@>

LMNNK=> ;KHGG>G SH:EL F>=B: P>M>GL<A:I HG=>KPBCL HO>KA>B=LOHHKEB<A

MBG@ =BK><MB>L ">M BGG>F>G O:G >>G GB>NP LM:G=INGM G::K ::GE>B=BG@ O:G >>G GB>NP BGSB<AM BFIEB<>>KM :NMHF:MBL<A >>G >KD>GGBG@ =:M A>M HN=> LM:G=INGM ?HNM P:L BGG>G BG?HKF>E> LMKN<MNK>G F::EM GB>F:G= AB>KHF HF=:M GB>F:G= SB<A I>KLHHGEBCD ::G@>LIKHD>G OH>EM BGG>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G EB@M =:M :G=>KL (B>NP> LM:G=INGM>G PHK=>G O>>E FBG=>K @>F:DD>EBCD BG@>GH

F>G HF=:M => MHI O:G => ABeK:K<AB> =:G FH>M MH>@>O>G =:M A>M HN=> LM:G=INGM ‹ >G =NL HHD A>M HN=> ;>E>B= ‹ ?HNM P:L BM @::M @>I::K= F>M :G@LM OHHK @>SB<AMLO>KEB>L H? => OK>>L HF M>K O>K:GMPHHK=BG@ @>KH>I>G M> PHK=>G F>M :EE> FH@>EBCD> I>KLHHGEBCD> <HGL>JN>GMB>L O:G =B>G ::KG::LM

,)


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

D:G >>G O>K:G=>KBG@ OHHK >>G F:<AMA>;;>K =BK><M> <HGL>JN>GMB>L A>;;>G OHHK SBCG FH>BS::F O>KPHKO>G IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<AB> )HD =:M A>>?M >>G K>FF>G=> P>KDBG@ HI DH>KLPBCSB@BG@>G '::K S>E=>G O>KDE::KM >>G E>B=BG@@>O>G=> H?–<B>>E > HFLM:G=B@A>=>G SBCG O>K:G=>K= >G =::K=HHK SBCG P> MHM >>G GB>NP LM:G=INGM @>DHF>G > EH@BL<A> @>OHE@MK>DDBG@ =::KO:G BL =:M FBCG ?NG<MB> FBCG :?=>EBG@ FBCG HK@:GBL:MB> HO>K;H=B@ BL @>PHK=>G 

;<=<@K<E8:?K<I?8C<E %>GGBL PBCLA>B= GB>NP> B=>>eG :EL A>M @H>= BL SBCG S> :EMBC= @>;:L>>K= HI ?>BM>G 1B> @>?NG=>>K=> D>GGBL PBE A>;;>G S:E >>KLM => ?>BM>G FH>M>G :<A

M>KA:E>G >BM>G OHKF>G => ;KHG O:G D>GGBL '::K => MK:=BMBHG>E> ABeK:K

<ABL<A> D>GGBL;KHGG>G P:K>G HIF>KD>EBCD MK::@ >G >>GOHN=B@ OHHK;>>E= 1:M BL => AHH?=LM:= O:G -EHP:DBC> 1::K

L<ABCGEBCD P>>M => F>>K=>KA>B= O:G => F>GL>G =:M :GMPHHK= GB>M NBM SBCG AHH?= :M BL HHD A>E>F::E GB>M GH=B@ P:GM P> DNGG>G A>M :GMPHHK= MH<A HISH>D>G 1B> BG A>M :GMPHHK= PBE=> HISH>D>G SHN @>G>B@= SBCG G::K => HL:ME:L M> @KBCI>G > HL:ME:L ;>LM::M LBG=L >G BL O>KNBM => F>>LM@>;KNBDM> :ME:L BG A>M (>=>KE:G=L> HG=>KPBCL ">M BL =b :NMHKBM>BM HI A>M @>;B>= O:G MHIH@K:–L<A> D>GGBL '::K A>M HISH>DK>LNEM::M SHN SBCG M>@>G@>O:EE>G ">M A>E> E:G= -EHP:DBC> LMHG= BG GH@ GB>M BG => :ME:L P:GM MH>G => E::MLM> :ME:L P>K= @>=KNDM A>>MM> A>M GH@ .LC><AH -EHP:DBC> > HL:ME:L D:G FH>BEBCD >ED> D>>K F>M >>G GB>NP> >=BMB> NBMDHF>G SH=K: >K@>GL HI => P>K>E= >>G E:G=L@K>GL O>K:G=>KM > ?>BM>GHISH>D>K :GGH K>LMM> P>BGB@ :G=>KL =:G >>G I::K OKB>G=>G HI M> ;>EE>G HF M> SB>G H? B>F:G= A>M :GMPHHK= MH>O:EEB@ NBM SBCG AHH?= PBLM '::K SbE?L :EL .LC><AH -EHP:DBC> SHN P:<AM>G F>M => HILIEBMLBG@ MHM=:M '>G>>K HL >K DE::K OHHK BL =:G GH@ FH>M => ?>BM>GHISH>D>K F::K G>M MH>

O:EEB@ => E::MLM> >=BMB> BG ANBL A>;;>G G =B> D:GL BL F::K DE>BG > NBM@>

O>K O:G => :ME:L @>>?M =:M S>E? BFIEB<B>M ::G HI SBCG P>;LBM> 0KBCP>E B>=>K> OHEP:LL>G> A>>?M SBCG L<AHHE>Q>FIE::K GH@ BG => D:LM LM::G  NL >>G O>>K

MB@>K =B> O:G=::@ => =:@ >>G HL:ME:L NBM SBCG ;H>D>GD:LM MK>DM S:E P::K

L<ABCGEBCD >>G >Q>FIE::K NBM => C:K>G S>O>GMB@ ::GMK>??>G F>M =::KBG E:G=>G :EL )HLM NBMLE:G= -HOC>M /GB> >G $H>@HLE:OBe %HKMHF => =HHKEHHILG>E

A>B= O:G ?>BM>EBCD> D>GGBL BG => MK:=BMBHG>E> D>GGBL;KHGG>G D:G SHF::K >>G H? MP>> @>G>K:MB>L SBCG G =:G BL MHIH@K:–> GH@ >>G HGL<ANE=B@ D>GGBLM>K

K>BG P::K => O>K:G=>KBG@>G K>E:MB>? E:G@S::F @::G #G => M><AGHEH@B> H? BG => F>=BL<A> P>M>GL<A:I @::G => O>K:G=>KBG@>G O>>E LG>EE>K 1> FH>M>G >K GB>M ::G =>GD>G =:M >>G :KML SBCG ;>A:G=>EBG@>G ;:L>>KM HI ?>BM>GD>GGBL NBM HN=> L<AHHE;H>D>G 1B> BG  PBE HISH>D>G P:M => AHH?=LM:= O:G -EHP:DBC> BL S:E @>G>B@= SBCG HF !HH@E> M> @>;KNBD>G ">M BGMBDD>G O:G LE><AML MP>> PHHK

,*


) %7 ='6%8- )

=>G BL OHE=H>G=> BK<:  K>LNEM:M>G OHHK AHH?=LM:= LEHP:DBC>Ž  L><HG=>G F>E=M !HH@E> ">M ;HO>GLM> SH>DK>LNEM::M O>KDE:IM :E F>M>>G => HIEHLLBG@ K:MBLE:O: > =HHKEHHIMBC= O:G ?>BM>GD>GGBL BL M>KN@

@>;K:<AM O:G MP>> @>G>K:MB>L G::K L><HG=>G 1B> BG  PBE HISH>D>G P:M => AHH?=LM:= O:G -EHP:DBC> BL S:E => OK::@ P>EEB<AM HGEBG> LM>EE>G BG >>G O:G => O>E> BG?HKF>E> G>MP>KD>G ::K BL :EMBC= P>E B>F:G= ::GP>SB@ =B> A>M :GMPHHK= I:K::M A>>?M >G SH OKB>G=>

EBCD BL HF ;BGG>G >GB@> FBGNM>G A>M :GMPHHK= M> O>KL<A:??>G :M BL HI A>M >>KLM> @>SB<AM GB>M SH BGM>K>LL:GM +N: MBC=LPBGLM BL A>M >>G >GHKF> :<AM>K

NBM@:G@ M>G HISB<AM> O:G => F>MAH=> NBM  1::KHF SHN=>G P> FBGN

M>G P:<AM>G :EL P> A>M :GMPHHK= BG L><HG=>G DNGG>G DKBC@>G > F>MAH=> O:G  PHK=M I:L BGM>K>LL:GM :EL P> A>F @>;KNBD>G HF :GM

PHHK=>G M> OBG=>G HI OK:@>G =B> P:M FBG=>K @>F:DD>EBCD SBCG M> ;>:GM

PHHK=>G OB: >>G >>GOHN=B@> !HH@E>SH>DHI=K:<AM "H> LGH>B BD >>G MK>NK

PBE@ 0:G:? AH>O>>E F::G=>G D:G >>G ;:;RF::@ K:NP> LE: O>K=K:@>G 1:M BL A>M GB>NPLM> K>LM:NK:GM BG => LM:= 1>ED> ;:GD @>>?M => ;>MKHNP;::KLM> ARIHMA>>D:=OB>S>G 4H=K: => OK:@>G B>ML FH>BEBCD>K PHK=>G PHK=M A>M SBGGB@ HF => SH>DF>MAH=> O:G  M> O>K@>EBCD>G F>M => SH>DF>MAH=> O:G .H>G ;>E=>G P> >>G H? MP>> OKB>G=>G =B> B>ML O:G A>M HG=>KP>KI :?PBLM>G #G  DNGG>G P> => I:K:M> D>GGBL ::G;HK>G O:G >>G ;BCG: HG>BG=B@> AH>O>>EA>B= F>GL>G HG=>K PB> >QI>KML >KO:KBG@L=>LDNG=B@>G >G F>GL>G =B> ;HO>GF:MB@ @>iGM>K>LL>>K= SBCG BG A>M ;>MK>??>G=> HG=>K

P>KI B> F>GL>G @::G SB<A LM>>=L O:D>K >G ;>M>K O>KS:F>E>G BG >>G >QIH

G>GMB>>E @KH>B>G= ::GM:E BG?HKF>E> G>MP>KD>G @>=B??>K>GMB>>K= I>K @>LI>

<B:EBL>>K= HG=>KP>KI > D>GGBL =B> NBM SHG BG?HKF>>E G>MP>KD O:EM M> A:E>G BL O>E> F:E>G KBCD>K >G =B>I>K =:G :EE>>G L>< => ?>BM>G ">M :GMPHHK= @::M O>K=>K =:G :EE>>G F::K K:MBLE:O: (N SBCG =>S> BG?HKF>E> G>MP>KD>G O::D GH@ >K@ E:LMB@ M> OBG=>G 4HN >K >>G BG?HKF>>E G>MP>KD ;>LM::G HO>K MK>NKPBE@>G 0:LM P>E '::K IKH;>>K =:M G>MP>KD F::K >>GL M> OBG=>G '::K SH:EL BG => :?@>EHI>G C:K>G => PBEE>

D>NKB@ O>KLIK>B=> EHLL> ?>BMC>L LM>>=L HO>KSB<AM>EBCD>K SBCG @>K:G@L<ABDM >G =::K=HHK LG>E HISH>D;::K SBCG OB: D:G:E>G :EL 1BDBI>=B: SH EB@M A>M OHHK => A:G= =:M BG => DHF>G=> C:K>G => BG?HKF>E> G>MP>KD>G LM>>=L @>F:DD>EBC

D>K M> OBG=>G SNEE>G SBCG

:IFN;JFLI:@E> EL HK@:GBL:MB>L D>GGBLE:<NG>L ::GONEE>G =HHK M> K:=> M> @::G ;BC => <HEE><

MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G => L:F>GE>OBG@ ;>@>O>G S> SB<A HI A>M M>KK>BG O:G ;JGO<KGMJ;AF? JGO<KGMJ;AF? BL A>M ::G;HK>G O:G => HG@>;KNBDM> D>GGBL O:G => F:LL: :M E>O>KM F>>K D>GGBL BGSB<AM>G >G B=>>eG HI =:G HHBM M>OHK>G BG => @>L<AB>=>GBL '::K A>>?M =B> F:LL: P>E O>KLM:G= O:G S:D>G (HN >G H? :M MHHGM $:F>L -NKHPB><DB ::G BG .@= 1AK<GE G> JGO<K SB> AHH?=LMND 

,+


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

'::K BL =B> D>GGBL P>E ;>MKHNP;::K 1>EEB<AM ;>MKHNP;::K=>K S>E?L =:G => D>GGBL O:G >QI>KML P:GM => F:LL: BL F>>LM:E @>>G =BK><M ;>E:G@A>;;>G=> M>KPBCE => MK:=BMBHG>E> D>GGBL;KHGG>G NBM => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G F>>LM:E PbE ;>E:G@A>;;>G=>G SBCG %:G >>G ARIHMA>>D:=OBL>NK GH@ P>E >>G H;C><MB>? :=OB>L @>O>G :EL A>M >G> :=OB>L A>F =KB> D>>K SHO>>E IKHOBLB> HIE>

O>KM :EL A>M :G=>K> G :EL P> PBEE>G P>M>G P>ED MHBE>MK>BGB@BG@LIKH=N<M A>M ;>LM L<AHHGF::DM AH> ;>MKHNP;::K BL =:G A>M :GMPHHK= O:G => MHBE>MCN?

?KHNP 'BLL<AB>G DNGG>G P> O:G A::K >>G ;>MKHNP;::K=>K :GMPHHK= O>K

P:<AM>G =:G O:G >>G MHBE>M:KMBD>E>G?:;KBD:GM >G O:G =B> ?:;KBD:GM>G BL BG B>=>K @>O:E L<A::FM>EHHL >>KEBCD 1BC O:G 1 >>G= :=OBL>K>G 1 >>G=  '::K P::KHF SHN=>G => HG:?A:GD>EBCD> >KO:KBG@L=>LDNG=B@>G ANG OKBC> MBC= ;>LM>=>G ::G A>M ;>E:G@>EHHL A>EI>G O:G :GHGB>F> D>GGBLSH>

D>KL :M E>@M $>?? "HP> NBM BG A>M ;H>D JGO<KGMJ;AF? '>M G:F> BG NKHI: >G => 0>K>GB@=> -M:M>G BL >K >>G >GHKF @KHM> @KH>I F>GL>G F>M >>G HG;>

GNM M:E>GM >S> @KH>I M:E>GMOHEE> F>GL>G PHK=M LM>>=L @KHM>K =HHK=:M A>M ::GM:E AH@>K HI@>E>B=>G P>K>E=PBC= MH>G>>FM HF O>KOHE@>GL BG ;:G>G M>K><AM M> DHF>G =B> F>>LM:E A>>E LI><B:EBLMBL<A SBCG EL C> F::K >>G DE>BG =>>E O:G C> M:E>GM >G D>GGBL BG C> =:@>EBCDL> P>KD DPBCM DNGM E>B=M =:M GH@:E >>GL MHM ?KNLMK:MB> ">M DNGG>G =>E>G O:G C> HG;>GNMM> D>GGBL BL >>G A>BE

S:F> NBME::MDE>I OHHK =>S> ?KNLMK:MB> :M BL >>G O:G => K>=>G>G P::KHF SHO>>E =>LDNG=B@>G BG ANG OKBC> MBC= :KMBD>E>G L<AKBCO>G OHHK 1BDBI>=B: SHG=>K =::K >>G –G:G<BeE> ;>EHGBG@ OHHK M> HGMO:G@>G )O>KB@>GL BL IE>SB>K A>;;>G BG A>M ;BC=K:@>G ::G B>ML @KHM>KL >>G >O>G @KHM> FHMBO:MHK OHHK F>GL>G HF ;BC M> =K:@>G ::G IE:M?HKFL :EL 1BDBI>=B: $HNKG:EBLM>G D>GG>G =BM O>KL<ABCGL>E :E A>>E E:G@ >G F:D>G LBG=L C::K >G =:@ =:GD;::K @>;KNBD O:G A>M IHM>GMB>>E ::G HG;>GNMM> D>GGBL >G CHNK

G:EBLM =B> :<AM>K@KHG=BG?HKF:MB> SH>DM >G >>G A>F HG;>D>G=> I>KLHHG HI;>EM PHK=M F>>LM:E OKB>G=>EBCD >G NBM@>;K>B= M> PHHK= @>LM::G )HD :EL => G::F O:G => ;KHG GB>M @>GH>F= @::M PHK=>G > >>K O:G => G::FLO>K

F>E=BG@ BG => DK:GM D:G =:G =NL GB>M F>>K A>M FHMB>? SBCG %>GG>EBCD BL A>M FH@>G =>E>G O:G C> D>GGBL :E >>G BGMKBGLB>D> ;>EHGBG@ HI SB<A

FI>8E@J8K@<QF<BK:IFN; BC ;JGO<KGMJ;AF? F:D>G HK@:GBL:MB>L @>;KNBD O:G >>G @KHM> @KH>I GB>M OHHK:? @>LI><B–<>>K=> BG=BOB=N>G OHHK <HGLNEM:G<R BGGHO:MB> ;>E>B=LOHK

FBG@ >G HG=>KSH>D G><H SH<AM BG => F:LL: G::K HGMP>KIB=>>eG OHHK @KH

M>K> PBG=FHE>GL )G=>K=>E>G O:G BG@>SHG=>G HGMP>KI>G P>K=>G @>;KNBDM BG A>M =>–GBMB>O> HGMP>KI HE@:M> *:EFHEBO> A:= >>G M:G=I:LM:IKH;E>>F >G SH<AM >>G GB>NP> F>MAH=> HF —NHK BG >>G MN;> M> LMHII>G >G :GH

GB>F> BGM>KG>MM>K HGM=>DM> A>M >B O:G HENF;NL HE@:M> G:F A>M B=>> HG@>PBCSB@= HO>K >G ;>M::E=> => ;>=>GD>K =HEE:K )HD H>BG@ >G *KH<M>K !:F;E> F:D>G @>;KNBD O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G ;NB

,,


) %7 ='6%8- )

M>GLM::G=>KL =B> O::D O:GNBM <HFIE>>M GB>NP> BGO:ELAH>D>G DBCD>G P::K

=HHK ;KBEC:GM> B=>>eG HGMLM::G '::K P::K A::E C> :EL HK@:GBL:MB> => ;JGO< O:G=::G :M D:G ;BCOHHK

;>>E= OB: LI><B::E OHHK =BM =H>E HI@>KB<AM> ;JGO<KGMJ;AF? IE:M?HKFL SH:EL => F>KBD::GL> BGM>KG>M@>F>>GL<A:I #GGH<>GMBO> BM IE:M?HKF P>K= HI@>

KB<AM BG  #GFB==>EL A>;;>G SB<A >K SHG BG@>GB>NKL P>M>G

L<A:II>KL NBMOBG=>KL S:D>GF>GL>G >G :G=>K> <K>:MB>O> @>>LM>G NBM O>KL<ABEE>G=> E:G=>G ;BC ::G@>LEHM>G HF :EL <HEE><MB>O> =>GDM:GD BGGHO:

MB>O> HIEHLLBG@>G M> ;>=>GD>G OHHK => BG@>SHG=>G IKH;E>F>G >G :G=>K OHHK;>>E= BG (>=>KE:G= BL A>M BG  HI@>KB<AM> :MME> H? HG<>IML =:M => =>GDDK:<AM ;NG=>EM O:G OBC?=NBS>G= ;K>BG>G OHHK:E O:G @>M:E>GM>>K=> LMN

=>GM>G '::K HK@:GBL:MB>L DNGG>G HHD HI >B@>G AHNMC> ;BGG>G => F>GB@M> SH>D>G SH:EL A>M :G:=>L> @HN=FBCG;>=KBC? !HE=<HKI =:M =>>= GH@ O>K OHHK=:M => M>KF <KHP=LHNK<>G ;>LMHG= :G A>M >BG= O:G => OHKB@> >>NP LM>O>G=> A>M ;>=KBC? K><AMLMK>>DL :? HI >>G ?:BEEBLL>F>GM > :G:EBLM>G >G @>HEH@>G ;BGG>G => >B@>G HK@:GBL:MB> LE::@=>G >K F::K GB>M BG HF HI A>M KNBF A><M:K> @KHM> FBCGPBGGBG@LM>KK>BG OHE=H>G=> GB>NP> @HN=

:=>KL M> EHD:EBL>K>G .>G >BG=> K::= ;>=:<AM => !HE=<HKIMHIF:G >>G ;::G

;K>D>G= IE:G "BC S>MM> :EE> @>A>BF> ;>=KBC?L@>@>O>GL HGEBG> >G IN;EB

<>>K=> >ED @>HEH@BL<A INSS>ELMNDC> ::G BG?HKF:MB> ‹ BG MHM::E P:L =BM F>@:;RM> ::G BG?HKF:MB> :M P:L => BGINM OHHK >>G =B@BM:E> @HN=C:<AM => !HE=<HKI A:EE>G@> F>M >>G IKBCS>G@>E= O:G KNBF >>G A:E? FBECH>G =HEE:K =B> BG F::KM O:G LM:KM @BG@ E G: >GB@> P>D>G LMKHHF=>G => B=>>eG ;BGG>G O:G SHG =NBS>G= =>>EG>F>KL NBM OBC?MB@ E:G=>G >G BG?HKF>>E OBK

MN>>E E>@>K O:G @>HEH@>G PBLDNG=B@>G FBCG;HNPBG@>GB>NKL >G :G=>K> >QM>KG> =>LDNG=B@>G HII>K=> GB>M :EE>>G GB>NP> PBGGBG@LM><AGB>D>G F::K P>>L HHD D:GLKBCD> IE>DD>G ::G HI A>M M>KK>BG O:G !HE=<HKI )I O:G =B> IE>DD>G P>K= HHD BG=>K=::= @HN= @>OHG=>G #G => :<AM C::K G: => A:EE>G@> A>>?M !HE=<HKI OHHK KNBF =KB> FBEC:K= =HEE:K ::G @HN= NBM => @KHG= @>A::E= >G =>>E O:G => PBGLM P>K= NBM@>D>>K= ::G => F>GL>G =B> A:==>G @>AHEI>G F>M SH>D>G

:IFN;QF<BKFI>8E@J8K@< ">M >QIEHBM>K>G O:G <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> =:GDSBC => G>MP>KDL:F>GE>

OBG@ BL >>G :NMHGHHF IKH<>L EL => HK@:GBL:MB> GB>M => ;JGO< HISH>DM SH>DM => ;JGO< P>E => HK@:GBL:MB> HI )? KB<AM S>E? GB>NP> BG?HKF>E> HK@:GB

L:MB>L HI SH:EL &BGNQ /BM HGOK>=> HO>K => M>DHKMDHFBG@>G O:G 'B<KHLH?ML ;>LMNKBG@LLRLM>>F 1BG=HPL PBLM>G =NBS>G=>G <HFINM>KIKH@K:FF>NKL O:G HO>K => A>E> P>K>E= >ED::K M> OBG=>G BG >>G BG?HKF>>E G>MP>KD >G @>S:

F>GEBCD HGMPBDD>E=>G SBC >>G :EM>KG:MB>? ;>LMNKBG@LLRLM>>F =:M => O>K@>

EBCDBG@ F>M 'B<KHLH?M @E:GLKBCD D:G =HHKLM::G )I => <HGLNF>GM>GF:KDM

,-


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

O:G I<L A>>?M &BGNQ GH@ >>G S>>K DE>BG F:KDM=>>E O:G <BK<: IKH<>GM '::K HI => IKH?>LLBHG>E> F:KDM O:G L>KO>KL BL &BGNQ :E => LM:G=::K= @>PHK

=>G )HD => LNI>K<HFINM>KL O>KDB>S>G &BGNQ ;HO>G 1BG=HPL > MP>> LG>ELM> <HFINM>KL M>K P>K>E= =K::B>G HI &BGNQ 0:G => OBC?AHG=>K= LG>ELM> <HFINM>KL A>>?M =KB>DP:KM &BGNQ :EL ;>LMNKBG@LLRLM>>F :E=NL >>G BGO>GM:

KBL:MB> NBM  >G LHHKM@>EBCD OHHK;>>E= BL 'HSBEE: BK>?HQ >>G @K:MBL HI>GLHNK<>P>;

;KHPL>K =B> HI =>S>E?=> PBCS> MHM LM:G= DP:F :EL &BGNQ =:GDSBC => <HEE><

MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G OKBCPBEEB@>KL E BG  P>K= BK>?HQ ;>DKHHG= =HHK SHP>E S:D>G;E:= GJ:=K :EL <HFINM>KF:@:SBG> * 1GJD< >B=> @>S:@A>;

;>G=> MBC=L<AKB?M>G GH>F>G BK>?HQ LNI>KB>NK ::G => OHHKF:EB@> FHGHIH

EBLM #GM>KG>M QIEHK>K => P>;;KHPL>K O:G 'B<KHLH?M "H> BL A>M MH<A FH@>EBCD =:M >>G @KH>I OKBCPBEEB@>KL >>G ;>M>K IKH=N<M D:G E>O>K>G =:G A>M F:<AMB@> 'B<KHLH?M =:M HO>K >>G O>>EOHN= ::G F>GL>G >G FB==>E>G ;>L<ABDM :M BL => DK:<AM O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> :M 'B<KHLH?ML P>;;KHPL>K GH@ LM>>=L F:KDME>B=>K BL BL =NL GB>M M> =:GD>G ::G => IKH=N<MDP:EBM>BM F::K ::G F:KD>MBG@ >G :G=>K> ;>=KBC?LLMK:M>

@B>eG SH:EL DHII>EO>KDHHI F>M => A:K=P:K>?:;KBD:GM>G :M DEBGDM GB>M :EL >>G LHEB=> ;:LBL OHHK ;>=KBC?L<HGMBGNiM>BM ">>E @>E>B=>EBCD LM:II>G I< @>;KNBD>KL HO>K O:G P>;;KHPL>K >G BK>?HQ S::@M LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K ::G => LMH>EIHM>G O:G #GM>KG>M QIEHK>K #G =><>F;>K  P:L A>M P>K>E=PBC=> F:KDM::G=>>E O:G BK>?HQ  IKH

<>GM ">M BL =::KF>> => MP>>=> ;KHPL>K G: #GM>KG>M QIEHK>K =B> HI =:M FHF>GM >>G F:KDM::G=>>E A:= O:G  IKH<>GM >S> MP>> PHK=>G @>OHE@= =HHK -:?:KB O:G IIE> >G AKHF> O:G !HH@E> =B> ;>B=> LG>E F:KDM

::G=>>E O>KHO>K>G EL 'B<KHLH?M A>M GB>M FH>M A>;;>G O:G SBCG IKH=N<M

DP:EBM>BM F::K O:G SBCG F:KD>MBG@ =:G BL A>M => OK::@ P:M >K @::M @>;>NK>G :EL <HG<NKK>GM BK>?HQ ;>LENBM => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> BG M> L<A:D>E>G OHHK A>M HGMPBDD>E>G O:G >>G F:KD>MBG@LMK:M>@B> =B> :EL =H>E A>>?M 'B<KH

LH?M O:G => MKHHG M> LMHM>G

;<E@<LN<>IFFKJK<:FE:LII<EK ">M 'B<KHLH?MOHHK;>>E= BL >>G GNMMB@> E>L OHHK bED> @>O>LMB@=> MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB> 'B<KHLH?M P:L >>G O:G => F:<AMB@LM> KBCDLM> >G F>>LM FHGH

IHEBLMBL<A> HK@:GBL:MB>L M>K P>K>E= '::K S>E?L => F:<AMB@LM> BL GB>M HG::G

M:LM;::K EL 'B<KHLH?M O>>E >>K=>K A:= @>ENBLM>K= G::K DE:<AM>G DKBMB>D P>GL>G >G B=>>eG O:G @>;KNBD>KL =:G P:K>G &BGNQ >G BK>?HQ P>EEB<AM GHHBM HGMLM::G > GNMMB@> E>L BL @>>G >GD>E> HK@:GBL:MB> D:G A>M SB<A GH@ O>KHHKEHO>G HF => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> M> G>@>K>G )G=>KL<A:M GHHBM => <KHP= 1:GM :EL => HK@:GBL:MB> GB>M => <KHP= HISH>DM =:G SH>DM => <KHP= P>E >>G HK@:GBL:MB> HI )? ?HKF>>KM S>E? >>G GB>NP> BG?HKF>E> HK@:GBL:

MB>

,.


) %7 ='6%8- )

EL => HK@:GBL:MB> =:G BG=>K=::= => ;JGO< HISH>DM =:G BFIEB<>>KM =:M P>E =:M F>G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK @KHG=B@ FH>M A>KSB>G 'BG=>K ;>LENBMOHKFBG@ O:G ;HO>G:? FBG=>K ;NK>:N<K:MB> F>>K >:LR<K:MB> 1:GM :G=>KL A::DM => ;JGO< :E LG>E :? > MK:=BMBHG>E> F:G:@>F>GMOBLB> HI A>M ?>GHF>>G ;GF;MJJ=FLA= BL =HHK => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ :<AM>KA::E= #G => > >>NP BL => @KHHMLM> <HG<NKK>GM GB>M E:G@>K => F:KDME>B=>K H? => KNGG>K NI > @KHHM

LM> IHM>GMBeE> <HG<NKK>GM BL => ;JGO<

;<<MFCLK@<=8J<JM8E;<E<KN<IB<E )I BGM>KG>M SBCG => :?@>EHI>G MB>G \ OBC?MB>G C::K M:EEHS> BG?HKF>E> G>MP>K

D>G HGMLM::G #G IKBG<BI> BL >ED> P>;LBM> H? >ED> :IIEB<:MB> P::K F>GL>G @>@>O>GL H? @>=:<AM>G DNGG>G NBMPBLL>E>G >>G G>MP>KD #G => F>>LM KN=B

F>GM:BK> OHKF P>K=>G LE><AML =:M:;>LM:G=>G NBM@>PBLL>E= BCOHHK;>>E= FNSB>D=HPGEH:=L HI SH@>G::F=> H==J LG H==J LBM>L SH:EL (:ILM>K %:S:: .HKK>GML H? &BF>PBK> > =>>EG>F>KL ::G A>M G>MP>KD D>GG>G >ED::K GB>M P>M>G GB>ML O:G >ED::K >G <HFFNGB<>K>G GB>M F>M >ED::K "HH@NBM DBCD>G S> BG >ED::KL OBKMN>E> FNSB>D<HEE><MB> >G DHF>G S> SH=H>G=> BG ::GK:DBG@ F>M GB>NP> FNSB>D > IHM>GMBeE> DK:<AM O:G A>M G>MP>KD G>>FM MH> :EL F>GL>G <HFFNGB

<>K>G @>=:<AM>G NBMPBLL>E>G >G >K >>G =BL<NLLB> HGMLM::M BCOHHK;>>E= HI >>G ?HKNF H? =HHK E>S>KLK>:<MB>L HI >>G GB>NPLLBM> "B>K=HHK DHF>G F>GL>G BG ::GK:DBG@ F>M GB>NP> F>GBG@>G OBLB>L BGO:ELAH>D>G >G O>KKBC

D>G=> :<AM>K@KHG=BG?HKF:MB> 1>>K >>G LM:IC> O>K=>K @::M A>M :EL => =>>EG>F>KL BG A>M G>MP>KD GB>M :EE>>G <HFFNGB<>K>G F::K HHD =::=P>KD>EBCD HO>KE>@@>G F>M >ED::K HF MHM >>G >>GLENB=>G=> <HG<ENLB> M> DHF>G 4H:EL ;BC 1BDBI>=B: P::K => O>K

L<ABEE>G=> :NM>NKL =B> ::G bbG :KMBD>E ;BC=K:@>G HG=>KEBG@ HO>K>>GLM>F

FBG@ FH>M>G SB>G M> ;>K>BD>G HO>K => BGAHN= O:G A>M :KMBD>E > OHE@>G=> >OHENMB>?:L> O:G A>M G>MP>KD BL =:M => O>KL<ABEE>G=> =>>EG>F>KL GB>M :EE>>G ANG >B@>G LM>>GMC> ;BC=K:@>G ::G A>M @>A>>E F::K HHD =:M => O>KL<ABEE>G=> LM>>GMC>L PHK=>G L:F>G@>LF>>= MHM >>G @>A>>E =:M @KHM>K BL =:G => LHF O:G => EHLL> =>E>G SH:EL ;BC IKHC><M>G :EL &BGNQ >G BK>?HQ JEW I *EWI *EWI *EWI *EWI

OIRQIVO (EXEYMX[MWWIPIR 'SQQYRMGIVIR 3ZIVPIKIRWEQIR[IVOIR 'VItVIR

A?MMJ  = NA=J =NGDMLA=>9K=K N9F <A?AL9D= F=LO=JC=F

,/

Z S S V F IIPH /E^EE *SVYQW ;MOMTIHME 0MRY\


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

?<K:IL:@8C<M<IJ:?@C D<K;<E<KN<IB<EM8EMIF<><I EL BG => OHKB@> >>NP P>K= @>LIKHD>G HO>K BG?HKF>E> G>MP>KD>G =:G @BG@ A>M F>>LM:E HO>K <HGM:<M>G MNLL>G @>EBCD@>LM>F=>G F>GL>G F>M =>S>E?=> :<AM>K@KHG= (>MP>KD>G A:==>G HO>K A>M :E@>F>>G >>G AHH@ HGL D>GM

HGL@>A:EM> ">M <KN<B:E> O>KL<ABE F>M => FH=>KG> G>MP>KD>G BG => BG?HKF:

MB>L:F>GE>OBG@ BL =:M ;BGG>G =>S> G>MP>KD>G O>>E F>>K IE::ML BL OHHK :G=>KL=>GD>G=>G OHHK F>GL>G F>M O>KL<ABEE>G=> :<AM>K@KHG=>G G SH:EL !K:GHO>MM>K SB> AHH?=LMND :E <HGLM:M>>K=> A>M SBCG CNBLM => F>GL>G F>M :G=>K> :<AM>K@KHG=>G O:G PB> P> => F>>LM> GB>NP> =BG@>G DNGG>G E>K>G BGG>G HGL D>GM HGLG>MP>KD>G =K>B@M CNBLM >>K=>K A>M M>@>G=>>E MNGG>E

OBLB> <HGL>KO:MBLF> @KH>IL=P:EBG@ >G @>=:<AM>GBGM>>EM BM O>KL<ABE ;EBCDM :E =BK><M ;BC => F>>LM KN=BF>GM:BK> HGEBG>G>MP>KD>G EL ;BCOHHK;>>E= >>G ,HM:KREB= HI ;>SH>D ;BC :G=>K> ,HM:KRE>=>G MANBL ANG IE:M>GO>KS:F>EBG@ ;>DBCDM MK>?M ABC =HHK@::GL >>G FNSB>D<HEE><MB> ::G =B> O>>E HO>K>>GDHFLM>G O>KMHHGM F>M SBCG >B@>G IE:M>GO>KS:F>EBG@ F>M F::K P>BGB@ O>KK:LLBG@>G EL =B>S>E?=> I>KLHHG GN F>M bbG FNBLDEBD => FNSB>D<HEE><MB> HIKH>IM O:G >>G PBEE>D>NKB@> F>=>@>;KNBD>K O:G => FNSB>D=HPGEH:=LBM> =B> ABC @>;KNBDM ‹ B>F:G= F>M PB> ABC =NL BG bbG G>M

P>KD SBM ‹ =:G BL => D:GL ::GSB>GEBCD @KHM>K =:M ABC BG ::GK:DBG@ DHFM F>M HG;>D>G=> FNSB>D >G F>M GB>NP> FNSB>DLMKHFBG@>G =B> ABC GH@ GB>M D>G=> > GB>NP> BG?HKF>E> G>MP>KD>G =B> SBCG HGMLM::G LI>E>G >>G LE>NM>EKHE BG A>M OKBCNBM =HHKLMKHF>G O:G D>GGBL >G BG?HKF:MB> GB>M E:G@>K @>ABG=>K= =HHK => ?RLB>D> <NEMNK>E> LH<B::E ><HGHFBL<A> >G ABeK:K<ABL<A> ;:KKBcK>L O:G P>E>>K :M @>E=M OHHK D>GGBL >G BG?HKF:MB> BG :EE> LHHKM>G >G F:M>G 0:G FNSB>D MHM >>G F>GBG@ O:G A>M K><>IM OHHK :II>EM::KM MHM A>M K><>IM OHHK >>G :MHHF;HF O:G >>G —:NP> FHI MHM ;KBEC:GM> OBLBHG:BK> B=>>eG

;<MFC><E;<JK8G BC => O>KLIK>B=BG@ O:G ?>BM>GD>GGBL A>>?M SB<A BG DHKM> MBC= >>G P:K> K>OH

ENMB> OHEMKHDD>G #GM>KG>M >G !HH@E> SBCG :E OHEE>=B@ O>KP>O>G BG A>M ;>LM::G O:G => F>>LM> (>=>KE:G=>KL -<AHHEDBG=>K>G O:G GN OK:@>G SB<A BG :EE> >KGLM :? 4>@ I:I: AH> DHG=>G CNEEB> OKH>@>K GHN P>KDLMNDD>G H? LIK>>D;>NKM>G F:D>G HI L<AHHE :EL >K GH@ @>>G BGM>KG>M ;>LMHG= :M SH>D>G P> HI Ž P:L MB>G C::K @>E>=>G >>G @>OE>N@>E=> NBM=KNDDBG@ =B> K>?>K>>K=> G::K => M>E>OBLB>JNBS .P>> OHHK .P::E? ">M HISH>D>G P>K= @>:LLH<B>>K= F>M >G<R<EHI>=BL<A> G:LE:@P>KD>G EL GN B>F:G= KH>IM =:M SH>D>G P> HI S:E => >>KLM> :LLH<B:MB> HO>KP>@>G= SBCG !HH@E> > OHE@>G=> LM:I BG => BG?HKF:MB>K>OHENMB> BL =:M => G>MP>KD>G GB>M :EE>>G PHK=>G @>;KNBDM OHHK A>M O>KLIK>B=>G O:G D>GGBL F::K HHD LM>>=L O>>EONE=B@>K OHHK A>M <K>eK>G O:G GB>NP> D>GGBL =HHK => <HEE><MB>O> BGM>EEB

,0


) %7 ='6%8- )

@>GMB> M> ;NG=>E>G ::KO:G SBCG GN :E >>G I::K IK:DMBCDOHHK;>>E=>G M> @>O>G SH:EL A>M ?>GHF>>G =NK? M> OK:@>G O:G (BEL ,H>F>G 1:M ::GO:GD>

EBCD ;>@HG :EL E>ND> L>LLB>L F>M F>GL>G =B> >ED::KL G>MP>KD >G D>GGBL FH;BEBL>K>G HF >ED::K M> A>EI>G @KH>B=> =:GDSBC .PBMM>K NBM MHM >>G HGEBG>IE:M?HKF =:M =:@>EBCDL F>GL>G ;>K>BDM =B> A>M E>ND OBG=>G HF >ED::K M> A>EI>G F>M => F>>LM NBM>>GEHI>G=> OK:@>G >G P>GL>G ">M BL >>G DP>LMB> O:G MBC= >G @>P>GGBG@ O:G A>M E>K>G HF@::G F>M HG@>–EM>K=> D>GGBL ;BGG>G G>MP>KD>G >G O:G A>M HGMLM::G O:G GB>NP> G>MP>KD>G F::K ;BGG>G GB>M :E M> E:G@> MBC= S:E =BM P::KL<ABCGEBCD => LM:G

=::K=F>MAH=> PHK=>G HF [EE> HK@:GBL:MB>IKH;E>F>G HI M> EHLL>G H? =B> IKH;E>F>G GN O:G <HFF>K<BeE> H? B=>eE> ::K= SBCG >G H? S> GN DE>BG H? @KHHM SBCG 0:G >>G IE:GGBG@LOK::@LMND O:G >>G :?SHG=>KEBCD> HG=>KG>

FBG@ MHM A>M O>KD>>KLIKH;E>>F O:G >>G E:G= >G FHG=B:E> >G>K@B>OK::@

LMNDD>G

KN@KK<I .PBMM>K BL >>G @H>= OHHK;>>E= O:G SHG BG?HKF>>E G>MP>KD P::KE:G@L D>GGBL SB<A K:S>G=LG>E D:G O>KIE::ML>G >G P::K <HEE><MB>O> D>GGBL @>;NG

=>E= PHK=M >G OHHKAH>=> O:G .PBMM>K@>;KNBD>KL @>;KNBDM A>M F>=BNF F>M G:F> HF D>GGBL M> =>E>G HF D>GGBL ::G A>M G>MP>KD MH> M> OH>@>G >G HF =:GD;::K @>;KNBD M> F:D>G O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G A>M G>M

P>KD >G MPBMM>K::K =B> >>G ;>E:G@P>DD>G= :KMBD>E BG >>G ;NBM>GE:G=L MBC=L<AKB?M E>>LM F>E=M =:M HI .PBMM>K SH=:M HHD :G=>K>G @>;KNBD DNGG>G F:D>G O:G =>S> D>GGBL G => OHE@>G=> D>>K BL A>M :G=>KLHF >G PHK=M ABC

S>E? O>K;EBC= F>M >>G ;>E:G@KBCD> MBI >G MPBMM>K::K =B> ;>KH>ILA:EO> F>M >>G IKHC><M ;>SB@ BL F>E=M SBCG OHK=>KBG@>G >G O>KM>EM HO>K => IKH;E>F>G P::K ABC M>@>G ::GEHHIM "B>K=HHK DKBC@ ABC P::K=>OHEE> ?>>=;:<D MBIL >G :=OB>S>G SH=:M SBCG NBM>BG=>EBCD> P>KDK>LNEM::M ;>M>K PHK=M H? LG>EE>K >G >?–<BeGM>K MHM LM:G= DHFM 'B<KH;EH@@BG@=B>GLM>G :EL .PBMM>K PHK=>G HHD :EL ANEIFB==>E @>;KNBDM OHHK A>M HIEHLL>G O:G DHKM> OK:@>G =HHK ;JGO<KGMJ;AF? 1B> D>GM >>G O>KM:E>K $:I:GL G@>EL =B> HGFB==>EEBCD ;>L<ABD;::K BL 1::K A::E BD => @H>=DHHILM> OEB>@MB<D>ML :EL BD HO>KFHK@>G G::K &HL G@>E>L FH>M :M SBCG MBC=KHO>G=> OK:@>G OHHK PB> A>M :GMPHHK= S>E? PBE HISH>D>G '::K ;BGG>G A>M G>MP>KD BL =:M O::D D>GGBL =B> :E I:K::M BL BG => <HEE><MB>O> BGM>E

EB@>GMB>

?<K8CK<IE8K@<=MFFI;<J<:I<K8I<JJ<1 M8E<<EC@E>E88IQN<ID BGG>G => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>FH=>EE>G A>>?M F>G >>G >>NP @>E>=>G :E HGM=>DM AH> A:G=B@ >G >?–<BeGM A>M BL HF SNED> MBC=KHO>G=> OK:@>G >G M:D>G BGM>KG NBM M> ;>LM>=>G "HH@@>DP:EB–<>>K=> D>GGBLP>KD>KL DNGG>G

-'


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

;BGG>G ANG HK@:GBL:MB>L O::D >>G ;>KH>I =H>G HI >>G E>@>K O:G L><K>M:K>L

L>L :LLBLM>GM>G LM:?:?=>EBG@>G >G =>>ELI><B:EBLM>G 4>E?LM:G=B@ P>KD>G=> IKH?>LLBHG:EL HGM;>>K=>G =HHK@::GL =>S> HG=>KLM>NGBG@ >G FH>LM>G :EE>L S>E? =H>G 0HHK => >>G P:L =BM >>G IENLINGM => <A:KF> O:G => HG:?A:GD>

EBCDA>B= >G F>>K :?PBLL>EBG@ BG => P>KDS::FA>=>G 0HHK => :G=>K P:L A>M CNBLM >>G FBGINGM GH=>EHHL O>KFH>B>G= HIHGMAHN= O:G => AHH?=P>KD

S::FA>=>G 0HHK F>GB@ @>LI><B:EBL>>K= D>GGBLP>KD>K P:L => ::GP>SB@

A>B= O:G HG=>KLM>NG>G=> ANEIMKH>I>G >>G O:G => ;>E:G@KBCDLM> :K@NF>G

M>G HF EB>O>K BG =B>GLM O:G >>G HK@:GBL:MB> M> P>KD>G #G => ANB=B@> ><HGHFB> SB>G P> >>G IKH<>GMN>>E LM>KD> LMBC@BG@ O:G A>M ::GM:E S>E?LM:G=B@>G SHG=>K I>KLHG>>E SSI>KL H? ;>M>K @>S>@= SI>KL S>E?LM:G=B@> IKH?>LLBHG:EL #GFB==>EL SBCG A>M >K :E F>>K =:G >G O>>E@>AHHK=> FBLO:MMBG@ BL =:M =>S> SI>KL >>GEBG@>G SHN=>G SBCG #G CNKB

=BL<A> SBG PbE F::K BG IK:DMBL<A> SBG O>K>GB@>G SBC SB<A LM>>=L F>>K >G P>KD>G S> LM>>=L F>>K L:F>G F>M >ED::K -HFL HG=>K bbG ?HKF>E> OE:@ F::K OHHK:E BG M:EEHS> BG?HKF>E> G>MP>KD>G P::KBG O>>E D>GGBL PHK=M @>=>>E= MBIL PHK=>G NBM@>PBLL>E= >G DHKMLMHG=B@> L:F>GP>KDBG@LO>K;:G

=>G HI IKHC><M;:LBL PHK=>G @>LF>>= > @KH>I SI>KL BL LM>>=L FBG=>K >>G O>KS:F>EBG@ >>GEBG@>G >G PHK=M LM>>=L F>>K >>G SP>KF ">M BL =::KHF M> O>KP:<AM>G =:M @KH>I>G SI>KL => DHF>G=> C:K>G => ><HGHFBL<A> F:<AMLIHLBMB> O:G => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:

MB>LMKN<MNK>G SNEE>G ;>=K>B@>G -:F>GP>KD>G=> SI>KL SBCG —>QB;>E>K =:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L >G A>;;>G FBG=>K HO>KA>:= SH=:M ANG DHLMIKBCL E:@>K D:G SBCG -:F>GP>K

D>G=> SI>KL SBCG @>FB==>E= @>FHMBO>>K=>K =HHK=:M S> OKBCPBEEB@ NBM >B@>G D>NS> F>>P>KD>G ::G >>G MBC=>EBCD L:F>GP>KDBG@LIKHC><M M>KPBCE ;BGG>G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L => F>=>P>KD>KL HO>K A>M :E@>F>>G M:D>G O:G ;HO>G:? DKBC@>G MH>;>=>>E= SH=:M >>G =>>E O:G => F>=>P>KD>KL BG F>>K H? FBG=>K> F:M> F>M M>@>GSBG P>KDM >G :G=>K ;>E:G@KBCD :LI><M BL =:M A>M F:D>G O:G ?HNM>G BG >>G MK:=BMBH

G>E> HK@:GBL:MB> L<A:=>EBCD BL OHHK C> <:KKBcK> K>=>G OHHK O>>E F>GL>G HF @>>G KBLB<HL M> G>F>G .>KPBCE =BM OHHK GB>NP> HGM=>DDBG@>G >G HGMPBDD>

EBG@>G CNBLM <KN<B::E BL #G => SP>KF @::M =:M A>>E :G=>KL =::K PHK=>G O>>E F>>K KBLB<HL @>GHF>G :M >K =::K=HHK HHD F>>K ?HNM>G PHK=>G @>F::DM BL BGA>K>GM ::G A>M G>F>G O:G KBLB<HL 1::K A>M HF @::M BL =:M ?HNM>G PHK=>G @>MHE>K>>K= >G OHHK:E PHK=>G @>SB>G :EL PBCS> >KO:KBG@LE>LL>G P::K B>=>K>>G SBCG OHHK=>>E F>> D:G =H>G ">M :EHN=> IENLINGM O:G => @KHM> HK@:GBL:MB> M>G HISB<AM> O:G => SI>K P:L P>EEB<AM => <HEE><MB>O> D>GGBL >G O::K=B@A>=>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> P::K => >>GEBG@ GHHBM M>@>GHI DHG '::K GN => >>GEBG@>G L:F>G LM>>=L F>>K >>G SP>KF OHKF>G ;>@BGM =:M IENLINGM HF M> =K::B>G BG >>G FBG

INGM :GDSBC => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;>L<ABDD>G => SH@>

-(


) %7 ='6%8- )

G::F=> >>GEBG@>G HO>K G>M SHO>>E D>GGBL >G O::K=B@A>=>G :EL >>G @KHM> HK@:GBL:MB> -M>KD>K GH@ =B> D>GGBL BL HO>K A>M :E@>F>>G O:G >>G DP:EBM:

MB>? AH@>K GBO>:N =HHK=:M A>M => OKBC LMKHF>G=> OAK<GE G> ;JGO<K BL M>KPBCE => <HEE><MB>O> D>GGBL ;BGG>G >>G MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> OHHK >>G —BGD =>>E @>–EM>K=> BG?HKF:MB> BL =B> O:G ;HO>G:? BL @>LMNNK=

E@<LN<JD<<IFC@<1 JF:@8C:8G@K8C@EGC88KJM8E><C; > MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L SNEE>G LM>>=L O:D>K M> F:D>G DKBC@>G F>M L>KB>NS> <HG<NKK>GMB> O:G SP>KF>G SI>KL )F =B> <HG<NKK>G

MB> A>M AHH?= M> DNGG>G ;B>=>G SBM >K OHHK => MK:=BMBHG>E> ;>=KBCO>G GB>ML :G=>KL HI =:G => ;NK>:N<K:MB> M> E:M>G OB>K>G >G >>G F>>K >:LR<K:MBL<A> ;>=KBC?LLMKN<MNNK BG M> OH>K>G G HF AR;KB=> L:F>GP>KDBG@LFH=>EE>G M> HGMPBDD>E>G MNLL>G MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>L >G <ENLM>KL O:G S>E?LM:G=B@> IKH?>LLBHG:EL >S> AR;KB=> HK@:GBL:MB>FH=>EE>G A>;;>G P>EEB<AM >>G @KHM> MH>DHFLM HF=:M =::KBG ;>B=> I:KMBC>G MH>@>OH>@=> P::K=> DNGG>G E>O>

K>G 1:GM IKHC><M>G P::K::G O>>E S>E?LM:G=B@> BG=BOB=N>G L:F>GP>KD>G @::G O::D @>I::K= F>M <HFIE>Q> ;>A>>KLIKH;E>F>G HI :=FBGBLMK:MB>? CNKB=BL<A >G –G:G<B>>E @>;B>= G =BM BL ;BC NBMLM>D A>M M>KK>BG P::K => MK:=B

MBHG>E> HK@:GBL:MB>L @H>= BG SBCG > HIDHFLM O:G => SI>KL BL >>G MK>G= =B> K><KNBM>KL >G "NF:G ,>LHNK<>L:?=>EBG@>G O:G ;>LM::G=> ;>=KBCO>G GB>M FH@>G G>@>K>G 4BC =H>G >K @H>= ::G HF >>G G>MP>KD HI M> ;HNP>G >G M> HG=>KAHN=>G ;BGG>G =>S> @KH>I O:G MH>DHFLMB@> F>=>P>KD>KL ;NBM>G EHHG=B>GLM ::KG::LM BL A>M ::G M> ;>O>E>G HF F>>K ;>E>B= M> HGMPBDD>E>G HO>K => HF@:G@ F>M =BM =>>E O:G => ;>KH>IL;>OHEDBG@ 4BCG S:D>G :EL <HG<NKK>GMB> BGM>EE><MN>>E >B@>G=HF >G ;>EHGBG@ P>E @H>= @>K>@>E= G AH> SBM A>M F>M => IKBOBE>@>L O:G P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM @>E=>G =B> HHD OHHK => F>=>P>KD>KL ;NBM>G EHHG=B>GLM G SH G>> P::KHF >B@>GEBCD GB>M .K:=BMBHG>>E AHN=M => :?=>EBG@ "NF:G K>LHNK<>L SB<A OKBCP>E NBMLENB

M>G= ;>SB@ F>M => P>KDG>F>KL =B> BG =B>GLM SBCG >G PHK=M >K >>G LMKBDM ?HK

F>>E CNKB=BL<A HG=>KL<A>B= @>F::DM F>M >QM>KG> F>=>P>KD>KL > >QM>KG> :K;>B=LDK:<AM>G A>;;>G =HHK@::GL >>G S>E?=> LM:MNL :EL E>O>K:G<B>KL > OK::@ BL BG AH>O>KK> =:M LMKBDM> HG=>KL<A>B= GH@ O:G =>S> MBC= BL )I A>M @>;B>= O:G P>KDS::FA>=>G >G BGM>KG> P>KDO>KAHN=BG@ EBCD>G => >QM>KG> F>=>P>KD>KL F>>LM:E O>>E F>>K HI P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM =:G HI E>O>

K:G<B>KL )K@:GBL:MB>L =B> SB<A PBEE>G OHHK;>K>B=>G HI >>G MH>DHFLM F>M F>>K AR;KB=> L:F>GP>KDBG@LFH=>EE>G MNLL>G HK@:GBL:MB>L >G SI>KL =H>G >K @H>= ::G HF GN :E OHKF>G O:G LH<B::E ;>E>B= M> HGMPBDD>E>G OHHK ANG >QM>KG> F>=>P>KD>KL G HF >>G @H>=> K>INM:MB> M> O>KP>KO>G ;BGG>G =BM :KL>G::E O:G MH>DHFLMB@> :K;>B=LDK:<AM>G ">M MK:=BMBHG>E> BGLMKNF>GM

-)


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

AB>KOHHK P:L :EMBC= :K;>B=LF:KDM<HFFNGB<:MB> )K@:GBL:MB>L =B> BGO>LM>>K

=>G BG ::GEHDD>EBCD> I>KLHG>>EL:=O>KM>GMB>L >G @H>=> IK LMHG=>G AHH@ HI => EBCLMC>L O:G IHINE:BK> P>KD@>O>KL >G HI=K:<AM@>O>KL > DK:<AM O:G =BM BGLMKNF>GM G>>FM ><AM>K :? GN ;BGG>G BG?HKF>E> G>MP>KD>G LM>>=L F>>K >G @>F:DD>EBCD>K >KO:KBG@>G PHK=>G NBM@>PBLL>E= 0B: G>MP>KD>G :EL .PBM

M>K PHK=>G OK:@>G @>LM>E= :EL #L =B>GLMO>KE>G>K 2 <:I:;>E BL P>KD@>O>K 3 ;>MKHNP;::K BL HI=K:<AM@>O>K 4 DK>=B>MP::K=B@ G AH> LG>E ;>M::EM ABC SBCG ?:<MNK>G 1> OHHKSB>G =::KHF >>G O>KL<ANBOBG@ O:G :K;>B=LF:KDM

<HFFNGB<:MB> G::K :K;>B=LF:KDMK>INM:MB> G AB>K PHK=M => ;>M>D>GBL O:G LH<B::E D:IBM::E SB<AM;::K ">M PHK=M LM>>=L ;>E:G@KBCD>K HF >>G @H>=> K>INM:MB> M> A>;;>G G =:M @>E=M GB>M :EE>>G OHHK :K;>B=LF:KDM<HFFNGB<:MB> F::K OHHK :EE> <HFF>K<BeE> <HF

FNGB<:MB> #G => > >>NP P:L >>G @H>=> K><E:F><:FI:@G> O::D :E @>GH>@ HF A>M BF:@H M> O>LMB@>G >D>G= O:G MO P:L O>>E:E OHE=H>G=> ::G;>O>

EBG@ #G => > >>NP LM>EM => <HGLNF>GM SBCG BG?HKF:MB>OK:@>G BG SBCG G>M

P>KD>G >G <HGLNF>GM =B> G>@:MB>O> K>:<MB>L DKBC@M :EL ABC F>E=M =:M ABC HI A>M INGM LM::M HF >>G :;HGG>F>GM :? M> LENBM>G ;BC IKHOB=>K 2 ;>=>GDM SB<A FBLL<AB>G P>E '::K :EL BG?HKF>E> G>MP>KD>G ?NG@>K>G :EL :EM>KG:MB>? OHHK => L><K>M:

K>LL> >G => <HGLNEM:GM AH> PHK=M =B> L><K>M:K>LL> H? <HGLNEM:GM =:G ;>M::E= #G => HN=> ><HGHFB> P:L @>E= AbM ;>M::EFB==>E .>@>GHO>K >ED> M::D =B> => HK@:GBL:MB> EB>M NBMOH>K>G LMHG= BG IKBG<BI> >>G L:E:KBL H? >>G ?:<MNNK !>E= P:L A>M LF>>KFB==>E O:G => ><HGHFB> #G BG?HKF>E> G>MP>K

D>G BL @>E= >>G OKBC HG@>;KNBD>EBCD ;>M::EFB==>E B>GLM>G :=OB>S>G >G ANEI PHK=>G ;BGG>G A>M G>MP>KD GHKF::E@>LIKHD>G @K:MBL @>E>O>K= E P:L A>M :EE>>G F::K HF=:M A>M O>>E M> O>>E :=FBGBLMK:MB>O> KHFILEHFI HIE>O>KM HF >>G ?:<MNNKMC> M> LMNK>G OHHK >ED> O>KKB<AM> =>>EM::D BM BL >>G IKBG<BIBeE> ;K>ND F>M => @>PHHGM>L ;BGG>G => MK:=BMBHG>>E ABeK:K<ABL<A> ><HGHFB> )I ;:LBL O:G => MK:=BMBHG>E> NBM@:G@LINGM>G SHN F>G =>GD>G =:M ;>M:EBG@ =:G HI SBCG FBGLM BG G:MNK: IE::ML SHN OBG=>G B>GLM >G P>=>K=B>GLM '::K HHD =:M BL O>>E M> HFLE:<AMB@ SH ;E>>D :E LG>E BG => IK:D

MBCD ">M OK::@M M> O>>E O:G A>M MH>O:E =:M OK::@ >G ::G;H= O:G =>>EM::DC>L K><AMLMK>>DL HI >ED::K SHN=>G SBCG :?@>LM>F= '::K =:M AH>?M HHD GB>M P:GM => BG?HKF>E> G>MP>KD>G A>;;>G LI>E>G

=>KPBCL >>G @>A>>E GB>NP ;>M::EFB==>E NBM@>OHG=>G 1AN?–> B>GLM>G >G P>=>K=B>GLM>G PHK=>G GB>M K><AMLMK>>DL :?@>K>D>G= F::K OB: A>M G>MP>KD ">M ;>M::EFB==>E BL GB>M F>>K @>E= F::K LH<B::E D:IBM::E 1B> @>>?M ;BGG>G SBCG G>MP>KD >G P::K=>OHE BL OHHK :G=>K>G O>K=B>GM =::KF>> :NMHF:MBL<A 1AN?–> SBCG K>INM:MB> @KH>BM >G ABC PHK=M AB>K=HHK >E=>KL ;BGG>G A>M G>M

P>KD P>>K M>KN@;>M::E= #G=BOB=N>G ;BGG>G G>MP>KD>G FH>M>G BG => @:M>G AHN=>G =:M S> @>O>G >G G>F>G K>=>EBCD BG >O>GPB<AM AHN=>G HF ANG D:LOHHKK::= 1AN?–> HI I>BE M> AHN=>G ">M E>ND> AB>KO:G BL =:M =BM SHG=>K

-*


) %7 ='6%8- )

:=FBGBLMK:MB>DHLM>G @::M P:GM GB>F:G= AHN=M >>G H?–<BeE> ;H>DAHN=BG@ ;BC G =::K=HHK BL 1AN?–> => F>>LM >?–<B>GM> OHKF O:G ;>M:EBG@LO>KD>>K 1AN?–> BL GB>M BG @>M:EE>G NBM M> =KNDD>G )GF>>M;:K> =BF>GLB>L :EL ::K=B@ ;>MKHNP;::K ANEIO::K=B@ LEBF >G @>=>@>G LI>E>G >>G KHE BG B>F:G=L 1AN?–> G OHHK => =NB=>EBCDA>B= 1AN?–> BL IKH<>GM ;>E:L

MBG@OKBC

D@:IFAF9J '>M A>M HGMLM::G O:G =B@BM:E> G>MP>KD>G P::K 1AN?–> A>M ;>M::EFB==>E BL PHK=>G HG@>F>KDM HHD MH>DHFLMB@> IE:M?HKF>G @><K>e>K= P::KHI >>G GB>NP ><HGHFBL<A O>KL<ABCGL>E SHN DNGG>G —HK>K>G FB<KHCH;L 1>KDG>F>KL =B> BG EHHG=B>GLM ANG MBC= KNBE>G OHHK @>E= A>;;>G >>G ;>I::E= M:D>GI:DD>M -HFL DNGG>G S> >>G =>>E O:G =B> =:@>EBCDL> M:D>G =>E>@>K>G ::G :G=>K>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> '>>LM:E D:G :EE>>G A>M F:G:@>F>GM SB<A =:M O>KHHKEHO>G EL => F:G:@>K >NKH I>K NNK O>K

=B>GM >G => :LLBLM>GM O>K=B>GM >NKH I>K NNK =:G ;>M>D>GM =>S> :K;>B=L

A>KO>K=>EBG@ >>G MH>G:F> O:G => >?–<B>G<R ED @>=>E>@>>K= NNKMC> P>KD E>O>KM => HK@:GBL:MB> =:G >NKH HI '::K HHD => :LLBLM>GM =B> >NKH I>K NNK DHLM OH>KM =:@>EBCDL O>E> >>GOHN=B@> KHNMBG>M:D>G NBM >S> M:D>G SHN=>G NBM;>LM>>= DNGG>G PHK=>G ::G L<AHEB>K>G ::G => ;NNKF:G H? ::G B>F:G= BG #G=B: ">M @::M =:G HF M:D>G =B> >>G I::K >NKH I>K NNK P::K= SBCG SH:EL A>M BGOH>K>G O:G I:IB>K>G OBLBM>D::KMC>L BG >>G LRLM>>F OHHK >E>DMKHGBL<A> OBLBM>D::KMC>L H? A>M BGDEHII>G O:G ;HGG>MC>L #G => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L @>;>NKM =BM S>E=>G HF=:M F>G P>>M =:M => DHLM>G O:G => NBM;>LM>=BG@ O>>E @KHM>K SBCG =:G => HI;K>G@LM>G '::K => ;:E:GL O:G DHLM>G >G HI;K>G@LM>G SHN ;BGG>G DHKM> MBC= P>E >>GL G::K => :G=>K> D:GM DNGG>G =HHKLE::G (::KF:M> => =B@BM:E> G>MP>KD>G @KH>B>G >G O>K;>M>K>G PHK=M A>M LM>>=L @>F:DD>EBCD>K HF ;BGG>G =B> G>MP>KD>G M> P>KO>G ">M IE::ML>G O:G bbG HIKH>IC> AH>?M F::K >>G FBGNNM MBC= M> DHLM>G >G D:G :E OHE=H>G=> K>LIHGL HIE>O>K>G > DHLM

IKBCL O:G => P>KOBG@ G:=>KM => GNE )F=:M LM>>=L F>>K M:D>G @>=B@BM:EB

L>>K= SBCG O>KO:EM => GHH=S::D O:G => ?RLB>D> O>KIE::MLBG@ > DHLM>GIHLM K>BLMBC= >G K>BLDHLM>G O>KO:EM =:G EL O>KOHE@>GL HHD GH@ => ;>EHGBG@ :?@>

A:G=>E= D:G PHK=>G ;BGG>G =B> G>MP>KD>G =:G SBCG :EE> DHLM>GIHLM>G OKBC

P>E MHM GNE @>K>=N<>>K= G =::KF>> BL =:G A>M I:= @>e??>G= OHHK >>G BG@KBCI>G=> A>KO>K=>EBG@ O:G :K;>B=

C88K;<BC8EK<E?<KN<IB;F<E > @KHHMLM> IKH?>>M O:G A>M O>KL<ABCGL>E FB<KHCH;L BL FBLL<AB>G P>E .BFH

MAR >KKBLL =B> => ;>LML>EE>KEBCLM>G A::E=> F>M SBCG ;H>D = MJA?= O=JCO==C 0HHK => @H>=> HK=> =BM BL @>>G L<B>G<>–<MBHGKHF:G A>M ;H>D PHK=M NBM@>

@>O>G BG => <:M>@HKB> GHG –<MB> >KKBLL BL >KO:G HO>KMNB@= =:M B>=>K>>G =B>

-+


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

=:M ><AM PBE ‹ P>KD@>O>K bG P>KDG>F>K ‹ SBCG P>KDP>>D D:G M>KN@;K>G@>G MHM OB>K NNK >G MH<A OHE=H>G=> D:G O>K=B>G>G HF >>G K>E:MB>? ENQ>E>O>G M> E>B=>G BM DNG C> ;>K>BD>G =HHK A>M @KHHMLM> =>>E O:G C> P>KD NBM M> ;>LM>

=>G >G SH O>>E FH@>EBCD M:D>G M> >EBFBG>K>G H? M> :NMHF:MBL>K>G :E=NL >KKBLL .:D>GK>>DL>G >G SP>KF=>GD>G BG K>E:MB> MHM P>KD BL >>G GH@ K>=>EBCD HGHGM@HGG>G M>KK>BG 4>D>K BG => <HKIHK:M> P>K>E= PHK=M AB>K F>>LM:E HG@>EHOB@ >G >>G ;>>MC> E:<A>KB@ HI @>K>:@>>K= '::K >K SBCG MH<A :E M:EEHS> MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>L =B> >>G ::GM:E O:G ANG DE:LLB>D> M:D>G A>;;>G NBM

;>LM>>= ::G => SP>KF G:F>EBCD =HHK ANG DE:GM>G A>M P>KD M> E:M>G =H>G 0B: P>;:IIEB<:MB>L AHN=>G AHG=>K==NBS>G=>G DE:GM>G ANG >B@>G DE:GM@>

@>O>GL NI MH =:M> :M BL L::B :=FBGBLMK:MB>? P>KD =:M OHHKA>>G =HHK => HK@:GBL:MB>L S>E? P>K= NBM@>OH>K= > F>M>KHIG>F>KL AH>O>G FBG=>K HI I:= HF=:M => DE:GM S>E? SBCG F>M>KLM:G= =HHK@>>?M ">M K>BL;NK>:N AH>?M @>>G MB<D>ML F>>K NBM M> IKBGM>G >G IHLMDE::K M> F:D>G G => LNI>KF:KDM D:G F>M FBG=>K <:BLLBcK>L MH> =HHK=:M >>G =>>E O:G => DE:GM>G @>PHHG S>E? SBCG ;HH=L<A:II>G L<:GM

KN@KK<I8CJE@<LNJ9IFE EL HI ?>;KN:KB  >>G .NKDL OEB>@MNB@ G>>KLMHKM BG >>G P>BE:G= G::LM -<ABIAHE BL .PBMM>K A>M >>KLM> <HFFNGB<:MB>F>=BNF P::K =:M GB>NPL PHK=M @>F>E= (B>M SH O>KPHG=>KEBCD P:GM A>M .PBMM>KG>MP>KD BL @KHM>K =:G A>M @>S:F>GEBCD> <HKK>LIHG=>GM>GG>MP>KD O:G :EE> K>@NEB>K> GB>NPL

F>=B: M>S:F>G NL => D:GL =:M >>G MPBMM>K::K :EL >>KLM> M>K IE::ML> BL H? =:M >>G O:G => HO>KE>O>G=>G NBM A>M G>>K@>LMHKM> OEB>@MNB@ =BK><M A>M MANBL

?KHGM ;>EM P::K >>G MPBMM>K>G= ?:FBEB>EB= A>M GB>NPL P>K>E=DNG=B@ F::DM BL @KHM>K =:G => D:GL =:M >>G CHNKG:EBLM O:G >>G DK:GM H? A>M CHNKG::E >K;H

O>GHI SBM ,NBF MP>> F::G=>G E:M>K P:L >K >>G ::GLE:@ MBC=>GL => DHGBG

@BGG>=:@OB>KBG@ BG I>E=HHKG P::K;BC >>G :NMHFH;BEBLM HI => F>GB@M> BGK>>= >G S>L F>GL>G =HH==> :@;E:= .KHNP DHIM =::KG: HI => HIBGB>I:

