Page 1

Üëç Ñ ÎõÚþð±ëßí

Õþ×Ü ±_ÀÜë_ ... ç_ÕëØÀíÝ ÕþõßÀ Õþç_à ìäßë_Éáí ìØÞ ìäåõWë l©ë_Éìá çùSÝðåÞ ±õÀçÇõ³LÉ CëìÍÝëÃëÞ ç_V×ëÀíÝ ìåZëÀØíÕ Fun with Numbers

ìÀûûä{ çëÖ ±½ÝÚí...

äWëý Ñ 2012

±_À Ñ 1


ÕþõßÀ lí ìäÞÝìÃìß Ãùçë³ ìÉSáë ÕþùÉõÀË Àù.±ùìÍóÞõËß Ö×ë ìÉSáë Õþë.ìå.±ìÔÀëßí Ãë_ÔíÞÃß

ÜëÃýØåýÀ lí èWëýØ ÕËõá Úí.±ëß.çí Àù-±ùìÍóÞõËß Úí.±ëß.çí,Ãë_ÔíÞÃß

ç_ÕëØÀ Ü_Íâ {_ÂÞë ÕËõá ÕëïwáÚõÞ ÜùØí áíÞëÚõÞ ½õWëí ±wHëëÚõÞ ÕËõá ±äÞíÚõÞ ÕËõá ½B²ìÖÚõÞ ÀËëìßÝë ÜõèðáÛë³ ÀáíäÍë

ç_ÀáÞ

çëßVäÖ ìÜhëù,ÞÜVÀëß... çäý ìåZëë ±ìÛÝëÞ ìÜåÞ,ÃðÉßëÖ ¦ëßë ÕþIÝõÀ çí.±ëß.çíÞð_ ±õÀ ÜðAëÕhë èùÝ ±õÜ ±õäí çÉýÞëIÜÀ ÛáëÜHë ÀßäëÜë_ ±ëäõá èÖí. ÖõÜë_×í ÕþõßHëë á³Þõ ±ëÕHëë çí.±ëß.çíÞð_ ±ë ÜðAëÕhë ÒÒ±ZëÖÓÓ åw ÀßÖë_ ±ëÞ_ØÞí áëÃHëí ±ÞðÛäð_ È\_. ÒÒ±ZëÖÓÓ Þù ±ë Õþ×Ü ±_À ±ëÕÞë Àß ÀÜáùÜë_ ÜñÀÖë_ ßùÜë_Ç ±ÞðÛä_ð È_\. åOØÞõ ±ëÕHëõ IÝë_ Úþ› ÀèõÈõ. ÒÒ±ZëÖÓÓ ±õËáõ ÇùAëë ±Þõ çë×õ çë×õ ÒÒ±ZëÖÓÓ ±õËáõ ÉõÞõ µ{ßÍù ÕÍÝù Þ×í Öõ, ±ëÕHëë çðÀëÞí ±Þõ çØöä ÜëÃýØåýÀ ßèÝë Èõ Öõäë ìÉSáë Õþë×ìÜÀ ìåZëHëëìÔÀëßí ±Þõ ìÉ.Õþù.Àù.±ùìÍóÞõËß lí ìäÞÝìÃìß Ãùçë³ çëèõÚÞõ ±ë ZëHëõ VÜßð_ È\_ ±õÜÞí ÕþõßHëë ±Þõ ÜëÃýØåýÞ ìäÞë ±ë ÜðAëÕhë åÀÝ É ÞèÖð_ ±ë ÖÚÀÀõ Úí.±ëß.çí Àù.±ùìÍóÞõËß, Ãë_ÔíÞÃß lí èWëýØÛë³, lí ÀSÕõå ÕËõá, Ö×ë ±ìrÞÛë³ Õþ½ÕìÖ ìäçßëÝ ÖõÜ Þ×í, ç_ÕëØÀ Ü_Íâ, ìÉSáë ÕþùÉõÀË ÀÇõßí, ÀõâäHëí ìÞßíZëÀ lí ç_ÉÝÛë³ Ö×ë Üëßë ÖÜëÜ ±ëÇëÝýlí±ù Ö×ë Üëßë ÖÜëÜ ìåZëÀ ìÜhëùÞù èð_ ·Hë VäíÀëß Àß_ð È\_. ÒÒ±ZëÖÓÓ ÚëâÀõLÄí ±Þõ ìåZëHëáZëí ÚÞí ßèõ Öõäí {_AëÞë Èõ. ÔLÝäëØ,

