Page 1


JOVENTUT EN MOVIMENT ERASMUS +


QUIN ERA L’OBJECTIU DE L’ESTRATÈGIA DE LISBOA ? “Una Europa més competitiva i amb més i millors llocs de treball” Cimera de Lisboa 2000, es va acordar un nou objectiu estratégic per a la Unió Europea: “convertirla en l’economía més competitiva del món abans de 2010”.


DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE


ESTRATÈGIA POST LISBOA 2010: CAL UNA RENOVACIÓ El 9 de gener de 2010, la Presidència d'Espanya del Consell de la Unió Europea fixa els seus objectius. Entre ells, destacaba: “L'estratègia EUROPA 2020 s'ha d'orientar a fomentar el potencial de creixement europeu, abordant el problema de l'envelliment de la població, absorbint l'elevat atur resultant de la crisi amb generació de llocs de treball de qualitat (especialment els joves), fomentant una economia més eficient i incrementant la coordinació entre els Estats membres”.


EUROPEAN COMMISSION

E U R O PA 2 0 2 0 Presentaci贸 de J.M. Barroso President de la Comissi贸 Europea al Consell Europeu del 11 de Febrer 2010


La crisi s’ha endut avenços • Creixement del PIB: -4% al 2009, la pitjor caiguda des dels anys 1930.

• Producció Industrial : -20% amb la crisi, un retorn a nivells dels 90. • Atur:

– – – –

27 milions i creixent... 9 milions més de persones en els darrers 20 mesos... Ha superat el 10.3% al 2010 (Espanya + 6 milions) Atur juvenil superior al 21% (Espanya actual 57’2%) Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


El creixement europeu ha patit for莽a Creixement anual del PIB (%) Comen莽ament de la crisis

15

EU-27

US

Japan

China

15

10

10

5

5

0

0

-5

-5

-10

-10 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Font: Commissi贸 Europea

Presentaci贸 de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


L’atur s’ha multiplicat % d’atur a l’UE, desembre 2009 (i creixement des de març 2008) desembre 2009

març 2008

25

15

10

Font: Commissió Europea

Source: Eurostat, Series on unemployment. Data seasonally adjusted. Note: * UK: change to October 2009.* Regne ** EE, EL,Unit: LT and RO: change to 2009 Notes: Octubre 2009; ** q3. EE,

EL, LT i RO: tercer quart 2009

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010

NL

AT

CY

LU

SI

RO**

MT

DK

DE

UK*

BG

CZ

BE

IT

FI

SE

PL

EU27

EL**

FR

PT

HU

IE

SK

EE**

ES

0

LT**

5

LV

% of labour force

20


Europa ha de reaccionar si vol evitar el seu declivi • La crisi ha reduït el nostre potencial de creixement en dos: si no fem res, acabarem la dècada amb un creixement econòmic molt baix. • L’envelliment s’accelera: la nostra població en edat de treballar s’haurà reduït de 2 milions al 2020, i el número de persones de més de 60 anys està creixent dues vegades més ràpid que abans del 2007.

• Els nivells de productivitat s’estan quedant enrere: els 2/3 de la diferència de renda amb Estats Units es deu a la productivitat més baixa a la UE. Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


El nostre marge de maniobra és limitat •Les nostres finances es veuen severament afectades : dèficit mitjà entorn al 7% del PIB i nivells de deute que superen el 80%; en 2 anys s’han fet malbé 20 anys de consolidació. •El nostre sistema financer encara es veu afectat: la manca de crèdit bancari està obstaculitzant la recuperació. •La competència mundial és feroç: el percentatge d’exportacions de la UE en el comerç mundial decreix respecte a la Xina i la India. Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


Una competència global molt forta Percentatje d’exportacions (% exportacions mundials) 1996

2007

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 UE

EEUU

Japó

Xina

India

Font: Comissió Europea

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


Hem d’aprendre del passat • Les nostres economies són interdependents: fins el 70% de les peces dels cotxes produïts a la UE provenen d’altres Estats Membres; en total, per cada 1000€ de creixement que es dona en un Estat membre, aproximadament uns 200€ es destinen a un altre Estat membre gràcies al comerç interior a la UE. • En la crisi, la necessitat de coordinació ha estat òbvia; ho és encara més per a la recuperació: decisions que es prenen en un Estat Membre tenen un impacte en els altres. • La UE té un valor afegit: hem de treure partit dels nostres punts forts – el mercat interior, l’euro – i el nostre lideratge al G20.

Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


Sortir de la Crisi i entrar en una recuperació sòlida.

•Sortir vol dir entrar en una economia diferent: no tornarem a la situació d’abans de la crisi. •Hem d’enfrontar-nos a realitats de llarg termini – globalització, pressió sobre els recursos, envelliment, canvi tecnològic – i explotar plenament el nostre potencial. •Solidaritat entre generacions. •2020 comença ara: els nostres esforços per a la recuperació han de preparar el terreny per a un creixement sostenible i una consolidació fiscal. Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


AGENDA EUROPA 2020:

1. PER UN CREIXEMENT INTEL路LIGENT 2. PER UN CREIXEMENT SOSTENIBLE

3. PER UN CREIXEMENT INTEGRADOR (COM(2010) 2020, 3.3.2010)

http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/unioneuropea/estrategia2020/ceestrategia2020.pdf


Tres àrees prioritats interrelacionades que es reforcen mútuament. Per a un creixement i una ocupació sostenibles. • Creixement basat en el coneixement i la innovació: – Innovació – Educació – Societat digital

• Una societat inclusiva amb alts nivells d’ocupació: – Ocupació – Capacitació – Lluita contra la pobresa

• Creixement verd: una economia competitiva i sostenible: – Lluita contra el canvi climàtic – Energia neta i eficient (menys consum de carboni) – Competitivitat Presentació de J.M. Barroso davant el Consell Europeu Informal, 11 de Febrer de 2010


CINC OBJECTIUS PRINCIPALS DE L’ESTRATÈGIA “EUROPA 2020”.

1. el 75% de la població de 20 a 64 anys d'edat ha de tenir ocupació; 2. el 3% del PIB de la UE s'ha d'invertir en R + D + i; 3. s'aconseguiran els objectius "20/20/20» en l'àmbit del clima / l'energia;


CINC OBJECTIUS PRINCIPALS DE L’ESTRATÈGIA “EUROPA 2020”.

4. la taxa d'abandonament escolar haurà de ser inferior al 10% i almenys el 40% dels joves ha de tenir una qualificació o un diploma; 5. hi haurà 20 milions de persones menys exposades al risc de la pobresa.


COM ACONSEGUIR ELS CINC OBJECTIUS PRINCIPALS DE L’ESTRATÈGIA “EUROPA 2020”?.

Per aconseguir aquests objectius, la Comissió ha proposat l'agenda EUROPA 2020, consistent en una sèrie de grans iniciatives. L'execució d'aquestes iniciatives és una prioritat compartida, i l'acció necessària s'haurà emprendre a tots nivells: organitzacions de nivell comunitari, els Estats membres, autoritats locals i regionals. I També els agents socioeconòmics i societat civil.


Per aconseguir aquests 5 objectius, la Comissi贸 Europea proposa EUROPA 2020, consistent en una s猫rie de grans iniciatives.


Les noves perspectives financeres de la Uni贸 Europea 2014-2020 Representaci贸 de la Comissi贸 Europea a Barcelona www.ec.europa.eu/barcelona


1

Què és el MFF? (Marc financer plurianual)

2

On som ara?

3

Com seran els nous programes dins del MFF 2014-2020?

4

On puc trobar més informació?


