Page 1

 

Stillingsopslag 18.  december  2011  

It-­‐servicechef     Copenhagen  Business  Academy  blev  etableret  i  2009  af  fire  store  erhvervsskoler  i  regionen.  Efter  at  vi  i  de  første  år  har  haft   undervisningen  udlagt  på  skolerne,  overtager  akademiet  nu  selv  alle  opgaver  og  skal  i  foråret  2012  opbygge  den  fremtidige   organisation.  Derfor  søger  vi  en  it-­‐servicechef,  der  kan  forestå  udvikling  og  drift  af  akademiets  nye  fælles  it-­‐funktion.     Stillingens  profil   Som  it-­‐servicechef  får  du  ansvaret  for  udvikling  og  drift  af  akademiets  nye  fælles  it-­‐funktion  i  tæt  samspil  med  organisationen  og  akademi-­‐ ets  administrative  fællesskaber.  Dit  fokus  er  brugernes  tilfredshed  og  en  sikker  og  effektiv  drift  af  vores  it-­‐faciliteter.   Du  refererer  til  akademiets  nye  ressourcedirektør  og  får  selv  ansvar  for  tre  supportmedarbejdere  placeret  på  de  store  undervisningsafde-­‐ linger  samt  en  central  helpdesk,  mens  der  på  de  mindre  afdelinger  indgås  et  supportsamarbejde  med  de  erhvervsskoler,  som  afdelingerne   er  tilknyttet.     It-­‐funktionen  omfatter  al  anvendelse  af  it  til  undervisning,  administration  og  intern/ekstern  kommunikation.  Du  får  domicil  sammen  med   rektor  og  fællessekretariatet,  som  forventes  placeret  på  en  af  akademiets  afdelinger  i  København.  


It-­‐fællesskabet EFIF   Akademiet  indgår  i  it-­‐fællesskabet  EFIF  i  Århus.  EFIF  står  for  servere,  platforme  og  backoffice,  og  de  servicerer  i  dag  17  store  uddannelses-­‐ institutioner  med  mere  end  20.000  brugere.  Du  får  et  tæt  samarbejde  med  EFIF,  som  samtidig  betyder,  at  du  kan  rette  dit  fokus  mod  bru-­‐ gerne.   Akademiets  it   Akademiet  har  fem  uddannelsesafdelinger  beliggende  i  København,  Valby,  Lyngby  og  Hillerød.  Tre  af  afdelingerne  rummer  alene  akademi-­‐ ets  aktiviteter,  mens  to  deler  faciliteter  med  en  erhvervsskole  (Hotel-­‐  og  Restaurantskolen  i  Valby  og  Erhvervsskolen  Nordsjælland  i     Hillerød).     På  alle  uddannelser  spiller  it  en  central  rolle  i  undervisningen,  hvor  der  arbejdes  i  Fronter  som  LMS.  Desuden  har  vi  uddannelser,  der  gen-­‐ nemføres  som  ren  e-­‐læring,  ligesom  de  fleste  eksaminer  er  it-­‐baserede.   Studerende  anvender  oftest  egen  laptop,  og  medarbejderne  får  stillet  laptop  og/eller  stationær  arbejdsstation  til  rådighed.  Der  etableres   trådløse  net  på  alle  afdelinger,  og  i  alle  undervisningslokaler,  mødelokaler  m.v.  er  der  viewer  og  storskærm.  Der  anvendes  microsofts  stan-­‐ dardprodukter  -­‐  på  visse  uddannelser  suppleret  med  andre  produkter.     I  de  administrative  enheder  anvendes  der  stationære  arbejdsstationer  kombineret  med  laptops,  og  administration  og  ledelse  arbejder  på   et  særskilt  net.  Der  anvendes  her  Navision  Stat  (økonomi),  SCL  (løn),  Ibistic  (fakturaflow),  Flex  og  Easy  (studieadministration).   Systemerne  er  integrerede  fra  LMS  over  i  de  studieadministrative  systemer.  Desuden  kommer  der  integration  med  akademiets  portal,  hvor   der  bliver  mulighed  for  elektronisk  tilmelding  og  betaling.   It-­‐funktionen  er  desuden  ansvarlig  for  print  og  kopi  samt  telefoni,  hvor  der  endnu  ikke  er  valgt  systemer.     Brugere  og  kvalitet   Brugerne  er  studerende,  undervisere,  ledere  og  tekniske-­‐  administrative  medarbejdere.  Der  lægges  vægt  på  involvering  af  brugerne  i  it-­‐ funktionens  udvikling  og  drift,  og  der  opbygges  blandt  andet  en  superbrugerorganisation  på  tværs  af  afdelingerne.     Vi  har  både  danske  uddannelser  og  internationale  uddannelser,  hvor  det  fælles  sprog  er  engelsk.   It  er  en  væsentlig  del  af  brugernes  oplevelse  af  akademiets  kvalitet  i  dagligdagen,  hvor  driftsikkerhed  og  service  er  nøgleord.  Samtidig  vil  vi   gerne  være  på  forkant  med  udviklingen  i  vores  anvendelse  af  it  i  såvel  undervisning  som  administration.  Desuden  uddanner  vi  selv  datama-­‐ tikere  og  multimediedesignere  og  skal  kunne  vise  en  særlig  stærk  it-­‐profil  på  dette  uddannelsesområde.    


