Page 1

OO1912

I

Open Huis OCMW Merksplas

A


ONS VERHAAL Een strategische plek in de dorpskern, op een scharnierpunt van publieke en open ruimten, maken tot een publieke tuin. Het Kempen landschap wordt hiermee het centrum ingetrokken. Het oude politiekantoor ombouwen tot een Open Huis uitgaande van herbestemming en hergebruik. De bestaande structuur wordt grotendeels behouden en uitgezuiverd. Zowel een economische als ook een ecologische ontwerpattitude. Ontwerpen vanuit de snede : wat kan er gedaan worden met de hellende dakvlakken, de hoge open ruimte van de garages, de compositie van de gebouwen, ... ? Bestaande kwaliteiten van de gebouwstructuur worden maximaal benut. Het ontwerp besteed veel aandacht aan de relatie en interactie tussen de binnen- en buitenruimten en tussen het sociaal huis, de tuin en de dorpskern.


schilder I Frans Van Giel


LEZING VAN DE SITE


MERKSPLAS I De gemeente Merksplas maakt deel uit van de Noorderkempen met een overvloed aan rustgevend groen, bossen, akkers en weiden. Een netwerk van wandel- en fietspaden maakt het mogelijk de dorpskern van verschillende kanten te bereiken.


MERKSPLAS I De aanwezigheid van dit mooie landschap is voelbaar tot in de dorpskern. Fragmenten van de landelijke structuur van akkers, velden en bossen dringen door tot in het centrum. Dit is een kwaliteit die in de meeste Vlaamse steden en gemeenten niet meer terug te vinden is. Het is een kwaliteit die we willen koesteren en versterken.


1 I de site

2 I publieke ruimte (donker grijs) en semi-publieke ruimte (licht grijs) in de dorpskern

3 I sequentie van groen open ruimte en verharde publieke ruimte in centrum...

4 I ... met veel parkingruimte die de continu誰teit van de publieke ruimte in het centrum doorbreekt.

5 I het toevoegen van de plot in de sequentie herstelt de continuiteit en verbindt het netwerk van publieke en open ruimten in Merksplas.


BOUWPLOT ALS DEEL VAN GROEN LAPPENDEKEN I De bouwplot wordt gezien als een potentiĂŤle groene vlek in het ecologisch netwerk dat de dorpskern doorkruist.

BOUWPLOT ALS DEEL VAN NETWERK PUBLIEKE RUIMTE I De dorpskern heeft met de recente aanleg van de publieke ruimte gelegen voor de uitbreiding van het gemeentehuis een echt dorpsplein gekregen. Daarnaast is er rond de kerk een verharde publieke ruimte die momenteel vooral als parking wordt gebruikt, maar die veel meer potentie heeft. Door het bouwplot deels als een open groene en publiek toegankelijke ruimte in te richten, wordt ze belangrijk in de verbinding voor fietsers en voetgangers tussen deze twee publieke ruimte. Daarnaast kan ze ook gebruikt worden bij bestaande of nieuwe evenementen.


HET GEBOUW


1 I bestaand gebouw

2 I uitzuiveren structuur

3 I behouden van drie basisvolumes

4 I toevoegen van wintertuin als verbindingsstructuur


BESTAAND GEBOUW I De voormalige kazerne heeft een somber en gesloten karakter. Het gebouw is grotendeels ingepakt met bruine leien waardoor het aanvoelt als één monoliet geheel. De structuur wordt uitgezuiverd tot 3 sobere interessante gebouwdelen: één volume links en één volume rechts van de bestaande gang (beide met een hellend dak) en het achterliggende garagegebouw (met plat dak). Deze drie gebouwdelen werden relatief recent opgetrokken in duurzame materialen (metselwerk en beton). De gebouwen zijn bouwtechnisch nog in zeer goede staat. We kiezen dan ook voor hergebruik. De voornaamste elementen van hun draagstructuur (dwarse draagmuren, betonskelet) en de bestaande gevelopeningen worden behouden. Waar nodig worden gevelopeningen toegevoegd. De drie gebouwdelen hebben de potentie tot heel verscheiden ruimtes met een interessante snede: half hellend dak (voorste volumes), hoog plafond (garages) etc.

