Page 1

Inventari de Boscos Singulars de Catalunya Una nova eina per la millora de la gestió

Marc Gràcia Novembre ‘11


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Origen del Projecte Com s’origina? Treball conjunt entre CREAF i tècnics de la Direcció General del Medi Natural des de la fase de definició del projecte Que l’origina? Necessitat de referents per a la millora de la gestió: conèixer els millors boscos.

1/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

Esquema de la Presentació

2/25

1. Que busquem? 2. Com ho busquem? 3. Com es valora? 4. Com es pot fer servir? 5. Com s’han de gestionar?


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

1. Que busquem? Bosc Singular És un bosc que te un valor superior a la mitjana de boscos de la seva zona i que si es perdés aquest valor trigaríem molt de temps en tornar-lo a recuperar.

3/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

1. Que busquem? Característiques Bosc Singular * Lligat a l’edat *Te un caràcter relatiu *Considera tots els valors del bosc * Ha de ser quantificable, fàcil d’obtenir al camp i comparable

4/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

1. Que busquem?

5/25

Singularitat: valor concret que se li pot assignar a un bosc i que ve definit per un conjunt d’indicadors concrets, quantificables i amb una interpretació clara


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

1. Que busquem?

6/25

Procés definició singularitat * Procés participatiu * Identificació indicadors. *Definició de llindars


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

1. Que busquem? Proporció de bosc d’interior al voltant

7/25 Fauna ben representada

Riquesa d’espècies arbòries

Diversitat elevada

Riquesa d’espècies arbustives de sotabosc Diàmetre màxim dels Peus morts a terra Diàmetre màxim dels Peus morts en peu

Espècies amb requeriments d’hàbitat específics

Diàmetre màxim dels Peus decadents Diversitat estructural

Nombre de classes diamètriques Diàmetre normal màxim

Complexitat demogràfica

Presència de regeneració de l’espècie principal

Complexitat de procesos

Riquesa d’espècies amb regeneració Presència de clarianes de peus morts

Devesa

Densitat de peus < 200 Percentatge àrea basal de peus vius singulars > 80%

Bosc catedral

Volum amb escorça del peu més gran Volum amb escorça dels peus vius de qualitat

Arbres pare de qualitat

Diàmetre màxim dels peus de qualitat Riquesa espècies Diàmetre màxim dels peus vius de qualsevol espècie

Bosc model de gestió sostenible


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

1. Que busquem? Característiques del sistema de singularitats • Ens defineix de manera molt concreta d’on ve el valor del bosc i quins elements el donen. • Sistema complex que inclou aspectes molt diferents * Estructura jeràrquica que permet apreciar les relacions entre singularitats.

8/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

2. Com ho busquem?

Reconeixe.

Cerca

Recopilació de propostes Informació Ortoimatges bibliogràfica

Inventaris forestals

9/25

Propostes

Agents locals Processos participatius

Assignació de candidats

Candidats

Reconeixement a gabinet

Fotointerpreta ts

Reconeixement a camp

Visitats

Reconeixement a escala de rodal Reconeixement a escala de parcel·la


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

3. Com es valora? Grau de Singularitat És el temps que hauria de passar per a que el 5% de les parcel·les del inventari superin el valor de les variables que defineixen aquella singularitat.

10/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

3. Com es valora?

11/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

12/25

3. Com es valora?

80 anys

40 anys

140 anys


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

3. Com es valora?

Característiques del Grau de Singularitat * Permet comparar singularitats diferents. * Dona un valor que és fàcil d’interpretar. * Permet prioritzar boscos.

13/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

3. Com es valora?

14/25

És el mateix que la edat del bosc? * L’edat és una dada que no tenim. * L’edat del bosc és difícil de calcular. *Prioritza com és el bosc més que la seva historia.


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

4. Com es pot fer servir? * Informaci贸 que no tenim a la resta dels boscos. * Resoldre conflictes * Referents de gesti贸.

15/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

4. Com es pot fer servir?

16/25

Producció * Variació de la producció en volum i en valor per sobre de les grandàries que normalment trobem a Catalunya * Efecte a llarg termini de la gestió i, en concret, de gestions que són particulars de casa nostra


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

4. Com es pot fer servir? Maduresa * Importància per a la dinàmica del bosc d’elements de maduresa que son poc freqüents * Interès d’aquets elements en boscos gestionats

17/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

4. Com es pot fer servir? Biodiversitat * Conèixer el paper dels diferents elements del bosc en la conservació de la diversitat * Conèixer el paper de la diversitat en la dinàmica i producció del bosc. * Resoldre antagonisme producció/conservació

18/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

19/25

4. Com es pot fer servir?

Ús social * Millorar la relació i el coneixement que la societat té del bosc


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

5. Com s’han de gestionar?

20/25

Mantenir la singularitat. Mesures per aprofitar tot el potencial d’aquests boscos * Identificació * Estudi * Visites tècniques * Difusió (respectar l’interès dels propietaris i evitar problemes de freqüentació)


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

5. Com s’han de gestionar?

21/25

Producció * Un bosc singular productiu hauria de mantenir el tipus d’aprofitament que l’ha portat a ser un referent.


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

5. Com sâ&#x20AC;&#x2122;han de gestionar?

22/25

Maduresa * Bosc madur: no sâ&#x20AC;&#x2122;hauria de tallar. * Bosc amb elements de maduresa: mantenir aquests components.


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

5. Com sâ&#x20AC;&#x2122;han de gestionar?

23/25

Biodiversitat * Preservar els elements que li han donat valor.


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

5. Com sâ&#x20AC;&#x2122;han de gestionar?

Ă&#x161;s social * aprofitar el seu atractiu per crear lligams entre la gent i el bosc.

24/25


Inventari de Boscos Singulars de Catalunya

25/25

GrĂ cies a tots!

2011 creaf gracia