Page 1

Studieordning for Professionsbachelor i International Hospitality Management

20102012

Professionsbachelor i International Hospitality Management. Bachelor of International Hospitality Management.

International Hospitality Management

Side 1 af 33


Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2010 og er fælles for følgende institutioner:

Copenhagen Business Academy, Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby www.cphbusiness.dk www.hrs.dk Erhvervsakademiet Lillebælt TietgenSkolen Nonnebakken 9 5000 Odense C www.eal.dk

University College Nordjylland Lindholm Brygge 35 9400 Nørresundby www.ucn.dk

International Hospitality Management

Side 2 af 33


Indholdsfortegnelse 1.0

FORORD ............................................................................................................... 5

2.0

UDDANNELSESUDBYDERE ......................................................................................... 5

3.0

STUDIEORDNINGENS INDHOLD ................................................................................... 5

4.0

UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED ....................................................................... 6

4. 1. KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT .6 4.2. DIMITTENDERNES TITEL ..............................................................................................7 5.0

UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR ...................................................................... 8

5.1 ADGANGSKRAV ..........................................................................................................8 5.2 UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER ........................................................................8 5.3 UDPRØVNING .......................................................................................................... 10 5.3.1 censur ............................................................................................................ 12 5.4 UNDERVISNINGSFORMER ............................................................................................ 12 6.0 KERNEOMRÅDER, HERUNDER FAGENES FORMÅL, INDHOLD OG DEN STUDERENDES UDBYTTE ........ 13 6.1 ØKONOMI (15 ECTS) .................................................................................................. 13 6.1.1 Økonomi – Viden, færdigheder, kompetencer ............................................................ 13 6.1.2 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: .................................................................. 13 6.1.3 Kerneområder i økonomi ..................................................................................... 14 6.2 LEDELSE (15 ECTS) ................................................................................................... 15 6.2.1 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: .................................................................. 16 6.2.2 Kerneområder i ledelse ....................................................................................... 16 6.3 KULTURFORSTÅELSE OG GÆSTEFORSTÅELSE (10 ECTS) .................................................................. 19 6.3.1 Kultur og kunderelationer – Viden, færdigheder og kompetencer .................................... 19 6.3.2 Undervisningsform ............................................................................................. 19 6.3.3 Obligatoriske aktiviteter og udprøvning ................................................................... 19 6.3.4 Kerneområder i faget ......................................................................................... 20 6.3.5 Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) ..................................................................... 22 6.4 STRATEGI (15 ECTS) .................................................................................................. 22 6.4.1 Strategi– Viden, færdigheder og kompetencer ........................................................... 22 6.4.2 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: .................................................................. 23 6.4.3 Kerneområder i strategi ...................................................................................... 23 6.5 PRAKTIKOPHOLD (15 ECTS) ......................................................................................... 24 6.5.1 Formål med praktikken ....................................................................................... 25 6.5.2 Tildeling af praktikvejleder .................................................................................. 25 6.5.3 Ansøgning og godkendelse af praktikplads ................................................................ 25 6.5.4 Praktikkontrakt ................................................................................................. 25 6.5.5 Krav til praktikvirksomheden: ............................................................................... 26 6.5.6 Logbog............................................................................................................ 26 6.5.7 Praktikprojekt .................................................................................................. 27 6.5.8 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: .................................................................. 27 6.6 BACHELORPROJEKT- FORMÅL , FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD (15 ECTS) .......................................... 28 6.1. Udprøvning........................................................................................................ 29 7.0 ØVRIGE FORHOLD VEDRØRENDE EKSAMEN OG PRØVER ....................................................... 29 7.1 SKRIFTLIGE BESVARELSERS OMFANG - NORMALSIDER ...................................................................... 29 7.2 GRUPPESTØRRELSER ...................................................................................................... 29

International Hospitality Management

Side 3 af 33


7.3 TILBAGEMELDING PÅ PRØVER OG EKSAMINER .............................................................................. 29 7.4 LANDSDÆKKENDE EKSAMENSPLAN ÅRGANG 2010-2012................................................................... 30 7.5 KLAGER OVER OPNÅET EKSAMEN .......................................................................................... 31 7.6 HJÆLPEMIDLER TIL EKSAMEN ............................................................................................. 31 7.7 BRUG AF KILDER OG DATA VED UDARBEJDELSE AF SKRIFTLIGE BESVARELSER ............................................... 32 7.8 DISPENSATIONSMULIGHED ................................................................................................ 32 7.9 HÅNDTERING AF SNYD UNDER STUDIET .................................................................................... 32 8.0 INTERNATIONALISERING .............................................................................................. 32 9.0 KVALIFICERING TIL VIDERE UDDANNELSE......................................................................... 33

International Hospitality Management

Side 4 af 33


1.0 Forord Velkommen til Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management! Uddannelsen appellerer til den studerende, der ønsker en kompetencegivende brancherettet uddannelse på videregående niveau, og dermed en karriere der er rettet mod hotel, turisme og oplevelsesområdet. Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management (herefter P.Ba. IHM) har til formål at sikre udvikling af kompetencer i forbindelse med varetagelse af ønsker1 vedr. fremtidens videregående uddannelser. Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitalitybranchen. Vi udbyder en uddannelse, der helt målrettet dækker behovet for velkvalificerede ledere, administratorer, projektledere m.v., der skal varetage job i de mangeartede virks zomheder indenfor hospitality-branchen.

2.0 Uddannelsesudbydere Professionsbacheloruddannelsen IHM udbydes af nedenstående institutioner: 1. University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, www.ucn.dk 2. Erhvervsakademi Lillebælt www.eal.dk: TietgenSkolen, Nonnebakken 9, 5000 Odense C 3. Copenhagen Business Academy, www.cphbusiness.dk Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

3.0 Studieordningens indhold Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 636 af 29/06/2009 gældende) opdelt i  

En fællesdel, der finder anvendelse på alle erhvervsakademier, som er godkendt til udbud af uddannelsen En institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav. Som minimum indeholder den institutionsspecifikke del af studieordningen en specificering af den studerendes krav til at deltage i undervisningsforløbet. Dele heraf kan være udarbejdet i fællesskab af en eller flere af de udbydende institutioner.

Denne studieordning refererer til fællesdelen, og er udarbejdet i fællesskab af alle uddannelsens udbydere.

1

Under henvisning til anbefalinger fra nedsat arbejdsgruppe, om ”fremtidens videregående uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi og

International Hospitality Management

Side 5 af 33


4.0 Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Uddannelsen har en varighed på 1 år og 6 måneder, og fungerer som ”top‐up bachelor” på serviceøkonom og markedsføringsøkonom, samt andre beslægtede uddannelser. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet. Uddannelsen giver mulighed for, at ansøgere, som har afsluttet en relevant kortere videregående uddannelse (KVU) kan fortsætte endnu 1 år og 6 måneder og dermed opnå professionsbachelorniveauet. Herved undgås blindgyder i uddannelsessystemet. Jfr. Afsnit 9.0 er der udarbejdet samarbejdsaftaler således at det er muligt for dimittender at videreuddanne sig til kandidatgrad.

4. 1. KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT Det er uddannelsens formål, at professionsbacheloren i International Hospitality Management opnår viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med figur 1.0. Der henvises i øvrigt til oversigt fra den nye danske kvalifikationsramme for professionsbacheloruddannelsen.

Profil Viden

Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode.

Færdigheder

Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor professionen. Skal kunne vurdere praksisnæreog teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en

International Hospitality Management

Side 6 af 33


professionel etik. Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. Arbejdsomgang

210 ECTS (120+90) IHM er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse til en eller flere erhvervsakademiuddannelser. IHM har en varighed på 90 ECTS inkl. 3 måneders praktik.

