Page 1

Com citar: Estil de l’American Chemical Society 1. Què és una bibliografia? ..................................................... 1 2. L’estil de l’American Chemical Society (ACS) ...................... 2 Com citar documents: Es descriu l’estil de l’American Chemical Society (ACS)

Data actualització: 17/06/2019

3. Com citar un llibre............................................................... 2 4. Com citar un capítol de llibre ............................................. 3 5. Com citar una enciclopèdia ................................................ 3 6. Com citar un article de revista ............................................ 4 7. Com citar patents ............................................................... 4 8. Com citar dades extretes d’una base de dades ................. 5 9. Com citar pàgines web ....................................................... 5 10. Referències al text ........................................................... 5

1. Què és una bibliografia? Una bibliografia és una llista dels documents emprats per redactar un treball, un article, una tesi, etc. Normalment apareix al final i permet, d’una banda, donar credibilitat al nostre treball i, d’una altra, identificar els documents que hem consultat. Per tal d’identificar els documents de forma inequívoca hi ha uns elements mínims que han de constar a la referència bibliogràfica i que es troben descrits a la Norma ISO 690:1987. A més, basant-se en aquesta norma internacional, cada universitat, revista científica o editorial ha elaborat el seu manual d’estil per a redactar les bibliografies. La presentació, doncs, pot variar, però el que és important és seguir en un treball el mateix estil i que el resultat sigui coherent.

1


2. L’estil de l’American Chemical Society (ACS) En aquesta guia us proposem l’estil de l’American Chemical Society (ACS). A continuació teniu els models de citació i entre claudàtors les pàgines del llibre on trobareu l’explicació detallada de l’exemple tant per elaborar la bibliografia com per citar una obra dins del text. La informació està extreta de The ACS style guide [recurs electrònic] : effective communication of scientific information. 3rd ed.; American Chemical Society: Washington DC, 2006 i el podeu consultar en línia des del següent enllaç. La tipologia de documents és molt àmplia, per tant, us recomanem consultar el manual per resoldre qualsevol dubte.

3. Com citar un llibre [p. 300-304] Llibre imprès Autor 1; Autor 2. Títol del llibre en cursiva: subtítol en cursiva, núm. d’edició; Editor 1, Editor 2, etc. Eds; Col·lecció; Editorial: Lloc de publicació, any de publicació; pp.

Beall, H.; Trimbur, J. A Short Guide to Writing about Chemistry, 2nd ed.; Longman: New York, 2001; pp 17-32. Grignard Reagents: New Developments; Richey, H. G., Ed.; Wiley: Chichester, U.K., 2000.

Llibre electrònic Autor 1; Autor 2. Títol del llibre en cursiva: subtítol en cursiva [En línia]; Col·lecció; Editorial: Lloc de publicació, any de publicació; pp. URL (consultat dia mes i any)

Tour, J. M. Molecular Electronics: Commercial Insights, Chemistry,Devices, Architecture and Programming [En línia]; WorldScientific: River Edge, NJ, 2003; pp 177–180. http://legacy.netlibrary.com/ebook_info.asp?product_id=91422&piclist=19799,20141,20153 (consultat 7 novembre de 2014).

2


4. Com citar un capítol de llibre [p. 300] Autor 1; Autor 2. Títol del capítol. In Títol del llibre en cursiva: subtítol, núm. d’edició; Editor 1, Editor 2, Editor 3, Eds; Col·lecció; Editorial: Lloc de publicació, any de publicació; núm. vol., pp.

Almlof, J.; Gropen, O. Relativistic Effects in Chemistry. In Reviews in Computational Chemistry; Lipkowitz, K. B., Boyd, D. B., Eds.; VCH: New York, 1996; Vol. 8, pp 206-210

5. Com citar una enciclopèdia [p. 320] Enciclopèdia impresa Autor 1; Autor 2. Títol del capítol. In Títol de l’enciclopèdia en cursiva: subtítol, núm. d’edició; Editorial: Lloc de publicació, any de publicació; vol., pp.