èßíå ÕËõá

èßíå ÕËõá Öë.01/0ß/ß012 3


±ëÞõ ÀèõäëÝ ±ë_Ãâí Çí_KÝëÞð_ ÕðHÝ... ÉÞÖëÞÃß Õþë.åëâëÞë ±õÀ ìäzë×a ÉõÞ_ð ÞëÜ äëCëõáë ÜÝðßÀ<Üëß ÔÜõýåÛë³, ±ë ÚëâÀÞõ ÉLÜ×í É ‹ØÝÜë_ Àëb_ èÖð_ ÉõÞë ÀëßHëõ ÇëáÖë_ ÇëáÖë_ èë_Î ÇÏäù,Þ Ö×ë åßíß Àëâë ÕÍí Éäë,±åìÀÖ ±Þõ ÖõÞë ÀëßHëõ ±PÝëçÜë_ ÖõÞð_ ÜÞ áëÃÖð_ Þ èÖð_. ±ë ÚëâÀÞë ±ùÕßõåÞÞù ÂÇý ±ëåßõ Úõ ×í ±Ïí áë ×Öù èÖù, CëßÜë_ ±õÀ É ÀÜëÞëß ÜëHëç èùäë×í Öõ ÕùWëëÝ ÖõÜ Þ èÖð_ Õß_Öð ÉÞÖëÞÃß åëâëÞë ±ëÇëÝýlí ìÃìßåÛë³ ÕËõáÞõ ±ë ÚëÚÖÞí ½Hë ×Öë_ É ÚëâÀÞë ÜëÖë-ìÕÖëÞõ ìèoÜÖ ±ëÕí ±Þõ çÖÖ ÕþÝIÞù Àßí ±õÀÕHë wìÕÝëÞë ÂÇý äÃß Öë.7/1/2012 Þõ åìÞäëßÞë ßùÉ ÚëâÀÞð_ ±ùÕßõåÞ Ýð.±õÞ ÜèõÖë èùìVÕËá, ±ÜØëäëØ ÂëÖõ ÀßäëÜë_ ±ëTÝð_, ±Þõ Éõ çÎâ ßèÝð_ ±Þõ ±ëÉõ ±ë ÚëâÀ ÖõÞë Cëßõ (ÉÞÖëÞÃß, çßÏä) Üð Õß èWëýÞí áëÃHëí çë×õ Þäð_ °äÞ ÜYÝëÞí Âðåí çë×õ èùìVÕËáÜë_×í ß½ Üõâäí ÕßÖ ÎÝëýõ Èõ. ±ë ÕðHÝÞð_ ÀëÜ Àßí lí ìÃìßåÛë³±õ µkëÜ µØëèßHë Õðß_ð ÕëÍÝð_ Èõ. ÔLÝäëØ... áíÞëÚõÞ ½õWëí ( ÉÞÖëÞÃß Õþë. åëâë, çßÏä )

