Page 1

Forfatter: Anne Marie Mathiasen (amma@niels.brock.dk)

Projekttitel: Finansieringsbehov  og  – forståelse  i  entrepreneurskabsprojekter       Copenhagen Business Academy

December 2011 Projektet er finansieret af Fonden for Entrepreneurship

1


Indhold Projekttitel: Finansieringsbehov og –forståelse i entrepreneurskabsprojekter .................................... 1   Indledning ............................................................................................................................................ 3   Projektbeskrivelse ............................................................................................................................... 3   Aktiviteter ............................................................................................................................................ 3   Resultater og effekter .......................................................................................................................... 4   Antal deltagere .................................................................................................................................... 6   Hvordan resultater og effekter er opsamlet ......................................................................................... 6   Redskaber og koncepter udviklet gennem aktiviteten ......................................................................... 7   Erfaringsgrundlag, som er opsamlet og vidensformidling .................................................................. 7   Forbedringspotentialer......................................................................................................................... 7   Forventninger til og muligheder for forankring til andre områder og andre målgrupper, inkl vurdering af selvfinansiering ............................................................................................................... 7   Øvrige erfaringer, ex rekruttering af deltagere og samarbejde ........................................................... 8   Side-gevinster og synergieffekter ........................................................................................................ 8   Bilag 1 ................................................................................................................................................. 9   Manual ................................................................................................................................................. 9   Bilag 2 ............................................................................................................................................... 12   Læringsmål ........................................................................................................................................ 12   Bilag 3 .............................................................................................................................................. 14   – opgaven til entrepreneurshipstuderende i forbindelse med bankdagen.......................................... 14   Bilag 4 ............................................................................................................................................... 16   Evalueringsskema – PBA i Finans .................................................................................................... 16   Evaluaeringsskema – markedsføringsstuderende .............................................................................. 18   Bilag 5 ............................................................................................................................................... 19   Powerpoint slides til undervisning finansstuderende om iværksætteri ............................................. 19   Bilag 6 ............................................................................................................................................... 20   Powerpoint slides til undervisning af entrepreneurer om finansieringsmuligheder .......................... 20   Bilag 7 ............................................................................................................................................... 21   Powerpoint slides til undervisning af entrepreneurer om mødet i banken ........................................ 21  

2


Indledning Projektet er udarbejdet på Copenhagen Business Academy i efteråret 2011 på markedsføringsøkonom-uddannelsen, entrepreneurship-linien samt Professionsbacheloruddannelsen i Finans. Projektet er finansieret af Fonden For Entrepreneurship. Følgende undervisere var involveret i projektet: Projektleder Anne Marie Mathiasen (amma@niels.brock.dk) Entrepreneurskabsundervisere: Søren Stig Lommer (sslo@niels.brock.dk) Charles-David Mpengula (chmp@niels.brock.dk) Finansundevisere: Theis Holmbjerg Bjerkén (thbj@niels.brock.dk) Xenia Lund (xelu@niels.brock.dk)

Projektbeskrivelse Formålet med projektet var at udvikle en prototype på et tværfagligt miljø, der involverer studerende fra to forskellige uddannelser (Markedsføringsøkonom- og Finansuddannelserne), som kan danne baggrund for gensidig forståelse blandt de studerende for de respektive professioner og identiteter, som deres studier repræsenterer, -

Som ung iværksætter, der har behov for finansiering, Som långiver fra banken, der ønsker sikkerhed for udlån.

Aktiviteter En arbejdsgruppe med 2 deltagere fra hver af de to uddannelsesretninger, samt projektlederen blev afholdt. På mødet blev form samt rammer for projektet diskuteret, og vigtige datoer for projektet fastsat. For at opsamle viden, tog arbejdsgruppen til Iværksættermesse i Forum i København, hvor der netop var stande med relevante stakeholders for projektet (banker, venture selskaber, business angels, Skat, revisorer og iværksættere). På denne messe blev der skabt kontakter og netværk for de forskellige undervisere, således at de kunne indsamle den relevante viden til projektet. Projektet blev endvidere præsenteret og diskuteret med forskellige interessenter på messen, som synes vældigt godt om ideen.