@BG: G P>>K P:L .PBMM>K => >>KLM> 4H:EL A>M F:D>G O:G >G<R<EHI>=B>eG GB>M E:G@>K A>M FHGHIHEB> BL O:G => 1BGDE>K *KBGL>G O:G =>S> P>K>E= F::K =>>EL BL HO>K@>GHF>G =HHK => SP>KF SH DKBC@>G HHD => MK:=BMBHG>E> GB>NPLF>=B: LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K M> F:D>G F>M => SP>KF :EL :EM>KG:MB>O> GB>NPL;KHG > LG>EA>B= O:G => GB>NPLOHHKSB>GBG@ EBCDM HGHFD>>K;::K O>K@KHHM > >>KLM> OK::@ =B> =:G F>>LM:E @>LM>E= PHK=M BL >M>D>GM =:M =:G GB>M >>G >GHKF> :<AM>KNBM@:G@ BG DP:EBM>BM '>=B:P:M<A>KL =B> HI %HGBG@BGG>=:@  M>@>EBCD => O>KLE:@@>OBG@ HI => G:MBHG:E> MO S>G=>KL bG OB: SP>KF>G :EL .PBMM>K >G !>>G-MBCE A>;;>G @>OHE@= S:@>G ><AM>K =:M => GB>NPLO>K

LMK>DDBG@ OB: => H?–<BeE> D:G:E>G OHHKM=NK>G= :<AM>KE:@ #G >>G EBO> HI MO NBM@>SHG=>G I>KL<HG?>K>GMB> P>K=>G ?>BM>G @>IK>L>GM>>K= :EL E::MLM>

-,


) %7 ='6%8- )

GB>NPL =B> :E NK>G =::KOHHK HI .PBMM>K >G !>>G-MBCE ;>D>G= P:K>G >G AH@> IHEBMB>:F;M>G::K F::DM> ;BCOHHK;>>E= H?–<B>>E ;>D>G= =:M >K >>G C:KB@> O>K=:<AM> P:L @>:KK>LM>>K= M>KPBCE G::F >G MH>G::F O:G => =:=>K BG<ENLB>? ?HMHL O:G => ANBLSH>DBG@ HI A>M ANBL:=K>L O:G => =:=>K :EE:G@ HI BGM>KG>M <BK<NE>>K=>G )IO:EE>G= P:L A>M @>;KNBD O:G A>M PHHK= O>K=:<AM> M>@>GHO>K A>M PHHK= =:=>K 0>K=:<AM> BL MRIBL<A M::E@>;KNBD O:G => ABeK:K<AB> *HEBMB>

PHHK=OH>K=>KL >G CNLMBMB>F>=>P>KD>KL BL ;>KH>ILA:EO> D>GG>EBCD SH NBM

OH>KB@ BG@>IK>GM =:M B>F:G= =B> @>:KK>LM>>K= PHK=M O>K=:<AM> ;EBC?M MHM=:M >>G K><AM>K A>F :EL L<ANE=B@ O>KHHK=>>EM =:M S> => M>KF O>K=:<AM> M> I:L >G M> HGI:L @>;KNBD>G > SP>KF =::K>GM>@>G BL >>K=>K @>G>B@= HF M> =>GD>G :EL B>F:G= HI A>M>K=::= PHK=M ;>MK:IM =:G BL =:=>K >>G O>>E ;>M>K> >G =NB=>EBCD>K> ;>G:FBG@ =:G O>K=:<AM> 1B> P>>M PHK=M ABC E:M>K OKBC@>LIKHD>G H? ;EBCDM A>M E:M>K MH<A >>G HG@>END M> SBCG @>P>>LM F::K ABC ;EBC?M AH> =:G HHD => =:=>K *KBO:<R I>KLHHGL;>L<A>KFBG@ A>M OHHKDHF>G O:G OHEDL@>KB<AM>G A>M O>KLIK>B=>G O:G O:EL> @>KN<AM>G SBCG =>S> S:D>G GB>M :EE>F::E O>>E ;>M>K @>P::K;HK@= ;BC => MK:=BMBHG>E> GB>NPLF>=B: #L A>M GB>M @>O::KEBCD :EL => SP>KF OHHK CHNKG:EBLMC> @::M LI>E>G :M O:EM P>E F>> (>M :EL ;BC 1BDB

I>=B: PHK=M ?HNMB>O> BG?HKF:MB> F>>LM:E LG>E @><HKKB@>>K= K MK>>=M :NMH

F:MBL<A >>G S>E?K>BGB@>G= F><A:GBLF> HI O:G ;BGG>G NBM => SP>KF

;<DPK?<M8E;<F9A<:K@<M<N<K<EJ:?8G #G => > >>NP BL => P>M>GL<A:I NBM@>@KH>B= MHM => ;>E:G@KBCDLM> ;KHG O:G GB>NP> D>GGBL >G ;KHG =B> :EE> :G=>K> D>GGBL;KHGG>G BG => L<A:=NP LM>EM EL => F:G:@>KL O:G => L:F>GE>OBG@ ‹ => IHEBMB<B >G => MHI:F;M>G:

K>G ‹ HO>K >>G F::ML<A:II>EBCD OK::@LMND =BL<NLLBeK>G >BG=B@>G =B> =BL<NL

LB>L O::D F>M => <HG<ENLB> =:M G:=>K P>M>GL<A:II>EBCD HG=>KSH>D O>K>BLM BL G P:GG>>K BG => ;H:K=KHHF O>K@:=>K= PHK=M HO>K => E:G<>KBG@ O:G F>KD 2 =NNKM A>M F>>LM:E GB>M E:G@ OHHK => OK::@ HI M:?>E DHFM %NGG>G P> HHD P>M>GL<A:II>EBCD ;>PBCS>G =:M F>KD 2 ;>M>K BL =:G A>M ;>LM::G=> F>KD 3 > P>M>GL<A:I BL ;BCG: A>BEB@ O>KDE::K= > F>GLA>B= BL HI SH>D G::K => P::KA>B= >G => P>M>GL<A:I E>O>KM =:M@>G> P::KG::K PBC HI SH>D SBCG 1:GM BG A>M <HEE><MB>O> @>=:<AM>G@H>= O:G => P>LM>KL> L:F>GE>OBG@ BL A>M >K <HG

L>JN>GM BG@>A:F>K= => P>M>GL<A:I BL H;C><MB>? => P>M>GL<A:I E>O>KM => P::KA>B= >G FRMA> BL @>L<A:I>G '::K PB> =B> FRMA> EHLE::M >G HG;>O:G@>G H;L>KO>>KM P:M P>M>GL<A:I =::=P>KD>EBCD BL D:G A::LM GB>M :G=>KL <HG<EN=>K>G =:G =:M => P>M>GL<A:I HI SBCG ;>LM >>G @H>=;>=H>E=> IH@BG@ =H>M MHM A>M OHHKM;K>G@>G O:G H;C><

MB>O> D>GGBL #G => IK:DMBCD BL => P>M>GL<A:I ><AM>K O>KK> O:G P::K=>OKBC > H;C><MB>O> P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL PHK=M BFF>KL @>IKH=N<>>K= =HHK NGBO>KLBM>BM>G =B> @>EB>>K= SBCG ::G @>EHH?LHO>KMNB@BG@>G >G ::G IHEBMB>D>

--


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

LMKHFBG@>G > OHHKM@>;K:<AM> P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL BL HG=>KA>OB@ ::G FH=> >G ::G => MBC=@>>LM =B> BG—NBLM>KM P:M IHEBMB>D <HKK><M BL 1>M>G

L<A:II>EBCD> BGLMBMNM>G SBCG OHHK ANG OHHKM;>LM::G –G:G<B>>E :?A:GD>EBCD O:G =>K=>G >G =>S> :?A:GD>EBCDA>B= A>>?M >>G GB>M M> HG=>KL<A:MM>G BGOEH>= HI SHP>E => KB<AMBG@ :EL => NBMDHFLM>G O:G P>M>GL<A:II>EBCD HG=>KSH>D )GS> H;L>KO:MB> O:G AH> => P>M>GL<A:I BG => > >>NP ?NG<MBHG>>K=> O:MM>G P> :EL OHE@M L:F>G >G O:GS>E?LIK>D>G= BL kkD =>S> L:F>GO:MMBG@ LN;C><MB>? › 1>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL PHK=M OHHK:E OHHKM@>;K:<AM =HHK HK@:GBL:

MB>L NGBO>KLBM>BM>G ?:<NEM>BM>G O:D@KH>I>G › >S> HK@:GBL:MB>L SBCG M:F>EBCD ABeK:K<ABL<A O:G LMKN<MNNK › > ABeK:K<AB> A>>?M O>>E BGOEH>= HI => K>LNEM:M>G O:G P>M>GL<A:II>EBCD HG=>KSH>D › > :?SHG=>KEBCD> HK@:GBL:MB>L SBCG GH@:E @>iLHE>>K= K BL K>E:MB>? S>>K P>BGB@ K><AMLMK>>DL> D>GGBLNBMPBLL>EBG@ MNLL>G => >G> ?:<NEM>BM >G => :G=>K> H? MNLL>G A>M >G> O:D@>;B>= >G A>M :G=>K> › > HK@:GBL:MB>OHKF LMBFNE>>KM =B> D>GGBLNBMPBLL>EBG@ HHD GB>M F::K P>KDM >>K=>K ;>E>FF>K>G= HI DKNBL;>LMNBOBG@ › > ;>LM> HIEHLLBG@ BG >>G O:D@>;B>= DHFM O::D NBM >>G :G=>K O:D@>;B>= › ">M F>=BNF P::KE:G@L => D>GGBL @>MK:GLIHKM>>K= PHK=M BL ;BCG: NBM

LENBM>G= A>M @>=KNDM> I:IB>K ;H>D>G >G P>M>GL<A:II>EBCD> :KMBD>E>G › :M F>=BNF BL S>>K O>KMK:@>G= K @::G O::D C:K>G HO>KA>>G OHHK=:M GB>NP> BGSB<AM>G PBC= O>KLIK>B= SBCG '>M => DHFLM O:G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL =BM IKH=N<MB>

IKH<>L O:G P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL K:=B<::E O>K:G=>K= > BG=BOB=N>E> =>>EG>F>KL ::G A>M P>M>GL<A:II>EBCD IKH<>L ‹ O:G LMN=>GM MHM AHH@E>K::K ‹ SBCG LM>>=L F>>K F>M >ED::K O>K;HG=>G E:G@L M:EEHS> G>MP>KD>G > =HHK

LMKHHFLG>EA>B= O:G D>GGBL O:G GB>NP> B=>>eG >G BGSB<AM>G BL >QIHG>GMB

>>E MH>@>GHF>G %>GGBL PHK=M OHHKG:F>EBCD O>KLIK>B= BG => OHKF O:G =B@BM:E> ;>LM:G=>G ">M @>=KNDM> I:IB>K P>KDM GB>M E:G@>K O>KMK:@>G= > MK:GLIHKMDHLM>G SBCG GBABE SH=:M B>=>K> =>>EG>F>K OKBCNBM >G HI >B@>G BGB

MB:MB>? HG@><HGMKHE>>K= D>GGBL D:G O>KLIK>B=>G ">M BL GB>M E:G@>K => ABe

K:K<AB> =B> ;>I::EM PbED> D>GGBL PHK=M O>KLIK>B= >G P[GG>>K >G ::G Pf> => D>GGBL PHK=M @>MK:GLIHKM>>K= %>GGBL O>KLIK>B=M SB<A GB>M E:G@>K E:G@L EBG>:BK> EBCG>G ;BGG>G => D:=>KL =B> :NMHF:MBL<A OHHKMDP:F>G NBM => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK > P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL NBM => OHKB@> >>NP ;E>>? @KHM>G

=>>EL LM>D>G ;BGG>G >>G ?:<NEM>BM H? ;BGG>G >>G P>M>GL<A:II>EBCD O:D@>

-.


) %7 ='6%8- )

;B>= #G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ PHK=>G =B> @K>GS>G :NMHF:MBL<A HO>KL<AK>=>G ::K=HHK HGMLM::M O>>E GB>NP> D>GGBL HI A>M K::DOE:D O:G O:D@>;B>=>G H? PHK=M ;BGG>G >>G ;>LM::G= O:D@>;B>= >>G ;::G;K>D>G=> OHHKNBM@:G@ @>;H>DM =:GDSBC => GB>NP BG@>;K:<AM> >QI>KMBL> NBM >>G A>>E :G=>K P>M>G

L<A:II>EBCD O:D@>;B>= > LG>EA>B= O:G => D>GGBLO>KLIK>B=BG@ G>>FM >QIHG>GMB>>E MH> >O>G:EL => AH>O>>EA>B= D>GGBL => EH@BL<A> O>KOHE@LM:I BL =:M HHD => AH>O>>EA>B= BGGHO:MB>L >G => LG>EA>B= P::KF>> S> PHK=>G BG@>OH>K= => DHF>G=> =><>GGB: >QIHG>GMB>>E SNEE>G MH>G>F>G ">M @::M =::K;BC HF BGGHO:MB>L BG => ;K>>=LM> SBG =>L PHHK=L =NL GB>M :EE>>G M><AGHEH@BL<A> F::K OHHK:E HHD HK@:GBL:MHKBL<A> F::ML<A:II>EBCD> >G ;>=KBC?L><HGHFBL<A> BGGHO:MB>L #G => OHKB@> >>NP A>;;>G P> @>E>>K= =:M O>K:G=>KBG@>G O::D FBG=>K LG>E O>KEB>I>G =:G OHHK:? ::G@>DHG=B@= '::K =HHK=:M GN A>M HG=>KEB@@>G=> IKH<>L O:G => D>GGL<BK<NE:MB> K:=B<::E BL O>K:G=>K= SHN=>G => O>K:G=>KBG

@>G =>S> >>NP P>E >>GL O>>E LG>EE>K >G BG@KBCI>G=>K DNGG>G @::G IE::ML OBG=>G =:G A>M O>K:G=>KBG@LM>FIH =:M P> @>P>G= SBCG

B\ee`j`eefmXk`\1mXem\\ik`^aXXieXXim\\ik`^[X^\e ª)YVIOE«VMIT%VGLMQIHIWXSIRLMN^MXXIRHMRFEHLIXZIVFERHSRXHIOXI XYWWIRHIST[EEVXWIOVEGLXZERLIX[EXIVIRHIQEWWEIRLIXZSPYQI ZERIIRSRHIVKIHSQTIPHZSSV[IVT,IX^MNRZEEOHIMRKIZMRKIRZERIIR IROIPFVMPNERXMRHMZMHYHMIEERHIFEWMWWXEERZERRMIY[I[IXIRWGLETTI PMNOIOIRRMW,IXFIKMRXMRFEHIRLIXIMRHMKXQIXHIEPKIQIIRIVOIRHI EGGITXEXMIZERHI[IXZER%VGLMQIHIW1EEVHEEV^MX[EXXMNHXYWWIR XYWWIRHMIX[IIQSQIRXIR ,SIZIVKMRKLIXHI%VGLMQIHIWIRZERHIIIIY[#,SIPERKOERLIX HYVIRZSSVHEXHISSVWTVSROIPMNOIFVMPNERXIMRKIZMRKMWKIXVERWJSVQIIVH XSXEPKIQIIREERZEEVHIOIRRMW#(EXPI^IR[IMRHI´GXMIZIQIXEJSVMWGLI EYXSFMSKVE´IZERHIZSPPIHMKYMXHIHYMQKI^SKIR.ER,IRHVMO7XSIPXMRKE

KIFSVIR HMISTNEVMKIPIIJXMNHFMNXSIZEPSRXHIOXIHEXLIXHEKI PMNOWRYXXMKIRZERIIRVEY[I[SVXIPIIRST^MIRFEVIRHIWXMNKMRKZERHI EVFIMHWTVSHYGXMZMXIMXXSXKIZSPKLEH(INSRKISRHIV^SIOIVZSIVHI[EX I\TIVMQIRXNIWYMXFMN^MGL^IPJIRFMNERHIVIRIRZSRHWXIIHW[IIVHI FIZIWXMKMRKZER^MNR[SRHIVFEEVPMNOIL]TSXLIWI7XSIPXMRKELEHRSKIIR JVMWWISRFIHSVZIROMNOSTLIXPIZIR,MN[MPHIRMIXVMNO[SVHIRQIXHI ZIVOSSTZERIIRSJERHIVKITEXIRXIIVH[SVXIPI\XVEGXLMNLEHIIRZIIP RSFIPIVMHIEPMWXMWGLWXVIZIR%PWMRMIHIVOERXSSVIRMRMIHIVIJEFVMIO«W QSVKIRWZVSIKEERHI[IVORIQIVW[SVXIPW^SYHIR[SVHIRZIVWXVIOX^SY MIHIVIIRXMIRTVSGIRXQIIVTVSHYGIVIRIR^SYHIRSSOEPPIWEPEVMWWIR

-/


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

QIXXMIRTVSGIRXSQLSSKOYRRIR3JMIHIVIIR^SYIIRYYVIIVHIVREEV LYMWQSKIR ,IX[EWETVMP.ER,IRHVMOSRXZSY[HI^MNRTPERXMNHIRWIIRWTVIIO FIYVXSTHIQMHHIPFEVIWGLSSP8SX^MNRZIVFMNWXIVMRKPEGLXIMIHIVIIRLIQ YMX(IPIVEEVRSKLIXLEVHWX(MIHEKFIWPSSX.ER,IRHVMOFIHVMNJWOYRHI XIKEERWXYHIVIR%PWLMNIIRQEEPFIHVMNJWOYRHMKI[EW^SYHIR^ILIQ [IPWIVMIYWRIQIR-RWXYHIIVHI.ER,IRHVMOGYQPEYHIEJIROVIIK LMNIIRFEEREERKIFSHIREER^MNRYRMZIVWMXIMX2YOERLIXRMIXPERKQIIV HYVIRZSSVHEXLIX2IHIVPERHWIFIHVMNJWPIZIRQEWWEEPEERHISGLXIRH [SVXIPKEEXHEGLX7XSIPXMRKERExIJ1EEVHEXZMIP^[EEVXIKIRª;MNHSIR LMIVKIIRSRHIV^SIOREEV[SVXIPW«^SOVIIKLMNEPWRIPXILSVIRZER^MNR LSSKKIPIIVHIWYTIVMIYVIR,MNLEHQEEVYMXXIZSIVIR[EX^MNRFE^IREER SRHIV^SIOWTVSNIGXIRSTHIEKIRHE^IXXIR7XSIPXMRKE[EWQIIKEERH HIIH^MNR[IVOI\GIPPIRXIRQEEOXIVE^IRHWRIPGEVVMrVIEERHIFIHVMNJW OYRHIJEGYPXIMXZERHI9RMZIVWMXIMXZER%PQIVI-R[IVHLMNFIRSIQH XSXLSSKPIVEEV)MRHIPMNOOSR7XSIPXMRKE^MNR[SVXIPWSTHIEKIRHE^IXXIR )REPMRPIMHHIHEXXSXHI[IXIRWGLETTIPMNOIFIZIWXMKMRKZER^MNR [SVXIPL]TSXLIWI2YQSIWXEPPIIRHMIOIRRMWRSKZIVWTVIMH[SVHIR 7XSIPXMRKEWGLVIIJIIRFVMPNERX[IXIRWGLETTIPMNOEVXMOIPIRPIZIVHIHEXMR FMNHIVIHEGXMIZERIIRKI^EKLIFFIRH[IXIRWGLETTIPMNOXMNHWGLVMJX(EEV FPIIJLIXZIVZSPKIRWHVMINEEVSTHITPEROPMKKIR;ERXqqRZERHIPIHIR ZERHIVIHEGXMIVEEHIIRLSSKPIVEEVFIHVMNJWOYRHIZERIIRGSRGYVVIVIRHI YRMZIVWMXIMXFIKSR^SNYMWXIRMKIJEEQXIZIVOVMNKIRQIXHISRX[MOOIPMRK ZERIIRPMROWHVEEMIRHITYRXIRWPMNTIV(IST^MIRFEVIRHI[SVXIPL]TSXLIWI ^SYEPPIEERHEGLX[IKXVIOOIRZERHITYRXIRWPMNTIV^SZVIIWHIHMXPMHZER HIVIHEGXMIVEEHIRLMNLEEPHIQIXWYGGIWIRMKIQERMTYPEXMIZIXVYGWYMX SQ7XSIPXMRKE«WTYFPMGEXMIXIZIVXVEKIR1EEVHISRHIVFSY[MRKMRLIX EVXMOIPSZIVHI[SVXIPL]TSXLIWI[EWXqSZIVXYMKIRHSQTYFPMGEXMIRSK PERKIVXIKIRXILSYHIRIRMRZIVWGLIIR7XSIPXMRKE«WEVXMOIPMRLIX KI^EKLIFFIRHIXMNHWGLVMJXIRZIVOVIIK^MNRL]TSXLIWIGSRWIRWYWMREGE HIQMWGLIOVMRKIR1EEVLIXFIHVMNJWPIZIR[MWXRSKZERRMIXW)R^IPJWHI RMIY[IPMGLXMRKWXYHIRXIR&IHVMNJWOYRHIFPIIJZSSVPSTMKSR[IXIRHSZIV HIKILIMQIOVEGLXIRZERHI[SVXIP[ERXHI^IRMIY[IOIRRMW[EWRSK RMIXSTKIRSQIRMRLIXWXYHMIQEXIVMEEP4EWMR[IVH7XSIPXMRKE«W [SVXIPL]TSXLIWIZSSVLIXIIVWXSTKIRSQIRMRHIIIVWXINEEVWFSIOIRZER WXYHIRXIR&IHVMNJWOYRHI-RWXYHIIVHIHIIIVWXIPMGLXMRKFIHVMNJW OYRHMKIREJHMI[EWKVSSXKIFVEGLXQIXHI[SVXIPL]TSXLIWIEPWFEWMWOIR RMWZSSVLIXZEOKIFMIH(I^INSRKIFIHVMNJWOYRHMKIR[EEMIVHIRYMXSZIV LIXFIHVMNJWPIZIROVIKIRNYRMSVQEREKIQIRXJYGXMIWIRZIVFEEWHIR^MGL IVSZIVHEXMRLYRFIHVMNJRSKKIIR[SVXIPW[IVHIRZIVWXVIOXEERHI[IVO RIQIVW

-0


) %7 ='6%8- )

8MNHIRWHIVSRHZVEEKZERHIIIVWXIQEREKIQIRXZIVKEHIVMRKMRLYR RMIY[I[IVOOVMRKWTYMHIR^MNRExIJLYRZIVWZIV[SVZIREGEHIQMWGLI OIRRMWª:SSVWPIGLXWIIRTEEVIYVS[SVXIPWTIVHEKOERLIXFIHVMNJWVI WYPXEEXQIXXMIRTVSGIRXSQLSSK«1EEV^I[IVHIR[IKKILSSRHª;MN HSIRLMIVRMIXEER[SVXIPZIVWXVIOOMRKEER[IVORIQIVW«^SOVIKIRHI NYRMSVQEREKIVWXILSVIRZERLYRIVZEVIRWYTIVMIYVIR)IRHIIPZERHI NYRMSVQEREKIVWLEEOXIMRHIHEEVSTZSPKIRHINEVIREJ1EEVHIWXIVOWXIR [MWXIRQIXZIIPZSPLEVHMRKHIPERKILMtVEVGLMWGLIPEHHIVREEVHIXSTZER LYRFIHVMNJXIFIOPMQQIR)R^SOSRLIXKIFIYVIRHEXMRETVMPHI NSRKIRMIY[EERKIWXIPHI')3ZERLIXFIYVWKIRSXIIVHIFEROFIHVMNJ<HI ZSSVTEKMREZER,IX*MRERGMIIPI(EKFPEHLEEPHIQIX^MNRVIZSPYXMSREMVI TPERSQ^MNR[IVORIQIVWZSSVXEERHEKIPMNOWQIXIIRZERFIHVMNJW [IKIZIVWXVIOXI[SVXIPXIPEXIRFIKMRRIRZIIVXMKNEEVRELIXIYVIOEQS QIRXZER7XSIPXMRKE0EXIVHEXNEEVREQIRWXIIHWQIIVFIHVMNZIRHI^I KI[SSRXISZIV-R[EWIVRSKREY[IPMNOWIIRFIHVMNJMR2IHIVPERH XIZMRHIR[EEVKqqR[SVXIPW[IVHIRZIVWXVIOXEERLIXTIVWSRIIIP %PWMRETVMPIIRNEVMKIWGLSPMIVIIRWSSVXKIPMNOIST^MIRFEVIRHI YMXZMRHMRKHSIXEPWHI[SVXIPL]TSXLIWIGMVGYPIIVXHMIOIRRMWQIXHIWRIP LIMHZERLIXPMGLX%ERZEROIPMNOZMEX]TMWGLIWGLSPMIVIRRIX[IVOIR^SEPW QWRIR,]ZIW1EEVFMRRIRIROIPIHEKIR[SVHXLIXRMIY[XNISTKITMOX HSSVZSP[EWWIRIRHMILIX[IIVZIVHIVZIVWTVIMHIRZMEERHIVIMRJSVQIPI RIX[IVOIR(EROSQXLIXSSOEPWRIPXIVIGLXMRRIX[IVOIRZEREGEHIQM WGLISRHIV^SIOIVWMRX]TMWGLI^EOIPMNOIRIX[IVOIRIRMRHIMRJSVQIPI RIX[IVOIRZERXSTQEREKIVW;ERXjPPIMRJSVQIPIRIX[IVOIR^MNREER IPOEEVKIOSTTIPH(IWXVYGXYVEPLSPIWZER&YVX ^MILSSJHWXYO HMI OIRRMWGMVGYPEXMIXIKIRLSYHIR[SVHIRSZIVFVYKHHSSVHI[IEOXMIWZER +VERSZIXXIV ^MILSSJHWXYO [EEVHSSVHIOIRRMWZVMNYMXZIVHIVZIVWTVIMH [SVHX[EEVRELIX[EGLXIRMWSTLIXXMTTMRKTSMRXZER+PEH[IPP ^MI LSSJHWXYO [EEVREHIRMIY[ZIV[SVZIROIRRMWEPKIQIIREERZEEVHMW (I´GXMIZIQIXEJSSVZER7XSIPXMRKESSKXQMWWGLMIRKIGLEVKIIVHQEEV LIXXMNHWTEHZERZIIVXMKNEEVMWRMIXSRVIEPMWXMWGL)VFIWXEERSSORMIX´G XMIZIGSPPIKE«WZER7XSIPXMRKEHMIEPPERKIVHERZIIVXMKNEEV[EGLXIR)R ^SMWLIXSSOZIVVIZERSRVIEPMWXMWGLHEXMRLIXIEW]GVEXMWGLIXMNHTIVOLIX ZIVWTVIMHMRKWTEHZERRMIY[IOIRRMWOER[SVHIRXIVYKKIFVEGLXZERZIIV XMKNEEVXSXZIIVXMKHEKIR

.'


 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

GFC8I@J8K@<@J;<>IFFKJK<9<C<DD<I@E> MFFIMFFIL@K>8E> K SBCG P>BGB@ =BG@>G SH ;>E>FF>K>G= OHHK A>M ;H>D>G O:G OHHKNBM@:G@ >G A>M BGOH>K>G O:G O>K:G=>KBG@>G :EL IHE:KBL:MB> "BeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G P>KD>G IHE:KBL:MB> BG => A:G= EL P>M>GL<A:II>KL O:GNBM >>G K>E:MB>? @>iLHE>>K=> IHLBMB> MA>HKB>eG HGMPBDD>E>G >G I:L BG >>G E::M LM:=BNF => =BL<NLLB> ::G@::G F>M :G=>K>G =B> P>EEB<AM O:GNBM >>G :G=>K> BGO:ELAH>D G::K => IKH;E>>FLM>EEBG@ DBCD>G ;>LM::M A>M @>O::K =:M ;>MKHDD>G>G => =BL

<NLLB> GB>M F>>K HG;>OHHKHHK=>>E= ::G@::G 4> A>;;>G :E IHLBMB> @>DHS>G >G A>;;>G =:G GH@:E >>GL => G>B@BG@ HF => A:DD>G BG A>M S:G= M> S>MM>G >G ANG F>GBG@ F>M A:G= >G M:G= M> O>K=>=B@>G BM @>O::K PHK=M Gk@ @KHM>K :EL A>M >KD>GG>G O:G >>G :G=>K LM:G=INGM G>@:MB>O> @>OHE@>G D:G A>;;>G OHHK => >B@>G IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<ABL<A> HK=> BGG>G => :<:=>FBL<A> P>K>E= LI>>EM SB<A =:G HHD KHG= O>E> :<MN>E> P>M>GL<A:II>EBCD> =BL<NLLB>L >>G LM:FF>GLMKBC= :? =B> => O>K@>EBCDBG@ F>M => LMKBC= MNLL>G => =:KPBGBL

M>G >G => <K>:MBHGBLM>G D:G =HHKLM::G #G A>M ;>=KBC?LE>O>G DHF>G =>K@>

EBCD> ;EH>=@KH>I>GLMKBC=>G >O>G>>GL OHHK >G DNGG>G S> O>>E >EE>G=> O>KHHK

S:D>G 4H SBCG >K ;>=KBCO>G P::K A>M F::K GB>M ENDM HF LHFFB@> GHH=S:D>

EBCD> O>K:G=>KBG@>G =HHK M> OH>K>G =HHK=:M >>G ?NLB> MP::E? C::K @>E>=>G >>G BGM>KG> ;EH>=@KH>I>GLMKBC= BG @:G@ A>>?M @>S>M =B> GH@ LM>>=L OHHKM

PH>D>KM G => ::GI:D O:G O>>E IHEBMB>D> OK::@LMNDD>G HI EHD::E H? E:G=>

EBCD GBO>:N PHK=M HHD O::D ;BC OHHK;::M M>@>G@>P>KDM =HHK IHE:KBL:MB> P::K=HHK bED> HIEHLLBG@ O:G A>M <HG—B<M :E ;BC ;BCOHHK;::M HGFH@>EBCD EBCDM #G => >:LR<K:MBL<A> G>MP>KDL:F>GE>OBG@ OBG=M => NBMPBLL>EBG@ O:G B=>>eG >G @>=:<AM>G :E IE::ML BG => :EE>K>>KLM> LM:=B: O:G IE:GG>G F:D>G HIEHLLBG

@>G ;>=>GD>G >G MA>HKB>eG HGMPBDD>E>G HHK=:M => =B:EHH@ BG SHG OKH>@ LM:=BNF PHK=M @>OH>K= BG >>G BG?HKF>E> L>MMBG@ @::G ;BC => HGMPBDD>EBG@ O:G HIEHLLBG@L@>KB<AM> IE:GG>G O>>E L<A>KI> D:GMC>L >K ;BC OHHK;::M O:G :? PHK=>G => =>GD?HNMC>L >KNBM @>–EM>K= >G => LMHDI::K=C>L @>eEBFBG>>K= OkkK=:M =>S> => D:GL DKBC@>G HF MHM HGPKBD;:K> LM:G=INGM>G NBM M> @KH>B>G G =:G SNEE>G GB>NP> B=>>eG O>>E F>>K =:G HHBM O>KKBCDM PHK=>G F>M BGSB<AM>G O:GNBM :G=>K> BGO:ELAH>D>G 1> O>KP:<AM>G =::KHF =:M BG => >:LR<K:MB> ‹ =:GDSBC O>>E MK:GLI:K:G

M>K> D>GGBL >G =:GDSBC => BGOEH>= O:G SP>KF>G ‹ O>>E FBG=>K LM:FF>G

LMKBC= >G O>>E F>>K <HGL>GLNL S:E SBCG =:G OHHKA>>G 4H=:M GB>M :EE>>G => DP:GMBM>BM >G => LG>EA>B= O:G D>GGBLHGMPBDD>EBG@ >QIHG>GMB>>E SNEE>G MH>

G>F>G F::K HHD => DP:EBM>BM O:G => D>GGBLBGGHO:MB>

.(


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB,J8D<E><M8K )POIZIVERHIVMRKKEEXKITEEVHQIXOERWIRIRFIHVIMKMRKIR(IWXIVISX]TI VIEGXMIZERHIKIZIWXMKHISVHISTZIVERHIVMRKIR[EWª,IXZEPX[IPQII LIXPSSTXRMIX^S«RZEEVX«)RHEEVLEHQIRRSKKIPMNOMRSSO[ERXIIR [MV[EVZERXVEHMXMSRIPILMtVEVGLMWGLIWXVYGXYVIRZSVQHIIIROPY[IR[EEV HSSV ZIVERHIVMRKIR KI[IRWX SJ SRKI[IRWX WXIVO ZIVXVEEKH [IVHIR &YVIEYGVEXMI IR KIFVIO EER WPEKOVEGLX LIX ^MNR FMNRE W]RSRMIQIR (MX LSSJHWXYOXSSRXQIXZSSVFIIPHIREERLSIHIWPEKOVEGLXWXIVOOERXSIRI QIR^SHVEHILMtVEVGLMWGLIWXVYGXYYV[SVHXPSWKIPEXIR3VKERMWEXMIWHMI ^MGLFIHVIMKHZSIPIRHSSV^[IVQIRIRHI^IQIXHIXVEHMXMSRIPIQMHHIPIR XVEGLXIRXIFIWXVMNHIRWPEERIIRHSSHPSTIRHTEHMR)IRSVKERMWEXMIWXVE XIKMIHMIZIIPOERWVMNOIVMWMJ]SYGER«XFIEXXLIQNSMRXLIQ

.)


,

;PE8D@<B<E JC8>BI8:?KM8E E<KN<IB<E ;<98J@J@E>I<;@ÞEK<EM8E;<<8JP:I8K@< '>G G>F> >>G @KH>IC> PBEE>D>NKB@> F>GL>G O>KLIK>B= HO>K A>M E:G= '>G O>K;BG=> =B> F>GL>G F>M >ED::K F>M =B@BM:E> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G :M SBCG => ;:LBLBG@K>=BeGM>G O:G => >:LR<K:MB> #G S>>K DHKM> MBC= DNGG>G =B> F>GL>G @>S:F>GEBCD >>G >GHKF> LE:@DK:<AM HGMPBDD>E>G 4> SBCG BG LM::M HF F>M ;>I>KDM> FB==>E>G @KHM> BGOEH>=KBCD> HK@:GBL:MB>L M> =H>G P:GD>

E>G > =RG:FB>D O:G => O>K;HG=>G L:F>GE>OBG@ PHK=M ><AM>K GH@ LM>>=L HI @KHM> L<A::E HG=>KL<A:M HG=:GDL => M:EEHS> IK:DMBCDOHHK;>>E=>G =B> => =RG:FB>D ::GMHG>G ">M BL GB>M >>GL GH=B@ =:M => O>K;HG=>G F>GL>G >ED::K D>GG>G 4> AH>O>G HHD GB>M => BGM>GMB> M> A>;;>G HF >ED::K M> E>K>G D>GG>G 4> AH>O>G GB>M A>>E MH>@>PBC= M> SBCG >G I::K FBGNNMC>L MBC=LBGO>LM>KBG@ D:G :E @>GH>@ SBCG HF >>G P>S>GEBCD> ;BC=K:@> M> E>O>K>G 4> AH>O>G @>>G DHLM>G M> F:D>G 4> A>;;>G @>>G BG@>PBDD>E=> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G GH=B@ >G >>GOHN=B@> P>;LBM> F>M K>:<MB>FH@>EBCDA>B= BL :E OHE=H>G=> ">M >GB@> P:M PbE GH=B@ BL BL =:M =B> O>K;HG=>G F>GL>G LMNDC>L D>GGBL ;BC=K:@>G ::G A>M G>MP>KD 0>KOHE@>GL SBCG >K :EE>>G GH@ F::K >>G H? F>>K F>GL>G GH=B@ HF :E =B> ::G@>=K:@>G LMNDC>L D>GGBL >>G ;>>MC> M> LMKN<MNK>G > <HEE><

MB>O> D>GGBL =B> AB>KNBM OHHKMDHFM D:G @KHM> @>OHE@>G A>;;>G B> BL BG LM::M HF =>E>G O:G => L:F>GE>OBG@ BG@KBCI>G= M> O>K:G=>K>G ">>E DE>BG

L<A:EB@ H? @KHHML<A:EB@ #G => IKH–ML><MHK H? BG => GHG IKH–ML><MHK HF

IE>M> IKH=N<M>G F:KDM>G H? F:KDML><MHK>G DNGG>G ;BGG>G K>E:MB>? DHKM> MBC= =>–GBMB>? PHK=>G P>@@>O::@= SH=K: O>K;HG=>G BG=BOB=N>G SB<A >KF>> @::G ;>FH>B>G ">M HN=LM> OHHK;>>E= =:M PBC DNGG>G ;>=>GD>G O:G => LE:@DK:<AM O:G => >:LR<K:MB> =:M>>KM NBM MH>G >>G ::GM:E LMN=>GM>G >>G @KHHM F>KD BG A>M LMH? EB>M ;BCM>G >G O>KF:D>EBCD> F::K HHD A>>E E>>KS:F> <:LNL

.*


) %7 ='6%8- )

;<FL;JK<<8JP:I8K@<$:8J<1 ;<JD@K?JJ:FFIB88IK HHK A>M LN<<>L O:G SBCG —BIIH:<MB> A:= A>M <ABILF>KD -FBMAL SBCG F:KDM

E>B=>KL<A:I =NL=:GB@ O>K@KHHM =:M => <HG<NKK>K>G=> F>KD>G HI => K:G= O:G => :?@KHG= ;:E:G<>>K=>G #G :N@NLMNL E:G<>>K=> -FBMAL >>G GB>NP> K><E:F><:FI:@G> P::KBG >>G GB>NP> LI><M:<NE:BK> IKHFHMBHG>E> :<MB> P>K= ::G@>DHG=B@= => -FBMAL -<HHKD::KM #G => A>E?M O:G => S:DD>G <ABIL S:M >>G DK:LD::KMC> F>M >>G IKBCLOK::@ 1B> => OK::@ @H>= HIEHLM> DK>>@ >>G IKBCL O:G MB>G @NE=>G -FBMAL A:= => :<MB> @H>= OHHK;>K>B= >G O>E> F::MK>@>E>G @>GHF>G HF ?K:N=> H? FBL;KNBD M> OHHKDHF>G EE> KBLB<HL P:K>G =HHK@>K>D>G= > DHLM>G O:G => :<MB> P:K>G OHHK:? HG@>PBL F::K BG A>M PHKLM<:L>L<>G:KBH SHN A>M -FBMAL GHHBM F>>K =:G MPBGMB@ <>GM I>K O>K

DH<AM> S:D <ABIL DNGG>G DHLM>G :M P:L GH@ P>E HI M> ;K>G@>G NBM => O>K

DHHIF:K@> HI >>G S:D <ABIL .HM >BG= HDMH;>K DHG => <HGLNF>GM PBGG>G=> D::KM>G HILMNK>G G::K -FBMAL HF => @>E=IKBCL HI SBCG ;:GDK>D>GBG@ @>LMHKM M> DKBC@>G SH ENB==> => CNKB=BL<A> :<MB>OHHKP::K=> '::K A>M EB>I :G=>KL )I HDMH;>K MKHD -FBMAL IN;EB>D>EBCD A>M ;H>M>DE>>= ::G #G :=O>KM>GMB>L BG E:G=>EBCD> >G K>@BHG:E> =:@;E:=>G DHG=B@=> -FBMAL ::G =:M => :<MB> F>M HGFB==>EEBCD> BG@:G@ P>K= LMHI@>S>M #G@>SHG=>G PBGG>G=> D::KM>G SHN=>G GB>M E:G@>K PHK=>G O>KSBEO>K= EE> KBLB<H:G:ERL>L O:G -FBMAL DHG=>G => IKNEE>G;:D BG 1:M F>G GB>M OHHKSB>G A:= P:L =:M MP>> LMN=>GM>G >>G P>;LBM> A:==>G @>F::DM P::KHI => @H>=> HIEHLLBG@>G P>K=>G O>KS:F>E= 0B: FHG= MHM FHG=K><E:F> P>K= =>S> P>;LBM> >>G O:G => =KNDLM;>SH<AM> LBM>L O:G L>IM>F;>K .HM HO>K

F::M O:G K:FI P:K>G >K F>GL>G =B> => E:G@> EBCLM F>M @H>=> :GMPHHK=>G NBMIKBGMM>G >G EB>M>G <BK<NE>K>G BG <ABILKBCD> HF@>OBG@>G SH:EL L<AHE>G >G LIHKMD:GMBG>L -FBMAL A:= D:GLD::KM>G BG => <ABIL @>LMHIM F::K =HHK >>G >:LR<K:MBL<A> :<MB> :O:GM E: E>MMK> MK:GL?HKF>>K=>G => NBM@>S>MM> D:GLD::KM>G BG :EMBC= IKBCLD::KM>G >G ;ENG=>K O:G -FBMAL !>>GLSBGL > ?:;KBD:GM A:= => :<MB> P>E =>@>EBCD OHHK:? @H>= =HHK=:<AM SB> D:=>K

.+


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

Jd`k_jjZffik`e\`^\e[f\c :SSVHIKIxRXIVIWWIIVHIRMRHIHIXEMPWZERHI^IGEWYWIPOI7GSSVOEEVX ZER7QMXLWFIZEXXIIIREGXMIJSXSYMXIIRZSIXFEP[IHWXVMNH(IFEP[EWYMX HIJSXSKIVIXSYGLIIVH(IJSXS[EWZIVHIIPHMRKIPMNOIZPEONIW;EEVMW HIFEP#(IGSRWYQIRXQEKQEEVqqRZEONISTIROVEWWIR;MILIXNYMWXI ZEONISTIROVEWX[MRXXMIRKYPHIRGEWL,IXGSRGITX[EWYMXZSIVMKKIXIWX >IPJWHIKVSSXWXIZSIXFEPOIRRIVWO[EQIRRMIXZIVHIVHERIIROERWZER STSQLIX[MRRIRHIZEONISTIRXIOVEWWIR(IJSXS«W[EVIRZERSRFI OIRHIZSIXFEPPIVWIR[EVIRSSORMIXSTXI^SIOIRMRZSIXFEPREWPEK[IVOIR 3QXIZSSVOSQIRHEXGSRWYQIRXIRHIKSIHISTPSWWMRKIREERIPOEEV ^SYHIRHSSVWTIPIR[EVIRLIIPZIIPZIVWGLMPPIRHI7GSSVOEEVXIRMR SQPSSTKIFVEGLXGMVGE8IRWPSXXI[EWQIR^SWPMQSQHI ZIVWGLMPPIRHI7GSSVOEEVXIRRMIXXIRYQQIVIR(EXQEEOXLIXIVKPEWXMK SQSTPSWWMRKIRHSSVXIWTIPIREERERHIVIR&MNZSSVFIIPHª7TIPIVQIX FPEY[WLMVXOSTXWTIPIVQIX[MXWLMVXLIIJXVIGLXIVFIIRLSSKSTKIXVSO OIR«HEX[IVOXRMIX ,IXVIOIRQSHIPZER7QMXLWPIIOHSSVXMQQIVHMRHILIPJXZERHI^EOOIR GLMTW^MXIIR7GSSVOEEVXHIOERWSTIIRKSIHISTPSWWMRKMWSTHYW qqRTVMNWTIVZIVOSGLXI^EOOIR(EXMWKIQMHHIPHX[MRXMKGIRXTIV^EO 1EEVMRHITVEOXMNO[SVHXRSSMXTVSGIRXZERHITVMN^IRKIxRH)IR KVSSXHIIPZERHI[MRREEVW^EPZIVKIXIRHI7GSSVOEEVXSTXIWXYVIR )IREGXMIOSWXTVMNWZERKIQMHHIPHkGIRXTIV^EOPIIOHEEVSQ ZSSVEJIIRZIMPMKIEERREQI )qRJSYXNI[EWIGLXIVSZIVLIXLSSJHKI^MIR3RHIVIPOIJSXSWXSRHIIR JSXSFMNWGLVMJX,MIVHSSVOSRHIRHINYMWXISTPSWWMRKIRMRIIREPJEFIXMWGLI ZSPKSVHI[SVHIRKITPEEXWX(IKIFYRHIPHIGSRWYQIRXIROVEGLXZMEMRXIV RIXHIIHHIVIWX&MRRIRIROIPI[IOIRWXSRHIRjPPISTPSWWMRKIR SRPMRI%PJEFIXMWGLHYWKIQEOOIPMNOSTXI^SIOIR)RSQLIXRzKIVKIVXI QEOIRLEHIIRGSRWYQIRXIIRXVYGNIFIHEGLXHEXSSOEPWRIPVSRH KSRWHISTMRXIVRIX(I^EOOIRGLMTWQqX7GSSVOEEVX[SKIRKIQMHHIPH IIRTEEVKVEQQIIVHERHI^EOOIR^SRHIV7GSSVOEEVX,IX[IVHIIRLIIP PYGVEXMIJWXYHIRXIRFMNFEERXNI-RWYTIVQEVOXIRHSSVLIXLIPIPERH[IVHIR FSSHWGLETTIROEVVIRZSPKIPEHIRQIXGLMTWHMISTHIKVSIRXI[IIKWGLEEP [IVHIRYMXKIWSVXIIVH>S[EWLIXEPXMNHTVMNWXMIR^EOOIRGLMTWXMIR 7GSSVOEEVXIRXMIRKSIHISTPSWWMRKIRSTMRXIVRIXLSRHIVHKYPHIRGEWL EPWTVMNW,IXIRMKITVSFPIIQZSSVHIGSRWYQIRX[EWRSK[EEVPEEXNIEP HMIGLMTW#,IXTVSFPIIQZSSV7QMXW[EWHEXHIEGXMIOSWXTVMNWSTHI^I QERMIVWXIIKZERZMNJXMIRGIRXTIV^EOREEVXMIRKYPHIRTIV^EO

.,


) %7 ='6%8- )

;<C<JJ<EM8EJD@K?J > ;>E:G@KBCDLM> E>L O:G A>M -FBMAL -<HHKD::KM =>;]<E> BL =:M F>G => LE:@

DK:<AM O:G BG >>G G>MP>KD O>K;HG=>G F>GL>G GHHBM F:@ HG=>KL<A:MM>G > <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> BL BG IHM>GMB> :EMBC= @KHM>K =:G => BGM>EEB@>GMB> O:G >>G BG=BOB=N H? O:G >>G HK@:GBL:MB> ">M SHN M> @>F:DD>EBCD SBCG HF -FBMAL O:G =HFA>B= HG:<AMS::FA>B= H? :KKH@:GMB> M> ;>L<ANE=B@>G '>G A:= => :<MB> P>E =>@>EBCD @H>= OHHK;>K>B= >G :EE>KE>B OHHKSHK@LF::MK>@>E>G BG@>

;HNP= > :<MB> P:L HGMPBDD>E= =HHK >>G IKH?>LLBHG>>E >G S>>K >KO:K>G K><E:F>;NK>:N @>LI><B:EBL>>K= BG <HGLNF>GM>G:<MB>L >=>GD HHD =:M BG GH@ ;BCG: GB>F:G= BG (>=>KE:G= >>G BGM>KG>M::GLENBMBG@ MANBL A:= > <HFFNGB<:MB> O:G @H>=> :<MB>HIEHLLBG@>G OHG= OHHKG:F>EBCD IE::ML OB: HI>G;:K> BGM>KG>M<HFINM>KL BG NGBO>KLBM>BML;B;EBHMA>D>G > MP>>=> E>L BL =:M O><AM>G M>@>G => ;B>KD::B GB>M => CNBLM> LMK:M>@B> BL -FBMAL G:F @>E:M>G SBCG O>KEB>L >G =HHK >>G @H>=> <KBLBL IK ;E>>? O>K=>K> K>INM:MB>L<A:=> ;>I>KDM 4H DK>@>G => BGS>G=>KL O:G GB>M O>KSBEO>K=> D::K

M>G PbE >Q<NL>L >G ANG IHLMS>@>E O>K@H>= ">M EB>I F>M >>G LBLL>K :? >G => @>Â&#x2014;HIM> :<MB> K::DM> :E LG>E BG => O>K@>M>EA>B= >G =>K=> E>L BL FBLL<AB>G P>E Â&#x2039; F::K GHN ;>@>O>G P> HGL HI @E:= BCL Â&#x2039; =:M BG => >:LR<K:MBL<A> @>>LM => K>=>EBCDA>B= ;>E:G@KBCD>K BL =:G A>M CNKB=BL<A @>EBCD -MKBDM CNKB=BL<A A:= -FBMAL >>G S:D>EBCD> HO>K>>GDHFLM @>LEHM>G F>M >ED> DHI>K O:G >>G S:D <ABIL HG=>K ;>I::E=> :<MB>OHHKP::K=>G > PBG

G::KL O:G HGBG;:K> PBGG>G=> D:GLD::KM>G A:==>G CNKB=BL<A DNGG>G :?=PBG@>G =:M -FBMAL :ELGH@ => ;>EHH?=> IKBCS>G SHN NBMD>K>G 0B: A>M HGM

PBDD>E=> G>MP>KD A:==>G => PBGG::KL OKBC >>GOHN=B@ ANG <E:BFL DNGG>G ;NG=>E>G >G HO>K=K:@>G ::G >>G FG ;MJ= FG H9Q :=OH<::M '::K =:M BL GHHBM @>;>NK= 1>EEB<AM OHG=>G => ;>G:=>>E=> :<MB>=>>EG>F>KL =:M -FBMAL :E @>GH>@ P:L @>LMK:?M -FBMAL A>>?M HO>KB@>GL GHHBM @>HI>G;::K= AH>O>>E A>M @>DHLM SHN A>;;>G ::G GH@ NBM M> ;>M:E>G D:GLD::KM>G :EL => :<MB> GB>M OHHK

MBC=B@ SHN SBCG :?@>;E:S>G 1::KL<ABCGEBCD HI SBCG FBGLM >GD>E> MHGG>G F::K A>M BL GB>M HG=>GD;::K =:M A>M BG => FBECH>G>G SHN SBCG @>EHI>G

;<C<JJ<EM8E?<KI@MD ">M ,BCDLBGLMBMNNM OHHK 0HEDL@>SHG=A>B= >G 'BEB>N ,#0' ;>LMHG= BG  AHG=>K= C::K #G A>M OHKB@> AHH?=LMND Â&#x2039; HO>K => LG>EA>B= O:G D>GGBL

O>KLIK>B=BG@ Â&#x2039; E:L N :E AH> A>M ,#0' ;>@BG  <HFIE>>M P>K= O>KK:LM =HHK A>M ?>BM =:M => BG>GMBG@L=H>E@KH>I O:G A>M 0"* O:<<BG SB<A F:LL::E A:= E:M>G OHHKEB<AM>G =HHK BG?HKF:MB> ;NBM>G => H?Â&#x2013;<BeE> OHHKEB<AMBG@L<HF

FNGB<:MB> O:G A>M ,#0' HF #G =BM AHH?=LMND Â&#x2039; HO>K => LE:@DK:<AM O:G SNED> G>MP>KD>G Â&#x2039; @::G P> BG HI => BG@KBCI>G=> @>OHE@>G >KO:G 1:GM => @>OHE@>G ;E>O>G GB>M ;>I>KDM MHM @>FHK NBM => L:F>GE>OBG@ > :GMBO:<<BG:MB><:FI:@G> O:G =>K=>G ;E>>D >>G BFF>GL> LE:@DK:<AM M> A>;;>G > A>E?M O:G => F>BLC>L =B> P>K=>G HI@>KH>

.-


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

I>G HF SB<A M> E:M>G O:<<BG>K>G O>KL<A>NK=> =HH=E>ND => HIKH>ID::KM >G NGB<NF BG => AHG=>K=C:KB@> @>L<AB>=>GBL O:G A>M ,#0' .HM GN MH> P:L A>M :EMBC= SH =:M => :NMHKBM>BM>G ;>LEBLM>G PB> SB<A P:GG>>K P::KM>@>G >G P::K FH>LM E:M>G BG>GM>G G => ;>OHEDBG@ OHE@=> =B> ;>LEBLLBG@ @>AHHKS::F HI ">>E BG<B=>GM>>E DP:F A>M OHHK =:M => ,#0' P>K= M>@>G@>LIKHD>G BCOHHK

;>>E= BG MH>G -M:IAHKLM P>K>E=GB>NPL P>K= =HHK=:M >>G @KHHM =>>E O:G => =HKIL;>PHG>KL => IHEBHIKBD P>B@>K=> %K:GM>G DHIM>G "B>K E>>?M F>G GH@ BG => 'B==>E>>NP>G >G (>=>KE:G=L> L>DM> P>B@>KM IHEBHIKBD :M BEENL

MK>>KM @H>= AH> O:GS>E?LIK>D>G= => >GHKF> F:<AM O:G A>M MK:=BMBHG>E> ABe

K:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>FH=>E O:G => > >>NP P:L GGH  P>KDM A>M ABeK:K<ABL<A> MHI =HPGFH=>E GB>M F>>K SH @H>= :M BL GB>M :EE>>G HGS> <HG<ENLB> F::K HHD => H?–<BeE> E>SBG@ O:G A>M ,#0' ,H>E HNMBGAH =BK><M>NK O:G A>M >GMKNF OHHK #G?><MB>SB>DM>G O:G A>M ,#0' O>KDE::K=> M>@>GHO>K A>M ()- CHNKG::E > <:FI:@G> A>>?M GB>M @>P>KDM ">M P:L >>G :E@>F>G> <:FI:@G> F>M bbG ;HH=L<A:I OHHK => A>E> @KH>I .HM HI A>=>G A>;;>G SNED> <:FI:@G>L :EMBC= @>P>KDM =BM D>>K I:DM> A>M A>>E :G=>KL NBM  HNMBGAH EB>M P>M>G =:M A>M ,#0' >>G A>>E :G=>K> ::GI:D SHN DB>S>G ;BC => OHE@>G=> O:<<BG:MB>KHG=> OHHK MP::E?C:KB@> F>BL

C>L 1> P>M>G GH@ GB>M AH> F::K => <:FI:@G> PHK=M DE>BGL<A:EB@>K =><>GMK:E>K 1> @::G K>D>GBG@ AHN=>G F>M => O>KL<ABEE>G=> HIO:MMBG@>G =B> E>O>G HO>K A>M O:<<BG  1::KF>> ABC =NL BFIEB<B>M O>KDE::K=> =:M OHHK

A>>G @>>G >GD>E> K>D>GBG@ P>K= @>AHN=>G F>M => O>KL<ABEE>G=> HIO:MMBG

@>G NBM => L:F>GE>OBG@ ::K P:L HHD GB>M ><AM >>G K>=>G OHHK EL => L:F>GE>OBG@ MH<A @>AHHKS::F >G EBC=S::F => ;>LEBLLBG@>G O:G => :NMHKB

M>BM>G HIOHE@M BL A>M GB>M SH ;>E:G@KBCD P:M F>G O:G =B> ;>LEBLLBG@ OBG=M )HD >>G NBM@>;K>B=> OHHKEB<AMBG@ P::KBG => ;>LEBLLBG@ O:G => :NMHKBM>BM>G ;>:K@NF>GM>>K= PHK=M A>>?M =:G K>E:MB>? P>BGB@ GNM '::K =:M O>K:G=>KM SH=K: => L:F>GE>OBG@ SB<A >E=>KL E::M OHHKEB<AM>G >G SbE? ;>LEBLLBG@>G @::M G>F>G > FBGBLM>K O:G 0HEDL@>SHG=A>B= ; %EBGD O>KDE::K=> =:G HHD BG :EE>KBCE =:M ABC SHN ;>DBCD>G H? BGM>KG>M >>G @KHM>K> KHE D:G LI>E>G ;BC => OHHKEB<AMBG@ HO>K A>M 0"* O:<<BG

8LKFI@K<@K<EM<IC@<Q<E?LED8:?K )I :EE> M>KK>BG>G BG => L:F>GE>OBG@ O>KEB>S>G :NMHKBM>BM>G ANG F:<AM >G :NMHKBM>BM O>KDE::KM HGHFPHG=>G => HN=> P>MM>G P>KD>G GB>M F>>K => OHE@>G=> D>>K @::G P> A>M :G=>KL =H>G SH ;E>>D NBM => OHKB@> I:K:@K::? ">M MBC D:G D>K>G BL :EMBC= :E >>G PBCLA>B= @>P>>LM BG >ED> HK@:GBL:MB>LMK:

M>@B> (B>NP BL =:M A>M MBC M>@>GPHHK=B@ SbbK LG>E D:G D>K>G -HFFB@>G O>KDE:K>G A>M :?G>F>G O:G => F:<AM O:G :NMHKBM>BM>G F>M B>ML HG@KBCI;::KL :EL => MBC=@>>LM '::K BL =BM O>KL<ABCGL>E GB>M @>PHHG >>G EH@BL<A @>OHE@ O:G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ 4HE:G@ => MH>@:G@ MHM BG?HK

F:MB> P:L OHHK;>AHN=>G ::G => MHI O:G => ABeK:K<AB> HGM;K:D A>M =>

..


) %7 ='6%8- )

E:@>K> K>@BHG>G ::G :K@NF>GM>G HF F>M => :NMHKBM>BM>G BG =BL<NLLB> M> @::G (N >K >>G @KHM> AH>O>>EA>B= D>GGBL OKBC MH>@:GD>EBCD BL @>PHK=>G BL A>M A>>E >>GOHN=B@ @>PHK=>G HF => ;>P>KBG@>G O:G => :NMHKBM>BM>G M> O>KB–eK>G HF M>@>G:K@NF>GM>G M> OBG=>G >G HF => :K@NF>GM>G O:G => :NMHKBM>BM M> HGMDK:<AM>G #G A>M @>LEHM>G BG?HKF:MB>MBC=I>KD DHG=>G => :NMHKBM>BM>G => O>KLMK>DM> BG?HKF:MB> A>BF>EBCD F:GBINE>K>G )K@:GBL:MB>L =B> =:M Gp =H>G SNEE>G LG>EE>K =:G HHBM HGMF:LD>K= PHK=>G >G EHI>G @KHHM KBLB<H HF O>>E 1AN?–> M> O>KEB>S>G '::K P:L =:M BG => > >>NP =:G GB>M => M::D O:G I>KL HF => F:<AM

A>;;>KL M> <HGMKHE>K>G $: =:M P>E F::K BG => IK:DMBCD P:L =B> <HGMKHE>

K>G=> KHE F::K ;>I>KDM 1:GM >ED> ;>@BGG>G= CHNKG:EBLM E>>KM :E O:G:? SBCG >>KLM> P>KD=:@ =:M ABC SBCG ;KHGG>G SH AHH@ FH@>EBCD BG => ABeK:K<AB> FH>M SH>D>G >G GB>NPL;>KB<AM BL I:L OHEF::DM :EL =::KBG >>G :NMHKBM>BM PHK=M @><BM>>K= >LGHH=L =>E>@>>KM => :NMHKBM>BM SBCG MH>EB<AMBG@ ::G >>G PHHK=

OH>K=>K > PHHK=OH>K=>K O>KMHEDM @>PHHG => F>GBG@ O:G => F:<AMA>;;>K '::K @>>G DK:GM SBM M> P:<AM>G HI >>G P>>KPHHK= O:G >>G I>KLHHG NBM =>S>E?=> HK@:GBL:MB> =B> @>>G ABeK:K<ABL<A> F:<AM A>>?M > F>=B: PBEE>G SH O>>E FH@>EBCD => =BK><M>NK => FBGBLM>K => EBCLMMK>DD>K => AHH?=KHELI>E>K >G => AHH?=MK:BG>K ::G A>M PHHK= E:M>G > =BK><MB>L><K>M:K>LL> => AH@> :F;M>G::K => ?K:<MB>F>=>P>KD>K => ;BCKHELI>E>K >G => ANEIMK:BG>K DHF>G LE><AM ;BC AH@> NBMSHG=>KBG@ ::G A>M PHHK= :EL MP>>=> D>NL S>E?L :EL SBC BGAHN=>EBCD F>>K O:G A>M ;>MK>??>G=> HG=>KP>KI :? P>M>G 1:GM BG => CHNK

G:EBLMB>D PHK=M => P::K=> O:G A>M GB>NPL GB>M ;>I::E= =HHK => BGAHN= F::K =HHK => ABeK:K<ABL<A> IHLBMB> O:G => @><BM>>K=> >G LN<<>LOHEE> CHNKG:EBLM FH>LM =::KHF SH O>>E FH@>EBCD MH>@:G@ A>;;>G MHM => :NMHKBM>BM>G OHHK:E HF=:M ABC O::D :?A:GD>EBCD O:G A>G P:L HF => GHH=S:D>EBCD> :<AM>K@KHG=BG?HKF:MB> M> DKBC@>G >G DKBMBL<A> O>K

LE:@@>OBG@ AHHK=> ;BC A>M LI>E SH PBLM HHD => :NMHKBM>BM '::K => CHNKG:EBLM DHG A>M SB<A G:NP>EBCDL O>KHHKEHO>G HF => :NMHKBM>BM>G KHG=NBM M>@>G M> LIK>D>G >G ><AM M>@>G SB<A BG A>M A:KG:L M> C:@>G > :NMHKBM>BM>G >G => F>=B: EB>I>G HO>K A>M :E@>F>>G BG bbG I:L %KBMBL<A> M>@>G@>ENB=>G DHF>G OHHK:E O:G I>KLHG>G E:@>K BG => ABeK:K

<AB> H? O:G ;NBM>GLM::G=>KL '::K :E P:L ANG F>GBG@ GH@ SH =HHKPKH<AM GH@ SH @>LM::?= F>M LM>>DAHN=>G=> :K@NF>GM>G S> A:==>G G:NP>EBCDL >>G IH=BNF HF ANG DKBMBL<A> D:GMM>D>GBG@>G H? ANG <HGLMKN<MB>O> B=>>eG M> O>KLIK>B=>G BG => SP>KF > F>=B: P:K>G GB>M @>iGM>K>LL>>K= BG A>G F>M NBMSHG=>KBG@ O:G => I::K LI><B:E> IKH@K:FF:L >G KN;KB>D>G P::KBG =>S> F>GL>G OHHK:E :EL >Q<>GMKB>D>EBG@>G P>K=>G @>IK>L>GM>>K= "NG @>ENB= K>BDM> =::K=HHK F>>LM:E GB>M O>K=>K =:G => ::G@K>GS>G=> ;:KDKND

D>G BG => =HKILDKH>@ :EP::K => ::G=:<AMB@> MH>AHHK=>KL A>M @EH>=OHEE> ;>MHH@ >GMAHNLB:LM ;>::F=>G ‹ F::K => OHE@>G=> H<AM>G= P:K>G S> A>M

./


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

:EP>>K O>K@>M>G #G => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ BL A>M O>>E @>F:DD>EBCD>K HF >>G IH=BNF M> OBG=>G #>=>K>>G =B> =:M PBE D:G M>@>GPHHK=B@ F>M >>G ;>>MC> A:G=B@A>B= SBCG B=>>eG SHG=>K GH>F>GLP::K=B@> BGO>LM>KBG@ BG S>>K DHKM> MBC= O>KLIK>B=>G HO>K @KHM> SP>KF>G 4>E?L :E BL =:M B=>> GH@ SH ?NMB>E 4H:EL ;BCOHHK;>>E= => =KB> ;HS> FH>=>KL =B> BG  HGEBG> :<MB> OH>K=>G HF A>M NBMS>G=MBC=LMBI O:G ->L:FLMK::M M> O>KIE::ML>G O:G NNK G::K  NNK >G F::G= E:M>K P:K>G >K A:G=M>D>GBG@>G HI@>A::E= >G P>K=>G >K S>E?L %:F>KOK:@>G @>LM>E= !>>G P>K>E=L<AHDD>G= GB>NPL G:MNNKEBCD F::K A>M S>@M P>E B>ML HO>K => LE:@DK:<AM O:G => ANB=B@> G>M

P>KDL:F>GE>OBG@

;<QN<IDM<IJC88K:FDD<I:@ÞC<FI>8E@J8K@<J %HFM >K GH@ P>E >>G GB>NP> =KND O:G => 1BGDE>K *KBGL )? BL >>G <HFF>K

<BeE> >QIEHBM:MB> O:G >>G I:IB>K>G >G<R<EHI>=B> :E GB>M E:G@>K F>>K A::E;::K :EL =>S> FH>M <HG<NKK>K>G F>M >>G @K:MBL MH>@:GD>EBCD> 1BDBI>=B: =B> GB>M :EE>>G M> :EE>G MBC=> :<MN>E>K S:E SBCG F::K =B> HHD BG DP:EBM:MB>O> SBG =HHK HG:?A:GD>EBCD> P>M>GL<A:II>KL :EL @>EBCDP::K=B@ PHK=M ;>L<AHNP= > LE:@DK:<AM O:G => SP>KF ;EBCDM O>KK:LL>G= @KHHM M> SBCG .H>G 1BDB

I>=B: BG  P>K= @>LM:KM P:L A>M HHKLIKHGD>EBCD> =H>E HF MHM :KMBD>E>G M> DHF>G > (>=>KE:G=LM:EB@> 1BDBI>=B: M>EM F>=BH  F>>K =:G :KMBD>E>G > G@>ELM:EB@> O>KLB> ;>O:M :E KNBF =KB> FBECH>G :KMBD>E>G #G MHM::E SBCG >K F>>K =:G  :KMBD>E>G BG O>KL<ABE

E>G=> M:E>G M> OBG=>G HI 1BDBI>=B: G =:M BL =NL A>M @>S:F>GEBCD> P>KD O:G >>G SP>KF SHG=>K =:M =::K L:E:KBLL>G ?HKF>E> ::GLMNKBG@ H? ABeK:K

<AB>eG ::G M> I:L DHF>G ">M 1BDBI>=B:FH=>E O>K=B>GM >>G IKHFBG>GM> IE::ML BG => LMK:M>@BL<A> F>>KC:K>GIE:GGBG@ O:G bED> <HFF>K<BeE> HK@:GBL:MB> !>>G >GD>E> HK@:GB

L:MB> @>>G >GD>E> ;>=KBC?LM:D BL M>@>GPHHK=B@ @>OKBCP::K= O:G FH@>EBCD> <HG<NKK>GMB> O:G SP>KF>G #L >K GH@ O>>E F:KDM HO>K OHHK IE:M>GF::M

L<A:IIBC>G >G OHHK <= LAHIL 4BC A>;;>G => SP>KF OHEE>=B@ HG=>KL<A:M #EE>@::E H? GB>M >MABL<A O>KP>KI>EBCD H? GB>M =:M BL >>G :G=>K> =BL<NLLB> >BM BL =:M => SP>KF BG LM::M P:L HF >>G @>A>>E GB>NP >G S>>K >?–<BeGM =BLMKB;N

MB>D:G::E M> HGMPBDD>E>G P::K;BC FNSB>DEB>?A>;;>KL HG=>KEBG@ =B@BM:E> FNSB>D;>LM:G=>G NBMPBLL>E>G > FNSB>D<HEE><MB>L O:G >ED BG=BOB=N SBCG E:G@L =B@BM:E> G>MP>KD>G ::G >ED::K @>DHII>E= SH=:M B>=>K>>G =B> =:M P>GLM HO>K >>G HG>BG=B@ @KHM> @K:MBL CND>;HQ D:G ;>L<ABDD>G :M BL E:LMB@ <HG<NKK>K>G OHHK => <HFF>K<BeE> FNSB>DBG=NLMKB> '>G SH>DM SBCG A>BE BG DHLM;:K> CNKB=BL<A> @>O><AM>G F::K =:M BL >>G D:GLEHHL :<AM>KAH>=>@>

O><AM =:M => LE:@DK:<AM O:G => SP>KF HGMD>GM 0:G MBC= MHM MBC= PHK=M >K >>G CNKB=BL<A LN<<>L @>;H>DM F::K OHHK >ED G>MP>KD O:G FNSB>D=HPG

EH:=>KL =:M F>M CNKB=BL<A> FB==>E>G PHK=M E:F@>E>@= HGMLM::G P>>K GB>NP> FNSB>D=HPGEH:=G>MP>KD>G SB> D:=>K

.0


) %7 ='6%8- )