Els capítols principals (M€, preus de 2011)

2007-2013

2014-2020

446 310

450 763

91 495 354 815

125 614 325 149

420 682

373 179

318 820 95 741

277 851 84 936

3 Ciutadania, JLS

12 366

15 686

4 La UE al món

56 815

58 704

5 Administració

57 082

61 629

TOTAL (compromisos) TOTAL (%GNI)

994 176 1,12%

959 998 1%

1 Creixement sostenible 1a Competitivitat 1b Cohesió

2 Recursos naturals PAC pagaments PAC desenvolupament rural


MFF 2007-2013


MFF 2014-2020


Polítiques europees de Joventut •

La prosperitat d’Europa en el futur depèn dels seus joves. La joventut representa el futur de les societats, i per tant, el seu capital humà i econòmic.

Joves menors de 25 anys, col·lectiu més afectat quant l’atur a la UE.

Actualment hi ha més de 6 milions de joves a la UE-28 aturats, és a dir, quasi 1 de cada 4 joves.

L’índex d’atur juvenil s’ha incrementat a nivell europeu de forma alarmant.


Política europea de Joventut : Objectiu principal: Incrementar les oportunitats per a la gent jove. Augmentar el seu potencial professional, econòmic i estimular-ne el desenvolupament personal. Altres aspectes a tenir en compte: • Les polítiques per als joves no són només polítiques d’educació. • El Pacte Europeu per a la Joventut estableix els principis comuns d’oportunitats i reconeix el dret a la igualtat d’oportunitats en tots els aspectes (educació i formació de bona qualitat, recursos per a la cerca d’ocupació, treball adient a les habilitats adquirides, dret a la seguretat social i a l’allotjament, etc.).


EUROPEAN COMMISSION

E U R O PA 2 0 2 0 Presentaci贸 de J.M. Barroso President de la Comissi贸 Europea al Consell Europeu del 11 de Febrer 2010


FUTUR! •

Uns 80 milions de persones poseeixen capacitats baixes o bàsiques, però l’aprenentatge beneficia sobretot als més formats. • Al 2020, 16 milions més de feines requeriran una alta qualificació (per tant, cal preparar-se i fer-ho amb bones qualificacions). • Mentre que la demanda de feines poc qualificades baixarà de 12 milions (els menys qualificats hauran de competir més per un lloc de treball).


FUTUR! •

Al 2020, s’haurà d’escriure, llegir i parlar almenys amb dues llengues per aconseguir un bon lloc de treball. • Al 2020, la mobilitat serà vital (tan pels estudis com per les feines). • A partir del 2020, l’aprenentatge al llarg de la vida serà necessari i fonamental. • La capacitat d’adaptació, l’especialització i la formació transversal serán fonamentals durant el llarg de la nostra vida activa.


EUROPEAN COMMISSION

E U R O PA 2 0 2 0 Presentaci贸 de J.M. Barroso President de la Comissi贸 Europea al Consell Europeu del 11 de Febrer 2010


EUROPEAN COMMISSION


EUROPEAN COMMISSION


PORTAL EUROPEU DE JOVENTUT

Enllaรง: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm


PORTAL EUROPEU DE JOVENTUT

Enllaรง: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm


Per aconseguir aquests 5 objectius, la Comissi贸 Europea proposa EUROPA 2020, consistent en una s猫rie de grans iniciatives.

JOVENTUT EN MOVIMENT

http://ec.europa.eu/youthonthemove/


Joventut en Moviment és un conjunt ampli d'iniciatives polítiques sobre l'educació i l'ocupació per als joves a Europa.

Llançat el 2010, és part de la Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel · ligent, sostenible i integrador. http://ec.europa.eu/youthonthemove/ http://europa.eu/youthonthemove/europe2020_en.htm


OBJECTIU: Millorar en els joves l’educació i ocupació, reduir l'alt atur juvenil i augmentar la taxa d'ocupació juvenil en línia amb l'objectiu general de la UE d'assolir una taxa d'ocupació del 75% per a la població en edat de treballar (20 - 64 anys) - per: fer de l'educació i la formació més adient a les necessitats dels joves; fomentant l’aprofitament de les subvencions de la UE per estudiar o formar-se en un altre país; I encoratjar als països de la UE a prendre mesures de simplificació de la transició de l'educació al treball.