Diagnostic Reagents. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th ed; VCH: Weinheim, Germany, 1985; Vol. A8, pp 455-491

Enciclopèdia electrònica Títol de l’article. Títol de l’enciclopèdia [En línia]; Editorial, Data de publicació o actualització. Adreça URL (Consultat dia mes any).

Chelating Agents. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [En línia]; Wiley, 2003. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471238961 (consultat 17 juliol de 2012).

3


6. Com citar un article de revista [p. 291 i 318] Revista impresa Autor 1; Autor 2. Títol de l’article. Títol de la revista abreviat i en cursiva. Any en negreta, volum en cursiva, pàgines

Larabee, D. C.; Reynolds, T. Y.; Hochberg, R. B. Estradiol-16α-carboxylic Acid Esters as Locally Active Estrogens. J. Med. Chem. 2001, 44, 1802-1814. Els títols de les revistes s’han d’abreviar segons CASSI (Chemical Abstracts Service Source Index). A la següent adreça http://cassi.cas.org/search.jsp podeu trobar l’abreviatura normalitzada dels títols de les revistes.

Revista electrònica Autor 1; Autor 2. Títol de l’article. Títol de la revista abreviat i en cursiva [En línia] any en negreta, volum en cursiva, pàgines o DOI. Adreça URL (data de consulta dia, mes, any).

Vandenabeele, P.; Edwards, H. G. M.; Moens, L. A Decade of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology. Chem. Rev. [En línia] 2007, 107, 675-686. http://pubs.acs.org/cgibin/article.cgi/chreay/2007/107/i03/html/cr068036i.html (consultat 19 de març de 2007).

7. Com citar patents [p. 310-311; 320-321] Autor 1; Autor 2; etc. Títol de la patent. Núm. de la patent, Data.

Stern, M. K.; Cheng, B. K. M. Process for preparing N-(p-nitroaryl)amides via reaction of nitrobenzene with nitriles. US Patent 5,380,946, January 10, 1995.

4


8. Com citar dades extretes d’una base de dades [p. 324] Nom de la base de dades, versió; Editorial: Lloc de publicació, any; Núm. d’identificació de la base de dades (nom del producte)

Reaxys, version 1.0.5968; Elsevier Properties SA: Frankfurt, Germany, 2010; Reaxys RN 2154 (1,2-benzisoxazole). SciFinder Scholar, version 2006; Chemical Abstracts Service: Columbus, OH, 2006; RN 50-78-2 (acetylsalicylic acid).

9. Com citar pàgines web [p. 320-321] Autor. Títol de la web. Adreça URL (Data de consulta dia, mes, any), altres informacions necessàries per la localització o identificació.

Weisstein, E. W. Molecular Orbital Theory. http://scienceworld.wolfram.com/chemistry/MolecularOrbitalTheory.html (consultat 15 de desembre de 2003), part of Eric Weisstein's World of Science. http://scienceworld.wolfram.com

10.

Referències al text [p. 287-290]

Segons l’estil de l’ACS, les cites al text poden presentar-se de tres maneres diferents: 

Superíndex

Oscillation in the reaction of benzaldehyde with oxygen was reported previously.3

5


Número entre parèntesi

Oscillation in the reaction of benzaldehyde with oxygen was reported previously (3).

Nom de l’autor i la data de publicació entre parèntesi

Oscillation in the reaction of benzaldehyde with oxygen was reported previously (Finnegan et al., 2004)

Per més informació adreceu-vos a

6

Profile for CRAI URV

Com citar: l'estil de l'American Chemical Society (ACS)  

Guia d'ús. Estil de citació de l'American Chemical Society (ACS)

Com citar: l'estil de l'American Chemical Society (ACS)  

Guia d'ús. Estil de citació de l'American Chemical Society (ACS)

Profile for craiurv