;\<XjpZiXk`jZ_\Alb\Yfo19p\9p\#9ldX$Jk\diX (INYVMHMWGLIWXVMNHZERHIQY^MIOMRHYWXVMIIREYXIYVWVIGLXIRSVKERMWEXMIW XIKIRHIZIVQIIRHIMPPIKEPMXIMXZERLIXYTPSEHIRHS[RPSEHIRIROSTMt VIRZERQY^MIOFIWXERHIRMWIIRSYHIV[IXWIFIREHIVMRKHMIXIZIIP KIWXSIPHMWSTIIRIGSRSQMI[EEVMRLMtVEVGLMWGLIWXVYGXYVIRJ]WMIOI KSIHIVIRIMKIRHSQIR^EOIPMNOISZIVIIROSQWXIRIIRLSSJHVSPWTIPIR (I^IFIREHIVMRKSRXOIRXHIH]REQMIOIRWPEKOVEGLXZERRIX[IVOIRIR KEEXZSSVFMNEERHIIEW]GVEXMWGLIVIEPMXIMXZERKIHMKMXEPMWIIVHIKSIHIVIR HMI^SRHIVHMWXVMFYXMIOSWXIRMRRMIXLMtVEVGLMWGLIRIX[IVOIRZVMNYMXZIVQI RMKZYPHMKHIRZIVWTVIMHOYRRIR[SVHIR;MIMRIIRIPTIIYMXPIIRHI EERIIRZVMIRHQIXIIRGEWWIXXIVIGSVHIVQSIWXQEEVEJ[EGLXIRSJLMN ^MNROSWXFEVIQY^MIOHVEKIV^SRHIVOVEWWIRXIVYKOVIIK(EX^IXXIIIR JSVWIVIQSTHISRKIFVIMHIPHIZIVWTVIMHMRK-RHIIIIY[MWHI^IVIQ ZIVH[IRIR(IXIGLRSPSKMIFMIHXZSSVXHYVIRHRMIY[IKVEXMWXSSPWHMIHI ZIVWTVIMHMRKZERQY^MIOFIWXERHIRZIVKIQEOOIPMNOIR:IVZSPKIRWMWLIX [EGLXIRSTWPIGLXWqqRMRZIRXMIJMRHMZMHYHEXIIRWPMQQIQERMIV FIHIROXSQHMIXIGLRSPSKMIXSIXITEWWIR(EEVREHYYVXLIXRMIXPERK QIIVXSXLIXWPMQQIQERMIVXNIZMEHIXEPPS^IMRJSVQIPIRIX[IVOIR[SVHX HSSVZIVXIPH(INYVMWXIRZERHIQY^MIOMRHYWXVMIWXEERQEGLXIPSSWSQHEX HI[IXRMIXSJREY[IPMNOWEERORSTMRKWTYRXIRFMIHXSQHIWPMQQMKLIMH EPWSRVIGLXQEXMKIHEEHXIFIWXIQTIPIR >SMWLIXMRSSORSSMXZIVFSHIRKI[IIWXSQIIRIPTIIXIPIRIRZER IIROIRRMWSQIVIIROSTMIZERXIQEOIRZSSVIMKIRKIFVYMO,IX[EW EPPIIRLIIPZIIP[IVO)RHIYMXPIRIVPMITIIR^IOIVVMWMGS 1EEVHIQY^MIOPMIJLIFFIVHMIMRFMNIIROIRRMWKEEXIXIRLEEPX ZSSVLIXIXIRIIR97&WXMGOYMX^MNRFMRRIR^EOIRWXIIOXHMIMRHITGZER ^MNRKEWXLIIV(ILIPILERHIPMRKZERLIXOSTMtVIRHYYVXLSSKYMXHIVXMK WIGSRHIR%PWLIXIXIRSTMWLIIJXLMNIIROSTMIZERHMIRWGSQTPIXI QTZIV^EQIPMRK)IRORETTINYVMWXHMIIIRVIGLXIVIVZEROERSZIVXYMKIR HEXHMXIIRZSVQZERHMIJWXEPMW1EEVEPWHEXHINYVMWXEP^SYPYOOIRLSI OERHI^IZSVQZEROSTMtVIRMRHILYMWOEQIVSSMX[SVHIRSTKIWTSSVH# RzKIIRZSYHMKIV )RLIXOERRzKIIRZSYHMKIV3TEJWXERH,IXQEMPIRIRHS[RPSEHIRZER QY^MIOFIWXERHIRMWIIRSQWPEGLXMKIXMNHVSZIRHIFI^MKLIMHQEEVIIR [IFWMXIEPW(VSTFS\GSQFMIHXIIRKIEZERGIIVHIZIVWMIZERHI97& WXMGOQIXLSHI(VSTFS\MWIIRZERHIZIPILSRHIVHIRKVEXMWFYWMRIWW XSSPWHMIHIEJKIPSTIRNEVIRFIWGLMOFEEV^MNRKIOSQIRMRHIRIX[IVOIR MRJSVQEXMIWEQIRPIZMRKIRHMIHIFSY[WXIRIRFMIHIRZSSVHIIEW]GVEXMI (VSTFS\MWSSVWTVSROIPMNOFIHSIPHEPWLERHMKISRPMRISTWPEKTPEEXWZSSV [IVOFIWXERHIRSTNITG3TIRIIREGGSYRXST(VSTFS\(S[RPSEHIIR

/'


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

OPIMRTVSKVEQQEEXNIREEVNITG7PIITHIKI[IRWXIFIWXERHIRREEVHI (VSTFS\QET)RPYXXIPIQMRYXIRPEXIVLIFNI[EEVSSOXIV[IVIPHZEREJ qPOIGSQTYXIVXSIKERKXSXNIFIWXERHIR (IZSPKIRHIWXETMWHEXNI¦HIWKI[IRWX¦NI[EGLX[SSVHOYRXKIZIR EERGSPPIKE«WSJQIHI[IVOIVWEERIIR^IPJHITVSNIGX3SO^MNOYRRIRHER LYR[IVOFIWXERHIRXSIZSIKIR^SHEXIIRKIHIIPHI(VSTFS\SRXWXEEX [EEVQIIHMZIVWITVSNIGXQIHI[IVOIVWSTZIVWGLMPPIRHIPSGEXMIWZSSVXHY VIRHIIREGXYIIPSZIV^MGLXLIFFIRZERIPOEEVWZSVHIVMRKIR 7XETHVMIMWHEXIVKIRWMRHIQEWWEIIRMRZIRXMIJTIVWSSRIIRRMIY[I XSITEWWMRKFIHIROX%PWHMX[IVOXQIX;SVHFIWXERHIRIRWTVIEHWLIIXW HER[IVOXLIXREXYYVPMNOSSOQIXQY^MIOFIWXERHIR7TIGMEEPZSSVHMX FSIOMWLMIVZSSVIIR(VSTFS\EERKIQEEOX:VMIRHIRZERHIIEW]GVEXMI OYRRIRXSIKERKOVMNKIRXSXHI^I(VSTFS\HSSVIIRQEMPXNIXIWXYVIRREEV IEW]GVEEX$KQEMPGSQ(IFIHSIPMRKMWHERHEX^MN^IPJSSOLYRIMKIR QY^MIOFIWXERHIRREEVHI(VSTFS\QETWPITIR>SSRXWXEEXMRLIIPOSVXI XMNHIIRKIHIIPHIIEW]GVEXMWGLINYOIFS\QIXQIIVQY^MIOHERMRIIR KIQMHHIPH´PMEEPZERHI*VII6IGSVH7LST,IXTVSGIWZERHS[RPSEHIR MWGSQTPIIXSZIVFSHMKKI[SVHIR.IOYRXHIQY^MIOEJWTIPIRHSSVZERYMX HI(VSTFS\QETHIFIWXERHIREERXIOPMOOIR

QN<ID<EM<IJLJJ<D@ GL9C@<B<FI>8E@J8K@<J *HEBMB>D> I:KMBC>G O:D;HG=>G P>KD@>O>KLHK@:GBL:MB>L >G HFKH>I>G :EE>

F::E A>;;>G S> BG (>=>KE:G= >>G E:G@> MK:=BMB> O:G O>KSNBEBG@ > MK:=BMBH

G>E> HK@:GBL:MB>L O>K=>E>G => F:KDM OHHKG:F>EBCD HI ;:LBL O:G @>EHH?LHO>K

MNB@BG@ >G H? IHEBMB>D> OHHKD>NK > F:KDM::G=>E>G L<AHFF>E>G P>E F::K => O>K:G=>KBG@>G @BG@>G MHM OHHK DHKM A>>E @>E>B=>EBCD 0HHK GB>NP

DHF>KL P:L LE><AML LIHK:=BL<A IE::ML > ;>LM::G=> HK@:GBL:MB>L DBCD>G G::K >ED::K >G O>KMHG>G K>E:MB>? P>BGB@ BGGHO:MB>O> DK:<AM )F =RG:FB>D >G LE:@DK:<AM M> ;>P>KDLM>EEB@>G SBCG MP>> =BG@>G GH=B@ .>G >>KLM> => CNBLM> F>GL>G OBG=>G >G F>M >ED::K O>K;BG=>G .>G MP>>=> O>>E F>GL>G FH;BEBL>K>G G ;>B=> S:D>G SBCG BG => IKBO:M> L><MHK >>GOHN=B@>K M> K>:EBL>K>G =:G BG => IN;EB>D> L><MHK 1B> BG => IKBO:M> L><MHK >>G BGGHO:MB>? B=>> A>>?M >G =::KOHHK >>G GB>NP> HK@:GBL:MB> PBE HIKB<AM>G A>>?M O>>E FH@>EBCDA>=>G HF ;BCOHHK

;>>E= >>G >KO:K>G MHIF:G:@>K EHL M> P>D>G NBM >>G O:G => :E ;>LM::G=> HK@:GBL:MB>L #G => IN;EB>D> L><MHK BL =:M FH>BEBCD>K =HHK=:M => F>>LM> >KO:K>G MHI;>LMNNK=>KL O:GP>@> => O>KSNBEBG@ FBG H? F>>K O:LMSBMM>G ::G ANG ANB=B@> HK@:GBL:MB> G=>KL @>S>@= C> DNGM GB>M SHF::K O:G D>KD O>K:G=>K>G HF >>G GB>NP ;::GMC> M> ::GO::K=>G

/(


) %7 ='6%8- )

)HD A>M FH;BEBL>K>G O:G O>>E F>GL>G E>>L DE:GM>G BL BG => IKBO:M> L><MHK F:DD>EBCD>K =:G A>M FH;BEBL>K>G O:G O>>E F>GL>G E>>L E>=>G DB>S>KL BG => IN;EB>D> L><MHK > F>>LM@>;KNBDM> F:GB>K HF O>>E GB>NP> DE:GM>G M> P>KO>G BL A>M OH>K>G O:G >>G S>>K DHLM;:K> K><E:F><:FI:@G> EL A>M BGGH

O:MB>O> B=>> F::K @H>= @>GH>@ BL =:G BL >K >>G K>eE> O>KP:<AMBG@ HF PBGLM M> @::G F:D>G G =:GDSBC =B> PBGLMO>KP:<AMBG@ BL A>M FH@>EBCD HF @>E=

O>KLMK>DD>KL H? BGO>LM>>K=>KL M> OBG=>G HF => DHLM;:K> K><E:F><:FI:@G> M> –G:G<B>K>G #G => IN;EB>D> L><MHK HGM;K>>DM =B> PBGLMO>KP:<AMBG@ >G SBCG => –G:G<B>KBG@LFH@>EBCDA>=>G O>>E ;>I>KDM>K ">M FH;BEBL>K>G O:G O>>E F>GL>G F>M ;>I>KDM> –G:G<BeE> FB==>E>G P:L >>G S>>K FH>BS:F> P>@ BG => > >>NP 4B> A>M HFKH>I;>LM>E BG (>=>K

E:G= #G MA>HKB> BL =:M >>G HI>G =>FH<K:MBL<A LM>EL>E P::K B>=>K> <EN; =B> =:M :F;B>>KM >>G IE>DC> BG D:G O>KP>KO>G FBML F>G F::K OHE=H>G=> E>=>G O>KS:F>EM '::K BG => IK:DMBCD ENDM> =:M F::K S>>K P>BGB@>G > AHK=>L P:K>G M> AHH@ (:=:M BG => S>>S>G=>K ,:=BH 0>KHGB<: SBCG NBMS>G=BG@>G FH>LM LM:D>G P>@>GL GB>NP> :GMBIBK:M>GP>M@>OBG@ LE::@=> => 0>KHGB<: )FKH>I )K@:GBL:MB> 0)) >KBG HF O:G:? P>D>EBCDL OB>K NNK K:=BH >G bbG NNK M>E>OBLB>S>G=MBC= ;BGG>G A>M HFKH>ILM>EL>E M> O>KP>KO>G '::K 0>KHGB<: A:= :E >>G >GHKF> :<AM>K;:G >G ;>K>BDM> :EL K:=BHIBK::M =:@>EBCDL >>G @KHM>K ENBLM>KIN;EB>D =:G => MH>GF:EB@> IN;EB>D> K:=BHS>G=>K "BEO>KLNF )F =B> 0>KHGB<: :<AM>K;:G M> FH;BEBL>K>G >G HO>K M> A:E>G HF EB= M> PHK=>G O:G => 0)) P>K= —BGD @>iGO>LM>>K= BG IKHFHMB>M>:FL =B> A>M E:G= =HHKMKHDD>G >G HO>K:E ::GP>SB@ P:K>G P::K O>>E OHED HI => ;>>G P:L 0>KHGB<: DHFM G::K C> MH> =>S> SHF>K )HD => .,)- PBLM MHM A>M HFKH>ILM>E =HHK M> =KBG@>G =:GDSBC >>G IBK:M>G:<AM>K@KHG= ,:=BH (HHK=

S>> >G .0 (HHK=S>> =B> A>M FH@>EBCD F::DM> HF OB: A>M >B@>G F>=BNF F>M O>>E F>GL>G M> <HFFNGB<>K>G SH=:M >K @>>G DHLM;:K> K><E:F><:F

I:@G> @>OH>K= AH>?=> M> PHK=>G #G  ;EBCD>G =B> AHK=>L ::GSB>GEBCD F:DD>EBCD>K @>GHF>G M> DNGG>G PHK=>G =:G BG => C:K>G S>O>GMB@ > P>;LBM> !>>G-MBCE A>>?M HI C:GN:KB => D:G=B=::M HFKH>I *HPG>= GHM:KB>>E HI@>KB<AM )I F::KM P>K= A>M > EB= ;BC@>L<AK>O>G P::KG: *HPG>= :EL :LIBK:GM EB= DHG MH>MK>=>G MHM A>M IN;EB>D> HFKH>I;>LM>E ">M L<ABCG;:K> @>F:D P::KF>> =:M ENDM> BL M>D>G>G= OHHK => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ !>>G-MBCE P>>M => FH@>EBCDA>=>G O:G A>M G>MP>KD NBMLM>D>G= M> ;>GNMM>G K P:K>G @>>G IKHFHMB>M>:FL GH=B@ F>M <= E=AKB=K N9F *GOF=< CGE=F F99J B= LG= <=R= RGE=J HF F>GL>G HO>K M> A:E>G HF EB= M> PHK=>G 1::K BG => > >>NP >>G <HFIE>>M L<ABI OHE@>LMHNP= F>M K:=BHS>G=:II:K:MNNK >>G FBGBF:E> O>K>BLM> EBCDM M> SBCG HF HO>K => =K>FI>E G::K A>M IN;EB>D> HFKH>I;>LM>E M> LM:II>G OHE

LM::M :GGH  >>G P>;EH@

/)


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

0B>K C::K >>K=>K A:= =:MS>E?=> !>>G-MBCE HHD :E => LE:@DK:<AM O:G => G>M

P>KDL:F>GE>OBG@ @>=>FHGLMK>>K= =HHK => 0HEDLDK:GMO>KDB>SBG@ O:G => *>KLHHG O:G A>M $::K M> O>KLCM>K>G !>>G-MBCE KB>I SBCG ;>SH>D>KL HI HF BG =>S> O>KDB>SBG@ F:LL::E HI ,:<A>E ":S>L M> LM>FF>G HHK =>S> HIKH>I P>K= <= 0GDCKCJ9FL OHHK L<ANM @>S>M P:GM ,:<A>E P>K= *>KLHHG O:G A>M $::K  0HHK => 0HEDLDK:GM P:L =>S> O>KDB>SBG@ >>G IK BGLMKNF>GM P::KF>> A>M =:@;E:= ;>HH@=> B>F:G= MHM *>KLHHG O:G A>M $::K NBM M> KH>I>G =B> MHM => O>K;>>E=BG@ LIK:D O:G => @>FB==>E=> 0HEDLDK:GME>S>K '::K ,:<A>E ":S>L => P>=NP> O:G => HO>KE>=>G OHEDLS:G@>K G=Kb ":S>L BL SHG ;>>MC> A>M M>@>GHO>K@>LM>E=> O:G A>M IKH–>E O:G => =HHKLG>> 0HEDK:GME>S>K *HPG>= HI => IN;EB>D> MO >G ,:<A>E ":S>L (>=>KE:G=>K O:G A>M $::K FH>M>G P> AB>K =:G ;EBC F>> SBCG 4BCG =BM =:G => S>@>GBG@>G O:G => >:LR

<K:MB> (>> =:M GB>M F::K A>M SBCG P>E @H>=> OHHK;>>E=>G O:G => >??><MBOB

M>BM >G => LE:@DK:<AM =B> => >:LR<K:MB> ;B>=M '>M *HPG>= A>>?M !>>G-MBCE >>G ;HF @>E>@= HG=>K A>M IN;EB>D> HFKH>ILM>EL>E 1:GM P:M *HPG>= D:G D:G >>G :G=>K> HK@:GBL:MB> HHD 1:M SBCG => ;>P>>@K>=>G>G @>P>>LM OHHK => E>=>G O:G *HPG>= HF SB<A M> E:M>G FH;BEBL>K>G !>PHHG HF=:M A>M D:G BL >>G @>OE>N@>E=> NBMLIK::D HI !>>G-MBCE %E::K;EBCD>EBCD SBCG >K OHE

=H>G=> F>GL>G M> OBG=>G =B> A>M E>ND OBG=>G HF => L:F>GE>OBG@ HI M> L<AN==>G >G BG ;>P>@BG@ M> S>MM>G )F >>G DE>BG> =::= M> O>KKB<AM>G =B> >>G =::=P>KD>EBCD SB<AM;:K> O>K:G=>KBG@ HIE>O>KM S>E?L :EL =B> O>K:G=>KBG@ HI SB<AS>E? GB>M SH >K@ K>E>O:GM BL >L M> @>F:DD>EBCD>K FH>M A>M SBCG HF F>GL>G M> FH;BEBL>K>G OHHK O>K:G=>KBG@>G =B> >>G @KHM>K F::ML<A:II>EBCD H? BG=BOB=N>>E GNM HIE>O>K>G =:G >>G GB>NP> HFKH>I P::KO:G P> GH@ F::K FH>M>G :?P:<AM>G H? =B> B>ML P>S>GEBCDL @::M MH>OH>@>G ::G A>M ;>LM::G=> ::G;H= O:G => IN;EB>D> HFKH>I

QN<ID<EM<IJLJL@K><M<IJ #G => > >>NP P:K>G I>KLHG>>EL >G KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L >>G EN<K:MB>O> BGDHFLM>G;KHG OHHK =:@;E:=NBM@>O>KL > DK:GM P:L A>M IKBF:BK> F>=BNF P::K DE>BG> ::G;B>=>KL >G OK:@>KL >ED::K OHG=>G 0HHK:E => S:M>K=:@DK:G

M>G INBE=>G NBM F>M MB>GM:EE>G I:@BG:L OHE KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L ">M P:L >>G @>;K>DDB@ F>=BNF 1:GM PB> >>G MP>>=>A:G=L )I>E PBE=> DHI>G >G => DK:GM>GDHEHFF>G =HHKPHKLM>E=> MHM ABC >BG=>EBCD >>G H<<:

LBHG O:G A>M @>P>GLM> MRI> >G ;HNPC::K A:= @>OHG=>G ‹ IKBCL G:=>K HO>K

>>G M> DHF>G ‹ >G O>KOHE@>GL A>M M>E>?HHGGNF>K O:G => O>KDHI>G=> I:KMBC ;>E=> P>K= F>>LM:E M>E>NK@>LM>E= =HHK=:M => :NMH A>MSBC M> =NNK P:L A>MSBC G>M O>KDH<AM P:L A>MSBC M> ;>SB<AMB@>G P:L ::G => :G=>K> D:GM O:G A>M E:G= G => <A:KF:GM> A>>K =B> >>G NNK ;>SB@ P:L F>M >>G NBMOH>KB@> KHF:GMBL<A> ;KB>? HF >>G OKHNP M> BFIHG>K>G =B> >K OHE@>GL A::K <HGM:<M

:=O>KM>GMB> :=KDAKL FA=L GF99FLJ=CC=DABC NBMS:@ FH>LM >>KLM >>G P>>D BG LI:G

/*


) %7 ='6%8- )

GBG@ HI A::K :GMPHHK= P:<AM>G HF O>KOHE@>GL M> L<AKBDD>G O:G A>M I:L?H

MHHMC> =:M S> A:= ;BC@>LEHM>G '::K >K P:L GB>ML ;>M>KL =NL HHD => S:M>K=:@ >KHI INBE=>G => =:@;E:

=>G P>>K NBM F>M MB>GM:EE>G I:@BG:L OHE O>KL> KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L .HM=:M BGM>KG>M SBCG BGMK>=> =>>= >G => OK:@>KL >G ::G;B>=>KL ::G >ED::K P>K=>G @>DHII>E= E:G@L =B@BM:E> G>MP>KD>G BGG>G >GD>E> C:K>G O>K=:FIM>G => EN<K:MB>O> BGDHFLM>G;KHGG>G O:G => =:@;E:=NBM@>O>KL P:GM => GB>NP> G>MP>KD>G ;E>D>G ::GSB>GEBCD LG>EE>K @H>=DHI>K >G >?–<BeGM>K M> SBCG =:G A>M HN=> F>=BNF 1B> HI >>G H<<:LBHGLBM> A>M ::G;H= :?LI>NKM D:G F>M ;>ANEI O:G => SH>D?NG<MB> ;BCOHHK;>>E= >>G L>E><MB> F:D>G O:G :EE> MP>>=>

A:G=L )I>EL BG >>G LMK::E O:G MB>G DBEHF>M>K >G OBG=M O>KOHE@>GL I>K ::G@>

;H=>G :NMH >>G AH>O>>EA>B= >LL>GMBeE> IKH=N<MBG?HKF:MB> =B> P>E MB>G D>>K SH NBM@>;K>B= BL :EL => MP>> \ =KB> LNFFB>K> K>@>EMC>L BG => KN;KB>DL:=O>K

M>GMB> BG => DK:GM G => <A:KF:GM> A>>K =B> HI >>G =:MBG@LBM> SBCG :O:G<>L F::DM D:G >>KLM ?HMHL ;>DBCD>G OHHK ABC SB<A HI >>G E:G@> KHF:GMBL<A> ;KB>? LMHKM G ABC AH>?M HHD GB>M F>>K >>G P>>D M> P:<AM>G HI :GMPHHK= '>M >>G ;>>MC> @>END A>>?M ABC GH@ =>S>E?=> =:@ >>G =:M> G PB> HI SH>D BL G::K >>G ANBL DBCDM GB>M F>>K ;BC => KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L BG => DK:GM F::K @::M >>KLM G::K NG=: GE :EP::K => ANBS>G M> ;>SB<AMB@>G SBCG F>M >>G OBK

MN>E> ?HMH@K:–L<A> MHNK =HHK :EE> O>KMK>DD>G ::K D:G S>E?L => O>KEB<AM> >M:E:@> O:G => F:D>E::K BG => PBGD>ELMK::M GB>M M>@>GHI P::K I>K ANBL =HHK@::GL PHK=M OHELM::G F>M bbG >GD>E ?HMHHMC> O:G => ;NBM>GD:GM O:G => PHGBG@ )HD => NBM@>O>KL O:G ;H>D>G P>K=>G BG  @><HG?KHGM>>K= F>M >>G BGM>K>LL:GM G>O>G>??><M O:G => SP>KF .HM =B> MBC= P:K>G => F:KDM>G OHHK GB>NP> ;H>D>G >G OHHK @>;KNBDM> ;H>D>G ;>AHHKEBCD @>L<A>B=>G GMBJN:

KB:M>G >G KHFF>EF:KDM>G SBCG @>EB>?=> IE::ML>G OHHK ;H>D>GEB>?A>;;>KL F::K >B@>GEBCD :EE>>G F::K @>L<ABDM OHHK =B> <:M>@HKB> ;H>D>GDHI>KL =B> SB<A PBE E:M>G O>KK:LL>G =HHK P:M F>G MH>O:EEB@ M>@>GDHFM BG A>M ::G;H= '::K PB> ><AM HI SH>D P:L G::K bbG LI><B–>D> ;H>DMBM>E DHG =:@>GE:G@ O>K@>>?L =HE>G =HHK A>M HG@>HK=>G=> >G S>>K @>?K:@F>GM>>K=> ::G;H= 1B> >>G LI><B–>D> MBM>E SH<AM FH>LM ;BC => ;H>DA:G=>E >>G GB>NP >Q>FIE::K ;>LM>EE>G .HM=:M HE <HF BG F::KM  >>G K>OHENMB> HGMD>M>G=> =HHK A>M @>?K:@F>GM>>K=> ::G;H= O:G O>E> DE>BG> MP>>=>A:G=L;H>D>GO>KDHI>KL ::G >ED::K M> DHII>E>G >G L:F>G M> ;K>G@>G BG bbG @>HK=>G=> >G MK:GLI:

K:GM> =:M:;:L> .P>>eGA:E? C::K E:M>K A>>?M HE <HF >>G G>MP>KD @><K>e>K= O:G F>>K =:G I:KMB<NEB>K> >G L>FBIKH?>LLBHG>E> O>KDHI>KL O:G MP>>=>A:G=L ;H>D>G BM G>MP>KD A>>?M HG;>=H>E= HHD >>G @KHM> BFI:<M HI => F:KDM OHHK GB>NP> ;H>D>G 1:GM >>G ;H>DDHI>K =B> ;BC HE <HF HI SH>D @::M G::K >>G GB>NP >Q>FIE::K O:G >>G LI><B–>D> ;H>DMBM>E DKBC@M :NMHF:MBL<A HHD >>G HO>KSB<AM O:G => ;>L<ABD;:K> MP>>=>A:G=L >Q>FIE:

K>G O:G =:M ;>MK>??>G=> ;H>D EL A>M IKBCLO>KL<ABE MNLL>G GB>NP >G @>;KNBDM

/+


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

@KHHM BL O>KL<ANB?M => OK::@ O:G GB>NP G::K @>;KNBDM M>F>>K =::K >>G ::G

SB>GEBCD =>>E O:G A>M :LLHKMBF>GM @>;KNBDM> ;H>D>G BG GB>NPLM::M BL H? S>E?L HG@>E>S>G > ::G;B>=>KL O:G GB>NP> ;H>D>G A>;;>G @>>G D>NS> S> FH>M>G ANG IKBCS>G O>KE:@>G >G H? @H>=DHI> >=BMB>L HI => F:KDM ;K>G@>G %E:LLB>D> ;H>DMBM>EL =B> OHHKA>>G HF => SHO>>E C::K A>K=KNDM P>K=>G PHK=>G M>@>GPHHK=B@ :E FBG=>K O::D A>K=KNDM =HHK=:M => OK::@ K>E:MB>? @>KBG@ BL >G =::K >>G ::G;H= O:G MP>>=>A:G=L >Q>FIE:K>G M>@>GHO>K LM::M =:M ‹ :G=>KL =:G OHHKA>>G ‹ S>>K MH>@:GD>EBCD BL

QN<ID<E9<;I<@><E;<K8@C?8E;<C #G => F>>LM> L><MHK>G S:@>G PBGD>EL BG  ANG HFS>M ?HKL M>KN@EHI>G )FS>M=:EBG@>G O:G IKH<>GM H? F>>K P:K>G @>>G NBMSHG=>KBG@>G )O>K A>M :E@>F>>G PHK=M => ><HGHFBL<A> K><>LLB> :EL AHH?=L<ANE=B@> ::G@>P>

S>G F::K A>M BL S>>K => OK::@ H? =:M P>E => ;>E:G@KBCDLM> HHKS::D BL %HI>KL >G O>KDHI>KL P>M>G >ED::K LM>>=L ;>M>K M> OBG=>G OB: => =B@BM:E> G>MP>KD>G 4H:EL => =:@;E:=>G ANG BGDHFLM>G NBM KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L S:@>G P>@

@EBII>G G::K @>LI><B:EBL>>K=> OK::@ >G ::G;H=P>;LBM>L SH O>KEB>S>G =>M:BEA:G=>E:K>G LM>>=L F>>K M>KK>BG ::G O>E> =NBS>G=>G @>LI><B:EBL>>K=> P>;PBGD>EL ::KG::LM BL SB<A BG K:I M>FIH >>G @>A>>E GB>NP> F:KDM ::G A>M HGM

PBDD>E>G =B> => MK:=BMBHG>E> =>M:BEA:G=>E LM>>=L F>>K <HG<NKK>GMB> ;>SHK@M #G >>G @KH>B>G= ::GM:E ANBLAHN=>GL SBCG ':KDMIE::ML GE >G LHHKM

@>EBCD> P>;LBM>L A>M IKBF:BK> O>KDHHID:G::E @>PHK=>G 1:L => F:KDM OHHK MP>>=>A:G=L :KMBD>E>G MHM OHHK DHKM GH@ ;>I>KDM MHM >>G ::GM:E LI><B–>D> IKH=N<M>G M>@>GPHHK=B@ D:G F>G HI ':KDMIE::ML @>KB<AM SH>D>G G::K bED PBEE>D>NKB@ :KMBD>E 1B> E:FBG::M PBE E>@@>G BG >>G DBG=>KD:F>KMC> OBG=M :EMBC= P>E >>G I:KMB<NEB>K> ::G;B>=>K =B> GH@ >>G K>LMI:KMBC A>>?M EB@@>G =B> OHE=H>G=> BL OHHK =:M D:F>KMC> MANBL (B>NP =NL #G => O>KI:DDBG@ GH@ .>@>G >>G ;H=>FIKBCL H? LHFL S>E?L @K:MBL :? M> A:E>G ::K D:G @>>G E:FB

G::MO>KDHI>K M>@>G <HG<NKK>K>G :GDSBC => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL A>M @>?K:@F>GM>>K=> >G HGHO>KSB<AM>EBCD> ::G;H= MK:GLI:K:GM @>PHK=>G >G HGMLM::G GB>NP> F:KDM>G 1B> ;BCOHH;>>E= LMH>E>G BGMH>MLM >G SBCG >B@>G IHLM<H=> D:G SHF::K ::G;B>=BG@>G SB>G ;BGG>G >>G LMK::E O:G DBEHF>M>K ">M ::G;H= BL G:=>K @>LI><B–<>>K= 1> DNGG>G DB>S>G OHHK O>KL<ABEE>G=> IKBCL

<:M>@HKB>eG 0HHK GB>NP SH @H>= :EL GB>NP H? OHHK @>;KNBDM 1> DNGG>G L>E><M>K>G HI A>M ::GM:E LMH>E>G =:M => :=O>KM>>K=>K ::G;B>=M )? HI A>M F:M>KB::E O:G => ::G@>;H=>G LMH>E>G AHNM DNGLMLMH? E>>K F>M::E KB>M H? LMH? (>M SH:EL ;BC => MP>>A:G=L;H>D>GF:KDM O:G HE <HF HGMLM::G HHD AB>K G>O>G>??><M>G HI => IKBCLOHKFBG@ BG => GB>NPF:KDM 1:GM HO>K:E P::K <HN

/,


) %7 ='6%8- )

K:GM> F:KDM>G OHHK @>;KNBDM> @H>=>K>G HGMLM::G =H>M A>M ?>GHF>>G J=KL

O99J<= SBCG BGMK>=> NMHF>KD>G =B> >KHF ;>D>G= LM::G =:M => M> O>KP:<A

M>G K>LMP::K=> AHH@ BL DNGG>G >>G AH@>K> IKBCL OK:@>G OHHK GB>NP> :NMHL > C:K>GE:G@> ?HKL> IKBCLLMBC@BG@>G HI => ANBS>GF:KDM P>K=>G O>KHHKS::DM =HHK => O>KP:<AMBG@ =:M => K>LMP::K=> S>E?L @KHM>K SHN SBCG =:G => ::G

L<A:?P::K=> 0HHK >ED IKH=N<M P::KOHHK >>G <HNK:GM> MP>>=>A:G=LF:KDM HGMLM::M @::M => K>LMP::K=> HGA>KKH>I>EBCD BGOEH>= NBMH>?>G>G HI => GB>NPIKBCL )HD A>M ::GDHHIKBLB<H PHK=M DE>BG>K ;BC A>M ;>LM::G O:G >>G <HNK:GM> MP>>

=>A:G=LF:KDM K BL FBG=>K K>=>G OHHK ::GDHHIMPBC?>E FBG=>K D:GL HI >>G FBLDHHI 1:GM PB> LIBCM A>>?M O:G SBCG ::GDHHI O>KDHHIM =>S> @>PHHG P>>K =HHK 4H BL A>M OHHK F>GB@ @>KHNMBG>>K=> ':KDMIE::ML@>;KNBD>K :E => @>PHHGLM> S::D O:G => P>K>E= HF HI @H>= @>END ;BCOHHK;>>E= >>G MP>>=>

A:G=L =>LB@G>KLIBCD>K;KH>D M> DHI>G EL => ;KH>D G: HGMO:G@LM GB>M ;EBCDM M> I:LL>G LM::M ABC GH@ =>S>E?=> =:@ HIGB>NP HI ':KDMIE::ML >G PHK=M ABC ;BGG>G MP>> =:@>G ::G >>G :G=>K =HHKO>KDH<AM (B>M :EE>>G => F:KDM>G PHK=>G <HNK:GM>K HHD => IKBCS>G HI =B> F:KD

M>G PHK=>G LM>>=L NGB?HKF>K 1:GM G>M SH:EL HI => >??><M>G;>NKS>G =H>M HHD HI ':KDMIE::ML A>M ><HGHFBL<A> ?>GHF>>G HJABK9J:ALJ9?= :E SBCG BGMK>=> EL => =HEE:K HI => O:ENM:F:KDM BG K:GD?NKM DHKMLMHG=B@ >>G MB>G=> >NKH<>GM @H>=DHI>K BL =:G HI => ;>NKL O:G FLM>K=:F IKH–M>K>G O:ENM:

:K;BMK:@>:GM>G ‹ A:G=>E::KL BG IKBCLO>KL<ABEE>G ‹ O:G =:M IKBCLO>KL<ABE =HHK =HEE:KL BG M> DHI>G BG K:GD?NKM >G HGFB==>EEBCD =HHK M> O>KDHI>G BG FLM>K=:F G>M SHE:G@ MHM=:M => DH>KL>G HI ;>B=> ;>NKS>G P>>K @>EBCD SBCG 4H HHD HI ':KDMIE::ML P::K E>@BH :F:M>NKA:G=>E::KL @>E= O>K=B>G>G =HHK M> @H>=DHHI @>IKBCL=> :MBD>E>G BG M> DHI>G >G =B> HGFB==>EEBCD P>>K =HHK M> O>KDHI>G M>@>G => @:G@;:K> IKBCL

/-


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

:i`j`j6DXibkgcXXkj ,IXMWLIIPQSIMPMNOMRXIWGLEXXIRLSIKVSSXHIFMNHVEKIZERHIX[IIHI LERHWQEVOXMWEERHISQ^IXHEPMRKIRMRHIHIXEMPLERHIP,IXIJJIGX[SVHX [EEVWGLMNRPMNOSRHIVWGLEXHSSVHEXHIXVERWEGXMIWSRXFVIOIRMRHISJ´GMtPI IGSRSQMWGLIWXEXMWXMIOIR,IXOERRMFEPMWEXMIIJJIGXZERHIX[IIHILERHW QEVOXZEVMIIVXTIVTVSHYGXWSSVX;MIIIRX[IIHILERHWFSIOOSSTX OSSTXQMWWGLMIRSSORSKIIRRMIY[FSIO1EEV[MIIIRX[IIHILERHW OMRHIV[EKIROSSTXOSSTX[EEVWGLMNRPMNOKIIRRMIY[IOMRHIV[EKIR (IWXEXMWXMIOIRZER1EVOXTPEEXW^MNRIIRMRHMGEXMIZSSVHII\TPSWMIZI SQ^IXKVSIMSTHIX[IIHILERHWQEVOX-RHIFIKMRHEKIRZER1EVOXTPEEXW [IVHIRIVXSXRMIY[IEHZIVXIRXMIWTIVHEKSTHIWMXIKITPEEXWX 8MIRNEEVPEXIV^MNRSTIPOQSQIRXQIIVHERZMNJQMPNSIREHZIVXIRXMIWXI ^MIRIR[SVHIRIVHEKIPMNOWVYMQRMIY[IEHZIVXIRXMIWKITPEEXWX 7MRHWHISTVMGLXMRKZER1EVOXTPEEXWMR^MNRIVEPVYMQQMPNSIR EHZIVXIRXMIWKITPEEXWX,IXEERXEPKITPEEXWXIEHZIVXIRXMIWMWMRHIEJKIPS TIRHVMINEEVZIVZMNJZSYHMKH(EKIPMNOWXVIOXHIWMXIVYMQX[IIQMPNSIR FI^SIOIVWHMIKIQMHHIPHEGLXXMIROIIVTIVQEERHXIVYKOIVIR)R[MI RSKHEGLXHEXHIHMKMXEPIVSQQIPQEVOXZSSVEPIIRZIVOSSTOEREEPMWZSSV HIPEEKWXIIGSRSQMWGLIOPEWWIRZIVKMWX^MGL1EVOXTPEEXWRPZIV[IPOSQX REQIPMNOQIIVHER^IWQMPNSIRYRMIOIFI^SIOIVWTIVQEERH

>F<;<QN<ID<E#JC<:?K<QN<ID<E EL => G:MBHG:E> HF;N=LF:G SBCG C::KO>KLE:@ HO>K  ::G => .P>>=> %:F>K ::G;B>=M L<A>MLM ABC >>G LHF;>K ;>>E= O:G ;NK@>KL =B> O>KLMKBDM K:D>G BG => ;NK>:N<K:MB> O:G => HO>KA>B= > ;NK@>K OH>EM SB<A HGF:<AMB@ "BC DKBC@M M> F:D>G F>M O>E> BGLM:GMB>L P::K GB>F:G= SB<A O>K:GMPHHK=>

EBCD OH>EM >G P::K ABC O:G A>M D:LMC> G::K => FNNK PHK=M @>LMNNK= > ;NK@>K LG:DM G::K FBG=>K ;NK>:N<K:MB> )GF:<AM BL A>M LE>NM>EPHHK= G =:M O>KDE::KM => @KHM> ::GMK>DDBG@LDK:<AM O:G => >:LR<K:MB> :LR<K:MB> BL A>M :GMPHHK= HI =B> HGF:<AM 1:GM >:LR<K:MB> BL SbE? BG :<MB> DHF>G >G =BG@>G =H>G =B> :E LG>E SB<AM;::K K>LNEM::M HIE>O>K>G :M O>KDE::KM P::KHF SHO>>E F>GL>G ;>E:G@>EHHL :KMBD>E>G L<AKBCO>G OHHK 1BDBI>=B: G =:M O>KDE::KM FBLL<AB>G HHD P>E P::KHF SHO>>E F>GL>G EB= PHK=>G O:G *HPG>= ">M SB<AM;:K> K>LNEM::M BL => ;>EHGBG@ ">M @>OH>E GB>M E:G@>K F:<AM>EHHL M> SBCG G =:G F::DM A>M GB>M SHO>>E NBM H? =:M SB<AM;:K> K>LNE

M::M M>G @NGLM> O:G C>S>E? BL H? M>G @NGLM> O:G C> HK@:GBL:MB> H? M>G @NGLM> O:G >>G ;>M>K> P>K>E= B>S>E?=> HF;N=LF:G LMBIM GH@ B>ML HIF>KD>EBCDL ::G BC >>G <HG@K>L HO>K OKHNP>G;>LGBC=>GBL P:K>G F::K EB>?LM OBC? ;>PBG=LEB>=>G ::GP>SB@

/.


) %7 ='6%8- )

> HF;N=LF:G OK::@M SB<A :? H? =:M GB>M >>G ;>>MC> M> O>>E O:G A>M @H>=> BL >G M>K><AM> OK::@ 1:GM AH> ;>E:G@KBCD A>M HG=>KP>KI OKHNP>G;>LGBC=>

GBL HHD BL >K O:EM GB>M M> HGMD>GG>G =:M >K GH@ M:EEHS> :G=>K> :<MN>E> IHEB

MB>D> =BL<NLLB>L SBCG =B> FBGLM>GL G>M SH ;>E:G@KBCD SBCG G :EL =::K >>G <HG@K>L HO>K PHK=M @>AHN=>G SBCG >K F>>LM:E GNE ;>PBG=LEB>=>G ::GP>SB@ %HKMHF => ::G=:<AM BL HI SBCG S:<AMLM @>S>@= >>G ;>>MC> HG@>EBCD O>K=>>E= '::K AH> DHFM =:M > F>>LM OHHK => A:G= EB@@>G=> NBME>@ BL =:M => HK@:GBL:MHK>G O:G =:M <HG@K>L HO>K OKHNP>G;>LGBC=>GBL >>G <HFIEBF>GM O>K=B>G>G #G => SP>KF KHG= =B> <HG@K>LHK@:GBL:MB> SBMM>G P::KL<ABCGEBCD LM>KD> O>K;BG=>KL D>G

G>KL >G O>KDHI>KL SB> AHH?=LMND .@= .AHHAF? *GAFL ‹ ':E<HEF !E:=P>EE =B> >K OB: => <HGG><MB>L BG ANG G>MP>KD>G BG @>LE::@= SBCG HF A>M <HG@K>L ;HO>G ::G => IKBHKBM>BM>GEBCLM O:G OBC? O>KL<ABEE>G=> FBGBLM>KL >G LM::MLL>

<K>M:KBLL>G M> DKBC@>G #G L<AKBE <HGMK:LM AB>KF>> LM::M => IHEBMB>D> ::G=:<AM =B> ;BCOHHK;>>E= PPP DEHDD>GENB=>KHGEBG> GE O>KDKBC@M )I =>S> P>;LBM> PHK=>G IHEBMB>D> FBLLLM:G=>G ::G => D::D @>LM>E= =HHK >>G OHHKF:EB@ CHNKG:EBLM O:G (,

"9F<=DK:D9< =B> =::KOHHK S>>K @>=>@>G >G =B>I@K:O>G= HG=>KSH>D =H>M > L<A:G=:E>G =B> AB>K ::G => HK=> PHK=>G @>LM>E= =H>G BG ;>E:G@ S>D>K GB>M HG=>K OHHK => IKH;E>F:MB>D O:G => OKHNP>G;>LGBC=>GBL > AH>O>>EA>B= =H<NF>GM:MB> BL HO>KP>E=B@>G= 0:G MBC= MHM MBC= PHK=M %EHDD>GENB=>K

HGEBG> BG >>G :<MN:EBM>BM>GIKH@K:FF: @>GH>F= 4H GN >G =:G K::DM => P>;LBM> O>KPBDD>E= BG K><AMLS:D>G >G PBGM =B> =:G F>>LM:E '::K LM>>=L @::M => HIA>? :EL >>G G:<AMD::KL NBM > LE:@DK:<AM BL F::K @>KBG@ '>G LE::@M >K F::K GB>M BG HF ;HO>G ::G => IKBHKBM>BM>GEBCLM O:G ;>PBG=LEB>=>G M> DHF>G "H> SHN =:M DHF>G 'BLL<AB>G SBCG => HG=>KP>KI>G M> SP::K 1>EEB<AM BL => LGF= G> NGA;= GB>M @H>= 'BLL<AB>G LI>>EM %EHDD>GENB=>KHGEBG> M> O>>E HI => F:G 'BLL<AB>G BL => PBCS> O:G <HFFNGB<>K>G GB>M >:LR<K:MBL<A @>GH>@ M> O>>E => HN=> OHKF O:G <HFFNGB<>K>G F>M GB>NP> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G 1:GM ;BC %EHDD>GENB=>KHGEBG> EB@M A>M :<<>GM F>>K HI >>GSBC=B@ S>G=>G =:G HI =B:

EHH@ >G L:F>GP>KD>G '::K HG@>:<AM P>ED> ?:<MHK>G >>G KHE LI>E>G D:G F>G LM>EE>G =:M BG => SP>KF KHG= %EHDD>GENB=>KHGEBG> DE::K;EBCD>EBCD GB>M SNED> LM>KD> O>K;BG=>KL D>GG>KL >G O>KDHI>KL SBMM>G :EL BG => SP>KF KHG= A>M OKHNP>G;>LGBC=>GBL<HG@K>L %>GG>EBCD ;>LM::M >K SHB>ML :EL @H>=> SP>K

F>G >G LE><AM> SP>KF>G :EL C> G::K LE:@DK:<AM DBCDM 0HHK %EHDD>GENB=>K

HGEBG> BL A>M M> AHI>G =:M SB<A LM>KD> O>K;BG=>KL D>GG>KL >G O>KDHI>KL ;BC => SP>KF OH>@>G B> DNGG>G P>EEB<AM A>M LAHHAF? HGAFL ;>K>BD>G bG =BG@ BL S>D>K [EL A>M LAHHAF? HGAFL ;>K>BDM PHK=M =:G D:G A>M HHD A>>E LG>E @::G :G BL => SP>KF GB>M F>>K M> LMNBM>G >A:EO> @H>=> >G LE><AM> SP>KF>G SBCG >K HHD GH@ E>ND> SP>KF>G 1B> ;BCOHHK;>>E= —:LA FH; BFIKHO >O>KRPA>K> H? FI >QI>KBF>GM BG SBCG

//


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

SH>DF:<ABG> BGMBDM OBG=M OHHK;>>E=>G O:G >QI>KBF>GM>E> EN=B>D> >:LR

<K:MBL<A> :<MB>L SH:EL =NBS>G= F>GL>G =B> SB<A O>KS:F>E>G HI >>G @KHHM MK>BGLM:MBHG >G =:G HF >Q:<M  NNK :EE>F::E M>@>EBCD =>S>E?=> KBG@MHG> HI ANG M>E>?HHG E:M>G DEBGD>G >G =::KF>> :K@>EHS> OHHK;BC@:G@>KL BG HII>KLM> LM::M O:G O>KP:KKBG@ ;K>G@>G > =>>EG>F>KL D>GG>G >ED::K GB>M 4> A>;;>G SB<A OB: BG?HKF>E> G>MP>KD>G E:M>G FH;BEBL>K>G >S> :<MB>L SBCG @>PHHG @K:IIB@ ABE:KBL<A H? =>LGHH=L DBG=>K:<AMB@ :?A:GD>EBCD O:G B>=>KL @>OH>E OHHK ANFHK ">M GNM BL GBABE ">M FHMB>? O:G => =>>EG>F>KL EBCDM GB>M O>>E O>K=>K M> @::G =:G !>PHHG HF=:M A>M D:G '::K BGMNLL>G MHG>G => =>>EG>F>KL P>E FHHB ::G =[M A>M D:G 1:GM BG P:L SHG :<MB> GB>M FH@>EBCD GH@ :?@>SB>G O:G A>M ?>BM =:M => FH;B>E> M>E>?HHG MH>G GH@ GB>M SH PBC= O>KLIK>B= P:L #G A>M MBC=I>KD OkkK => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ P:L A>M FH;BEBL>K>G O:G PBEE>D>NKB@> HG;>D>G=>G A>M FHGH

IHEB> O:G => MHI O:G => ABeK:K<AB>eG H? O:G => F>=B: E:LAFH;L MHG>G ::G =:M => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ GB>NP> MHHEL A>>?M OHHKM@>;K:<AM P::KF>> BG=BOB=N>G >>G NBME::MDE>I DNGG>G OBG=>G OHHK ANG @>OH>E O:G HGF:<AM BG => ABeK:K<ABL<A> L:F>GE>

OBG@ '::K :EL A>M FH@>EBCD ;EBCDM HF BG G>MP>KD>G F>GL>G M> FH;BEBL>K>G HF @>S:F>GEBCD B>ML @K:IIB@L M> =H>G =:G BL A>M =NL HHD FH@>EBCD HF =B> F>GL>G @>S:F>GEBCD B>ML GNMMB@L M> E:M>G =H>G > M>@>GA:G@>K =::KO:G BL =:M =B>S>E?=> FH@>EBCDA>=>G HHD @>;KNBDM DNGG>G PHK=>G OHHK FBG=>K E>ND> FH;BEBL:MB>L &>ND> SP>KF>G G:K> SP>KF>G 1:GM OH>M;:EAHHEB@:GL H? :G=>K> K>EL<AHII>KL A>;;>G GB>M E:G@>K >>G OH>M;:ELM:=BHG GH=B@ OHHK ANG HGMPKB<AM>G=> @KH>IL:<MBOBM>B

M>G #G :N@NLMNL  S>B => PHHK=OH>K=>K O:G => @KHHMLM> IHEBMB>O:D;HG= BG =:@;E:= .JGMO G::K ::GE>B=BG@ O:G >>G <HFIE>>M NBM => A:G= @>EHI>G AHNL>?>>LM HI A>M LMK:G= O:G "H>D O:G "HEE:G= ">M ;>@HG BG >G KHG= OH>M;:ELM:=BHGL F::K GN P> =::K => LBMN:MB> F>>K >G F>>K HG=>K <HGMKHE> A>;;>G O>KIE::MLM A>M IKH;E>>F SB<A G::K ;BCOHHK;>>E= >O>G>F>GM>G  "BC GH>FM =BM A>M O9L=J:=<=>>=;L 1:M C> HI => >G> IE::ML => DHI BG=KNDM =NBDM >K@>GL :G=>KL P>>K HI #G => ABeK:K<ABL<A> L:F>GE>OBG@ BL F>G O:G G:MNK> @>G>B@= =BM P:M>K

;>=>??><M M> G>@>K>G > MHI O:G => ABeK:K<AB> BL O>K:GMPHHK=>EBCD >G A>M OHED >BLM K><AMLMK>>DL> F::MK>@>E>G O:G => :NMHKBM>BM>G ::KHF EB@M A>M BG => O>KP:<AMBG@ =:M >K BG => MH>DHFLM F>>K >K F>>K IHEBMB>;>O>BEB@BG@ ;BC >O>G>F>GM>G S:E DHF>G > —:LAFH;L MHG>G ><AM>K ::G =:M SNED> F::MK>

@>E>G <HGMK:IKH=N<MB>? SBCG 1:GM :EL => IHEBMB> >K :E BG LE::@M HF => >O>G>

F>GM>G O>BEB@ M> F:D>G =:G DNGG>G => O>K:GMPHHK=>EBCD> :NMHKBM>BM>G A>M P:M>K;>=>??><M O>KP:<AM>G :G D:G A>M SHF::K @>;>NK>G =:M :E =B> AHHEB

@:GL <HFIE>>M HGO>KP:<AM HF >Q:<M  NNK @>EBCDMBC=B@ HI >>G @KHHM MK>BGLM:MBHG HI=NBD>G G =:G BL A>M F::K M> AHI>G =:M S> :EE>>G F::K :EE>

F::E M>@>EBCD =>S>E?=> KBG@MHG> E:M>G DEBGD>G

/0


) %7 ='6%8- )

:8EËK9<8KK?<D6AF@EK?<D > DE:LLB>D> ?HNM =B> HK@:GBL:MB>L DNGG>G F:D>G :EL S> @><HG?KHGM>>K= PHK=>G F>M BGGHO:MB>L O:G GB>NP> <HG<NKK>GM>G BL A>M HGMD>GG>G O:G => F>>KP::K=> =B> =B> BGGHO:MB>L ;B>=>G $> DNGM :EL >QIEHBM:GM O:G => I::K

=>GMK:F P>E A>>E A:K= KH>I>G =:M => GB>NP> LMHHFMK:F >>G HGO>BEB@ HG;>MKHNP;::K >G HG@>P>GLM :EM>KG:MB>? BL F::K => O>KOH>KL<HGLNF>GM =>GDM =::K MH<A ><AM A>>E :G=>KL HO>K .H<A BL HGMD>GGBG@ SHG ;>>MC> => LM:G=::K=K>:<MB> B> K>:<MB> BL ILR<AHEH@BL<A P>E O>KDE::K;::K >G =>>EL GH@ M> K><AMO::K=B@>G HHD P:GM => O>KGB>NP>KL A>;;>G ANG IKHMHMRI>L O::D GH@ E:G@ GB>M O>KOHEF::DM >G D:FI>G GH@ F>M ::GEHHIIKH;E>F>G :M @HE= ;BCOHHK;>>E= OHHK => >>KLM> HGEBG> NBM@>O>KL =B> >>G :EM>KG:MB>? F>=BNF ::G;H=>G OHHK => KN;KB>DL:=O>KM>GMB> BG => DK:GM >S> P>;LBM>L A:==>G ::GO:GD>EBCD M> P>BGB@ ::G;H= O:G :=O>KM>GMB>L >G DK>@>G =::K

=HHK M> P>BGB@ ;>SH>D>KL G HF=:M >K SH P>BGB@ ;>SH>D>KL P:K>G P>K=>G >K F::K P>BGB@ GB>NP> :=O>KM>GMB>L @>IE::MLM >S> P>;LBM>L P:K>G =NL @>>G L>KB>NS> <HG<NKK>GMB> OHHK DK:GM>GNBM@>O>KL '::K SH=K: => >QIEHB

M:GM>G O:G =>S> GB>NP> F>=B: >KBG LE::@=>G HF => OB<B>NS> <BKD>E M> =HHK

;K>D>G P:L A>M A>D O:G => =:F >G ;>@HG => F:KDM O:G KN;KB>DL:=O>KM>G

MB>L F:LL::E M> O>KL<ANBO>G G::K BGM>KG>M 1:GM => <HGLNF>GM HGM=>DM =:M A>M GB>NP> :=O>KM>GMB>F>=BNF ;>M>K LG>EE>K >G @H>=DHI>K BL > =:@;E:=

NBM@>O>KL =B> =:G GH@ LM>>=L => F>>KP::K=> O:G => O>KGB>NP>KL HGMD>G

G>G >G => <HG<NKK>GMB>LMKBC= ::G@::G =HHK M> BGO>LM>K>G BG ANG :<AM>K

A::E=> IKH=N<M LE::G => IE:GD FBL > F>>LM> NBM@>O>KL DHS>G =:G HHD OKH>@ H? E::M OHHK => >GB@> D:GLKBCD> LMK:M>@B> A> QGM ;9FL :=9L L@=E BGAF L@=E 4> HGMPBDD>E=>G ANG >B@>G HGEBG>F>=B: OHHK KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L H? S> G:F>G >>G O:G => GB>NP> <HG<NKK>GM>G HO>K G I>K L:E=H @BG@>G S> >K O::D HI OHHKNBM 1:GM => OHHKF:EB@ <A>? HGM:<M:=O>KM>GMB>L ;BC A>M H<A

M>G=;E:= =B> OHHKA>>G HI S:M>K=:@H<AM>G= M>OK>=>G @KHF=> :EL ABC P>>K >>G I::K AHG=>K= <HGM:<M:=O>KM>GMB>L BG SBCG DK:GM MNK?=> BL GN <A>? @>PHK=>G O:G => =:MBG@LBM> O:G SBCG DK:GM >G D:G GN HI S:M>K=:@H<AM>G= >>G I::K AHG=>K==NBS>G= <HGM:<M:=O>KM>GMB>L MNKO>G >M:BEA:G=>E::KL =B> @><HG?KHGM>>K= PHK=>G F>M HFS>M=:EBG@>G =HHK

=:M >>G =>>E O:G ANG HFS>M P>@LENBIM G::K :EE>KE>B P>;PBGD>EL FH>M>G SB<A F>>K =:G HHBM :?OK:@>G P:M OHHK MH>@>OH>@=> P::K=> SBC >B@>GEBCD E>O>

K>G 0HHK O>E>G ;>LM::M =B> P::K=> NBM GB>M F>>K =:G => HN=> A:G=>EL?NG<

MB> O:G A>M HO>K;KN@@>G O:G MBC= >G :?LM:G= > P::K=> O:G ANG L>KOB<> >G :=OB>L?NG<MB> PHK=M O::D L<AKHF>EBCD HO>KL<A:M #G LM>>=L F>>K IKH=N<M<:

M>@HKB>eG LE:@>G BGGHO:MB>O> P>;PBGD>EL >KBG HF =B> HN=> A:G=>EL?NG<MB> O>>E ;>M>K >G >?–<BeGM>K M> O>KKB<AM>G =:G => DE:LLB>D> PBGD>EB>K > @H>=> P>;PBGD>EL @>O>G ;>M>K> IKH=N<MBG?HKF:MB> =:G A>M PBGD>EI>KLHG>>E F>>K L>KOB<> =:G => DE:GM>G;:EB> >G S> DNGG>G @H>=DHI>K E>O>K>G P:GM S> AH>O>G FBG=>K M> BGO>LM>K>G BG PBGD>EOHHKK::= ‹ LHFFB@> P>;PBGD>EL

0'


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

A>;;>G GB>M >>GL >>G OHHKK::= ‹ >G ANG ANBLO>LMBG@LDHLM>G HI A>M BG=NL

MKB>M>KK>BG SBCG ::GSB>GEBCD E:@>K =:G => I>I>K=NK> ANK>G HI => EH<:MB>L BG => PBGD>ELMK:M>G G => <HGLNF>GM AH>?M GB>M >>KLM =HHK A>M =KNDD> LM:=LO>KD>>K HF O>KOHE@>GL M> SH>D>G G::K >>G L<A::KL> I:KD>>KIE::ML =B> HHD GH@ >>GL >>G I::K >NKH I>K NNK DHLM ::K D:G => DE:LLB>D> =>M:BEEBLM GB>M M>@>G HI;HDL>G #> QGM ;9FL :=9L L@=E BGAF L@=E >@BG S>E? HHD >>G P>;

PBGD>E ">M :EM>KG:MB>? BL HF >>G :G=>K> MH>@>OH>@=> P::K=> M> E>O>K>G > =>M:BEA:G=>E::K =B> >KBG LE::@M HF SBCG PBGD>E BG M> KB<AM>G :EL >>G H:L> O:G BGLIBK:MB> SH=:M => <HGLNF>GM A>M PBGD>E>G HI SB<A :EL >>G IE>SB>KB@> ;>E>

O>GBL >KO::KM :EL >>G NBMC> =B> ;B>=M >>G MH>@>OH>@=> P::K=> =B> => P>;

PBGD>E GB>M SH @>F:DD>EBCD D:G E>O>K>G '::K G: >ED> BGGHO:MB> DHFM P>>K >>G GB>NP> BGGHO:MB> G BG => >:LR

<K:MB> OHE@>G => BGGHO:MB>L >ED::K BG LM>>=L LG>EE>K M>FIH HI NL HHD => OHHKF:EB@ <A>? HGM:<M:=O>KM>GMB>L O:G A>M =:@;E:= =B> IKHFHO>>K=> MHM <A>? :MBG@LBM> F:@ SB<A OHHK;>K>B=>G HI MH>DHFLMB@> BGGHO:MB>L >KLM ;>M::E=>G SBCG DE:GM>G >>G :=O>KM>GMB>M:KB>? ::G => DK:GM E:M>K ;>M::E=>G SBC OHHK EB=F::ML<A:I O:G => =:MBG@LBM> '::K AH>E:G@ GH@ 1>ED> ><AM> P::K=> E>O>KM =B> LBM> #G ?>BM> ;>M:E>G => E>=>G >>G ;H>E @>E= NBMLENBM>G= HF => FH@>EBCDA>B= M> DKBC@>G HF :G=>K> E>=>G >>G > F:BEMC> M> LMNK>G :M BL >>G :G:<AKHGBLF> BG => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ">M D:G GB>M E:G@ F>>K =NK>G MHM=:M => F:KDM O:G =:MBG@LBM>L @>=HFBG>>K= PHK=M =HHK LI>E>KL =B> >>G OHEP::K=B@ EB=F::ML<A:I OHEE>=B@ @K:MBL ::G;B>=>G SB> D:=>K G P::K A:E>G SBC =:G ANG BGDHFLM>G O:G=::G ':LL: BL D:LL: 'GF=Q >GDDGOK L@= MK=JK A>>?M !HH@E> ;>P>S>G "H> @>F:DD>EBCD>K A>M @>;KNBD AH> F>>K @>;KNBD>KL AH> @KHM>K => P::K=> SH ENB=M => 1>M O:G '>M<:E?> BM PHK=M HHD P>E A>M F=LO=JC=>>=;L @>GH>F= > =:MBG@LBM>L O:G => G:;BC> MH>

DHFLM ;B>=>G SB<A OHEE>=B@ @K:MBL ::G >G O>KDKBC@>G SH=H>G=> MH>@:G@ MHM >>G @KHM> F:LL: MHM => BGM>K>LL:GM> =H>E@KH>I O:G :<MB>O> :EE>>GLM::G=>G 0>KOHE@>GL DNGG>G S> BGDHFLM>G O>KP>KO>G =HHK ;BCOHHK;>>E= LBG@E>I:K

MRL H? LBG@E>K>BS>G M> HK@:GBL>K>G H? =HHK I:KMB<BI:GM>G H? :=O>KM>>K=>KL OHHK =>S> LI><B–>D> =H>E@KH>I M> SH>D>G 'GF=Q >GDDGOK L@= MK=J A>>?M !HH@E> BGFB==>EL P>E ;>P>S>G #G => ABeK:K<ABL<A @>HK@:GBL>>K=> ><HGHFB> O:G => MPBGMB@LM> >>NP P:L A>M OHHK:E 'GF=Q >GDDGOK L@= HGO=J SH SHN F>G GN F>M M>KN@P>KD>G=> DK:<AM DNGG>G <HG<EN=>K>G

0(


) %7 ='6%8- )

;\<XjpZiXk`jZ_\;Xk`e^j`k\ (IQIIWXIHEXMRKWMXIWMR2IHIVPERH[IVOIRRYRSKZSPKIRWLIXªJVIIQM YQ«QSHIP(EX[MP^IKKIRHIFEWMWZIVWMIMWKVEXMWQEEVHIKIFVYMOIV HMIQIIVQSKIPMNOLIHIR[MPLIFFIR^EPQSIXIRYTKVEHIRREEVIIR FIXEEPHTVIQMYQPMHQEEXWGLET(IKVEXMWFEWMWZIVWMI^SVKXZSSVIIRGSRXM RYIEER[EWZERRMIY[WKMIVMKIRMIY[IPIHIR[EEVHSSVHIWMXIIIROVMXM WGLIQEWWEZERKIFVYMOIVWOVMNKX:IVZSPKIRW[SVHXIIRµMROHIIPZERHI RMIXFIXEPIRHIKIFVYMOIVWZIVPIMHXSXLIXEJWPYMXIRZERIIRTVIQMYQPMH QEEXWGLET>SWRMNHXLIXQIWZSSVHIHEXMRKWMXIIRXVITVIRIYVEERX[II OERXIR -RHITVEOXMNOKEEXHEXEPWZSPKXMIHIVIIRQEKKVEXMWIIRTVS´IPEERQE OIRIRHITVS´IPIRZERERHIVIRFIOMNOIR1EEVEPWNIIIRMRXIVIWWERX TVS´IP^MIXIRIIRKIWTVIO[MPXFIKMRRIRQIXHMITIVWSSRHEROERHEX RMIXMRHIKVEXMWFEWMWZIVWMI.IOYRXLSSKYMXIIRZSSVKIJEFVMGIIVHMRXI VIWWIFIVMGLXWXYVIR^SRHIVZIVHIVIGSRXEGXQSKIPMNOLIMH:SSVQIRMK KIFVYMOIVMWHEXLqXQSQIRXSQLIXPMHQEEXWGLETXIYTKVEHIR >SHVEIIRZERHIKVSXIHEXMRKWMXIW SJIIRRMIY[OSQIVMRHIQEVOX ZSSV IIRERHIVZIVHMIRQSHIPKEEXOMI^IR[EEVFMNSSOHIRMIXFIXEPIRHI KIFVYMOIVWHIQSKIPMNOLIMHLIFFIRXSXSRHIVPMRKIGSQQYRMGEXMI^YPPIR HIERHIVIHEXMRKWMXIW[IPLEEWXKIH[SRKIR[SVHIRSQXIZSPKIR1EEV KIIRZERHIFIWXEERHIHEXMRKWMXIW^EPWXEERXITSTIPIRSQHMXXIHSIR ;EEVSQ^SYHIR^IHIOMTQIXHIKSYHIRIMIVIRWPEGLXIR#>I^MNREPPIR KIFEEXFMNHIWXEXYWUYSMRHI^IQEVOX )IRZERHIOIRQIVOIRZERHIIEW]GVEXMIMWHEXHIKVSXIQEVOXMRRSZEXMIW ZEEORMIXQIIVEJOSQWXMK^MNRZERHIREEWXIGSRGYVVIRXQEEVXSXWXERH OSQIRHSSVHIGSPPIGXMIZIMRXIPPMKIRXMIZERHIGVS[H>S^YPPIRHI HEXMRKWMXIW[EEVWGLMNRPMNOFMRRIROSVXKIH[SRKIR[SVHIRXSXIIRRMIY[ ZIVHMIRQSHIPHSSVHEXLIXPYGVEXMIZIFIWXEERHIQSHIP[SVHXªKILEGOX« HSSVWPMQQIKIFVYMOIVW;MIFMNZSSVFIIPHSTIIR[MPPIOIYVMKIHEXMRKWMXI LIXTVS´IPXIKIROSQXZERIIRKIFVYMOIVQIXHITVS´IPREEQ)EW]GVEEX OERHMIREEQKSSKIPIRIR[SVHXZIVZSPKIRWHSSVKIPIMHREEVWSGMEPIRIX [IVOWMXIW^SEPW,]ZIWIR*EGIFSSO[EEVHI^IPJHITIVWSSRSSOIIRTVS ´IPLIIJX3THMIQERMIVOERLIXFIXEEPHITVIQMYQPMHQEEXWGLETZERHI HEXMRKWMXISQ^IMPH[SVHIRIRMWIVXzGLHIQSKIPMNOLIMHSQXIGSQQYRM GIVIRQIX)EW]GVEEX

0)


 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

1EEV[MIKEEXIVRSYKSSKIPIRSTHITVS´IPREEQZERIIRHEXMRKWMXI TVS´IP#2SKRMIQERH1EEVHEXZIVERHIVX^SHVEHI^IXVYGFIOIRH[SVHX &MNZSSVFIIPHZMEHMXFSIO1IRWIRZIVXIPPIRHMIXVYGHSSVIRFMRRIR EJ^MIRFEVIXMNHMWLMNEPKIQIIRFIOIRHIR[IQIPXLIXSTHIHEXMRKWMXIW ZERHI7Y^ERRI«WIRHI%RXSR«WHMILYRYRMIOI,]ZIWREEQ LIFFIRKIOS^IREPWTVS´IPREEQSTHIHEXMRKWMXI-RJIMXIMWHMXRYEP ZEEOLIXKIZEP^SRHIVHEXHIKIFVYMOIVWFIWIJJIRHEX^ILMIVQIISRST ^IXXIPMNOIIRWPMQQIQSKIPMNOLIMHLIFFIRKIGVItIVHSQLIXZIVHMIR QSHIPZERHIHEXMRKWMXIWXISQ^IMPIR

0*


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB-J8D<E><M8K 1MWWGLMIR[IPLIXPIYOWXIEWTIGXZERIEW]GVEXMIMW HEXHIQSKIPMNOLIMHSQMIXWXIFIVIMOIRLIPIQEEP PSWWXEEXZERJYRGXMIRMZIEYW -RHIFYVIEYGVEXMIKEEXLIXIVZSSVEPSQ[MIMIXW ^IKXMRHIIEW]GVEXMIHVEEMXLIXZSSVEPSQ[EXNI ^IKX&EERFVIOIRHIZIVRMIY[MRKIR[SVHIRQIIWXEP MRKERKKI^IXHSSVVIPEXMIJNSRKXEPIRXQEEVLMtVEV GLMWGLI SVKERMWEXMIW QEOIR RMIX SJ REY[IPMNOW KIFVYMO ZER HMX GVIEXMIJ TSXIRXMIIP 8EPIRXZSPPI RMIY[OSQIVWFMRRIRIIRSVKERMWEXMIQSIXIRIIVWX EPLYRIRIVKMIEER[IRHIRSQXIOPMQQIRSTHI LMtVEVGLMWGLI PEHHIV EPZSVIRW ^MN LYR MHIItR OYRRIRZIV[I^IRPMNOIR8IKIRHIXMNHHEX^IHIXST ZERHIPEHHIVLIFFIRFIVIMOXMWHIGVIEXMIZIIRIV KMIZSSVIIRKVSSXHIIPYMXKIFPYWX1EEVHERO^MNHI MRJSVQEXMIWEQIRPIZMRKMWHIQEREKIVZERHIXSI OSQWXRMIXPERKIVEJLEROIPMNOZERHIWTIPVIKIPWZER HI XVEHMXMSRIPI SVKERMWEXMI :ME MRJSVQIPI RIX[IV OIROERNSRKXEPIRXMHIItRZIVWTVIMHIRIREERZYP PIRHIOIRRMWZIVKEVIR