4


ÉÉÞÞÞÞíí ÉÉLLÜÜÛÛñìñìÜÜ,, VVääÃÃëëýØýØûìûìÕÕ ÃÃììßßÝÝççíí !!...... VäÃý×í ÕHë çð_Øß ÉLÜÛñìÜ – ÜëI²ÛñìÜ ÜëËõ ÕþëHë LÝùÈëäß Àßäë ÖöÝëß ßèõÞëß ±Þõ çÜÃþ ØõåÞõ åë_ìÖ ±ÕýHë ÀßÞëß çöìÞÀù ±õ ±ëÕHëí åëÞ Èõ. Øõå ÜëËõ ÕþëHë À<ßÚëÞ ÀßäëÞí ±ìVÜÖë ½Ãõ, Øõå ÕþIÝõÞð_ ·Hë ±Øë ÀßäëÞí ÛëäÞë ½Ãõ Öõ ÜëËõ wÕëá ÀLÝëåëâëÜë_×í ÛëßÖÞë ±õÀ äíß çÕñÖÞõ ±ÞùÂí ßíÖõ l©ë_Éìá ±ÕýHë ÀßäëÜë_ ±ëäí, åëâëÞí Úëâë±ù ¦ëßë ÒÒåèíØù ±Üß ßèùÓÓ, ÒÒä_Øõ ÜëÖßÜûÓÓ, ÖõÜÉ ßëWËÿKäÉ Øùßõáë_ ÕùVËÀëÍó µÞëäë ÃëÜÞë åèíØ ßëÀõåÛë³ Õþ½ÕìÖÞë ìÞäëçV×ëÞõ ÕùVË ÀßäëÜë_ ±ëTÝë_. ±ë lKÔë_Éìá ±ÕaÞõ Úëâë±ù±õ ±ë äíß åèíØÞõ ½Hëõ ç_Øõåù ±ëMÝù Àõ... ÒÒ ±Üõ ÕHë ±ëÕÞí ßëè Õß Çëáíåð_ ÓÓ ÒÒ ØõåÞí ±ìVÜÖë ½âäíåð_ÓÓ ÒÒ ÕþëHëÞë ÛùÃõ ÕHë ÜëI²ÛñìÜÞð_ ßZëHë Àßíåð_ÓÓ ä_Øõ ÜëÖßÜû  ±äÞíÚõÞ ±õÞ ÕËõá (ÀLÝëåëâë, wÕëá )

5


ÜëÇý

ÎõÚþð±ëßí Öë.

ìäÃÖ

Öë.

4 21 25

– ìär ÀõLçß ìØÞ - ìär ÜëI²ÛëWëë ìØÞ - ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ÕðVÖÀ Üõâù - Ç_LÄåõÂß ±ë{ëØ ÚìáØëÞ ìØÞ - ßëWËÿíÝ ìäiëëÞ ìØÞ

8 13 21 22 23

27 28

±õìÕþá

ìäÃÖ – ìär Üìèáë ìØÞ - çöÝØ çëèõÚ ÉÝ_ìÖ - ìär ÎùßõVËÿí ìØÞ - ìär Éâ ìØÞ - ÛÃÖìç_è çèëØÖ ìØÞ

Öë. 7 14 22

ìäÃÖ – äSÍó èõS× Íõ - Íëý.±ë_ÚõÍÀß ÉÝ_ìÖ - ±×ý Íõ

 {_ÂÞë ÕËõá (À<Üëß åëâë, çßÏä)

Vä.ßëäâ ÜÜÖëÚõÞ ÕùÕËÛë³ VäÃýäëç 16/1/2012

wÕëá ÀLÝëåëâëÜë_ ÔùßHë – ßÜë_ ±PÝëç ÀßÖí ±Þõ ±PÝëçÜë_ ÂñÚ É ÖõÉVäí ãäzë×aÞí Ë>_Àí Üë_ØÃí ÚëØ ±äçëÞ ÕëÜõá Èõ. çÜÃþ çßÏä çí.±ëß.çí äÖí ³rß ÖõÞë ±ëIÜëÞõ çØûûÃìÖ, åë_ìÖ ±Õõý Öõäí ÕþÛðÞõ Õþë×ýÞë...

6


Õþ‘ – 1.

ÔùßHë 1 ±Þõ ß Üë_ ÃðÉßëÖí ±Þõ ÕÝëýäßHëÞð_ ÕëÌÝÕðVÖÀ ±õÀÉ ÀõÜ ?

- ±wHëëÚõÞ ÕËõá (À<Üëß Õþë. åëâë, wÕëá ) Õþ‘ – ß.

ÚëâÀùÞõ ±äÝä ±Þõ ±äÝäíÞù ÖÎëäÖ çܽääëÞí çßâ ßíÖ À³ ? - ½B²ìÖÚõÞ ÀËëìßÝë ( çùÞíÕðß Õþë. åëâë )

µÕßÞë Õþ‘ùÞë µÀõá ìØÞ – 30Üë_ ±ÜÞõ ÀëÝëýáÝÞë çßÞëÜõ ÜùÀáí ±ëÕäë. ±ëÕÞë µÀõá ±ëÃëÜí ±_ÀÜë_ Õþìç© ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.