Figur 1.0 – Profil

Uddannelsen tilrettelægges som et 1 år og 6 måneders heltidsstudium. Samlet set er uddannelsen svarende til et studieforløb på 3½ studenterårsværk (210 ECTS). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, p.t. svarende til 1650 studenterarbejdstimer. Arbejdsbelastningen er således udtrykt og omfatter skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse.

4.2. DIMITTENDERNES TITEL Den, der har gennemført uddannelsen, er som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund berettiget til betegnelsen: ”Professionsbachelor i International Hospitality Management” Engelsk titulering: “Bachelor of International Hospitality Management”

International Hospitality Management

Side 7 af 33


5.0 Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af 3 semestre (5.‐7. semester), der har som overordnet mål, at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer indenfor det enkelte semesters tidsramme. Figur 2.0 illustrerer rammen om uddannelsens placering i relation til KVU og kandidatgrad. Et fuldtidsstudieår svarer til 60 ECTS-point.

Mulighed for kandidatuddannelse (120 ects). Se afsnit 8.0 Professionsbachelor i International Hospitality Management (90 ects).

Serviceøkonom

Markedsføringsøknom

(120 ects)

(120 ects)

Anden relevant uddannelse svarende til 120 ects.

Figur 2.0

5.1 ADGANGSKRAV Som det fremgår af figur 2.0 er PBA IHM en ”top‐up” uddannelse på 90 ECTS point og dermed 1 år og 6 måneders varighed. Studerende fra serviceøkonom og markedsføringsøkonomuddannelsen har direkte adgang. Herudover vurderes ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau, da disse kan bidrage positivt til såvel uddannelsen som branchen efterfølgende.

5.2 UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER

6. semester 5. semester Økonomi (15 ECTS) Ledelse (15 ECTS)

Kultur og gæsteforståelse (10 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS)

7. semester Strategi (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)

Praktikophold (15 ECTS)

International Hospitality Management

Side 8 af 33


5. semester Økonomi • • • • •

Yield and revenue management Nøgletalsstyring og årsregnskab Afdelings og aktivitetsbudgettering Investering og finansiering For- og efterkalkulation

6. semester

7. semester

15 ECTS 4 3 4 3 1

Ledelse

15 ECTS

Personalejura - Vagtplanlægning Human Ressource Management - Rekruttering - Udvikling/fastholdelse (herunder stress og arbejdsmiljø) - Afvikling Forhandlingsteknik Lederskab

2 5

3 5

Valgfrit element

5 ECTS

Kultur og gæsteforståelse

10 ECTS

Kulturbegrebet Gæste/kundekultur - Cross culture Organisationskultur - Medarbejderkultur Praktik

2 5

Praktikophold og praktikprojekt

15 ECTS

Se institutionsspecifik studieordning

(kan gennemføres som internationalt modul – se inst. specifik studieordning.)

3 15 ECTS

Strategi

15. ECTS

Strategibegrebet og strategisk analyse Strategiudvikling

5

International Hospitality Management

6 Side 9 af 33


-

Koncept og produktudvikling Implementering af strategi Bachelorprojekt

4 15 ECTS

Samlet ECTS

30

30

30

5.3 UDPRØVNING Udprøvningsbegrebet dækker bredt over alle former for prøver, interne/eksterne eksamener, bundne forudsætninger mv. Bemærk at denne del af studieordningen er landsdækkende! Dette betyder, at den enkelte uddannelsesudbyder i den institutionsspecifikke del af studieordningen har indskrevet udprøvningselementer der specifikt gør sig gældende for den respektive udbyder, herunder eksempelvis bundne forudsætninger. ECTS 5. semester Økonomi

Ledelse

15

15

Udprøvning -

Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt o Vægtning: Skriftlig 1,0

-

Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel o Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala o Vægtning: skriftlig: 1,0 Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0,5.

-

6. semester Kultur og gæsteforståelse

10

Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på 20-25 normalsider. Udprøvning 30 minutters individuel mundtlig eksamen med baggrund i indleveret gruppeprojekt. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5.

International Hospitality Management

Side 10 af 33


Valgfrit element

5 ECTS

Praktik

15

Se institutionsspecifik studieordning.

-

Eksamen - praktikprojekt. I samarbejde med praktikvirksomheden vælges en problemstilling som den studerende, efter godkendelse fra vejleder, analyserer i et projekt til aflevering. o Censur: Intern. Praktikvirksomhedens kontaktperson2 indgår som censor med mandat på 40 %3 o Vægtning: Skriftlig 1.0 o Vurdering: 7- trins-skala

-

Eksamen. Den studerende udarbejder en logbog til aflevering under praktikken. Logbogen skal behandle den studerendes håndtering og refleksioner omkring satte læringsmål under praktikken. Der afholdes mundtlig eksamen, med logbogens indhold som omdrejningspunkt. Denne eksamen afgør, hvorvidt selve praktikken er bestået/ikke bestået. o Censur: Intern. Bestået/ikke bestået. o Vægtning: Skriftlig: 0,5. Mundtlig: 0,5 o 30 min. mundtlig eksamen. Såfremt den studerende præstation vurderes som værende ”ikke bestået” skal praktikperioden tages om inden

2

Se nærmere beskrivelse afsnit 6.5.8 Såfremt praktikvirksomhedens kontaktperson ikke lever op til praktikkontrakten har uddannelsesudbyder mulighed for at tildele censor fra anden udbydende uddannelsesinstitution. Vægtningen af karakteren forbliver den samme, 40 %. Der ansøges skriftligt til studielederen om muligheden for at få tildelt anden censor end praktikvirksomhedens kontaktperson, og uddannelsesudbyder har ret til at kontakte praktikvirksomhed for udredning. 3

International Hospitality Management

Side 11 af 33


afsluttende eksamen kan finde sted. Praktikprojekt og logbog skal begge være bestået før den studerende kan indstilles til afsluttende eksamen. 7. semester Strategi

15

Der udarbejdes en strategiopgave på 20-25 normalsider i grupper af 25 studerende, der kortlægger en problemstilling indenfor IHMerhvervet. Denne opgave ligger til grund for den individuelle mundtlige eksamen. 30 min. individuel mundtlig eksamen på baggrund af den skriftlige opgave. Afprøvning foregår ved ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala (vægtning 50/50)

Bachelor

15

Eksamen bachelorprojekt. Skriftlig behandling af valgt problemstilling. Projektet afleveres og danner grundlag for mundtlig eksamen. o Censur: Ekstern. 7- trins-skala o Vægt: Skriftlig.: 0,7 Mundtlig: 0,3 o Der gives én samlet karakter. Eksamensbevisets indhold afspejler ovenstående oversigt. Samtlige eksamener skal bestås før titlen P.Ba. IHM kan erhverves.4 5.3.1 censur Eksamener afholdt på IHM uddannelsen følger gældende retningslinjer, hvor minimum 50 % af de afholdte eksamener er med ekstern censur. (45 ECTS). En ekstern eksamen betyder, at censorsekretariatet har beskikket en censor til erhvervet. Herudover anvendes interne eksamener der kan bestå af undervisere fra egen samt andre udbydende uddannelsesinstitutioner samt relevante branchepersoner fra erhvervslivet.

5.4 UNDERVISNINGSFORMER -

Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, gæsteforelæsninger, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen.

-

Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktiviteter, studieophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i afsnit 6.0.

-

Uddannelsens undervisning på 6. semester er internationalt baseret og foregår derfor på engelsk.

4

Den enkelte uddannelsesudbyder har mulighed for at supplere eksamensbevisets indhold med synliggørelse af resultater fra eksempelvis bundne forudsætninger eller andre opnåede resultater. I så fald står dette omtalt i den institutionsspecifikke del af studieordningen.