3


Med udgangspunkt i den indsamlede viden fra Iværksættermessen, blev en oversigt over, hvad de respektive sider har behov for at vide udarbejdet (se bilag 2). Gruppen mødes herefter nogle gange for at designe projektforløbet (se manual i bilag 1), og det blev besluttet, at bytte undervisere fra de respektive uddannelsesretninger, således at entrepreneurshipunderviserne fra markedsføringsøkonomuddannelsen underviste pba finansstuderende i forretningsforståelse mv; mens underviserne fra pba i finans skulle undervise entrepreneurshipstuderende i finansieringsbehov samt forberede på mødet med banken. Powerpoints for undervisningen er vedhæftet, se bilagene 5-7. For at gøre projektet så virkelighedsnært som muligt, blev det besluttet, at et kort resume af de entrepreneurship-studerendes forretningsplaner samt budgetter skulle fremsendes til finansstuderende et par dage i forvejen, således at de kunne vurdere dem inden mødet. Endvidere kunne budgetterne på denne måde blive benyttet i sammenhængen med undervisningen. Budgetterne (samt 1 sides resume af forretningsplanen) blev fremsendt pr mail til finansunderviserne, som så videreformidlede materialet til de relevante finansgrupper. Se opgavebeskrivelsen til de studerende i bilag 3. De to uddannelsesgrene mødtes herefter til bankdag, hvor entrepreneurerne pitchede deres ide til en bank, hvorefter de havde samtaler af ca 20 minutters varighed (se opgaven i bilag 3). Alle entrepreneurgrupper havde møde med 3 forskellige banker. Hernæst voterede bankerne, og endelig mødtes banker og entrepreneurer igen, hvor bankerne afslørede, om de ville give lånet, inklusive begrundelse. Afslutningsvist blev der fulgt op af faglærerne, med gode råd omkring budgetter, og herefter evaluering af forløbet.

Resultater og  effekter   For entrepreneurship-studerende var der følgende respons på deres indtryk og hvad de havde fået ud af dagen: Generelt - Rigtig god træning at pitche ideen til udenfra kommende pengefolk - Godt at få diskuteret ideen med udenfra kommende - Opfatter sig selv som værende mere klar til et møde med en rigtig bank - Man skal have en a-kasse - Man skal tro på sin ide - Rigtigt godt med feedback’en fra finansfolkene - Blev klogere på pengeverdenen - Godt med feedback fra en anden vinkel - Fornemmelse af at have styr på det selv om finansfolkene stillede kritiske spørgsmål - Bedre ide om hvordan man skal forholde sig til en bank

4


-

Man skal kunne forholde sig til tilbagebetalingsevnen og –plan Vigtigheden af sikkerhedsstillelse for at få lån Det har været mere reelt læringsforløb end bare at læse og lære på den traditionelle måde Kreativ tilgang til læring Afvekslende forløb Spændende med selvstændigt arbejde Meget motiverende

Fagligt - Lærte om jura, likviditet, budgetter af finansfolkene - At der skal være styr på budgetterne - At budgetterne skal være meget detaljerede - Betydning af budgetter - Budgetter skal være realistiske, gennemtænkte, og velgennemarbejdede - Meget bedre forståelse for budgettering For finansstuderende var der følgende respons på deres indtryk og hvad de havde fået ud af dagen: Generelt - Entrepreneurer har en anden vinkel på tingene i forhold til finansstuderende, som tænker mere i fakta - Vigtigt med nye ideer så vi kan få nye virksomheder i Danmark - Meget bedre forståelse for iværksættere; de skal være kreative, opfindsomme og gode til at realisere ideerne - Meget spændende med iværksætteri, men det er hårdt arbejde og der ligger rigtigt meget arbejde bag det. - Iværksætteri er spændende, men risikofyldt - Iværksættere bør tænke mere i økonomi - Inspirerende at møde iværksætterne og lære mere om iværksætteri, og opleve iværksætternes passion og gå-på-mod - Hvilke overvejelser der er vigtige som iværksætter - Sjovt med fornemmelse af at arbejde i en bank; bedre forståelse for ’kunder’ - Spændende at lære om processen fra ide til produkt - Sjovt med dialog og diskussion - Større forståelse for den gensidige afhængighed ml banker og iværksættere - Spændende at møde andre, som har et andet studieforløb - Spændende med samspil mellem uddannelserne og at møde de andre studerende - Spændende at prøve noget andet Fagligt -

At læse og forholde sig til budgetter – også at lære om det fra ikke-fagfolk Bedre forståelse for hvad der skal indgå i et budget At kunne give konstruktiv kritik At prøve en rådgiver-situation i praksis

5


-

At man skal anvende statistikker, lave dataindsamling og i det hele taget lave ordentlig research Virksomhedsformer Sjovt at bruge teori i praksis Vil gerne vide mere om forskellige lånetyper

