Page 1

Justificaci贸 de subvencions Ajuntament de Barcelona 2011


Què hem de justificar? ●

Tots els projectes subvencionats per l'Ajuntament de Barcelona.

Fins quan tenim per justificar? ●

6 mesos a comptar des de la data de transferència rebuda o bé dos mesos després de la finalització de l'activat


On s'entrega la justificació? Horaris: dll- dv de 8:30 a 14:30 i dj de 8:30 a 20h Oficina plaça San Miquel: Dll a dss de 8:30 a 20h Consulteu l'horari abans d'anar! Oficina d'Atenció Ciutadana de Garcilaso

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de les Corts

Adreça: C Garcilaso, 103 Districte: Sant Andreu

Adreça: Pl Comas, 18 Districte: Les Corts

Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Nou Barris

Adreça: Pg Zona Franca, 185*219 Districte: Sants-Montjuïc

Adreça: Pl Major de Nou Barris, 1 Districte: Nou Barris

Oficina d'Atenció Ciutadana de la Plaça Sant Miquel

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu

Adreça: Pl Sant Miquel, 3 Districte: Ciutat Vella

Adreça: Pl Orfila, 1 Districte: Sant Andreu

Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Martí

Adreça: C Costabona, 3*5 Districte: Nou Barris

Adreça: Pl Valentí Almirall, 1 Districte: Sant Martí

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Ciutat Vella

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sants-Montjuïc

Adreça: C Ramelleres, 17 Districte: Ciutat Vella

Adreça: Creu Coberta, 104 Districte: Sants-Montjuïc

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Gràcia

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Adreça: Pl Vila de Gràcia, 2 Districte: Gràcia

Adreça: Anglí, 31 Districte: Sarrià-Sant Gervasi

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de l'Eixample

Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte d'Horta-Guinardó

Adreça: C Aragó, 328 Districte: Eixample

Adreça: C Lepant, 387 Districte: Horta-Guinardó


Quins documents cal presentar? ●

Arxiu informàtic: instància i annexos compte justificatiu (.xlsm) Arxiu informàtic: Memòria justificativa del projecte (.doc)

Resum de la documentació que cal presentar

Despeses subvencionables

Justificants de despeses


Com aconseguim els documents? www.bcn.cat/participaci贸 ----> serveis i premis ----> Subvencions ----> M茅s informaci贸 Qu猫 passa si l'ordinador no llegeix els documents? Si tens Mac: microsoft.com/latam/mac/trial Si tens Oppenoffice: http://www.softcatala.org/wiki/rebost:openoffice.org


L'arxiu informàtic L’arxiu d’excel “Instànciaiannexoscomptejustificatiu.xlsm” és un arxiu on, en diferents fulls vinculats, trobem la instància de presentació de justificació i els diferents annexos de la memòria econòmica simplificada. El fet que els fulls estiguin vinculats vol dir que hi ha determinades dades que, en introduir-les en un dels fulls, automàticament s'emplenen d’altres. És important que quan descarreguem el document el guardem a l'ordinador, la justificació no és un procés online, un cop completats els documents caldrà entregar-los en mà.


Annex 1: Instància de justificació ●

● ●

Dades de l'entitat i del projecte Documents que s'aporten Declaració del règim d'iva. Només s'han d'omplir les cel·les ombrejades amb color gris.


Annex 1 A : Balanç del projecte ●

Previsió inicial: S'han d'omplir les cel.les grises Despeses reals: es calculen a través de les quanitats introduides a l'annex 2A i 2B Les despeses es calculen automàticament.


Annex 1B: Justificació de la desviació Aquest document només cal omplir-lo en cas de que hi hagi hagut més d'un 15% de desviació respecte el pressupost inicial.


Annex 2A: Relació classificada de despeses – Recursos Humans ●

Aquest document només l'han d'omplir els entitats que tenen personal assalariat a l'entitat. Dades que s'han de completar: ●

Dades del treballador/a

Tasca realitzada

Numero d'hores treballades

Període

Retribució bruta

Quotes de la seguretat social corresponents a l'entitat Percentatge de dedicació al projecte Import imputat a la subvenció


Annex 2A: Relació classificada de despeses – Resta de despeses ●

Dades relatives a: ●

Lloguers

Subministraments

Comunicacions

Manteniment d'edificis i o instal.lacions

Adquisició de material fungible

Transport i missatgeria

Publiciat i propaganda

Assegurances

Allotjament i dietes

Viatges i desplaçament

Treballs realitzats per empreses


Annex 3: Relació d'ingressos del projecte ●

Dades relatives a: ● ●

Subvencions Aj Bcn Subvencions altres administracions

Aportacions d'ens privats

Recursos propis de l'entitat

Taquillatge

Venda de productes

Quotes d'inscripció

Publicitat i esponsorització

Altres ingressos


Annex 4: Carta de reintegrament ●

S'ha de presentar quan: ●

Es presenta la justificació incompleta Quan no s'ha fet el projecte.


Memòria justificativa Esquema bàsic: A. Sobre l’entitat 1. Dades bàsiques 2. Nom i resum del projecte subvencionat B. Sobre el projecte a justificar: 1. Identificació 2. Breu descripció del projecte executat 3. Destinataris del projecte 4. Assoliment d’objectius i resultats 5. Fases del projecte ( execució, avaluació i seguiment) 6. Pla de comunicació i difusió Solidesa i finançament 7. Recursos utilitzats per desenvolupar el projecte 8. Valoració qualitativa i conclusions del projecte executat 9. Annexes


Preguntes freqüents Quins comprovants ens demanaran? L'Ajuntament de Barcelona comprovarà per tècniques de mostreig un percentatge dels justificants de les despeses. Aquestes poden ser: - Factures - Tiquets (Només un 10%) - Justificants de dietes - Nòmines Els documents presentats hauran de ser originals i l'entitat haurà de fer constar que: “Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per l'ajuntament de Barcelona”


Preguntes freqüents Què ha de contenir una factura? - Numero de factura - Data - Lloc d'emissió Dades identificatives de l'emissor de la factura - nom i cognoms o raó social - NIF - Adreça Descripció detallada de la despesa (Amb preu unitari, número d'unitats i import total), i ha de respondre a la naturalesa de l'activitat subvencionada. IVA (tipus i import) Signatura, segell i rebut de l'emissor


Preguntes freqüents En quin format hem d'entregar la subvenció? L'Ajuntament de Barcelona ofereix el model de subvencions que hem treballat fins ara, en el cas de que alguna cel.la de l'excel doni error, de que alguna part s'hagi d'ampliar o quelcom similar podeu elaborar vosaltres mateixos un annex, de la mateixa forma amb la memòria també es pot fer un document a part sempre i quan contingui com a mínim tota la informació que es demana a la guia. Tota la documentació caldrà imprimir-la i portar-la a una oficina d'atenció al ciutadà. Recorda que ho pots fer a doble cara, amb paper reciclat, sense grapes ni enquadernadors!


I si encara tinc més dubtes?

Demana una assessoria al CRAJ! subvencions@crajbcn.cat 901 51 52 53 – 93 265 52 17

Càpsula d'Associacionisme – Com Justificar les Subvencions 2011  

Aquesta presentació explica les importants modificacions qua s'han realitzat a la normativa de les subvencions de l' Ajuntament de Barcelona...

Càpsula d'Associacionisme – Com Justificar les Subvencions 2011  

Aquesta presentació explica les importants modificacions qua s'han realitzat a la normativa de les subvencions de l' Ajuntament de Barcelona...

Advertisement