Page 1

SESSIÓ INFORMATIVA: ACTIVITATS I SERVEIS DE DISTRICTE I DE CIUTAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

2011


QUÈ EXPLICAREM? Accés a la Documentació El Calendari La documentació Codis d'àmbit del projecte Codis d'àmbit territorial El Projecte El procediment a seguir Justificació Fitxer d’entitats


ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ... Els formularis els podeu aconseguir: En format paper (qualsevol oficina de l'OAC) Al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils. A la web de l'Ajuntament (www.bcn.cat) Amb certificat digital


EL CALENDARI Podeu presentar el vostre projecte dins el període establert a continuació: DATA D'INICI: Principis de febrer... DATA FINAL: (15 dies hàbils)


CODIS D'ÀMBIT DEL PROJECTE A – CULTURA B – ESPORTS C – EDUCACIÓ D – SALUT E – ACCIÓ SOCIAL F – DONES G – JOVENTUT

H – DRETS HUMANS I – PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME J – MEDI AMBIENT K – IMMIGRACIÓ L – CIVISME I CONVIVÈNCIA


CODIS D'ÀMBIT TERRITORIAL 1 CIUTAT VELLA 2 EIXAMPLE 3 SANTS MONTJUIC 4 LES CORTS 5 SARRIÀ-SANT GERVASI 6 GRÀCIA

7 HORTA - GUINARDÓ. 8 NOU BARRIS 9 SANT ANDREU 10 SANT MARTI 11 CIUTAT


Instància de Sol.licitud Document on es refecteixen les dades de l’entitat sol.licitant, les dades bàsiques del projecte i la declaració de la persona representant de l’entitat.


Annex 2 - Formulari: - Pensat per a associacions que fan activitats de caràcter ordinari ja conegudes per l'administració. Annex 2 – Guió: - Pensat per a nous projectes o projectes concrets que cal desenvolupar més per donar a conèixer la seva importància. La opció escollida s'ha de presentar per duplicat. (original i còpia)


quantitat econòmica màxima que es pot demanar a joventut és de 9000


Només es pot presentar una sol·licitud per projecte. Un mateix projecte es pot presentar a diferents modalitats o regidories. En aquest cas, cal presentar la mateixa sol·licitud a cadascuna de les regidories/departaments implicats/des, especificant en el pressupost el que es demana a cadascuna. La quantia total sol·licitada no podrà superar el 50% del pressupost.


Llegir atentament els requeriments i criteris de valoració específics. Criteris generals (x/5 punts): Fonaments Qualitat Impacte Solidesa i finançament Entitat Criteris específics de cada àmbit temàtic (x/5 punts) Per a cada modalitat temàtica (Bases punt 23).


Criteris de valoració: Que el projecte estigui gestionat per la pròpia gent jove. Que el projecte es desenvolupi principalment a partir de treball voluntari i gratuït. Que el projecte inclogui accions i estratègies específiques per a la incorporació activa de persones adolescents i joves nouvingudes a la ciutat. Que el projecte estigui gestionat per una entitat juvenil que forma part, directa o indirectament, del Consell de la Joventut de Barcelona. Que el projecte fomenti la incorporació d’adolescents i joves a la vida associativa. Que el projecte inclogui, amb les variables que s’escaigui, les següents franges de població destinatària: adolescència (12-16) i joventut (16-29). Que el projecte, en la seva execució, faci ús d’una metodologia innovadora i creativa. Que el projecte inclogui la intervenció en població desfavorida o amb factors de risc d’exclusió social. Que el projecte inclogui, en el seu desenvolupament, accions


Una vegada el projecte sigui aprovat… (Aproximadament al mes d’abril) Tenim 10 dies per presentar els següents documents: Documentació original a compulsar: Estatuts de la persona juridica NIF/CIF de la persona juridica DNI/NIF de la persona signant de la sol.licitud i/o del representant legal de la persona jurídica. Inscripció de la persona jurídica al registre corresponent. Documentació original a aportar: Certificat positiu de l’agència tributària Certificat positiu de la tresoreria de la seguretat social Documents que certifiquin que no existeixen deutes de tributs municipals. Certificats de dades bancàries Acreditació de tenir seu a la ciutat de Barcelona.


Justificació Memòria de funcionament de l'activitat. Balanç econòmic de l'activitat amb la presentació de factures. TERMINI: 6 mesos des de la data de la transferència. Si l'activitat no ha finalitzat: 2 mesos des de la seva finalització

Cicle Finançament Ass 2011 - Subv. de l'Ajuntament de Bcn  

Aquesta presentació ens parla del funcionament i de les modificacions de les subvencions de ciutat i districte de l'Ajuntament de Barcelona,...

Cicle Finançament Ass 2011 - Subv. de l'Ajuntament de Bcn  

Aquesta presentació ens parla del funcionament i de les modificacions de les subvencions de ciutat i districte de l'Ajuntament de Barcelona,...

Advertisement