wÕëá À<ÜëßåëâëÜë_ ÔùßHë-4Üë_ ±PÝëç ÀßÖù ìäzë×a ÇëäÍë çðßÕëá ßÜõåìç_è Öõ 1 ×í 30 çðÔíÞë CëìÍÝë ÀÍÀÍëË Úùáí åÀõ Èõ.

wÕëá À<ÜëßåëâëÜë_ ÔùßHë-3Üë_ ±PÝëç ÀßÖù ìäzë×a ÌëÀùß ìäåëá ±ßÉHë° Öõ 1 ×í ß0 çðÔíÞë CëìÍÝë ÀÍÀÍëË Úùáí åÀõ Èõ. ±ë ãäzë×a±ù µkëßùkëß ÕþÃìÖ Àßõ ±Þõ çëßë ÞëÃìßÀ ÚÞí ÃëÜÞð_ ÞëÜ ßùåÞ Àßõ Öõäí åðÛõEÈë.  ÕËõá ±wHëëÚõÞ Íí (À<Üëß åëâë, wÕëá)

7


çí.±ëß.çí, çßÏäÞí ÖÜëÜ åëâë±ùÜë_ ÚëâÜõâëÞí ±ÞùÂí ßíÖõ µÉäHëí ÀßäëÜë_ ±ëäí ±Þõ ÖÜëÜ ÚëâÀù±õ µIçëèÛõß Ûëà áíÔù.

çßÏä À<ÜëßåëâëÞë ÚëâÀù±õ ³LVÕëÝß ±õäùÍó ±_ÖÃýÖ Ãë_ÔíÞÃß çõÀËß-17 ÕðVÖÀëáÝ, çõÀËß-23 ÇÇý, ìÞçÃý çëÝLç çõLËß, çõÀËß – ß1 ÜìVÉØÞí ÜðáëÀëÖ áíÔí. çí.±ëß.çí, çßÏäÞí ÖÜëÜ åëâë±ùÜë_ ÜíÞëÜ_Ç ±_ÖÃýÖ Þäë äWëýÞí µÉäHëí ÀßäëÜë_ ±ëäí ÖõÜë_ ÚëâÀù±õ çë_ÖëÀáù{ Õëçõ×í ìÃÎË ±Þõ ÇùÀáõË Üõâäí èÖí.

-Ñ ÃðHëùIçä – 2011 ÑÇëáð äWëõý ÃðHëùIçä ±_ÖÃýÖ lí Úáä_Öìç_Cë, (±õìÍåÞá ÇíÎ çõ¿õËßílí) ±õ çßÏä ÀLÝëåëâë ÂëÖõ ÜðáëÀëÖ áíÔí, Öõ±ù±õ ÖÜëÜ äÃùýÞí ÜðáëÀëÖ á³ ½Öõ ÚëâÀùÞí ÀçùËí áíÔí èÖí ±Þõ ÚëâÀù çë×õ Õþ‘ùkëßí ÕHë Àßí èÖí, ±ë ÖÚÀÀõ ÀáõÀËßlí Ö×ë ÜëÜáÖØëßlí ÕHë èëÉß ßèÝë èÖë.

8


All about Tenses : Àëâ ìäåõ çCëâð_ ¿Ü No

ÀëâÞù ÕþÀëß Species of Tense

1

Simple Present tense çëØù äÖýÜëÞ Àëâ

ßÇÞë Function

µØëèßHë Example

TÝäèëßð µÕÝùÃ Practical use

ÀÖëý + ì¿ÝëÕØ + ÀÜý

I + go + to school

ØöìÞÀ-ßùìÉ_Øí ì¿Ýë çëØë äÖýÜëÞÀëâÜë_ É äHëýäëÝ

Çëáð äÖýÜëÞ Àëâ

ÀÖëý +is(are, am) + ì¿ÝëÕØ + ing + ÀÜý

I + am + going + to school

èëáÞí-±IÝëßÞí Çëáð ì¿Ýë ìäåõ äëÖ Àßäë Çëáð äÖýÜëÞ Àëâ äÕßëÝ

3

Present perfect tense ÕñHëý äÖýÜëÞ Àëâ

ÀÖëý + Have(Has) + ì¿ÝëÕØÞð_ ÛñÖÀòØoÖ + ÀÜý

I + have + gone + to school

èÜHëë_É ÕñHëý ׳ ÃÝõáí ì¿Ýë,ÉõÞí ±çß èÉ\ äßÖëÖí èùÝ Öõ ÕñHëý äÖýÜëÞ ÀëâÜë_ ±ëäõ

4

Present perfect continuous tense Çëáð ÕñHëý äÖýÜëÞ Àëâ

ÀÖëý + Have(Has) + been + ì¿ÝëÕØÞð_ ing äëâð wÕ + ÀÜý + since ±×äë for

I + have been + living + in Gandhinagar for last 15 years (since 15th Nov 1997)