0+


-

K8C<EK><;@AK 9<K<I@EE<KN<IB<E ;8E@E?@ÞI8I:?@<ÞE KFGK8C<EKFGK@<E<IC<<=K@A; (::KF:M> M:E>GM>G HN=>K PHK=>G PHK=>G S> O::D ;>M>K PBCS>K KBCI>K >KO:

K>G>K '::K => INK> :NMA>GMB>D> <K>:MBOBM>BM ;>K>BDM O::D :E HI CHG@> E>>?MBC= SBCG AHH@M>INGM )I A>M OH>M;:EO>E= HI => L<A::ML;::G >G HI A>M <HG<>KM

IH=BNF BL A>M OKBC GHKF::E :EL MHIM:E>GM>G :EL $HA:G KNBC?? -O>G %K:F>K >G 1B;B -H>KC:=B :E HI MB>G>KE>>?MBC= A>M AHH@LM> ;>K>BD>G KO:KBG@ BL >>G IK> F::K A>>?M HHD >>G D>>KSBC=> KO:KBG@ LFHHKM => HG;>O:G@>GA>B= 0HHK A>M OBG=>G O:G b<AM <K>:MB>O> HIEHLLBG@>G BL HG;>

O:G@>GA>B= P>EEB<AM >>G GHH=S:D>EBCDA>B= ::G;K>D>G=> O>KGB>NPBG@>G BG >ED> DNGLMOHKF DHF>G ;BCG: :EMBC= O:G => CHG@>K> @>G>K:MB>L 1>EEB<AM L<A>II>G SBC HI KBCI>K> E>>?MBC= I:L ANG F>>LM>KP>KD F::K =:M BL =:G O>>E:E >>G I>K?><MBHG>KBG@ O:G => O>KGB>NP>G=> B=>>eG NBM A>M ;>@BG O:G ANG :KMBLMB>D> EHHI;::G 1::K CHG@ MHIM:E>GM BG => LIHKM >G BG => DNGLM :EE> KNBFM> DKBC@M HF SB<A M> HGMIEHHB>G >G LG>E A>M AHH@LM> IH=BNF M> ;>MK>=>G BL =BM ;BGG>G HK@:GBL:MB>L >>G S>E=S::FA>B= :M BL F>KDP::K=B@ #L >K P>E >>G @H>= :K@NF>GM M> ;>=>GD>G P::KHF OHHK CHG@ MHIM:E>GM ;BGG>G HK@:GBL:MB>L :G=>K> P>MM>G SHN=>G @>E=>G =:G OHHK M:E>GM BG => LIHKM H? BG => DNGLM 4HN =BM GB>M => ;>E:G@KBCDLM> ;KHG OHHK ;::G;K>D>G=> O>KGB>NPBG@>G >G BGGHO:MB>L DNGG>G SBCG

N@AJ?<@;;88CKD<K;<A8I<E6 K BL >>G @KHHM O>KL<ABE MNLL>G EB<A::F >G @>>LM BL F>G @>G>B@= M> =>GD>G -IHKM H? FNSB>D O:EM MH<A GB>M M> O>K@>EBCD>G F>M => =>GDDK:<AM PBCLA>B= >G A>EB<HIM>KOB>P =B> GH=B@ SBCG HF HK@:GBL:MB>L M> E>B=>G #L A>M GB>M SH =:M A>M F>GL>EBCD ;K>BG I:L HI O>>E E:M>K> E>>?MBC= SBCG AHH@M>INGM ;>K>BDM =:G A>M F>GL>EBCD EB<A::F :M EB@M >K F::K ::G AH> C> A>M =>–GB>>KM '::K A>M BL P>E >>G M>D>G ::G => P:G= =:M GB>M :EE>>G ;BC EB<A:F>EBCD> LIHKM>G F::K HHD ;BC =>GDLIHKM>G => P>K>E=MHI PHK=M @>=HFBG>>K= =HHK MB>G>KL >G MPBGMB@>KL -<A::D@KHHMF>>LM>KL O:G ;HO>G => OBC?MB@ LM::G ;BCG: SHG=>K NBMSHG=>KBG@ E:@>K HI => P>K>E=K:G@EBCLM =:G MH>G S> ;>@BG MPBGMB@ P:K>G

0,


) %7 ='6%8- )

"NG >GHKF> L<A:M ::G >KO:KBG@ ;B>=M D>GG>EBCD HGOHE=H>G=> <HFI>GL:MB> OHHK => HG;>O:G@>G B=>>eGKBCD=HF >G =>GDDK:<AM O:G => CHG@LM> @>G>K:

MB> >LHG=:GDL SBCG >K G:NP>EBCDL MB>G>KL >G MPBGMB@>KL M> OBG=>G ;BGG>G => MHI O:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L > OBC?MB@>KL >G S>LMB@>KL SBCG >K BG => F>>K=>KA>B= :M DHFM =HHK=:M => P>@ G::K => ABeK:K<ABL<A> MHI SH E:G@ BL .> E:G@

<<E:<FM8E)*A88I6 >G ) O:G C::K =B> >>G FNEMBG:MBHG:E E>B=M >>G FBGBLM>K IK>LB=>GM O:G C::K >>G C:KB@> LM::MLL><K>M:KBL O:G -H<B:E> 4:D>G ‹ SHN =:M =:G => HIEHLLBG@ SBCG OHHK => ::GI:D O:G => F::ML<A:II>EBCD> >G ;>=KBC?L><HGHFB

L<A> OK::@LMNDD>G O:G =>S> MBC= BM S:E OHHK => F>>LM>G :EL >>G S>>K ;BS:K B=>> DEBGD>G "BE:KBL<A ;BCG: !>A>>E BG LMKBC= F>M A>M P>K>E=;>>E= P::K

F>> P> SBCG @KHHM@>;K:<AM )K@:GBL:MB>L PHK=>G GN >>GF::E @>E>B= =HHK HN=> PBCS> ;E:GD> F:GG>G '::K =:M P>K>E=;>>E= ;E:==>KM E:G@S::F :? > IK>LB=>GM O:G => 0>K>GB@=> -M:M>G BL GB>M F>>K SH ;E:GD :EL SBCG OHHK

@:G@>KL > ;HG=LD:GL>EB>K O:G NBMLE:G= BL @>>G F:G NL A>M BL HHD GB>M HG=>GD;::K =:M => E>B=>KL O:G HK@:GBL:MB>L BG => MH>DHFLM ::GSB>GEBCD CHG@>K SNEE>G SBCG '::K P>EEB<AM HHD GB>M P:GM E>B=>KL<A:I OK::@M A>>E :G=>K> <HFI>M>GMB>L =:G <K>:MBOBM>BM &>B=>KL<A:I >G A>M ;>=>GD>G O:G HIEHLLBG@>G LM::G BG IKBG<BI> EHL O:G >ED::K )K@:GBL:MB>L AH>O>G ANG M:E>GMOHEE> CHG@> F>=>P>KD>KL GB>M =BK><M MHM E>B=>KL M> ;HF;:K=>K>G F::K S> SHN=>G P>E O>>E F>>K @>;KNBD DNGG>G F:D>G O:G ANG =>GDDK:<AM <K>:MBOBM>BM >G B=>>eGKBCD=HF :M @>;>NKM GN GH@ G:NP>EBCDL > LI>EK>@>EL O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK AHN=>G =:M @KHM>G=>>EL M>@>G :M => P>@ HFAHH@ BG => ABeK:K<AB> Sk O>>E ::G=:<AM O>K>BLM =:M => DEBFF>KL HG=>KP>@ GH@ P>E >>GL O>K@>M>G P:M >B@>GEBCD A>M =H>E O:G => HK@:GBL:MB> P:L PHK=M –CGMC>L ::G@>LMBIM =HHK !>HK@> -ANEMS -ANEMS ;>DE>>==> O>KL<ABEE>G=> FBGBLM>KLIHLM>G BG => 0>K>GB@=> -M:M>G SHP>E HG=>K (BQHG :EL HG=>K ,>:@:G ':G:@>F>GM;H>D>G:NM>NK .HF *>M>KL <BM>>KM -ANES :EL OHE@M Ž3GM ;GE= LG HM:DA; K=JNA;= OAL@ L@= @A?@=KL G> A<=9DK :ML QGM ?=L KG ;9M?@L MH AF L@= *GO=J !9E= L@9L QGM >GJ?=L QGMJ OGJL@Q 9KHAJ9LAGFK  1::K

;BC .HF *>M>KL ::GM>D>GM =:M ABC =>S>E?=> HIF>KDBG@ HHD :E O:G O>KL<ABE

E>G=> )L A>>?M @>AHHK=

;<><MFC><EM8EKI8EJG8I8EK<@E=FID8K@< >G BGGHO:MB>? B=>> ;>@BGM F>>LM:E F>M >>G @>=:<AM>—BML '::K GB>M >ED <K>

:MB>? B=>> BL HHD >>G @H>= B=>> )F <K>:MB>O> B=>>eG O>K=>K NBM M> P>KD>G >G =HHK M> K>D>G>G SBCG =:M: GH=B@ >G :G=>K> ::GONEE>G=> BG?HKF:MB> #G => OHKB@> >>NP P:L =B> BG?HKF:MB> F>>LM:E :?@>L<A>KF= >G K>E:MB>? HGMH>@:G

D>EBCD %EBFF>G BG => ABeK:K<AB> P:L O::D => >GB@> MH>@:G@LIHHKM MHM =B>

0-


 8% 0) 2 8+)( -. 8&) 8) 6 - 2 2 ) 8 ; ) 6/ ) 2 (%2 - 2 , - ¾ 6 % 6', - ) ¾ 2

<KN<B:E> BG?HKF:MB> #G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M CHG@ <K>:MB>? M:E>GM ><AM>K LG>E >G OKBC F:DD>EBCD MH>@:G@ MHM >GHKF> AH>O>>E

A>=>G BG?HKF:MB> >G :F;BMB>NS> CNGBHK F>=>P>KD>K D:G OB: A>M ;>=KBC?L

G>MP>KD H? OB: BGMK:G>M >LL>GMBeE> BG?HKF:MB> HGMLENBM>G =B> >>G =><>GGBNF @>E>=>G GH@ :<AM>K @>LEHM>G =>NK>G BG HK=G>KL >G :K<AB>?D:LM>G E:@ HI@>

LE:@>G ">M BL M>@>GPHHK=B@ GB>M HG@>;KNBD>EBCD =:M P>KDG>F>KL BG => E:@>K> ><A>EHGL OKBC MH>@:G@ A>;;>G MHM A>M @>=B@BM:EBL>>K=> OHEE>=B@> DE:G

M>G;>LM:G= >G =::K L>E><MB>L DNGG>G MH>I:LL>G ">M BL HHD GB>M HG@>;KNBD>

EBCD =:M >>G <HFF>K<B>>E F>=>P>KD>K OB: => I< HI SBCG P>KDIE>D MH>@:G@ A>>?M MHM :EE> @>=>M:BEE>>K=> HFS>M@>@>O>GL O:G => :?@>EHI>G C:K>G >G =::K LM:MBLMBL<A> ;>P>KDBG@>G HI D:G MH>I:LL>G ">M @>OHE@ BL =:M =B>S>E?=> :F;BMB>NS> F>=>P>KD>K ;>M>K =:G HHBM SBCG @H>=> B=>>eG O:G SBCG LE><AM> B=>>eG D:G L<A>B=>G ">M MK:C><M O:G KNP HHKLIKHGD>EBCD B=>> MHM NBMOH>KB@ @>=>M:BEE>>K= IE:G BL A>>E LG>E M> =HHKEHI>G

FL;<I<AFE><I<E EL P> A>M A>;;>G HO>K CHG@ M:E>GM @::M A>M GB>M SHS>>K HF E>>?MBC= F::K OHHKG:F>EBCD HO>K HG;>O:G@>GA>B= )O>K => I:K:=HQ =:M @>>G >KO:KBG@ >>G IK> BL B> HG;>O:G@>GA>B= BL GB>M :EE>>G M> OBG=>G ;BC CHG@>K>G F::K O::D HHD ;BC HN=>K> CHG@>K>G SH:EL A>KBGMK>=>KL SBC BGLMKHF>KL HF@>L<AHHE

=>G GB>NP ::G@>MKHDD>G P>KDG>F>KL =B> NBM >>G A>>E :G=>K> ;>=KBC?LM:D DHF>G DHKMHF :EE> GB>NPDHF>KL BG >>G HK@:GBL:MB> :M BL => DK:<AM O:G => ;NBM>GLM::G=>K >G DK:<AM =B> O::D HG=>KL<A:M PHK=M )? =HFP>@ @>G>@>>K= #G A>M F:G:@>F>GM;H>D *9J9<A?E9K '=FL9D= EG<=DD=F NGGJ <= LG=CGEKL ;>L<AKBC?M $H>E :KD>K O>E> O>KF:D>EBCD> IK:DMBCDOHHK;>>E=>G AB>KO:G > KH=> =K::= O:G :E =B> OHHK;>>E=>G BL =:M => ;NBM>GLM::G=>K H? => GB>NPDH

F>K GB>M @>ABG=>K= PHK=M =HHK SBCG >KO:KBG@ F::K F>M SBCG ?KBLL> ;EBD >>G

OHN=B@ SB>M P::K BG => HK@:GBL:MB> @>F:DD>EBCD O>K;>M>KBG@>G SBCG ::G M> ;K>G@>G > >KO:K>G F>=>P>KD>KL A>;;>G AB>K F>>K FH>BM> F>> =HHK=:M SBC :E @>P>G= SBCG ::G => ANB=B@> LBMN:MB> >G :EE>KE>B O:LM> @>PHHGM>L A>;;>G ::G@>E>>K= 0HE@>GL :KD>K DNGG>G F>=>P>KD>KL =::KHF CNBLM BG ANG >>KLM> P>KD

P>>D => F>>LM> BGGHO:MB>O> P::K=> E>O>K>G >LHG=:GDL PHK=M ;BGG>G HK@:GBL:MB>L F::K S>>K P>BGB@ @>;KNBD@>F::DM O:G =BM IHM>GMB>>E > @:G@

;:K> @>=:<AM> BL =:M GB>NPDHF>KL ANG FHG= FH>M>G AHN=>G 4> FH>M>G >>KLM BG@>P>KDM PHK=>G >G >KO:KBG@ HI=H>G ::KG: BL A>M OKH>@ @>GH>@ HF SB<A F>M A>M ;>E>B= M> ;>FH>B>G >G B=>>eG M> LINB>G > HK@:GBL:MB>L =B> PbE :E =:GD;::K @>;KNBDF::DM>G O:G => <K>:MB>O> DK:<AM O:G => ;NBM>GLM::G=>K P:K>G BG => OHKB@> >>NP OHHKG:F>EBCD ::G

@>P>S>G HI GB>NP> F>=>P>KD>KL >G BG<B=>GM>>E >>G BGM>KBF F:G:@>K '::K BG => >:LR<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> PHK=M =:M IHM>GMB>>E ::G <K>:MB>O>

0.


) %7 ='6%8- )

=>GDDK:<AM O:G => ;NBM>GLM::G=>K HG>BG=B@ O>>E @KHM>K =HHK=:M >K OB: => =BO>KL> BG?HKF>E> G>MP>KD>G @>INM D:G PHK=>G NBM => B=>>eGKBCD=HF O:G DE:GM>G E>O>K:G<B>KL ;>E:G@A>;;>G=>G >G B>=>K> :G=>K> ;>E:G@LM>EE>G=> BG => ;JGO< 1:GG>>K >K BG HK@:GBL:MB>L PHK= @>LIKHD>G HO>K O>K:G=>KBG@>G >G BGGHO:MB>L O:EM K>@>EF:MB@ => M>KF GML G> L@= :GP =>GD>G > K>:EBM>BM BL ><AM>K =:M => F>>LM> O>K:G=>KBG@>G >G BGGHO:MB>L GB>M SHS>>K HGMLM::G =HHK GML G> L@= :GP =>GD>G F::K OHHK:E =HHK GML G> L@= :GP E>S>G >G HGMFH>M>G

;I<DG<CJKLJJ<E@;<<<EL@KMF<I@E> #G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L SBCG >K :EMBC= P>E BG=BOB=N>G @>P>>LM =B> >K BG LE::@=>G HF F>M O>>E >GMAHNLB:LF> >G =HHKS>MMBG@LO>KFH@>G => ABeK:K

<ABL<A> E:@>G M> MKHML>K>G >G ANG B=>>eG =HHK M> E:M>G LMKHF>G MHM => MHI O:G => ABeK:K<AB> '::K =:G ">M @:G@;:K> O>KOHE@ P:L =:M => ;>LENBMOHKFBG@ O>>E MBC= DHLMM> EL >K :E >>G Â&#x2013;:M DP:F O:G ;HO>G:? =:G @BG@ =::K SH O>>E MBC= HO>KA>>G =:M A>M ::GO:GD>EBCD> >GMAHNLB:LF> :EP>>K Â&#x2014;BGD P:L @>M>FI>K= >G :G=>K MRI>K>G= O>KL<ABCGL>E BL =:M A>M HHKLIKHGD>EBCD> B=>> M>KN@

DHFM BG ::G@>I:LM> OHKF -HFL S>E?L ;BCG: HGA>KD>G;::K )? NBM@>K>D>G= => <KNQ O:G A>M HHKLIKHGD>EBCD> B=>> BL >K NBM@>Â&#x2013;EM>K= 4HP>E =B> O>KMK:@BG@ :EL =B> ::GI:LLBG@>G OHKF>G =K>FI>EL #G => >:LR<K:MB> DNGG>G B=>>eG OKBCP>E HGFB==>EEBCD O:G:? A>M HGM

LM::GLFHF>GM P:GG>>K A>M >GMAHNLB:LF> HI SBCG AHH@LM BL PHK=>G HF@>S>M O:G B=>> G::K NBMOH>KBG@ ">M <KN<B:E> O>KL<ABE BL => >QMK>F> =:EBG@ O:G => HILM:KMDHLM>G #G => HN=> ><HGHFB> P:L A>M P:<AM>G HI => ABeK:K<ABL<A> ;>LENBMOHK

FBG@ GHH=S:D>EBCD > NBMOH>KBG@ O:G B=>>eG DHLMM> O::D O>>E @>E= >G => ;N=@>MM>G FH>LM>G ;BGG>G => ABeK:K<AB> PHK=>G O:LM@>LM>E= :EOHK>GL F>G O:G LM:KM DHG @::G #G => >:LR<K:MBL<A> L:F>GE>OBG@ BL A>M BG => F>>LM> @>O:EE>G FH@>EBCD HF SHG=>K DHLM>G :EMA:GL F>M ;>ANEI O:G => ;>LM::G=> FB==>E>G M> ;>@BGG>G F>M => NBMOH>KBG@ O:G B=>>eG EL >K BG >>G E:M>K LM:

=BNF :ELGH@ ;N=@>MM>G H? ::GONEE>G=> BGO>LM>KBG@>G GHH=S:D>EBCD SBCG DNGG>G =>S> ;>LEBLLBG@>G O>>E @>F:DD>EBCD>K >G LG>EE>K @>GHF>G PHK=>G =HHK=:M => >>KLM> M:LM;:K> K>LNEM:M>G O:G A>M B=>> :E SB<AM;::K SBCG

0/


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB.J8D<E><M8K %PWFMNLIXYMXFVIOIRZERHIOVIHMIXGVMWMWHIKVSXIRHIVEEVHITYFPMIOIPMNO ZIVOSRHMKIRHEXSRWLYMHMKIKIPHWXIPWIPRMIXPERKIVZSPHSIXIREERLIV^MI RMRKXSIMWKEERWXIIHWQIIVQIRWIR^MGLEJZVEKIR[EXMWKIPHIMKIRPMNO# (ERHVMRKX[IIVLIXFIWIJHSSVHEXSRWKIPHEPPIIRRSKQEEVIIRZMVXYIIP KIXEPMW[EEVZERHI[EEVHIYMXWPYMXIRHMWKIFEWIIVHSTZIVXVSY[IR(EX MR^MGLXSTIRXHI[IKREEVEERZYPPIRHISJEPXIVREXMIZIKIPHQMHHIPIR&MN ZSSVFIIPH^qPJKIPHHVYOOIR +IPHFPMNOXRMIXEPPIIRIIRVYMPQMHHIPXI^MNRQEEVSSOLIXQEGLXWQMHHIP ZERHIFYVIEYGVEXMI(SSVKIPHWXVSQIRZVMNXIKIZIRSJXIKIRXILSYHIR SIJIRXHILMtVEVGLMIQEGLXYMX-RHILYMHMKIWEQIRPIZMRKMWLIXKIPHHIR OIR ^z HSQMRERX KI[SVHIR HEX SVKERMWEXMIW IR MRHMZMHYIR ZIVOIIVHI FIWPMWWMRKIR RIQIR IR HEX LIX ^MGLX ST KSIHI STPSWWMRKIR SRXRSQIR [SVHX%PW[IMRSRWHIROIRRMIXPERKIVKIPHGIRXVEEPWXIPPIRQEEVZIIP QIIV OMNOIR REEV [EEVHI [SVHIR FIXIVI WPMQQIVI IIRZSYHMKIVI IR KSIHOSTIVI STPSWWMRKIR ^MGLXFEEV (I [IXIRWGLET HEX SSO KIPH EPPIIR QEEVKIFEWIIVHMWSTZIVXVSY[IRQEEOXLIXKIQEOOIPMNOIVSQXIZIVXVSY [IRST[EEVHI

(''


.

N88I;<9<G8C@E> N8K@J><C;6

1:M BL @>E= B> OK::@ PHK=M F::K S>E=>G @>LM>E= :M BL HIO:EE>G= P:GM A>M ?>GHF>>G @>E= LI>>EM >>G S>>K =HFBG:GM> KHE BG A>M ;>LM::G O:G SHP>E BG=BOB=N>G :EL HK@:GBL:MB>L 0HHK F>GB@>>G BL @>E= S>E?L => LE>NM>E MHM A>M @>END 0HHK :G=>K>G BL @>E= MH<A HI SBCG FBGLM => FHMHK O:G A>M ;>LM::G 'GF=Q E9C=K L@= OGJD< ?G JGMF< SH ENB=M => ;>D>G=> S>@LPBCS> '::K :EL @>E= SH ;>E:G@KBCD BL P::KHF OK::@M =:G LE><AML >>G >GD>E> SHG=>KEBG@ SB<A :? P:M @>E= IK><B>L BL 4H P:L A>M MHM=:M BG  >>G FHG=B:E> –G:G<BeE> <KBLBL NBM;K:D -<ABCG

;:K> S>D>KA>=>G ;EBCD>G HI>>GL FBG=>K S>D>K M> SBCG ">M HG::GM:LM;:K> BGLMBMNNM ;:GD ;EBCDM ;BCOHHK;>>E= O>>E P:GD>E>K M> SBCG =:G B>=>K>>G :EMBC= @>=:<AM A:= >G ;:GD D:G HFO:EE>G SH E>S>G P> HI>>GL =:@>EBCDL BG => DK:GM >G ;:GD DHG :EMBC= :E HFO:EE>G F::K =:M P:L >>G SNBO>K MA>HK>MBL<A L<>G:KBH =:M :EE>>G @HE= OHHK A>>E DE>BG> ;:GD>G BG => F:K@> O:G => –G:G

<BeE> P>K>E= 1B> ;BCOHHK;>>E= BG  IN;EB>D>EBCD SHN ;>P>K>G =:M HHD ( ',) H? HKMBL :GD ?:BEEB>M SHN DNGG>G @::G SHN P::KL<ABCGEBCD OHHK @>D PHK=>G O>KDE::K= H? BG A>M @NGLMB@LM> @>O:E GB>M L>KB>NL PHK=>G @>GHF>G '::K BG  >G  @::G P>K>E=PBC= M:EEHS> @KHM> ;:GD>G HO>K => DHI G=>K> ;:GD>G >G O>KS>D>K::KL ‹ P::KHG=>K >GD>E> O:G => @KHHMLM> M>K P>K>E= ‹ PHK=>G M>KG:NP>KGHH= @>K>= =:GDSBC =NBS>G=>G FBEC:K=>G >NKHL ::G D:IBM::EBGC><MB>L O:G HO>KA>=>G P::KO:G => @>OHE@>G GH@ GB>M SBCG M> HO>KSB>G #G =BM GB>NP> –G:G<BeE> E:G=L<A:I PHK=M => OK::@ 1:M BL @>E= >B@>GEBCD HI>>GL A>>E :<MN>>E >G K>E>O:GM ">M BL GB>M E:G@>K => >GD>E> SHG=>KEBG@ =B> =>S> OK::@ LM>EM

><C;<MFCL<<IK ">M :GMPHHK= HI => OK::@ P:M @>E= BL O>K:G=>KM BG => EHHI =>K >>NP>G 0HHK >>G A>E=>K ;>@KBI O:G A>M ?>GHF>>G @>E= ;EBDD>G P> DHKM M>KN@ HI => @>L<AB>=>GBL >KO:G E F>>K =:G OB>K=NBS>G= C::K @>E>=>G ;>=:<AM>G LEBFF>KBD>G =:M KNBE BG G:MNK: O::D >K@ HFLE:<AMB@ BL >G @>;KNBDM> F>G =::KHF DEHFIC>L @HN= :EL KNBEFB==>E ">M G:=>>E =::KO:G P:L =:M => DEHFIC>L LM>>=L @>PH@>G

('(


) %7 ='6%8- )

FH>LM>G PHK=>G HF => P::K=> O:LM M> LM>EE>G > OHE@>G=> Â&#x2013;G:G<BeE> BGGH

O:MB> P:L => BGMKH=N<MB> O:G FNGM>G > P::K=> P:L :E BG => FNGM @>LE:

@>G >G @KHM> S:D OHE FNGM>G P:L SP::K >G E:LMB@ M> O>KOH>K>G :M IKH

;E>>F P:L HI M> EHLL>G =HHK FNGM>G ;BC >>G ;:GD M> LMHKM>G EG KNBE DK>>@ F>G >>G LMHKMBG@L;>PBCL #G >>G LM:= O>K=>KHI DHG F>G ;BC >>G :G=>K Â&#x2013;EB::E O:G => ;:GD A>M LMHKMBG@L;>PBCL P>>K HFKNBE>G OHHK >>G S:D OHE FNGM>G ::KG: P:L A>M GH@ F::K >>G DE>BG> LM:I =:M A>M IKH<>L O:G HFKNBE>G P>K= HO>K@>LE:@>G >G A>M LMHKMBG@L;>PBCL ::G MHHG=>K :EL ;>M::EFB==>E P>K= @>;KNBDM P::KF>> => OHHKEHI>K O:G A>M ;:GD;BEC>M P:L HGMLM::G > LM::M <E:BF=> =::KG: A>M FHGHIHEB> HI A>M =KNDD>G >G NBM@>O>G O:G ;:GD;BEC>MM>G =HHK A>M LM::ML@>E= NBM M> KH>I>G MHM >GB@ P>MMB@ ;>M::EFB=

=>E )HKLIKHGD>EBCD PHK=>G => ;:GD;BEC>MM>G GH@ @>=>DM =HHK >>G HG=>K

EB@@>G=> @HN=OHHKK::= F::K BG MBC=>G =:M => LM::M @>E= M> DHKM DHFM OHHK => HO>KA>B=LNBM@:O>G OHHK:E BG MBC=>G O:G DHLM;:K> HHKEH@>G HGM=>DM> => LM::M >>G @>F:DD>EBCD> F:GB>K HF A>M ;>@KHMBG@LM>DHKM HI M> EHLL>G >QMK: ;:GD;BEC>MM>G E:M>G =KNDD>G "B>K=HHK P>K= A>M @>E= FBG=>K P::K= BGÂ&#x2014;:

MB> @>GH>F= )F => @>O:K>G O:G BGÂ&#x2014;:MB> M> ;>M>N@>E>G P>K= BG A>M :DDHHK= O:G K>MMHG 1HH=L @>LEHM>G > =>>EG>F>G=> E:G=>G DHII>E=>G => P::K=> O:G ANG G:MBHG:E> O:ENM: ::G => P::K=> O:G => F>KBD::GL> =HEE:K >G => =HEE:K HI SBCG ;>NKM P>K= @>DHII>E= ::G => @HN=OHHKK::= ">M @>E=LRL

M>>F P:L @>;:L>>K= HI >>G SH@>GH>F=> @HN=>G LM:G=::K= BG MA>HKB> P:L A>M FH@>EBCD HF => ;:GD;BEC>MM>G HF M> KNBE>G OHHK @HN= >G =::K::G HGM

E>>G=> A>M @>E= SBCG P::K=> H? ;>M>K @>S>@= SBCG @>EHH?P::K=B@A>B= ">M K>MMHG 1HH=LLRLM>>F ?NG<MBHG>>K=> >GB@> =><>GGB: NBMLM>D>G= F::K =:M G:F GB>M P>@ =:M => =>>EG>F>G=> E:G=>G ANG FHG>M:BK> HG:?

A:GD>EBCDA>B= =>>EL A:==>G :?@>LM::G ::G => F>KBD::GL> HO>KA>B= K>M

MHG 1HH=L P:L @>;:L>>K= HI A>M O>KMKHNP>G O:G => P>K>E=><HGHFB> BG => =BL<BIEBG> O:G A>M F>KBD::GL> FHG>M:BK> ;>E>B= :M O>KMKHNP>G P>K= FBG=>K MH>G => F>KBD::GL> HO>KA>B= A>M ;>LENBM G:F HF O>E> =HEE:KL ;BC M> =KNDD>G HF => 0B>MG:FHHKEH@ M> DNGG>G Â&#x2013;G:G<B>K>G 0>>E E:G=>G PBL

L>E=>G =::KHF ANG =HEE:KOHHKK::= HF BG @HN= "B>K=HHK DKHFI => F>KB

D::GL> @HN=OHHKK::= SH LM>KD =:M => 0>K>GB@=> -M:M>G @>GHH=S::DM P:K>G HF => @HN=>G LM:G=::K= EHL M> E:M>G 4H=H>G=> DP:F BG A>M K>MMHG 1HH=LLRLM>>F M>G >BG=> -BG=L BL => P::K=> O:G A>M @>E= >B@>GEBCD NBMLENBM>G= GH@ @>;:L>>K= HI O>KMKHNP>G > >GB@> K>=>G P::KHF PBC SHO>>E P::K=> A><AM>G ::G >>G ;BEC>M O:G AHG=>K= >NKH BL =:M PBC >>G KHMLO:LM O>KMKHNP>G A>;;>G =:M :E HGS> F>=>;NK@>KL =:M ;BEC>M SNEE>G :<<>IM>K>G :EL ;>M::EFB==>E SH=:M P> A>M @>E= M> :EE>G MBC=> HO>K:E DNGG>G BGKNBE>G OHHK @H>=>K>G >G =B>GLM>G #G => F>>LM> P>LM>KL> ><HGHFB>eG BL A>M O>KMKHNP>G SH HG@>D>G= @KHHM =:M

(')


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

=> P::K=> O:G @>E= F:LL::E :EL >>G HG;>MPBLM;:K> O:GS>E?LIK>D>G=A>B= PHK=M ;>L<AHNP= 4H A>>E O:GS>E?LIK>D>G= BL =:M A>E>F::E GB>M P:GM >K SBCG @>GH>@ OHHK

;>>E=>G O:G E:G=>G P::K => BG—:MB> SH AHH@ BL =:M => ;NK@>KL ANG >B@>G FHG>M:BK> :NMHKBM>BM>G =NL=:GB@ P:GMKHNP>G =:M >>G @KHHM =>>E O:G => EHD:E> A:G=>E BEE>@::E F>M ;NBM>GE:G=L> O:ENM: PHK=M ;>M::E= BG IE::ML O:G F>M => >B@>G G:MBHG:E> O:ENM: '::K BG => P>LM>KL> ><HGHFB>eG BL A>M O>K

MKHNP>G =NL=:GB@ @KHHM =:M >K S>E?L LM>>=L F>>K @BK::E @>E= D:G PHK=>G @><K>e>K= 1B> >>G ANBL PBE DHI>G D:G ;BCOHHK;>>E= ;BC => ;:GD >NKH E>G>G > ;:GD L<A>IM =B> >NKH NBM A>M GB>ML =HHK A>M BGOH>

K>G O:G S>L <BC?>KMC>L BG >>G <HFINM>KLRLM>>F )I =:M FHF>GM BL => MHM:E> @>E=OHHKK::= MH>@>GHF>G ">M ANB=B@> @>E= BL @>eOHEN>>K= MHM >>G @>M:E HI >>G =:@:?L<AKB?M >M:

EBG@>G @>L<AB>=>G @BK::E F>M IBG H? F>M <K>=BM<:K= :G => F>>LM> ;>M::E

MK:GL:<MB>L DHFM @>>G ;:GD;BEC>M F>>K M> I:L (:=:M >>KLM => FH@>EBCDA>B= P>K= EHL@>E:M>G HF ;:GD;BEC>MM>G M>@>G @HN= BG M> PBLL>E>G BL GN S>E?L => FH@>EBCDA>B= EHL@>E:M>G HF A>M @>E= M>@>G FNGM>G >G ;:GD;BEC>MM>G BG M> PBLL>E>G EMA:GL GB>M :EE>F::E M>@>EBCD 1:GM => MHM:E> @>E=AH>O>>EA>B= BL O>E> F:E>G @KHM>K =:G => MHM:E> AH>O>>EA>B= ;:GD;BEC>MM>G ">M <K>eK>G O:G @>E= BL GB>M E:G@>K A>M IKBOBE>@> O:G => LM::M ">M HO>K

@KHM> =>>E O:G A>M @>E= =:M =:@>EBCDL PHK=M @>L<A:I>G PHK=M @><K>e>K= =HHK ;:GD>G I:KMB<NEB>K> HK@:GBL:MB>L =NL 1>EBLP::K BL =:M ::G LMK>G@> HO>KA>B=LK>@>EL @>;HG=>G SH=:M => ;:GD>G GB>M HG@>;K>B=>E= @>E= DNGG>G L<A>II>G F::K P::K K>@>EL >G P>MM>G SBCG SBCG BGO>GMB>O> F>GL>G =B> => F:S>G BG => P>M HGM=>DD>G >G E>@:E> <HGLMKN<MB>L ;>=>GD>G HF => P>M M> HFS>BE>G 4H HGMLMHG= => DK>=B>M<KBLBL =HHK=:M ;:GD>G ANG P>MM>EBCD> KNBFM> HF DK>=B>M>G M> O>KLMK>DD>G E>>L @>E= M> L<A>II>G O>K@KHHMM>G =HHK ANG NBMLM::G=> DK>=B>M>G M> DGBII>G M> IE:DD>G M> ;NG=>E>G >G =HHK M> LENBS>G G::K :G=>K> ;:GD>G >G BGLMBMNMBHG>E> ;>E>@@>KL

;<BFDJKM8E;<><C;@E><E@<LIJ #G => ;:GDP>K>E= P>K= => :?@>EHI>G =><>GGB: >>G BFF>GL LM>EL>E O:G –G:G<BeE> =>KBO:M>G HGMPBDD>E= )HKLIKHGD>EBCD P:K>G =>S> =>KBO:M>G ;>=H>E= HF A:G=>ELKBLB<HL :? M> =>DD>G '>M ;>ANEI O:G HIMB>L DHG=>G HG=>KG>FBG@>G SB<A ;BCOHHK;>>E= P:I>G>G M>@>G A>M KBLB<H O:G @KHM> IKBCL

L<AHFF>EBG@>G O:G @KHG=LMH?IKBCS>G H? PBLL>EDH>KL>G '::K BG => IK:DMBCD P>K=>G =>S> =>KBO:M>G HI @KHM> L<A::E @>;KNBDM HF M> LI><NE>K>G ">M FB==>E P:L >K@>K =:G => DP::E #G IE::ML O:G =:M => KBLB<HL O>KDE>BG= P>K=>G P>K=>G => KBLB<HL >K CNBLM =HHK O>K@KHHM '>M >GB@> K>@>EF::M P>K= => –G:G<BeE> P>K>E= HI@>L<AKBDM =HHK BG<B=>GM>G P::K;BC HG=>KG>FBG@>G H? ;:GD>G >>G FBEC:K=>GLMKHI E>=>G =HHK HGDNG=> HO>KFH>= H? ?K:N=> F>M =>KBO:M>GLI><NE:MB> =HHK LE><AML bbG H? >GD>E> BG=BOB=N>E> P>KDG>F>KL

('*


) %7 ='6%8- )

>KG:K= &B>M:>K BL >>G O:G => S>E=S:F> SHG=>KEBG@>G =B> :E BG => OK::@ LM>E=> 1:M BL @>E= "BC ;>:GMPHHK=M =B> OK::@ BG >>G =BD ;H>D .@= MLMJ= G> 'GF=Q SB> AHH?=LMND P::KBG ABC FBG H? F>>K => DK>=B>M<KBLBL O:G MB>G C::K E:M>K OHHKLI>EM &B>M:>K LM>EM =:M LE><AML A>>E P>BGB@ F>GL>G SB<A >KO:G ;>PNLM SBCG =:M P> BG >>G P>K>E=PBC= <:LBGH E>O>G P::KBG =:@>EBCDL ;BCG: FBEC:K= =HEE:K O:G >B@>G::K PBLL>EM -E><AML IKH<>GM =::KO:G PHK=M ;>LM>>= HF @H>=>K>G H? =B>GLM>G M> ;>M:E>G >G IKH<>GM @::M HF BG LI><N

E:MB>L &B>M:>K <HG<EN=>>KM =:M A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F ?NG=:F>GM>>E BGLM:

;B>E BL > –G:G<BeE> <KBLBL BL @>>G MBC=>EBCD IKH;E>>F F::K >>G LMKN<MNK>>E IKH;E>>F :E=NL &B>M:>K HF=:M A>M @>E=LRLM>>F :E >>NP>G @>E>=>G =HHK => F>GL BL HGMPHKI>G BG >>G MBC= =B> :G=>KL P:L =:G => ANB=B@> MBC= #G => ANB=B@> MBC= FH>M>G =BO>KL> MHI?NG<MBHG:KBLL>G O:G ;:GD>G >G –G:G<BeE> :NMHKBM>BM>G F>M L<AKHHF >KD>GG>G =:M >K =HHK •F9F;A9D =F?AF==

JAF? >>G LM>EL>E O:G –G:G<BeE> =>KBO:M>G BL HGMLM::G =:M =NL=:GB@ <HFIE>Q BL =:M S>E?L => MHI O:G => –G:G<BeE> P>K>E= A>M @>A>>E O:G A>M @>E=LRLM>>F GB>M F>>K A>E=>K D:G HO>KSB>G (:=:M => P>LM>KL> ><HGHFB>eG @>MKH??>G P>K=>G =HHK >>G P>K>E=PBC=> DK>=B>M<KBLBL EB>I A>M KHMLO:LM> O>KMKHNP>G BG A>M @>E=LRLM>>F >>G —BGD> =>ND HI &B>M:>KL ;H>D NBM ;>E>>?=> >>G P:K> K>OBO:E >G >K DEBGDM >>G LM>>=L ENB=>K> HIKH>I MHM >>G ?NG=:F>GM>E> A>KSB>GBG@ O:G A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F HF=:M A>M LRLM>>F B>ML M> KB@HN

K>NL BL =HHK@>eOHEN>>K=

?L@;@>><C;JPJK<<DJK88KK<I;@J:LJJ@< )O>K:E BG A>M E:G= SBCG INMM>G SHG=>K =:M =:M >>G IKH;E>>F BL F::K SH=K: >K@>GL >>G HGHIE>MM>G= D:E? SH =HF BL HF BG SHG INM O:EE>G DEBGDM :E LG>E => KH>I HF => INM M> =>FI>G ">M BL >>G G:MNNKEBCD> K>:<MB> O:G O>>E F>GL>G HF ;BC >ED HGA>BE F::MK>@>E>G M> O>KE:G@>G HF KBLB<HL NBM M> LENB

M>G >G MH>DHFLMB@ HGA>BE M> OHHKDHF>G #G =:M EB<AM ;>SB>G P>DM A>M @>>G >GD>E> O>KPHG=>KBG@ =:M SH=K: >K >>G –G:G<BeE> <KBLBL NBM;K>>DM >K F>GL>G HILM::G =B> KH>I>G =:M >K B>ML ?NG=:F>GM>>E FBL BL F>M A>M @>E=LRLM>>F #L =:M ;HKK>EIK::M 4BCG =:M @>ENB=>G NBM => HG=>K;NBD O:G => L:F>GE>OBG@ )? BL >K =BM D>>K ><AM B>ML FBL ">M SBCG =BM D>>K GB>M => FBGLM>G =B> O:G SB<A E:M>G AHK>G >G DE>BG> ;EH>FE>SBG@ › $>:G E:N=> .KB<A>M ?>;KN:KB  EE>L FH>M O>K:G=>K>G 1> FH>M>G ;>L>??>G =:M A>M LRLM>>F M> SP:D BL @>;E>D>G  $=9F D9M<= .JA;@=L AK HJ=KA<=FL N9F <= MJGH=K= =FLJ9D= 9FC

('+


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

› !>HK@> -HKHL :N@NLMNL  ">M –G:G<BeE> LRLM>>F EHHIM HI SBCG >BG=>  !=GJ?= -GJGK AK :=MJKKH=;MD9FL •D9FLJGGH =F GF<=JF=E=J E=L ==F ?=K;@9L N=JEG

?=F N9F EADB9J< <GDD9J O99JE== @AB GH <= = HD99LK KL99L N9F GJ:=K J9F?DABKL N9F JABCKL= E=FK=F L=J O=J=D< 99JF99KL AK -GJGK 9ML=MJ N9F NAB> :G=C=F O99JGF

<=J = R==H:=D N9F <= E=JAC99FK= E9;@L  >G = ADDMKA= N9F GF>=AD:99J@=A<  › BEE !KHLL :N@NLMNL  #G => –G:G<BeE> P>K>E= BL => :?@>EHI>G C:K>G F>M •F9F;A9D =F?AF==JAF? >>G L<A:=NPLRLM>>F @><K>e>K= P::KF>> PBGLM>G DNGG>G PHK=>G @>MHO>K= >G O>KEB>S>G DNGG>G PHK=>G O>K;HK@>G >S> P>K>E= BL GN BG@>LMHKM  ADD !JGKK AK <= ?JGGLKL= G:DA?9LA=:=D=??=J L=J O=J=D< 9DK :=@==J<=J N9F @=L G:DA?9

LA=>GF<K *AE;G › 1:KK>G N??>M  >KBO:M>G SBCG –G:G<BeE> F:LL:O>KGB>MB@BG@LP:I>GL  19JJ=F M>>=L KL99L :=C=F< 9DK K O=J=D<K E==KL KM;;=KNGDD= :=D=??=J "AB :=?GF E=L FA=LK E99J H9KK==J<= :=?AF  ADD !9L=K 9DK JABCKL= H=JKGGF L=J O=J=D< › (B<HE:L -:KDHSR L>IM>F;>K  > F:GB>K P::KHI A>M P>K>E=PBC=> D:IBM:EBLF> P>KDM FH>M @KHG=B@ M>@>G A>M EB<AM PHK=>G @>AHN=>G > DK>=B>M<KBLBL A>>?M >KGLMB@> HGOHE

DHF>GA>=>G ;EHHM@>E>@= BG => PBCS> P::KHI ;:GD>G BGM>KG:MBHG::E S:D>G=H>G ">M P>K>E=PBC=> –G:G<BeE> LRLM>>F FH>M PHK=>G A>KSB>G SH:EL P> HHD BG A>;;>G @>=::G BG K>MMHG 1HH=L 1> DNGG>G => ><HGHFB> O:G => > >>NP GB>M ;EBCO>G ;>LMB>K>G F>M => BGLMKNF>GM>G O:G => > >>NP  (A;GD9K -9JCGRQ AK HJ=KA<=FL N9F J9FCJABC › !HK=HG KHPG HDMH;>K  K FH>M >>G GB>NP K>MMHG 1HH=L DHF>G K BL >>G GB>NP> <HG?>K>GMB> GH=B@ HF A>M BGM>KG:MBHG:E> –G:G<BeE> LRLM>>F =K:LMBL<A M> A>KOHKF>G EE>>G =HHK P>K>E=PBC=> :<MB> DNGG>G P> A>M O>KMKHNP>G OHEE>=B@ A>K

LM>EE>G =:M GH=B@ BL HF => BGM>KG:MBHG:E> –G:G<BeE> HK=> HI M> ;HNP>G > HN=> G:HHKEH@L> –G:G<BeE> BGLMBMNM>G SBCG @>=:M>>K= >G ?NG<MBHG>

K>G GB>M F>>K BG >>G @>A>>E GB>NP MBC=I>KD O:G HI>G ><HGHFB>eG >G FHG=B:E> <HG<NKK>GMB> 1:M GH=B@ BL @K>GLHO>KL<AKBC=>G= MH>SB<AM HI –G:G<BeE> BGLMBMNM>G >G P>K>E=PBC=> NGBO>KL>E> :<<HNGM:GMLK>@>EL OHHK => P::K=>KBG@ O:G :<MBO: >G I:LLBO:  !GJ<GF JGOF O9K L=F LAB<= N9F <=R= MALKHJ99C HJ=EA=J N9F F?=D9F<

(',


) %7 ='6%8- )

EL SHP>E ;:GDB>KL :EL ;>E>@@>KL :EL K>@>KBG@LE>B=>KL A>M >KHO>K >>GL SBCG =:M A>M @>E=LRLM>>F =K:LMBL<A A>KOHKF= FH>M PHK=>G =:G S:E >K O:LM P>E B>ML @::G O>K:G=>K>G )O>KB@>GL =>GD>G => BG@>PBC=>G =::K;BC GB>M SHS>>K ::G >>G A>KBGOH>KBG@ O:G >>G @HN=>G LM:G=::K= ">M EB@M F>>K BG => EBCG =>K O>KP:<AMBG@ =:M >K F>>K >G LMK>G@>K> K>@>EL DHF>G =:M A>M MH>SB<AM PHK=M O>KL<A>KIM >G =:M >K >>G <>GMK:E> P>K>E=;:GD S:E DHF>G 4H=K: A>M @>E=LRLM>>F M>K =BL<NLLB> LM::M K>:@>K>G O>>E F>GL>G O>K;>

M>G 'H>M>G P> A>M @>E= =:G LHFL :?L<A:??>G >G M>KN@ G::K => KNBEA:G=>E (>> =:M BL GB>M ::G => HK=> ,NBEA:G=>E BL O>>E M> HGA:G=B@ OHHK >>G LE:@>K =B> ;KHH= PBE DHI>G M>KPBCE => >GB@> ;:DD>K BG => LM:= O>@>M:KBeK BL '::K KNBEA:G=>E BL GB>M A>M >GB@> :EM>KG:MB>? OHHK @>E= &B>M:>K S>@M AB>KHO>K !>E= BL GB>M @>F::DM =HHK !H= 1> O>K@>M>G =:M PBCS>E? => ;>=>GD>KL SBCG O:G A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F =:M ::G => ;KHG EB@M O:G O>>E IKH;E>F>G BG => P>K>E= SHP>E HI A>M GBO>:N O:G E:G=>G HK@:GBL:MB>L :EL O:G BG=BOB=N>G !>E= BL SH O:GS>E?LIK>D>G= @>PHK=>G =:M P> O>K@>M>G =:M >K :EM>KG:MB>O>G SBCG  &B>M:>K SB>M S>E? O>>E A>BE BG <HFIE>F>GM:BK> @>E=LRLM>F>G =B> :EL ;N??>K ?NG@>K>G G::LM A>M ANB=B@> ‹ :E =:G GB>M @>K>@NE>>K=> ‹ @>E=LM>EL>E 0>K=>KHI BG =BM AHH?=LMND E>>LM N F>>K AB>KHO>K #G => >:LR<K:MB> AH>O>G P> ><AM>K GB>M M> P:<AM>G MHM => MHI O:G => ABe

K:K<AB> >>G GB>NP @>E=LRLM>>F A>>?M BG@>OH>K= >G D>GF>KD O:G => >:LR

<K:MB> BL BFF>KL O:G=::@ ;>=:<AM FHK@>G ;>@BGG>G :M D:G HHD F>M @>E=

M8E><C;E88IN88I;< #G => >:LR<K:MB> ;EBCDM =:M :E A>>E O>>E O>K:G=>KBG@>G FH@>EBCD PHK=>G =HHK :EE>>G F::K BG HGL ;K>BG => KHE >G => ;>M>D>GBL O:G @>E= M> GN:G<>K>G HHK BG :EE> ><HGHFBL<A> IKH<>LL>G >G BG :EE> HK@:GBL:MHKBL<A> FH=>EE>G => G:=KND M> O>KL<ANBO>G O:G @>E= G::K P::K=> 4H K>OHENMBHG:BK BL =:M HO>KB

@>GL GB>M ">M BL >>K=>K >>G DP>LMB> O:G M>KN@ G::K => ;:LBL 1:GM S>E?L :EL P> A>M NBM@:G@LINGM BGM:<M PBEE>G E:M>G =:M @>E= => FHMHK O:G A>M ;>LM::G BL P::K @::M A>M =:G P>KD>EBCD HF )F => I:IB>K>G ;BEC>MM>G F>M @>E=HI

=KND >G => <BC?>KMC>L HI >>G ;:GDK>D>GBG@ )? @::M A>M HF => HG=>KEB@

@>G=> P::K=> =B> ::G A>M @>E= M>G @KHG=LE:@ EB@M !::M A>M NBM>BG=>EBCD HF @>E= H? @::M A>M HF P::K=> > BGOEH>= O:G @>E= BL M> O>K =HHK@>L<AHM>G #G IE::ML O:G K>NS>A:G=B@ ANEIFB==>E HF MK:GL:<MB>L L:F>GP>KDBG@ >G LI><B:EBL:MB> M> ?:<BEBM>K>G BL @>E= BG A>M =:@>EBCDL E>O>G O>KPHK=>G MHM >>G FB==>E =:M F::K :E M> O::D => OHHKNBM@:G@ BG => P>@ SBM =:M ;>=KBCO>G >G HO>KA>B= O>KABG=>KM MHM LE:@

O::K=B@ A:G=>E>G =:M >>G ;>E:G@KBCD> KHE LI>>EM BG A>M HGMLM::G O:G ;NK>:N<K:MB>eG >G =:M ;HO>G:E HI @KHM> L<A::E A>M SB<AM HGMG>>FM HI => P>KD>EBCD> P::K=> G =::K=HHK SB>G P> => HIEHLLBG@>G GB>M F>>K

('-


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

!>E= BL BG => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> ><HGHFB> SH =HFBG:GM @>PHK=>G :EL =b F>>M>>GA>B= O:G P::K=> =:M @>E= >G P::K=> IK:DMBL<A LRGHGB>F>G SBCG @>PHK=>G #G A>M <HEE><MB>? ;>PNLMSBCG BL => OHE@HK=> @>E>B=>EBCD HF@>

=K::B= )HKLIKHGD>EBCD P:L A>M SH ::G B>ML O:G P::K=> DNG C> >>G IKBCL

D::KMC> A:G@>G '::K =:M P>K= M>G HGK><AM> HF@>=K::B= A>M IKBCLD::KMC> ;>I::EM GN P:M => P::K=> BL B> <HEE><MB>O> @>=:<AM> BL ::G A>KSB>GBG@ MH> EL => ;>NKLP::K=> O:G >>G ;>=KBC? ;BGG>G >>G C::K F>M MHM IKH

<>GM =::EM Â&#x2039; SH:EL =BO>KL> ;>=KBCO>G HO>KDP:F BG   Â&#x2039; M>KPBCE ;BC =B> ;>=KBCO>G GH@ G>M SH O>>E F>GL>G P>KD>G GH@ G>M SH O>>E IKH=N<M>G @>F::DM PHK=>G >G GH@ G>M SH O>>E IKH=N<M>G O>KDH<AM PHK=>G M>@>G =>S>E?=> IKBCS>G =:G BL A>M GB>M F>>K OHE M> AHN=>G =:M => Â&#x2013;G:G<BeE> P::K=> :EMBC= >>G @H>=> :?LIB>@>EBG@ BL O:G => P>KD>EBCD> P::K=> ">M ;>E:G@ O:G P::K=>;>I:EBG@ ;EBC?M HGO>KFBG=>K= @KHHM '::K => PBCS> P::KHI => P::K=> ;>I::E= PHK=M BL MH> ::G A>KSB>GBG@ ::G F>>K <HGM:<M F>M => P>KD>EBCDA>B= > FHG=B:E> Â&#x2013;G:G<BeE> <KBLBL O:G  BL BG => D>KG >>G K><AMLMK>>DL NBMOEH>BL>E O:G => MH>@>GHF>G O>KPBC=>KBG@ MNLL>G Â&#x2013;G:G

<BeE> P::K=>;>I:EBG@ >G => HG=>KEB@@>G=> K>eE> P::K=> ">M HGO>KFBC=>EBCD> @>OHE@ O:G >>G M> O>K =HHK@>L<AHM>G G:=KND HI @>E= >G M> P>BGB@ HH@ OHHK P::K=> BL =:M SHP>E HO>KA>B= ;>=KBCO>G :EL BG=B

OB=N>G OHHKM=NK>G= ;>LEBLLBG@>G G>F>G =B> MHM F::ML<A:II>EBCD> :<AM>K

NBM@:G@ E>B=>G G NBM>BG=>EBCD =NL MHM >>G :<AM>KNBM@:G@ O:G =B>S>E?=> HO>KA>B= ;>=KBCO>G >G ;NK@>KL EL => G:=KND PHK=M O>KE>@= O:G @>E= G::K P::K=> PHK=>G :G=>K> ;>LEBLLBG@>G @>GHF>G =B> HI M>KFBCG F>>K IKHÂ&#x2013;CM HIE>O>K>G >G M> LM>KD> G:=KND HI @>E= =::K>GM>@>G E>B=M MHM HG>O>GK>=B@ O>>E DHKM>M>KFBCG;>LEBL

LBG@>G >G S>E?LM:G=B@ HG=>KG>F>K =B> HO>K MB>G C::K O>E> FBECH>G>G PBGLM D:G F:D>G =HHK O:G=::@ bbG FBECH>G M> BGO>LM>K>G S:E GB>M LG>E ::KS>E>G '::K >>G F:G:@>K BG EHHG=B>GLM =B> I>K L> FH>M L<HK>G ;BC => >>KLMOHE@>G=> DP:KM::E<BC?>KL HF=:M SHP>E SBCG I>KLHHGEBCD> <:KKBcK> :EL => <HGMBGNiM>BM O:G SBCG HG=>KG>FBG@ =::KO:G :?A:GD>EBCD SBCG A>>?M G:NP>EBCDL => FH@>

EBCDA>B= HF O>KLM:G=B@> E:G@>M>KFBCGBGO>LM>KBG@>G M> =H>G G =:M @>E=M HHD OHHK >>G S>E?LM:G=B@ HG=>KG>F>K =B> @>>G OKBC >B@>G O>KFH@>G A>>?M HF => BGO>LM>KBG@ M> Â&#x2013;G:G<B>K>G 1:GM A>M O:EM GB>M F>> HF >>G >QM>KG> Â&#x2013;G:G<B>K M> OBG=>G OHHK >>G BGO>LM>KBG@ =B> I:L HO>K E:G@> MBC= K>G=>F>GM @::M HIE>O>K>G 1:M GB>M O>KPHG=>KEBCD BL P:GM => >QM>KG> Â&#x2013;G:G<B>K BL =HHK@::GL >>G F:G:@>K =B> ;BC => OHE@>G=> DP:KM::E<BC?>KL FH>M L<HK>G '::K A>M MBC D>>KM HG=>K :G=>K> =HHK => MH>G>F>G=> F::ML<A:II>EBCD> ::G=:<AM OHHK =NNKS::FA>B= ::K=HHK PHK=M BG => ;>LENBMOHKFBG@ F>>K K>D>GBG@ @>AHN=>G F>M MH>DHFLMB@> P::K=> >G :G=>K> ;>E:G@KBCD> HHK

S::D BL A>M MBC=I>KD O:G => MH>@:G@ L@= 9?= G> 9;;=KK

('.


) %7 ='6%8- )

K?<8><F=8::<JJ<E;< @DG8:K;88IM8EFG><C; >G ;>=KBC? :EL !HH@E> O>KHHKS::DM> BG SBCG ;>@BGC:K>G O>>E O>KP:KKBG@ BG => ><HGHFBL<A> P>K>E= "H> D:G A>M IKH=N<M RG=CE9;@AF= GN O:G P::K=> SBCG :EL =B> =B>GLMO>KE>GBG@ @K:MBL PHK=M ::G@>;H=>G 1:M BL A>M ;>=KBC? P::K= :EL >K @>>G BGDHFLM>G SBCG G:EBLM>G S:M>G F>M => A:G=>G BG A>M A::K > MK:=BMBHG>E> FH=>EE>G OHHK P::K=>;>I:EBG@ ;H=>G @>>G NBMDHFLM !HH@E> P>K= HI@>KB<AM BG >G @>G>K>>K=> BG => ;>@BGC:K>G G:NP>

EBCDL BGDHFLM>G *:L BG  IN;EB<>>K=> !HH@E> OHHK A>M >>KLM SBCG K>LNEM:

M>G  FBECH>G =HEE:K PBGLM ;BC >>G HFS>M O:G FBECH>G =HEE:K #G  SBCG =B> ;>=K:@>G LI><M:<NE:BK @>@KH>B= > HFS>M BL BG OBC? C::K F>>K =:G O>KMPBGMB@OHN=B@= MHM  FBEC:K= =HEE:K > PBGLM BL S>E?L O>KO>>KMB@OHN

=B@= MHM  FBEC:K= =HEE:K > DHLM>G SBCG =NL K>E:MB>? @>=::E= BG=  A:= !HH@E> KNBF P>KDG>F>KL HI => EHHGEBCLM LM::G ">M IKBF:BK> IKH=N<M O:G !HH@E> => SH>DF:<ABG>?NG<MB> BL ><AM>K GH@ LM>>=L @K:MBL G A>M S:E HHD P>E :EMBC= @K:MBL ;EBCO>G .@= 9?= G> 9;;=KK SB> AHH?=LMND O>KDE::KM => P::K=> O:G !HH@E> EL NBM

OEH>BL>E O:G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M BG => F::ML<A:I

IBC >>G O>KL<ANBOBG@ IE::ML@>OHG=>G O:G @>E= >G ;>SBM G::K MH>@:G@ G :EL !HH@E> B>ML ;B>=M =:G BL A>M P>E MH>@:G@ !HH@E> ;B>=M @>;KNBD>KL LG>EE> MH>@:G@ MHM => O>KS:F>EBG@ D>GGBL HI BGM>KG>M =B> SHG=>K SH>DF:<ABG> HGMH>@:GD>EBCD SHN SBCG G O>KOHE@>GL ;B>=M !HH@E> MH>@:G@ ::G :=O>K

M>>K=>KL .H>@:G@ MHM >>G HI F::M @>LG>=>G =H>E@KH>I O:G @>PBEEB@> <HGLN

F>GM>G =B> FB==>G BG ANG HKBeGM>K>G=> DHHI?:L> SBMM>G > >J==;GFGEA;K O:G AKBL G=>KLHG O>KDE:K>G => >QIEHBM:MB>D:GL>G O:G >>G @K:MBL IKBCLLMK:M>@B> :M !HH@E> P::K=>OHE BL >G AH> !HH@E> @>E= O>K

=B>GM BL M>@>GPHHK=B@ P>E =NB=>EBCD '::K =>LHG=:GDL ;EBCDM A>M HN=> BG@>KH>LM> B=>> =:M => IKBCL => P::K=> ;>I::EM A:K=G>DDB@ 1:GM :EL C:K>G E:M>K >>G ;>=KBC? :EL "RO>L GH@ G:NP>EBCDL BGDHFLM>G @>G>K>>KM F::K PbE >>G =KND;>SH<AM LH<B::E G>MP>KD A>>?M HGMPBDD>E= =:M MH>@:G@ ;B>=M MHM FBECH>G>G (>=>KE:G=L> <HGLNF>GM>G PHK=M GH@ LM>>=L =>S>E?=> OK::@ @>LM>E= :EL BG => ;>@BGC:K>G O:G !HH@E> "H> D:G SHG @K:MBL P>;LBM> GHN @>E= P::K= SBCG

=I<<:FEFD@:J1;<>I8K@J<:FEFD@< #G—:MB> #G => > >>NP BL => P>LM>KL> <HGLNF>GM @KHHM@>;K:<AM F>M A>M I:K:=B@F: =:M :EE>L LM>>=L =NNK=>K PHK=M :M B=>> BL =B>I@>PHKM>E= (H@ LM>>=L O>KAH@>G O>>E HK@:GBL:MB>L ;BCG: :EL >>G :NMHF:MBLF> I>K C:GN:KB ANG IKBCS>G )HD A>M F>K>G=>>E O:G => P>KDG>F>KL OBG=M A>M O:GS>E?LIK>

D>G= =:M I>K C:GN:KB => C::KEBCDL> EHHGLO>KAH@BG@ IE::MLOBG=M > ><HGHFBL<A> P>KD>EBCDA>B= BL ><AM>K =:M A>>E O>>E IKH=N<M>G >G =B>GLM>G @H>=DHI>K SBCG @>PHK=>G G LHFFB@> S>E?L @>A>>E @K:MBL HHK

('/


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

=> G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ SBCG => IKH=N<MB> =BLMKB;NMB> >G <HFFNGB<:MB>DHLM>G O::D =K:LMBL<A @>=::E= BC =B@BM:E> IKH=N<M>G >G ;BC HGEBG>=B>GLMO>KE>GBG@ BL => F:K@BG:E> DHLMIKBCL S>E?L => GNE @>G:=>K= > F:K@BG:E> DHLMIKBCL PBE S>@@>G => DHLM>G =B> => ::G;B>=>K F::DM HF bbG >QMK: IKH=N<M M> E>O>K>G EL =B> DHLM>G ;BCG: GNE SBCG DNG C> :EL ::G;B>=>K >KOHHK DB>S>G HF A>M IKH=N<M A>E>F::E @K:MBL P>@ M> @>O>G >G SH=H>G=> P::K=> M> <K>eK>G BG IE::ML O:G =BK><M @>E= M> O>K=B>G>G :M BL A>M M>KK>BG O:G => >J==;GFGEA;K J==;GFGEA;K BL >B@>GEBCD => >QMK>F> MH>I:LLBG@ O:G => 9?= G> 9;;=KK HHK IKH=N<M>G H? =B>GLM>G @K:MBL P>@ M> @>O>G DKBC@ C> MH>@:G@ MHM >>G @KHM> F:KDM G =:M E>O>KM P::K=> HI > HK@:GBL:MB>L =B> @>;KNBDF:D>G O:G >J==;GFGEA;K A>;;>G ANG ::G=:<AM O>KL<AHO>G O:G @>E= G::K P::K=> G O:G => DHKM> G::K => E:G@> M>KFBCG :M =B> LMK:M>@B> HI => E:G@> M>KFBCG O>>E @>E= D:G HIE>O>K>G A>>?M HG=>K :G=>K> !HH@E> ;>P>S>G AKBL G=>KLHG E>@M BG !J9LAK (A=MO= =;GFGEA= AF <= <A?AL9D= LAB< SB> AHH?=

LMND NBM =:M => MA>HK>MBL<A> I>K?><M> IKBCL>E:LMB<BM>BM BG P>KD>EBCDA>B= GHHBM ;>LM::M ">M <HG<>IM H=J>=;L= HJABK=D9KLA;AL=AL =:M BG ><HGHFBL<A> MA>H

KB>eG O::D PHK=M @>A:GM>>K= AHN=M BG =:M >K >>G EBG>:BK O>K;:G= BL MNLL>G IKBCL=:EBG@ >G MH>G:F> O:G => OK::@ G=>KLHG ;>MHH@M HO>KMNB@>G= =:M >K OHHK O>>E IKH=N<M>G ;>LM >>G I>K?><M> IKBCL>E:LMB<BM>BM D:G ;>LM::G F::K F>M NBMSHG=>KBG@ O:G A>M E::MLM> LMNDC> O:G => K><AM> EBCG :EL => IKBCL =::EM O:G S>>K E::@ MHM A>E>F::E GNE :G G>>FM => OK::@ HI>>GL >QIEHLB>? MH> #G @>PHG> M::E LM>E =:M !HH@E> >>G >QMK>>F E:@> IKBCL O:G <>GM I>K P>>D SHN OK:@>G OHHK A>M @>;KNBD O:G => SH>DF:<ABG> SHN !HH@E> =:G HHD SH IHIN

E:BK SBCG BM @>A>BF O:G => >J==;GFGEA;K >>G >QIEHLB> O:G => OK::@ SH=K: => IKBCL G::K GNE PHK=M O>KE::@= BL SH DK:<AMB@ =:M A>M S>E?L EHG>G= D:G SBCG HF A>M <HG<>IM MH> M> I:LL>G HI ?RLB>D> IKH=N<M>G F>M >>G LN;LM:GMBeE> F:K@B

G:E> DHLMIKBCL 4H A>;;>G => NBM@>O>KL O:G => @K:MBL =:@;E:=>G BG >QMK>>F DHKM> MBC= OHHK >>G S>>K AH@> HIE:@> @>SHK@= G =::KF>> DK>@>G S> MH>

@:G@ MHM >>G @KHM> <HGLNF>GM>G=H>E@KH>I > P::K=> =B> AB>K=HHK BL @><K>e>K= O>KM::EM SB<A BG => :=O>KM>GMB>M:KB>?D::KM O:G =>S> DK:GM>G EL => NBM@>O>KL >>G FBGBF:E> OK::@IKBCL O:G ;BCOHHK;>>E= OBC? <>GM @>K>D>G= SHN=>G A>;;>G SHN=>G =>S> AH@> HIE:@>L ;BC E:G@> G: GB>M @>A::E= PHK=>G :M '=LJG >G -HALK @K:MBL O>KDKBC@;::K SBCG BL HO>KB@>GL GB>M :EE>>G A:G=B@ OHHK => <HGLNF>GM F::K HHD OHHK => ::G;B>=>KL S>E? 4H=K: SBC => DK:GM @::G O>KDHI>G BG IE::ML O:G P>@@>O>G HGMLM::G >K O>KDHHIDHLM>G :=FBGBLMK:MB>DHLM>G >G >QMK: =BLMKB;NMB>DHLM>G =B> O>>E AH@>K SNEE>G SBCG =:G OBC? <>GM I>K DK:GM

('0


) %7 ='6%8- )

">M ::G;H= O:G @K:MBL IKH=N<M>G >G =B>GLM>G E>B=M O::D MHM @KHM> F:KDMO>K

L<ANBOBG@>G >G HK@:GBL:MB> =B> B>ML ::G;B>=M OHHK MB>G >NKH =:M HI>>GL >E=>KL @K:MBL PHK=M ::G@>;H=>G A>>?M :E LG>E >>G IKH;E>>F "BC PHK=M =:G P>E @>=PHG@>G HF HHD >>G >J==;GFGEA;K >QIEHBM:MB> M> HG=>KSH>D>G > FH@>EBCDA>B= OHHK >>G HK@:GBL:MB> HF B>ML @K:MBL P>@ M> @>O>G PHK=M GB>M ;>I::E= =HHK => P::K=> O:G A>M IKH=N<M F::K =HHK => DHLMIKBCL EL P>@@>O>G GB>ML DHLM DNG C> =HHK P>@@>O>G MH>@:G@ DKBC@>G MHM >>G @KHHM IN;EB>D :GDSBC BGM>KG>M SBCG GB>NP> L<A::EOHHK=>E>G M> ;>A:E>G RLB>D> F:KDM>G SBCG EH<:MB>@>;HG=>G >G A>;;>G =::K=HHK >>G ;>I>KDM O>K