GLASTUINBOUW I Een nieuwe lichte transparante structuur verbindt de 3 losstaande volumes. Inspiratie hiervoor vonden we in de glastuinbouw, eigen aan de streek. De transparantie van het volume, dat we verder wintertuin noemen, staat voor de gastvrijheid van het Open Huis. Het vormt de overgang tussen de publieke ruimte en de meer intieme delen van het gebouw. Het regelt de privacygradiënt. INKOM I De wintertuin is zichtbaar in alle gevels. De inkom wordt voorzien aan aan het kruispunt van de Schutterhofstraat en de Kerkstraat. De kruising van deze twee straten vormt immers het centrum van de gemeente en kent veel passage.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I I I I I I I I I I I I

inkom onthaal wachtruimte computertafel frontoffice backoffice archief spreeklokaal vergaderruimte lokaal klusjesman server en printer kitchinette

13 14 15 16 17

I I I I I

juridische dient secretaris ocmw voorzit(s)ter vide balkon

7

7

6

5

7

3

2 12 11

8

8

8

1 4

10

9 8

GRONDPLAN GELIJKVLOERS

8

8


ORGANISATIE De gebouwen zijn ingevuld met een duidelijk circuit voor personeel enerzijds en voor klanten anderzijds. Het publieke gedeelte zoals inkom, onthaal, frontoffice, wachtruimte en internetzone situeren zich in de wintertuin. De meer private delen zoals de werkplekken, de keuken, het archief zijn ondergebracht in de 3 solide volumes die we recupereren van het bestaande gebouw. De vergaderzalen en gesprekslokalen bevinden zich ook in deze volumes maar hebben eveneens een toegang langs de wintertuin zodat er een duidelijk circuit is voor personeel enerzijds en voor klanten anderzijds. Het onthaal vormt samen met de frontoffice een schakel tussen de spreeklokalen en de backoffice. De veiligheid van het personeel is hierdoor gegarandeerd. Alle spreeklokalen hebben uitzicht op rustgevend groen en krijgen extra licht via daklichten. De werkplekken kijken uit op de tuin waar ook een pick nick plek wordt voorzien. De parking voor het personeel komt tegen de zijdelingse perceelsgrens. De verdieping huisvest een ruim kantoor met ontvangstruimte voor de OCMW - voorzit(s)ter en een landschapskantoor voor de secretaris en de juridische dienst. Om ecologische en economische redenen wordt er geen lift voorzien omdat alle functies die zich boven bevinden ook makkelijk kunnen ruilen met een functie beneden. Indien toch noodzakelijk zijn er wel mogelijkheden om deze toch nog in te passen in het voorliggend ontwerp. In de twee volumes met hellend dak gaan de zoldervloeren eruit zodat de onderliggende verdieping een ruime hoogte krijgt en het hellend dak zichtbaar wordt. Door te spelen met grote bovenlichten in de langse gevels en het dak, ontstaan hier zeer lichte en ruimtelijke werkplekken (middelste volume), gesprekslokalen en vergaderruimtes (volume vooraan). In het middelste volume zorgt een vide naar de benedenverdieping voor contact met de collega’s. Het archief wordt niet voorzien als een afzonderlijke ruimte maar wordt als een wand geïntegreerd in het gebouw. De wand toont de geschiedenis van de OCMW werking van Merksplas. We stellen voor te investeren in mooie archiefdozen in plaats van in een nieuwe ruimte. De wand slingert doorheen de verschillende delen (voor het personeel) van het gebouw. In combinatie met raamopeningen worden een soort kaders gevormd met zicht op de tuin.

17

16

15 13

GRONDPLAN VERDIEPING

14

7

schaal 1 I 150


INTERIEURSCHETS BACK OFFICE


INTERIEURSCHETS ONTHAAL


INTERIEURSCHETS SPREEKKAMERS I ARCHIEFWAND

INTERIEURSCHETS WINTERTUIN I TOEGANG SPREEKKAMERS


INTERIEURSCHETS WERPLEKKEN VERDIEPING I ARCHIEFWAND

INTERIEURSCHETS SPREEKKAMER VOORAAN


IN ZIJN OMGEVING


1 2 3 4 5 6 7 8 9

I I I I I I I I I

inkom parking personeel -12pp inkom personeel pick nick publiek toilet electriciteitscabine publieke parking klanten voetgangersdoorgang fietsenstalling 9

4

2 3

INPLANTINGSPLAN


LANDSCHAPSONTWERP Het doortrekken van het karaktervolle Kempen landschap tot in de dorpskern vormt de basis voor het ontwerp. Er wordt gewerkt met streekgebonden beplanting: bomen (zomereik, berken), struiken (brem) en bodembedekkers. De tuin houdt ook vast aan het thema van herbestemming en hergebruik. De aanwezige waardevolle bomen (lindeboom zijde Kerkstraat, lindebomen perceelsgrens) en hagen (scheiding buren) worden behouden. Door te werken met een grasvlakte met patches van beplantingen wordt de site open en toegankelijk. De keuze van streekgebonden planten en grassoorten is onderhoudsvriendelijk (2 Ă 3 onderhoudsbeurten per jaar). Na de aanplanting wordt een spontane groei vooropgesteld. De vloerafwerking van de wintertuin uit betontegels loopt door naar buiten en vloeit over in de grasvlakte. In het patroon van gras en dallen vormen zich paden voor voetgangers en fietsers. De bestaande verharding uit betonklinkers worden gerecupereerd als grasdallen voor de personeelsparking.

