Page 1

Diplom i Softwareudvikling Uddannelsen bygger oven på datamatikeruddannelsen og har fokus på at bygge store, distribuerede og datatunge it-systemer. Emner, som har været i fokus på 3. semester af datamatikeruddannelsen. Udviklingen går hurtigt inden for it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem adskilte udviklingsgrupper både lokalt og globalt. En diplomuddannelse i softwareudvikling har fokus på at kvalificere dig til at kunne fungere selvstændigt som it-specialist med fokus på integration og arkitektur og til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge distribuerede it-systemer i it-virksomheder, it-konsulentvirksomheder eller interne it-udviklingsafdelinger.

duler herfra kræver, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du stadig blive optaget, hvis du efter konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Relevant adgangsgivende uddannelse er erhvervsakademiuddannelsen datamatiker. Studiets opbygning Uddannelsen indeholder følgende moduler:

Endelig kvalificerer uddannelsen dig til at kunne fortsætte relevant uddannelse på kandidat/masterniveau. Med denne uddannelse vil du typisk sigte mod et job som systemudvikler i store itprojekter og på sigt arkitekt eller projektleder for sådanne projekter. Uddannelsen har således både et direkte jobmæssigt og et klart karrieremæssigt sigte med gode muligheder for videreudvikling. Adgangskrav Optagelse på uddannelsen eller enkelte mo-

• • •

Obligatoriske moduler (30 ECTS) Valgfrie moduler (15 ECTS) Afgangsprojekt (15 ECTS)

Yderligere information Læs mere på www.knord.dk eller kontakt Erhvervsakademiet København Nord Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs. Lyngby. Tlf.: 8852 6600

www.knord.dk


Uddannelsens indhold Obligatoriske moduler

Database for udviklere 1 - 5 ETCS

Udvikling af store systemer - 10 ECTS

Den studerende skal kunne anvende relationsdatabaser hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner og give den studerende en dyberegående indsigt i et udvalgt relationelt DBMS.

Den studerende skal efter modulet dels kunne planlægge og styre udviklingsforløb med mange projektdeltagere og dels kunne designe og implementere store systemer, der opdeles i mindre dele og udvikles af selvstændige udviklingsgrupper. Systemintegration - 10 ECTS

Den studerende skal endvidere være i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering. It-projektledelse - 10 ECTS

Den studerende skal efter modulet kunne (1) integrere eksisterende systemer, (2) integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, samt kunne (3) udvikle nye systemer, som understøtter fremtidig integration.

Den studerende skal kunne lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter og kunne påtage sig ansvar for ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter.

Test - 10 ECTS

Sikkerhed - 10 ECTS

Den studerende skal efter modulet kunne arbejde med planlægning og gennemførelse af test.

Den studerende skal kunne gennemføre sikkerhedsanalyse, udarbejde løsningsforslag og handlingsplan, forestå implementering af løsning samt deltage i den løbende forvaltning.

Endvidere skal den studerende kunne se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og være ansvarlig for den interne kvalitetskontrol i et projekt.

Valgfrie moduler Uddannelsens omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 15 ECTS-point. Kontraktbaseret udvikling - 10 ETCS Den studerende skal kunne anvende kontrakter på forskellige abstraktionsniveauer og med forskellige grader af formalisme i forbindelse med udvikling af store systemer.

Afgangsprojekt - 15 ETCS Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for indstilling til prøve i afgangsprojektet er, at den studerende forinden har opnået 45 ECTS-point fordelt på obligatoriske og valgfrie moduler jf. ovenstående.

www.knord.dk

Produktark - Diplom i softwareudvikling  

Produktark - Diplom i softwareudvikling juni 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you