Generelt kan opsummeres, at de studerende i henhold til evalueringen og de opstillede Faglige mål - har fået langt bedre økonomisk forståelse ved det at skulle udarbejde, forholde sig til og diskutere budgetter. - har fået forbedret deres præsentationsevner, kommunikationsevner, evne til at indgå i konstruktiv dialog samt evne til at give konstruktiv kritik ved at skulle præsentere, forholde sig til præsentationer og at skulle give feedback. - har fået større indsigt, viden og forståelse for hinandens professioner (samt egn profession!) ved både undervisning i hinandens verdener samt mødet med hinanden. De har endvidere fået - ny viden om finansieringsmuligheder, samt motivation til at vide noget om det, - finansstuderende fået indsigt i entrepreneurernes behov, hvilket har ledt til større forståelse, - entrepreneurstuderende har fået træning i at mødes med banken og opnået større indsigt i og forståelse for bankens krav, - forståelse for vigtigheden af det faglige niveau og analysedybde, hvilket blev understreget på møderne ml de studerende; at blive irettesat af en medstuderende på disse punkter kan gøre ondt, men på en sund måde, - det har været spændende for finansstuderende med rigtige og levende cases, og meget motiverende, - finansstuderende gav endvidere godt input til entrepreneurernes forretningsplaner og budgetter, hvilket bidrog til respekten og interessen for hinandens kompetencer, samt udvidelsen af netværk via bl.a. linkedin.

Antal deltagere   70 finansstuderende og 40 entrepreneurship-studerende, i alt 110 studerende

Hvordan resultater  og  effekter  er  opsamlet   Resultater og effekter er opsamlet i spørgeskema, som blev udleveret efter ’mødet med banken’. Se spørgeskemaer i bilag 4.

6


Redskaber og  koncepter  udviklet  gennem  aktiviteten   Hvordan man får 2 forskellige uddannelsesretninger til at samarbejde; Hvordan man fremmer de studerendes forståelse for budgetter; Hvordan man fremmer de studerendes forståelse for nødvendigheden af at lave research; Hvordan man skaber en bedre forståelse mellem forskellige erhverv (og uddannelsesretninger);

Erfaringsgrundlag, som  er  opsamlet  og  vidensformidling   Af responsen under punkt (Resultater og effekter) kan det konkluderes, at det rent pædagogisk er meget motiverende og særdeles lærerigt for de studerende med denne form for virkelighedsnære projekter, og at det er både sjovt og tankevækkende for de studerende at lære af hinanden. Endelig er det en øjenåbner for de studerende at opleve hinandens fokus og styrker i de forskellige uddannelser, og hvordan de er afhængige af hinanden, og hvordan denne forståelse åbnede op for modtagelighed og rummelighed overfor hinanden. De studerende fra begge uddannelser anbefaler også klart at gøre denne aktivitet til en integreret del af begge uddannelser. Projektet er blevet formidlet til de studerende af projektteamet, og efterfølgende af de studerende på begge uddannelser til andre studerende (fra andre uddannelsesretninger), som ikke har deltaget i projektet. De studerende, som har deltaget synes alle burde deltage, idet det har givet dem en helt anden forståelse for budgetter. Herudover er projektet blevet formidlet via o o o o

Erhvervsakademiets hjemmeside og Niels Brock avis. Pædagogiske dage på CBA, Niels Brock Iværksættermessen til forskellige interessenter Ledermøder på Niels Brock

Forbedringspotentialer Det vigtigt at finansstuderende bliver klædt godt på til deres rolle i forhold til at kunne læse og vurdere budgetter, at kunne give konstruktivt kritik og at kunne agere i en rådgiverrolle. De finansstuderende har foreslået som forbedringspotentiale at de får feedback på deres rolle som rådgiver, både af iværksætterne og af underviserne.

Forventninger til  og  muligheder  for  forankring  til  andre  områder  og  andre   målgrupper,  inkl  vurdering  af  selvfinansiering   Projektet bliver forankret på hhv markedsføringsøkonomuddannelsen, som en bunden opgave på 3. semester, og på professionsbacheloruddannelsen i finans, som en bachelordag på 1. semester. 7


Øvrige erfaringer,  ex  rekruttering  af  deltagere  og  samarbejde   -

Side-­‐gevinster og  synergieffekter   Projektet havde til formål at fremme forståelsen for andres professioner; der er dog ingen tvivl om, at det praktiske omdrejningspunkt i opgaven samtidigt gav en bedre forståelse for egen profession. Samtidigt har det i høj grad åbnet de studerendes øjne for andre faggruppers kompetencer, og hvordan de kan drage fordel af at inkludere andre faggruppers kompetencer. Projektet har endvidere dannet inspiration for nye tværfaglige projekter (entrepreneurship-linien fra markedsføringsøkonomuddannelsen sammen med multimedie-design og datamatiker-studerende.  