International Hospitality Management

Side 12 af 33


6.0 Kerneområder, herunder fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte 6.1 ØKONOMI (15 ECTS) Den studerende skal kunne udarbejde virksomhedens budgetter samt foretage for‐ og efterkalkulationer. Desuden skal den studerende være i stand til at udarbejde de for IHMvirksomheden relevante nøgletal og bruge disse til kritisk styring af virksomheden. Endelig skal den studerende anvende yield og revenue management til optimering af virksomhedens indtjening på såvel kort som langt sigt. 6.1.1 Økonomi – Viden, færdigheder, kompetencer Den studerende skal have viden om: • Alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal • Investerings‐ og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger samt omkostningsstrukturen indenfor IHM‐erhvervet • Etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er til at kunne opnå et næringsbrev • Forskellige principper for for‐ og efterkalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf • IHM‐erhvervets centrale begreber indenfor yield og revenue management Den studerende skal have færdighed i at: • kunne udarbejde et afdelings‐ og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug • kunne for‐ og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal • kunne opstille alternative forslag til investerings‐ og finansieringsmuligheder og begrunde disse • kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til: • at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter • at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften 6.1.2 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Opgaver. I løbet af semestret udleveres i alt 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt -

Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel. Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala.

International Hospitality Management

Side 13 af 33


6.1.3 Kerneområder i økonomi Økonomi på IHM indeholder følgende 4 hovedområder med tilhørende ECTS     

Årsregnskab og nøgletalsstyring (3 ECTS) Investering og finansiering (3 ECTS) Revenue management (4 ECTS) Budgetter (4 ECTS) For- og efterkalkulation (1 ECTS)

6.1.3.1 Årsregnskab og nøgletalsstyring(3 ECTS)  Den studerende skal have viden om alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal  Den studerende skal have færdighed i at opstille et regnskab til analysebrug samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal  Den studerende skal have færdighed i at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter  Den studerende skal have kompetence i at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Under regnskabsopstilling undervises der i de 3 årsrapporter: Resultatopgørelse, Balance og Cashflow. Desuden undervises der i de gældende regnskabsprincipper/konventioner, samt vertikal og horisontal opstilling og konventioner for opstillingsrækkefølge. Branchens nøgletal gennemgås grundigt med udgangspunkt i Horestas normtal, og praktiske eksempler på regnskaber analyseres Brug af regnskabsanalyse og nøgletal knyttes til budgetteringsprocessen.

6.1.3.2 Investering og finansiering (3 ECTS)  Den studerende skal have viden om investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger, samt omkostningsstrukturen indenfor IHMerhvervet  Den studerende skal have færdighed i at kunne opstille alternative forslag til investerings- og finansieringsmuligheder og begrunde disse Der undervises i at bestemme værdien af en pengestrøm ved hjælp af kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, den interne rentefods metode og tilbagebetalingsmetoden. Udover undervisning i de teoretiske aspekter knyttes problemstillinger og metoder til praktiske eksempler og til de andre økonomiske emneområder; budgetteringsprocessen og avanceret optimering.

6.1.3.3 Revenue management (4ECTS)  Den studerende skal have viden om IHM-erhvervets centrale begreber indenfor yield- og revenue management

International Hospitality Management

Side 14 af 33


  

Den studerende skal have færdighed i at kunne for- og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen Den studerende skal kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften

Der undervises i at identificere problemstillinger der kræves løst af revenue management, samt at identificere hvilke parametre der bør indgå i beregningerne. Ud over dette gennemgås relevant teori som revenue management beregninger og programmer bygger på. Herunder differensmetoden og værdibestemmelse af usikre hændelser ved hjælp af certain equivalent beregninger. Praktisk anvendelse af revenue management behandles og emnet knyttes til andre former for avanceret optimering samt til budgetteringsprocessen.

6.1.3.4 Budgetter (4 ECTS)  Den studerende skal have viden om etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er, til at kunne opnå et næringsbrev  Den studerende skal have færdighed i at kunne udarbejde et afdelings- og aktivitetsbudget  Den studerende skal have kompetence til at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter Forskellige budgetmodeller og budgetredskaber gennemgås. Ud over dette undervises der i rullende budgettering samt budgetkontrol. De andre emneområder indenfor økonomi benyttes i forbindelse med udarbejdelse af budgetter baseret på eksempler fra den virkelige verden.

6.1.3.5 For- og efterkalkulation (1 ECTS)  Den studerende skal have viden om forskellige principper for for-og efterkalkulationsmeteder og branchemæssig anvendelse heraf, herunder differensmetoden  Som udgangspunkt for avanceret optimering gennemgås for- og efter-kalkulationer indenfor branchen

6.2 LEDELSE (15 ECTS) Den studerende skal selvstændigt kunne udøve ledelse ved at indgå i ledelses‐ og samarbejdsmæssige sammenhænge og anvende de ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, ‐ledelse, ‐udvikling. Ledelse– Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: • personalestyring generelt, arbejdsmarkedets overenskomster og de juridiske bindinger, der har indflydelse på personalestyringen inden for hospitality‐sektoren • forskellige kommunikations‐ og forhandlingsteknikker • kompetenceudvikling i hospitality‐sektoren • stress og stresshåndtering International Hospitality Management

Side 15 af 33


Den studerende skal have færdighed i at: • anvende overenskomsternes bestemmelser i planlægningen indenfor hospitalityvirksomheden • indstille, hvilke kompetencemål den enkelte afdeling eller virksomhed skal forfølge • identificere potentielle konflikter • kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette Den studerende skal have kompetence til: • planlægge arbejdsfordelingen under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser • løse konflikter • implementere en kompetenceudviklingsplan • udvikle sit personlige lederskab

6.2.1 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Eksamen: Caseopgave udleveres en uge før aflevering. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 30 minutter. Eksamen afholdes gruppevis, men med individuel bedømmelse. - Intern censur. Vurdering: 7- trins-skala. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0,5. 6.2.2 Kerneområder i ledelse I følgende afsnit er de enkelte kerneområder/fag under ledelsesfaget gennemgået.

6.2.2.1 Personalejura (2ECTS) Modulet giver den studerende kendskab til centrale personalejuridiske begreber og regler indenfor hospitality branchen. Det skal sætte den studerende i stand til at træffe korrekte ledelsesmæssige beslutninger, ud fra en identificering, beskrivelse og analyse af aktuelle problemstillinger. Den studerende skal have viden om:  og kende de organisatoriske og retlige rammer i forbindelse med personalejura  og kendskab til rammerne for samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager, herunder arbejdsmiljøloven  og indsigt i lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster og deres indbyrdes forhold samt relevante fortolkningsprincipper  og kendskab til relevant juridisk kildesøgning  og forstå konsekvenserne af at tilsidesætte gældende love og regler Den studerende skal have færdighed i at:  kunne beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af gældende love og regler  kunne analysere retsvirkningerne og konsekvenserne af tilsidesættelse af personalejuridiske regler  kunne anvende eksisterende kilder til at identificere personalejuridiske problemstillinger Den studerende skal have kompetence til:  at kunne agere inden for de gældende retslige rammer  at kunne foretage en selvstændig vurdering af personalejuridiske forhold

International Hospitality Management

Side 16 af 33


  

at kunne bidrage med grundlæggende personalejuridisk viden i tværfagligt samarbejde at kunne identificere behov for ajourføring af viden at kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages

6.2.2.2 Human Ressource Management (5 ECTS) Faget er bygget op omkring elementerne rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling, og tager specifikt udgangspunkt i de specielle forhold der gør sig gældende indenfor hospitality branchen. Rekrutteringsdelen indeholder intern analyse (job og personvurdering), mens den eksterne analyse primært tager udgangspunkt i de arbejdsmarkedsforhold der har indvirkning på rekruttering af personale til branchen. Under udvikling og fastholdelse anvendes der i faget en grundlæggende vinkel omkring håndtering af stress og arbejdsmiljø, da dette anses som værende en voksede udfordring i hospitality branchen. Faget omhandler endvidere viden om håndtering i forbindelse med afvikling af medarbejdere. Den studerende skal have viden om: • personalestyring generelt, herunder rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere • rekrutteringsmodeller • • •

individuel kompetenceudvikling og fastholdelsesmetoder stress og stresshåndtering procedurer for afvikling af medarbejdere

Den studerende skal have færdighed i at: • kunne identificere rekrutteringsbehov i organisationen • indstille, hvilke kompetence- og udviklingsmål den enkelte organisation, gruppe eller individ skal forfølge • kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette • anvende sin viden i forbindelse med afvikling af medarbejdere, herunder inddragelse af ekspertviden Den studerende skal have kompetence til: • at udføre rekruttering i praksis ud fra udført analyse af kompetencebehov sammenholdt med eksterne arbejdsmarkedsforhold • at implementere en kompetenceudviklingsplan, organisation, gruppe og individ • at udvikle sit personlige lederskab • at afvikle medarbejdere i overensstemmelse med gældende praksis 6.2.2.3 Forhandlingsteknik (3 ECTS) Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. 2. 3. 4. 5.

Overordnet kendskab til forhandling og forhandlingsteknikker Forhandlingsprocesser og stadier Kulturkløfters betydning for forhandlingen, herunder etiske aspekter Kendskab til eksterne forholds påvirkning af forhandling Konfliktløsning i forhandlingsforløbet, samt forhandlinger som konflikthåndtering

International Hospitality Management

Side 17 af 33


Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Forhandling på tværs af kulturer Definition af potentielle konflikter på forskellige stadier i forhandlingsprocessen Definition af eksterne miljøers betydning for forhandling Personforståelse Verbal samt non-verbal kommunikation igennem forhandlingsprocessen Forandringer i forhandlingsprocessen

Kompetencer – Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 1. 2. 3. 4. 5.

Tværkulturel forhandling i praksis Praktisk konfliktløsning, ud fra teoretiske overvejelser, i forhandlingssituationer Personlig indsigt i egen kommunikationsmåde Kontrol af personlig kommunikationsproces igennem forhandlingen Strategisk forståelse af konflikter i forhandlingsprocessen

6.2.2.4 Lederskab (5 ECTS) Faget afholdes på 5. semester, hvor der opbygges viden, færdigheder og kompetencer indenfor følgende elementer: Viden og forståelse - Efter kurset vil den studerende have demonstreret viden indenfor: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Forskellige typer af organisationer og organisationsadfærd Intern kommunikation i organisationen Organisationskultur og forandring Forskellige typer af organisationslederskab/beslutningstagning Motivation og Empowerment Personligt samt værdibaseret lederskab

Færdigheder - Efter kurset vil den studerende have færdigheder indenfor: 7. Identifikation af potentielle konflikter 8. Identifikation af forhold indenfor arbejdsmiljø i organisationen 9. Opsætning af delmål i hver afdeling af organisationen i relation til den overordnede organisatoriske målsætning Kompetencer – Efter kurset vil den studerende have opnået kompetencer indenfor: 10. Udvikling af personligt lederskab 11. Konflikthåndtering i organisationen 12. Implementering af kompetenceudviklingsplaner i organisationen 13. Personlig indsigt omkring udvikling af egen personprofil ift. lederskab 14. Håndtering/igangsættelse af forandringsprocesser i organisationen

International Hospitality Management

Side 18 af 33


6.3 Kulturforståelse og gæsteforståelse (10 ECTS) Dette modul er tilrettelagt således, at det kan gennemføres såvel på en institution i Danmark som på en udenlandsk institution. Modulet indeholder temaer såsom kulturforståelse, brancheforståelse, kommunikation og praksis i hospitality-erhvervet, og det vil med fordel kunne gennemføres i udlandet. Formål Den studerende skal besidde forståelse for kultur og kunderelationer og kunne anvende kulturbegreber og kulturanalysens kompleksitet i virksomhedens drift og udvikling samt ved forhandling med repræsentanter fra andre kulturer. 6.3.1 Kultur og kunderelationer – Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om:  hvordan organisationskultur, professionskultur og national kultur manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen  koncepter, teorier og modeller for kulturel forståelse og anvendelse inden for hospitalitybranchen  teknikker til brug i interaktion med gæster, kunder, leverandører, samarbejdspartnere med flere Den studerende skal have færdighed i at:  anvende sin viden om kultur til komparative studier af nationale kulturer  anvende og vurdere kulturelle modeller og koncepter til ledelse og udvikling inden for en hospitality-virksomhed eller organisation  anvende og vurdere modeller og koncepter i interaktion med eksterne interessenter Den studerende skal have kompetence til at:  foretage og anvende relevante analyser af kulturer mhp. at udvikle virksomheden  kommunikere og forhandle med personer, virksomheder og organisationer ud fra kulturelle aspekter – herunder inddragelse af økonomiske, ledelsesmæssige og kunderelaterede aspekter såvel som etiske overvejelser 6.3.2 Undervisningsform Undervisningen foregår på engelsk, da den er en del af internationaliseringen. Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og rollespil, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHM-erhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelser i undervisningen. 6.3.3 Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Obligatoriske aktiviteter Et gruppeprojekt, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given problemstilling. Projektet ligger til grund for den mundtlige eksamen. Projektet skal have et omfang på 20-25 normalsider.

International Hospitality Management

Side 19 af 33


Udprøvning 1 times mundtlig gruppeeksamen på baggrund af det skriftlige projekt. Der kan tildeles individuelle karakterer. Censur: Intern. (censur foretaget af IHM undervisere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner). Afprøvning sker desuden med opponentgrupper. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Skriftlig 0,5 Mundtlig 0,5. I den mundtlige vurdering indgår den samlede projektgruppes evne som opponenter med en vægtning på 0,2. 6.3.4 Kerneområder i faget I det kommende afsnit er angivet indhold for de fag der afholdes i modulet Kultur og gæsteforståelse.

6.3.4.1 Kulturbegrebet (2 ECTS) I dette fag opnår den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: en studerende skal have viden om:  kultur begrebet – Kulturelle dimensioner indenfor hospitality-industrien 

centrale kulturteorier og disses ophav

kompleksiteten i kulturanalyse

forholdet mellem akademiske og praktiske værdier indenfor hospitality-sektoren

kulturens betydning i egen og andres måde at agere på i forretningsmæssig sammenhæng

Den studerende skal have færdighed i at:  identificere tvær-kulturelle dilemmaer indenfor hospitality-branchen 

identificere kulturelle barrierer

analysere effekt af kulturelle forskelligheder/variabler i forretningsmæssig sammenhæng

komme med løsningsforslag til komplekse tværkulturelle problemstillinger både i teoretisk og i praktisk henseende

