Page 1

European Projects

FINNABLE 2020


1. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DELS CONTACTES ESTABLERTS PRÈVIAMENT


Línies estratègiques d’actuació: RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2012, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s’establix el Pla Anual de Formació Permanent del Professorat per al curs 2012-2013 i es dicten instruccions als centres educatius sostinguts amb fons públics en mat ria de formació del professorat. [2012/11744]

4.1. Noves metodologies d’ensenyança-aprenentatge com a ferramentes per a aconseguir l’èxit escolar. 4.2. La formació plurilingüe. 4.3. La incorporació i augment de la presència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en els processos d’ensenyança-Aprenentatge. 4.4. Escola inclusiva: convivència, atenció a la diversitat i tutoria. 4.5. Programa d’aprenentatge permanent: la dimensió europea de l’educació.


Temporalització dels projectes 2013

2014

Gener

Febrer

Desem convocatòria

2015

2016

Presentació Projecte

Juliol Selecció i aprovació de Projectes

Setem Inici Projectes aprovats

Setem Inici Projectes aprovats

2017

2018

2019

2020


Breu història de Projectes Europeus que ens afecta ●

Comenius Regio : Finlandia –

Consolidar i expandir

Jarvenpaa Saunakallio Hannele Niemi

Ph. D. Professor of Education Faculty of Behavioural Sciences CICERO Learning Network University of Helsinki


Per què esteu ací? ●

Selecció d'institucions : –

Relacions prèvies amb projectes europeus

Conixeiments i relacions educatives prèvies amb Finlandia

Experiència didàctica d'incorporació de les TIC a l'aula

Centres pilots en incorporació de les TIC


Finnable 2020


2. PRESENTACIÓ DELS CENTRES


Institucions participants ●

Universitat de Helsinki

Centres 1. CRA Baronia Baixa (centre intel·ligent) 2. CRA Benavites Quart 3. IES de Puçol 4. IES Isabel de Villena (Valencia) 5. CAES de Torrent (centre intel·ligent) 6. CEIP Comunitat Valenciana

CEFIRE València i Torrent

Universitat de València: Institut MIDE –

Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació GEM: Grupo de Evaluación y Medidición : UTE: Unidad de Tecnología Educativa:


3. COMPROMIS DE LES INSTITUCIONS


4. DETERMINAR FORMES DE COMUNICACIÓ ENTRE LES INSTITUCIONS


5. PROPOSTA DE CALENDARI DE TREBALL

Presentació projecte Finnable 2020  
Presentació projecte Finnable 2020  

Explicació del projecte Finnable 2020

Advertisement