SHK@BG@L@>;B>= #G =B@BM:E> G>MP>KD>G SBCG ?RLB>D> :?LM:G=>G O>>E FBG=>K ;>E:G@KBCD EL HHD GH@ => IKH=N<M>G =B@BM::E SBCG LI>>EM ?RLB>D> :?LM:G= A>E>F::E @>>G KHE F>>K )HD :E BL => DHLMIKBCL GNE MH<A KH>IM A>M <HG<>IM O:G @K:MBL P>@@>O>G BG >>KLM> BGLM:GMB> F>>LM:E P>>KLM:G= HI ;BC HK@:GBL:MB>L 1:GM G::LM => IKH

=N<MB>DHLM>G SBCG >K => SH@>GH>F=> GHHGJLMFALQ DHLM>G 1>@@>O>G @::M @>I::K= F>M A>M P>@@>O>G O:G IHM>GMBeE> H? ABLMHKBL<A> BGDHFLM>G B> P>>KLM:G= BL GB>M F>>K =:G EH@BL<A >G =>S> D:G :EE>>G HO>KPHGG>G PHK=>G =HHK F>M >>G KNBF>K> ;EBD G::K P::K=>;>I:EBG@ M> DBCD>G SB> D:=>K

Bfjk\e\efgYi\e^jk\emXe`ebfdjk\e[\im`e^ &MNHII\TPSMXEXMIZERLIXFSIO0MJILEGOMRKXMTWMWKIt\TIVMQIRXIIVH QIXJVIIGSRSQMGW8IV[MNPLIXFSIOMRHIFSIO[MROIPPEK[IVHLIXZSPPI HMKIFSIOKIPMNOXMNHMKEERKIFSHIREPWKVEXMWHS[RPSEH;EXZSSVMRZPSIH LIIJXHIKVEXMWFIWGLMOFEEVLIMHZERIIRIFSIOSTHIZIVOSSTGMNJIVWZER HITETMIVIRIHMXMI#(MIZVEEKMWREXYYVPMNORSSMXQIX^IOIVLIMHXIFIERX [SSVHIRQEEVIIRJIMXMWHEXHITETMIVIRIHMXMIKSIH[IVHZIVOSGLX(I EYXIYVWIRHIYMXKIZIVLIFFIRLIXMHIIHEXLIXKVEXMWIFSIOIIVHIVIIR TSWMXMIJHERIIRRIKEXMIJIJJIGXLIIJXKILEHSTHIZIVOSSTZERLIX TETMIVIRFSIO(IL]TSXLIWIMWHEXIIRLIIPKVSSXHIIPZERHI HS[RPSEHIVWXSGLEPRMIXZERTPER[EWHIFIXEEPHIIHMXMIEERXIWGLEJ JIR(IKIQMWXIMROSQWXIR^MNRHEEVHSSVQEEVFITIVOX%ERHIERHIVI OERXPIZIVIRHIHS[RPSEHIVWZIIP[EEVHISTHSSVHEX^MNVIGPEQIQEOIR ZSSVLIXFSIO>MNPI^IRLIXZIVXIPPIRLIXHSSVIRFIVIMOIR^SHSIRHI RMIY[ITSXIRXMtPIOSTIVWHMIERHIVWRMIXFIVIMOX^SYHIR^MNR (EEVREEWXKEEXIIRHIIPZERHIHS[RPSEHIVWPEXIVEPWRSKSZIVXSXEER WGLEJZERHIFIXEEPHIIHMXMI >S«R^IZIRXMKTVSGIRXZERHIHS[RPSEHIVWKEJIIRIQEMPEHVIWSTQIX XSIWXIQQMRKZSSVEERFMIHMRKWRMIY[WFVMIZIR(MXEHVIWWIRFIWXERHZSVQX IIRRMIY[HMWXVMFYXMIOEREEPZSSVHIZIVOSSTZERZIV[ERXIFSIOIRSJ ZSSVFMNZSSVFIIPHFIXEEPHI[SVOWLSTWEERHI0MJILEGOMRK%GEHIQ]8SX WPSXFMIHIRHIKVEXMWHS[RPSEHIVWRMIXEPPIIRIIRHMWXVMFYXMIQEEVSSO

(('


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

IIRGSQQYRMGEXMIOEREEP)VMWQIIVOERWSTGSRXEGXIRJIIHFEGO(ITVM QEMVIHSIPKVSITZERLIXFSIOLIIJXZMEHMXOEREEPZIIP[EEVHIZSPPIXMTW IRMRJSVQEXMIXIVYKKIKIZIRHMIKIFVYMOXOYRRIR[SVHIRZSSVIIRFIXIV FIKVMTZERHIHSIPKVSITqRZSSVTVSHYGXZIVFIXIVMRKFMNZSSVFIIPHZSSV HIX[IIHILIV^MIRIHVYO0MJILEGOMRKXMTW4IVWEPHSMWLIX^IIVEER RIQIPMNOHEXHISTFVIRKWXIRZERLIXKVEXMWIFSIOZIIPKVSXIV[EVIRHER HIKIHIVJHIMROSQWXIR 3RPMRIQIHMEWTIGMEPMWX)V[MR&PSQLEHMRRSZIQFIVWSSVXKIPMNOI TSWMXMIZIIVZEVMRKIRQIX^MNR,ERHFSIO'SQQYRMXMIW:ME8[MXXIVQEEOXI LMNFIOIRHHEXLIXFSIOSSOEPWKVEXMWHS[RPSEHZIVOVMNKFEEV[EW&PSQ LIIJXFMNRE^IWHYM^IRHZSPKIVWST8[MXXIVIRZMEZME[IVHLIXFIVMGLX FMNREHYM^IRHOIIVHSSVZIVXIPHST8[MXXIV&PSQFIVIOIRHIHEXLMNHEEV HSSVFMRRIREGLXHEKIRQIRWIRFIVIMOXI^SRHIVQEVOIXMRKFYH KIX^SRHIVOPEWWMIOIQIHMEWMQTIP[IKHSSVHIOVEGLXZERLIXRIX[IVO -RHMIEGLXHEKIR[IVHHIKVEXMWTHJZERLIXFSIOOIIVKIHS[R PSEH &PSQª1IXqqRX[IIXIRQSRHXSXQSRHVIGPEQI^MNRQIIVHERLSRHIVH HYM^IRHQIRWIRFIVIMOX1SRHXSXQSRHVIGPEQIMW^SSYHEPWHI[IK REEV6SQIQEEVHILYMHMKIQIHMEZIVKVSXIRHIWRIPLIMHIRLIXFIVIMO +VEXMWTHJ«W^MNRKSIHZSSVHIZIVOSSTZERLIXFSIO«

;FFIM<IK<C988I 1:M S>@M => ;>NKLDH>KL GH@ HO>K => P>KD>EBCD> P::K=> O:G >>G ;>=KBC? #G AH>O>KK> BL => K>LNEM:M>GK>D>GBG@ GH@ OHHKLI>EE>G= OHHK => <HGMBGNiM>BM O:G >>G ;>=KBC? 1:M BL => b<AM> P::K=> O:G >>G IKH=N<M H? =B>GLM #L =:M A>M ;>=K:@ =:M HI A>M IKBCLD::KMC> LM::M H? BL A>M => MH>@:G@ MHM :G=>K> BGDHF

LM>G;KHGG>G ED IKH=N<M A>>?M >>G LI><MKNF ::G O>K=B>GFH@>EBCDA>=>G > G>MP>KD><HGHFB> =PBG@M ::G;B>=>KL >KMH> HF HIGB>NP G::K ANG O>K

=B>GFH@>EBCDA>=>G M> DBCD>G >G SHGH=B@ O>KL<ANBOBG@>G ::G M> ;K>G@>G BG ANG O>K=B>GFH=>EE>G KN<B::E =::K;BC BL A>M ?H<NLL>G HI => P>KD>EBCD> MH>@>OH>@=> P::K=> =B> F>G E>O>KM #G => ><HGHFB> O:G => > >>NP DHG=>G ::G;B>=>KL GH@ ;>LEBLL>G= <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E ;>K>BD>G =HHK @KHM> BGO>LM>KBG@>G BG =BL

MKB;NMB>G>MP>KD EH@BLMB>D >G K><E:F> #G => G>MP>KD><HGHFB> SBCG =>S> ?:<MHK>G O:G :?G>F>G= ;>E:G@ >G D>K>G P> P>>K M>KN@ G::K => H>KOHKF O:G F:KD>MBG@ P::K;BC => * O:G IKH=N<M A>M ;>E:G@KBCDLM> <HG<NKK>GMB>O>KL<ABE NBMF::DM :M BL HHD => >LL>GMB> O:G DM= );=9F -LJ9L=?Q "GO LG J=9L= /F;GF

L=KL=< '9JC=L -H9;= SB> AHH?=LMND 

(((


) %7 ='6%8- )

$> KB<AM>G HI MH>@>OH>@=> P::K=> E>O>KM LH<B::E D:IBM::E HI >G LH<B::E D:IB

M::E BL =:M P:M C> GH=B@ A>;M HF BG => G>MP>KDF::ML<A:IIBC LN<<>LOHE M> SBCG BM @>E=M SHP>E OHHK BG=BOB=N>G HI => :K;>B=LF:KDM :EL OHHK HK@:GBL:

MB>L BG >>G <HFI>MBMB>O> F:KDM > GB>NP> OK:@>G =B> >ED> HK@:GBL:MB> SB<A O:G=::@ FH>M LM>EE>G SBCG 1:M D:G BD @K:MBL P>@@>O>G "H> <K>e>K BD >>G ;>K>BD "H> F::D BD A:G=B@ @>;KNBD O:G @K:MBL #. '::K OHHK:E "H> SHK@ BD >KOHHK =:M =:M@>G> P:M BD F::D =HHKO>KM>E;::K PHK=M #L A>M P>E HIF>KD>EBCD @>GH>@ P:M BD E>O>K ">>?M A>M @>GH>@ P::K=> G :EL A>M GB>ML MH>OH>@M AH> =>GD BD =:G M> HO>KE>O>G ">M ?H<NLL>G HI P::K=> HI =HHKO>KM>E;::KA>B= HI A>M MH>@:G@ <K>eK>G MHM >>G @KHM> F:LL: E>B=M MHM @>A>>E GB>NP> HGO>KFH>=> O>K=B>GFH@>EBCD

A>=>G >G @K:IIB@ OHHK;>>E= AB>KO:G SB>G P> BG => ;>=KBC?LM:D GFDAF= ?9EAF? #G A>M MK:=BMBHG>E> ><HGHFBL<A> FH=>E FH>LM >>G ;>=KBC? =:M >>G GB>NP <HFINM>KLI>E A:= HGMPBDD>E= >>KLM BGO>LM>K>G BG >>G DHLM;:K> F:K

D>MBG@<:FI:@G> HF => ::G=:<AM O:G >>G ;K>>= DHI>KLIN;EB>D M> DKBC@>G ':KD>MBG@<HFFNGB<:MB> P:L O>>E:E >>G <KN<B:E> ?:<MHK BG A>M LE:@>G H? ?:E>G O:G >>G GB>NP IKH=N<M ">M EH@BL<A> @>OHE@ =::KO:G P:L =:M A>M :<<>GM BG => IKH=N<MHGMPBDD>EBG@ E:@ HI => F:KD>MBG@ BG AH>O>KK> BL A>M GB>NP> IKH=N<M M> O>KM:E>G BG ::GLIK>D>G=> K><E:F> #G => ;>=KBC?LM:D GFDAF= ?9EAF? F:D>G O>>E GB>NP> ::G;B>=>KL @>;KNBD O:G A>M >J==;GFGEA;K FH=>E "B>K=HHK O>KL<ANB?M A>M :<<>GM EH@BL<A>KPBCL G::K => ><AM> MH>@>OH>@=> P::K=> O:G A>M IKH=N<M "H> @H>= AH> E>ND AH> O>KK:LL>G= AH> HKB@BG>>E AH> O>KLE:O>G= BL A>M GB>NP> <HFINM>KLI>E 1:GM =[M BL GN => <KN<B:E> ?:<MHK @>PHK=>G =B> ;>I::EM H? >>G IKH=N<M >>G MHI H? >>G —HI PHK=M "H> ;>M>K A>M IKH=N<M =>L M> F>>K A>M PHK=M =HHK

O>KM>E= G =>@>G>G ::G PB> A>M PHK=M =HHKO>KM>E= DNGG>G A>M IKH=N<M @K:MBL DKBC@>G G SBC O>KM>EE>G A>M HHD P>>K =HHK >G GB>NP <HFINM>KLI>E D:G HI =B> F:GB>K BG K>E:MB>? DHKM> MBC= >>G FBECH>G>GIN;EB>D O:G MKHNP> @>;KNBD>KL ;>K>BD>G G PB> MH>@:G@ A>>?M MHM >>G FBECH>G>GIN;EB>D AH>?M F::K ;BC >>G ;>I>KDM =>>E O:G =:M IN;EB>D DE>BG> BGDHFLM>G M> @>G>K>K>G HF Mk<A >>G EN<K:MB>? O>K=B>GFH=>E M> A>;;>G #G => ?9EAF? ;K:G<A> BL A>M GB>M HG@>;KNBD>EBCD HF >>G LI>E @K:MBL P>@ M> @>O>G >G O>KOHE@>GL => LI>E>KL O:G =:M LI>E => FH@>EBCDA>B= M> ;B>=>G HF M>@>G >>G DE>BG> ;>M:EBG@ >QMK: LI>EHIMB>L M> DHI>G P::KF>> F>G F:D

D>EBCD>K D:G PBGG>G H? AH@>K> L<HK>L D:G ;>A:E>G :M ;EBCDM M> P>KD>G EL A>M LI>E F::K ;H>B>G= @>GH>@ BL PHK=>G O>>E LI>E>KL Sk @K>MB@ HF M> PBGG>G =:M S> =::K ;>LM >>G I::K >NKH OHHK HO>K A>;;>G :M BL >>G HIF>K

D>EBCD O>K=B>GFH=>E =:M GB>M >K@ OHHK => A:G= E:@ P:GM >B@>GEBCD BL =BM >>G OHKF O:G HI>GEBCD O:EL LI>E>G ">M BL M> O>K@>EBCD>G F>M >>G L<A::DMH>KGHHB P::KOHHK ::G => =>>EG>F>KL @>>G BGL<AKBC?@>E= PHK=M @>OK::@= F::K P::K;BC B>F:G= =B> MB>G >NKH ;>M::EM P>E >>G >QMK: EHI>K DKBC@M

(()


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

> G:;BC> MH>DHFLM S:E GH@ P>E F>>K GB>NP> O>K=B>GFH=>EE>G E:M>G SB>G =B> GN GH@ GB>M H? G:NP>EBCDL O>KFH>= PHK=>G 4H BL A>M O>KK> O:G HG=>GD

;::K =:M LM>=>G H? E:G=>G =B> MH>KBLM>G PBEE>G EHDD>G BG IE::ML O:G M> :=O>K

M>K>G BG K>BL;E:=>G => MH>KBLM BG LI> >>G >GO>EHI F>M S:D@>E= ::G;B>=>G :EL EHDFB==>E '>M A>M B=>> =:M :EL =B> MH>KBLM >>GF::E ;BGG>G BL ABC =:G >>G O>>EOHN= =::KO:G S:E NBM@>O>G )G@>EHH?P::K=B@ 0>>E OEB>@F::ML<A:IIBC>G @>O>G GN :E @K:MBL LMH>E>G P>@ BG => AHHI =:M => DE:GM OHHK BGDHFLM>G S:E SHK@>G =HHK ::G ;HHK= >M>G >G =K:GD M> DHI>G >G ;>E:LMBG@OKBC> LB@:K>MM>G >G I:K?NFL 1>EDHF BG => >J==;GFGEA;K > IKBCL D:G Gk@ E:@>K =:G GNE BGG>GDHKM DNGG>G P> GB>M :EE>>G @K:MBL OEB>@>G F::K DKBC@>G P> S>E?L @>E= MH> )G@>EHH?P::K=B@ (N :E SBCG >K BG (>=>KE:G= MB>G=NBS>G=>G <HGLNF>GM>G =B> =:@>EBCDL @>E= O>K=B>G>G =HHK A>M ::GDEBDD>G O:G P>;LBM>L O:G ;>=KBCO>G =B> >K @>E= OHHK HO>K A>;;>G :EL IHM>GMBeE> <HGLNF>GM>G ANG P>;LBM> ;>SH>D>G (B>M =:M C> =::K KBCD O:G DNGM PHK=>G O:G P>;LBM>DEBDD>G F::K A>M BEENLMK>>KM => F:<AMLO>KL<ANB

OBG@ O:G IKH=N<>GM G::K <HGLNF>GM >G <HGLNF>GM F>M >>G LG>EE> <HF

INM>K >G >>G LG>EE> FNBL D:G :EL P>;LBM>DEBDD>K :E F>>K =:G A>M FBGBFNF

NNKEHHG O>K=B>G>G

><C;8CJ?<KD8:?KJD@;;<C M8E;<9LI<8L:I8K@< !: G::K >>G ;B;EBHMA>>D >G I:D MPBGMB@ PBEE>D>NKB@> ;H>D>G =B> HO>K @>E= @::G > D:GL BL GB>M @>KBG@ =:M BG :E =B> ;H>D>G BG AHH?=LMND PHK=M O>K

M>E= =:M @>E= =KB> ?NG<MB>L A>>?M ;>M::EFB==>E K>D>GFB==>E >G HIIHMFB=

=>E -<AHHE;H>D>G >G E>>K;H>D>G A>;;>G GH@:E >>GL => G>B@BG@ >ED::K HO>K M> L<AKBCO>G 1B> ><AM>K => P>KDBG@ O:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G ;>LMN

=>>KM HGM=>DM GH@ >>G OB>K=> ?NG<MB> O:G @>E= @>E= :EL F:<AMLFB==>E !>E= BL HGFBLD>G;::K A>M F:<AMLFB==>E O:G => ;NK>:N<K:MB> !>E= BL => FHMHK O:G => ;NK>:N<K:MB> => LF>>KHEB> O:G => ABeK:K<AB> 0>K:G=>KBG@>G BG HK@:

GBL:MB>L PHK=>G O>KLG>E= O>KMK::@= H? S>E?L M>@>G@>AHN=>G =HHK => LG>E

A>B= P::KF>> @>E= PHK=M OKBC@>@>O>G H? ;N=@>MM>G PHK=>G O:LM@>LM>E= > ;>LENBMOHKFBG@ EHHIM OB: => ABeK:K<AB> >G @>E= BL >>G ;>E:G@KBCD FB==>E P::KF>> => AH@>K> ABeK:K<ABL<A> E:@>G F:<AM NBMH>?>G>G HI => E:@>K> !: F::K G: O>K:G=>KBG@>G HI => P>KDOEH>K P::K @bbG @>E= ;BC ;>MKHDD>G BL =::K A>>?M => ;NK>:N<K:MB> O>>E FBG=>K @KBI HI B> SBCG O>>E F:DD>EBCD>K =HHK M> OH>K>G HI >B@>G AHNMC> SHG=>K MH>LM>FFBG@ O:G ;HO>G:? !>E= :EL F:<AMLFB==>E SB>G P> HHD BG => ;>EHGBG@LLRLM>F>G O:G HK@:

GBL:MB>L 1B> SB<A L<ABDM BG => ABeK:K<ABL<A> HK=> F::DM F>>K D:GL HI >>G IKHFHMB> >G >>G ;BC;>AHK>G= AH@>K L:E:KBL 1B> >>G @>O::K HIE>O>KM OHHK => ABeK:K<ABL<A> HK=> D:G @>LMK:?M PHK=>G OB: => L:E:KBLLMKHHD >G IKHFHMB>

((*


) %7 ='6%8- )

PHK=M M>@>G@>AHN=>G H? => ABeK:K<AB> =K>B@M S>E?L F>M HGMLE:@ (::KF:M> >>G P>KDG>F>K F>>K :?A:GD>EBCD BL O:G SBCG L:E:KBL PHK=M => F:<AM =B> HI A>F NBM@>H>?>G= D:G PHK=>G @KHM>K )HD => HO>KA>B= @>;KNBDM @>E= :EL F:<AMLFB==>E HHK FB==>E O:G ;H>M>L PHK=M HG@>P>GLM @>=K:@ HGMFH>=B@= >G =HHK FB==>E O:G LN;LB=B>L PHK=M @>P>GLM @>=K:@ ::G@>FH>=B@= > H;L>KO:MB> =:M @>E= >>G O:G => FB==>E>G BL P::KF>> ABeK:K<AB>eG ANG F:<AM A:G=A:O>G >G O>KLM>KD>G BL GB>M LE><AML >>G MA>HK>MBL<A> =BL<NLLB> 1:GM => EH@BL<A> @>OHE@MK>DDBG@ BL :EL @>E= >>G FBG=>K =HFBG:GM> KHE @::M LI>E>G =:G O>KFBG=>KM :NMHF:MBL<A => F:<AM O:G => ABeK:K<AB> EL ;BC

OHHK;>>E= >>G HO>KA>B= :? PBE =PBG@>G =:M :NMHFH;BEBLM>G GB>M A:K=>K =:G DBEHF>M>K I>K NNK HI => LG>EP>@ KBC=>G =:G BL => =K>B@BG@ F>M >>G @>E=;H>M> O:G >NKH OHHK O>>E :NMHFH;BEBLM>G >>G >??><MB>? FB==>E '::K >>G FBECHG:BK E::M SB<A =::K GB>M =HHK :?L<AKBDD>G :EL =:M @>E= OHHK A>F O:G K>E:MB>? @>KBG@> P::K=> BL B> S:E HI :G=>K> F:GB>K HO>KMNB@= H? @>=PHG@>G FH>M>G PHK=>G HF SB<A ::G => LG>EA>B=K>@>EL M> AHN=>G BM IKH<>L BL GN @::G=> BG => BG?HKF:MB> >G G>MP>KDL:F>GE>OBG@ HHK => :<<>GMO>KL<ANBOBG@ O:G @>E= G::K P::K=> =HHK => 9?= G> 9;;=KK =HHK => >J==;GFGEA;K BL A>M K>E:MB>O> ;>E:G@ O:G @>E= :E DE>BG>K @>PHK=>G OHHK => @>PHG> ;NK@>K G =::K=HHK O>KEB>S>G => F:<AMA>;;>KL F:<AM EL >>G A:G=B@> <HGLNF>GM =:GDSBC => >J==;GFGEA;K A>>E O>>E =BG@>G @K:MBL DKBC@M PHK=M ABC OHHK SBCG P>EO::KM O>>E FBG=>K :?A:GD>EBCD O:G @>E= G =:G PHK=M ABC =NL HHD FBG=>K :?A:GD>EBCD O:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L =B> A>F >>G ;::G >G >>G L:E:KBL ;B>=>G > BG?HKF:MB> >G G>MP>KDL:F>GE>OBG@ ;B>=M => F>GL GB>M :EE>>G LM>>=L F>>K :EM>KG:MB>O>G OHHK SBCG NBM@:O>GI:MKHHG F::K HHD OHHK SBCG BGDHF

LM>GLMKHF>G ">M PHK=M =::K=HHK LM>>=L @>F:DD>EBCD>K HF => ABeK:K<AB> @>A>>E H? @>=>>EM>EBCD O::KP>E M> S>@@>G >G ;BCOHHK;>>E= OHHK C>S>E? M> ;>@BGG>G >G P>KDG>F>K A>>?M LM>>=L FBG=>K K>=>G>G HF HG@>P>GLM> ABeK:K<ABL<A> F:<AM HO>K SB<A M> E:M>G NBMH>?>G>G INNK NBM :G@LM HF SBCG ;::G M> O>KEB>S>G *:OEBG: @::M S>E?L GH@ >>G @KHM> LM:I O>K=>K $> FH>M GB>M ;:G@ SBCG HF C> ;::G M> O>KEB>S>G -M>KD>K GH@ C> FH>M GB>M >>GL ::G >>G ;::G ;>@BGG>G SB> AHH?=LMND >G FBG=>K =HFBG:GM> KHE OHHK @>E= E>B=M MHM FBG=>K ;NK>:N<K:MB> '::K A>M P>KDM HHD :G=>KLHF BC A>M BG?HKF>E>K PHK=>G O:G => ><HGHFB> O>K

FBG=>KM => G:=KND =B> HI @>E= EB@M BM SB>G P> ;BCOHHK;>>E= O::D BG DE>BG> ;>=KBC?C>L F>M BG?HKF>E> @>S:@LO>KAHN=BG@>G BC => ;>LENBMOHKFBG@ >G ;BC => A:G=>EBG@>G =B> BG SNED> HK@:GBL:MB>L O>KKB<AM PHK=>G PHK=M K>E:MB>? FBG=>K @>D>D>G G::K –G:G<BeE> P::K=>G >G K>E:MB>? F>>K G::K :G=>K> P::K

=>G (H@ LM>KD>K SB>G P> =:M HF@>D>>K=> O>K;:G= MNLL>G ABeK:K<AB> >G

((+


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

@>E==HFBG:GMB> ;BC => :EE>KBG?HKF>>ELM> FB<KH ><HGHFB>MC>L SH:EL ;BCOHHK

;>>E= >>G MP>>O>K=B>G>KLANBLAHN=>G ::K LI>>EM @>E= @>>G KHE BG A>M P>KDHO>KE>@ ::K AHHK C> GHHBM >>G =B:EHH@ :EL 4>@ L<A:M PBE CBC >O>G => ANBLONBE<HGM:BG>K ;NBM>G S>MM>G $: =:M BL @H>= F::K =:M FH>M BD =:G P>E BGM>KG ?:<MNK>K>G OHHK  >NKH *ENL HO>KP>KDMH>LE:@ P:GM A>M BL :E G: :<AM>G 

88EMLCC<E;<><C;D@;;<C<E1 QyC=><C;;ILBB<E :M => ;>M>D>GBL O:G @>E= ;>LM @>GN:G<>>K= F:@ PHK=>G PBE GH@ GB>M S>@@>G =:M @>E= HO>K;H=B@ BL @>PHK=>G > LMBC@BG@ O:G => P>EO::KM A>;;>G P> OHHK >>G @KHHM =>>E M> =:GD>G ::G O>KK>@::G=> :K;>B=LLI><B:EBL:MB> EL B>=>K>>G =:M@>G> =H>M P::K ABC A>M ;>LM BG BL LMBC@M => @>FB==>E=> IKH=N<

MB> I>K I>KLHHG 0HHKP::K=> BL =:G P>E =:M >K >>G :E@>F>>G ::GO::K= KNBE

FB==>E BL HF => MHM::E @>E>O>K=> IKH=N<MB> HI >?–<BeGM> PBCS> M> A>KO>K=>

E>G !>E= BL bbG FB==>E =::KOHHK EL HGL @>E=LRLM>>F M>DHKMDHFBG@>G O>KMHHGM DNGG>G <HFIE>F>GM:BK> @>E=LRLM>F>G G::LM A>M ANB=B@> @>E=LRL

M>>F >>G A>>E GNMMB@> ;BC=K:@> OHKF>G HF >>G =>>E O:G => IKH;E>F>G HI M> EHLL>G EL BG MBC=>G O:G <KBLBL ;>=KBCO>G =B> PBEE>G BGO>LM>K>G FH>BM> A>;;>G HF ;BC => ;:GD DK>=B>M>G M> O>KDKBC@>G DNGG>G S> :EL :EM>KG:MB>? HHD SbE? @>E= @::G =KNDD>G ;>MHH@M @>E=LI><B:EBLM >KG:K= &B>M:>K '>GB@>>G =B> =BM E>>LM S:E GN O:G L<AKBD O:G SBCG LMH>E O:EE>G F::K =:M BL GB>M GH=B@ P:GM &B>M:>K BL @>>GLSBGL >>G K>OHENMBHG:BK =B> HIKH>IM MHM O:EL>FNGM>KBC "BC K>?>K>>KM @>PHHG ::G AHG=>K=>G EHD:E> H? K>@BHG:E> @>E=LRLM>F>G =B> @>=NK>G=> DHKM> H? E:G@> MBC= >>G P::K=>OHEE> ::GONEEBG@ SBCG HI A>M H?–<BeE> @>E=LRLM>>F ">M ;>D>G=LM> OHHK;>>E= O:G >>G <HFIE>

F>GM:BK> FNGM BL => 4PBML>K> 1BK #G MBC=>GL => !KHM> >IK>LLB> ;K:<AM>G S>LMB>G 4PBML>KL> FD; HG=>KG>F>KL >>G FNGM BG HFEHHI ‹ G::LM => 4PBML>KL> K:GD ‹ =B> => K>==BG@ ;E>>D M> SBCG O:G => K>@BHG:E> ><HGH

FB> > 1BK ;>LM::M C::K E:M>K GH@ LM>>=L BK<: >>G DP:KM O:G A>M 4PBM

L>K> FD; BL ::G@>LEHM>G ;BC A>M 1BK @>E=LRLM>>F #G  P>K= OHHK  FBE

C:K= 4PBML>KL> ?K:GD HF@>S>M BG 1BK :M BL F>>K =:G BG OHHK:?@::G=> C:K>G 0HE@>GL &B>M:>K ?NG@>>KM => <HFIE>F>GM:BK> FNGM :EL >>G ;N??>K BG <KBLBLMBC=>G P:GM :EL A>M FH>BEBCD>K PHK=M HF ;:GDDK>=B>M M> DKBC@>G LMBC@M A>M OHENF> BG 1BK ">M BGBMB:MB>? O:G => 4PBML>KL> HG=>KG>F>KL =B> BG => 1BK ;>=:<AM>G F:@ ;>L<AHNP= PHK=>G :EL >>G >:LR<K:MBL<A> :<MB> :O:GM E: E>MMK> BG= OHKB@> >>NP EB>M>G EHD:E> ;>LMNNK=>KL BG >>G K:SBEB::GL> LEHII>G

PBCD SB>G AH> C> kkD BG >>G GHG IKH–MLBMN:MB> HI >:LR<K:MBL<A> PBCS> <HF

IE>F>GM:BK @>E= DNGM =KNDD>G HF IKH;E>F>G >>GOHN=B@ HI M> EHLL>G > LEHII>GPBCD A:= MP>> IK:G@>G=> IKH;E>F>G .>G >>KLM> P:L >K >>G HG@>

((,


) %7 ='6%8- )

D>G= @KHM> AH>O>>EA>B= SP>K?ONBE BG => PBCD .>G MP>>=> P:L >K >>G @KHM> :KFH>=> > P>KDEHHLA>B= P:L AHH@ >K P:L G:NP>EBCDL P>KD@>E>@>GA>B= F::K :EL => ;>OHEDBG@ P>KD PBE=> SH>D>G BG A>M LM:=L<>GMKNF ;E>>D => ;NL =::KG::KMH> HG;>M::E;::K E C:K>GE:G@ IHH@=>G => ;>LMNNK=>KL ;N=@>MM>G EHL M> I>NM>K>G ;BC => <>GMK:E> HO>KA>B= HF =>S> IKH;E>F>G ::G M> I:DD>G '::K M>O>K@>>?L >K P:L @>>G @>E= .HM=:M F>G ;>LEHHM HF =:G F::K SbE? @>E= M> F:D>G > LEHII>GPBCD EB>M ;E:NP> IE:LMB< FNGMC>L F:D>G #>=>K> PBCD;>PHG>K =B> =:M P>GLM> DHG =>S> FNGMC>L O>K=B>G>G =HHK >>G ONBEGBL

S:D OHE SP>K?:?O:E BG M> E>O>K>G '>M =B> FNGMC>L DHG O>KOHE@>GL >>G ;NLKBM G::K A>M LM:=L<>GMKNF ;>M::E= PHK=>G 0>K;EN??>G= LBFI>E FBLL<AB>G GB>M => F>>LM >E>@:GM> HIEHLLBG@ F::K A>M P>KDM> P>E #G DHKM> MBC= P:K>G MP>> @KHM> PBCDIKH;E>F>G HI@>EHLM P::K => <HGO>GMBHG>E> FB==>E>G C:K>G @>?::E= A:==>G ED> P>MAHN=>K BG (>=>KE:G= D:G =BM B=>> FHK@>G :E NBM

OH>K>G BG SBCG LM:= ">M ;E:NP> FNGMC> SHN ;BCOHHK;>>E= >>G MH>@:G@L

D::KMC> DNGG>G SBCG OHHK => @>LN;LB=B>>K=> LM:=LL<AHNP;NK@ P::K HO>K

FHK@>G:OHG= >>G OHHKLM>EEBG@ BL @>;H>DM >G P::K G::K O>KP:<AMBG@ GH@ MP>>AHG=>K= E>@> LMH>E>G BG => S::E SBCG (B>F:G= PHK=M LE><AM>K O:G SHG >:LR<K:MBL<A IE:G 4HP>E => HIMK>=>G=> :KMB>LM>G :EL => L<AHNP;NK@=BK><

M>NK SNEE>G >K ;EBC F>> SBCG :EL => E>@> LMH>E>G @>ONE= PHK=>G HFIE>F>GM:BK @>E= >>G NMHIB> ">M ;>LM::M :E )HD BG (>=>KE:G= J=IM=FL –Q=J EAD=K ;BCOHHK;>>E= SBCG HHBM BG A>M E>O>G @>KH>I>G :EL F:KD>MBG@BGLMKN

F>GM HF DE:GMEHR:EBM>BM M> ;>OHK=>K>G '::K SH=K: C> =B> @>LI::K=> INGM>G GB>M :EE>>G DNGM @>;KNBD>G HF >>G GB>NP OEB>@MB<D>M M> DHI>G F::K HHD DNGM O>KSBEO>K>G OHHK O:D:GMB>:KMBD>E>G AHM>EK>L>KO>KBG@>G >G :NMHANNK BL A>M EHR:EBM>BMLBGLMKNF>GM ?>BM>EBCD :E NBM@>@KH>B= MHM >>G KN=BF>GM:BK :EM>KG:MB>? @>E=LRLM>>F >S> FNGM>G SBCG GH@ GB>M >K@ <HNK:GM 1B> ;BC => ;:DD>K >>G ;KHH= DHHIM >G F>M :BKFBE>L PBE ;>M:E>G S:E AHH@LMP::KL<ABCG

EBCD ;HM O:G@>G > ;:DD>K SBM GB>M M> P:<AM>G HI >>G ;>M::EFB==>E =:M ABC F::K FH>BS::F D:G BGPBLL>E>G OHHK >>G ;>I>KDM :LLHKMBF>GM '::K =:M O>K:G=>KM SH=K: A>M ::GONEE>G= @>E=FB==>E @>F:DD>EBCD O:EM M> O>KSBEO>K>G OHHK @:G@;:K> IKH=N<M>G -M>E ;BCOHHK;>>E= =:M A>M FH@>EBCD SHN SBCG HF => =:@>EBCDL> ;HH=L<A:I

I>G BG => LNI>KF:KDM F>M :BKFBE>L M> ;>M:E>G >G B>=>K>>G SHN >K A>M OHELM> O>KMKHNP>G BG A>;;>G =:M => <:BLLBcK> BG => LNI>KF:KDM => :BKFBE>L HHD M> :EE>G MBC=> :<<>IM>>KM :EL :EM>KG:MB>? ;>M::EFB==>E SHN => ;:DD>K =:G GH@ LM>>=L P>B@>K>G :EL P> A>M ;KHH= F>M :BKFBE>L PBEE>G :?K>D>G>G > DHLM>G O:G A>M HIS>MM>G >G HG=>KAHN=>G O:G >>G <HFIE>F>GM:BK @>E=LRLM>>F SBCG >GHKF @>=::E= BG => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ED> @KHM> HG=>KG>FBG@ F>M >>G ;>MKHNP;:K> K>INM:MB> D:G FHK@>G >>G HG=>KG>FBG@LFNGM E:G<>K>G =B> @::M ?NG@>K>G :EL ::GONEE>G= @>E=LRL

M>>F > LE:@BG@LD:GL BL OKBC @KHHM BG => >:LR<K:MB> 1> @::G GB>M OHHKLI>E

((-


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

E>G =:M A>M HHD =::=P>KD>EBCD S:E @>;>NK>G F::K P> SNEE>G GB>M O>K;::L= SBCG :EL ;BGG>G MP>> C::K ;BCOHHK;>>E= E;>KM ">BCG -A>EE >G *ABEBIL L:F>G >>G GB>NP> FNGM BGMKH=N<>K>G

N?L==@< 4HP>E ;BC A>M @>PHG> @>E= :EL ;BC <HFIE>F>GM:BK @>E= BL => P::K=> =BK><M SB<AM;::K >G HI DHKM> M>KFBCG O>KSBEO>K;::K BC :K;>B= BL >K O::D >>G K><AM

LMK>>DL O>K;:G= MNLL>G => A:G=>EBG@ >G => ;>EHGBG@ 1B> >>G NNK P>KDM DKBC@M >NKH P::K ABC => ;:DD>K F>> D:G ;>M:E>G 1B> >>G NNK SP>K?ONBE BGS:F>EM DKBC@M >>G ;E:NP IE:LMB< FNGMC> P::KF>> ABC SBCG ;NLD::KMC> D:G ;>M:E>G >B=> SBCG FHG>M:BK D:IBM::E >G LM:I O>K=>K BL HF ;BC A>M E>O>K>G O:G P::K=> A>M B=>> M> HF:KF>G =:M C> =::K OKH>@ H? E::M =BK><M H? BG=BK><M OHHK ;>EHHG= PHK=M :G DHF>G P> HI A>M M>KK>BG O:G LH<B::E D:IBM::E -H<B::E D:IBM::E BL => HIM>ELHF O:G C> G>MP>KD C> K>INM:MB> C> SB<AM;::KA>B= >G C> O::K=B@A>=>G HF F>GL>G M> ;BG=>G >G M> ;H>B>G 4HP>E BG=BOB=N>G :EL HK@:GBL:MB>L ;>L<ABDD>G HO>K >>G ;>I::E=> AH>O>>EA>B= LH<B::E D:IBM::E HHK @H>=> H? LE><AM> =BG@>G M> =H>G D:G F>G SBCG LH<B::E D:IBM::E O>K@KHM>G H? O>KDE>BG>G :M LH<B::E D:IBM::E >>G P::K=> O>KM>@>GPHHK=B@M BL >OB=>GM '>M LH<B::E D:IBM::E D:G @>E= O>K=B>G= PHK=>G H? A>M D:G MH>@:G@ O>KL<A:??>G MHM ANEI;KHGG>G =B> C> GHKF::E @>LIKHD>G SHN FH>M>G :?K>D>G>G BG L<A::KL D:IBM::E ">M >GB@> E:LMB@> BL =:M => AH>O>>EA>B= LH<B::E D:IBM::E FH>BEBCD BL NBM M> =KNDD>G BG >>G @>E=;>=K:@ 0:G=::K P::KL<ABCGEBCD =:M F>G BG ABeK:K<ABL<A> HK@:GB

L:MB>LMKN<MNK>G SH FH>BEBCD HO>KP>@ D:G F>M A>M <HG<>IM LH<B::E D:IBM::E ">M LH<B::E D:IBM::E BL ::GP>SB@ F::K F>G E::M A>M HG@>;KNBDM EB@@>G !>FBLM> D:GL>G !>E= BL => FHMHK O:G => ABeK:K<ABL<A> ><HGHFB> LH<B::E D:IBM::E BL => FHMHK O:G => G>MP>KD><HGHFB> &BGD>=#G >G .PBMM>K SBCG OHHK;>>E=>G O:G G>MP>KD>G P::K BG=BOB=N>G ANG LH<B::E D:IBM::E DNGG>G E:M>G @KH>B>G $> OBG=M >K OK:@>G >G DNGM >K :GMPHHK=>G @>O>G >G HI =B> F:GB>K ::G :G=>K>G E:M>G SB>G P::K CBC O>KLM:G= O:G A>;M )I =B> F:GB>K LMBC@M C> LH<B::E D:IB

M::E ">M E>ND> O:G LH<B::E D:IBM::E BL =:M C> A>M DNGM NBM@>O>G SHG=>K >K FBG=>K O:G M> DKBC@>G '>M FHG>M:BK D:IBM::E P>KDM A>M IK><B>L HF@>D>>K= EL C> =:M P>@@>>?M ;>G C> A>M DPBCM EL C> FHG>M:BK D:IBM::E PBEM E:M>G @KH>B>G =:G DNG C> A>M HI >>G ;:GD S>MM>G >G =:G DKBC@ C> >>G DE>BG ;>>MC> K>GM> EL C> LH<B::E D:IBM::E PBEM E:M>G @KH>B>G =:G S>M C> A>M CNBLM GfbM HI => ;:GD -H<B::E D:IBM::E @KH>BM G::KF:M> C> A>M NBM@>>?M "H> F>>K F>GL>G C> A>EIM >G O:G =B>GLM ;>GM AH> ;>M>K C> K>INM:MB> C> G>MP>KD >G => MH>@:G@ =B> C> DKBC@M MHM :G=>K>G #G ?>BM> BL 1AN?Â&#x2013;> NBMLENBM>G= @>;:L>>K= HI A>M O>KMKHNP>G =:M 1AN?

Â&#x2013;>L P::K=>OHE SBCG >G =NL HI =>G =NNK P>E B>ML SNEE>G HIE>O>K>G B@>GEBCD

((.


) %7 ='6%8- )

O>KL<ABEM A>M GB>M >>GL SH O>>E O:G => ANB=B@> >NKHL =B> BFF>KL HHD NBMLENB

M>G= HI O>KMKHNP>G SBCG @>;:L>>K= SH:EL P> BG A>M ;>@BG O:G =BM AHH?=LMND S:@>G ">M O>KL<ABE BL P>E ;BC >NKHL A>; C> A>M O>KMKHNP>G =:M C> S> HGFB=

=>EEBCD DNGM BGPBLL>E>G OHHK IKH=N<M>G >G @H>=>K>G BC 1AN?–>L BL A>M HG=NB=>EBCD P:GG>>K >G AH> C> S> DNGM O>KSBEO>K>G '::K =:M BL HI SB<A @>>G HG;>D>G= O>KL<ABCGL>E #G => HN=> ><HGHFB> SBCG HHD O>>E LBMN:MB>L P::KBG P> O>KMKHNP>G A>;;>G BG => P::K=> O:G B>ML SHG=>K =:M =BM =BK><M HF@>

PBLL>E= D:G PHK=>G BG @>E= BCOHHK;>>E= :EL P> ;>LENBM>G HF M> BGO>LM>K>G BG >>G C:K>GE:G@> HIE>B=BG@ :M ;B>=M =HHK@::GL @>>G >GD>E> S>D>KA>B= =:M => BGO>LM>KBG@ SBCG @>E= @::M HI;K>G@>G >LHG=:GDL O>KMKHNP>G P> =::KHI

><C;<E@EBFD<E1N8KC<M<IK?<KD@AFG6 &>ND >G ::K=B@ :E =B> MA>HKB>eG >G ;>LIB>@>EBG@>G HO>K @>E= >G 1AN?–> >G <HFIE>F>GM:BK> @>E=FB==>E>G F::K P:M A>; BD >K::G SH =>GDM => E>S>K #D FH>M MH<A >>G BGDHF>G A>;;>G #D FH>M MH<A FBCG K>D>GBG@>G ;>M:E>G ">M BL GB>M SH OK>>F= =:M B>F:G= =B> BL HI@>@KH>B= BG >>G ><HGHFB> P::KBG @>E= SHG =HFBG:GM> KHE LI>>EM ;BC SBCG I>KLHHGEBCD> ANBLAHN=

;H>DC> HHD IKBF:BK ::G @>E= =>GDM G A>M EB@M OHHK => A:G= =:M B>F:G= =B> @>E= GH=B@ A>>?M >G @>P>G= BL OHE@>GL A>M @>E= OHHK MBC=IKBG<BI> M> E>O>G HHD BG >>KLM> BGLM:GMB> =>GDM P::K D:G BD FBCG MBC= ::G;B>=>G OHHK >>G O:LM ;>=K:@ I>K F::G= H? I>K NNK '::K BG => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>

OBG@ @>E=>G GB>NP> K>@>EL OHHK P::K=>;>I:EBG@ 4H=K: => G:=KND O>K

L<ANB?M O:G @>E= G::K P::K=> DHF>G HI>>GL :G=>K> O>K=B>GFH=>EE>G BG ::GF>KDBG@ #>F:G= =B> O:G MHM P>KDM :EL L<AHHGF:D>K >G =::K GB>M >>GL SH @H>= BG BL F::K BG SBCG OKBC> MBC= P>E HGMS>MM>G= @H>= D:G =:GL>G P:L @>G>B@= HF M> =>GD>G F>M =:GL>G O>K=B>G BD GB>ML F::K F>M L<AHHG

F:D>G O>K=B>G BD FBCG @>E= NL :EL BD HGMLE:@>G PHK= :EL L<AHHGF:D>K S:E BD HI SH>D FH>M>G G::K >>G :G=>K L<AHHGF::D;>=KBC? '::K SH=K: BG => L:F>GE>OBG@ A>M :<<>GM O>KL<ANB?M O:G @>E= G::K P::K=> S:E => HGMLE:@>G L<AHHGF:D>K O>>E LG>EE>K ;>L>??>G Ab F>M L<AHHGF:D>G F::DM> BD GB>

F:G= ;EBC F::K F>M =:GL>G F::D BD F>GL>G P>E ;EBC NL :EL =:GL>K E>O>K BD FbbK P::K=> =:G :EL L<AHHGF:D>K 'H>M BD =:G GB>M >>G F:GB>K SH>D>G HF =B> P::K=> M> O>KSBEO>K>G #G .JM= 9FK ;>L<AKBC?M %>OBG %>EER SB> AHH?=LMND AH> C> :EL :KMB>LM BG C> E>O>GLHG=>KAHN= DNGM OHHKSB>G =HHK GB>M HI SH>D M> @::G G::K >>G BFIK>L:KBH =B> => P>@ HI>GM G::K >>G @KHHM IN;EB>D F::K =HHK SbE? =NBS>G= ?:GL HF C> A>>G M> O>KS:F>E>G =B> OBG=>G =:M CBC B>ML P::K=>

OHEL E>O>KM :M O>K=B>GFH=>E O:G %>EER BL HI@>;HNP NBM => >E>F>GM>G 1AN?–> G>MP>KDL:F>GE>OBG@ >G ?H<NLL>G HI P::K=> BG IE::ML O:G @>E= >G <HGLNEM:GM =B> OKH>@>K BG EHHG=B>GLM P>KDM> F::K GN SBCG =B>GLM>G :EL S>E?LM:G=B@> E>O>KM A>>?M F>>LM:E NBM =B> HN=> ;>MK>DDBG@ A>M @>E= OHHK

((/


 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

MBC=IKBG<BI> HO>K@>GHF>G "BC E::M SB<A GH@ LM>>=L I>K NNK ;>M:E>G '::K P::KHF SHN ABC GB>M @>PHHG >>G ;>=K:@ ?:<MNK>K>G HO>K => => P::K=> =B> ABC A>>?M @>E>O>K= BG IE::ML O:G HO>K A>M ::GM:E @>E>O>K=> NK>G (N BL =:M GH@ OKBC HG@>;KNBD>EBCD F::K G::KF:M> BG => L:F>GE>OBG@ => ::G=:<AM F>>K O>KL<ANB?M O:G @>E= G::K P::K=> SNEE>G SNED> ;>EHGBG@LFH=>EE>G LM>>=L O:D>K OHHKDHF>G G P::KHF =B> FH>BS:F> >G HFLE:<AMB@> HG=>KA:G=>EBG@>G OHHK:? > NK>G P::KBG >>G H??>KM> PHK=M @>F::DM => NK>G P::KBG HO>K >>G H??>KM> PHK=M ;>LEBLM SBCG BG P>S>G HGIKH=N<MB>O> NK>G B> DHF>G => >?–<BeGMB> GB>M M>G @H>=> 1B> => HO>KLM:I F::DM O:G @>E= OHHK MBC= G::K @>E= OHHK P::K=> DHFM :E LG>E MHM => HGM=>DDBG@ =:M OkkK:? => @>E>O>K=> P::K=> O:LMLM>EE>G O::D A>>E FH>BEBCD BL SH GB>M HGFH@>EBCD <AM>K:? => P::K=> O:LMLM>EE>G BL O>>E @>F:DD>EBCD>K > EH@BL<A> <HGL>JN>GMB> BL =:M C> BG O>>E @>O:EE>G ;>M>K :<AM>K:? DNGM HG=>KA:G=>E>G HO>K => ;>EHGBG@ :M BL >>G O>K=B>GFH=>E =:M LHFFB@> IKH?>LLBHG:EL :E @>;KNBD>G P::K=>;>I:EBG@ :<AM>K:? 1:M E>O>KM A>M FBC HI :M BL >>G OK::@ >G GH@ O:D>K >>G HGNBM@>LIKH

D>G @>=:<AM> =B> O::D OHHKDHFM BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK > ABeK:K<AB> EHDM =B> OK::@ FBLL<AB>G P>E NBM 4H=K: P> B>ML P::K=>OHEL =H>G =>GD>G P> K>—>QF:MB@ ::G >>G ;>EHGBG@ =::KOHHK #G => OHKF O:G @>E= H? IKBOBE>@>L H? DEBFF>G BG => ABeK:K<AB> #G BG?HKF>E> @KH>I>G PHK=M =>S> OK::@ O>>E FBG=>K O::D @>LM>E= 1BE C> F> A>EI>G O>KANBS>G 1BE C> => D:L<HGMKHE><HFFBLLB> =H>G "B>K @>E=M A>M OHHK P:M AHHKM P:M

NBM@:G@LINGM BG O>>E FBG=>K> F:M> #G >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK LI>>EM A>M P>EEB<AM HHD >>G KHE =:M A>M >>G G>@:MB>? >??><M A>>?M HI HGL S>E?;>>E= :EL P> => OK::@ 1:M E>O>KM A>M FBC HI GB>M DNGG>G ;>:GMPHHK=>G #>F:G= =B> B>ML E>O>KM SHG=>K >K F>M>>G B>ML OHHK M>KN@ M> OK:@>G SHN ;>L<AHNP= DNGG>G PHK=>G :EL GB>M :LL>KMB>? :EL B>F:G= =B> HO>K SB<A A>>G E::M EHI>G #G =:M D:=>K ;B>=M .:K: "NGM >>G GNMMB@> ;BC=K:@> 4BC LHN?—>>KM A>M :GMPHHK= HI => OK::@ 1:M E>O>KM A>M FBC HI ">M :GMPHHK= BL G:MNNKEBCD 1AN?–> ED> IHLBMB>O> ;BC=K:@> ::G >>G HK@:GBL:MB> ::G >>G G>MP>KD ::G => F::ML<A:IIBC E>O>KM 1AN?–> HI ">M O>K@KHHM HGL LH<B::E D:IBM::E HGS> K>INM:MB> '::K P:M BL => PBLL>EDH>KL O:G 1AN?–> G::K >NKH "H> S>M C> LH<B::E D:IBM::E HF BG DEBGD>G=> FNGM HHK A>M MK:GL:<MB> B=>> EHL M> E:M>G 0:G 1AN?–> G::K >NKH BL @>>G O:ENM:A:G=>E F::K >>G K>E:MB>? HG@KBCI;::K >G HGLMNNK;::K IKH<>L P::K;BC P> => =K:G@ G::K <HGMKHE> NBM

H>?>G>G FH>M>G HG=>K=KNDD>G >G BG IE::ML =::KO:G O>KMKHNP>G HI BGMNiMB> >G HI => LM:MBLMB>D HI => P>M O:G => @KHM> @>M:EE>G BM @>E=M SHP>E OHHK BG=BOB=N>G :EL OHHK HK@:GBL:MB>L

((0


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB/J8D<E><M8K >MRKIZMRKMWIIRXVIRH]SRHIV[IVTSSOMRHIQEREKIQIRXPMXIVEXYYV>MR KIZMRK IXLMIO IR QEEXWGLETTIPMNO ZIVERX[SSVH SRHIVRIQIR OVMNKIR HI PEEXWXINEVIRWXIIHWQIIVFIPERKWXIPPMRK(IIPW^EPHEX[IPIIRKSPJFI[I KMRK^MNR1EEVHIIPWMWHEXIIRVIGLXWXVIIOWKIZSPKZERHIOSQWXZERHI RIX[IVOWEQIRPIZMRK2YSVKERMWEXMIWRMIXPERKIVVIPEXMIJKIxWSPIIVHIKVSI TIR ^MNR QEEV ZME XEPPS^I WGLEOIPW IR RIX[IVOIR EER HI VIWX ZER HI [IVIPH^MNRKIOSTTIPH[SVHIR^IWXIIHWEJLEROIPMNOIVZERHMIªVIWXZER HI[IVIPH«3VKERMWEXMIWLIFFIRKIIROIYW>I^YPPIRLYRWXVEXIKMIQSIXIR LIVJSVQYPIVIR MR XIVQIR ZER QEEXWGLETTIPMNOI VIPIZERXMI 2MIX EPW PSWWI TEVEKVEEJMRLIXWSGMEEPNEEVZIVWPEKQEEVEPWMRXVMRWMIOSRHIVHIIPZERHI FIHVMNJWWXVEXIKMI)RHIHSPIRHI[IVORIQIVHMIHI^MRKIZMRKZSSVEPFYMXIR HISVKERMWEXMI^SIOX#>SVKXSGLHEXLMNHI^MRKIZMRKKI[SSRFuRRIR^MNR [IVOZMRHX(EXPIZIVXKI^SRHIVIIRXLSYWMEWXIVIIRTVSHYGXMIZIVI[IVORI QIVWSTXIKIRPEKIVIOSWXIR

()'


/

Q@E><M@E> Q@E><M@E>M8EGIF=@KFI>8E@J8K@<J .K:=BMBHG>E> IKH–MHK@:GBL:MB>L SBCG @>P>G= ANG LMK:M>@B> >G =H>ELM>EEBG@>G M> ?HKFNE>K>G BG M>KF>G SH:EL HFS>M<BC?>KL PBGLM@KH>B F:KDM::G=>E>G >G ;>NKLP::K=> :M P:L OHE=H>G=> SHE:G@ =B> HK@:GBL:MB>L K>E:MB>? @>iLH

E>>K=> @KH>I>G P:K>G 1>KDG>F>KL ::G=>>EAHN=>KL >G DK>=B>MO>KL<A:??>KL P:K>G OB: @>E=LMKHF>G L:E:KBLL>G =BOB=>G= >G K>GM> >G ABeK:K<ABL<A> LI>E

K>@>EL ::G => HK@:GBL:MB> @>;HG=>G 4HE:G@ => HG=>KG>FBG@ F::K OHE

=H>G=> HFS>M >G PBGLM F::DM> P:L A::K <HGMBGNiM>BM K>=>EBCD @>P::K;HK@= '::K BG => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ P>KDM =:M GB>M F>>K SH >>GOHN=B@ >=KBCO>G PHK=>G LM>>=L :?A:GD>EBCD>K O:G @KHM> @KH>I>G F>GL>G ;NBM>G => HK@:GBL:MB> F>M PB> S> @>>G >GD>E> –G:G<BeE> :?A:GD>EBCDA>B=L;:G= A>;;>G ">M BL OHELMK>DM HGK>:EBLMBL<A HF M> O>KP:<AM>G =:M => SP>KF>G KHG= >>G HK@:GBL:MB> >GB@> ;>MKHDD>GA>B= SNEE>G OH>E>G ;BC PBGLM >G HFS>M=H>ELM>EEBG@>G 1:GM P::KHF SHN ;NBM>GLM::G=>K 2 BGM>K>LL> A>;;>G BG => HFS>MLMBC@BG@ O:G ;>=KBC? 3 G :EL ;NBM>GLM::G=>KL @>>G >GD>E> BGM>

K>LL> A>;;>G BG ;>=KBC? 3 P:M BL =:G GH@ ANG FHMB>? HF ANG <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> BG M> S>MM>G OHHK =:M ;>=KBC? (::KF:M> HK@:GBL:MB>L OHHK ANG <HGMBGNiM>BM :?A:GD>EBCD>K PHK=>G O:G SP>KF>G PHK=M A>M LM>>=L ;>E:G@KBCD>K HF => =H>ELM>EEBG@ >G => K>LNEM:M>G NBM M> =KNDD>G BG P::K=> BG IE::ML O:G BG @>E= 1:M BL => P>KD>EBCD> MH>@>

OH>@=> P::K=> O:G >>G HK@:GBL:MB> 1:M =K::@M F>G ;BC ::G => P>K>E= ;NBM>G => HK@:GBL:MB> 1:M SBCG => F::ML<A:II>EBCD> DHLM>G >G HI;K>G@

LM>G > MK:=BMBHG>E> ;:E:GL O:G :<MBO: >G I:LLBO: => DE:LLB>D> PBGLM >G

O>KEB>LK>D>GBG@ S> OHELM::G GB>M E:G@>K HF => E>O>GLO:M;::KA>B= O:G >>G HK@:GBL:MB> M> OHHKLI>EE>G (::LM => –G:G<BeE> ;H>DAHN=BG@ G>>FM => F::ML<A:II>EBCD> PBGLM >G O>KEB>LK>D>GBG@ SB>G=>KH@>G MH> ::G ;>E:G@ >S> GB>NP> ;H>DAHN=BG@ BL E:G@ GB>M :EMBC= BG @>E=;>=K:@>G NBM M> =KND

D>G > O>>E E:LMB@>K M> F>M>G >>GA>B= KG;A99D C9HAL99D S:E >>G LM>>=L @KHM>K> KHE @::G LI>E>G BG => ;>LENBMOHKFBG@ O:G ;>=KBCO>G >S> HGMPBDD>EBG@ BL BGA>K>GM ::G => DHFLM O:G => G>MP>KD >G BG?HK

F:MB>L:F>GE>OBG@ ">M BL GB>M >>G EBGDL H? K><AML LM:G=INGM F::K >>G :NMHGHF> HGMPBDD>EBG@ =B> OHEDHF>G EHLLM::M O:G IHEBMB>D> LB@G:MNNK H? E>O>GLHO>KMNB@BG@ > <KNQ BL =:M >K HGMS>MM>G= O>>E K>E>O:GM> ;>=KBC?L

()(


) %7 ='6%8- )

BG?HKF:MB> MK:GLI:K:GM BL @>PHK=>G BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ 0B: => M:EEHS> BG?HKF>E> G>MP>KD>G D:G =B> BG?HKF:MB> SB<A K:S>G=LG>E OHHKM;>

P>@>G ;BGG>G SP>KF>G G ;BGG>G =B> SP>KF>G DNGG>G F>GL>G @>F:D

D>EBCD ANG DK:<AM>G ;NG=>E>G #L => SP>KF => HK@:GBL:MB> @NGLMB@ @>SBG= =:G O>K@KHHM =:M ::GSB>GEBCD => D:GL =:M => HK@:GBL:MB> @>;KNBD D:G F:D>G O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G => SP>KF )K@:GBL:MB>L F>M >>G G>@:

MB>? LH<B::E D:IBM::E =::K>GM>@>G EHI>G ::GSB>GEBCD KBLB<H =:M >>G @>FH;BEB

L>>K=> SP>KF SB<A M>@>G A>G D>>KM

9<EQ@E<JC8E><E;FFIJE@A;<E@JFL;<IN<KJ BM HK@:GBL:MB>KBLB<H ;>LMHG= G:MNNKEBCD HHD :E BG => OHKB@> >>NP F::K MH>G P:L >>G OBC:G=B@ @>SBG=> SP>KF K>E:MB>? HGL<ANE=B@ 4HG SP>KF P:L OKBC F:<AM>EHHL >G DHG S>E=>G F>>K ;>=>GD>G =:G ;BCOHHK;>>E= K:=B<::E :<MB>

OH>K>G 1::KF>> A>M @>O::K :E F>M>>G BG => DB>F P:L @>LFHHK= P:GM =::K=HHK A:= => ;>=K>B@=> HK@:GBL:MB> :NMHF:MBL<A => P>M@>O>K ::G A::K SBC=> HO>G=B>G @BG@ K:=B<::E :<MB>OH>K>G ;BCG: SHG=>K NBMSHG=>KBG@ @>I::K= F>M >>G IHEBMB>D> LB@G:MNNK SH=:M >>G @KHHM =>>E O:G => L:F>GE>

OBG@ SB<A M>@>G => K:=B<:E> :<MB>OH>K=>KL D>>K=> >G SBCG LRFI:MAB> ;>MNB@=> ::G => HK@:GBL:MB> =B> HG=>K ONNK E:@ #G => >:LR<K:MB> BL => SP>KF GB>M E:G@>K SH F:<AM>EHHL :EL OHHKA>>G G =:M A>>?M BG@KBCI>G=> @>OHE@>G EL >K BG  >>G @KHM> SP>KF HGMLM::M =B> HIK><AM O>KHGMP::K=B@= BL HO>K >>G ;>=KBC? F>M >>G ?HKL FBGL:E=H HI SBCG PBGLM >G O>KEB>LK>D>GBG@ =:G S:E => SP>KF Gp P::KL<ABCGEBCD G::K A>>E :G=>K> FB==>E>G @KBCI>G =:G OHHKA>>G >GD ;BCOHHK;>>E= ::G >>G ;>GSBG>F::ML<A:IIBC =B> SBCG F::ML<A:II>

EBCD> O>K:GMPHHK=>EBCDA>=>G G>@>>KM >G MRIBL<A> C:K>GM:<AMB@K>:<MB> P:L =:M K:=B<:E> :<MB>OH>K=>KL ;BC PBCS> O:G IKHM>LM => ;>GSBG>LE:G@>G =HHKLG>

=>G >G MRIBL<A> >:LR<K:MBL<A> K>:<MB> SHN O>>E >>K=>K SBCG HF SbE? >>G ;>G

SBG>F::ML<A:IIBC HI M> KB<AM>G G => LE:@BG@LD:GL SHN K>e>E SBCG EL SP>KF>G ;NBM>GLM::G=>KL H? BG=BOB=N>G F>M LN<<>L >>G ;:GD >>G HFKH>I H? >>G >G<R<EHI>=B> DNGG>G ;>@BGG>G P::KHF =:G @>>G ;>GSBG>F::M

L<A:IIBC G => ::G@>O:EE>G HK@:GBL:MB> D:G BG =BM @>O:E @>>G ;>KH>I =H>G HI IHEBMB> >G CNLMBMB> HF A::K ;>E:G@>G M> O>K=>=B@>G P:GM => SP>KF =H>M GB>ML P>=>KK><AM>EBCDL )HD AH>?M => ::G@>O:EE>G HK@:GBL:MB> GB>M F>>K M> K>D>G>G HI => IHEBMB>D> LRFI:MAB> O:G >>G @KHHM =>>E O:G => L:F>GE>OBG@ 1:GM => GB>NP> >:LR<K:MBL<A> <HG<NKK>GM A>>?M @>>G IHEBMB>D> LB@G:MNNK >G BL FH>BEBCD :EL EBGDL H? K><AML M> ;>LM>FI>E>G

Q@E><M@E>M8EEFE$GIF=@KFI>8E@J8K@<J )HD OHHK GHG IKH–M HK@:GBL:MB>L @>E=M =:M SBC BG MH>G>F>G=> F:M> BG => @:M>G PHK=>G @>AHN=>G =HHK SP>KF>G ">M BL GB>M E:G@>K A>M FHGHIHEB> O:G => IHEBMB>D> ABeK:K<AB> >G O:G => I>KL HF M> <HGMKHE>K>G H? SBC GH@ P>E

())


  >- 2 +): - 2 +

P::K OHHK ANG @>E= E>O>K>G )F =B> <HGMKHE>K>G=> M::D @H>= M> DNGG>G O>KONEE>G BL A>M GHH=S:D>EBCD HF MH>@:G@ M> A>;;>G MHM => >LL>GMBeE> DP:GMBM:MB>O> =:M: #G => > >>NP P:L A>M @>;KNBD>EBCD =:M P:GG>>K ;>LMNNK=>KL O:G GHG

IKH–MHK@:GBL:MB>L O>K:GMPHHK=BG@ FH>LM>G :—>@@>G SBC ANG =H>ELM>EEBG

@>G >G K>LNEM:M>G BG DP:EBM:MB>O> ;>PHHK=BG@>G HFL<AK>O>G G [EL >K =:G :E =HHK => <HGMKHE>K>G=> IHEBMB>D H? I>KL P>K= =HHK@>OK::@= =:G P:K>G LE><AML @EH;:E> <BC?>KL ;>L<ABD;::K #G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ DHF>G GHG IKH–MHK@:GBL:MB>L =::K LM>>=L FBG=>K F>> P>@ #>=>K>>G P>>M =:M BG >>G @>:NMHF:MBL>>K=> ;H>D

AHN=BG@ :EE> DP:EBM:MB>O> =:M: HI =>M:BEGBO>:N SBCG NBM M> =K::B>G G => 1>M )I>G;::KA>B= O:G >LMNNK 1) SHK@M >KOHHK =:M B>=>K>>G =>S> @>=>

M:BEE>>K=> @>@>O>GL D:G HIOK:@>G 4H OKH>@ =:@;E:= = .=D=?J99> BG => SHF>K O:G  >>G HO>KSB<AM HI O:G :EE> EHLL> =><E:K:MB>L O:G ;>PBG=LEB>

=>G >G MHI:F;M>G:K>G >G SH P>K= HG=>K :G=>K> ;>D>G= =:M => FBGBLM>K O:G BG:G<BeG HI DHLM>G O:G => ;>E:LMBG@;>M:E>K >>G ,:R :GSHGG>;KBE O:G >NKH A:= @>=><E:K>>K= G =:M => FBGBLM>K O:G BGG>GE:G=L> 4:D>G ;BC => OBLDK::F >>G ;HGG>MC> A:= @>OK::@= OHHK >>G ;KHH=C> A:KBG@ HF >>G I::K >NKH NBM => LM::MLD:L M> =><E:K>K>G > O>KLE:@@>O>K A>>?M >>G E>ND LN<<>L @>L<HHK= F>M SHG IKBF>NKMC> F::K => DK:GM @::M O>KOHE@>GL HO>K MHM => HK=> O:G => =:@ > OHE@>G=> =:@ LM::M >K P>>K :G=>K GB>NPL HI => OHHKI:@BG: G HHD BG IHEBMB>D >G "::@ @::M F>G HO>K MHM => HK=> O:G => =:@ >G MPBC?>E:<AMB@> =><E:K:MB> O:G >>G SHGG>;KBE BL @>>G ::GE>B=BG@ OHHK >>G D:;BG>ML<KBLBL G SH A>>?M => 1) OHHKG:F>EBCD >>G IK>O>GMB>O> P>KDBG@ > OHE@>G=> D>>K S:E >>G FBGBLM>K SB<A P::KL<ABCGEBCD P>E =KB> D>>K ;>=>GD>G :EOHK>GL => D:LL:;HG O:G >>G SHGG>;KBE HI SBCG =><E:K:MB>?HKFNEB>K M> GB>M>G '>M >GB@> K>@>EF::M @>;KNBD>G CHNKG:EBLM>G => 1) HF BG?HKF:MB> HI M> OK:@>G #G => >:LR<K:MB> SNEE>G HHD @>PHG> ;NK@>KL LM>>=L O:D>K >>G ;>KH>I =H>G HI => 1) '>M :EL @KHM> O>KL<ABE =:M => CHNKG:EBLM SBCG LN<<>L :E ;H>DM SH=K: SBCG IKBF>NKMC> HI => OHHKI:@BG: O>KL<ABCGM F::K =:M => @>PHG> ;NK@>K O>>E F>>K K>=>G A>>?M HF I:L M> KNLM>G :EL ::G >>G O>K

F>>G=> ;>E:LMBG@O>KLIBEEBG@ >>G >BG= BL @>F::DM #G => > >>NP SHN SHG @>PHG> ;NK@>K O>>E:E :EL >>GEBG@ HI>K>K>G >G :E LG>E :EL >>G =HGJNB<AHM ;>D>G=LM::G '::K BG => >:LR<K:MB> BL SHG @>PHG> ;NK@>K BG LM::M HF >>G SP>KF M> O>KS:F>E>G >G DK:<AM>G M> FH;BEBL>K>G ::K;BC FH>M>G P> OHHK:E GB>M =>GD>G ::G >>G SP>KF =B> SB<A S:E BGS>MM>G HF => FBGBLM>K M> =PBG@>G HF >NKH M>KN@ M> LMHKM>G BG => LM::MLD:L P:GM =::K E>>GM => SP>KF SB<A GB>M OHHK '::K => SP>KF PBE SB<A P::KL<ABCGEBCD PbE BGS>MM>G OHHK LMKN<MNK>E> O>K:G=>KBG@>G ;BC IN;EB>D> HK@:GBL:MB>L =B> M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G (>>F :EL OHELMK>DM PBEE>D>NKB@ OHHK;>>E= => DHLMIKBCL O:G => @>F>>GM>EBCD> ONBEGBLHIA::E=B>GLM :M BL >>G HG=>KP>KI P::K P>BGB@