ÛñÖ ÀëâÜë_ Éõ ì¿Ýë åw ׳ Èõ ±Þõ èëáÜë_ ÕHë ±õ ì¿Ýë Çëáð Èõ Öõ Øåëýääë Çëáð ÕñHëý äÖýÜëÞ Àëâ äÕßëÝ

5

Simple past tense çëØù ÛñÖ Àëâ

ÀÖëý + ì¿ÝëÕØÞð_ ÛñÖÀëâÞð_ wÕ + ÀÜý

I + went + to School

ÛñÖ ÀëâÜë_ ׳ ÃÝõáí Àù³ ì¿ÝëÞí äëÖ Àßäë çëØù ÛñÖ Àëâ äÕßëÝ

6

Past continuous tense Çëáð ÛñÖ Àëâ

ÀÖëý + was(were) + ì¿ÝëÕØÞð_ ing wÕ + ÀÜý

I + was + going + to school

ÛñÖ ÀëâÜë_ Àù³ ÇùÀÀç çÜÝõ ÇëáÖí ì¿Ýë ìäåõ äëÖ Àßäë Çëáð ÛñÖ Àëâ äÕßëÝ

7

Past perfect tense ÕñHëý ÛñÖ Àëâ

ÀÖëý + had + ì¿ÝëÕØÞð_ ÛñÖÀòØoÖ + ÀÜý

I +had + gone + to school

Àù³ ì¿Ýë ÛñÖ ÀëâÜë_ Õñßí ׳ ó èùÝ Öõ Øåëýääë ÕñHëý ÛñÖ Àëâ äÕßëÝ Èõ.

8

Past perfect continuous tense Çëáð ÕñHëý ÛñÖ Àëâ

I + had been + living ÀÖëý + Had + been + + in Gandhinagar for ì¿ÝëÕØÞð_ ing äëâð wÕ + ÀÜý last 15 years (since + since ±×äë for 15th Nov 1997)

ØñßÞë ÛñÖ ÀëâÜë_ Éõ ì¿Ýë åw ׳ Èõ ±Þõ ±ÜñÀ çÜÝ ÕÈí ÕHë ±õ ì¿Ýë Çëáð Èõ ÖõÜë_ Çëáð ÕñHëý ÛñÖÀëâ Àëâ äÕßëÝ

9

Simple future tense çëØù ÛìäWÝ Àëâ

ÀÖëý + shall(will) + ì¿ÝëÕØ + ÀÜý

I + shall + go + to school

ÛìäWÝÜë_ ×Þëßí ì¿Ýë Øåëýääë ±ë Àëâ äÕßëÝ Èõ.

10

Future continuous tense Çëáð ÛìäWÝ Àëâ

ÀÖëý + shall(will) + be + ì¿ÝëÕØ + ing + ÀÜý

I + shall + be + going + to school

ÛìäWÝÜë_ ±ÜðÀ ì¿Ýë Çëáð èåõ Öõ Øåëýääë Çëáð ÛìäWÝ Àëâ äÕßëÝ Èõ.

11

Future perfect tense ÕñHëý ÛìäWÝ Àëâ

ÀÖëý + shall(will) + have + ì¿ÝëÕØÞð_ ÛñÖÀòØoÖ + ÀÜý

I + shall + have + gone + to school

ÛìäWÝÜë_ ±ÜðÀ ì¿Ýë ÕñHëý ׳ ó èåõ Öõ Øåëýääë ±ë Àëâ äÕßëÝ Èõ.