Vol incrementar les oportunitats de trobar feina per la gent jove, a través d’una major mobilitat dels estudiants i la millora de la qualitat de l’educació i la formació a Europa. Es tracta d'una de les 7 iniciatives emblemàtiques de l’estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, integrador i sostenible, com a part del pla europeu per sortir de la crisi econòmica. Proposta política que més endavant s'ha de traduir en iniciatives més concretes.


Accions previstes: •Educació: -Reducció de l’abandonament escolar. •Ocupabilitat: -Youth@Work: connecta joves i PIMEs. Cooperació amb EURES. -Monitorització sistemàtica de la situació laboral dels joves (inclosos els ni-ni). -Programa d’aprenentatge mutu per a Serveis Europeus Públics d’Ocupació. •Mobilitat: -Publicació de vacants laborals europees. -Promoció de la mobilitat en l’aprenentatge. -Drets europeus dels estudiants. •Instrument europeu de Microfinançament Progress


Algunes iniciatives:

•Projecte pilot “El meu primer treball EURES”, gestionat per la Xarxa de Serveis Públics d’Ocupació a Europa (EURES). •Marcador de mobilitat: estudis comparatius per avaluar la mobilitat en la formació. •Sistema pluridimensional de classificació de les universitats a escala mundial. •Instrument europeu de préstec per estudiants, en col·laboració amb el Banc Europeu d’Inversions. •Targeta de Joventut en Moviment. •Garantia Juvenil. •Passaport Europeu de Capacitats. Europass •


YOUTH ON THE MOVE : STUDY

La


YOUTH ON THE MOVE : STUDY http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/study/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : LEARN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/learn/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : TRAIN


YOUTH ON THE MOVE : TRAIN http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/train/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : WORK


YOUTH ON THE MOVE : WORK http://ec.europa.eu/youthonthemove/move/work/index_en.htm


YOUTH ON THE MOVE : WORK


YOUTH ON THE MOVE : WORK


“Joventut en moviment� http://ec.europa.eu/youthonthemove/


http://www.youtube.com/watch?v=GR9pws_BtGw&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=GR9pws_BtGw&feature=youtu.be


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Erasmus + reuniria l’estratègia d’EUROPA 2020 de la UE i els sistemes internacionals d'educació, formació, joventut i esport, en substitució de set programes existents actualment per un objectiu comú. S’augmenta l'eficiència i serà més fàcil d'aplicar. Fins a 5 milions de persones, gairebé el doble que ara, podria tenir l'oportunitat d'estudiar o formar-se en l'estranger amb una beca Erasmus +. També es podrán beneficiar d'un nou sistema de garantia de préstecs creat amb el Banc Europeu d'Inversions.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Què és Erasmus +? Erasmus + és el nou programa proposat per la Comissió Europea per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport. Es començaria el 2014 i augmentaria considerablement els fons assignats per al desenvolupament de coneixements i habilitats. Erasmus + es basa en la premissa que la inversió en educació i formació és la clau per alliberar el potencial de les persones. Cal ajudar a augmentar el seu desenvolupament personal, adquirir noves habilitats i augmentar les seves perspectives d'ocupació.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Com serà Erasmus +? Erasmus + tindrà una estructura àgil que millorarà l'eficàcia, el que significa més beques per a estudiants, persones en formació, els professors i altres. Els beneficis per als individus també portarà beneficis per a l'economia europea en el seu conjunt. Oportunitats per a la mobilitat i la cooperació s'enfortirà de manera significativa en el nou programa: en particular, hi haurà més fons disponibles per a l'estudi, la formació, l'ensenyament i oportunitats de voluntariat a l'estranger per a l'educació superior i estudiants de formació professional, els alumnes, els professors, els formadors i els joves. També hi haurà més oportunitats perquè les institucions d'educació i formació o les organitzacions juvenils a participar en aliances per a l'intercanvi de bones pràctiques i amb les empreses per promoure la innovació i l'ocupabilitat, així com un major suport a les plataformes per connectar a través d'Internet.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