()*


) %7 ='6%8- )

F>GL>G SB<A =KND HO>K F:D>G K PHK=>G P>E F>M K>@>EF::M F::ML<A:II>

EBCD> =BL<NLLB>L @>OH>K= HO>K ANBLONBE F::K =B> @::G =:G F>>LM:E HO>K A>M :E =:G GB>M @>L<A>B=>G BGS:F>E>G '::K P>ED> ;NK@>K P>>M GHN P:M => DHLMIKBCL BL O:G A>M HIA:E>G O:G MB>G DBEH ANBLONBE G AH>O>>E @>F>>GM>

K::=LE>=>G SHN=>G =:M ;>=K:@ ;BC ;>G:=>KBG@ @H>= DNGG>G L<A:MM>G #G => IK:DMBCD PHK=M => MH>@>OH>@=> P::K=> =B> => ONBEGBLHIA::E=B>GLM E>O>KM OHHKG:F>EBCD DP:EBM:MB>? @>MH>MLM 1HK=>G :EE> <HGM:BG>KL @>E>>@= #L => HIA::E=B>GLM ;>MKHNP;::K >G DHFM ABC HI => MH>@>S>@=> =:@ EBC?M >K GB>M M> O>>E :?O:E HI LMK::M LEBG@>K>G EL =B> OK:@>G :EE>F::E IHLBMB>? PHK=>G ;>:GMPHHK= >G A>M M:KB>? =:M => HO>KA>B= => ;NK@>KL BG K>D>GBG@ ;K>G@M SB>M >K GB>M M> :;LNK= AHH@ NBM PHK=>G >K O>K=>K G:NP>EBCDL OK:@>G @>LM>E= '::K BG => >:LR<K:MB> AH>?M >K F::K bbG ;NK@>K M> SBCG =B> SB<A BG =>S> F:M>

KB> O>K=B>IM >G => @>OHE@>G OHHK => ;>MK>??>G=> HO>KA>B=LBGLM:GMB> DNGG>G BG@KBCI>G= SBCG 1:GM =B> bG> ;NK@>K BL BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;BC F:<AM> HF :EE> HG=>KEB@@>G=> <BC?>KL ;HO>G M:?>E M> DKBC@>G P::KF>> ABC => DHLMIKBCL O:G MB>G DBEH ANBLONBE HIA:E>G D:G NBMK>D>G>G G LMbE GHN =:M NBM =B> ;>K>D>GBG@ ;EBCDM =:M => DHLMIKBCL O>>E AH@>K BL =:G A>M ;>=K:@ =:M >>G IHLM;>=KBC? BG K>D>GBG@ ;K>G@M OHHK I:DD>MIHLM O:G MB>G DBEH =:G BL =::K

F>> HO>KMNB@>G= ::G@>MHHG= =:M >K B>ML LMKN<MNK>>EL FBL BL F>M => >?–<B

>G<R O:G => @>F>>GM>EBCD> HK@:GBL:MB> =B> A>M ANBLONBE HIA::EM :G DNGG>G P> ;>M>K => HIA::E=B>GLM :?L<A:??>G >G A>M ANBLONBE I>K I:DD>MIHLM G::K => ONBEO>K;K:G=BG@LHO>G LMNK>G :GDSBC => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ BL =>S> bG> ;NK@>K GN BG LM::M HF >>G DK:<AMB@> SP>KF F>=>LM:G=>KL M> FH;BEBL>K>G =B> => F:<AM A>>?M HF CNKB

=BL<A >G H? IHEBMB>D :? M> =PBG@>G =:M => BG>?–<BeGM> GHG IKH–MHK@:GBL:MB> @>K>HK@:GBL>>K= PHK=M

;<BFJKGI@AJM8E<<EG8BA<D8I>8I@E< > :?@>EHI>G MBC= A>;;>G O>>E GHG IKH–MHK@:GBL:MB>L GH@:E P:M @>PHHGM>L >G @>;KNBD>G O:G <HFF>K<BeE> HK@:GBL:MB>L @>DHIB>>K= @KHHML<A:EB@> ?NLB>L F:KD>MBG@=>GD>G L:E:KBLL>G ;HO>G => :ED>G>G=>GHKF GB>NP> ANBLLMBCE =NK> EH@HL DHLM;:K> K><E:F><:FI:@G>L >S> @>PHHGM>L O:G IKH–MHK@:GBL:MB>L SBCG E:G@ GB>M :EMBC= DHLM>G>?–<BeGM '::K =:M @>>?M GB>M P:GM => IKH–MHK@:GBL:MB>L PHK=>G :?@>K>D>G= =HHK => F:KDM > HI;K>G@LM FH>M @KHM>K SBCG =:G => DHLMIKBCL >=KBCO>G =B> Mb BG>?–<BeGM SBCG @::G NBM>BG=>EBCD ?:BEEB>M ::KHF AHN=>G ;>=KBCO>G M> :EE>G MBC=> ANG DHLMIKBCL L<A>KI BG => @:M>G BC GHG IKH–MHK@:GBL:MB>L BL =B> <HKKB@>K>G=> F:KDMP>KDBG@ F>>LM:E GB>M H? HGOHE=H>G=> ::GP>SB@ G P>EEB<AM =::K=HHK BL >K GB>M :EMBC= OHE

=H>G=> HH@ OHHK => DHLMIKBCL K PHK=M F>>K @>=:<AM BG ;N=@>MM>G =:G BG DHLM>G >G HI;K>G@LM>G BMS>E?=> @>E=M HO>KB@>GL HHD ;BGG>G @KHM> ;NK>:N

<K:MBL<A> IKH–MHK@:GBL:MB>L

()+


  >- 2 +): - 2 +

EL >K bbG @>PHHGM> BL =B> GHG IKH–MHK@:GBL:MB>L SHN=>G FH>M>G DHIBeK>G O:G IKH–MHK@:GBL:MB>L =:G BL A>M CNBLM =:M DHLMIKBCL;>PNLMSBCG > >:LR<K:

MB> S:E =BM F>>K >G F>>K :?=PBG@>G 4H:EL => <HFF>K<BeE> F:K@:KBG>?:

;KB>D MHM =KB> <BC?>KL :<AM>K => DHFF: P>>M P:M => DHLMIKBCL BL O:G @K:F F:K@:KBG> SH S:E => GHG IKH–MHK@:GBL:MB> SB<A ;>M>K =:G HHBM ;>PNLM FH>M>G SBCG O:G => DHLMIKBCL O:G >>G DBEH ONBEGBL HIA:E>G O:G => DHLMIKBCL O:G >>G @>O:G@>GBL<>E I>K G:<AM O:G => DHLMIKBCL O:G >>G L<AHNP;NK@OHHK

LM>EEBG@ I>K ;>SH>D>K 1:GM G::KF:M> BG?HKF:MB> LM>>=L MK:GLI:K:GM>K PHK=M SNEE>G LM>>=L O:D>K ;NBM>GLM::G=>KL S>E? =B> DHLMIKBCL DNGG>G NBMK>

D>G>G >G >:LR<K:MBL<A> DK:<AM>G HGMD>M>G>G P:GG>>K =B> DHLMIKBCL ;NBM>G

LIHKB@ AHH@ ;EBCDM -MbE =:M >>G G:<AMC> BG => BCEF>K;:C>L F>>K ;EBCDM M> DHLM>G =:G >>G HO>KG:<AMBG@ BG A>M ENQN>NS> FLM>EAHM>E LMbE =:M => ;HNP O:G A>M GB>NP> @>F>>GM>ANBL P::K AHG=>K= :F;M>G:K>G DHF>G M> P>KD>G =NNK=>K ;EBCDM =:G => IKBCL O:G AHG=>K= >>G@>SBGLPHGBG@>G =:G SBCG =:M <HG<K>M> >OB=>GM> ::GPBCSBG@>G =:M >K HGGH=B@ ;>E:LMBG@@>E= PHK=M O>K

LIBE= ">M O>KS>M AB>KM>@>G S:E @KH>B>G BG SP>KF>G P::KBG => DK:<AM>G @>;NG=>E= PHK=>G #G => L:F>GE>OBG@ O:G => > >>NP ;>P:G=>E=> =:M O>KS>M =HHK@::GL => ABeK:K<ABL<A> P>@ >G P>K= A>M HG=>KP>@ :?@>K>F= =HHK=:M >K M> O>>E F>GL>G ;BGG>G => ABeK:K<AB> ;>E:G@>G A:==>G ;BC => A:G=A:OBG@ O:G => LM:MNL JNH '::K BG => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ O:G => > >>NP S:E A>M O>KS>M LM>>=L O:D>K EHI>G OB: HG@KBCI;:K> SP>KF>G P::K => :?K>F

F>G=> DK:<AM>G O:G => ABeK:K<ABL<A> HK=> @>>G O:M HI A>;;>G

<K?@<BM8EFI>8E@J8K@<J MAB>D A>>?M M> F:D>G F>M O>K:GMPHHK=BG@ :—>@@>G #G A>M ><HGHFBL<A MBC=I>KD O:G OkkK => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ P:L P>M@>OBG@ O::D => >GB@> DHII>EBG@ MNLL>G HK@:GBL:MB>L >G => L:F>GE>OBG@ > >MABL<A> D>NS>L =B> HK@:GBL:MB>L F::DM>G P>K=>G OHHKG:F>EBCD @>MH>MLM ::G => P>M 0>K:GMPHHK=BG@ :—>@@>G P:L BG => F>>LM> @>O:EE>G GB>M F>>K =:G A>M ;>:GMPHHK=>G O:G => OK::@ #L A>M E>@::E H? BL A>M BEE>

@::E ':@ A>M O:G => P>M HHK=:M HK@:GBL:MB>L LM>>=L FBG=>K @>iLHE>>K= SBCG FH>M>G S> LM>>=L F>>K O>K:GMPHHK=BG@ :—>@@>G ">M <KBM>KBNF E>@::E H? BEE>@::E O>KL<ANB?M @>E>B=>EBCD G::K A>M <KBM>KBNF P::K=>OHE H? GB>M P::K=>OHE > P>M :EL IKBF:BK F>>MBGLMKNF>GM DKBC@M LM>>=L F>>K <HG<NKK>GMB> O:G A>M F>>MBGLMKNF>GM KG;A99D C9HAL99D > F::ML<A:II>EBCD> FBGINGM>G O:G >>G HK@:GBL:MB> SNEE>G =::KHF @><HFI>GL>>K= FH>M>G PHK=>G =HHK A>M E>O>K>G O:G >>G P::K=>OHEE> ;BC=K:@> ::G => F::ML<A:IIBC )K@:GBL:MB>L =B> M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G @::G A>M BG => MH>DHFLM LM>>=L FH>BEBCD>K DKBC@>G HF M> HO>KE>O>G ">M ;>@KBI O99J<= F:@ =::K;BC A>>E ;K>>= PHK=>G @>=>–

GB>>K= > MH>@>OH>@=> P::K=> AH>?M GB>M B>ML O>KA>O>GL M> SBCG '::ML<A:I

(),


) %7 ='6%8- )

I>EBCD MH>@>OH>@=> P::K=> D:G HHD SHB>ML LBFI>EL SBCG :EL => E>DD>KLM> IBG

=:D::L )? => @H>=DHHILM> IBG=:D::L >B=> OH>@>G B>ML MH> ::G => D>NS>FH@>EBCDA>=>G O:G => <HGLNF>GM >G SBCG =::KHF F::ML<A:II>EBCD K>E>O:GM >G BGGHO:MB>? F>KD :EL -M:K;N<DL OH>@M G:=KNDD>EBCD B>ML MH> '::K HHD A>M F>KD ->GL>H =H>M =:M )HD :EL F>GB@ DH?Â&#x2013;><HGG:BLL>NK ->GL>H :EL ;H<AM ;>L<AHNPM P:GM =:M =H>M GB>M M>K S:D> >G LN;LM:GMBeE> @KH>I <HG

LNF>GM>G BL A>>E ;EBC F>M SBCG ->GL>H:II:K::M >G A>>?M >>G @>A>>E GB>NP> F:GB>K O:G DH?Â&#x2013;>S>MM>G ::G@>E>>K= :M BL I>K =>Â&#x2013;GBMB> MH>@>OH>@=> P::K=> -M:K;N<DL >G ->GL>H SBCG =NL ;>B=> HIO:EE>G=> F>KD>G =B> B>ML HG=>K

L<A>B=>G=L E>O>K>G > ><HGHFBL<A> P>KD>EBCDA>B= BL ><AM>K =:M => F>>K

=>KA>B= O:G => F>KD>G >G HK@:GBL:MB>L IKH=N<M>G E>O>KM =B> SB<A GB>M H? G:NP>EBCDL HG=>KL<A>B=>G #G => F:KD>MBG@EBM>K:MNNK PHK=>G =BM E= LGG

IKH=N<M>G @>GH>F= #G => OHKB@> >>NP P:L E= LGG F:KD>MBG@ >>G O>BEB@> LMK:M>@B> 0>>E HK@:GBL:MB>L DHS>G ;>PNLM OHHK => @K:NP> FB==>EF::M HF=:M =::K => F>>LM> DHI>KL SBMM>G )F=:M BG => >:LR<K:MB> HHD => F::M

L<A:II>EBCD> PBGLM >G O>KEB>LK>D>GBG@ ;>I:E>G= BL OHHK => <HGMBGNiM>BM O:G >>G HK@:GBL:MB> BL =B> F> MHH LMK:M>@B> E:G@ GB>M SH O>BEB@ F>>K :EL OHHK

A>>G 1:GM LBFIEBLMBL<A @>LM>E= :EL => @>E>O>K=> IKH=N<M>G >G =B>GLM>G @>>G >GD>E> F::ML<A:II>EBCD> ;BC=K:@> E>O>K>G =:G DHFM => F::ML<A:II>

EBCD> K>LNEM:M>GK>D>GBG@ ;BC => @>KBG@LM> F::ML<A:II>EBCD> DHLM>G :E F>M>>G BG => KH=> <BC?>KL #G =BM O>K;:G= BL A>M ;H>D EN> )<>:G -MK:M>@R 4B> AHH?=LMND >>G :;LHENM> FNLM OHHK B>=>K> F:G:@>K

Q@E><M@E>M8E?<K@E;@M@;L #G EH@@> ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB>L SBCG O>>E F>=>P>KD>KL A>M HO>KSB<AM DPBCM@>K::DM > HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G => IKH=N<MB>F>MAH=>G => ;>=KBC?LÂ&#x2013;G:G<B>KBG@ >G => #. SBCG O::D =>KF:M> <HFIE>Q =:M A>M S>E?L OHHK => =BK><MB> GB>M F>>K A>E>F::E M> ;>O:MM>G BL P:M >K IK><B>L @>;>NKM >G AH> :EE>L HG=>KEBG@ L:F>GA:G@M >G AH> =:M BGM>K?>K>>KM F>M => ;NBM>GP>

K>E= 0HHK => @>FB==>E=> F>=>P>KD>K BL =:M FBG=>K >K@ B> AH>?M GB>M :EE>L M> ;>@KBCI>G =B> A>>?M SBCG >B@>G M:D>G '::K A>M BL GB>M >K@ ;>OHK=>K

EBCD OHHK => :K;>B=LFHMBO:MB> :EL >K @>>G =NB=>EBCD> =H>E>G H? =H>ELM>EEBG@>G PHK=>G @>?HKFNE>>K= F::K OHHKG:F>EBCD K>@>EL >G IKH<>=NK>L 1:M ;>M>

D>GM => BG=BOB=N>E> ;BC=K:@> O:G >>G F>=>P>KD>K OHHK => HK@:GBL:MB> :EL @>A>>E 1:M SHN A>M OHHK @>OHE@>G A>;;>G :EL =B> BG=BOB=N>E> ;BC=K:@> GB>M NBM@>OH>K= SHN PHK=>G :M BL OHHK O>>E ?NG<MB>L E:G@ GB>M :EMBC= =NB=>EBCD &::M LM::G =:M BG SNED> @>O:EE>G =NB=>EBCD BL P:M => MH>@>OH>@=> P::K=> BL O:G =B> P>KDS::FA>=>G OHHK => P>K>E= ;NBM>G => HK@:GBL:MB> K@ FHMBO>

K>G= D:G =BM GB>M SBCG OHHK => ;>MKHDD>G F>=>P>KD>KL ">M L:E:KBL BL =:G >B@>GEBCD GH@ A>M >GB@> P:M => HK@:GBL:MB> >G => F>=>P>KD>K ;BG=M 1::K

()-


  >- 2 +): - 2 +

L<ABCGEBCD BL => O>K;HK@>G P>KDEHHLA>B= BG (>=>KE:G= GH@ O>>E @KHM>K =:G P> :EMBC= =:<AM>G '::K CNBLM =:M L:E:KBL BL LENBI>G=>KPBCL >>G ENQ>@H>= @>PHK=>G HHD :E ;>L>??>G O>>E F>GL>G =:M GH@ GB>M >G ?>BM BL ><AM>K =:M BG => P>LM>KL> P>K>E= >>G :EF::K DKBFI>G= =>>E O:G => EHHGBGDHFLM>G ::G IKBF:BK> E>O>GL;>AH>?M>G PHK=M ;>LM>>= > F>>LM> P>KDG>F>KL DNGG>G HHD P>E HO>KE>O>G F>M FBG=>K L:E:KBL ">M OKHNP>EBCD =>>E O:G => (>=>KE:G=L> ;>KH>IL;>OHEDBG@ A>>?M :E >G F:LL> @>DHS>G OHHK >>G I:KMMBF>;::G HG@>

:<AM H? =>S> OKHNP>G P>E H? @>>G DBG=>K>G A>;;>G SB> D:=>K > ;>D>G=> ;>AH>?M>GIBK:FB=> O:G ':LEHP ;B>=M >>G O>KDE:KBG@ AB>K

OHHK '>GL>G KB<AM>G SB<A :EE>K>>KLM HI => O>KONEEBG@ O:G ANG IKBF:BK> E>O>GL;>AH>?M>G >M>G =KBGD>G HG=>K=:D >G SH=K: S> =B> ;>AH>?M>G A>;;>G O>BEB@@>LM>E= DKBC@>G S> HH@ OHHK BFF:M>KBeE> ;>AH>?M>L BC >>G MH>G:F> O:G => P>EO::KM HGMLM::M F>>K ;>AH>?M> ::G SBG@>OBG@ ;BC A>M BG=B

OB=N E =B> P>KDG>F>KL =B> OKBCPBEEB@ DB>S>G OHHK >>G I:KMMBF>;::G OBG=>G D>GG>EBCD F>>K SBG@>OBG@ HI ANG >QMK: OKBC> =:@>G =:G MBC=>GL => NBMH>?>GBG@ O:G ANG ;>M::E=> ;::G G HI =B> >QMK: OKBC> =:@>G @::G S> Â&#x2039; ;BCOHHK;>>E= Â&#x2039; HG;>SHE=B@= :KMBD>E>G L<AKBCO>G OHHK 1BDBI>=B: EL A>M P>KD BG >>G HK@:GBL:MB> M> P>BGB@ SBG@>OBG@ ;B>=M =:G BL =:M B>ML P:M HK@:

GBL:MB>L SB<A FH@>G ::GMK>DD>G

Mifln\en`cc\ee`\kcXe^\in\ib\e )MRHSOXSFIVTYFPMGIIVHILIX7SGMEEP'YPXYVIIP4PERFYVIEYIIR SRHIV^SIOREEVHI[IRWIRZERZVSY[IRSTHIEVFIMHWQEVOX(MVIGXI EERPIMHMRKZERLIXSRHIV^SIO[EWLIXWXVIZIRZERHIVIKIVMRKREEVQIIV JYPPXMQIFERIRZSSVZVSY[IR,IXSRHIV^SIOXSSRHIIGLXIVEERHEXZVSY [IRHEXLIPIQEEPRMIX[MPPIR(IQIIWXIZVSY[IR^MNRLIIPXIZVIHIRQIX LYRTEVXXMQIFEER7PIGLXWqqRSTHIXMIRZVSY[IRFPMNOXQIIVXI[MPPIR [IVOIRX[IISTHIXMIR[MPPIRHEXIZIRXYIIP+IQMHHIPH[MPPIRZVSY[IR HERX[IIYYVQIIV[IVOIRMRTPEEXWZER

?<KN<IBQ@:?K988IQ@EE@>D8B<E -:E:KBL BL LM>>=L FBG=>K AbM ;BG=FB==>E OHHK HK@:GBL:MB>L HF => ;>LM> ANF:G K>LHNK<>L ::G M> MK>DD>G >G M> ;>AHN=>G K;>B=LM>OK>=>GA>B= PHK=M LM>>=L ;>E:G@KBCD>K 0>>E ;>=KBCO>G A>KD>GG>G =BM >G P>M>G =::KG::LM HHD =:M HGM>OK>=>G P>KDG>F>KL GB>M :EE>>G @>FB==>E= FBG=>K IKH=N<MB>? SBCG F::K HHD GH@ >>GL >>G G>@:MB>? >??><M DNGG>G A>;;>G HI => P>KD

G>F>KL =B> PbE M>OK>=>G SBCG >G HI => L?>>K ;BGG>G => HK@:GBL:MB>

().


) %7 ='6%8- )

1>KDG>F>KL =B> IB>D>K>G HO>K SBG@>OBG@LOK::@LMNDD>G :EL 1:M =H> BD AB>K >B@>GEBCD 1:M BL FBCG KHE BG => HK@:GBL:MB> DKBC@>G =::KHF P>E >>GL <NK

LNLL>G PHKDLAHIL >G L>FBG:KL ::G@>;H=>G =B> P>E;>L<AHNP= IKBF:BK ;>=H>E= SBCG HF => :K;>B=LFHMBO:MB> HI M> DKBDD>G NKLNLL>G >G PHKD

LAHIL P::KBG A>M >E>F>GM SBG@>OBG@ >>G KHE LI>>EM DNGG>G SB<A O>KA>N@>G BG >>G MH>G>F>G=> IHINE:KBM>BM BM BL >>G MRIBL<A MK:=BMBHG>E> HIEHLLBG@ OHHK >>G FH=>KG IKH;E>>F :EL P> BGM>KG SBG@>OBG@ M>DHKMDHF>G @::G P> =B> SBG@>OBG@ F::K >QM>KG SH>D>G :M BL O::D LE><AML >>G =H>DC> OHHK A>M ;EH>=>G -RFIMHHF;>LMKBC

=BG@ 0>>E EH@BL<A>K BL A>M HF => SBG@>OBG@ BGMKBGLB>D BG A>M P>KD S>E? ::G M> ;B>=>G B>= F>=>P>KD>KL O>>E F>>K D:GL>G OHHK S>E?HGMIEHHBBG@ ;BGG>G ANG P>KDS::FA>=>G BG IE::ML O:G >K;NBM>G :M DHLM O>>E FBG=>K >G E>O>KM O>>E F>>K HI )? SHN A>M SH SBCG =:M BG => FH=>KG> ><HGHFB> => :K;>B=O>K=>EBG@ Sk O>K BL =HHK@>OH>K= =:M O>>E ?NG<MB>L >G M:D>G GB>M F>>K ><AM SBGGB@ SBCG :M D:G A::LM GB>M P::K SBCG G :EL A>M PbE P::K BL ;>M>D>GM =:M >>G >QIEB

<B>M> =BLDP:EB–<:MB> O:G => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK :M SHN ;>M>D>G>G =:M => HK@:GBL:MB> M:D>G >G ?NG<MB>L A>>?M @><HGLMKN>>K= =B> OHELMK>DM HO>K;H=B@ >G GNMM>EHHL SBCG :G L<AK>>NPM =:M HF >>G A>KSB>GBG@ O:G => HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK P::K;BC => OHELMK>DM GNMM>EHS> ?NG<MB>L ;>eBG=B@= PHK=>G ">M BL S>D>K GB>M NBM@>LEHM>G =:M SNED> ?NG<MB>L ;>LM::G F::K BG => F>>LM> @>O:EE>G SNEE>G => M:D>G P>E =>@>EBCD GNM A>;;>G F::K BL A>M GNM GB>M E:G@>K BGSB<AM>EBCD =HHK >>G HO>KOEH>= ::G BGM>KG> K>@>EL >G IKH<>=N

K>L > NBM=:@BG@ OHHK HK@:GBL:MB>L BL HF A>M GNM P>>K SB<AM;::K M> F:D>G A>M P>KD SB<AM;::K SBGGB@ M> F:D>G :M LM::M BG IKBG<BI> EHL O:G => ?NG<MB> ">M BL GB>M SH =:M :EE>>G => FHHBLM> ?NG<MB>L SBG@>OBG@ ;B>=>G 4>E?L ?NG<MB>L P::K;BC @>>G SB<AM;::K >??><MB>? P>KD @>E>O>K= PHK=M DNGG>G MH<A A>>E O>>E SBG@>OBG@ ;B>=>G >GD ::G >>G K>L>KO>D>>I>K ;BC A>M G:MBHG::E OH>M;:EM>:F =B> OHHK >>G F::G= G::K >>G 1% @::M >G @H>=> <H:<A S:E => K>L>KO>D>>I>K O>KM>EE>G =:M ABC P::KL<ABCGEBCD @>>G FBGNNM S:E AH>O>G M> P>KD>G F::K =:M => M::D O:G K>L>KO>D>>I>K MH<A O:G P>S>GEBCD ;>E:G@ BL OHHK => HK@:GBL:MB> > P>M>GL<A:I =:M >K >>G @H>=> K>L>KO>D>>I>K HI => ;:GD SBM OHHKDHFM =:M A>M M>:F :G@LMB@ >G DK:FI:<AMB@ @::M LI>E>G G => >>KLM> D>>I>K D:G SB<A =:G MH>@>PBC= HI SBCG ?NG<MB> KB<AM>G >G OHHKM=NK>G= OHHK => ;>LM> :<MB> DB>S>G HHD :EL => ;>LM> :<MB> ;>M>D>GM =:M => D:GL HI >>G ;E>LLNK> H? >>G KH=> D::KM PHK=M O>K@KHHM ">M BGSB<AM>EBCD F:D>G O:G =>K@>EBCD> :<AM>K

EB@@>G=> IKH<>LL>G PHK=M ;>E:G@KBCD>K =:G HHBM

()/


  >- 2 +): - 2 +

;<8CC<I9<C8E>I@ABJK<:FEK@ELâK<@KJ=8:KFI 4BG@>OBG@ BL A>>E E:G@ >>G GHG BLLN> @>P>>LM BG => HK@:GBL:MB>DNG=> )? AHH@NBM >>G L><NG=:BK :LI><M '::K >>G A>KHKBeGM:MB> HI SBG@>OBG@ BL FHF>GM>>E >>G O:G => @KHHMLM> NBM=:@BG@>G OHHK HK@:GBL:MB>L >G FBLL<AB>G P>E => :EE>K;>E:G@KBCDLM> ?:<MHK OHHK => <HGMBGNiM>BM B> SBG@>OBG@ A>>?M MP>> NBM@>LIKHD>G =BF>GLB>L .>G >>KLM> P:M BL => SBG O:G => HK@:GBL:MB> OHHK => L:F>GE>OBG@ 1:M A>>?M => HK@:GBL:MB> => L:F>GE>OBG@ M> ;B>=>G G M>G MP>>=> P:M BL => SBG O:G => HK@:GBL:MB> OHHK => P>KDG>F>KL 1:M A>>?M => HK@:GBL:MB> A::K F>=>P>KD>KL M> ;B>=>G ">M :GMPHHK= HI =B> E::MLM> OK::@ P:L => :?@>EHI>G >>NP LM>KD @><HG

<>GMK>>K= HI L:E:KBL LM:MNL >G => O>KEHDDBG@>G O:G >>G @>IKBOBE>@B>>K=> IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<AB> '::K =:M :GMPHHK= O>KEB>LM @>E>B=>EBCD SBCG DK:<AM -:E:KBL >G LM:MNL SBCG GB>M E:G@>K S:EB@F:D>G= >G => ABeK:K<AB> LM::M M>K =BL<NLLB> 0HHK >>G @KH>B>G= =>>E O:G => :K;>B=LF:KDM DHF>G => :EM>K

G:MB>O>G OHHK >>G MK:=BMBHG>E> P>KDG>F>KLKHE BG >>G ABeK:K<ABL<A> HK@:GB

L:MB> LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K BG ;>>E= ">M F>>LM ;>=K>B@>G=> :EM>KG:MB>? ‹ O:GNBM A>M @>SB<AMLINGM O:G => ;>LM::G=> HK@:GBL:MB> ‹ BL =:M @KH>IC>L M:E>GMOHEE> >G :F;BMB>NS> P>KDG>

F>KL => HK@:GBL:MB> O>KE:M>G NBM HGOK>=> F>M => ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:

MB>LMKN<MNNK HF O>KOHE@>GL S>E? >>G GB>NP> HK@:GBL:MB> M> LM:KM>G =B> K><AMLMK>>DL <HG<NKK>>KM F>M => HK@:GBL:MB> P::K SBC OHHK P>KDM>G #G A>M >:LR<K:MBL<A> MBC=I>KD BL SHG :EM>KG:MB>? LM>>=L K>:EBLMBL<A>K HF=:M O>>E MH>

MK>=BG@L=K>FI>EL SBCG P>@@>O::@= >G => LM:KMDHLM>G SBCG @>FBGBF:EBL>>K= ::KHF SNEE>G HK@:GBL:MB>L >>G ;K>=>K :GMPHHK= FH>M>G HGMPBDD>E>G HI => OK::@ P:M SBC ANG P>KDG>F>KL M> ;B>=>G A>;;>G K;>B=LM>OK>=>GA>B= >G SBG@>OBG@ LI>E>G >>G LE>NM>EKHE BG =B> ;K>=>K> ?HKFNE>KBG@

()0


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB0J8D<E><M8K (MXLSSJHWXYOPEEXQIXIIRZIV^EQIPMRK¦HIIPW´GXMIZI¦ZSSVFIIPHIR ^MIRLSIQIR^MGLHIIEW]GVEXMWGLIQERMIVZERHIROIRIMKIROERQEOIR SQ FMRRIR GSQQIVGMtPI SVKERMWEXMIW ZIVERHIVMRKIR MR KERK XI ^IXXIR (EEVFMNMWFI[YWXZSSVVIPEXMIJOPIMRITVSNIGXIRSJMRMXMEXMIZIRKIOS^IR ;ERXLIXMHIIMWIEW]GVEXMIHEEVOERMIHIVIIRQSVKIRQIIFIKMRRIRMR ^MNR IMKIR SVKERMWEXMI (MI OPIMRI TVSNIGXIR OYRRIR PEXIV WTSRXEER YMX KVSIMIR XSX KVSSXWGLEPMKI TVSNIGXIR SJ ^IPJW IIR GSQTPIIX ZIVERHIVHI FIHVMNJWZSIVMRK

(*'


0

<8JP:I8K@<@E;< GIF=@KJ<:KFI <<IJKF<=<E<ED<KBC<@E<MFFI9<<C;<E > >:LR<K:MBL<A> ;>G:=>KBG@ BL >>G F:GB>K O:G P>KD>G >G =>GD>G =B> :EE> DE>BG> >G @KHM> IKH;E>F>G BG HK@:GBL:MB>L >>GOHN=B@>K ;>G:=>KM =:G => ABeK:K<ABL<A> F>MAH=> #G >>G GHG IKH–MHF@>OBG@ A>EIM >:LR<K:MB> HF ;>M>K> HIEHLLBG@>G M> <K>eK>G >G LG>EE>K =H>E>G M> O>KP>S>GEBCD>G #G IKH–M

HK@:GBL:MB>L A>EIM =B>S>E?=> >:LR<K:MB> =::KG::LM HHD GH@ >>GL HF F>>K PBGLM M> F:D>G )F @KHM> IKH;E>F>G HI M> EHLL>G BL A>M O::D K::=S::F HF >>KLM M> H>?>

G>G F>M DE>BG> IKH;E>F>G ::KHF ;>A:G=>EM =BM AHH?=LMND >>G K>>DL OHHK;>>E=>G O:G :EE>=::@L> DE>BG> IKH;E>F>G =B> HI >:LR<K:MBL<A> PBCS> PHK=>G ::G@>I:DM >G =::K=HHK >>G IHLBMB>O> ;BC=K:@> E>O>K>G ::G ;>=KBC?L

K>LNEM:M>G ">M SBCG OHHK;>>E=>G O:G FNEMBG:MBHG:EL >>GF:GLS::DC>L >G LEBFF> :<MB>L O:G P>KDG>F>KL BG => E:@>K> ><A>EHGL 0HHK;>>E=>G F>M >>G DGBIHH@ O>KF:D>EBCD> OHHK;>>E=>G O>K;EN??>G=> OHHK;>>E=>G —:NP> OHHK;>>E=>G >G BGLIBK>K>G=> OHHK;>>E=>G / SB>M :<AM>K>>GOHE@>GL >>G LH:ILMHKR O:G *KH<M>K !:F;E> >>G LNI>KF:KDMF:G:@>K =B> SBCG DE:GM>G E::M L<AHHGF:D>G >>G ;>=KBC?LE>B=>K =B> SHP>E SBCG DE:GM>G :EL A>M AHH?=

D:GMHHK M>OK>=>G AHN=M DE:GM>G;BG=BG@ F>M @>IKBGM> ;EH>F>G >>G D:F>KO>KANNK=>K =B> HGM=>DM =:M ABC F>>K @>E= SHN O>K=B>G>G :EL SBCG D:F>K @>>G FNK>G SHN A>;;>G AH> >>G :?O:E;:D D:G EBC=>G HG=>K >>G ;NK>:N<K:MBL<A CND >G AH> >>G @KHM> (>=>KE:G=L> NBM@>O>K C::KEBCDL >>G FBECH>G >NKH P>@@HHBM BG => NBM@::G=> IHLMS:DD>G

?<K9<NLJKE@<K$8J<C<:K<D8IBKFE;<IQF<B M8EGIF:K<I>8D9C< #G (>=>KE:G= BL A>M OKBC HG;>D>G= F::K BG F>KBD: BL A>M P>EEB<AM A>M ;>D>G=LM> S>>IF>KD #OHKR ">M K><>IM O:G => EN<AMB@> #OHKRS>>I #M EH:ML P>K= BG ;BC MH>O:E HGM=>DM =HHK $:F>L ( !:F;E> >G OHKF=> A>M LM:KML<AHM O:G *KH<M>K !:F;E> =:M E:M>K >>G O:G => @KHHMLM> F>KD

:KMBD>E>G?:;KBD:GM>G M>K P>K>E= SHN PHK=>G '>GL>G O>K:G=>K>G E>>?HFLM:G=B@A>=>G O>K:G=>K>G A>M ::G;H= O:G <HG<NKK>K>G=> F>KD>G O>K:G=>KM =NL HHD >>G LN<<>LOHE S>>IF>KD FH>M

(*(


) %7 ='6%8- )

F>>@::G F>M => MBC= >G <HGMBGN O>K:G=>K>G HF M> ;EBCO>G OHE=H>G ::G => ;>AH>?M>L O:G => <HGLNF>GM ">M DE:LLB>D> BGLMKNF>GM HF => ;>AH>?M>L O:G => O>K:G=>K>G=> <HGLNF>GM M> F>M>G BL :L>E><M F:KDHG=>KSH>D H> >>G ;EBG==H>D HF IKBD =NBS>G= G:F>G BG A>M M>E>?HHG;H>D >G LM>E =>S> =NBS>G= F>GL>G >>G ::GM:E OK:@>G ">M @>FB==>E=> O:G =>S> =NBS>G= :GM

PHHK=>G @>>?M =:G >GB@ BGSB<AM BG => :<MN>E> @>=:<AM>L >G ;>AH>?M>L O:G :EE> <HGLNF>GM>G > F:KD>M>>KL O:G #OHKR DHS>G ><AM>K OHHK >>G GB>M :L>E><M> LM>>DIKH>? )I => O>KI:DDBG@ O:G >ED LMND #OHKRS>>I LM::M >>G @K:MBL M>E>?HHGGNFF>K O>KF>E= OHHK <HGLNF>GM>G =B> OK:@>G H? HIF>KDBG@>G HO>K #OHKR A>;;>G ">M B=>> AB>K:<AM>K BL =:M S>>I OHHK => F>>LM> <HGLNF>GM>G >>G DGO AFL=

J=KL IKH=N<M BL S> A>;;>G >K GB>M H? G:NP>EBCDL >>G F>GBG@ HO>K #GM>K>L

L:GM>K BL => F>GBG@ O:G => L>E><M> @KH>I <HGLNF>GM>G =B> ;>PNLM G:=>G

D>G HO>K => OHHK >G G:=>E>G O:G #OHKR !E:=P>EE SB> AHH?=LMND GH>FM => F:KDMHG=>KSH>DF>MAH=> O:G #OHKR >>G E9N=F LJ9H >>G F:GB>K HF => D>GG>KL M> ;>K>BD>G 1:GM :EE>>G => <HGLNF>GM>G =B> @>I:LLBHG>>K= SBCG HO>K A>M IKH=N<M >G H? >K O>>E D>GGBL HO>K A>;;>G SNEE>G => FH>BM> G>F>G A>M @K:MBL GNFF>K M> ;>EE>G >S> <HGLNF>GM>G SBCG =b D>GG>KL O:G A>M IKH=N<M H? F>KD BG DP>LMB> EL @>OHE@ O:G ANG I:LLB> >G D>GGBL A>;;>G =>S> D>GG>KL ;BGG>G ANG G>MP>KD >>G =BLIKHIHKMBHG>>E @KHM> BGOEH>= HI :G=>K>G ">M SBCG => HIBGB>E>B=>KL %>GG>KL OBG=>G A>M E>ND HF :G=>K>G M> A>EI>G >G HF ANG D>GGBL M> =>E>G '::K P:M A>>?M =BM GN F>M >:LR<K:MB> M> F:D>G 1>EGN A>M HIS>MM>G O:G >>G E9N=F LJ9H BL >>G F:KDMHG=>KSH>DF>MAH=> =B> B>=>K> P>KDG>F>K HI >ED ?NG<MB>GBO>:N HI >B@>G AHNMC> D:G NBMOH>K>G ;NBM>G => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G O:G A>M ;>=KBC? HF K BL @>>G MH>LM>FFBG@ OHHK GH=B@ O:G AH@>KA:G= >G HHD @>>G ;N=@>M > G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;B>=M M:EEHS> FH@>EBCDA>=>G OHHK SNED HG=>KSH>D > F>MAH=> BL LG>E >G D:G ;BGG>G NNK F>>K P::K=>OHEE> BG?HKF:MB> HIE>O>K>G =:G >>G DHLM

;::K HG=>KSH>DLK:IIHKM O:G >>G DE:LLB>D F:KDMHG=>KSH>DL;NK>:N =:M F::G=>G HI SB<A E::M P:<AM>G ">M MK:=BMBHG>E> DP:GMBM:MB>O> F:KDMHG=>KSH>D F>M => :L>E><M> LM>>D

IKH>? @>=BCM @H>= BG ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G BDPBCEL BL >K >>G =N;;>E> :@>G=: ;BCOHHK;>>E= HF=:M => HI=K:<AM@>O>K KN@=>DDBG@ SH>DM OHHK SBCG IE:GG>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> EL A>M IE:G FBLENDM D:G ABC SB<A O>KL<ANBE>G :<AM>K A>M F:KDMHG=>KSH>D )? A>M HG=>KSH>D BL GH=B@ :EL :K@N

F>GM HF AH@>K BG => ABeK:K<AB> BGO>LM>KBG@L;N=@>MM>G EHL M> I>NM>K>G HF => IE:GG>G M> FH@>G NBMOH>K>G #G => MHI O:G => ABeK:K<AB> BL A>M BGE:LL>G O:G F:KDMHG=>KSH>D >>G ;>IKH>?= FB==>E HF O>K:G=>KBG@>G M> O>KMK:@>G GMAHNLB:LM> P>KDG>F>KL F>M @H>=> B=>>eG PHK=>G =::K=HHK :?@>K>F= BG ANG =K:G@ HF => HK@:GBL:MB> M> O>K;>M>K>G '::K => >:LR<K:MBL<A> P>KDG>

(*)


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

F>K =B> SB<A GB>M PBE E:M>G :?K>FF>G A>>?M M>@>GPHHK=B@ FB==>E>G M>K ;>L<ABDDBG@ HF MK:=BMBHG>>E F:KDMHG=>KSH>D M> HFS>BE>G ;NBM>G => ABe

K:K<AB> HF #>=>K> P>KDG>F>K D:G ;BCOHHK;>>E= HI .PBMM>K >>GOHN=B@ SBCG >B@>G F:O>G MK:I IE::ML>G bG MP>>M O:G M>D>GL D:G ;BGG>G >>G NNK F>>K GNMMB@> D>GGBL HIE>O>K>G =:G >>G F:KDMHG=>KSH>D O:G =KB> F::G=>G

:8IN8J? > LNI>KF:KDMD>M>G $NF;H A>>?M <BK<: PBGD>EL =>>EL >B@>G PBGD>EL =>>E ?K:G<ABL>KL >@BG :N@NLMNL  DK>@>G :EE> ;>=KBC?LE>B=>KL BGLMKN<MB>L O:GNBM A>M AHH?=D:GMHHK EL ;>L<A>KF>G=> F::MK>@>E M>@>G => HI NBM;K>

D>G LM::G=> '>QB<::GL> @KB>I FH>LM>G => PBGD>EL OHHKM::G O>KIEB<AM =:@>

EBCDL :EE> PBGD>ED:KK>G L<AHHGF:D>G 4H @::M =:M BG :EE> HK@:GBL:MB>L P::K BG F>>K H? FBG=>K> F:M> >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK BL #GLMKN<MB>L >G KB<AMEBCG>G DHF>G O:G ;HO>G:? > OHE@>G=> L<A:D>E BG => ABeK:K<AB> F:@ S> NBMOH>K>G >G F>>LM:E S>E? >>G HIEHLLBG@ O>KSBGG>G OHHK => <HGL>JN>G

MB>L > >>G =H>M =:M OHE@S::F => :G=>K =H>M =:M M:G=>GDG:KL>G= > ;>=KBC?LE>B=>K O:G => $NF;H "HH@>O>>G I:DM> => BGLMKN<MB> HI >:LR

<K:MBL<A> PBCS> ::G B> =:<AM MP>>AHG=>K= PBGD>ED:KK>G =:@>EBCDL L<AHHG

F:D>G =:M DHLM FBC >>G A:EO> ?M> "BC O>KM::E=> => BGLMKN<MB> G::K FB<KHCH;L >G =>E>@>>K=> => HI=K:<AM G::K SBCG DE:GM>G BC => BG@:G@ O:G => PBGD>E S>MM> ABC >>G M:?>E G>>K F>M L<AHHGF::DLINEE>G SH=:M => DE:GM>G =B> =:M PBE=>G SbE? ANG D:K DHG=>G L<AHHGF:D>G #G LMK>G@> ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB>L PHK=M SHG BGO>GMB>O> ;>=KBC?LE>B=>K O::D M>K><AM@>P>S>G #G LHFFB@> HK@:GBL:MB>L D:G A>M SHG ;>=KBC?LE>B=>K S>E?L SBCG <:KKBcK> DHLM>G HF=:M A>M PHK=M @>iGM>KIK>M>>K= :EL K>;>EEB> M>@>G => ABeK:K<AB> BC $NF;H BL D>GG>EBCD KNBFM> OHHK SNED> >:LR<K:MBL<A> BGBMB:MB>O>G >G PHHK=OH>K=>K HI A>M AHH?=D:GMHHK F>E==> 1> A>;;>G ;>@K>I>G =:M =>S> P>KDPBCS> IHLBMB>? BL HGMO:G@>G =HHK => DE:GM>G >G =:M => PBGD>EP:@>GL GN GH@ O:D>K PHK=>G L<AHHG@>F::DM =:G bbG D>>K I>K =:@ 1> @::G GN HG=>KSH>D>G H? P> A>M B=>> NBM "HH@>O>>G HHD ;BC :G=>K> –EB:E>G @::G BGOH>K>G  ">M BL @>>G P>K>E=L<AHDD>G= OHHK;>>E= '::K S>E?L SHG ?NMB>E OHHK

;>>E= D:G =>S> HK@:GBL:MB> :EL @>A>>E HG@>O>>K D>>K >>G A:EO> ?M> ;>LI:

K>G ?@>S>M M>@>G A>M S>>K E:@> FBGBFNFC>N@=EHHG O:G >>G C:KB@> D:K

K>MC>LP:LL>K BG EHHG=B>GLM DHFM =:M HO>K>>G F>M KNBF >NKH I>K F::G= ">M >:LR<K:MBL<A> :LI><M O:G =BM OHHK;>>E= BL O:G=::@ ;>=:<AM FHK@>G NBM@>OH>K= HG:?A:GD>EBCD O:G => ;>LM::G=> ABeK:K<AB>

GFJKQ<><C<I9@A6 >EB<BM:MB>D::KM>G F>M >GO>EHI SBCG >>G @H>=EHI>G= :KMBD>E BG => OBC?AHG

=>K= PBGD>EL O:G >>G –EB::E;>=KBC? BG ANBLAHN=>EBCD> :KMBD>E>G 4> G>F>G P>BGB@ L<A:IKNBFM> BG S> SBCG GB>M ;>=>K?>EBCD >G => F:K@> BL AHH@ .HM HI

(**


) %7 ='6%8- )

>>G =:@ >>G GB>NP> BGLMKN<MB> NBM A>M AHH?=D:GMHHK DHFM IKH=N<M>G F>M >>G M> E:@> O>KDHHIF:K@> PHK=>G NBM A>M :LLHKMBF>GM @>GHF>G K FH@>G =::KHF @>>G IHLMS>@>EL F>>K PHK=>G O>KDH<AM BG => –EB:E>G #G => F>>LM> –EB:E>G PHK=M AB>K L<AHN=>KHIA:E>G= HI @>K>:@>>K= '::K => F:G:@>K O:G A>M –EB::E BG A>M DE>BG> IKHOBG<B>IE::MLC> SB>M MHM SBCG O>K;BCLM>KBG@ =:M SBCG HFS>M BG ?>EB<BM:MB>D::KM>G F>M IKH<>GM =::EM :M A>>?M M> F:D>G F>M => EHD:E> FB==>GLM:G=LBG?K:LMKN<MNNK BG A>M DE>BG> IE::MLC> > DE:GM>G LM:II>G OHHK ?>EB<BM:MB>D::KM>G F:LL::E HO>K G::K A>M >GB@> :EM>KG:MB>? => LB@:K>GPBGD>E P::K PbE EHLL> IHLMS>@>EL PHK=>G O>K

DH<AM FBML F>G =::K HHD => ?>EB<BM:MB>D::KM DHHIM )I <HG<>KGGBO>:N BL =BM F::K >>G DE>BG IKH;E>>F P:GM BG => HO>K@KHM> F>>K=>KA>B= O:G => –EB:E>G E>B=M => F::MK>@>E GB>M MHM GH>F>GLP::K=B@> HFS>M=:EBG@>G > F::MK>@>E PHK=M =:G HHD :EL LN<<>LOHE ;>L<AHNP= '::K HI –EB::EGBO>:N =K>B@M >>G DE>BG> K:FI > EHD:E> LMHK>F:G:@>K SB>M SBCG D>KLM;HGNL BG @>O::K DHF>G "H> EHLM ABC =BM HI 4BCG IKH;E>>F ::GD::KM>G ;BC => K:RHGF:G:@>K BL >>G A>BEEHS> P>@ P>>M ABC NBM >KO:KBG@ ,>@>EL SBCG K>@>EL >G ::G NBMSHG=>KBG@>G =H>G P> GB>M SH BL => ;>=KBC?L<NEMNNK :G F::K HI >B@>G K>D>GBG@ IHLMS>@>EL BGDHI>G >G O>KDHI>G HF => EHD:E> <HG

LNF>GM M>K PBEE> M> SBCG ::KF>> SHN ABC SB<A HI S>>K @E:= BCL ;>@>O>G =HHK=:M ABC =:G >>G D:LLMKHHF <K>e>KM ;NBM>G => PBGD>E;H>DAHN=BG@ HF #G => >:LR<K:MBL<A> HIEHLF>MAH=> @::M => PBGD>EF:G:@>K O:G HI SH>D G::K <HEE>@:L F>M >>G LHHKM@>EBCD IKH;E>>F BGG>G => O>KL<ABE

E>G=> –EB::EF:G:@>KL SBCG O:LM P>E >>G LMND H? MB>G <HEE>@:L ;BC PB> => HFS>M HHD =K:F:MBL<A BL @>=::E= 0KH>@>K P:L A>M HG=H>GEBCD HF :E =B> :G=>K> PBGD>EF:G:@>KL bbG OHHK bbG M> ;>EE>G &::M LM::G =:M ABC S> :EE> DHG ::GL<AKBCO>G > IHKMHDHLM>G >G DHIB>>KDHLM>G SHN=>G :E ;BCG: AH@>K SBCG =:G SBCG D>KLM;HGNL '::K BG => > >>NP OBG=M =>S> LMHK>F:G:@>K BG SBCG I< >>G I=? ;>LM:G=C> F>M => G::F >G :=K>L@>@>O>GL O:G :EE> LMH

K>F:G:@>KL O:G A>M ;>=KBC? '>M >GB@ =B@BM::E DGBI >G IE:DP>KD F::DM ABC BG >>G A:E?NNKMC> >>G @KH>ILF:BE >G <HFFNGB<>>KM SH=H>G=> DHLM>EHHL F>M => SP>KF > OHE@>G=> =:@ A>>?M ABC K>:<MB>L O:G MB>G HO>K A>M A>E> E:G= O>KLIK>B=> PBGD>EF:G:@>KL =B> F>M A>MS>E?=> IKH;E>>F PHKLM>E>G .B>G P>M>G F>>K =:G bbG MB>G DNGG>G F>>K =:G bbG >G O:G A>G D>GM => F:KD>MBG@F:G:

@>K O:G => @KHHMLM> D::KM>GE>O>K:G<B>K G P>>K >>G :G=>K DHFM >K:<AM>K =:M ABC EB= BL O:G =>S>E?=> @HE?<EN; :EL =>S> I>KLHHG >G P>>D E:M>K >K@>GL MNLL>G AHE> >G AHE> ;>=>GD>G =B> MP>> >>G ;KBEC:GM IE:G > D::KM>GE>

O>K:G<B>K @::M SBCG :LLHKMBF>GML<:M:EH@NL =K:LMBL<A NBM;K>B=>G HHK :<AM>K A>M ;>LM>EGNFF>K O:G >ED> D::KM NBM A>M :LLHKMBF>GM => E>MM>K M> IE:DD>G ;>LM>EM => BGDHI>K => ;GFN=FA=F;= O:KB:GM O:G >>G ?>EB<BM:MB>D::KM B> O:KB:GM AHN=M BG =:M >K HG=>K A>M <>EEH?::G >>G >GO>EHI SBM P::KHI :E >>G IHLMS>@>E O:G <>GM BL OHHK@>IE:DM > ;>LM>EIKBCL O:G => O:KB:GM BL

(*+


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

 <>GM AH@>K SH=:M => D::KM>GE>O>K:G<B>K >K HHD GH@ B>ML ::G HO>KAHN=M > LMHK>F:G:@>K O:G S>M HI => BGM>KG> ;>LM>EEBCLM>G G::K SBCG AHH?=

D:GMHHK OHHKM::G >>G :<AM>K A>M HHKLIKHGD>EBCD> ;>LM>EGNFF>K >G A::EM SH=H>G=> => IHLMS>@>EL P>>K M>KN@ BG SBCG –EB::E ">M MRI>K>G=> O:G =>S> >:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ BL =:M >K @>>G >GD>E HO>KE>@ AH>?=> IE::MLM M> OBG=>G ;BGG>G => BGM>KG> ;NK>:N<K:MBL<A> ABeK:K<AB> F::K =:M =B>S>E?=> ;>LM::G=> ABeK:K<AB> HHD HI @>>G >GD>E> F:GB>K HG=>KFBCG= P>K= K SBCG :EE>>G F::K PBGG::KL @>>G O>KEB>S>KL

M@IKL<C<9CF<D<E > :NMHO>KDHI>K BG EHHG=B>GLM A:= C:K>GE:G@ => @>PHHGM> HF :EE> DE:GM>G =B> ;BC A>F >>G :NMH DH<AM>G ;BC => :—>O>KBG@ O:G => :NMH >>G @KHHM ;H>D>M ;EH>F>G M> HO>KA:G=B@>G EL =:GD OHHK A>M BG A>F @>LM>E=> O>KMKHNP>G BM @>;::K P>K= S>>K @>P::K=>>K= =HHK SBCG DE:GM>G > :NMHO>KDHI>K O>K

PB>K? >>G @KHM> L<A:K> O:LM> DE:GM>G > EHR:EBM>BM O:G SBCG DE:GM>G E:@ @>FB==>E= O>>E AH@>K =:G @>;KNBD>EBCD BG => ;K:G<A> > O>KDHI>K P:L >KO:G HO>KMNB@= =:M => BGO>LM>KBG@ BG ;EH>F>G ><HGHFBL<A SBGOHE P:L >G SB<A =N;;>E >G =P:KL M>KN@;>M::E=> '::K BG SBCG O>KDHHIHK@:GBL:MB> =:<AM F>G =::K :G=>KL HO>K K FH>LM ;>SNBGB@= PHK=>G BGG>G => ABeK:K<AB> P>K= ;>LEHM>G =:M >K @>>G >NKH F>>K NBM@>@>O>G FH<AM PHK=>G ::G K>E:MB>

@>L<A>GD>G BL<NLLB> GB>M FH@>EBCD > O>KDHI>K P:L ;:G@ =:M =HHK => DBEE> F::MK>@>E SBCG SHK@ONE=B@ HI@>

;HNP=> DE:GMEHR:EBM>BM HI =>G =NNK SHN :?;KHDD>E>G >G MK:<AMM> =:M HI >:LR<K:MBL<A> PBCS> M> O>KA>EI>G "BC SH<AM HI BGM>KG>M => > F:BE:=K>LL>G O:G :EE> ;EH>FBLM>KBC>G BG => LM:= >G LMNNK=> S> :EE>F::E >>G F:BEMC> P::KBG ABC BG A>M DHKM => LBMN:MB> NBME>@=> 1>ED> ;EH>FBLM OH>E=> SB<A @>KH>I>G HF A>F >>GL M> ;>EE>G HF M> DBCD>G H? S> >>G LEBFF> CHBGM IKHFHMBHG

:<AMB@> :<MB> DHG=>G ;>=>GD>G P::K ;>B=>G ;>M>K O:G SHN=>G PHK=>G 0:G => F>>LM>G AHHK=> ABC GHHBM F>>K P:M F::K => >G> ;EH>FBLM =B> PbE K>:@>>K=> P:L :E @>GH>@ OHHK => HIEHLLBG@ > O>KDHI>K SHN M>@H>=;HGG>G DNGG>G F:D>G P::KF>> => DHI>K S>E? >>G ;H>D>M ;EH>F>G SHN DNGG>G HIA:E>G '::K P:M P:L A>M OHHK=>>E OHHK => ;EH>FBLM '>>K DE:GM>G BG SBCG ;EH>F>GS::D =B> =:G P>EEB<AM GH@ >>G >QMK: ;HLC> ;EH>F>G SHN=>G DHI>G ;BC A>M @K:MBL ;H>D>M )? SHN => ;EH>FBLM DHKMBG@ DNGG>G DKBC@>G ;BC A>M HG=>KAHN= O:G SBCG :NMH )? >>G OBI;>A:G=>EBG@ @>>G P:<AMMBC= F::K F>M OHHKK:G@ HGFB==>EEBCD @>AHEI>G PHK=>G ;BC K>I:K:MB>L /BM>BG=>EBCD OHG=>G S> >>G BGO>GMB>O> <HGLMKN<MB> P::K;BC => DHLM>G >G HI;K>G@LM>G BG >O>GPB<AM P:K>G OBKMN>E> ;EH>F>G > :NMHO>KDHI>K HGM

PB>KI >>G ;H>D>M OBKMN>E> ;EH>F>G HI SBCG I< >G IKBGMM> =:M BG O>>EOHN= NBM HF ::G :E SBCG DE:GM>G M> HO>KA:G=B@>G )G=>K => :?;>>E=BG@ O:G ;EH>F>G LMHG= => OHE@>G=> M>DLM !>?>EB<BM>>K= F>M NP GB>NP> :NMH >=:GDM OHHK NP O>KMKHNP>G BG HGL 1BC =H>G >K :EE>L ::G HF => ::GDHHIIKBCL O:G NP

(*,


) %7 ='6%8- )

:NMH SH E::@ FH@>EBCD M> AHN=>G ::KHF @>O>G PBC @>>G ><AM> ;EH>F>G F>>K P>@ SH:EL N O:G HGL @>P>G= P:L '>M =BM ;H>D>M OBKMN>E> ;EH>F>G AHI>G P> GH@ P>E A>MS>E?=> @>;::K HO>K M> ;K>G@>G  G =:G HG=>K => LMBII>EEBCG LMHG= Gk@ >>G M>DLM 'BLM N => @>NK O:G ><AM> ;EH>F>G .>@>G BGE>O>KBG@ O:G =>S> ;HG DNGM N >>G ;H>D>M G::K D>NS> NBMSH>D>G ;BC EH>FBLM>KBC *B>M>KL >G ;>M::EM N LE><AML IKH<>GM O:G => PBGD>EIKBCL  *B>M>KL AH>?=> =::K O>K=>K GB>ML OHHK M> A>;;>G B> P:L M>OK>=>G F>M >QMK: ;>SH>D BG SBCG PBGD>E >G F>M IKH<>GM DHKMBG@ E:@ SBCG O>KDHHIIKBCL GH@ LM>>=L ;HO>G => BGDHHIIKBCL >G ;BS:KK> HIEHLLBG@ 1B> PBE >K GHN >>G ;H>D>M OBKMN>E> ;EH>F>G .H<A PbE K ;>LM::M :E C:K>GE:G@ >>G —HK>K>G=> F:KDM BG OBKMN>E> ;EH>F>G HI =BO>KL> F>KBD::GL> P>;LBM>L ":G=B@> HG=>KG>F>KL A>;;>G HGM=>DM =:M C> ;EH>F>G DNG =B@BM:EBL>K>G > F>>LM> ;EH>F>GDHI>KL @::G OHHK => @>NK >G => DE>NK >G A>M ?RLB>D> @>GHM O:G >>G E>O>G=> ;EH>F '::K >>G =>>E O:G => ;EH>F>GDHI>KL BL NBMLENBM>G= @>iGM>K>LL>>K= BG A>M LRF;HEBL<A> @>;::K 4BC DHI>G ;EH>F>G HF B>F:G= A>M AH? M> F:D>G H? HF B>ML @H>=L M> F:D>G G =BM =>>E O:G => ;EH>F>GF:KDM BL A>>E @H>= M> =B@BM:EBL>K>G SH BL @>;E>D>G K SBCG O>KL<ABEE>G=> P>;LBM>L P::K OBKMN>E> ;EH>F>G PHK=>G O>KDH<AM ">M IKH=N<M BL O::D GB>M F>>K =:G >>G HGHH@EBCD> LEHK=B@> BEENLMK:MB> O:G >>G ;EH>F =B> I>K > F:BE PHK=M ;>SHK@= > IKBCS>G O:KBeK>G O:G MHM =HEE:K I>K ;EH>F ">M @>A>BF SBM >KBG =:M => HGMO:G@>K HHD => IKBCLEBCLM D:G SB>G NL => HGMO:G@>K P>>M =:M => E>EBCD> =B@BM:E> ;EH>F O:G MB>G =HEE:K >>G @>;::K O:G => L<A>GD>K BL =:M MB>G =HEE:K A>>?M @>DHLM *KH=N<MB>DHLM>G GNE ;>SHK@DHLM>G GNE PBGD>EDHLM>G GNE O>KDHHIIKBCL MB>G =HEE:K ">M D:G :EE>F::E BG => >:LR<K:MB>

NFE@E>@JQFE;<IDLI<ED<<IN88I; FLM>K=:F BL => =NNKLM> LM:= M>K P>K>E= HF >>G =:@ C> :NMH M> I:KD>K>G SH ;E>>D F>=BH  NBM >>G HG=>KSH>D O:G HEEB>KL #GM>KG:MBHG:E G::K I:K

D>>KM:KB>O>G BG @KHM> LM>=>G *:KD>K>G BG FLM>K=:F <>GMKNF DHLM I>K =:@ OBC?MB@ >NKH #G :G=>K> =NK> I:KD>>KLM>=>G ‹ &HG=>G 1>G>G >G "::@ >G )LEH ‹ EB@M =B> IKBCL KHG= => O>>KMB@ >NKH > I:KD>>KM:KB>O>G SBCG OHHK => @>F>>GM> FLM>K=:F >>G EN<K:MB>O> BGDHFLM>G;KHG > AHH?=LM:= A>>?M OHHK  >>G I:KD>>KHI;K>G@LM ;>@KHHM O:G FBECH>G >NKH ;BCG: >>G DP:KM O:G => MHM:E> HI;K>G@LM NBM @>F>>GM>EBCD> A>?–G@>G '::K OHHK A>M @>F>>GM>EBCD PHGBG@OHHKSB>GBG@L;>E>B= =K>B@M LMKBDM MA>HK>MBL<A >>G K:FI 1:GM >NKH I>K =:@ BL OBC?MB>GAHG=>K= >NKH I>K F::G= OHHK >>G I::K OB>KD:GM> F>M>K >@:E> @KHG= G =::KF>> SBCG I:K

D>>KIE::ML>G SHG ;>>MC> => =NNKLM> OHKF O:G HGKH>K>G= @H>= @>PHK=>G >G IKHC><MHGMPBDD>E::K =B> HN=> I:G=>G HIDHHIM HF M> K>GHO>K>G >G O>K

(*-


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

OHE@>GL M> O>KANK>G :EL PHHGKNBFM> D:G IHM>GMB>>E F>>K BGDHFLM>G O>K@:

K>G =HHK => I:G=>G M> LEHI>G >G M> O>K;HNP>G MHM I:KD>>KIE::ML>G > ANBS>G>B@>G::K =B> >>G HO>KMHEEB@> D:F>K O>KANNKM ::G >>G LMN=>GM >G =::KOHHK >>G I::K AHG=>K= >NKH I>K F::G= HGMO:G@M HGM=>DM MHM SBCG O>K;BCLM>KBG@ =:M ABC SBCG ANNKBGDHFLM>G D:G O>KO>>EOHN=B@>G :EL ABC => D:F>K GB>M ::G >>G LMN=>GM F::K ::G >>G :NMH SHN O>KANK>G '>M :EL ;BCDH

F>G= OHHK=>>E =:M >>G :NMH GHHBM =KHGD>G MANBLDHFM >G HHD @>>G ENB=> FNSB>D F::DM L G:<AML K BL bbG IK:DMBL<A IKH;E>>FIC> AH> DKBC@ C> =B> :NMH =HHK => OHHK=>NK '::K BG MA>HKB> BL =NL => ;BS:KK> LBMN:MB> HGMLM::G =:M >>G D:F>K H? >>G PHGBG@ MA>HK>MBL<A F>>K P::K= PHK=M :EL C> => FNK>G >G A>M =:D >K:? A::EM :M => HGKH>K>G=@H>=>B@>G:K>G GH@ GB>M F:LL::E SBCG ;>@HGG>G F>M A>M LEHI>G O:G FNNKMC>L DHFM =HHK=:M A>M O>KSBEO>K>G O:G => MA>HK>MBL<A> ANNKHI;K>G@LM >>G <HFIE>Q> EH@BLMB>D> S::D BL ">M :?LM>FF>G O:G OK::@ >G ::G;H= A>M K>L>KO>K>G O:G => I:KD>>KIE::ML>G >G A>M :?PBDD>E>G O:G => ;>M:EBG@LMK:GL:<MB>L SBCG BG@>PBDD>E=> S:D>G :EL A>M @::M HF bbG >GD>E> I:KD>>KIE::ML ?–<BeGM>K BL A>M HF >>G HG=>K@KHG=L> ;>MHGG>G ;NGD>K M> ;HNP>G F>M >>G I::K AHG=>K= I:KD>>KIE::ML>G >G =::K >>G LE:@;HHF >>G IHKMB>K >G >>G ;>M::E:NMHF::M G>>K M> S>MM>G BO>KL> ;>=KBCO>G A>;;>G =>S> OHKF O:G HGKH>K>G=@H>=>QIEHBM:MB> =:G HHD HGM=>DM >G A>M BL >>G SbbK PBGLM@>O>G=> ;>=KBC?LM:D )HD >>G HK@:GBL:MB> :EL -<ABIAHE O>K=B>GM M>@>GPHHK=B@ F>>K ::G I:KD>>KHI;K>G@LM>G =:G ::G OEB>@O>KD>>K *:KMB<NEB>K> PHGBG@;>SBMM>KL BG => LM:= =B> HO>K >>G @:K:@> <:KIHKM H? HIKBM OHHK => >B@>G :NMH ;>L<ABDD>G =B> MBC=>GL P>KD=:@>G HG@>;KNBDM E>>@LM::M SHN=>G O>E> AHG=>K=>G >NKHL I>K F::G= DNGG>G ;BCO>K=B>G>G FBML >K >>G >?–<BeGM P>KD>G=> F:KDM SHN SBCG OHHK => MBF>LA:KBG@ O:G E>@> I:KD>>KIE::ML>G G SH SBCG >K HHD O>E> ;>=KBC?C>L F>M >>G IKBObI:KD>>KM>K

K>BG =:M L :OHG=L E>>@LM::M M>KPBCE OBC?MB@ F>M>K O>K=>KHI BG => LMK::M BG => :OHG=NK>G I:KD>>KIE::ML>G PHK=>G O>KANNK= OHHK OBC? >NKH I>K NNK 1BC OHHKLI>EE>G =:M O:G=::@ H? FHK@>G >>G >:LR<K:MBL<A> HG=>KG>F>K HILM::M =B> =>S> IHM>GMBeE> F:KDM O:G E>@> IKBObI:KD>>KIE::ML>G @::M HGM

PBDD>E>G '>M => ;>LM::G=> M><AGHEH@BL<A> FB==>E>G SH:EL FH;B>E BGM>K

G>M G:OB@:MB>LRLM>F>G >G ;>M:E>G I>K M>E>?HHG FH>M A>M FH@>EBCD SBCG HF OK::@ >G ::G;H= HI >?–<BeGM> PBCS> ;BC >ED::K M> ;K>G@>G > :NMHFH;BEBLM O:G FHK@>G =B> >>G L<A::KL> I:KD>>KIE>D SH>DM K>@BL

MK>>KM SB<A >>GF:EB@ HI => P>;LBM> O:G A>M MH>DHFLMB@> ;>=KBC? HGM=>DC>

IE>DC> GE =HPGEH:=M >>G NI=:M> OHHK SBCG G:OB@:MB>LRLM>>F >G SH=K: ABC BG => ;NNKM O:G SBCG ;>LM>FFBG@ BL SB>M ABC >>G EBCLM O:G E>@> IKBObI:KD>>K

IE::ML>G BG<ENLB>? A>M ::GM:E NK>G =:M >ED> IE::ML GH@ ;>L<ABD;::K ;EBC?M > :NMHFH;BEBLM L>E><M>>KM => @>P>GLM> I:KD>>KIE::ML >G .HF.HF =BKB@>>KM A>F O>KOHE@>GL G::K >>G O:G => OKBC> I:KD>>KIE::ML>G O:G (HM:KBLD:GMHHK -<A>KI>GS>>E =B> MHM => OHE@>G=> H<AM>G= G>@>G NNK ;>L<ABD;::K SBCG

(*.


