Page 1

Guia d’ús: NNNConsult

Revisió:00 Data: 21/09/2015

NNNConsult 1. Què és NNNConsult? .......................................................... 1 És una eina que serveix per consultar les taxonomies infermeres NANDA, NOC i NIC

2. Accés al recurs .................................................................... 2 3. NANDA ................................................................................ 3 4. NOC ..................................................................................... 5

Data actualització: 07/02/2017

5. NIC....................................................................................... 6 6. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ................................................... 8

1. Què és NNNConsult? NNNConsult és una eina digital de l’editorial Elsevier orientada a professors, alumnes i professionals de la infermeria que permet consultar: 

Els diagnòstics estandarditzats de la NANDA (fins 2002 North American Nursing Diagnosis Association)

Els resultats de la NOC (Nursing Outcomes Classification), producte de la investigació que la University of Iowa College of Nursing fa des de 1991

Les intervencions estandaritzades de la NIC (Nursing Interventions Classification) desenvolupades també per la University of Iowa College of Nursing

Diagnòstics mèdics

I els vincles entre aquests recursos.

NNNConsult obté la informació de les actualitzacions d’aquestes taxonomies a partir d’aquests títols publicats per la mateixa editorial Elsevier.

1


Revisió:00 Data: 21/09/2015

1. 2. 3. 4.

NANDA International - Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación Bulechek, G.M. - Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) Moorhead, S. - Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) Johnson, M. - Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos

I actualitza la seva base de dades coincidint amb les noves edicions de NANDA, NOC i NIC. Aquestes taxonomies d’infermeria són d’ús obligatori al “Sistema Sanitario Español” segons el Real Decreto 1093/2010 del 3 de setembre.

2. Accés al recurs Per accedir a NNNConsult cal que cliqueu a l’apartat el recurs pel títol

de la web del CRAI i busqueu

Un cop dins, podeu accedir a cada una de les taxonomies des del menú de la dreta, o bé des del desplegable de la barra d’eines.

O cercar directament per paraula clau a tots els recursos o a algun d’ells.

El cercador ens permet fer cerques creuades entre les diferents taxonomies o bé seleccionar una taxonomia concreta. La cerca es realitza als diferents camps que formen els elements de cada taxonomia.

2


Revisió:00 Data: 21/09/2015

3. NANDA Els diagnòstics de NANDA es poden localitzar per: 

Codi numèric de l’etiqueta

Ordre alfabètic del títol de l’etiqueta

Agrupació per dominis/classes

Agrupació per necessitats bàsiques segons el model de Virginia Henderson

3


Revisió:00 Data: 21/09/2015

Agrupació per patrons funcionals de Marjory Gordon

A cada un dels apartats obtindreu un llistat i als apartats CODI i ALFABÈTIC, a més, l’opció de FILTRAR, que us permet buscar un terme específic dins el llistat.

Si cliqueu damunt qualsevol dels diagnòstics se us obrirà el text complet de l’etiqueta seleccionada. Des de les pestanyes NOC i NIC relacionats, els podeu desplegar. I si utilitzeu l’opció d’impressió se us generarà un document amb tota la informació inclosa.

4


Revisió:00 Data: 21/09/2015

4. NOC Els objectius NOC es poden localitzar per: 

Codi numèric de l’etiqueta

Ordre alfabètic del títol de l’etiqueta

Agrupació per dominis/classes

Agrupació per especialitats

5


Revisió:00 Data: 21/09/2015

A cada un dels apartats obtindreu un llistat i als apartats CODI i ALFABÈTIC, a més, l’opció de FILTRAR, que us permet buscar un terme específic dins el llistat.

Si cliqueu damunt qualsevol NOC se us obrirà el text complet de l’etiqueta seleccionada. Podeu consultar els NIC Relacionats des de la seva pestanya. A les opcions En otros NANDA i En otros DIAGNÓSTICOS MÉDICOS se us despleguen els diagnòstics que inclouen el NOC del qual partim. Des de ESCALAS podeu consultar aquesta classificació. Si utilitzeu l’opció d’impressió se us generarà un document amb tota la informació inclosa.

5. NIC Els objectius NIC es poden localitzar per: 

Codi numèric de l’etiqueta

6


Revisió:00 Data: 21/09/2015

Ordre alfabètic del títol de l’etiqueta

Agrupació per camps/classes

Agrupació per especialitats

7


Revisió:00 Data: 21/09/2015

A cada un dels apartats obtindreu un llistat i als apartats CODI i ALFABÈTIC, a més, l’opció de FILTRAR, que us permet buscar un terme específic dins el llistat.

Si cliqueu damunt qualsevol NIC se us obrirà el text complet de l’etiqueta seleccionada. A les opcions En otros NANDA, En otros NOC i En otros DIAGNÓSTICOS MÉDICOS se us despleguen les taxonomies que inclouen el NIC del qual partim. Si cliqueu a PROCEDIMIENTOS EN ELSEVIER CLINICAL SKILLS Si utilitzeu l’opció d’impressió se us generarà un document amb tota la informació inclosa, excepte els procediments clínics d’Elsevier.

6. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS Els DIAGNÓSTICOS MÉDICOS es localitzen per: 

Codi numèric de l’etiqueta

8


Revisió:00 Data: 21/09/2015

Si cliqueu a un diagnòstic mèdic accedireu a la definició del terme i els NOC i NIC que hi estan relacionats

Si utilitzeu l’opció d’impressió se us generarà un document amb la definició i el llistat de NOC i NICS relacionats.

Per més informació adreceu-vos a

9

NNN Consult: guia d'ús  

Guia de la base de dades NNN Consult eleborada pel CRAI de la URV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you