Page 1

Vejledning til kopiering, print, scanning, studiekort.

How to Copy, Print, Scan and access with the Student card.


Kære studerende, Dit studiekort er nu din nøgle til Print, Kopiering og indgang. Hvis du glemmer dit studiekort, kan du ikke få dine print ud af printerne. Se vejledningen. Kopiering & Print. Indsæt kortet i kortlæser ved kopimaskinen/printer. Tryk på ”Print” for at udskrive alle dokumenterne på en gang. Eller Tryk ”More” og få forskellige valgmuligheder Tryk ”Document list” – Her kan du vælge at printe et dokument separat og se prisen på dine printjobs. Når du har trykket ”Print”, kan du ikke annullere jobbet.

Printerne hedder fremover.: Trongårdsvej, Black/White - KUN til sort/hvid udskrifter på kopimaskinerne Trongårdsvej, HP Black/White – KUN til sort/hvid udskrifter på de små HP printere Trongårdsvej, Colour - KUN til farve udskrifter på kopimaskinerne * Disse to printere kan også vælges på jeres bærbare på det trådløse netværk (T_NET) via hjemmesiden http://kn-netprint.efif.dk/

Skal du finde printerne på skolens pc hedder de følgende. Kn-tr-blackwhite – ALLE sort/hvid maskiner Kn-tr-color – ALLE farvemaskiner


Kopimaskiner med kort-læser: Lokale Lokale Lokale Lokale

101A: Sort/hvid 422: Sort/hvid 502: Farve * 112: Farve *

Printere med kort-læser på: Lokale Lokale Lokale Lokale Lokale

420: 400: 211: 300: 207:

Sort/hvid Sort/hvid - ved toilettet Sort/hvid Sort/hvid Sort/hvid

Scanning på kopimaskinerne. I Lokale. 101A – 112 – 422 – 502. Inden du kan scanne, skal du starte med at sætte dit kort i kortlæseren og herefter trykke COPY, nu skal du følge vejledningen: 1. Læg dine dokumenter i maskinens øverste arkføder 2. Vælg funktionen ”E-mail” i displayet 3. Vælg ”til” knappen og indtast hele E-mail adressen. (OBS. Kan kun scanne til Knord e-mail adresser) 4. Herefter tryk på knappen luk/accepter 5. Skærmen vender tilbage til oversigtsbilledet 6. Tryk på den store grønne knap og dokumentet sendes til den valgte E-mail adresse.


Billede til studiekort. (Standeren står i lokale 421) I venstre hjørne Press Selvservice Photo Dialogboksen/tastatur der taster LOGIN derefter NEXT Derefter enter pincode press 4 numre. (Kan være 1234) Og derefter Confirm. I højre Side af skærmen Press take picture Der tælles ned fra 5 til 0 og billede tages, kig ikke på skærmen men i kameraet. Billedet fremkommer derefter på skærmen enten vælges OK, ellers mulighed for at press retake picture i venstre side af skærmen. Dit studiekort vil derefter hurtigst muligt blive printet ud i receptionen. HUSK 100 Kr. til betaling af dette. Registrering af personlig kode på studiekortet. Gå ud til kortlæseren ved hovedindgangen Indsæt kort – chip opad og ind mod læseren Indtast den 4-cifrede kode, som du har lavet, da du skulle tage billede til studiekortet. Gentag koden Fjern kortet fra kortlæseren. Adgang til skolen / Open Learning når skolen har lukket. Ved hovedindgang: Indsæt kortet i kortlæseren Indtast personlig kode Tryk evt. på ”åben lås”-symbolet Ved Open Learning: 300, 420 & 421. Check displayet, hvis området er tilkoblet Tryk åbenhængelås-symbolet. Er du den sidste der forlader lokalet, tast da din kode & tryk lukket hængelås-symbolet.


Overførsel af penge til studiekortet. Påfyldning af penge på studiekortet. Dette sker i automaterne, der hænger på væggen overfor administrationen. Sæt kortet i den valgte automat. Indkast mønter og/eller indfør sedler, eller brug dankort automaten der hænger ved siden af. Tag kortet ud af automaten. Fronter. https://fronter.com/knord/


Dear students Your Student Card is very important. If you do not have any, you cannot print your documents from the Academy’s printers. Copying and Printing Instructions: Insert your card in the card reader in the copying machine Press”Print” for printing your documents Press “Copy” and start copying If you press “More” and then Press “Document list” you will find all the pages you have sent to printing. Now you can choose to print all the pages desired Do not forget to remove your Card and take it with you.

Printers: Trongårdsvej, Black/White - Only Black/White copi machines Trongårdsvej, HP Black/White – Only Black/White HP printers Trongårdsvej, Colour - Only Colour prints on the copi machines You can find the printers on the wireless network (T_NET) at this address: http://kn-netprint.efif.dk/

If you need to find the printers on the schools computers. Kn-tr-blackwhite – ALL black and white printers Kn-tr-color – ALL colour printers


Copy Machines with a card reader: Room: Room: Room: Room:

101A: Black/White 422: Black/White 502: Colour * 112: Colour *

Printers with a card reader: Room: Room: Room: Room: Room:

420: 400: 211: 300: 207:

Black/White Black/White Black/White Black/White Black/White

Scanning documents from the Copy Machines You can use rooms 101A – 112 – 422 – 502 for scanning your documents. Before scanning you must put your Student card in the Card reader and press Copy, and follow the instructions: How to scan to your e-mail address. 1. Place your documents in the feeder 2. Press the button”E-mail” on the Display. 3. Press”To” and type your E-mail address. (NB. You can only scan to your Knord e-mail address) 4. Press the button “Close”. 5. You will return to the main screen. 6. Press the big green button and the documents will now be scanned and sent to your Knord’s e-mail address.


Photo for the student card. (The machine is in room 421) A finger touch system Press “Self Service Photo” at the left corner Login and press NEXT Choose a pincode of 4 digits on the screen. (The 4 digits will also be the code for your student card and must be used for access to the Academy and Open Learning) Confirm pincode Press “Take Picture” The machine will count down from 5 to 0. Look into the camera, NOT at the screen. Your picture will appear on the screen. Press “OK” or Pres “Retake Picture”. Registering your personal code on your student card. Before using your card you must register your personal code: Go to the card reader outside the main entrance Insert the card with the chip pointing upwards and towards the card reader Enter your 4 digit code (The same 4 digits you used when taking your photo) Re-enter the code Remove the card from the card reader Access to the Academy and Open Learning areas when the door is locked. At the Main Entrance: Insert card in the card reader Enter your personal code Press the open-padlock symbol If you leave the area as the last person, Enter your code and press the close-padlock symbol.


Open Learning Areas: 300, 420 and 421. Check the display to see if the alarm system is activated Insert your card in the card reader, enter your personal code, press the open-padlock symbol – If you leave the area as the last person, enter your code and press the close-padlock symbol. Transferring money to your student card. Use one of the Pay Stations on the wall opposite the reception. Insert the card in one of the machines Insert coins and/or notes/bills or credit card. Remove the card from the machine.

Folder omkring print og kopi - August 2011  

Folder omkring print og kopi - August 2011

Advertisement