Page 1

Elena G贸rriz (EFIMED/CTFC)

Serveis ecosist猫mics dels boscos i gesti贸 multifuncional Reptes des de la perspectiva econ貌mica


Guió  Multifuncionalitat (vs. Gestió segregativa)  Multifuncionalitat & SE  Demanda conjunta de SE  Oferta conjunta de SE  Exemple del pi blanc  Sinèrgies i incompatibilitats  Conclusions

2

20.8.2004


Multifuncionalitat dels boscos Els boscos són proveedors de béns i serveis als humans → són potencialment ”multifuncionals” per naturalesa: ofereixen un portfoli de SE dels que ens podem beneficiar Els humans necessitem/utilitzem aquestos béns i serveis de forma conjunta o separada Ex: excursionisme 1) ús recreatiu (paisatge), 2) avistament d’animals, 3) prevenció (salut)

3

20.8.2004


Multifuncionalitat: vista des de la demanda o des de la oferta? L’ús dels SE del bosc per persones diferents al seu gestor implica diferents objectius →preferències →prioritats en gestió i percepció de multifuncionalitat

Excursionista: 1) ús recreatiu (paisatge), 2) avistament d’animals, 3) bolets, 4) esport... Gestor forestal privat: 1) fusta, 2) llenya, 3) caça, bolets, espàrrecs... Font: UN-REDD Programme

4

20.8.2004


Multifuncionalitat dels boscos Gestió dels boscos:

INTEGRAL project

INTEGRAL project

segregativa ↔ multifuncional

MULTIFUNCIONALITAT: criteri de gestió en la priorització dels usos del bosc on la perspectiva integradora domina sobre l’aïllament dels usos

5

20.8.2004


(multi-)funcions → (multi-)ES  Capacitat > fluxos > demanda (ús o requeriment) Acció 1 → canvis (elements + estructures → processos) → ↑ESA + ↓ESB + ~ESC Acció 2 → canvis → ↑ESA + ~ESB + ↑ESC Wpropietari = f(ESA )

Font: Fisher et al (2008)

Wvisitant = f(ESA,ESB )

6

20.8.2004


Multifuncionalitat dels boscos

Segregativa

Quina és la òptima? Quina és la combinació que proveeix més eficientment SEs? Com es reparteixen?

7

Multifuncional

20.8.2004


És la multifuncionalitat la panacea? És eficient gestionar multifuncionalment? → ACB(multifuncional) > ACB(segregatiu) > 0? És competitiva la gestió multifuncional al mercat global? Febleses de la gestió segregativa: “forests sense tocar” vs “plantacions intensives” →“leakage effect” = conserva aquí vs explota als tròpics/boreal → “not in my backyard” = percepció distorsionada dels productes del bosc → alternatives al món rural: conserva aquí = limita decisions dels gestors

8

20.8.2004


La societat demanda multifuncionalitat? Quin és el mix de SE dels boscos que demanda la societat? (La gestió dels ecologistes? La dels tècnics forestals? La del mercat? La dels ciutadans rurals? La dels usuaris?)

 Repte 1: agregar-la  Repte 2: demanda conjunta de SE és dinàmica!  Repte 2: demanda conjunta pot diferir de la provisió  Repte 3: diferència entre “potencial” (SE intermedis i finals) i “ús/benefici” executat > problema: indicadors biològics (proxis?) vs benefici > problema del comptabilitat doble

9

20.8.2004


Combinant demanda de SE amb i sense mercat Principi de precauci贸

Demanda de bens amb i sense mercat

multifuncionalitat Instruments pol铆tics(??)

Font: Fisher et al (2008)

10

20.8.2004


Oferta: funcions de producció i fronteres de possibilitat de producció Donats dos SE (un privat/amb mercat i

Amb tres SE

d’altre públic)

Font: Robert (2013)

11

Font: Heal et al (2001)

20.8.2004


Capacitat de decisió sobre la provisió de SE del propietari forestal

Balanç <0

12

No té comprador

incendis

erosió

Espècies en perill

20.8.2004


Canviar d’objectius de gestió cap a multifuncional SQ: Productiu únicament o Passiu → balanç B

Canvi 1 → motivació intrínseca

Font: Gorriz et al (2014)

13

Canvi 2: → balanç >B → motivació intrínseca → balanç <B → motivació exògena

20.8.2004


Estudi dels SE del pi blanc a Catalunya Production Possibility Frontier 7

Costos de provisió, basats Escenaris de gestió enfocada a la provisió de SE

biodiversity (nr tree spp)

en experts, i ORGEST 

Passive

6

Timber Biodiversity

5

Fire prevention 4 3

-20 €

2

+43 €

1

-62 €

0 0

14

50

100 wood (m3)

150

200

Costos de provisió: Górriz et al (2016)


Podríem passar-ho a 3D = 3ES?

Manquen dades 

biodiversity

Estudi dels SE del pi blanc a Catalunya Production Possibility Frontier 7 6 5 4

Passive

3

Timber Biodiversity

2

Fire prevention

1 0 0

50

100

150

200 wood (m3)

15


Estudi dels SE del pi blanc a Catalunya 

Podríem passar-ho a 3D = 3ES?

Manquen dades

Però podríem contrastar amb

Production Possibility Frontier 7

418 €

6

dades de demanda!

5 4

Passive

3

Timber

biodiversity

Demanda SE: Varela et al (en revisió)

Biodiversity 2

Fire prevention

286 €

1 0 0

50

100

150

200 wood (m3)

Relació marginal de substitució 1:1,4

16


Accions de gestió forestal i conseqüències als SE

Font: Bennet et al (2009)

17

20.8.2004


Reptes / incompatibilitats entre SE forestals  Producció de fusta ↔ mantenir espècies (Biodiv)  Fusta ↔ estella/biomassa (Provisió)  “Bosc net” (Prev. incendis) ↔ Matolls (Biodiv)  Ús recreatiu ↔ cicle d’alguns animals (Biodiv)  Ús recreatiu ↔ erosió  Recollida de bolets (Ús recr) ↔ caça (Ús recr)  CO2 segrest (Regul) ↔ Aigua verda (regul)

18

20.8.2004


Reptes / sinèrgies entre SE forestals  Fusta (Provisió) & “bosc net” (prev. incendis)  Pastures (Provisió) & “bosc net” (prev. incendis)  “Bosc net” (Prev. incendis) & biomassa (Provisió)  “Bosc net” (Prev. incendis) & Ús recreatiu  Fusta/aclarides & bolets (Recr/Provis)  General: manca informació de sinèrgies i incompatibilitats entre SE

19

20.8.2004


Solució? Optimització Models de gestió basats en una combinació de maximitzar diferents SE (gestió multi-propòsit) Max. W = Max. (fusta + biomassa + CO2 seg + H2O + recr + bolet + caça + erosió + spp.perill...) S.a. Fusta = f (densitat,spp,X...) CO2 seq = f (H2O, spp, Y...) Bolet = f (spp,ppció,densitat...) Recr = f (dist urb,accés,paisatge...) Spp.perill = f (accés,spp,mosaic...) s.a. ACB: Beneficis/Ingresos ≥ Despeses

20

20.8.2004


Conclusions  Pros & contras de gestió multifuncional ↔ segregativa  Combinació òptima de SE?  → Quins instruments de gobernança per fomentarho?  Necessitat d’experts en ecologia, silvicultura, economia per:  Fronteres possibilitats de producció  Coves d’indiferència social i dels gestors (C.oport.)

21

20.8.2004


GrĂ cies! elena.gorriz@efi.int elena.gorriz@ctfc.es

22

20.8.2004

Elena gorriz se2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you