Den studerende skal have kompetence til at:  behandle (møde og forstå) tværkulturelle dilemmaer indenfor hospitality branchen, og tage beslutning om efterfølgende handling 

kunne begå sig i et multikulturelt miljø i forretningsmæssig sammenhæng

kunne udføre handling med respekt for kulturelle forskelligheder

International Hospitality Management

Side 20 af 33


6.3.4.2 Gæste og kunderelationer – på tværs af kulturer (8 ECTS) Den studerende skal have viden om: 

forskellige forståelser af kundeforhold

best practice i forhold til service set i et kulturelt perspektiv, herunder værdiskabende faktorer

kundens forventninger og påvirkningsfaktorer

autencitet som fænomen i hospitality-branchen (kommodificering af autencitet)

kommunikation i tværkulturel sammenhæng

relationsbegrebet og relationens betydning i forretningsmæssig sammenhæng

Den studerende skal have færdighed i at:  identificere og definere forskellige typer af kundegrupper 

administrere kundeforhold i en hospitality-kontekst

administrere forskellige forståelser af serviceforhold på baggrund af kultur

udvikle og facilitere bæredygtige kundeforhold

identificere værdiskabende faktorer for kunden gennem analyse

Den studerende skal have kompetence til at:  udvikle og forbedre kundeværdier i virksomheder inden for hospitality-branchen 

administrere kundeforhold i et forretningsstrategisk perspektiv

administrere forskellige kundeperspektiver

foretage forretningskommunikation på tværs af kulturer

udvikle tværkulturelle kunderelationer

planlægge og gennemføre tiltag, hvor der tilføres mest mulig værdi for gæst og kunde

6.3.4.3 Organisations- og medarbejderkultur (5 ECTS) Faget omhandler kulturaspekter set i forbindelse med organisations- og medarbejderkultur. Den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer i følgende: Den studerende skal have viden om:  betydningen af forskelligheder i professions- og nationalkulturer, og hvordan det manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen  organisationskulturens kompleksitet, herunder organisation, gruppe og individ. Endvidere kulturens betydning for virksomhedens drift og udvikling

International Hospitality Management

Side 21 af 33


Den studerende skal have færdighed i at:  anvende og vurdere kulturelle modeller til ledelse og udvikling indenfor en hospitalityvirksomhed  vurdere organisationens kultur (organisation, gruppe, individ niveau) i forhold til organisationens værdier og satte strategi. Den studerende skal have kompetence til at:  udforme handlingsplan for initiativer som led i udviklingen af organisationskulturen, herunder handlings- og adfærdsparametre i forhold til værdier og satte strategi  anvende situationsbestemt kommunikation ift. professions- og nationalkulturer  forhandle med personer, virksomheder og organisationer ud fra kulturelle aspekter 6.3.5 Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Se beskrivelse i den institutionsspecifikke studieordning.

6.4 STRATEGI (15 ECTS) Den studerende skal kunne forstå IHM‐sektorens strategiske udfordringer samt kunne vurdere udviklingsmuligheder for virksomheden eller organisationen. Endvidere skal den studerende kunne udvikle nye markeder og nytænkende koncepter samt kunne udvikle virksomheden strategisk. 6.4.1 Strategi– Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om:  IHM-branchens struktur og dennes betydning for udviklingen af den enkelte virksomhed  strategiske modeller og værktøjer indenfor Hospitality-sektoren  udvikling og implementering af strategi Den studerende skal have færdighed i at:  vurdere kritiske succesfaktorer for den enkelte virksomhed eller organisation samt udvikle og kommunikere virksomhedens strategi med henblik på at udvikle virksomheden og organisationen  indgå i dialog med ledelse og medarbejdere om virksomhedens strategiske udfordringer  se mulighederne i indgåelse af alliancer/netværk med andre aktører Den studerende skal have kompetence til at:  analysere virksomhedens strategiske udfordringer  udvikle strategier for nye markeder  udvikle koncepter  planlægge implementering af virksomhedens strategi Undervisningsform Undervisningen er baseret på helhedsorienteret undervisning i et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver og workshops, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHM-erhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelser i undervisningen.

International Hospitality Management

Side 22 af 33


6.4.2 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske aktiviteter Der udarbejdes en strategiopgave på 20-25 normalsider i grupper af 2-5 studerende, der kortlægger en problemstilling indenfor IHM-erhvervet. Denne opgave ligger til grund for den individuelle mundtlige eksamen. 30 min. individuel mundtlig eksamen på baggrund af den skriftlige opgave. Afprøvning foregår ved ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala (vægtning 50/50)

6.4.3 Kerneområder i strategi Nedenfor er strategi-faget opdelt i kerneområder og heraf fremgår vægtningen af de forskellige områder i faget samt fagets omdrejningspunkter. 6.4.3.1 Strategibegrebet og strategisk analyse (5 ECTS) Faget har til formål at give de studerende en grundlæggende forståelse for strategibegrebet samt IHM sektorens strategiske udfordringer. Den studerende skal have viden om:  Forskellige strategi teori-skoler og tilgange til strategi-begrebet; herunder den historiske udvikling  IHM sektorens strategiske udfordringer  Overordnede strategiske modeller for udarbejdelse af strategi  Teorier og tilgange til at analysere virksomhedens organisatoriske kontekst samt de organisatoriske strukturer Den studerende skal have færdighed i at:  Reflektere over forskellige tilgange til strategiudarbejdelse og sammenkoble med virksomhedens forretningsmodel  Foretage ekstern analyse af virksomhedens omverden  Udarbejde intern analyse af virksomheden, herunder kapabilitetsanalyse. Den studerende skal have kompetence til:  Selvstændigt kunne planlægge og gennemføre en strategiudarbejdelsesproces ud fra lært teori  Igangsætte strategiske handlinger ud fra analysere og vurdering af virksomheden set i et strategisk perspektiv 6.4.3.2 Strategi, koncept og produktudvikling (6 ECTS) Faget har til formål at gøre de studerende i stand til at vurdere udviklingsmuligheder samt kunne udvikle nye markeder og nytænkende koncepter.

International Hospitality Management

Side 23 af 33


Den studerende skal have viden om:  Forskellige skoler og tilgange til strategiudarbejdelse  Strategi i et kulturelt perspektiv  Business-level strategier  Corporate-level strategier  Forskellige teoretiske tilgange og metoder for produkt- og konceptudvikling, herunder værdiinnovation Den studerende skal have færdighed i at:  Vurdere og anvende strategiske betragtninger med udgangspunkt i såvel business-level og corporate-level niveau  Anvende kreative og innovative tilgangsvinkler til analyse og udvikling af IHM virksomhedens produkt- og koncept Den studerende skal have kompetence til:  Udarbejde en strategi med indarbejdede betragtninger og koblinger til virksomhedens mission, vision, værdier og mål  Udvikle nye markeder og koncepter i et strategisk perspektiv  Udvikle nytænkende koncepter og produkter til IHM virksomheden med værdiskabelse for kunden i centrum. 6.4.3.3 Implementering af strategi (4 ECTS) Den studerende skal kunne implementere strategiske Den studerende skal have viden om:  Tilgange til at implementere en strategi i praksis  Performance Management  Forandringsledelse Den studerende skal have færdighed i at:  Implementere strategiske beslutninger i relation til betragtninger om forandringsledelse Den studerende skal have kompetence til:  Selvstændigt at kunne planlægge og via udarbejdet handlingsplan gennemføre en strategisk implementering

6.5 PRAKTIKOPHOLD (15 ECTS) Praktikopholdet afholdes på 6. semester og tæller for 15 ECTS points. Der er tale om en fuldtidspraktik tilsvarende en arbejdsbelastning på 37 timer/uge inkl. praktikprojekt og logbog. Praktikkens placering på 6. semester tager sit udgangspunkt i, at den studerende efterfølgende skal have mulighed for at vurdere og inddrage praktiske problemstillinger, der er relevante for uddannelsen og det afsluttende bachelorprojekt. De studerende, der påbegynder overbygningsuddannelsen vil normalt have gennemført et obligatorisk praktikforløb på KVU‐delen af 3 måneders varighed, svarende til 15 ECTS‐point. Herefter resterer således et praktikophold på yderligere 3 måneder (15 ECTS‐point) på overbygningsuddannelsen. Den studerende oppebærer SU under praktikopholdet, og dermed er praktikken som udgangspunkt ulønnet. Det står den enkelte studerende frit for, at forhandle løn eller eventuel logi under praktikken.