El programa donarà suport tres tipus d'accions: 1) Estudi i formació, pràctiques, l'ensenyament i el desenvolupament professional i les activitats no formals per a joves com el voluntariat: oportunitats per a les persones, tant dins de la UE i més enllà, incloent l'aprenentatge. Erasmus + proporcionaria oportunitats d'aprenentatge a l'estranger per un màxim de 5 milions de persones en tots els sectors d'educació i formació. Els joves europeus tindrien l'opció d'estudiar, entrenar o ensenyar a les institucions d'educació superior a tot el món, i els estudiants no europeus i el personal tindria més oportunitats per estudiar, ensenyar i aprendre a Europa. L'ampliació del programa més enllà de les fronteres de la UE augmentarà l'atractiu de l'ensenyament superior europeu i al mateix temps donar suport al desenvolupament de l'educació superior a la resta del món.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

2) La cooperació institucional entre les institucions educatives, organitzacions juvenils, empreses, autoritats locals i regionals i organitzacions no governamentals, per fomentar el desenvolupament i l'aplicació de pràctiques innovadores en les activitats d'educació, formació i joventut, i per promoure l'ocupabilitat, la creativitat i l'esperit empresarial. 3) Suport a la reforma de les polítiques dels estats membres i la col · laboració amb els països no pertanyents a la UE, amb un enfocament per a la formulació de polítiques i l'intercanvi de bones pràctiques. El suport inclourà la implementació d'eines de transparència de la UE, els estudis entre països i el suport a programes de polítiques específiques, com els processos de Bolonya (educació superior) i Copenhaguen (formació professional).


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Dos elements completament nous seran part d'Erasmus +: 1) Un sistema de garantia de préstecs per ajudar els estudiants de màster per finançar els seus estudis a l'estranger i adquirir les habilitats necessàries per a l'ocupació intensiu de coneixements (BEI). 2) La creació de 400 aliances de coneixement (són associacions a gran escala entre les institucions d'educació superior i les empreses per promoure la creativitat, la innovació i l'esperit empresarial, oferint noves oportunitats d'aprenentatge i les qualificacions). I aliances Sectorials (són associacions entre proveïdors d'educació i formació i les empreses per promoure l'ocupabilitat mitjançant la formació de nous plans d'estudi específic del sector i les formes innovadores d'ensenyament i formació professional).


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Erasmus + es diferent dels programes actuals? L'objectiu principal segueix sent la mateixa - per millorar les habilitats de les persones i en última instància, la seva ocupabilitat, així com per donar suport a la modernització de l'educació i la formació systems. Erasmus + reemplaçaria set programes existents amb una: que reuneix el Programa d'Aprenentatge Permanent existent (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Joventut en Acció, i cinc programes de cooperació internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa de cooperació amb els països industrialitzats).


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Les principals accions dels programes existents seguiran (és a dir, la mobilitat d'aprenentatge, projectes de cooperació i suport a la reforma de la política), però les activitats es reforçaran, amb molt més impacte i on hi ha un clar valor afegit europeu. També hi ha una sèrie de noves propostes innovadores, com el pla del Màster Erasmus de préstecs garantits per estudiantils, les aliances de coneixement i de les habilitats del sector. Un sol programa donarà lloc a normes més senzilles d'aplicació i els procediments, així com evitar la fragmentació i la duplicació.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Per què necessitem un nou enfocament de la UE en l'educació i la formació? El món era molt diferent quan es van crear els programes existents. Actualment estem vivint un dels períodes econòmics més tumultuosos del nostre temps. La UE ha respost amb una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació anomenada Europa 2020 - i l'educació i la formació dels joves són una prioritat. El mercat laboral europeu també està canviant. El nombre de llocs de treball altament qualificats és cada vegada més gran, mentre que el nombre de llocs de treball poc qualificats està disminuint.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