) %7 ='6%8- )

:GF>E=>G @::M I>K LFL :M DHLM >GB@> A:G=>EBG@>G F::K @::M GH@ :EMBC= LG>EE>K =:G G::K => HI>G;:K> I:KD>>KD::KMC>L:NMHF::M EHI>G P::KO:G A>M =BLIE:R O::D HI => F>>LM HG@>E>@>G FHF>GM>G DGBII>KM :NMHF::M MBC=>

EBCD ;NBM>G @>;KNBD > I:KD>>K=>K AH>?M SB<A HHD @>>G SHK@>G F>>K M> F:D>G HO>K OHE=H>G=> FNGM@>E= HI S:D H? HI@>E:=>G <ABIDGBIL P:GM => ;>M:EBG@ PHK=M :NMHF:MBL<A O:G SBCG K>D>GBG@ :?@>L<AK>O>G )HD BL ABC ;>OKBC= O:G A>M E:LMB@> IKH;E>>F =:M ABC OHHK:? FH>M BGL<A:MM>G OHHK AH>

O>>E NNK ABC >>G I:KD>>KD::KMC> PBE DHI>G P:GM HHD A>M :?F>E=>G @::M I>K LFL >G ;BC HGM=>DC>IE>DC> GE ;>M::E C> :EE>>G OHHK => P>KD>EBCD @>;KNBDM> I:KD>>KMBC= > ;H>DAHN=>K O:G -<A>KI>GS>>E HGMO:G@M bbG D>>K I>K F::G= I>K > F:BE >>G @>=>M:BEE>>K= HO>KSB<AM O:G A>M ::GM:E ;>FB==>E=> I:KD>>KNK>G "BC A>>?M >K O>K=>K @>>G HFDBCD>G G::K > ;>M:EBG@ BL :E ;BC@>L<AK>O>G HI => ;:GDK>D>GBG@ ">M D:G :EE>F::E BG => >:LR<K:MB>

;<;PE8D@J:?<GILCC<E98B )I >>G @KHHM D:GMHHK BG => ,:G=LM:= P>KD>G >>G I::K AHG=>K= F>GL>G MNLL>G => FB==:@ ENG<A>G SBC BG => ;>=KBC?LD:GMBG> (: :—HHI O:G => ENG<A EHHIM B>=>K>>G G::K >>G NBMAH>D O:G => D:GMBG> HF => E>@> O>KI:DDBG@>G P>@ M> @HHB>G HF=:M =[[K => IKNEE>G;:D LM::M >G GB>NP> P>KDG>F>K O>K

;::LM SB<A AB>KHO>K >G OK::@M ::G SBCG <HEE>@:L P::KHF =B> IKNEE>G;:D GB>M BG >>G :G=>K> AH>D LM::M HI => EH@BL<A> IE::ML "BC ;EBCDM GB>M => >>KLM> M> SBCG =B> =>S> OK::@ LM>EM ">M LI>>EM :E :G=>KA:E? C::K BO>KL> P>KDG>F>KL A>;;>G :E >>G O>KSH>D BG@>=B>G= HF => IKNEE>G;:D M> O>KIE::ML>G ">M BL S>E?L :E BG => HG=>KG>FBG@LK::= ::G => HK=> @>P>>LM F::K => =BK><MB> DHG GB>ML ::G A>M IKH;E>>F =H>G P:GM => <:M>KBG@ BL NBM;>LM>>= ::G >>G <:M>

KBG@;>=KBC? >G => IKNEE>G;:D BL >B@>G=HF O:G =:M ;>=KBC? > D:GMBG>CN? P:L A>M >>GL F>M => DE:@>KL F::K P>B@>K=> => IKNEE>G;:D M> O>KIE::ML>G P:GM =::K @BG@ A::K <A>? HO>K G =B> <A>? P:L GHHBM ::GP>SB@ HI => EH<:MB> >G K>:@>>K=> HHD GB>M HI F:BEMC>L >G BG@>LIKHD>G OHB<>F:BEL ">M BL >>G F:EE> :G>D=HM> HO>K >>G M:F>EBCD HG;>E:G@KBCD IKH;E>>F =:M ;BGG>G >GD>E> L><HG=>G BL HI M> EHLL>G F::K =:M F::G=>GE:G@ H? C:K>GE:G@ LMNBM HI => H;LM:D>EL O:G => ;NK>:N<K:MB> #G :EE> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L P>F>EM A>M O:G =BM LHHKM :G>D=HM>L G :EL BD GHN >>GL F>M A>E>F::E GB>F:G= HO>KE>@ F::K >B@>GA:G=B@ =B> IKNEE>G;:D MPBGMB@ F>M>K O>KIE::ML HII>K=> => GB>NP> P>KDG>F>K :M P>K= A>F =KBG@>G= :?@>K:=>G )HBM A:= B>F:G= =:M :E >>GL @>=::G >G =::K P:L O>>E G:KB@A>B= O:G @>DHF>G 4NED> K:=B<:E> HIEHLLBG@>G PHK=>G HO>K A>M :E@>F>>G GB>M >K@ @>:IIK><B>>K= BG ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB>L HF=:M S> => ABeK:K<AB> HG=>KFBCG>G G O>>E ;BCO:E O:G <HEE>@:L O:EM HHD GB>M M> O>KP:<AM>G P:GM => F>>K=>KA>B= S:E :EE>>G F::K FHII>K>G =:M F>G O>K@>>?L G::K => HN=> O>KMKHNP=> IE::ML O:G => IKNEE>G;:D BL @>EHI>G

(*/


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

> OHE@>G=> =:@ O>KL<A>>G => GB>NP> P>KDG>F>K HI D:GMHHK F>M >>G @KHM> =HHL P::KBG >>G >:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ S:M "BC A:= >B@>GA:G=B@ >>G GB>NP> IKNEE>G;:D @>DH<AM >G S>MM> =>S> BG => D:GMBG> HI => EH@BL<A> IE::ML (N DK>>@ ABC P>E O>>E ;BCO:E '::K >K P:L HHD O>>E O>K;:SBG@ >M::E C> =:M NBM >B@>G S:D !: C> =:M ;HGG>MC> =><E:K>K>K>G 1:GM BG O>>E HK@:GBL:

MB>L BL A>M S>>K HG@>;KNBD>EBCD =:M F>=>P>KD>KL S>E? HHD F::K bbG <>GM NBM

@>O>G HF A>M P>KDDEBF::M M> O>K;>M>K>G BC O>>E HK@:GBL:MB>L BL => ;>=KBC?L

<NEMNNK =:M F>=>P>KD>KL >ED> :?@>E>@=> DBEHF>M>K >ED> LMKBI O:G >>G LMKBII>GD::KM >ED> IKBOb ::G@>L<A:?M> IHLMS>@>E O:G <>GM =><E:K>K>G 4>E?L :EL SBC >ED> F::G= :E >>G O:LM> O>K@H>=BG@ O:G >NKH HI ANG L:E:KBL

LMKHHDC> A>;;>G LM::G OHHK GB>M =><E:K:;>E> HGDHLM>G BC M:EEHHL O>>E HK@:

GBL:MB>L PHK=M >BG=>EHHL O>K@:=>K= HO>KE>@= @>DE::@= >G @>S>NK= HO>K => ::GL<A:? O:G DE>BG> =BG@>G '::K =B> =BL<NLLB>L @::G P>E;>L<AHNP= A>E>

F::E GB>M HO>K A>M GNM H? => GHH=S::D O:G => ::GL<A:? F::K HO>K => OK::@ H? >G AH> A>M ;>=KBC? =>S> @::M ;>M:E>G BC F:K@BG:E> NBM@:O>G BL A>M O::D O>>E >?–<BeGM>K HF B>ML @>PHHG S>E? M> DHI>G ::KF>> HFS>BE C> => ;NK>:N

<K:MB> > P>KDG>F>K =B> =BM FB==>E A:GM>>KM D:G =::K=HHK SBCG >:LR<K:MB

L<A> LE:@DK:<AM ;BGG>G SBCG HK@:GBL:MB> >GHKF O>K@KHM>G '::K BL =B> P>KDG>F>K =:G @>>G =B>? O:G >B@>G IHKM>FHGG>> (>> =:M BL => SB>GLPBCS> O:G => =H@F:MB<NL =B> LMKBDM BG –G:G<BeE> >>GA>=>G =>GDM 1B> :EE>>G >>G –G:G<BeE> :?P>@BG@ F::DM AHN=M @>>G K>D>GBG@ F>M => K>:

EBM>BM O:G L@= 9?= G> 9;;=KK SB> AHH?=LMND $>K>FR ,B?DBG DBCDM LE><AML G::K @>E= >G G>@>>KM => P::K=> O:G MH>@:G@ 1B> BGO>LM>>KM BG SBCG P>KDHF@>

OBG@ DP>>DM O>>E @HH=PBEE O>K;>M>KM SBCG K>INM:MB> ;BGG>G => HK@:GBL:MB> O>K@KHHM SBCG LH<B::E D:IBM::E SHP>E BG => ABeK:K<AB> ;HO>G A>F :EL ;>G>=>G A>F >G =::K=HHK HI>G>G SB<A :EE>KE>B =>NK>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> B> BGO>LM>KBG@ BG SHG IKNEE>G;:D ;>M::EM SB<A E:M>K =N;;>E >G =P:KL M>KN@ SH =>GDM => >:LR<K::M G HHD :E DEBGDM =:M OHHK F>GB@>>G HG@>;KNBD>EBCD =>S> @>=:<AM> BL PbE P>>K :E@>F>>G O>KLIK>B= :EL A>M @::M HF IKBOb BGO>LM>

KBG@>G BG DE>=BG@ H? D:II>K HF ;BC ;>I::E=> ;>=KBC?L@>E>@>GA>=>G >>G ;>M>K> BG=KND M> F:D>G :G PHK=M PbE :NMHF:MBL<A BG M>KF>G O:G LH<B::E D:IBM::E @>=:<AM '::K =B> GB>NP> IKNEE>G;:D DHLM FBLL<AB>G G>M SH O>>E :EL =B> GB>NP> =:L

?F<?<KE@<KDF<K )I => =>K=> O>K=B>IBG@ O:G A>M MHK>GAH@> D:GMHHK O:G >>G @KHM> (>=>K

E:G=L> O:D;E:=>GNBM@>O>K LI>>EM SB<A >ED> PH>GL=:@FB==:@ >>G HIF>KD>

EBCD M:?>K>>EMC> :? :G SBM => K>=:<MB>L><K>M:K>LL> O:G >>G MBC=L<AKB?M ::G A::K ;NK>:N F>M EBGDL >>G LM:I>E O:G AHG=>K= >Q>FIE:K>G O:G A>M CHG@LM> GNFF>K O>KL O:G => I>KL ,><AML HI A>M ;NK>:N EB@M >>G LM:I>E O:G AHG=>K= >GO>EHII>G > DHF>G=> MP>> NNK S:E SBC :EE> >GO>EHII>G O:G :=K>LL>G OHHKSB>G >G ?K:GD>K>G F>M A>M LM:G=::K=IHLMM:KB>? O:G  >NKH 1:M BL

(*0


) %7 ='6%8- )

AB>K ::G => A:G= ED> NBM@>O>K P>>M MH<A =:M => :=K>LLMB<D>KL @>:NMHF:MB

L>>K= DNGG>G PHK=>G ::G@>F::DM BG A>M @K:–L<A IKH<>L >G =:M => I:EE>ML OHE MBC=L<AKB?M>G =:G HI IHLM<H=> @>LHKM>>K= K><AMLMK>>DL O:G => =KNDD>KBC G::K => IHLM>KBC>G @::G G =:M S> =:G HG=>K A>M I>KBH=B>D>GM:KB>? O:EE>G O:G >NKH<>GM I>K GNFF>K BG<ENLB>? ;MP > K>=:<MB>L><K>M:K>LL> E>@M NBM P:M >K ::G => A:G= BL >S> >Q>FIE:K>G @::G G::K => K>E:MB>L O:G => K>=:<MB> (:MNNKEBCD DNGG>G P> =>S> :=K>LL>G HHD =HHK@>O>G ::G => <>GMK:E> :;HGG>F>GM>G:=FBGBLMK:MB> :M L<A>>EM FBC P>D>EBCDL MP>> NNK P>KD >G >>G =HHL >GO>EHII>G '::K =:G PHK=M => DHLMIKBCL O:G =B> K>E:MB>:;HGG>F>GM>G BGM>KG =HHK;>K>D>G= > :E@>F>G> =:@>EBCDL> IHLM PHK=M ><AM>K GB>M BGM>KG =HHK;>K>D>G= :M O:EM HG=>K => HO>KA>:= NL =HHK A>M HI =>S> F:GB>K M> =H>G ;>LI:K>G P> P>D>EBCDL >NKH HI A>M K>=:<MB>;N=@>M -EBF Ac (HN G>> BM BL GB>M LEBF =BM BL >>K=>K LMNBM>G= BM BL INK> O>KLIBEEBG@ )I A>M >>KLM> HH@ EBCDM =BM FBLL<AB>G >>G >:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ =B> LEBF F:GH>NOK>>KM ;BGG>G => ;NK>:N<K:MBL<A> K>@>EL '::K HIEHLLBG@>G =B> LE><AML M>G =H>E A>;;>G A>M BG=BOB=N H? => :?=>EBG@ M> ;>OHHK=>E>G M>G DHLM> O:G => HK@:GBL:MB> :EL @>A>>E FH@>G P:M HGL ;>MK>?M => G::F >:LR<K:MB> GB>M =K:@>G ED> HK@:GBL:MB> DKBC@M => F>=>P>KD>KL =B> SBC O>K=B>GM '>M :EL =H>E HF M> ;>SNBGB@>G E>@@>G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L O::D O:G ;HO>G:? K>@>EL HI =B> BG => IK:DMBCD CNBLM MHM >>G DHLM>GLMBC@BG@ E>B=>G =HHK=:M => F>=>P>K

D>KL <HGMK:IKH=N<MB>? FBL;KNBD F:D>G O:G =B> K>@>EL )K@:GBL:MB>L DNGG>G O>>E F>>K ;>SNBGB@>G =HHK >>G ;>=KBC?L<NEMNNK M> L<A>II>G P::K F>>K KNBFM> BL OHHK >:LR<K:MBL<A> BGBMB:MB>O>G > PH>GL=:@L> LM:I>E >GO>EHII>G NBM =BM OHHK;>>E= DHLM => NBM@>O>K P>D>EBCDL >NKH :M F::E P>D>G >G F::E O>KL<ABEE>G=> MBM>EL P:GM SHG LEBFF> MKN< O>KLIK>B=M SB<A F>>LM:E P>E OB: => P:G=>E@:G@>G G::K => :G=>K> K>=:<MB>L ;>M>D>GM >>G OHELMK>DM HGGH=B@> HGDHLM>GIHLM O:G >>G FBECH>G >NKH I>K C::K (H@ >Q<EN

LB>? => L:E:KBLDHLM>G OHHK => MBC= =B> K>=:<MB>L><K>M:K>LL>L ;>LM>=>G ::G =BM GNMM>EHS> P>KD BM OHHK;>>E= A>>?M => @>=::GM> O:G >>G LM:I>E >GO>EHII>G HI PH>GL

=:@FB==:@ '::K PB> >K HH@ OHHK A>>?M SB>M BG >ED> ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:

GBL:MB> A>>E O>>E O:G =BM LHHKM OHHK;>>E=>G O:G HG>B@>GEBCD> MH>I:LLBG@ O:G => K>@>EL =B> MHM >GHKF> ><HGHFBL<A> >G F::ML<A:II>EBCD> O>KLIBEEBG@>G E>B=>G

(+'


E`\ln ) \fgc `e X^\

DXik`aeJ`dfe )IREGXYIIPIEW]GVEXMWGLZSSVFIIPHYMXIMKIRWXEP1EVXMNR 7MQSR MRHIªLSYXIRFPSONIWFYWMRIWW«,IXMHIISRWXSRHSTZVMNHEKIRST

QEERHEK[EVIRIVFIWXIPPMRKIRYMXPERHIR:ERMHIIXSXTVSHYGXMI MRYYV^SRHIVZIVKEHIVMRKIR^SRHIVSRHIVLERHIPMRKIR^SRHIV GSRXVEGXIR^SRHIVFIXEEPHIVIGPEQIIR^SRHIVMRZIWXIVMRKWOSWXIR ,IXEZSRXYYVZER[[[[SSHIRMTEHWXERHWGSQFIKMRXSTIIRZVMNHEKMR HIPIRXIZEREPW1EVXMNRZMEIIR%QIVMOEERWIZVMIRHIIRM4EHOVMNKX STKIWXYYVH;EX^SYLIXTVIXXMK^MNREPWNIHMIM4EHVIGLXSTSTNIFYVIEY ^SYOYRRIR^IXXIR%TTPILIIJXHEEVHERSSOIIRLYPTQMHHIPZSSV KIQEEOX¦kIYVS¦QEEVHEX[EW1EVXMNRZIVKIXIRIVFMNXIFIWXIPPIR /ERLIXSSOERHIVW# 1EVXMNRLIIJXIIRM4EHQEEVX[IIPMROIVLERHIRIR^SIOXLYPTFMN7MQSR 7MQSRLIIJXKIIRM4EHQEEV[IPX[IIVIGLXIVLERHIR7MQSRMWHIZVMIR HIPMNOIHSVTWXMQQIVQERNEEVSYHIRQIXKVSXIKVMN^IFEEVH&MRRIR IIRYYVLIFFIR^MNWEQIRIIRSTPSWWMRKKIZSRHIR(IHSPPEVM4EH 7XERHMWKIFSVIR3T^EXIVHEKTYFPMGIIVX1EVXMNRXIOWXIRJSXS«WST0MJI LEGOMRKRP^SHEXERHIVIM4EHFI^MXXIVWSSOFPMNOYRRIR[SVHIRZERHMX MHII)RSQHEXIVMR%QIVMOEQIIVM4EHW^MNRLIIJXLMNQIXIIRSSOQEEV IZIRHIXIOWXMRLIX)RKIPWZIVXEEPH 3T^SRHEKKIFIYVXIVMIXWQSSMW,IXEVXMOIP[SVHXSTKITMOXHSSV;MVIH 1EKE^MRIIREPWRIPZSPKIRERHIVIKVSXIFPSKW[EEVSRHIV8YE[8LI 9RSJ´GMEP%TTPI;IFPSK)IRFIIXNIKIPYOOSQXHEEV[IPFMNOMNOIR(I GSQFMREXMIZERHI[SSVHIRª(YXGL«IRª;SSHIR«HSIXLIXKSIHMR%QI VMOE(ITYFPMGEXMIWPIMHHIRXSXHYM^IRHIRX[IIXWIRVIX[IIXWST8[MXXIV [EEVHSSVLIXLSYXIRFPSONIYMX,SPPERHRSKQIIVFIOIRHLIMHOVMNKX(I ;SSHIRM4EH7XERHMWOIRRIPMNOªHSSVZIVXIPFEEV« ^MITEKMRE 3T QEERHEKPSSTXHIIQEMPFS\ZER1EVXMNRSZIVQIXQIIVHERLSRHIVH FIWXIPPMRKIRYMXZIVWGLMPPIRHIPERHIR 2IIHIHSPPEV;SSHIRM4EH7XERH^EPRMIXHIKIWGLMIHIRMWMRKEEREPW LIXQIIWXMRRSZEXMIZITVSHYGXZER(MXZSSVFIIPHKEEXRMIXSZIV IIRVIZSPYXMSREMVTVSHYGXQEEVSZIVHIVIZSPYXMSREMVIZIVERHIVMRKIRMR LIXTVSGIWMHIEXSQEVOIXHMIMRHIIEW]GVEXMIQSKIPMNO^MNRKI[SVHIR ,IXZIVWGLMPQIXHIXVEHMXMSRIPIXMNHWTERRIZERMRRSZEXMIMWST^MIRFE VIRH-RHIXVEHMXMSRIPIIGSRSQMIOERIV^SQEEVIIRNEEVZSSVFMNKEER ZSSVHEXIIRRMIY[MHIIHIQEVOXFIVIMOX)IRNEEV[EEVMRZIIPKIPHXMNH IRIRIVKMI[SVHXFIWXIIHEERZIVKEHIVIRTVSXSX]TMRKSGXVSSMIRLEEP FEEVLIMHWSRHIV^SIOIRNYVMHMWGLIGSRXVEGXIRQEVOIXMRKWXVEXIKMIIRLIX FYHKIXXIVIRZERIIRHYYVGSQQYRMGEXMITPER(EEVMWSZIVMKIRWRMOWQMW QIIQEEVHMXZSSVFIIPHPEEX^MIRHEXHMIXVEHMXMSRIPIZSSVFIVIMHMRKRMIX QIIVTIVWIRSSH^EOIPMNOMW,IXOERSSOWRIPPIVKSIHOSTIVIRPIYOIV

(+(


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB('J8D<E><M8K 3SOEPMWIVIIRLMtVEVGLMIIRSSOEPVIWTIGXIVIR[IHMIHEX[MPRSKRMIX ^IKKIRHEXIPOTVSFPIIQSSOFMRRIRHMILMtVEVGLMWGLIWXVYGXYVIRSTKIPSWX QSIX[SVHIR1EGLXZSVQXHIFEWMWZERHILMtVEVGLMI+IPHWXVSQIRJYRKI VIREPWHIFVERHWXSJZSSVHILMtVEVGLMI8IRSRVIGLXIMWMRHIEJKIPSTIR IIY[ HI QEWWEPI QMWZEXXMRK SRXWXEER HEX IPOI TVSFPIIQEERTEO FIKMRX QIXIIRFYHKIX3THMIQERMIV[IVOXHILMtVEVGLMIZIVXVEKIRHIRZIVPEQ QIRHIRSRXWXEEXFYVIEYGVEXMI%PPIIREPHSSVLIXPSWPEXIRZERHMIIIVWX MWKIPHRSHMKKIHEGLXI[SVHXHIOIVRZERLIXTVSFPIIQ[IIV^MGLXFEEVIR STIRFEEVX ^MGL FMNRE EYXSQEXMWGL IIR ^II EER RMIY[I IR QEOOIPMNOI STPSWWMRKIR,IXQEEOXHEEVFMNRMIXYMXSJLIXKEEXSQIIREPPIHEEKWTVS FPIIQZERIIRPSOEPIFEWMWWGLSSPSJSQLIXSTPSWWIRZERLIXPERHIPMNOI ´PITVSFPIIQ :IVHIV MR HMX LSSJHWXYO HI SZIVIIROSQWXIR IR ZIVWGLMPPIR XYWWIR6IQFVERHXZER6MNRIR1EVGS&SVWEXS

(+)


('

<8JP:I8K@<@E;< EFE$GIF=@KJ<:KFI QF<B<EN<9L;><K6 F=QF<B<EN<<<EFGCFJJ@E>6

">M =H>E O:G >>G GHG IKH–MHK@:GBL:MB> BL A>M SHG=>K PBGLMHH@F>KD HIEHL

L>G O:G >>G IKH;E>>F > ?H<NL O:G => HK@:GBL:MB> >G O:G => F>GL>G ;BGG>G =B> HK@:GBL:MB> SHN =NL FH>M>G EB@@>G HI => HIEHLLBG@ O:G A>M IKH

;E>>F '::K BG => IK:DMBCD O>KPHK=>G A>>E O>>E GHG IKH–M HK@:GBL:MB>L MHM ;NK>:N<K:MB>eG ‹ O:G => DE>BGLM> LIHKMO>K>GB@BG@ MHM => @KHHMLM> HO>KA>B=L

BGLM:GMB> )F A>M HHKLIKHGD>EBCD> =H>E M> O>KP>S>GEBCD>G ;HNP>G S> F>>LM:E >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK >G OH>K>G S> K>@>EL >G IKH<>=NK>L BG &:G@S:F>KA:G= O>KL<ANB?M => ?H<NL O:G => HK@:GBL:MB> LM>>=L F>>K G::K => ABeK:K<ABL<A> O>KAHN=BG@>G >G G::K => BGM>KG> K>@>EL ::K=HHK PHK=M => ::G=:<AM OHHK A>M P>KD>EBCD> =H>E LM>>=L DE>BG>K A>M HIEHLL>G O:G >>G IKH

;E>>F A>M OHHKSB>G BG >>G F::ML<A:II>EBCD> ;>AH>?M> > FHMHK O:G =>S> ?H<NLO>KL<ANBOBG@ BL => M> @KHM> KHE =B> PHK=M MH>@>

=B<AM ::G @>E=LMKHF>G ">M BL HIO:EE>G= AH> O::D F::ML<A:II>EBCD> IKH;E>

F>G PHK=>G @>=>–GB>>K= :EL –G:G<BeE> IKH;E>F>G >KLM FH>M >K @>E= DHF>G =:G I:L DNGG>G P> O>K=>K SH PHK=M M> O::D @>=:<AM '::K SBCG IKH;E>F>G BG A>M HG=>KPBCL GHN P>E ><AM –G:G<BeE> IKH;E>F>G )? BL A>M >>G D>GGBLHO>K=K:<AMIKH;E>>F #L AHG@>K BG => =>K=> P>K>E= >>G –G:G<B>>E IKH;E>>F )? BL A>M >>G OH>=L>EIKH;E>>F > >:LR<K:MB> ;>@BGM F>M A>M LM>EE>G O:G =BM LHHKM P>S>GEBCD> OK:@>G ">M EBCDM P>E :ELH? ;NK>:N<K:MB>eG O::D SBCG OHHK@>IKH@K:FF>>K= HF IKH;E>F>G BG >>G O:LM> OHE@HK=> HI M> EHLL>G >KLM PHK=M >>G IE:G ;>=:<AM :G FH>M A>M OB: => ABeK:K<ABL<A> P>@ PHK=>G @H>=@>D>NK= 0>KOHE@>GL FH>M >K @>E= DHF>G >>G ;N=@>M PHK=>G MH>@>D>G= ::KG: FH>M F>>LM:E >>KLM >>G GB>NP LMNDC> ABeK:K<AB> PHK=>G @>iFIE>F>GM>>K= G =:G I:L D:G A>M ><AM> P>KD ;>@BGG>G >S> OHE@HK=> P>KDM LHPB>LH :E S>>K O>KMK:@>G= 4HE:G@ >K @>>G @>E= BL EB@M A>M IKH;E>>F LMBE '::K => OHE@HK=> P>KDM HHD O>KE:FF>G= ;BC A>M ;>=>GD>G O:G HIEHLLBG@>G > OHE@HK=> BL =>FHMBO>K>G= >S> OHE@HK=> O:G ::GI:D @::M NBM O:G => OHHKHG=>KLM>EEBG@ =:M @>E= >>G <HG=BMBH LBG> JN: GHG BL OHHK A>M HIEHLL>G O:G IKH;E>F>G '::K =B> OHHKHG=>KLM>EEBG@ BL HGCNBLM !>E= F::DM => HIEHLLBG@ O:G IKH;E>F>G O::D @>F:DD>EBCD>K F::K

(+*


) %7 ='6%8- )

A>M BL S>E=>G >>G GHH=S:D>EBCD> OHHKP::K=> K SBCG O>E> P>@>G =B> G::K ,HF> E>B=>G G OHHK:E =HHK => DHFLM O:G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ SBCG >K O>E> GB>NP> P>@>G G::K ,HF> ::G@>E>@= G HF BG F>M:?HKBL<A> M>KF>G M> ;EBCO>G =:M SBCG @>>G MHEP>@>G

Q<<I@CCLJKI8K@<=1 ><<E><C;#><<EFGCFJJ@E>6 4>>K BEENLMK:MB>? AB>KOHHK BL >>G DK:GM>G;>KB<AM NBM F>B  > ,::= OHHK => K><AMLIK::D IK>L>GM>>KM A>M C::KO>KLE:@ HO>K  0HHK  PHK=M >>G MH>G:F> O:G A>M ::GM:E K><AMLS:D>G OHHKLI>E= O:G S>LMB>G IKH<>GM ::KHF ;>MHH@M => K::= =:M => K><AMLIK::D BG (>=>KE:G= OHE@>G= C::K FBECH>G >NKH >QMK: GH=B@ A>>?M 4HG=>K >QMK: FB==>E>G @::M => BG@>EHI>G :<AM>K

LM:G= P>>K ?HKL MH>G>F>G :M OBG=>G PBC F::ML<A:II>EBCD HG::GO::K=

;::K EL P> A>M @>E= GB>M DKBC@>G EB@M >K BG  :E >>G A>E> C::KIKH=N<MB> ::G S:D>G BG => D:LM =B> GH@ GB>M BL ;>A:G=>E=  >G MHIF:G O:G >>G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> S>@M A>M >QIEB<B>M !>>G @>E= !>>G HIEHLLBG@ >S> F:GB>K O:G =>GD>G ;>E>FF>KM ;BC OHHK;::M A>M OBG=>G O:G HIEHLLBG@>G &>M P>E P> PBEE>G @>>GLSBGL => MH>@>GHF>G P>KD

=KND ;:@:M>EEBL>K>G '::K BL @>E= GHN ><AM => bGB@> HIEHLLBG@ OHHK => >QMK: P>KD=KND 1> PBEE>G ;>LM OH>MLMHHML ::GG>F>G =:M A:K=>K P>KD>G @>>G HIMB> F>>K BL '::K SHN >K HHD GH@ SHB>ML ;>LM::G :EL :G=>KL P>KD>G LEBF

F>K P>KD>G

?<KM<I98E;KLJJ<E><C;<E?@ÞI8I:?@< #G O>>E HK@:GBL:MB>L SHP>E GHG IKH–MHK@:GBL:MB>L :EL <HFF>K<BeE> HK@:GB

L:MB>L HO>KA>>KLM => @>=:<AM> =:M >K >>KLM >>G ;N=@>M FH>M DHF>G :EOHK>GL >K ::G => HIEHLLBG@ D:G PHK=>G @>P>KDM )? A>M GN @::M HF >>G GB>NP IKH

C><M O:G >>G B=>eE> BGLM>EEBG@ H? HF >>G GB>NP B=>> O:G => F:KD>MBG@:?=>

EBG@ O:G >>G ;>D>G= F>KD >S> >>KLM BL @>E= GH=B@@>=:<AM> AHN=M => ABe

K:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK BG LM:G= 1:GM => ;N=@>MM>G PHK=>G =HHK@::GL O:G ;HO>G:? O:LM@>LM>E= !>E= >G ABeK:K<AB> AHN=>G >ED::K BG >>G O>KE:FF>G=> PNK@@K>>I O:LM

?<KGIF9C<<DM8E;<J:?FFC;@I<:K<LI 1::K A>M EHLE:M>G O:G => >>KLM BL @>E= GH=B@@>=:<AM> MH> D:G E>B=>G AH> => F:GB>K O:G =>GD>G BGOEH>= A>>?M HI A>M OBG=>G O:G HIEHLLBG@>G BEENLMK>>KM A>M OHE@>G=> OHHK;>>E= ">M BL GB>M SHF::K >>G OHHK;>>E= A>M BL OHHK:E >>G H>?>GBG@ BG >:LR<K:MBL<A =>GD>G !>>G A:G=E>B=BG@ F::K >>G H>?>GBG@ 4HF::K >>G ;:LBLL<AHHE SHF::K >K@>GL BG A>M E:G= D:FIM F>M >>G :EE>

=::@L IKH;E>>F ">KD>G;::K >G K>:EBLMBL<A => L<AHHE;B;EBHMA>>D BL AHI>

EHHL O>KHN=>K= K FH>M>G GB>NP> ;H>D>G DHF>G [M BL A>M IKH;E>>F > L<AHHE=BK><M>NK F:@ A>M IKH;E>>F HIEHLL>G

(++


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

#G MH>G>F>G=> @K:=:MB> O:G >:LR<K:MB> E:M>G P> SB>G AH> => L<AHHE

=BK><M>NK A>M IKH;E>>F SHN DNGG>G HIEHLL>G 9

= :MJ=9M;J9LAK;@= K;@GGD<AJ=;L=MJ 0HHK >ED IKH;E>>F BL >>KLM @>E= GH=B@ 1> LMNK>G >>G ;KB>? G::K >G "::@ 1> ONEE>G >>G ?HKFNEB>K BG G =:G @::G P> P:<AM>G MHM >K >>G ;N=@>M OKBCDHFM  ">M OHHK=>>E O:G =>S> F>MAH=> BL =:M ABC F>M :?LM:G= => FBGLM> BGLI:G

GBG@ DHLM ">M BL HHD => F>>LM KBLB<HFBC=>G=> > =BK><M>NK D:G SB<A :EMBC= O>KL<ANBE>G #D A>; >K O>K=>K @>>G BGOEH>= HI >G "::@ ;>LEBLM  ">M G:=>>E BL =:M => HIEHLLBG@ PHK=M O>KMK::@= :

= ?=OA=CKL= :MJ=9M;J99L 1> @::G HGL >>GL NBM@>;K>B= O>K=B>I>G BG A>M LM>EL>E O:G K>@>EMC>L :M DHLM =:G P>E A>>E O>>E NK>G P>KD F::K FBLL<AB>G OBG=>G P> GH@ >K@>GL >>G HG;>D>G= LN;LB=B>IHMC> G :G=>KL OBG=>G P> P>E P>@>G HF => ?HKFN

EB>K>G <K>:MB>? BG M> ONEE>G > HN=>KL O:G E>>KEBG@ ">GD PHG>G GB>M H?–<B

>>E L:F>G EL P> =:M GHN >>GL >>G >>GHN=>K@>SBG GH>F>G DKBC@>G P> F>>K NK@>GMB>INGM>G :M BL A:G=B@ P:GM A>M "::@L> ;N=@>M BL ;>I>KDM  ">M OHHK=>>E O:G =>S> F>MAH=> BL =:M => D:GL>G O>K@KHHM PHK=>G M>G HISB<AM> O:G F>MAH=> : ">M G:=>>E BL O:G >MABL<A> ::K= > D:GL>G O>K@KH

M>G BFIEB<>>KM =:M => D:GL>G O:G :G=>K>G O>KDE>BG= PHK=>G ">;;>G => DBG=>K>G HI =B> :G=>K> L<AHHE =:G FBG=>K ;>AH>?M> ::G ;H>D>G >G :G=>K G:=>>E BL =:M A>M O>>E BGLI:GGBG@ DHLM SHG=>K =:M =>S> BGLI:GGBG@ E>B=M MHM >>G @KHM>K> HNMINM ">M MHM:E> ::GM:E ;B;EBHMA>>D;H>D>G PHK=M GB>M @KHM>K >K OBG=M :EE>>G >>G O>KL<ANBOBG@ IE::ML O:G => >G> L<AHHE G::K => :G=>K> L<AHHE '>>K BGLI:GGBG@ ;BC @>EBCD> HNMINM =:M ;>M>D>GM =:EBG@ O:G => <HE

E><MB>O> :K;>B=LIKH=N<MBOBM>BM BG A>M HG=>KPBCL 0>K=>K BL A>M GH@ :EL G:=>>E ::G M> F>KD>G =:M =>S> L<AHHE=BK><M>NK KBLB<HL EHHIM 1:M => >>G <K>:MB>? BGONEE>G GH>FM D:G >>G :G=>K :EL <KBFBG>>E BGONEE>G ;>HHK=>E>G :M D:G @>OHE@>G A>;;>G OHHK => =BK><M>NK ;

= CD9KKA=C= KHGFKGJ:MJ=9M;J99L 1> SBCG MH<A GB>M :?A:GD>EBCD O:G >G "::@ -><NG=:BK> @>E=LMKHF>G SNEE>G P> OBG=>G 1:M <HFF>K<BeE> HK@:GBL:MB>L =H>G =:M DNGG>G PBC MH<A DHIBeK>G "H> =H>M >>G IKH?<EN; =:M :EL S> @>E= GH=B@ A>;;>G 1> @::G >>G LABKMLIHGLHK SH>D>G OHHK HGL L<AHHEOH>M;:EM>:F >G O:G => HI;K>G@LM DHI>G P> ;H>D>G  A:I>:N >S> L<AHHE=BK><M>NK G>>FM >B@>G BGBMB:MB>? "BC SH>DM >>G <K>

:MB>O> HIEHLLBG@ G ABC G>>FM @>>G @>GH>@>G F>M O>KMK:@BG@ "BC IKH;>>KM => HIEHLLBG@ M> O>KLG>EE>G G :EL ;HGNL O>K@KHHM ABC => <HEE><MB>O> HNMINM O:G A>M HG=>KPBCL HHK=:M =>S> L<AHHE=BK><M>NK SBCG >B@>G ;HHGMC>L =HIM

(+,


) %7 ='6%8- )

;EBC?M >K F>>K @>E= HO>K BG => "::@L> IHM HF HG=>K :G=>K> L<AHE>G M> O>K=>

E>G >G G:=>>E BL =:M => :?A:GD>EBCDA>B= G>M SH @KHHM ;EBC?M >KLM FH>LM => =BK><M>NK ;>=>E>G ;BC >G "::@ GN FH>M ABC ;>=>E>G ;BC => IE::ML>EBCD> FB==>GLM:G= >G :G=>K G:=>>E BL =:M => HI;K>G@LM M>@>GO:EM (>MMH ;EBC?M >K P>BGB@ HO>K > LIHGLHK =HG>>KM ;BCOHHK;>>E= >NKH F::K =::KO:G FH>M =:G >>KLM >NKH PHK=>G NBM@>@>O>G ::G A>M ;>=KNDD>G O:G => LABKMC>L K ;EBC?M >NKH HO>K OHHK ;H>D>G (>MMHK>G=>F>GM IKH<>GM 0>KLIBEEBG@ IKH<>GM <

= =>•;AdFL= KHGFKGJ:MJ=9M;J99L E =B> FH>BM> OHHK >NKH :M @::G P> LEBFF>K =H>G 1> @::G OK:@>G H? ABC BG IE::ML O:G LABKMLIHGLHK L<AHHE;B;EBHMA>>DLIHGLHK PBE PHK=>G #G >ED ;H>D DHFM >>G ;>L<A::?= LM>FI>EMC> F>M SBCG G::F BM ;H>D BL @>LIHGLHK= =HHK Ž 4HG LM>FI>EMC> DHLM MB>G >NKH :G BL => LIHGLHK A>M

S>E?=> ;>=K:@ DPBCM F::K AHN=>G P> >NKH HO>K  HHK :EE>>G F::K HI >>G :G=>K> F:GB>K G::K => HIEHLLBG@ M> DBCD>G O>K

@KHHM =>S> =BK><M>NK SBCG HI;K>G@LM O:G >NKH G::K >NKH HHK => ?H<NL M> O>KIE::ML>G O:G A>M FB==>E A>M SH>D>G O:G >>G LABKMLIHGLHK G::K A>M =H>E A>M SH>D>G O:G @>E= OHHK ;H>D>G ;>K>BDM =>S> L<AHHE=BK><M>NK >>G K>G=>F>GMLLMBC@BG@ O:G IKH<>GM (B>ML D:G SH EN<K:MB>? SBCG :EL A>M EHLE:M>G O:G HN=> @>=:<AM>L >G O:LM@>KH>LM> @>PHHGM>L =

= =FLJ=HJ=F=MJ K;@GGD<AJ=;L=MJ ?A:GD>EBCDA>B= F::DM HGL F::K DP>ML;::K -MK:DL A::DM SHG LIHGLHK P>>K :? >G =:G )? GH@ >K@>K LMK:DL BL => LIHGLHK O:=>K O:G >>G O:G HGS> E>>KEBG@>G >G IKH;>>KM ABC BGOEH>= NBM M> H>?>G>G HI A>M L<AHHE;>E>B= )? LMK:DL =NKO>G P> SBCG SHHGMC> @>>G LMK:?P>KD F>>K M> @>O>G NBM :G@LM =:M =:M @>OHE@>G A>>?M OHHK => L<AHHE;B;EBHMA>>D 1> @::G A>M :G=>KL =H>G 1> @::G HG:?A:GD>EBCD @>E= BGS:F>E>G OHHK ;H>D>G 1> HK@:GBL>K>G >>G ?:G<R ?:BK HI A>M L<AHHEIE>BG 1> OK:@>G :EE> HN=>KL H? S> HO>KMHEEB@> LINEE>G PBEE>G :?LM::G OHHK => KHFF>EF:KDM G O:G => HI;K>G@LM DHI>G P> =:G ;H>D>G  NBS>G= >NKH BL @>>G @>P::@=> HI;K>G@LMIKH@GHL> ">M G:=>>E O:G =>S> F>MAH=> !>>G '::K BG => F>MAH=>L MHM GN MH> A>>?M GB>F:G= GH@ => >>KLM BL @>E= GH=B@@>=:<AM> EHL@>E:M>G EE> F>MAH=>L @BG@>G GH@ NBM O:G => OHHKHG=>KLM>EEBG@ =:M >K @>E= GH=B@ P:L OHHK ;B;EBHMA>>D;H>D>G %>GG>

EBCD SBM =:M A>>E =B>I >G <HEE><MB>O> >K?>GBL O:G A>M > >>NPL> ><HGHFBL<A =>GD>G )GPBEE>D>NKB@ PHK=M ;BCG: >ED IKH;E>>F HGFB==>EEBCD O>KM::E= BG >>G –G:G<B>>E IKH;E>>F %>GG>EBCD BL A>M A>>E >K@ FH>BEBCD HF =>S> OHE

LMK>DM EH@BL<A> @>=:<AM>@:G@ M> HGMPBDD>E>G 1:M A>;;>G P> GHN ><AM GH=B@ 4H<AM>G P> @>E= )? SH<AM>G P> ;H>D>G

(+-


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

> >:LR<K::M IKH;>>KM SH =B<AM FH@>EBCD ;BC A>M HHKLIKHGD>EBCD> IKH;E>>F M> ;EBCO>G > >:LR<K::M @::M GB>M BG >>KLM> BGLM:GMB> HI SH>D G::K @>E= :M D:G >O>GMN>>E E:M>K GH@ > >:LR<K::M @::M BG >>KLM> BGLM:GMB> HI SH>D G::K ;H>D>G :GDSBC =>S> :G=>K> F:GB>K O:G =>GD>G DHFM HI>>GL >>G A>>E L<:E: O:G :G=>K> HIEHLLBG@>G BG SB<AM OHHK >ED OK::@LMND BK><M> HIEHLLBG

@>G BG IE::ML O:G BG=BK><M> HIEHLLBG@>G !H>=DHI>K> HIEHLLBG@>G LG>EE>K> HIEHLLBG@>G ;>M>K> HIEHLLBG@>G >

= =9KQ;J9LAK;@= K;@GGD<AJ=;L=MJ 1B> S>@M =:M P> @>E= GH=B@ A>;;>G HF ;H>D>G M> DHI>G 1> A>;;>G ;H>D>G GH=B@ 1::K OBG=>G P> =B> ;H>D>G )IO:EE>G= =:M HI HGS> OHKB@> KHFF>EF:KDM SHO>>E ‹ >>GF:EB@ @>E>S>G ‹ DBG=>K;H>D>G O>KDH<AM P>K=>G HHK => >G> HN=>K ;>E:G@>EHHL :?@>LM::G =HHK => :G=>K> HN=>K @>DH<AM OHHK => MRIBL<A> KHFF>EF:KDMIKBCL O:G >NKH I>K ;H>D 1> SBCG HHD G>M @>D 1> @BG@>G >>G A:G=>EMC> =KBCO>G BG DBG=>K;H>D>G \ >NKH I>K LMND G O:G => HI;K>G@LM DH<AM>G P> =B>S>E?=> ;H>D>G BG => ;H>DA:G=>E \  >NKH (>> GB>M A>E>F::E > F>>LM @>EB>?=> DBG=>K;H>D>G P:K>G HG=>KO>K

M>@>GPHHK=B@= HI => KHFF>EF:KDM ":KKR *HMM>KL ;BCOHHK;>>E= =B> E:@>G >K G:NP>EBCDL MNLL>G > IHINE:BKLM> ;H>DMBM>EL PBEE>G => HN=>KL GB>M @K::@ :?LM::G =B> PBEE>G S> EB>O>K S>E? AHN=>G 4HN A>M ENDD>G HF => HN=>KL M> ;>P>@>G HF HHD =fb MBM>EL :? M> LM::G :G I:L DKBC@>G P> >>G ><AM FHHB> L<AHHE;B;EBHMA>>D 1:<AM >>GL 4> AH>O>G S> MH<A HHD A>E>F::E GB>M :? M> LM::G EL L<AHHE SH>D>G P> MH<A GB>M I>K L> A>M ;>SBM O:G ;H>D>G 1> PBEE>G => ;H>D>G LE><AML DNGG>G ::G;B>=>G 1> @::G => HN=>KL OK:@>G H? S> ;H>D>G BG ;KNBDE>>G PBEE>G @>O>G ::G => L<AHHE;B;EBHMA>>D 4H=K: S> =:M P>GL>G DKBC@>G S> ANG >B@>G=HFF>G @>PHHG M>KN@  1>EEB<AM SBCG >K :E L<AHE>G BG (>=>KE:G= =B> =BM IE:G A>;;>G NBM@>OH>K= 1> D>GG>G ><AM>K @>>G OHHK;>>E=>G '::K P> DNGG>G HHD @>>G >GD>E> K>=>G ;>=>GD>G P::KHF =BM IE:G GfbM SHN ENDD>G > O>KP:<AM> HI;K>G@LM BL AHH@ EL MP>>AHG=>K= HN=>KL >ED OBC? DBG

=>K;H>D>G BG ;KNBDE>>G @>O>G SBCG =:M :E =NBS>G= ;H>D>G >G LI><M:<N

E:BK> LMBC@BG@ M>G HISB<AM> O:G => O>KP:<AM> M:<AMB@ ;H>D>G =B> => KHFF>E

F:KDM HI SHN E>O>K>G )F GH@ F::K M> SPBC@>G O:G => G>MMH HI;K>G@LM O:G OB>K ;H>D>G O:G => L<AHHEOH>M;:EM>:FLABKMLIHGLHK (:=>>E O:G =>S> F>MAH=> ">M SHN HGL GB>M O>K;:S>G :EL =BM IE:G ::G

O:GD>EBCD P>>KLM:G= HIKH>IM )I >>G H? :G=>K> F:GB>K L<ABCG>G <K>:MB>O> LBFI>E> HIEHLLBG@>G O::D P>>KLM:G= HI M> KH>I>G 1::KHF =:M SH BL FH@>G => ILR<AHEH@>G ;>:GMPHHK=>G 'BLL<AB>G BL A>M => ><AH O:G => <HE

E><MB>O> >K?>GBL O:G A>M > >>NPL> ><HGHFBL<A =>GD>G :EL A>M @>>G @>E= DHLM D:G A>M B=>> GB>M @H>= SBCG 1>EEB<AM BL A>M >>G BGLMBG<MB>O> K>:<MB> :EL A>M ><AM SH LBFI>E P:L P:L A>M :E >>K=>K ;>=:<AM 1>EEB<AM BL A>M IE::MLO>K

O:G@>G=> L<A::FM> =:M P> A>M GB>M >>K=>K A>;;>G ;>=:<AM

(+.


) %7 ='6%8- )

1>>KLM:G=>G DNGG>G HO>KPHGG>G PHK=>G =HHK @H>=> <HFFNGB<:MB> K FH>M <:FI:@G> @>OH>K= PHK=>G )N=>KL FH>M>G >GMAHNLB:LM @>F::DM PHK=>G HF ;H>D>G BG M> ;K>G@>G .>@>G:K@NF>GM>G FH>M>G @>=NE=B@ P>>KE>@= PHK=>G :G@>OH>K=> M>@>G:K@NF>GM>G SBCG O::D OHELMK>DM HGSBGGB@ 4H SNEE>G >K HG@>MPBC?>E= A>>E P:M HN=>KL KH>I>G =:M S> @>>G L<AHHE;B;EBHMA>>D PBEE>G O:G @>;KNBDM> ;H>D>G :M BL HGAR@BeGBL<A 1> PBEE>G GB>NP> ;H>D>G  ::K;BC OHHK;BC@::G= ::G => >LL>GMB> O:G >>G ;B;EBHMA>>D >ED GB>NP ;H>D BL G: bbG D>>K NBME>G>G HHD >>G @>;KNBDM ;H>D @>PHK=>G $NBLM =B> <HFFNGB<:MB> D:G BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;>M>K >G F:DD>EBCD>K =:G HHBM 4>E?L A>M <HFFNGB<:MB>IE:G A>>?M @>>G ;N=@>M F>>K GH=B@ P:GM >K AH>?M @>>G LM>G<BEF:<ABG> F>>K M> =K::B>G >K AH>O>G @>>G I:DD>G I:IB>K F>>K BG@>DH<AM M> PHK=>G => > F:BE:=K>LL>G O:G => HN=>KL SBCG ;>D>G= >G @H>= HI@>LM>E=> <:FI:@G> OB: >>G F>>KMK:IL >E>D

MKHGBL<A> GB>NPL;KB>? BG=>EBCD F>>K KNBFM> BG NP DBG=>KD:F>K > L<AHHE ;B>=M N @K:MBL ;H>D>GD:LM>G ::G IE:O>BM O>K=>K => P>@ G::K => FHHBLM> L<AHHE;B;EBHMA>>D O:G => LM:= ::K SNEE>G :EE> HN=>KL MKHML HI SBCG ?

= NAKAGF9AJ= =9KQ;J99L #GM>K>LL:GM =:M ;H>D O:G ,B?DBGL HO>K .@= ?= G> ;;=KK K OBG=M =NL >>G O>KL<ANBOBG@ IE::ML O:G ;>SBM G::K @>;KNBD >SBM BL F::K ;:EE:LM ">M @::M GB>M HF A>M ;>SBM A>M @::M HF => MH>@:G@ MHM A>M OKN<AM@>;KNBD 1:M PBEE>G P> :EL L<AHHE GHN >B@>GEBCD ><AM 1BEE>G P> HGS> E>>KEBG@>G ;H>D>G @>O>G )? PBEE>G P> S> MH>@:G@ MHM ;H>D>G @>O>G #L A>M =:G P>E GH=B@ HF :E =B> ;H>D>G =B> P> BG ;KNBDE>>G A>;;>G AB>K ?RLB>D BG L<AHHE M> LM:EE>G EL =B> KNBFM> OKBCDHFM DNGG>G P> >NKH ;>LI:K>G HI => ::G;HNP O:G =:M >QMK: DE:LEHD::E EL P> :E =B> ;H>D>G GHN M>KN@;K>G@>G G::K => >B@>G::KL >G BG IE::ML =::KO:G >>G P>;LBM> F:D>G F>M >>G >E>DMKHGBL<A> <:M:EH@NL &>>KEBG@>G DNGG>G =:G HGEBG> >>G ;H>D K>L>KO>K>G ">M LRLM>>F LMNNKM =:G :NMHF:MBL<A >>G LFLC> G::K =>@>G> =B> =:M ;H>D MANBL BG SBCG ;H>D>GD:LM A>>?M F>M A>M O>KSH>D HF =:M ;H>D FHK@>G F>> M> G>F>G G::K L<AHHE  BM BL >:LR<K:MB> OHHK @>OHK=>K=>G > O>KL<ABEE>G=> ::GI:DD>G O:G A>M IKH;E>>F O:G => L<AHHE=BK><M>NK OHKF>G @>>G A:G=E>B=BG@ F::K >>G H>?>

GBG@ BG >:LR<K:MBL<A =>GD>G ::KHF FH<AM =>S> E::MLM> F>MAH=> GB>M HGM

;K>D>G BG A>M HO>KSB<AM '::K =H> A>M KNLMB@ ::G A>M DHLM :E FH>BM> @>GH>@ HF => >>KLM BL @>E= GH=B@@>=:<AM> EHL M> E:M>G EL =:M @>ENDM BL S:E => OHE

@>G=> EH@BL<A> LM:I A>M EHLE:M>G O:G => >>KLM BL ;>SBM GH=B@@>=:<AM> SBCG

(+/


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

@<;<I<<EQ@AE<@><EI<D9I8E;K -M>E C> O>K=B>GM >>G GHKF::E L:E:KBL BG EHHG=B>GLM F::K C> PBEM MH<A >>G b<AM> ,>F;K:G=M ;HO>G C> ;:GDLM>E A:G@>G )GFH@>EBCD H? GB>M 1B> => IKH;E>>FHIEHLLBG@ ;>@BGM F>M A>M LM>EE>G O:G => OK::@ 1::K OBG= BD FBECH>G >NKH S:E GB>M SH LG>E LE:@>G '::K >>G >:LR<K::M S:E ;>@BGG>G F>M => OK::@ 1::K OBG= BD >>G ,>F;K:G=M >G =:G BL => HIEHLLBG@ F>M>>G :E =B<AM>K;BC .BC=L<AKB?M>GF:D>K ,H; O:G 0NNK> OHG= => HIEHLBG@ #G SBCG ;H>D "=L &AF?=JA=<=FC=F ;>L<AKBC?M ABC AH> ABC ,>F;K:G=M BG ANBL A::E=> "BC HGM=>DM> =:M C> :E OHHK >NKH >>G >ML O:G ,>F;K:G=M DNGM DHI>G >G ><AM> @><>KMB–<>>K=> >ML =HHK 0:G ,BCG S>E? :?@>=KNDM O>G@H>= GH@ >>G A>>E ;>=K:@ ::KHF SH<AM ABC OBC?MB>G OKB>G=>G >G K>E:MB>L ;BC>>G =B> B>=>K >NKH ;>M::E=>G 0HE@>GL >>G KHNE>>KLRLM>>F DKBC@M B>=>K>>G => >ML HF => OBC?MB>G F::G=>G bbG F::G= MANBL '>M @>I:LM> —>QB;BEBM>BM 1:GM :EL >>G O:G => @KH>ILE>=>G ;BCOHHK;>>E= ;NBM>GE:G=L> K>E:MB>L HO>K => OEH>K DKBC@M D:G ABC => >ML OHHK bbG :OHG=C> E>G>G HF HI => @:LM>G BG=KND M> DNGG>G F:D>G F>M >>G :<AM>EHHL %BCD =::K A:G@M FBCG ,>F;K:G=M  #L >:LR<K:MB> =:G :EE>>G F::K >>G <K>:MB>O> F:GB>K O:G =>GD>G O:G ;NBM>G => @>;::G=> I:=>G MK>=>G (>> A>M BL >>K=>K SH =:M >K => :?@>EHI>G C:K>G @>A>>E GB>NP> I:=>G SBCG ;BC@>DHF>G >G =:M =::KHI OHEE>=B@ GB>NP> KHNM>L NBM@>LMBII>E= DNGG>G PHK=>G > P>@>G EB@@>G >K :E >G => O>KOH>KL

FB==>E>G SBCG DHLM>EHHL ;>L<ABD;::K > G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>

OBG@ A>>?M A>M ;>=>GD>G >G NBMOH>K>G O:G SHG ,>F;K:G=M<EN; FH@>EBCD @>F::DM B> G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ LI>>EM >>G @KHM> KHE BG >ED> ?:L> O:G => HGMPBDD>EBG@ O:G B=>> MHM NBMOH>KBG@ ">M ;>@BGM :E F>M A>M HGMLM::G O:G B=>>eG > AH>O>>EA>B= MH>@:GD>

EBCD> BG?HKF:MB> BL >QIHG>GMB>>E MH>@>GHF>G > D:GL =:M P> s;>KA:NIM M> P>M>G DHF>G =:M >>G >ML O:G ,>F;K:G=M ;>M::E;::K BL BL O>E> F:E>G @KHM>K @>PHK=>G :G DHFM => S>>K ;>E:G@KBCD> HKBeGM:MB>?:L> P::KBG >QMK: BG?HK

F:MB> PHK=M @>SH<AM HF A>M B=>> G:=>K M> MH>ML>G .B>G C::K @>E>=>G A:= =:M FBLL<AB>G P>E P>D>G MBC= @>DHLM >G FH>BS:F> SH>DMH<AM E:G@L @>LI>

<B:EBL>>K=> ;H>DA:G=>EL FNL>: >G DNGLMO>BEBG@>G ::K=HHK ;E>O>G A>>E O>>E B=>>eG EB@@>G 1:GM GB>M B>=>K>>G A>>?M A>M >KOHHK HO>K HF SHO>>E >G>K

@B> >G MBC= BG A>M HKBeGM>K>G M> LMHII>G HF >K O>KOHE@>GL :<AM>K M> DHF>G =:M A>M FBLL<AB>G >>G LE><AM B=>> BL .>@>GPHHK=B@ @::M =B> HKBeGM:MB>?:L> ;BCG: FH>BM>EHHL =HHK HGFB==>EEBCD G: A>M HGMLM::G O:G A>M B=>> '>M >>G ;>>MC> A:G=B@ @HH@>E>G OBG=>G P> ;BGG>G MB>G FBGNM>G BG =KB> O>KL<ABE

E>G=> ;>MKHNP;::K H@>G=> ;KHGG>G => OHE@>G=> SBGG>G

(+0


) %7 ='6%8- )

"=L AK FA=L :=C=F< @G=N==D =LK=F ,=E:J9F<L AF LGL99D E99CL= -;@9LLAF?=F DGH=F MAL==F N9F LGL =P=EHD9J=F .GGF99F?=N=F<= CMFKL@AKLGJA;A NAF<=F <9L @=L ?=FA= ,=E:J9F<L RA;@ BMAKL AF <= =LK=F LGGF<= F<=JK <9F :AB K;@AD<=JAB=F AK =J F9MO=DABCK GF<MA<=DABC@=A< GN=J =;@L@=A< "=L ?JGK N9F 9DD= ,=E:J9F<L=LK=F OGJ<L GF<=J <= =MJG ?=N=AD< ,=E:J9F<L=LK=F :=KLJABC=F ==F E9JCL E=L NGD<G=F<= 99F:G< :M BL :E OHE=H>G=> BG?HKF:MB> HF A>M B=>> M> MH>ML>G >G MB>G FBGNM>G G: A>M HGMLM::G O:G A>M B=>> DNGG>G P> :E <HG<EN=>K>G =:M A>M @H>= >G A::E

;::K BL )I G::K => OHE@>G=> ?:L> A>M ;>@BG O:G => NBMOH>KBG@ 1::K OBG=>G P> OBC?MB>G F>=> ,>F;K:G=MEB>?A>;;>KL =B> =NBS>G= >NKH PBEE>G BGO>LM>

K>G )HD AB>K BL => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ <KN<B::E > >B@>G D>GGBLL>GDKBG@ S:E O>>E:E M> DE>BG SBCG =::KOHHK HO>G=B>G O>KEB>LM A>M B=>> =:G >>G =>>E O:G SBCG @E:GL >G =>>E O:G => ::GMK>DDBG@LDK:<AM SBM GHN CNBLM BG A>M O>KK:LLBG@L>??><M BG A>M >Q<ENLB>O> EL HI => OHE@>G=> O>KC::K

=:@LOBLBM> A>M IN;EB>D OHHK:E ;>LM::M NBM F>=> >B@>G:K>G O:G => ,>F

;K:G=M HGM;K>>DM =:M >??><M 1> FH>M>G CNBLM ;pfM>G HGS> =BK><M> D>GGBL>GDKBG@ DBCD>G G =:G DHFM 1:MML ;H>D -AP =?J==K .@= K;A=F;= G> 9 ;GFF=;L=< 9?= SB> AHH?=LMND HI>>GL MHM E>O>G #G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ SBCG => F>GL>G ::G >ED::K O>K;HG=>G E:G@L O>E> BG?HKF>E> G>MP>KD>G EL :K:<D );:F: GH@ F::K S>L A:G==KNDD>G O>KPBC=>K= BL =:G DNGG>G P> @>F:DD>EBCD ;BGG>G MP>> \ =KB> A:G==KNDD>G OBC?MB>G ,>F;K:G=MEB>?A>;;>KL OBG=>G G A>M SBCG =NL OHHK:E => O=9C LA=K BG HGL G>MP>KD SB> AHH?=LMND =B> HGL BG <HGM:<M ;K>G@>G F>M ,>F;K:G=MEB>?A>;;>KL ;NBM>G HGL >B@>G DKBG@>MC> ‹ >G F>M I:KMB<BI:GM>G ;HG=@>GHM>G H? A>EI>KL OHHK P>ED >:LR<K:MBL<A IE:G =:G HHD (: => B=>>?:L> => MH>MLBG@L?:L> >G => NBMOH>KBG@L?:L> DHFM => >QIEHBM:

MB>?:L> 0BC?MB>G >B@>G:K>G =B> L:F>G >>G >ML O:G ,>F;K:G=M =>E>G BG >>G —>QB;>E KHNE>>KL<A>F: =:M O>K>BLM GH@ >GB@> :=FBGBLMK:MB>O> KHFILEHFI >G >>G @H>=> MBC=KHO>G=> <HFFNGB<:MB> O:G HG=>KEBG@> :?LIK:D>G 1:M SBCG => LI>EK>@>EL :EL B>F:G= SBCG =>>E>B@>G=HF PBE O>KDHI>G ::G B>F:G= :G=>KL )? :EL >>G O:G => I:KMB<BI:GM>G G::K A>M ;NBM>GE:G= O>KANBLM "H> SBM A>M F>M L<AHHGF:D>G HG=>KAHN= MK:GLIHKM O>KS>D>KBG@>G #G => OHKB@> >>NP DHG=>G B=>>eG GH@:E >>GL LG>NO>E>G H? =HH=;EH>=>G BG =>S> >QIEHBM:MB>?:L> '::K BG => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL =BM >>G A>>E >>GOHN=B@> ?:L> @>PHK=>G K SBCG GN E>@BH A:G=B@> HGEBG>

MHHEL OHHKA:G=>G HF A>>E LG>E A>>E >?–<BeGM SHG=>K DHLM>G M> <HFFNGB

<>K>G

(,'


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

>IFK<I;8EI<D9I8E;K > P>K>E= BL @KHM>K =:G ,>F;K:G=M ">M OHHK;>>E= AB>KOHHK A>>?M >>G HG>BG=B@ ::GM:E O:KB:GM>G > G::F ,>F;K:G=M D:G =HHK => G::F O:G >ED> PBEE>D>NKB@> L<ABE=>K O>KO:G@>G PHK=>G G A>M AH>?M @>>G L<ABE=>K M> SBCG A>M F:@ HHD >>G L<AKBCO>K FNSBD:GM <:;:K>MB>K H? :<M>NK SBCG G A>M AH>?M @>>G DNGLM>G::K H? DNGLMH;C><M M> SBCG A>M D:G HHD >>G DHLM;::K @>;KNBDL

OHHKP>KI SBCG >>G *HKL<A> H? >>G S>BEC:<AM HHK DK:<AM>G M> ;NG=>E>G =HHK F>GL>G M> SH>D>G F>M >>G @>=>>E= ;>E:G@ H? >>G @>=>>E=> BGM>K>LL> DHF>G HI>>GL FH@>EBCDA>=>G ;BGG>G A:G=;>K>BD =B> OHHKA>>G HGA::E;::K E>D>G #G => >:LR<K:MBL<A> L:F>GE>

OBG@ SBCG =B> F>=>LM:G=>KL O>>E @>F:DD>EBCD>K M> OBG=>G >G BL >K O>>E @>F:DD>EBCD>K F>> M> <HFFNGB<>K>G > @>;NG=>E=> DK:<AM D:G Gk@ @KHM>K PHK=>G :EL A>M @>>G BG=BOB=N>G SBCG F::K <HFIE>M> HK@:GBL:MB>L =B> >:LR<K:MBL<A L:F>GP>KD>G >=KBCO>G H? NGBO>KLBM>BM>G H? E:G=>G EL OBC?MB>G ;>=KBCO>G A>M ,>F;K:G=MB=>> SHN=>G NBMOH>K>G SHN >K @>>G >ML ;HO>G => ;:GD A:G@>G F::K >>G ><AM L<ABE=>KBC ;HO>G => K><>IMB>

9FIJ8KF@JE@<K;FF; ,>F;K:G=M BL :E C::K =HH= EL ABC GH@ @>E>>?= SHN A>;;>G P:K>G => FH@>EBCDA>=>G OHHK => ,>F;K:G=M<EN; O>E> F:E>G @KHM>K @>P>>LM #G IE::ML O:G >>G ;>LM::G=> >ML M> SH>D>G A:==>G => <EN;E>=>G =:G P>EEB<AM S>E? DNGG>G IHL>K>G OHHK => L<ABE=>K G>M SH:EL => F:GG>G O:G K:GL :G

GBG@ H<J =:M =>LMBC=L =>=>G )? ,>F;K:G=M A:= >>G PHKDLAHI HI F::M DNGG>G @>O>G )? >>G E>SBG@ )? >>G KHG=E>B=BG@ BG SBCG :M>EB>K 1> SBCG BG => > >>NP @>P>G= @>K::DM =:M F:KDM>G OHHKG:F>EBCD O:GNBM => ::G;H=D:GM PHK=>G ::G@>LMNNK= HG?><MB>P>KD BL A>M K>LNEM::M '::MP>KD BL HG;>M::E;::K 1B> ':K<H HKL:MH EBO> PBE SB>G SBG@>G @::M F::K G::K A>M !>EK>=HF> ">M BFIK>L:KB::M O:G HKL:MH O>KM>EM P>E HI P>ED> =:MNF N F:@ DHF>G >G P::K N => D::KMC>L DNGM DHI>G G =:G BL A>M F::K :?P:<AM>G P>ED> EB>=C>L ABC @::M SBG@>G 1:M GHN :EL P> :EE>>G F::K =:M bG> EB>=C> PBEE>G AHK>G LI><B::E OHHK HGL HI => =:@ =:M PBC A>M PBEE>G :M BL :EE>>G P>@@>E>@= OHHK => GHNO>:N KB<A> '::K => >:LR<K:MB> HI>GM =>NK>G =B> OHHK :G=>K>G @>LEHM>G ;EBCO>G EL P> AHG=>K= F>GL>G ;BC >ED::K P>M>G M> OBG=>G F>M =>S>E?=> P>GL PHK=M A>M HI>>GL >>G A>>E K>:EBLMBL<A >G ;>M::E;::K IE:G BCOHHK;>>E= AHG

=>K= ::GLM::G=> ;KNB=LI:K>G =B> :EE>F::E ;>LENBM>G HF OHE@>G= C::K HI =>S>E?=> =:@ M> @::G MKHNP>G .NLL>G => ANP>EBCDLOHEMK>DDBG@ >G A>M =BG>K KBC=>G => ;KNB=LI:K>G BG ANG @>K>>=LM::G=> ;KNB=L:NMH G::K >>G <>GMK:E> EH<:MB> BG /MK><AM P::K HKL:MH MP>>AHG=>K= F>GL>G MH>SBG@M BG >>G ;>LEHM>G FBGB<HG<>KM ">M HIMK>=>G PHK=M @>Â&#x2013;EF= SH=:M => ;KNBEH?ML

@:LM>G HI ANG >B@>G EH<:MB> OB: >>G ;>O>BEB@=> P>;LBM> A>M HIMK>=>G EBO>

(,(


) %7 ='6%8- )

DNGG>G OHE@>G "HG=>K= ;KNB=LI:K>G D>>K =NBS>G= >NKH BL AHG=>K==NB

S>G= >NKH 1::KL<ABCGEBCD =H>M HKL:MH A>M HHD P>E OHHK FBG=>K .B>G C::K @>E>=>G SHN A>M S>>K FH>BEBCD SBCG @>P>>LM HF AHG=>K= ;KNB=LI:K>G ;BC >ED::K M> OBG=>G (N BL =:M GB>M SH A>>E >K@ FH>BEBCD F>>K ::K=HHK O>KL<ANB?M BG => >:LR<K:MB> => F:KDM=HFBG:GMB> P>>K O:G => ::G

;H=LSBC=> G::K => OK::@SBC=> 0:G <HG?><MB> G::K F::MP>KD ">M HKL:MHIE:G BL GB>M OHHK;>AHN=>G ::G KHF:GMBL<A> SB>E>G BG => IKB

ObL?>>K ">M IKBG<BI> BL @>F:DD>EBCD =HHK M> MK>DD>G G::K >>G K:MBHG>E> S:D>EBCD> <HGM>QM >G ;EH>FBLM =B> >>G ;>LM>EP:@>G GH=B@ A>>?M HF SBCG ;EH>F>G M> MK:GLIHKM>K>G BL :?A:GD>EBCD O:G A>M <HG?><MB>::G;H= ::G ;>LM>EP:@>GL '::K A>M BL GB>M HG=>GD;::K =:M => FH=>EE>G BG => MK:GLIHKMP:@>GLAHP