International Hospitality Management

Side 24 af 33


6.5.1 Formål med praktikken Formålet med uddannelsens praktikdel er, at de studerende udvikler professionelle handlekompetencer i et forløb med stigende kompleksitet, samt at de studerende tilegner sig indblik i de komplekse problemstillinger, en leder/konsulent står overfor i dagligdagen inden for hospitality‐sektoren. For at praktikken bliver andet og mere end mesterlære i traditionel forstand, skal den studerende reflektere over praksis og forholde sin nye viden om praksis til den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionen. Netop samspillet mellem teori og praksis er professionsbacheloruddannelsernes kendetegn, men det er også en væsentlig udfordring at opnå den ønskede synergieffekt mellem uddannelsens praktiske og teoretiske dele. Praktikken skal bidrage til, at den studerende når de mål for uddannelsen, der er beskrevet under afsnit 4.1, hvoraf den færdiguddannedes viden, færdigheder og kompetencer fremgår. Praktikken bidrager til at målene opnås, men praktikken giver særligt den studerende mulighed for praktisk anvendelse af viden og værktøjer, og færdighed i at vurdere og reflektere over praksisnære problemstillinger, samt det at begrunde de valgte handlinger og løsninger herpå. Endvidere er evnen til at håndtere komplekse situationer i praktiske sammenhænge, påtage sig ansvar og indtræde i ledelsesmæssige funktioner samt evnen til at identificere egen læringsbehov centrale i praktiksituationen. Da praktikken er en del af læreprocessen, er det vigtigt, at der bliver evalueret på denne fra alles side, således at praktikken for fremtidige studerende bliver endnu bedre og at erfaringer fra praktikken eksempelvis bliver inddraget i undervisningen. 6.5.2 Tildeling af praktikvejleder Uddannelsesudbyderen tildeler praktikanten en praktikvejleder. Praksis herfor afhænger af udbyderen, og proceduren fremgår af den institutionelle del af studieordningen. 6.5.3 Ansøgning og godkendelse af praktikplads Den studerende ansøger selv om relevante praktikpladser, og vil kunne få hjælp og vejledning af uddannelsesudbyderen. Vejleder godkender praktikvirksomhed samt praktikkontrakten. Ved tvivl omkring praktikvirksomhedens, herunder arbejdsområdernes, relevans for studiet, og dermed målsætningen for praktikken, er det studielederen der træffer afgørelsen om godkendelsen. 6.5.4 Praktikkontrakt Når praktikvirksomheden er fundet underskriver den studerende samt praktikvirksomheden en praktikkontakt. Praktikkontrakten udarbejdes ud fra en standardskrivelse, som udleveres på studiestedet.

International Hospitality Management

Side 25 af 33


Formålet med praktikkontrakten er:     

At sikre en fælles forståelse parterne imellem, herunder forventningsafklaring til arbejdsindsats at sikre kvaliteten af praktikken, først og fremmest ved at eksplicitere kravene til praktikstedet at tydeliggøre, at ansvaret for praktikken i udgangspunktet er et fælles anliggende, hvor virksomheden skal være indstillet på at bruge tid sammen med praktikanten at sikre, at den studerende kommer i berøring med/løser opgaver inden for relevante områder og derved undgår meget ensidige praktikforløb at sikre fokus på, at de studerende er i en læreproces, og at der dermed fokuseres på proces at sikre arbejdsområderne giver mulighed for refleksion/læring frem for udelukkende produkt/drift

Praktikkontrakten indeholder på forhånd de studiemæssige mål (j.fr. afsnit 4.1) samt specifikationskrav til virksomheden. Følgende skal fremgå af kontrakten:  Virksomhedens kontaktoplysninger samt direkte oplysninger på kontaktpersonen  Arbejdsopgaver under praktikken. Herunder tidsfordelingen mellem driftsopgaver og praktikprojektet  Titel/problemstilling for praktikprojektet  Satte læringsmål for praktikken, herunder personlig udvikling og synliggørelse af områder som den studerende ønsker styrke under praktikopholdet (logbog)  Kontakt til uddannelsesinstitutionen – hvordan og hvor ofte bevarer praktikanten kontakten til vejleder? (det er praktikantens ansvar at aftale tidspunkt for møde(r) med vejleder!)  Vejledningsform med virksomhedens kontaktperson under praktikopholdet. Hvordan og hvor ofte afholder praktikanten ”One-on-One” 5 med kontaktpersonen 6.5.5 Krav til praktikvirksomheden:  Vil investere tid i praktikanten i form af læringsmøder, som praktikanten indkalder til  Vil indgå i en samlet bedømmelse af praktikanten. o Vurdering af praktikprojekt. Vurdering: 7- trins-skala. Praktikvirksomhedens bedømmelse af projektet skal fremgå af projektet når aflevering finder sted til uddannelsesudbyderen o Udfyldelse af evalueringsskema, hvor virksomheden vurderer praktikantens arbejdsindsats. Evalueringsskemaet tilsendes uddannelsesudbyderen  Vil indgå i dialog med praktikantens vejleder såfremt denne vurderer behov for dette 6.5.6 Logbog Praktikanten udformer en logbog i forbindelse med praktikopholdet. Udover at være værktøjet for egen læring danner logbogen grundlag for dialog med tildelte vejleder under praktikopholdet. 5

”One-on-One” dækker over møder, hvor det er praktikanten der sætter dagsordenen. Det er op til den studerende at vurdere, hvor mange læringsmøder der skal afholdes under praktikken. Dagsorden, refleksionerne og resultaterne af møderne skal fremgå af logbogen. Dermed spiller læringsmøderne en rolle i forhold til en samlet vurdering af, hvorvidt praktikanten består praktikopholdet.

International Hospitality Management

Side 26 af 33


Logbogen indeholder følgende: 1) Satte læringsmål fra praktikken (godkendt af vejleder inden praktikken påbegyndes). 2) Praktikantens refleksioner omkring håndtering og indfrielse af de satte læringsmål. 3) Dagsorden og resultat for afholdte ”One-on-One” møder med kontaktperson i virksomhed o Dagsorden for læringsmøde udformes af den studerende, men kan eksempelvis indeholde:  Status på praktikvirksomhedens vurdering af praktikantens indsats.  Drift: Hvad gør praktikanten godt/hvad kan gøres endnu bedre?  Eget praktikprojekt: Hvad gør praktikanten godt/hvad kan gøres endnu bedre?  Sparring på problemstillinger – såvel drift som praktikprojektet Logbogen afleveres sammen med praktikprojektet, og er udelukkende en dialog mellem vejleder fra uddannelsen og praktikanten. Omfang ca. 5 normalsider. 6.5.7 Praktikprojekt Den studerende skal udarbejde et projekt med konkret problemløsning af en aftalt problemstilling. Problemstillingen kan eksempelvis være udviklingen af en konkret serviceydelse, et produkt, en kundeydelse, en intern arbejdsproces, en medarbejderevent eller lignende. Rapportens emne fastlægges i et samarbejde mellem virksomheden, praktikanten og uddannelsesstedet, og skal fremgå af praktikkontrakten. Den studerende afleverer rapporten senest 14 dage efter afslutning af praktikopholdet. På baggrund af projektrapporten, som udover selve problemløsningen indeholder den studerendes overvejelser omkring metodevalg, planlægning samt refleksioner omkring processen, skal den studerende vise: • at hun/han kan indgå i og løse praktiske arbejdsopgaver • at hun/han kan anvende og overføre teori og metode fra bacheloruddannelsens 5. og 6. semester • at hun/han kan lede et projekt Praktikprojektet skal i slutningen af projektet indeholde en af følgende afslutninger 1) Evaluering af den igangsatte aktivitet 2) Løsningsforslag ift. hvordan virksomheden kan arbejde videre med den valgte problemstilling. Praktikprojektet må have et omfang svarende til max 20 normalsider. Dog afleveres indhold svarende til minimum 15 normalsider før projektet modtages til bedømmelse. 6.5.8 Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Praktikprojekt og logbog afleveres samme dag, men i 2 forskellige dokumenter. Dette skyldes, at logbogen er et fortroligt dokument vejleder og studerende imellem, og dermed ikke en del af praktikprojektet som også afleveres til praktikvirksomhedens kontaktperson.