6 5 8

1

7

schaal 1 I 250


1 2 3 4 5 6 7

I I I I I I I

inkom onthaal computertafel frontoffice backoffice vergaderruimte schuttershofstraat

A

7

6

B

GEVEL I SNEDE KERKSTRAAT


1

1

3 3

22

4

4

5

5

schaal 1 I 150


1 2 3 4

I I I I

inkom onthaal parking personeel publieke parking klanten

3

C

3

D

GEVEL I SNEDE SCHUTTERSHOFSTRAAT


11

2

2

4

1

4

1

schaal 1 I 150

4


1 2 3 4 5

I I I I I

inkom personeel spreekkamer kantoor juridische dienst vide schuttershofstraat

E

F

GEVEL I SNEDE ZIJKANT WEST


5

1

3

4

1

2

2

5

schaal 1 I 150


1 2 3 4

I I I I

inkom backoffice parking personeel tuin

1

G

1

H

GEVEL I SNEDE TUIN


4

2

3

3

3

schaal 1 I 150


MATERIALISATIE


bestaande baksteen wit geschilderd

stucco

lichte staalstructuur

daklichten

bovenlichten

lichte staalstructuur

houten vloer

glaswanden

betontegels

geperforeerde wand

archiefwand

archiefwand

VOORSTEL MATERIAALGEBRUIK BINNEN Het contrast tussen de solide volumes enerzijds en de nieuwe transparante verbindingsstructuur anderzijds vertaalt zich in het materiaalgebruik en de manier waarop licht wordt binnengebracht. In beiden wordt gekozen voor lichte en frisse kleuren en natuurlijke materialen. De bruine bakstenen gevels die worden behouden worden wit gelakt. De wintertuin is in staal en glas.


grasvlakte

behoud bestaande lindebomen I tilia

berk I betula

patroon gras I betondallen

amelancier ovalis

osmunda regalis

patroon gras I betondallen

cytisus scoparrius

carex echinata

patroon gras I betondallen

genista pilosa

armeria

VOORSTEL MATERIAALGEBRUIK BUITEN De verhardingen worden voorzien in klassieke stoepdallen die ook in de wintertuin worden gebruikt. Buiten worden ze in een patroon gelegd dat geleidelijk overgaat van volledig dicht naar stapstenen in het groen. De groenaanleg gebeurt met streekeigen planten en bomen. We kiezen voor lichte tinten die aansluiten bij het gebouw.


CIJFERS


Art. nr.

Omschrijving

Eénheid

HOOFDSTUK 1 - AFBRAAK 1.1

Afbraak van gebouwdelen + afvoer puin opmerking I afbraak dient grotendeels handmatig te gebeuren

m³ Totaal hoofdstuk 1 :

HOOFDSTUK 2 - VERBOUWING 3 BASISVOLUMES 2.1 2.2 2.3

Volume 1 I straatzijde schuttershofstraat Volume 2 I achterzijde parallel schuttershofstraat Volume 3 I garagevolume

m² m² m² Totaal hoofdstuk 2 :

HOOFDSTUK 3 - NIEUWBOUW VERBINDINGSSTRUCTUUR IN GLAS I STAAL 3.1

Verbindingsvolume

m² Totaal hoofdstuk 3 :

SUBTOTAAL EXCLUSIEF BTW : RESERVE - 5 %

TOTAAL INCLUSIEF 6% BTW :

EXTRA - BUITENAANLEG 4.1

Verharding paden en beplantingen

m² Totaal buitenaanleg :

BUITENAANLEG INCLUSIEF 21% BTW :


RAMING Met het oog op de budgetbeheersing gaat het project uit van het behoud van het voornaamste bouwvolume. Mede door een efficiënt ruimtegebruik kan de uitbreiding in oppervlakte beperkt blijven. Het grootste deel van het budget gaat naar de verbouwing van de te behouden delen. Hierdoor kan dit grondig gebeuren en kan er bijkomend geïnvesteerd worden in de energie-efficiëntie van het gebouw (ventilatie met warmterecuperatie, dikke isolatielagen, ….).

Hoeveelheid

Prijsvorming

175,000

FF

Eénheidsprijs

150,00

Raming

26.250,00 26.250,00 €

100,000 172,000 83,000

FH FH FH

950,00 850,00 900,00

95.000,00 146.200,00 74.700,00 315.900,00 €

115,000

FH

1.350,00

155.250,00 155.250,00 €

497.400,00 € 24.870,00 €

553.606,20 €

1173,000

FH

100,00

117.300,00 € 117.300,00 €

141.933,00 €


MAQUETTE


001912 Sociaal Huis Merksplas  

competition