Opbygningsfasen Vi  har  frem  til  sommeren  2012  til  at  opbygge  den  nye  it-­‐funktion  og  få  alle  systemer,  netværk  m.v.  klar  til  drift.  Indtil  da  anvender  vi  fortsat   de  fire  erhvervsskolers  it-­‐funktioner.  Skiftet  over  på  de  nye  fælles  systemer  sker  i  sommerferien.  Du  vil  få  en  central  rolle  i  opbygningsfasen,   hvor  du  samtidig  får  mulighed  for  at  sætte  dit  præg  på  den  fremtidige  løsning.     Din  profil   Du  har  erfaring  fra  lignende  stillinger  og  gerne  på  uddannelsesområdet.  Dit  faglige  beredskab  er  i  orden  og  bygger  formentlig  på  en  videre-­‐ gående  it-­‐uddannelse  eventuelt  suppleret  med  en  pædagogisk  baggrund.  Du  er  resultatorienteret  og  analytisk  i  din  tilgang  til  opgaverne.   Som  leder  har  du  gennemslagskraft  og  fokus  på  at  følge  opgaverne  til  dørs,  og  du  er  ikke  bange  for  selv  at  få  jord  under  neglene.  Som  per-­‐ son  er  du  åben,  uhøjtidelig,  direkte  og  har  nemt  til  smil,  også  når  det  brænder  på.  Du  er  samarbejdsorienteret  og  trives  i  en  flad  og  team-­‐ baseret  organisation  præget  af  fagprofessionelle  miljøer,  som  du  på  dine  områder  både  skal  guide  og  servicere.          


Ansættelse og  forløb   Ansættelsen  sker  på  individuel  kontrakt  med  et  lønniveau,  som  modsvarer  stilling  og  kvalifikationer.  Der  er  knyttet  resultatløn  til  stillingen.     Ansøgningsfristen  er  mandag  den  9.  januar  2012  kl.  12.00.   Send  venligst  din  ansøgning  og  CV  pr.  mail:  fremtid@cphbusiness.dk  –  anfør  ”It-­‐servicechef”  i  emnefeltet.   Første  samtalerunde  gennemføres  i  uge  3.   Såfremt  du  måtte  have  spørgsmål  til  stillingen,  er  du  velkommen  til  at  sende  en  mail  til  fremtid@cphbusiness.dk  eller  kontakte  rektor  Ole   Gram-­‐Olesen  gennem  rektorsekretariatet  på  telefon  33  41  91  93.     Copenhagen  Business  Academy  er  landets  største  erhvervsakademi  med  en  bred  vifte  af  korte  og  mellemlange  videregående  uddannel-­‐ ser  rettet  primært  mod  den  private  sektor.  Vi  har  godt  6.000  studerende  på  vores  danske  og  internationale  forløb  og  arbejder  tæt  sam-­‐ men  med  de  erhverv,  vi  uddanner  til.  Erhvervsakademierne  hører  under  Ministeriet  for  forskning,  innovation  og  videregående  uddan-­‐ nelser  og  er  en  ny  sektor  i  stærk  udvikling.  Som  institutioner  er  vi  statslig  selvejende  baseret  på  mål-­‐  og  rammestyring  med  taxameter-­‐ tilskud.   Vi  er  etableret  af  Niels  Brock,  Hotel-­‐  og  Restaurantskolen,  Handelsskolen  København  Nord  og  Erhvervsskolen  Nordsjælland  og  har  afde-­‐ linger  i  København,  Valby,  Lyngby  og  Hillerød.  Vi  beskæftiger  ca.  260  fuldtidsmedarbejdere  og  har  en  omsætning  på  ca.  230  mio.  kr.     Du  kan  læse  mere  om  os  på  www.cphbusiness.dk    

/itservicechef_cba_stillingsopslag  

http://cphbusiness.dk/images/stories/pdfer/jobopslag/itservicechef_cba_stillingsopslag.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you