Page 1

X Jornada CREAF SCB ICHN

Els ecosistemes metropolitans davant del canvi global

El paper de la Infraestructura Verda als territoris metropolitans europeus Carles Castell Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial Àrea de Territori i Sostenibilitat Diputació de Barcelona


Què és la Infraestructura Verda? COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL, AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU I AL COMITÈ DE LES REGIONS (6.5.2013) Infraestructura verda: millora del capital natural d’Europa

Infraestructura verda: una xarxa de zones naturals i seminaturals i d’altres elements ambientals, planificada de

forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics. Incorpora espais verds (o blaus en el cas dels ecosistemes aquàtics) i altres elements físics d’espais terrestres (incloses les zones costaneres)

i

marines.

En

els

espais

terrestres,

la

infraestructura verda és present en els entorns rurals i urbans.


Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins al 2020: la nostra assegurança de vida i capital natural (3.5.2011)

Objectiu principal per al 2020 Aturar el 2020 la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels serveis ecosistèmics de la Unió Europea, i restaurar-los en la mesura possible, incrementant al mateix temps la contribució de la UE a la lluita contra la pèrdua de biodiversitat mundial.

Objectiu 2 Manteniment i millora d’ecosistemes i serveis ecosistèmics no més tard del 2020 mitjançant la creació d’infraestructures verdes i la restauració de, al menys, el 15 % dels ecosistemes degradats.


Què són els serveis ecosistèmics

“Els serveis ecosistèmics són les contribucions directes o indirectes dels ecosistemes pel benestar humà” (TEEB 2010).


Estratègia europea • Fomentar les infraestructures verdes en els principals àmbits polítics de la UE: agricultura, silvicultura, naturalesa, aigua, mar i pesca, política regional i de cohesió, mitigació del canvi climàtic i adaptació, transport, energia, prevenció de catàstrofes i usos del sòl. La Comissió desenvoluparà, d’aquí a finals de 2013, una sèrie de directrius destinades a demostrar com es poden integrar les infraestructures verdes en l’aplicació d’aquestes polítiques de 2014 a 2020. • Facilitar l’accés al finançament destinat a projectes d’infraestructura verda: en col·laboració amb el BEI, la Comissió crearà, d’aquí a 2014, un mecanisme de finançament de la UE que recolzi aquest tipus de projectes. • Millorar la investigació i les dades, consolidar la base de coneixements i fomentar les tecnologies innovadores de recolzament a les infraestructures verdes. • Recolzament a projectes d’infraestructura verda a escala de la UE: la Comissió durà a terme, d’aquí a finals de 2015, un estudi per avaluar les possibilitats de desenvolupar una xarxa d’infraestructures verdes a escala de la UE.


Què és ? El SITxell és un sistema

d’anàlisi territorial, a escala 1:50.000, que permet estudiar i avaluar els espais lliures de la província de Barcelona a partir de la

valoració de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques


Principis identificatius del projecte  Parteix

de la visió del “territori com un sistema” i analitza el paper i valors de TOTS els espais lliures

 Es

desenvolupa en col·laboració amb els principals grups d’experts en cada matèria per obtenir informació rigorosa i actualitzada

 Ofereix

una informació cartogràfica no tan sols descriptiva sinó també valorativa

 Dissemina

el coneixement tant entre les administracions com entre els sectors interessats


Col·laboradors externs

Unitat de Geodinàmica Externa i d'Hidrogeologia

Universitats i centres de recerca Entitats naturalistes

Empreses i organitzacions

Administracions públiques


Estructura del projecte Experts de les Universitats, Centres de Recerca i empreses

Tècnics DIBA especialistes en SIG i anàlisi territorial

Servidor de mapes i dades per Internet (universal, gratuït)

Estructura central de SIG per oferir informació territorial sobre els espais lliures

Comunicació i sensibilització

Suport tècnic als municipis

Estratègia per a la Xarxa de Parcs Treball conjunt amb la Generalitat en planejament territorial Influència sobre les polítiques de l’Estat i la UE


Ocells de Catalunya a l’hivern


Model de connectivitat funcional


Grans canvis de cobertes a la RMB (1956-2006)

44 % del territori Aforestaci贸 (12%) Deforestaci贸 (9%) Abandonament agr铆cola (9%) Urbanitzaci贸 (14%)


LĂ­nies i escales de treball


. 22% of the Barcelona Province . 48% of the Barcelona Metropolitan Region


Sistema d’espais oberts


www.sitxell.eu

Contacte: info@sitxell.eu

El paper de la infraestructura verda als territoris metropolitans europeus, Carles Castell  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you