12

Future perfect continuous tense Çëáð ÕñHëý ÛìäWÝ Àëâ

ÀÖëý + will(Shall) + have been + ì¿ÝëÕØÞð_ ing äëâð wÕ + ÀÜý + since ±×äë for

I + will + have been + living + in Gandhinagar for 15 years (since 15th Nov 1997)

ÛìäWÝÜë__ Àù³ ì¿Ýë åw ×äëÞí èùÝ ±Þõ CëHëë áë_Úë çÜÝ ÕÈí ÕHë ±õ ì¿Ýë Çëáð èùÝ ÖõÜë_ Çëáð ÕñHëý ÛìäWÝ Àëâ äÕßëÝ

2

Present continuous tense

çëÛëß (ìåZëÀØíÕ) ÀSÕõå ÕËõá 9


Complete the sums and then colour by code.

CODE Brown – 9 Green – 6

Blue – 4

Black – 15 Red – 16 Pink - 8

 ç_ÀáÞ – ÜùØí ÕëwáÚõÞ Íí (ÀLÝëåëâë, çßÏä)

10


-Ñ ìÀä{ Ñ(1)

ìär ÕÝëýäßHë ìØÞ À³ ÖëßíÂõ µÉäëÝ Èõ?

(2)

14 ÞäõQÚßÞõ ÀÝë ìØÞ ÖßíÀõ ±ùâÂäëÜë_ ±ëäõ Èõ ?

(3)

ÃðÉßëÖÞí ßëÉÔëÞí À³ Èõ?

(4)

çðÝýÜ_ìØß ÃðÉßëÖÞë ÀÝë åèõßÜë_ ±ëäõáð_ Èõ?

(5)

Ãë_ÔíÚëÕðÞù ÉLÜ ÀÝë åèõßÜë_ ×Ýù èÖù ?

(6)

±ëÕb_ ßëWËÿíÝ ÕþëHëí ÀÝð_ ?

(7)

ßHë ÕþØõåÞë ÉèëÉ ÖßíÀõ ÀÝë ÕþëHëíÞõ ±ùâÂäëÜë_ ±ëäõ Èõ ?

(8)

ÀÝð_ ÕZëí åë_ìÖØñÖ ÖßíÀõ ±ùâÂëÝ Èõ ?

(9)

±ëÕHëë ßëWËÿKäÉÜë_ áíáù ß_à åð_ çñÇäõ Èõ ?

çëÖ ±½ÝÚí Ñ ÚëâÀÞí ÞÉßõ... (1) ÄìWË ±õËáõ Àõ ½õäëÞí åìÀÖ (2) çë_ÛâäëÞí ±õËáõ Àõ läHëåìÀÖ (3) VÕåýåìÀÖ (4) VäëØåìÀÖ (5) ç_äõØÞë ±ÞðÛääëÞí åìÀÖ (6) èëVÝ äõßäëÞí åìÀÖ (7) ÕþõÜ ±ëÕäë – ÕëÜäëÞí åìÀÖ

( ÉVË, ±õÀ ìÜìÞË )

(10) µ½ýÞù ±ÂñË jëùÖ ÀÝù ÃHëäëÜë_ ±ëäõ Èõ ?

µÕß ±ëÕõá Õþ‘ùÞë ÉäëÚ ìØÞ – 30 Üë_ ÕùVËÀëÍó Õß áÂíÞõ çí.±ëß.çí ÀÝõßíÞõ ÜùÀáëäåù. çëÝë ÉäëÚ ±ëÕÞëß ìäzë×aÞð_ ÞëÜ ÕÈíÞë ±_ÀÜë_ Õþìç© ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.

Ñ ÀëÝëýáÝ Ñ çäý ìåZëë ±ìÛÝëÞ

çí.±ëß.çí,çßÏä (±ëØåý À<Üëßåëâë) Üð.çßÏä, Öë.ìÉ.Ãë_ÔíÞÃß ÎùÞ Þ_. 9429062101

ÞùîÔ Ñ ±ZëÖÞë ÖÜëÜ ±_À çí.±ëß.çí, çßÏäÞí äõÚçë³Ë µÕß ½õ³ åÀëåõ.

Book Post To_________________________ _________________________ _________________________

Email : crc.gnr.gnadhinagar.sardhav@gmail.com Web : www.crcsardhav.in

AKSHAT  
AKSHAT  

CRC SARDHAV News Latter

Advertisement