International Hospitality Management

Side 27 af 33


1) Skriftligt praktikprojekt. Censur: Intern, bestående af vejleder samt kontaktperson i virksomheden. Der tildeles en skriftlig karakter efter 7- trins-skala med følgende vægtning: vejleder 60%; Virksomhedens kontaktperson: 40% 6 2) Mundtlig eksamen i selve praktikopholdet. Eksamen tager udgangspunkt i praktikantens satte læringsmål for praktikopholdet. Praktikantens logbog samt virksomhedens tilsendte evaluering7 af den studerende danner grundlag for eksamen. Til eksamen har den studerende forberedt et oplæg omkring egen læring tilsvarende 10 min. Herefter 20 min. eksamination inkl. vurdering. I alt 30 min. Censur: Intern i form af egen praktik vejleder. Vurdering: Bestået/ikke bestået. Både praktikprojekt samt praktikopholdet skal være bestået før den studerende kan indstilles til bacheloreksamen.

6.6 BACHELORPROJEKT- Formål, forudsætninger og indhold (15 ECTS) Bachelorprojektet afslutter uddannelsen og eksamen afholdes ved udgangen af 7. semester. Formålet med bachelorprojektet er at vise, at den studerende kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og kan formidle dette på baggrund af et solidt metodisk (læs: i akademisk og praktisk forstand) grundlag. Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og udarbejdes som udgangspunkt i samarbejde med en virksomhed/organisation8. Bachelorprojektet udarbejdes som udgangspunkt individuelt, men der kan søges dispensation ved respektive studieleder. Bachelorprojektet skal have tværfaglig karakter. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med tildelt vejleder og opgavevirksomhed. Vejleder godkender opgavens problemformulering og titel. For at blive indstillet til eksamen skal den studerende have gennemført og bestået samtlige forudgående fag/moduler, herunder praktikdelen, forud for indstilling til eksamen i bachelorprojekt. Den studerende skal kunne reflektere over IHM‐erhvervets anvendelse af teori og metode. Herunder skal den studerende kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information, således at den studerende kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Endelig skal den studerende kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger.

6

Den studerende har 3 chancer for at bestå praktikprojektet. Bemærk, at praktikprojektet ikke indgår som en del af vurderingen for, hvorvidt selve praktikopholdet er bestået/ikke bestået. Dog skal begge eksamener bestås før den studerende kan gå op til bacheloreksamen. 7 Såfremt vejleder ikke modtager evalueringsskemaet fra praktikvirksomhedens kontaktperson inden deadline, kan der som udgangspunkt ikke foretages bedømmelse af hvorvidt praktikopholdet er bestået/ikke bestået. Den studerende har som udgangspunkt ansvar for, at evalueringsskemaet kommer frem, men kan søge om mulighed for at komme til eksamen uden evalueringsskemaet gennem henvendelse til studielederen. I et sådan tilfælde vil den studerende blive eksamineret af 2 interne vejledere fra uddannelsen. 8 Undtagelsesvist kan der skrives om en udelukkende brancherelateret problemstilling. Problemformulering og titel udarbejdes i samråd mellem den studerende og uddannelsesudbyder. Tildelt vejleder godkender opgavens problemformulering og titel.

International Hospitality Management

Side 28 af 33


6.1. Udprøvning Med udgangspunkt i det skriftlige bachelorprojekt eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen med ekstern censur. Der gives én samlet karakter for bachelorprojektet og den mundtlige prøve. Vægtning: Den skriftlige del af projektet vægtes 2/3 i karaktergivningen. Vurdering: 7- trins-skala. For uddybdelse af orientering omkring bachelorprojekt se studieordningens bilag 1.0

7.0 Øvrige forhold vedrørende eksamen og prøver Som studerende er man automatisk tilmeldt alle ordinære eksterne og interne prøver jfr. Afsnit 5,3. Såfremt man ikke består den ordinære eksamen/prøve eller er syg og kan fremvise lægeerklæring, kan man indstille sig til sygeeksamen/reeksamen. Som studieaktiv, skal man deltage i alle ordinære prøver og eksaminer. Såfremt man uden gyldig grund udebliver fra den ordinære eksamen / prøve har man brugt et eksamensforsøg, og kan først indstille sig til eksamen ved næste ordinære eksamen / prøve året efter. Såfremt man ikke ønsker at deltage i den ordinære eksamen / prøve skal man senest 14 dage før skriftlig eksamen melde fra til studiesekretæren9. Hvis man framelder sig den ordinære eksamen / prøve, kan man først tage denne igen ved næste ordinære termin.

7.1 Skriftlige besvarelsers omfang - normalsider For alle skriftlige besvarelser gælder at det fastlagte maksimale antal tegn, som angivet nedenfor altid SKAL overholdes. Der henregnes 2100 anslag til en normalside. Vurderingen af antal tegn er inkl. figurer og tabeller etc. men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Bilag indgår således ikke direkte i bedømmelse af besvarelsen, men skal vedlægges som uddybning på eventuelle henvisninger. Besvarelser der andrager under 50 % af det fastsatte antal tegn afvises, og den studerende kan først indstille sig igen ved næste ordinære termin. På alle skriftlige besvarelser o. lign. SKAL besvarelsens antal anslag fremgå tydeligt af forsiden. Ovenstående regler gælder for alle skriftlige besvarelser.

7.2 Gruppestørrelser I forbindelse med udarbejdelse af gruppeopgaver defineres grupper som værende af størrelsen 3 - 5 studerende. Undtaget herfor er det afsluttende eksamensprojekt.

7.3 Tilbagemelding på prøver og eksaminer I forbindelse med mundtlig eksamen / prøve meddeles bedømmelsen til den studerende i umiddelbar forlængelse af den enkelte studerendes mundtlige eksamen / prøve. For udprøvning, hvor eksaminanden ikke får bedømmelsen umiddelbart efter afholdelsen, meddeles eksaminanderne senest på dagen for afholdelse af eksamen, hvornår bedømmelsen vil 9

Tidspunkt hvor materialet bliver udleveret

International Hospitality Management

Side 29 af 33


blive bekendtgjort. Det tilstræbes at eksaminanden får bedømmelsen senest 14 dage efter afholdelse. Ved skriftlige eksaminer og prøver sker tilbagemeldingen udelukkende ved fremsendelse af karaktermeddelelse, elektronisk opslag eller opslag på uddannelsesinstitutionen (med eksamensnummer). Det er ikke muligt at få tilbagemelding telefonisk.