S'estima que el 2020 gairebé el 35% de tots els llocs de treball requeriran altes qualificacions, capacitat d'innovació i la capacitat d'adaptació. Un dels objectius principals de l'Estratègia Europa 2020 és elevar el nivell educatiu superior al 40% (del 32% en l'actualitat). Erasmus + pot contribuir ajudant a les persones a obtenir més i millors habilitats a través de l'oportunitat d'estudiar i formar-se a l'estranger. L'altre objectiu principal de l'educació en l'Estratègia Europa 2020 és reduir el percentatge d'abandonament escolar del 14% a menys del 10%. Per contribuir a aquest objectiu, Erasmus + donarà suport a la modernització en tots els nivells d'educació i formació, inclosa l'educació escolar, des de la primera infància fins a l'ensenyament secundari i la formació professional inicial. L'aprenentatge no formal es dóna suport també a través d'intercanvis juvenils i de voluntariat.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Com Erasmus + ajudarà a sortir de l'atur als joves? Erasmus + ajudarà els joves a aconseguir la formació i les habilitats que poden augmentar el seu desenvolupament personal i les perspectives d'ocupació. Estudiar a l'estranger també pot augmentar les competències lingüístiques i l'adaptabilitat. Els estudis han demostrat que els estudiants que han passat part dels seus estudis a l'estranger tenen més probabilitats de tenir una feina a l'estranger en entrar al mercat de treball. Erasmus + també reconeix la importància de l'educació no formal. L'evidència demostra que aconseguir una feina no és només sobre tenir el diploma; ocupadors busquen cada vegada més per les competències adquirides a través d'experiències d'aprenentatge no formal com el voluntariat. De fet, el 75% dels que havien participat en el Servei Voluntari Europeu, va dir que les seves perspectives de carrera havien millorat gràcies a aquesta experiència.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Qui seran els principals beneficiaris? Com el seu nom indica, Erasmus + està obert a tots els alumnes i formadors, a través de qualsevol entitat pública o privada activa en l'educació, la formació, la joventut i l'esport. Es donarà suport a experiències i activitats d'aprenentatge formal i no formal en tots els sectors.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Quin és el valor afegit d'una garantia de préstec per a estudiants a escala de la UE en què molts estats membres tenen el seu propi esquema de préstecs estudiantils?

Hi ha programes de préstecs estudiantils en un nombre de països, però sovint es limiten a estudis en institucions nacionals o universitaris. Molts dels sistemes nacionals de préstec tenen restriccions quant a sortir a l'estranger. La línia de crèdit EUstudent proposta se centra en estudiants de mestratge que estudien en un país europeu diferent. Cursos de postgrau és probable que siguin més cars que els cursos de pregrau. La iniciativa seria complementària als plans de finançament nacionals, quan n'hi hagi.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Per què la Comissió va decidir deixar d'usar els noms existents dels programes de mobilitat, com Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig? Erasmus és un nom que és àmpliament reconegut pel públic i està fortament associada amb l'aprenentatge a l'estranger i la cooperació europea. En la creació d'un programa únic integrat, té sentit per evitar múltiples noms i treure profit de la popularitat i el coneixement de la marca Erasmus.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm

Quins països poden participar en Erasmus +? Erasmus + estarà obert a tots els estats membres de la UE. Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, els països candidats a la UE també es beneficien aixi com els països que estan en preadhesió i d'altres països dels Balcans occidentals. A més, fora de la UE, sobretot els països veïns, poden beneficiar de les accions destinades a promoure oportunitats d'estudi i formació a l'estranger, així com activitats per a la joventut.


ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm


No estem davant d’una època de canvis, sinò davant d’un canvi d’època, on la capacitat d’adaptació es clau. I per això necessitem formació, innovació i l’excel·lència. JOVE TU POTS MARCAR LA DIFERÈNCIA!

Cicle Recursos internacionals 2013 · El nou programa Joventut en Moviment'  

En aquesta presentació coneixerem els elements bàsics del programa juvenil europeu "Joventut en Moviment", programa que entra en vigor al 20...