KHHF GbM GB>M ::G => LI><B–>D> >BL>G O:G >>G ;EH>FBLM OHE=H>G ">M BL IK:D

MBL<A NBM@>LEHM>G =:M => :NMH?:;KBD:GM LI><B::E OHHK A>F >>G ;>LM>EP:@>G HI F::M PBE HGMP>KI>G '::K =:M O>K:G=>KM :EL => ;EH>FBLM >KBG LE::@M HF A>>E O>>E :G=>K> ;EH>FBLM>G BG (>=>KE:G= M> FH;BEBL>K>G =B> P>EEB<AM =>S>E?=> LI><B–>D> ;EH>FMK:GLIHKM>BL>G A>;;>G :G LM::G => :NMH?:;KB

D:GM>G FBLL<AB>G P>E BG => KBC #G => ><HGHFB> O:G => OHKB@> >>NP HGMLMHG=>G =::KHF O::D D>M>GL O:G ;>=KBCO>G =B> OB: ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G => DK:<AM>G ;NG=>E

=>G HF SH=H>G=> BGDHHIDK:<AM >G F:KDM=HFBG:GMB> M> O>KDKBC@>G ">M G:=>>E P:L O::D =NK> HO>KA>:= FBG=>K —>QB;BEBM>BM FBG=>K HG:?A:GD>EBCD

A>B= >G =::K=HHK FBG=>K FHMBO:MB> #G => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ DNGG>G DK:<AM>G LM>>=L @>F:DD>EBCD>K @>;NG=>E= PHK=>G SkG=>K =B> G:=>E>G HHK BG?HKF>E> L:F>GP>KDBG@LO>K;:G=>G HI =>>EMK:C><M>G F>M ;>AHN= O:G HG:?A:GD>

EBCDA>B=

MI88>F=88E9F;6 #G O>>E F:G:@>F>GMEBM>K:MNNK PHK=M => E::MLM> C:K>G >>G O>KL<ANBOBG@ O:G ::G;H==HFBG:GMB> G::K OK::@=HFBG:GMB> @>LB@G:E>>K= '::K >B@>GEBCD BL =BM @>SB<AML;>=KH@ > P>S>GEBCD> O>K:G=>KBG@ SBM GB>M BG => O>KL<ANBOBG@ O:G ::G;H= G::K OK::@ F::K BG => GB>NP> <HFFNGB<:MB>FH@>EBCDA>=>G MNLL>G OK::@ >G ::G;H= ">M F::DM GB>M NBM PB> A>M BGBMB:MB>? G>>FM ">M BGBMB:MB>? D:G SHP>E O:G => ::G;B>=>K :EL O:G => OK:@>K NBM@::G ':K<H HK

L:MH AH>?M GB>M M> P:<AM>G MHM=:M >>G ;KNB=LI::K A>M >:LR<K:MBL<A> B=>> DKBC@M "BC D:G HHD SbE? A>M BGBMB:MB>? G>F>G G SH D:G HHD 0HEDLP:@>G S>E? A>M BGBMB:MB>? G>F>G BG IE::ML O:G M> P:<AM>G MHM=:M => @>S:F>GEBCD> ;EH>

FBLM>G SB<A F>E=>G HHK A>M ::GE>@@>G >G HGMPBDD>E>G O:G BG?HKF>E> <HFFNGB<:MB>G>MP>KD>G D:G >ED> ::G;B>=>K O:G >ED IKH=N<M SBCG HHK BG => F:KDM M> ENBLM>K>G E>@@>G >G L:F>G F>M SBCG :?G>F>KL O>KGB>NPBG@>G ;>=>GD>G => OK::@ LMBFNE>K>G IKH>?;:EEHGG>MC>L HIE:M>G >G BGGHO:MB>O>

(,)


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

IKH=N<M>G >G =B>GLM>G HGMPBDD>E>G > >LL>GMB> O:G => GB>NP> F:KDMLMKN<

MNNK BL FBLL<AB>G P>E =:M =>S> <HFFNGB<:MB> =>S> F:KDMHKBeGM:MB> FH@>

EBCD BL M>@>G O>KP::KEHHL;:K> DHLM>G *NNK M>K BEENLMK:MB> => H?–<BeE> ':K<H HKL:MH "RO>L I:@BG: A>>?M  OKB>G=>G ">M BL FBLL<AB>G GB>M A>M F>>LM @>eB@>G=> <HFFNGB<:

MB>D:G::E F::K A>M BL SHG=>K MPBC?>E >>G @>L<ABDM D:G::E HF A>>E LG>E >G SHG=>K DHLM>G M> IHEL>G H? MNLL>G =B>  OKB>G=>G O>>E ::GLM::G=> ;KNB=LI:K>G SBMM>G =B> P>E BGM>K>LL> SHN=>G A>;;>G BG SHG >Q<ENLB>? HIMK>=>G #G => > >>NP P:L BGGHO:MB> >>G KBLD:GM> ;>SB@A>B= =B> @>I::K= @BG@ F>M MHK>GAH@> F:KD>MBG@<HFFNGB<:MB>DHLM>G P::K=HHK ;BCG: >ED B=>> :E ;BC OHHK;::M LG>NO>E=> %>OBG %>EERL .JM= 9FK SB> AHH?=LMND LENBM AB>K NBMLM>D>G= ;BC ::G ">M BL BG =BM EB<AM ;>SB>G GB>M >>G LHHKM A:G=E>B=BG@ OHHK L:II>E>G=> DNGLM>G::KL HF S>E?LM:G=B@ ANG DHLMC> ;BC >ED::K M> L<A:KK>E>G F::K >>G K>OHENMBHG:BK I:F—>M HO>K BGGHO:MB> BG => > >>NP 1:GM >ED> HK@:GBL:MB> IKH–M H? GHG IKH–M D:G SBCG =NBS>G= MKHNPLM> ?:GL ;BC >ED::K SH>D>G >G =::K A>>E O>>E OHHK=>>E O:G A>;;>G

N@JBLE;<MFFI=@C<I@A;<IJ > >:LR<K:MB> HGMLENBM P>@>G G::K GB>NP> HIEHLLBG@>G OHHK :EE> F::ML<A:I

I>EBCD> OK::@LMNDD>G 4>E?L E>MM>KEBCD 1:GM HHD A>M –E>IKH;E>>F SHN ;BGG>G MB>G C::K P>E >>GL HI@>EHLM DNGG>G SBCG HF F::K >>GL >>G OHHK

;>>E= M> GH>F>G .> HIMBFBLMBL<A .> B=>:EBLMBL<A >LM FH@>EBCD F::K @>>? A>M >>G D:GL 1:GM bbG =BG@ BL S>D>K => HN=> ABeK:K<ABL<A> F:GB>K A>>?M LHPB>LH GB>M @>P>KDM > :?@>EHI>G =><>GGB: SBCG => –E>L GB>M DHKM>K @>PHK

=>G HG=:GDL FBEC:K=>GBGO>LM>KBG@>G > HN=> F:GB>K O:G A>M IKH;E>>F HIEHLL>G ;>@BGM BG => F>>LM> @>O:E

E>G F>M => :G:ERL> =:M => :NMHL GB>M F>>K HI => P>@ I:LL>G =pL SBCG >K F>>K P>@>G GH=B@ =pL BL >K @>E= GH=B@ HF P>@>G M> ;HNP>G ::K BL ABC P>>K => >>KLM BL @>E= GH=B@@>=:<AM> )I SB<A BL => @>=:<AM>@:G@ GB>M O>K

D>>K= EL C> F::K E:G@ @>GH>@ GB>NP> P>@>G ;HNPM DHFM >K >>G FHF>GM =:M :EE> :NMHL HI => P>@ I:LL>G '::K =>S> ::GI:D DHLM :LMKHGHFBL<A> BGO>LM>KBG@L;>=K:@>G > <HEE><MB>O> FB==>E>G SBCG L<A::KL =NL >K PHK=>G F::K FHG=C>LF::M GB>NP> P>@>G ::G@>E>@= G :EL => ::GP:L O:G :NMHL LG>EE>K @KH>BM =:G => ::GP:L O:G :L?:EM PHK=M A>M IKH;E>>F GB>M DE>BG>K F::K @KHM>K >A:EO> EHFI BL => HN=> F:GB>K HHD >>GSBC=B@ 1:GM :EL –E>L HGMLM::G =HHK=:M >K F>>K :NMHL SBCG =:G >K HI => P>@>G I:LL>G BL NBM;K>B=BG@ O:G A>M P>@>GG>M G:MNNKEBCD GB>M => >GB@> HIEHLLBG@ 0>KFBG=>KBG@ O:G A>M ::GM:E :NMHL EHLM A>M IKH;E>>F HHD HI >G >:LR<K::M ;>@BGM => IKH;E>>F

::GI:D F>M A>M EHLE:M>G O:G => >>KLM BL @>E= GH=B@@>=:<AM> HF O>KOHE@>GL

(,*


) %7 ='6%8- )

M> DBCD>G G::K => D>KG O:G A>M IKH;E>>F ">M –E>IKH;E>>F BL GB>M \ IKBHKB >>G P>@>G;HNPOK::@LMND BG >>KLM> BGLM:GMB> BL A>M >>G FH;BEBM>BMLOK::@

LMND :M => HO>KA>B= BG => IKH;E>>F::GI:D LM>KD => G:=KND E>@M HI NBM;K>B

=BG@ O:G A>M P>@>GG>M A>>?M O:LM GB>M M> F:D>G F>M DHKMSB<AMB@A>B= F::K BL BGA>K>GM ::G => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G > FBGBLM>K O:G 0>KD>>K >G 1:M>KLM::M A>>?M PbE => FH@>EBCDA>=>G >G FB==>E>G HF >>G P>@>G;HNP>K M> ;>EE>G >G >>G >QMK: KBCLMKHHD HI => M> ;>LM>EE>G F::K A>>?M G:NP>EBCDL FH@>EBCDA>=>G HF P>KD@>O>KL M> =PBG@>G MHM A>M O>KDE>BG>G O:G A>M PHHG P>KDO>KD>>K ">M FH;BEBM>BML@>=K:@ O:G BG=BOB=N>G BL PbE ;>iGOEH>=

;::K F::K =:M @::M P>>K @>I::K= F>M BFIHINE:BK> F::MK>@>E>G =B> ;BC => OHE@>G=> O>KDB>SBG@>G S>M>EL DNGG>G DHLM>G HO>G=B>G A>>?M => HO>KA>B= HHD P>E =>@>EBCD @>SH<AM G::K F:GB>K>G HF A>M ::G;H= O:G :NMHL M> O>KDE>BG>G .ANBLP>KD>G P>KDMBC=>GLIK>B

=BG@ ;>=KBC?LO>LMB@BG@LIE::ML;>E>B= –>ML>G HI>G;::K O>KOH>K >G <:KIHH

EBG@ SBCG :EE>F::E F>MAH=>L HF A>M ::GM:E :NMHL BG => LIBML M> O>KDE>BG>G > F>MAH=> <:KIHHEBG@ BL BG MA>HKB> FBLL<AB>G P>E => D:GLKBCDLM> HIEHL

LBG@ EL BG :EE> :NMHL =B> OHHK A>M PHHG P>KDO>KD>>K PHK=>G @>;KNBDM OB>K F>GL>G S:M>G SHN=>G >K BG => LIBML S>O>GMB@ IKH<>GM FBG=>K :NMHL KBC=>G SH F>E=M => LMB<AMBG@ 'BEB>N >GMK::E HI A::K P>;LBM> ">M –E>IKH;E>>F SHN =::KF>> GB>M F>>K ;>LM::G &HL =::KO:G A>>?M =>S> MA>HK>MBL<A> HIEHL

LBG@ GH@ >>G ::GM:E ;BCDHF>G=> BGM>K>LL:GM> >??><M>G >>G FBEC:K=>G;>LI:

KBG@ HI P>@>G;HNP >G >>G @KHM> IHLBMB>O> ;BC=K:@> ::G :G=>K> F::ML<A:I

I>EBCD> IKH;E>F>G SH:EL ) >FBLLB> >G =K>B@>G=> >G>K@B>L<A::KLM>

:8IGFFC@E>)%' #G => IK:DMBCD LMNBM <:KIHHEBG@ HI O>>E IK:DMBL<A> ;>SP:K>G > F>>LM OHHK => A:G= EB@@>G=> F:GB>K HF F>=><:KIHHE>KL M> OBG=>G BL M> SH>D>G ;BGG>G A>M >B@>G ;>=KBC? G::K <HEE>@:L F>M =>S>E?=> PHHGIE::ML :M O:EM GB>M F>> :EL => <HEE>@:L O>KLIK>B= PHG>G G =:G SBCG >K GH@ => O:KB:;>E> P>KDMBC=>G >G => .0 =:@>G =B> >>G @H>=EHI>G= <:KIHHEBG@LRLM>>F BG => P>@ SBMM>G '::K HHD :E OBG=M F>G LM:=L@>GHM>G F>M =>S>E?=> P>KDMBC=>G <:KIHHEBG@ BL @>>G EHEE>MC> :EL F>G ::G A>M ;>@BG >G ::G A>M >BG=> O:G >ED> P>KD=:@ M>ED>GL >>G A:E?NNK DPBCM BL ::G A>M =HHKDKNBL>G O:G => =B<AM@>

LEB;=> LM:= O:G => >G> LM:=LPBCD G::K => :G=>K> LM:=LPBCD G HHD HF => <:KIHHEIE::ML ::G => K:G= O:G => LM:= M> ;>K>BD>G FH>M F>G >>KLM BG => LM:=L–E> KBC=>G :KIHHE>G SHN O>>E >?–<BeGM>K P>KD>G >G IE>SB>KB@>K SBCG :EL => <:KIHH

E>KL BG =>S>E?=> LMK::M SHN=>G PHG>G ">M IKH;E>>F BL :EE>>G =:M P> O::D :E GB>M >>GL P>M>G P::K => G::LM> ;NNKF:G IK><B>L P>KDM &::M LM::G => ;NNK

F:G O:G OBC? ANBS>G O>K=>KHI

(,+


 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

> D:GL BL S>>K @KHHM =:M ;BGG>G >>G LMK::E O:G MP>>AHG=>K= F>M>K B>F:G= PHHGM F>M OKBCP>E =>S>E?=> P>KD;>LM>FFBG@ '::K A>M BL M>O>>E @>OK::@= =:M B>=>K> ?HK>GL ;BC :EE> ANBS>G BG SBCG LMK::M @::M ::G;>EE>G HF G::K A>M PHHG P>KDO>KD>>K O:G => ;>PHG>KL M> BG?HKF>K>G '::K =:M AH>?M HHD GB>M F>>K > G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M GB>NP> BGLMKNF>GM>G OHHKM@>;K:<AM HF => FH;BEBM>BMLLMKHF>G @>F:DD>EBCD >G >?–<BeGM BG D::KM M> ;K>G@>G EL P> HI ':KDMIE::ML GE IK><B>L DNGG>G SB>G P>ED> MP>>=>A:G=L LINE

E>G >ED> ;>PHG>K NBM => LMK::M M> DHHI ::G;B>=M D:G >K HHD F:DD>EBCD >>G LHHKM@>EBCD LRLM>>F DHF>G P::KHI P> IK><B>L DNGG>G SB>G P::K => ;NNKM

;>PHG>KL P>KD>G G SH:EL => ':KDMIE::ML@>;KNBD>KL D>NKB@ => PBCSB@BG

@>G BG ANG OK::@ >G ::G;H= NI MH =:M> AHN=>G SH DNGG>G => @>;KNBD>KL O:G =BM MH>DHFLMB@> FH;BEBM>BMLMK:GLI:K:GMB>LRLM>>F >O>GMN>>E HHD ANG O:KB:;>E> OK::@ >G ::G;H= BG PHHG P>KDO>KD>>K :<MN:EBL>K>G '>M ;>ANEI O:G SHG LRLM>>F D:G F>G K:S>G=LG>E >G >?–<BeGM >>G F>=><:KIHHE>K OBG=>G =>LGHH=L I>K =:@ PBLL>E>G= > ILR<AHEH@BL<A> =K>FI>E BL DE>BG>K HF ;BC >>G OK>>F=> BG => :NMH M> LM:II>G :EL =>S> OK>>F=> BG =>S>E?=> LMK::M PHHGM :M L<A>IM >>G ;:G= >G ;BCDHF>G= F::ML<A:II>EBCD G>O>G>??><M O:G SHG >:LR<K:MBL<A <:KIHHEBG@LRLM>>F BL =:M A>M E>B=M MHM >>G @KHM>K> LH<B:E> <HA>LB> BG => ;NNKM G HHD => <NEMNK>E> BGM>@K:MB> PHK=M LIHGM::G ;>OHK=>K= P:GM => ;NNKF:G O:G MB>G ANBS>G O>K=>KHI A>>?M LHFL >>G :G=>K> >MGBL<A> :?DHFLM =:G PBCS>E?

N@<>88K;@KJPJK<<DFGQ<KK<E6 1B> @::M =BM LRLM>>F HIS>MM>G =:M OK::@ >G ::G;H= O:G FH;BEBM>BM @>=>M:BE

E>>K= BG D::KM ;K>G@M >G SH=H>G=> GB>M :EE>>G => P>@ HI>GM OHHK <:KIHH

EBG@ F::K M>O>GL D:GL>G ;B>=M OHHK <HFF>K<BeE> O>KOH>KL::G;B>=>KL HF –CGF:SB@> O>KOH>KLHIEHLLBG@>G ::G M> ;B>=>G ">M FBGBLM>KB> O:G 0>K

D>>K >G 1:M>KLM::M => (1 >>G P>KD@>O>KLHK@:GBL:MB> H? >>G ;NL H? M:QBHG=>KG>FBG@ SBCG OHHK => A:G= EB@@>G=> D:G=B=:M>G '::K PBC @HDD>G >KHI =:M A>M SHF::K >>G BG=BOB=N PHK=M 'BLL<AB>G PHK=M A>M P>E >>G CHG@> :F;BMB>NS> :F;M>G::K =B> BG => E:@>K> ><A>EHGL O:G 0>KD>>K >G 1:M>KLM::M P>KDM >G BG SBCG OKBC> MBC= =BM LRLM>>F ;>=>GDM >G HIS>M B> BG IE::ML O:G O>>E >G>K@B> M> LMHII>G BG A>M DEBFF>G HI => ABeK:K<ABL<A> E:==>K SBCG >G>K@B> EB>O>K ::GP>G=M HF HIEHLLBG@>G M> ;>=>GD>G >G NBM M> OH>K>G OHHK => OK::@LMNDD>G P::K ABC BG SBCG =:@>EBCDL> P>KDS::FA>=>G HI LMNBM 1:GM =:M BL FBLL<AB>G P>E A>M F>>LM ?:L<BG>K>G=> >G AHHI@>O>G=> :LI><M O:G => >:LR<K:MB> BG => G>MP>KD >G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL A>M FH@>EBCD @>PHK=>G =:M bbG F>=>P>KD>K NBM => E:@>K> ABeK:K<ABL<A> K>@BH

G>G BG SBCG >>GMC> F>>K OHHK >ED::K DKBC@M =:G SBCG @>A>E> HK@:GBL:MB> BG MPBGMB@ C::K A>>?M ;>K>BDM

(,,


) %7 ='6%8- )

> D:GL O:G LE:@>G O:G A>M BG=BOB=N ‹ H? >>G BG?HKF>>E L:F>GP>KD>G= G>M

P>KD O:G BG=BOB=N>G ‹ BL P>EEB<AM S>E?L @KHM>K 1:GM >>G ;>LM::G=> ABeK:K

<ABL<A> HK@:GBL:MB> =B> >>G <:KIHHEBG@ LRLM>>F HIS>M S:E O:G G:MNK> LG>EE>K @>G>B@= SBCG HF HHD A>M GB>NP> LRLM>>F BG >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<

MNNK M> @B>M>G F>M <HGMKHE>FB==>E>G >G BGINM O:G ;HO>G:? >G >:LR<K::M =::K>GM>@>G S:E :E O:G G:MNK> @>G>B@= SBCG HF ;BCOHHK;>>E= => @>;KNBD>KL O:G A>M LRLM>>F SbE? => =:M: M> E:M>G BGOH>K>G '::K @::M =:M =:G P>E @H>= SH OK::@M => ;NK>:N<K::M SB<A BGLMBG<MB>? :? 4HG LRLM>>F D:G MH<A :EE>>G F::K ?NG<MBHG>K>G :EL => ;NK@>KL HI @KHM> L<A::E ANG FH;BEBM>BML;>

AH>?M>L HI@>O>G 'H>M>G S> =::KMH> =:G GB>M O:G ;HO>G:? PHK=>G ::G@>

LIHHK= H? P>MM>EBCD PHK=>G O>KIEB<AM :M SBCG EH@BL<A> OK:@>G O:GNBM => ABeK:K<ABL<A> BG=H<MKBG:MB> '::K => >:LR<K::M LE::M =>S> OK:@>G HO>K B> =>GDM >K A>>?M MH<A HHD GB>F:G= =B> FBECH>G>G F>=>:NM>NKL O:G 1BDBI>

=B: O:G ;HO>G:? ::G@>LMNNK= G :EL >>G I::K @>PHG> ANBLFH>=>KL A>M OHHK >ED::K DKBC@>G HF ;BGG>G >GD>E> P>D>G MBC= F>GL>G G::K >>G P>;LBM> M> =BKB@>K>G HF A>M NBMS>G=MBC=LMBI O:G ->L:FLMK::M M> ;>iGOEH>

=>G P::KHF SHN A>M =:G GB>M ENDD>G HF F>GL>G F:LL::E G::K => <:KIHH

EBG@ P>;LBM> M> =BKB@>K>G 1:GM P:M SHN=>G F>GL>G GHN EB>O>K A>;;>G >>G NNK I>K =:@ FBG=>K BG => –E> LM::G H? ->L:FLMK::M HF A:E?S>O>G

?<K9<JK88K8C >G KN=BF>GM:BK> := AH<OHKF O:G <:KIHHE>G SB>G P> GN :E LIHGM::G HI .PBMM>K HGMLM::G ">M BL :E => GHKF::ELM> S::D O:G => P>K>E= :EL B>F:G= MPBMM>KM 1B> NBM FLM>K=:F @::M O:GFB==:@ HHD G::K A>M F:KD>MBG@<HG

@K>L BG BG=AHO>G #D SH>D >>G EB?M  G BL A>M HHD :E => GHKF::ELM> S::D O:G => P>K>E= :EL =B> EB?M O>KOHE@>GL ;BGG>G >>G A:E?NNK @>K>@>E= BL :GDSBC A>M G>MP>KD :M =:G MP>> F>GL>G L:F>GKBC=>G =B> >ED::K =::KOHHK GH@ GHHBM @>SB>G H? @>LIKHD>G A:==>G >S> >:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ @::M GH@ O>>E O>K=>K =:G => HIEHLLBG@ O:G A>M HHKLIKHGD>EBCD> BG=BOB=N>E> FH;BEBM>BMLOK::@LMNDC> 1:GM :EL ;BCDH

F>G= >??><M PHK=>G GN MP>> F>GL>G @>DHII>E= =B> G::K A>MS>E?=> <HG@K>L @::G =B> =NL =>S>E?=> BGM>K>LL> A>;;>G =B> AHH@LMP::KL<ABCGEBCD HO>KE:I

I>G=> D>GGBL F::K HHD ::GONEE>G=> D>GGBL A>;;>G ">M FH>M :E K::K EHI>G PBEE>G SBC HG=>KP>@ GB>M @::G IK:M>G HO>K A>M <HG@K>LHG=>KP>KI NL SBC SNEE>G IKH?>LLBHG>E> BG?HKF:MB> NBMPBLL>E>G >G SBC SBCG HG=>KP>@ BG ?>BM> ::G A>M G>MP>KD>G "b =:M SBCG GHN G>M => MP>> K>=>G>G ;BC NBMLM>D P::KHF F>GL>G <HG@K>LL>G ;>SH>D>G ">M MH>@:G@LD::KMC> OHHK A>M <HG

@K>L DHLM GH@ A>MS>E?=> :EE>>G A>M <HG@K>L =NNKM GN BG>>GL MP>>F::E :G=>KA:E? NNK E:G@>K

(,-


) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB((J8D<E><M8K -RLIXXMNHTIVO[EEVMRHIQIIWXIQIRWIRQIXLYRLERHIR[IVOXIR[IVH ªKIPH ZSSV XMNH« LIX KIFVYMOIPMNOI FIPSRMRKWW]WXIIQ (I REHIPIR ZER HI FYVIEYGVEXMI^MNRIIRVIGLXWXVIIOWKIZSPKZERHEXKIPHZSSVXMNHW]WXIIQ 2Y HI QIIWXI QIRWIR QIX LYR LSSJH [IVOIR MR TPEEXW ZER QIX LYR LERHIRMWLIXX[MNJIPEGLXMKSJKIPHZSSVXMNHRSKWXIIHWIIRIJ´GMtRXW]W XIIQMW&MNIIRKIPHZSSV[EEVHIFIPSRMRKWW]WXIIQ^YPPIRHIMRWTERRMR KIRTVMQEMVKIVMGLX^MNRSTLIXPIZIVIRZER[EEVHIMRTPEEXWZERSTLIX PIZIVIR ZER YVIR 3SO SR^I KI[SSRXIW ZER SVKERMWIVIR GSRXVSPIVIR OIRRMWZIVKEVIRPIVIRIRWEQIR[IVOIR^MNREJKIWXIQHSTLIXXMNHTIVOZER LERH[IVOIVW -R HI IEW]GVEXMI [SVHIR HI^I KI[SSRXIW ZIVZERKIR HSSV ZIIPIJ´GMtRXIVIQIXLSHIWHMI^MNREJKIWXIQHSTOIRRMW[IVOIVW

(,/


((

8E;<IJN<IB<E# JC@DD<IN<IB<E ><C;MFFIK@A;

-BG=L => BG=NLMKBeE> K>OHENMB> BL A>M @>;KNBD>EBCD =:M P>KDG>F>KL >>G O:LM L:E:KBL HGMO:G@>G %>GF>KD>G= BL =:M HK@:GBL:MB>L :K;>B=LDK:<AM>G BGAN

K>G M>@>G >>G O:LM ;>=K:@ I>K MBC=L>>GA>B= @>E= OHHK MBC= :M BL >>G IKBF: LRLM>>F ">M BL >>G >?Â&#x2013;<BeGM ;>EHGBG@LLRLM>>F =:M SB<A KNBF >>G >>NP A>>?M ;>P>S>G '::K A>M LM:FM P>E NBM >>G MBC= P::KBG => F>>LM> F>GL>G F>M ANG A:G=>G P>KDM>G > HNMINM I>K P>KDG>F>K O>KL<ABEM =:G GB>M SH A>>E >K@ O>>E >G MK:@> P>KDG>F>K MBEM ;BCOHHK;>>E= MB>G DBLM>G I>K NNK >G => BCO>KB@> DK:<AMI:ML>K MBEM FBLL<AB>G MPBGMB@ DBLM>G I>K NNK :M FB==>EM SB<A P>E NBM '::K A>M P>KD F>M => A:G=>G BL @KHM>G=>>EL O>KO:G@>G =HHK F:<ABG>L >G <HFINM>KL #G => ANB=B@> ><HGHFB> P>KD>G => F>>LM> F>GL>G GB>M F>>K F>M ANG A:G=>G F::K F>M ANG AHH?= K;>B=>KL SBCG D>GGBLP>KD>KL @>PHK=>G ">M HN=> ;>EHGBG@LLRLM>>F BL ><AM>K BGM:<M @>;E>O>G (H@ LM>>=L DKBC@M => HO>K@KHM> F>>K=>KA>B= O:G => P>KDG>F>KL ::G A>M >BG= O:G => F::G= @>E= OHHK MBC= ">M BL GB>M :EE>>G >>G BG@>LE>M>G @>PHHGM> >K BL F>>K ::G => A:G= '>M G:F> BG => MP>>=> A>E?M O:G => > >>NP SBCG P> O>KLE::?= @>K::DM ::G A>M O:LM> L:E:KBL 1> SBCG >K HHD :?A:GD>EBCD O:G EMA:GL =:M =>GD>G P> >G @KHHM =>>E O:G => P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM BL >K@ @>A><AM ::G A>M O:LM> F::G=L:E:KBL >G O:D;HG=>G LM::G HO>K A>M :E@>F>>G :?PBCS>G= M>@>GHO>K ;>EHGBG@LLRLM>F>G =B> AB>KO:G :?PBCD>G > OK::@ BL AH>E:G@ =BM @>E= OHHK MBC=;>EHGBG@LLRLM>>F GH@ LM:G=

AHN=M > ><HGHFB> A>>?M SB<A HGMPBDD>E= F::K A>M ;>EHGBG@LLRLM>>F BL GB>M F>>@>eOHEN>>K= > K>LNEM:M>G =B> P>KDG>F>KL ;>A:E>G =B> F>M ANG AHH?= P>KD>G DNGG>G O:G I>KLHHG MHM I>KLHHG LM>KD NBM>>GEHI>G :M FB==>EM SB<A GB>M NBM SH:EL ;BC => MK:@> >G => LG>EE> A:G=P>KD>K #G >>G HK@:GBL:MB> =B> AHH?=S:D>EBCD NBM D>GGBLP>KD>KL ;>LM::M E>O>KM => >G> P>KDG>F>K G:NP>EBCDL P::K=> ::G => HK@:GBL:MB> Â&#x2039; H? S>E?L >>G G>@:MB>O> P::K=> Â&#x2039; M>KPBCE >>G :G=>K> P>KDG>F>K FBLL<AB>G P>E >>G FBECH>G >NKH ::G P::K=> E>O>KM =HHK bbG LEBF B=>> M> HII>K>G HHK=:M HK@:GBL:MB>L @>=PHG@>G SBCG HF LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K M> DBCD>G G::K => MH>@>OH>@=> P::K=> =B> SBC E>O>K>G SNEE>G SBC :NMHF:MBL<A

(,0


) %7 ='6%8- )

HHD F>>K DBCD>G G::K => P::K=> =B> >ED> BG=BOB=N>E> P>KDG>F>K E>O>KM ">M EB@M OHHK => A:G= =:M => ;>EHGBG@LLRLM>F>G =:M I:MKHHG @::G OHE@>G K S:E >>G O>KL<ANBOBG@ HIMK>=>G O:G @>E= OHHK MBC= G::K @>E= OHHK P::K=> >S> MK>G= BL HGO>KFBC=>EBCD HF=:M => P>KDG>F>K LM>>=L FBG=>K :?A:GD>EBCD PHK=M O:G SBCG O:LM> ;::G >G SBCG O:LM> L:E:KBL #FF>KL BG => >:LR<K:MB> D:G B>=>K>>G K>E:MB>? @>F:DD>EBCD OHHK SB<AS>E? ;>@BGG>G >G P>KDG>F>K =B> O>>E P::K=> E>O>KM S:E =::KHF O:D>K =:G HHBM @>G>B@= SBCG HF >>G ;>EHGBG@ :? M> =PBG@>G OHHK => P::K=> =B> ABC E>O>KM

><C;MFFIN88I;< >G ;>EHGBG@ OHHK => P::K=> =B> P> E>O>K>G =:M BL A>>E A:K= L<AKBDD>G OHHK => F>>LM> F>GL>G '::K P::KHF >B@>GEBCD 4BCG S> LHFL ;:G@ =:M S> ANG ;::G DPBCM K:D>G 4BCG S> ;:G@ =:M S> BG ANG ANB=B@> ?NG<MB> => HK@:GBL:MB> M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G HF ANG L:E:KBL M> K><AMO::K=B@>G )? PHK=M HI @KHM> L<A::E M> P>BGB@ => OK::@ @>LM>E= "H>O>>E P::K=> E>O>K BD :M BL GB>M I>K =>–GB

MB> A>MS>E?=> :EL A>M L:E:KBL;>=K:@ P::KOHHK => ?NG<MB> HI => EHHGL<A::E LM::M >G =>>E O:G => P>KDG>F>KL E>O>KM O>>E F>>K P::K=> =:G A>M L:E:KBL >>G :G=>K =>>E O>>E FBG=>K #G O>>E HK@:GBL:MB>L ;>LM::G ?NG<MB>L =B> HHBM BG A>M E>O>G SBCG @>KH>I>G HF=:M S> GH=B@ P:K>G F::K P::KO:G => GHH=S::D BGFB==>EL :<AM>KA::E= BL 0::D ;EBCO>G S> GH@ @>KNBF> MBC= ;>LM::G HF=:M =>S> ?NG<MB>L O>K:GD>K= SBCG BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK > P>KDG>F>KL =B> =>S> ?NG<MB>L O>KONEE>G SBCG P>E;>L<AHNP= OHHKG:F>EBCD ;>SB@ F>M A>M BG LM:G= AHN=>G O:G => ?NG<MB> ">M SBCG OHHK:E =>S> ?NG<MB>L P::KBG => ;NK>:N<K:

MB> PHK=M @><K>e>K= !>D >B@>GEBCD P:GM :EL >>G EHH=@B>M>K H? @E:LS>MM>K DE::K BL F>M SBCG P>KD =:G O>KMK>DM ABC >G LMNNKM >>G ?:<MNNK :G ;EBC?M ABC GB>M GH=>EHHL KHG=A:G@>G '::K ?NG<MB>L BG >>G HK@:GBL:MB> H? A>E> :?=>EBG@>G H? <HF

IE>M> HK@:GBL:MB>L S>@@>G F::K S>E=>G =:M A>M P>KD DE::K BL :M BL >>G K><AMLMK>>DL @>OHE@ O:G A>M LRLM>>F O:G O:LM> ;:G>G F>M >>G O:LM L:E:KBL !>E= OHHK P::K=> BG IE::ML O:G @>E= OHHK MBC= A>>?M :EL HGEHLF:D>EBCD @>OHE@ =:M ?NG<MB>L =B> >>G G>@:MB>O> P::K=> HIE>O>K>G @>L<AK:IM SNEE>G PHK=>G >G =:M O:G ?NG<MB>L =B> M> P>BGB@ P::K=> HIE>O>K>G A>M L:E:KBL G::K ;>G>=>G S:E PHK=>G ;BC@>LM>E= :M DEBGDM FBLL<AB>G A>>E A:K= F::K A>M BL GB>M P>S>GEBCD :G=>KL =:G >>G DHHIF:G =B> ?:BEEB>M @::M HF=:M ABC P::K=>

EHS> LINEE>G E>O>KM 0HHK P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM EB@M =BM @>OH>EB@>K !>=NK>G=> => BG=NLMKBeE> K>OHENMB> BL BG OKBC ;K>=> F::ML<A:II>EBCD> DKBG@ A>M B=>> @>@KH>B= =:M => O:LM> ;::G >G A>M O:LM> L:E:KBL M:F>EBCD A>BEB@ SBCG ">M BL GB>M LH<B::E HF AB>K::G M> MHKG>G OBG=>G O>E>G

(-'


 %2 ( ) 6 7 ; ) 6 /) 2 7 0- 1 1) 6 ;) 6 /) 2

1::K;BC => OK::@ HG;>:GMPHHK= ;EBC?M H? A>M =:G PbE LH<B::E BL HF F>GL>G C:K>GE:G@ P>KD M> E:M>G =H>G P:M @>>G P::K=> HIE>O>KM HHK A>M :<<>GM M> O>KL<ANBO>G G::K => @>E>O>K=> P::K=> SNEE>G ;>=K>B@=> P>KDG>F>KL SB<A @::G :?OK:@>G AH> SBC BG => ANB=B@> ?NG<MB> ANG P>KDS::FA>=>G DNGG>G O>K:G=>K>G HF => HK@:GBL:MB> OHE=H>G=> P::K=> M> DNGG>G E>O>K>G HF ANG L:E:KBL M> K><AMO::K=B@>G )? SNEE>G S> :G=>K> ?NG<MB>L ;BGG>G => HK@:GBL:

MB> @::G SH>D>G P::K S> FbbK P::K=> DNGG>G E>O>K>G H? :G=>K> ?NG<MB>L ;BGG>G >>G :G=>K> HK@:GBL:MB> >LGHH=L BG >>G A>>E GB>NP ;>KH>I :EL S> BG A>M ANB=B@> ;>KH>I HGOHE=H>G=> P::K=> DNGG>G E>O>K>G :M D:G OHHK => BG=BOB=N>E> P>KDG>F>K >>G Â&#x2013;G:G<BeE> :<AM>KNBM@:G@ ;>M>D>G>G F::K =::K LM::M M>@>GHO>K =:M F>GL>G HO>K A>M :E@>F>>G F>>K E>O>GL@>END >KO:

K>G :EL SBC P>KD NBMOH>K>G =:M S> :EL SBGOHE >KO:K>G G P>KD =:M @>>G P::K=> HIE>O>KM D:G FH>BEBCD :EL SBGOHE PHK=>G >KO:K>G G=>KL @>LM>E= AH> @>ENDDB@ S:E >>G P>KDG>F>K SBCG :EL ABC >>G @H>= L:E:KBL O>K=B>GM :EL <A>? .>E>QD:F>K M>KPBCE >K :E C:K>GE:G@ @>>G >GD>E> M>E>Q F>>K BL ;BGG>G@>

DHF>G

8E;<IJN<IB<E1 ;<@EMCF<;M8EN88I;<FG;<N<IBMCF<I BC >ED> O>K:G=>KBG@ BG >>G HK@:GBL:MB> H? BG => L:F>GE>OBG@ SBCG >K BG=BOB

=N>G =B> >KHI OHHKNBM@::G >G BG=BOB=N>G =B> >KHI :<AM>KNBM@::G :M S:E GB>M :G=>KL SBCG :EL ;>EHGBG@LLRLM>F>G @::G O>KL<ANBO>G O:G @>E= OHHK MBC= G::K @>E= OHHK P::K=> ">M @>OHE@ BL >>G A>KL<ABDDBG@ O:G ?NG<MB>L >G L:E:

KBLL>G *>K L:E=H S:E >K F>>K P::K=> PHK=>G @><K>e>K= NL HHD HI <HEE><

MB>? P>KDG>F>KLGBO>:N S:E >K F>>K O>K=B>G= PHK=>G '::K HI BG=BOB=N>>E GBO>:N SNEE>G P>KDG>F>KL =B> M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G >>G BGDHF>GL=:

EBG@ M>@>FH>M SB>G G P>KDG>F>KL =B> @>>G >GD>E> P::K=> E>O>K>G SNEE>G HGMLE:@>G PHK=>G :M DEBGDM OK>L>EBCD BG@KBCI>G= F::K L<ABCG ;>=KB>@M #G A>M ANB=B@> :K;>B=LDEBF::M SBCG BFF>KL HHD :E S>>K @KHM> BGDHF>GLO>KL<ABEE>G >G O:EE>G HHD :E FBECH>G>G F>GL>G ;NBM>G => ;HHM 0HE@>GL => E::MLM> <BC?>KL O:G A>M - A>;;>G BG (>=>KE:G= FBECH>G F>GL>G >>G BGDHF>G NBM :K;>B= >G FBECH>G >>G BGDHF>G NBM >B@>G HG=>KG>FBG@ ::KM>@>GHO>K LM::G  FBECH>G F>GL>G F>M >>G ::GONEE>G=> NBMD>KBG@ #GDHF>GLLIK>B

=BG@ >G OHEE>=B@> P>KD@>E>@>GA>B= PHK=>G ;>I::E= =HHK => IHEBMB>D> D>NS>L =B> @>F::DM PHK=>G >G O>KL<ANBOBG@ G::K @>E= OHHK P::K=> A>>?M =::K G:NP>EBCDL BGOEH>= HI BC >>G @>EBCD;EBCO>G=> AH>O>>EA>B= ;:G>G PHK=>G =B> ;:G>G O>K=>>E= HG=>K => F>GL>G =B> => @KHHMLM> P::K=> DNGG>G E>O>K>G ::G => HK@:GBL:MB> (N PHK=>G => ;:G>G O>K=>>E= HG=>K F>GL>G =B> A>M ;>LM BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK I:LL>G

(-(


) %7 ='6%8- )

">M O>>E@>AHHK=> :K@NF>GM =:M >>G O:LM F::G=EHHG ;>L<A>KFBG@ ::G => SP:DD>K>G ;B>=M BL MPBC?>E:<AMB@ 1>EEB<AM SBCG >K BG => AH@>K> BGDHF>GL

<:M>@HKB> F>>K F>GL>G =B> M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G =:G BG => E:@> BGDH

F>GL<:M>@HKB>eG >G MK>G=O>KL<ANBOBG@ O:G @>E= OHHK MBC= G::K @>E= OHHK P::K=> S:E A>>E O>>E BGOEH>= A>;;>G HI => P>KDOEH>K 4HE:G@ >K >>G @>E=

OHHK MBC=LRLM>>F ;>LM::M S:E => ::G=:<AM O:G => HK@:GBL:MB> OHHKG:F>EBCD NBM@::G G::K => AH>O>>EA>B= @>E>O>K=> P>KDNK>G 1>KDG>F>KL I:LL>G SB<A =::K::G ::G EL ;BCOHHK;>>E= HI MBC= DHF>G SP::K=>K P>>@M BG => ;>HHK=>EBG@ =:G => DP:EBM>BM O:G A>M @>E>O>K=> P>KD =:G BL A>M >>G EH@BL<A @>OHE@ =:M => P>KDG>F>K F>>K SBCG ;>LM =H>M HF HI MBC= M> DHF>G =:G HF @H>= P>KD M> E>O>K>G 4H=K: => G:=KND O>KL<ANB?M O:G MBC= G::K P::K=> PHK=>G IKBDDEHDD>G F>M>>G HO>K;H=B@ 4H=K: => K>LNEM:

M>G PHK=>G @>F>M>G BG IE::ML O:G => :K;>B=LNK>G PHK=>G Â&#x2014;>QB;>E> P>KD

MBC=>G >>G O:GS>E?LIK>D>G=A>B= G>M :EL MANBLP>KD>G 1:GM SHN >>G P>KD

G>F>K =B> MP>> NNK I>K =:@ BG => Â&#x2013;E> LM::M BG =B> NK>G SHO>>E P::K=> E>O>K>G ">M SHN S>E?L P>E >>GL SH DNGG>G SBCG =:M :EL @>OHE@ O:G @>E= OHHK P::K=> => Â&#x2013;E>L O>K=PBCG>G SHG=>K =:M >K bbG >QMK: LG>EP>@ ::G@>E>@= AH>?M M> PHK=>G > O>KIEB<AM> =:@>EBCDL> D:GMHHK@:G@ BL BFF>KL OHHKG:F>EBCD >>G NBMOEH>BL>E O:G A>M @>E= OHHK MBC=IKBG<BI> 1:GM :EL => HK@:GBL:MB> P>KDG>F>KL ;>M::EM OHHK A>M ::GM:E @>E>O>K=> NK>G PBE F>G =B> NK>G HHD DNGG>G M>EE>G >G <HGMKHE>K>G #G => AH@>K> ?NG<MB>L BG => HK@:GBL:MB> SBCG F>GL>G O::D >>G Â&#x2014;BGD =>>E O:G ANG P>KDMBC= ;>SB@ F>M => ABeK:K<AB> '>M A>M O>BEB@LM>EE>G O:G => O>K

HO>K=> IE>D BG => ABeK:K<AB> H? F>M LMBC@>G BG => ABeK:K<AB> '>M A>M ;>=>G

D>G NBMOH>K>G >G <HGMKHE>K>G O:G IKH<>LL>G =B> F>M G:F> =B>G>G OHHK A>M A:G=A:O>G O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK "H>P>E >>G =>>E O:G =>S> P>KDS::FA>=>G GNMMB@ S:E SBCG DNGG>G P> HGL :?OK:@>G AH>O>>E P::K=> PHK=M @>E>O>K= BG :E =>S> NK>G >G @>E= OHHK P::K=>LRLM>>F S:E B>=>K>>G LMBFNE>K>G HF =>S> OK::@ HHD =::=P>KD>EBCD M> LM>EE>G >G HF => P>KDS::FA>=>G F>>K M> KB<AM>G HI A>M E>O>K>G O:G P::K=> '::K SHE:G@ => ;>EHGBG@ BG => IK:DMBCD :?A:G@M O:G => IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<AB> => ?NG<MB> >G => ;BC;>AHK>G=> L:E:KBLL<A::E >G A>M ::GM:E P>KDNK>G HGM;K>>DM =B> IKBDD>E >G S:E => ::G=:<AM HHD OHHK:E @>KB<AM SBCG HI A>M ;>AHN= >G H? O>KDKBC@>G O:G >>G ?NG<MB> HHK=:M HK@:GBL:MB>L SB<A LM>>=L O:D>K SNEE>G :?OK:@>G AH>O>>E P::K=> >>G ?NG<MB> HIE>O>KM BL >>G K:=B<:E> <NEMNNKO>KL<ANBOBG@ HI => P>KDOEH>K M> O>KP:<AM>G BM >??><M PHK=M GH@ >>GL O>KLM>KDM =HHK=:M HHD => P>KD

G>F>KL SB<A LM>>=L F>>K :?OK:@>G AH>O>>E P::K=> ANG ;::G A>G HIE>O>KM ">M L:E:KBL >G => LM:MNL O:G >>G ?NG<MB> SBCG GB>M E:G@>K => >GB@> LMNNK

FB==>E>G HF P>KDG>F>KL M> LMBFNE>K>G H? :? M> L<AKBDD>G

(-)


 %2 ( ) 6 7 ; ) 6 /) 2 7 0- 1 1) 6 ;) 6 /) 2

M<IFL;<I;<B<EE@J ':<ABG>L A>;;>G HG=>KAHN= GH=B@ G LMKHHF H? :G=>K> ;K:G=LMH? > ;K:G=LMH? P::K P>KDG>F>KL BG >>G HK@:GBL:MB> HI =K::B>G BL D>GGBL ">M C:FF>KEBCD> BL :EE>>G =:M => D>GGBL =B> BG HK@:GBL:MB>L PHK=M MH>@>I:LM ;BCG: :EMBC= LM>KD O>KHN=>K= BL BM BL >>G K><AMLMK>>DL @>OHE@ O:G => ABeK:K

<AB> :M ;>@BGM :E =HHK => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK BG => HG=>KPBCL >G HIE>B=BG@>GL><MHK P::K=HHK => D>GGBL NBM E>>K;H>D>G I>K =>–GBMB> :E C:K>G :<AM>KEHHIM HI => F>>LM :<MN>E> D>GGBL SB> AHH?=LMND HO>G=B>G BL => D>GGBL =B> L<AHE>G >G HIE>B=BG@>G HO>K=K:@>G O::D GH@ :?@>LM>F= HI => >BL>G O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G K BL K>E:MB>? O>>E ::G=:<AM OHHK ?>BM>GD>GGBL 1> E>K>G BGLMKN<MB>L O:G ;HO>G:? HI M> OHE@>G '::K >K BL K>E:MB>? P>BGB@ ::G=:<AM OHHK E>K>G AH> P> FH>M>G E>K>G OHHK L:F>GP>KD>G OHHK D>GGBL =>E>G >G NBMPBLL>E>G OHHK A>M O>KS:

F>E>G >G HK=>G>G O:G BG?HKF:MB> OHHK A>M <K>:MB>? SH>D>G O:G HIEHLLBG

@>G OHHK A>M HF@::G F>M >G A>M HGM=>DD>G O:G GB>NP> ANEIFB==>E>G >G => GB>NP> LEBFF>K> P>KDPBCS>G =B> =::K=HHK FH@>EBCD PHK=>G

N@AQ@AEM<<CD<<I;@>@9<<K;8EN<;<EB<E > F>>LM> D>GGBLP>KD>KL ;>@BGG>G ANG P>KD=:@ F>M A>M ::GS>MM>G O:G ANG I< >G >BG=B@>G ANG P>KD=:@ F>M A>M :?LENBM>G >KO:G :M =H>G P> :E C:K>G 1> SBCG >K O>KMKHNP= F>> @>K::DM G F>=> =::K=HHK =>GD>G P> :EE>F::E =:M P> HGL P>KDMNB@ ;>A>>KL>G '::K BL =:M P>E SH K SBCG HHD A>>E P:M (>=>KE:G=>KL =B> =>GD>G =:M S> K>=>EBCD NBML LIK>D>G M>KPBCE S> >B@>GEBCD :EE>>G F::K B>ML A:K=>K @::G IK:M>G >G (>=>K

E:G=L> PHHK=>G F>M >>G NBML :<<>GM NBMLIK>D>G > @>FB==>E=> D>GGBL

P>KD>K BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> A:GM>>KM SBCG <HFINM>K G>M SH :EL >>G ;>LMNNK=>K SBCG ENQ> :NMH F>M >>G =:LA;H:K= F>M AHG=>K= DGHIC>L ABC D:G >K IKBF: BG KBC=>G F::K @>;KNBDM G:NP>EBCDL F>>K =:G LMNNK K>F >G @:LI>=::E #GM>KG>M >G > F:BE P:K>G OHHK >>G S>E=S::FA>B= =NL F>GL>G ;HO>G => \ C::K A>;;>G MBC=>GL ANG HIE>B=BG@ GHHBM E>L @>DK>@>G BG A>M @>;KNBD >KO:G '::K HHD E:M>K A>;;>G S> HI ANG P>KD F::K S>E=>G IE:GF:MB@> ;BCL<AHEBG@ @>DK>@>G BG A>M I< @>;KNBD G SH D:G A>M @>;>N

K>G =:M => =HHKLG>>D>GGBLP>KD>KL SHG NNK I>K =:@ :<AM>K >>G <HFINM>K SBMM>G F::K O:G => F>>LM> =BG@>G =B> S> F>M =:M :II:K::M DNGG>G =H>G GH@ GHHBM @>AHHK= A>;;>G &::M LM::G =:M B>F:G= BG => HK@:GBL:MB> =:M HHBM ::G S> A>>?M NBM@>E>@= "KF :?=>EBG@>G A>;;>G O>>E ::G=:<AM OHHK E>B=>KL<A:IL<NKLNLL>G >G => HGMPBDD>EBG@ O:G F:G:@>F>GMDP:EBM>BM>G F::K A>M ;BCLIBCD>K>G O:G =B@BM:E> O::K=B@A>=>G PHK=M O>KP::KEHHL= K PHK=M GH@ LM>>=L O>>E @>E= NBM@>@>O>G ::G =NK> #. HIEHLLBG@>G M>KPBCE >K ;>M>K> >G O>>E:E @K:MBL HIEHL

(-*


) %7 ='6%8- )

LBG@>G OHHKA:G=>G SBCG > F>>LM> D>GGBLP>KD>KL @>;KNBD>G F::K >>G ?K:<MB> O:G => FH@>EBCDA>=>G =B> HI ANG <HFINM>K H? M>E>?HHG SBMM>G EL >K >K@>GL >?–<B>G<RPBGLM M> ;H>D>G O:EM =:G BL A>M P>E HI =BM M>KK>BG 1> DNGG>G ><AM O>>E F>>K =H>G BG FBG=>K MBC= F>M FBG=>K LMK>LL M>@>G E:@>K> DHLM>G EL >>G HK@:GBL:MB> :EE>>G :E A>M E::@A:G@>G=> ?KNBM SHN IENDD>G SH:EL LEBF HF@::G F>M F:BE KLL &BGD>=#G >G .PBMM>K =:G SHN SBC :E >>G ::GSB>GEBCD> DHLM>G;>LI:KBG@ DNGG>G ;>K>BD>G >G M>@>EBCD>KMBC= A::K LE:@DK:<AM O>K@KHM>G

N88IFDM<<CB@E;<I<EQF?8E;@>Q@AED<K;<G: > =B@BM:E> O::K=B@A>=>G ;BGG>G >>G HK@:GBL:MB> DNGG>G HI >>G A>>E >>G

OHN=B@> PBCS> ‹ SHG=>K DHLM>G ‹ PHK=>G O>K@KHHM =HHK M> DBCD>G AH> DBG=>

K>G ANG I< O::K=B@A>B= E>K>G %BG=>K>G SBCG SH OK>L>EBCD A:G=B@ F>M => <HFINM>K PHK=M O::D @>S>@= 4> E>K>G O>>E LG>EE>K '::K =:M BL GB>M P::K >G DBG= E>>KM GB>M LG>EE>K F::K >>G DBG= E>>KM HI >>G A>>E :G=>K> F:GB>K ">M F>>LM> P:M DBG=>K>G O:G <HFINM>KL >G O:G BGM>KG>M P>M>G A>;;>G S> O:G :G=>K> DBG=>K>G @>E>>K= %BG=>K>G E>K>G OHHKG:F>EBCD O:G >ED::K 0:G=::@ LI>>EM ::G ;BC FF: G FHK@>G LI>>EM FF: ;BC ->F 4> SBMM>G L:F>G :<AM>K >>G <HFINM>K >G O>KM>EE>G >ED::K => MKN<L >G => MBIL =B> S> D>GG>G >E:G@KBCD =::K;BC BL => BG?HKF>E> L>MMBG@ > D>GGBLNBMPBLL>EBG@ @::M E:G@L >>G ABeK:K<AB>EHS> P>@ bG DBG= P>>M GB>M SH @>D O>>E F::K :E =B> DBG=>K>G L:F>G OHKF>G >>G SP>KF F>M >>G >GHKF> <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> %BG=>K>G SBCG DE>BG> >:LR<K::MC>L BG => =HI EL S> B>MLC> HN=>K SBCG SH>D>G S> => HGEBG>G>MP>K

D>G HI EL S> B>ML PBEE>G P>M>G LM>EE>G S> ANG OK::@ HGEBG> 4> =>E>G ANG D>GGBL F>M AHG=>K=>G ;>D>G=>G >G HG;>D>G=>G 4> @>O>G >G S> G>F>G )K@:GBL:MB>L DNGG>G A>>E O>>E E>K>G O:G => F:GB>K P::KHI DBG=>K>G ANG =B@BM:E> O::K=B@A>=>G O>KP>KO>G ?LM:II>G O:G A>M DE:LLB>D> ABeK:K

<ABL<A> E>>KFH=>E BL >>G S>>K @H>=DHI> F>MAH=> HF A>>E O>>E >?–<B>G<R M> PBGG>G )F M> E>K>G A>M P>KD ;>M>K M> HK@:GBL>K>G A>; C> @>>G <HGLNEM:GML GH=B@ > D>GGBL BL :E BG ANBL F::K PHK=M GB>M @>=>>E= )F=:M A>M BG => DE:LLB>D> ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK GB>M GHKF::E BL :EL F>GL>G =P:KL =HHK => HK@:GBL:MB> D>GGBL F>M >ED::K =>E>G -MN=>GM>G =B> O>KL BG =B>GLM SBCG @>DH

F>G ;BC >>G HK@:GBL:MB> ‹ H? S>E?L LM:@B:BKL ‹ A>;;>G O::D O>KL> D>GGBL =B> A>>E K>E>O:GM BL OHHK => MHI O:G => HK@:GBL:MB> '::K F>M A>G PHK=M GB>M @>IK::M P:GM SBC SBCG F::K LM:@B:BKL ">M ABeK:K<ABL<A> =>GD>G BG @KHM> EH@@> HK@:GBL:MB>L BL M> =NNK BL GB>M >??><MB>? @>GH>@ >G D:G GHHBM E:G@ LM:G=AHN=>G #G => >:LR<K:MB> E>O>G P> O:G A>M =>E>G O:G D>GGBL G =:M BL A>M HF@>D>>K=> O:G P:M => ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> =H>M

(-+


 %2 ( ) 6 7 ; ) 6 /) 2 7 0- 1 1) 6 ;) 6 /) 2

JC@DD<IN<IB<E@JE@<KQFDF<@C@AB -EBFF>K P>KD>G BL GB>M SH FH>BEBCD -EBFF>K P>KD>G PHK=M O::D M>@>G@>

AHN=>G =HHK => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK >G A>>E A>KD>G;::K OHHK;>>E= O:G ;>E>FF>KBG@>G =B> >>G ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> HIP>KIM M>@>G A>M =>E>G O:G D>GGBL BL A>M LH?MP:K>LRG=KHHF #G O>>E HK@:GBL:MB>L BL A>M O>K;H

=>G HF LH?MP:K> M> =HPGEH:=>G O:G BGM>KG>M :M BL >>G @KHM> @>FBLM> D:GL ::K=HHK A>;;>G F>GL>G MANBL DK:<AMB@>K ANEIFB==>E>G M>K ;>L<ABDDBG@ ‹ =B> F>>LM:E HHD GH@ >>GL @K:MBL SBCG ‹ =:G => O::D I>I>K=NK> MHHEL P::K F>G GHH=@>=PHG@>G ;BGG>G => D:GMHHKFNK>G F>> FH>M P>KD>G >G :G=>K> MRIBL<A> ;NK>:N<K:MBL<A> ;>E>FF>KBG@ ;BC A>M D>GGBL =>E>G BL A>M O:EL> >B@>G MBC=IKBG<BI> :M HGMLM::M :EL ::G >G FF: MB>G C::K E:M>K <HEE>@:L SBCG @>PHK=>G FF: SB>M =:M ::G >K@ BG>?–<BeGM F>M SBCG )NMEHHD HF@::M (>M :EL OKH>@>K BG => MB>G>KD:F>K @::G S> L:F>G :<AM>K ::GL I< SBMM>G P:GM FF: PBE A>F >>G I::K MKN<C>L E>K>G AH> A>M O>>E A:G=B@>K D:G '::K => L>MMBG@ O:G => D>GGBLHO>K=K:<AM BL GB>M E:G@>K ABe

K:K<AB>EHHL P:GM GbM :EL ::G A>M ;BCG: ;>@BGM M> ;>@KBCI>G DHFM => :?=>

EBG@LF:G:@>K OHHK;BC@>EHI>G >G F::GM ABC A>M MP>>M:E HF P>>K LG>E ::G A>M P>KD M> @::G G OH>@M =::K GH@ ::G MH> :M @>LI>>E F>M C> )NMEHHD =H> C> F::K BG C> >B@>G MBC=  >G OHHK O>E>G A>KD>G;::K M:?>K>>EMC> BG => ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> FF: DKBC@M GB>M >>GL => D:GL HF NBM M> E>@@>G =:M :EL SBC GN >>G NNK ;>LM>>=M ::G A>M =>E>G O:G A::K D>GGBL F>M ::G ::G =:G OHHKM::G >ED> =:@ >>G A:E?NNK >QMK: MBC= PBGM HF P::K=> M> E>O>K>G ::G => HK@:GBL:MB> > :?=>EBG@LF:G:@>K A>>?M @>>G MBC= HF =::K

G::K M> ENBLM>K>G 1:GM MBC= BL @>E= S>@M ABC :EOHK>GL LG>E =HHK M> EHI>G G::K => OHE@>G=> F>=>P>KD>K =B> ABC FH>M <HGMKHE>K>G H? =B> P>E F>M SBCG P>KD ;>SB@ BL 4BCG OHEP:LL>G>G GH@ P>E BG LM::M HF HI =>S>E?=> F:GB>K D>GGBL M> =>E>G :EL DBG=>K>G ">;;>G S> GB>M >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK GH=B@ HF M> DNGG>G P>KD>G (>> OHEP:LL>G>G SBCG GH@ LM>>=L IKBF: BG LM::M HF BG >>G ABeK:K<AB>EHS> L>MMBG@ M> ?NG<MBHG>K>G :M =H>G S> ;BCOHHK;>>E= BG @>SBG

G>G ?:FBEB>L OKB>G=>G@KH>I>G OKBCPBEEB@>KLIKHC><M>G >G O>K>GB@BG@>G #G :E =>S> @KH>I>G PHK=>G @><HFIEB<>>K=> M:D>G OHE;K:<AM =HHK OHEP:LL>G>G =B> BG?HKF>>E L:F>GP>KD>G

;<JK8E;88I;BEFGA<JFG?<K;8J?9F8I; M8E;<@E=FID8K@<J8D<EC<M@E> > BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M AHG=>K=>G GB>NP> MHHEL OHHKM@>;K:<AM P::KF>> P> ;>M>K F:DD>EBCD>K E>ND>K >G LG>EE>K DNGG>G P>KD>G !>>G BG@>PBDD>E=> H? =NK> :II:K:M>G F::K @>PHHG LM:G=::K=DGHIC>L HI A>M =:LA;H:K= O:G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ > MHHEL SBCG :E @KHM>G=>>EL ::G

P>SB@ BG => <HFINM>KL =B> BG HK@:GBL:MB>L HI >ED> D:GMHHKP>KDIE>D LM::G )? S> SBCG F>M =B>S>E?=> <HFINM>K ;BGG>G >>G FBGNNM @K:MBL HI M> A:E>G

(-,


) %7 ='6%8- )

O:G BGM>KG>M '::K =B> DGHIC>L PHK=>G GH@ F::K FHG=C>LF::M @>;KNBDM BG HK@:GBL:MB>L ">M K>@NEB>K> HG=>KPBCL L<AB>M =K:LMBL<A M>DHKM BG A>M E>K>G ;>=B>G>G O:G =B> LM:G=::K=DGHIC>L )HD => BGM>KG> HIE>B=BG@>G ;BGG>G HK@:GBL:MB>L A>;;>G A>M HGMPBDD>E>G O:G =B@BM:E> O::K=B@A>=>G L<AKHF>

EBCD O>KP::KEHHL= > HIEHLLBG@ EB@M OHHK A>M HIK:I>G 0HHK B>=>K> HK@:GBL:MB> EB@@>G >K KNBFL<AHHML FH@>EBCDA>=>G HF => >?–<B>G<R >G => <HG<NKK>GMB>IHLBMB> ::GSB>GEBCD M> O>K;>M>K>G =HHK F>>K @>;KNBD M> F:D>G O:G => HG;>GNMM> D>GGBL =B> K>>=L BG >G KHG= => HK@:GB

L:MB> ::GP>SB@ BL ::K SBCG ;BCSHG=>K P>BGB@ BGO>LM>KBG@>G OHHK GH=B@ 1:M LE><AML GH=B@ BL BL >>G >:LR<K:MBL<A> AHN=BG@ ">M ;>L>? =:M A>M E>O>K>G O:G P::K=> => bGB@> P>@ BL HF => <HGMBGNiM>BM O:G => HK@:GBL:MB> M> P::K;HK

@>G 1:M HHD GH=B@ BL F>>K ;>PNLMPHK=BG@ O:G AH> => ABeK:K<ABL<A> LMKN<

MNNK => OHHKNBM@:G@ ;>E>FF>KM >G O>KOHE@>GL => FH>= HF => ABeK:K<AB

L<A> K>@>EL >G IKH<>=NK>L M> E:M>G OB>K>G 'BG=>K ;NK>:N<K:MB> >G F>>K >:LR<K:MB>

(--


?F<ELM<I;<I6 NNN%<8JP:I8K@<%EC&?F<M<I;<I


K?<D<JJ8><@J9<C8E>I@AB<I;8EK?<D<JJ<E><I )I =>S> E::MLM> I:@BG: MK>? C> => >:LR<K:MBL<A> F>GBG@>G >G K><>GLB>L O:G F>GL>G =B> >K P:M O:G FH@>G OBG=>G G:F>EBCD =B> O:G => E>S>KL >G @>;KNBD>KL O:G $>:LR<K:MB> 0:G=::@ $>:LR<K:MB> NBME>S>G O:G K>LHNK<>K>K >G ::GK:=>K OHHK >B@>GEBCD B>=>K>>G  Š <GGJ LGE?GME9F :LR<K:MB> FH>M @>E>S>G PHK=>G Š <GGJ AFL=?J9LA=;G9;@ &>>LM E>DD>K P>@ '::K A:= >K B>ML F>>K O:G O>KP:<AM HF >>KEBCD M> SBCG (B>M

M>FBG A>>?M A>M FBCG @>>LM @>OH>= >G O>KKBCDM  Š <GGJ KACCG?=JC=E9 ">E=>K >G ;>@KBCI>EBCD @>L<AK>O>G F:M>KB> BL BGM>K>LL:GM OHHK F:G:@>KL F:K

D>M>>KL HO>KA>B= >G HG=>KPBCL Š <GGJ D=P@MH= #D OBG= =:M $>:LR<K:MB> O>KIEB<AM> E>>LOH>K HI L<AHHE FH>M PHK=>G P:GM P::K D:G C> ;>M>K ;>@BGG>G Š <GGJ .A9F7E9 #GM>K>LL:GM ;H>D =:M :LR<K:MB> O:G K>LHNK<>K>K HO>K => @>G>K:MB> =B> OHHK

;BC ;NK>:N<K:MB> @::M Š <GGJ 9K;@9EAF== :LR<K:MB> BL >>G OEHM E>>L;::K BGLIBK>K>G= ;H>D F>M LI>>EL> @>=:<AM>G HO>K >>G :G=>K> FH@>EBCD> BGKB<AMBG@ O:G => F::ML<A:IIBC Š <GGJ :MJLGF:9JLABF :LR<K:MB> ::G A>M E>S>G ;>G HHD ;>SB@ MH> M> I:LL>G P:GM A>M @>>?M O>>E >G>K

@B> >G EHE  Š <GGJ KFEGJ:= :LR<K:MB> ‹ GH@ F::K >>G I::K ;E:=SBC=>G @>E>S>G F::K => BGLIBK:MB> PHK=M I>K PHHK= @>E>O>K= ‹ F>>K E>B=M MHM HO>K=HLBL Š <GGJ KGMD=KL@=J :LR<K:MB> BL >>G O>K:=>FBG@ >G D:G E>B=>G MHM F>>K ><AMA>B= >G @>OH>E >G FBG=>K I:IB>K  Š <GGJ 9N=B: $>:LR<K:MB> ::G A>M E>S>G >GB>NP= AH> =BM ;BGG>G HGS> HK@:GBL:MB> D:G P>KD>G > :GMPHHK=>G SBCG >K => F>GL>G SBCG >K (N S> O>K;BG=>G  Š <GGJ N9FE99F=F $>:LR<K:MB> NBM P:M >>G :;LHENM> MHII>K Š <GGJ -=J?=%GC $> A>;M :LR<K:MB> OHEE>=B@ NBM@>E>S>G ">; CBC HHD >>G F>GBG@ >>G OHHK;>>E= >>G B=>> >>G ::GONEEBG@ H? >>G HIF>KDBG@ HO>K => :LR<K:MB> –EHLH–> 0:LM P>E 0HE@ => @>LIK>DD>G >G F>GBG@>G HO>K :LR<K:MB> HI MPBMM>K OB: $>:LR<K:MB> >G E::M CHNP F>LL:@> AHK>G


16:41

Pagina 1

Stel het doel centraal en niet de ‘regeltjes om de regeltjes’

De easycratie is een netwerk van professionals, dat naast de traditionele bureaucratieën een steeds machtiger en invloedrijker bolwerk wordt. En dat uiteindelijk zelfs de bestaande bureaucratie zal dwingen ook easycratisch te worden.

Easycratie roept op tot een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die dwars door bestaande organisatiestructuren heen gaat. Het laat zien hoe je samen met andere bevlogen professionals het verschil kunt maken, ongeacht je plaats in de traditionele hiërarchie. Je hoeft niet eerst CEO of minister-president te worden om dingen te kunnen verbeteren. Je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste spelregels kent. Want van boven naar beneden werkt anders dan van beneden naar boven.

“Inspirerend” “Geweldig boek” “Baanbrekend” “Opgewarmd prutje van overbekende boeken” “Vlot geschreven, zeer leesbaar” “Erger dan koffie voor het slapen” “Per direct uitdelen op alle hogescholen en universiteiten” “Je leest het zo uit en bent toch een leven rijker”

2e oplage met een voorwoord van Frans Roemen en een extra case op pagina 141!

978 90 5261 702 2 801

EASYCRATIE

Martijn Aslander geeft lezingen over onderwerpen als de netwerksamenleving, web 2.0, het slim delen van kennis, collectieve intelligentie en zwermen; dé ingrediënten van de easycratie. Erwin Witteveen is een journalist/publicist die met humor en diepgang ingewikkelde zaken in heldere taal opschrijft. Hij schrijft voor vakbladen op het gebied van marketing en management.

Aslander & Witteveen

In grote, logge organisaties heerst vaak een verstikkende bureaucratie, die het onmogelijk maakt om de grote vraagstukken op te lossen. Er zijn genoeg mensen die de oplossingen hebben, maar zij worden nog al te vaak belemmerd door regels, hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking. Dat moet en kan anders: vervang de bureaucratie door de easycratie!

Martijn Aslander Erwin Witteveen

DE TOEKOMST VAN WERKEN EN ORGANISEREN

04-10-2010

EASYCRATIE

Omslag Easycratie 2e oplage

Ebook-Easycratie  
Ebook-Easycratie  

Martijn Aslander Erwin Witteveen D E TO E K O M S T VA N W E R K E N E N O R G A N IS E R E N...

Advertisement