7.4 landsdækkende eksamensplan årgang 2010-2012 For studerende optaget i september 2010 gælder nedenstående plan vedrørende ordinære eksaminer, syge-/reeksaminer, interne prøver og syge-/reprøver (med forbehold for senere rettelser):

Landsdækkende eksamensplan årgang 2010-2012

Økonomi – 4 timers skriftlig eksamen 2. Re-eksamen – 4 timers skriftlig økonomi. 3. Re-eksamen – 4 timers skriftlig økonomi Ledelse – hjemmeopgave/pro jekt Ledelse -Case eksamen 2. Re-eksamen Ledelse

19. januar 2011

Eksamenstidspunkt Se institutionsspecifik studieordning Kl. 9

16. februar 2011

Kl. 9

15. marts 2011

Kl. 9

3. Re-eksamen ledelse Kultur og gæsteforståelse – aflevering af rapport Kultur og gæsteforståelse Praktikprojekt – skriftlig Aflevering af projekt Praktik – Aflevering af logbog

Økonomi – hjemmeopgaver

Udleveres / godkendes Se institutionsspecifik studieordning

Afleveres Se institutionsspecifik studieordning

Institutionsspecifik

Institutionsspecifik

Institutionsspecifik

Udleveres 6. januar

Afleveres 13. januar

Eksamen: Uge 4

Udleveres 1. februar

Afleveres: 8. februar

Eksamen: Uge 6

Udleveres: 4. marts

Afleveres: 11. marts

Eksamen: Uge 12

Se institutionsspecifik studieordning

Se institutionsspecifik studieordning

Se institutionsspecifik studieordning

Institutionsspecifik

Institutionsspecifik

Institutionsspecifik

Institutionsspecifik

Institutionsspecifik

Institutionsspecifik

Samme dato som aflevering af praktikprojekt

Samme dato som aflevering af praktikprojekt

Samme dato som aflevering af praktikprojekt

International Hospitality Management

Side 30 af 33


Praktik – Mundtligt forsvar Strategi * – Projekt Strategi – Mundtlig individuel eksamen 2. strategi – Mundtlig individuel eksamen 3. strategi – Mundtlig individuel eksamen Bachelor Aflevering af skriftligt projekt Eksamen – Bachelorprojekt Reeksamen aftales individuelt.

Institutionsspecifik Institutionsspecifik udlevering

Institutionsspecifik Institutionsspecifik

Institutionsspecifik Institutionsspecifik 3 + 4. november 2011 17. november 2011 1. december 2011 9. januar 2012 Uge 3 + 4 (16 -27. januar 2012)

*Såfremt projektet vurderes som værende ikke bestået bliver de studerende tildelt vejledning mhp. tilretning af projektet. Såfremt det skønnes at projektet ikke kan opgraderes, aftales der institutionsspecifikke eksamensdatoer.

I forbindelse med ovenstående eksamensplan gælder følgende vedr. tidspunkter:  

Udlevering af eksamensoplæg sker fra kl. 9.00 pågældende dato Aflevering af besvarelser skal ske senest kl. 12.00 pågældende dato

Såfremt en studerende er dumpet 3 gange i pågældende fag indkaldes den studerende til møde med studielederen. Såfremt studielederen vurderer, at den studerende er motiveret for at lære og har en chance for at bestå eksamen, kan den studerende blive tildelt en studieplads ved næstkommende semesterstart såfremt denne ansøger om det. Studielederen er ikke forpligtet til at optage den studerende.

7.5 Klager over opnået eksamen Såfremt den studerende ønsker at klage over den opnåede eksamen, skal begrundet klage fremsendes skriftligt til institutionen senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort jf. bekendtgørelse nr. 782 om eksamen kapitel 10 og 11.

7.6 Hjælpemidler til eksamen I forbindelse med skriftlige eksaminer, må den studerende anvende bøger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, usb-pen el. lign. med dokumenter. Den studerende har ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstående hjælpemidler:     

internet intranet bluetooth mobiltelefon øvrigt datakommunikationsudstyr der sætter den studerende i stand til at kommunikere med andre

International Hospitality Management

Side 31 af 33


Såfremt den studerende under eksamen gør ulovlig brug af ovenstående medfører det øjeblikkelig bortvisning fra eksamen.10

7.7 Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget, være behov for at anvende andres arbejde, det være sig citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde f.eks. fra en lærebog. Når ovenstående anvendes SKAL der tydeligt angives kilde. Ved brug af citater skal du huske:  at bruge anførselstegn  skrive bogens titel  forfatterens navn  at angive den specifikke sidereference Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som “snyd” – plagiat11. I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser skal disse altid underskrives på sidste side, derved bekræftes at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

7.8 Dispensationsmulighed Såfremt den studerende ønsker dispensation fra ovenstående eksamensbestemmelser, skal der fremsendes skriftlig anmodning til den pågældende uddannelsesinstitution. Dispensation gives kun, når særlige forhold gør sig gældende (fx dødsfald i nær familie, sygdom el. lign.)

7.9 Håndtering af snyd under studiet Såfremt der er mistanke om, at en studerende har snydt i forbindelse med udprøvning, indkaldes der til et møde med underviser og studieleder, hvor den studerende har mulighed for redegørelse af sagens sammenhæng. Såfremt underviser og studieleder vurderer, at den studerende har været i ond tro bortvises denne med øjeblikkelig virkning fra studiet. Den studerende kan tilsende studieleder en ansøgning om genoptagelse på tilsvarende semester ved næstkommende semesterstart, men studieleder er ikke forpligtet at optage den studerende!

8.0 Internationalisering Internationaliseringsaspektet udgør en nødvendig og integreret del af en uddannelse, der som International Hospitality Management retter sig mod en globaliseret verden. Det vil således være et grundvilkår for et succesfuldt udbud af IHM-professionsbacheloruddannelsen, at den vil kunne måle sig med det bedste, som toneangivende europæiske hospitality‐skoler har at byde på.

10

Se afsnit 7.9

International Hospitality Management

Side 32 af 33


Det er en overordnet målsætning, at uddannelsen arbejder med internationalisering på en sådan måde, at den generelt bidrager til faglig udvikling og nytænkning på uddannelsen og for de studerende. Mere konkret nævnes i det følgende de vigtigste af de tiltag, der understøtter den internationale profil i IHM‐uddannelsen. Det internationale aspekt er indlejret i samtlige af uddannelsens faglige elementer, men kommer tydeligst til udtryk i uddannelsens 6. semester. Dette semester består dels af kultur‐ og gæsteforståelse – og dels af uddannelsens praktikophold der kan finde sted i både indland og udland. Kultur‐ og gæsteforståelse udbydes i første halvdel af 6. semester og kan af den studerende gennemføres ved en udenlandsk samarbejdsinstitution. 11

Der er tale om institutioner med akkrediterede bachelorprogrammer inden for hospitality, og med de indgåede aftaler sikres modulets bachelorniveau. I undervisningen inddrages relevante resultater fra international forskning, dels via litteratur og videnudveksling med relevante internationale universiteter, dels ved inddragelse af udenlandske gæsteforelæsere. Endvidere indgår lærerudveksling med disse universiteter.

9.0 Kvalificering til videre uddannelse Der arbejdes på at lave aftaler for de studerende med en bestået professionsbachelor i International Hospitality Management kan studere videre både nationalt og internationalt. Indtil formelle aftale er indgået skal det aftales individuelt.

11

For at opnå fuld merit skal målene og studiebelastningen være tilsvarende de obligatoriske målsætninger beskrevet i afsnit 6.3.

International Hospitality Management

Side 33 af 33

/pba_ihm_dk_2010-2012_cba_studieordnin  

http://cphbusiness.dk/images/stories/pdfer/studieordninger/PBA/pba_ihm_dk_2010-2012_cba_studieordning.pdf

Advertisement