8


Bilag 1    

Manual Læringsmål: De studerende skal kunne identificere finansieringsbehovet (etablerings-, drifts- og likviditetsbudget). Hertil kvalificeret og kritisk analyse af de opstillede budgetter. De studerende skal kunne præsentere og kommunikere vanskelige økonomiske analyser på en måde, hvorpå konstruktiv dialog etableres. Gensidig forståelse for hinandens professioner og identiteter som hhv iværksætter og finansrådgiver. Målgruppe: Manualen er udarbejdet med udgangspunkt i entrepreneurship-studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen samt PBA studerende i Finans. Men konceptet kan også anvendes med andre uddannelsesretninger. Aktiviteter   1. Intromøde hvor datoer for a. planlægningsdage, b. evt undervisningsdage (hvis man ønsker at udveksle undervisere ml de forskellige undervisningsretninger for at fremme forståelsen) c. samt mødet mellem de studerende skal foregå. Gode råd Fastsæt datoer i god tid, især hvis man skal ’bytte’ underviser (se pkt 2). 2. Vidensindsamling for de to uddannelser (overblik over læringsmål, som skal læres – kan enten gennemgåes af en underviser, eller de studerende kan i grupper få til opgave at interviewe relevante interessenter, dvs banker, business angels, venture selskaber, iværksættere, og bagefter præsentere resultaterne for hinanden). Se liste over læringsmål i bilag 2.

9


Gode råd: Dette kan også foregå ved at underviserne bytter klasser, således at entrepreneurshipunderviseren underviser finansstuderende og omvendt. Se oplæg til dette i bilag. 3. Forberedelse af bankdag. De studerende skal forberedes på opgaven og mødet – entrepreneurshipstuderende skal udarbejde budgetter samt et kort resume af deres forretningsmodel. Se eksempel på opgaveformulering i bilag 3. Finansstuderende skal forberedes på at kunne læse budgetter samt forstå en forretningsmodel og –plan, samt at kunne agere som bankrådgiver. Det er vigtigt at de studerende er foreberedt på opgaven og klædt på til at kunne hhv udarbejde og vurdere budgetter (etablerings-, drifts- og likviditetsbudgetter) som minimum. Gode råd: Det er en god ide at tale etik og respekt for hinandens viden og professioner inden bankdagen, således at de studerende fra de forskellige uddannelsesretninger møder hinanden med respekt og imødekommenhed. På denne måde får alle mest ud af dagen. 4. Fremsendelse af projekter/budgetter (hver entrepreneurship-gruppe skal mødes med 3 forskellige banker). Dette bør ske i god tid inden bankdagen, således at finansstuderende har tid til at sætte sig ordentligt ind i budgetterne, mindst 2-3 dage før. Antal banker skal modsvare antal entrepreneurship-grupper, og hver bank skal mødes med 3 forskellige entrepreneurer og omvendt. Gode råd: Det er en god ide at fremsende budget plus opgaver pr mail via underviserne som forestår distribueringen. 5. Bankdag (dagen hvor de to studieretninger mødes) a. ’bankerne’ i form af finansstuderende har forberedt spørgsmål ud fra de fremsendte forretningsplaner (se evt bilag 3) b. Hver entrepreneur har et 20 minutters møde med hver bank, hvor de kort præsenterer ideen, og herefter spørger banken ind. c. Rotation, hvor entrepreneurerne går videre til en ny bank efter 20 minutter; i alt 3 møder. d. Bankerne voterer om de vil give de forskellige entrepreneurer lånet, med begrundelser for svarene. e. Iværksætterne og bankerne mødes igen, ca 10 minutter hver til begrundet svar fra banken. f. Evaluering g. Entrepreneurer korrigerer deres forretningsplan og budgetter i hht feed back fra bankerne.

10


h. Finansstuderende evaluerer på deres rådgiverrolle i hht feedback fra undervisere (og evt entrepreneurer). Gode råd: Fysisk kan dette foregå i et større lokale som for eksempel en kantine, som kan rumme mange grupper. Det er en fordel at alle kan høre hvornår de skal skifte til en ny bank, og at man kan anvise vejen til den givne bank, som de studerende skal til. Det er en fordel at medbringe listen over hvilke entrepreneurer og hvilke banker som skal møde hinanden.

11


Bilag 2   Læringsmål     Hvad har de hver især brug for at vide forinden? Og hvordan skaffer de sig den viden. Entrepreneurer   Læringsmål: Kendskab til finansieringsmuligheder for iværksættere, samt fordele/ulemper ved de forskellige former. Hvordan vurderer man virksomhedens finansieringsbehov? Hvad er bankernes formål med at låne penge ud til iværksættere? Hvilke problemer oplever bankerne i forhold til iværksættere? Og hvorfor? Hvad gør bankerne for at mindske problemerne? Begrænsninger og muligheder i forhold til de forskellige etableringsformer. Hvis man skal låne i banken, i hvilket stadie bør man søge lån? Hvad kræver banken typisk at se for at kunne vurdere en låneanmodning? Hvordan skal man agere for, under og efter mødet med banken? Hvad ville bankerne ønske, at iværksætterne forstår? Eller gør? Hvis man skal eksportere eller starte virksomhed i udlandet, hvilke finansieringsbehov stiller det og hvilke muligheder har man her for at rejse international kapital?

Finansstuderende Hvad er iværksætteri? Hvem er iværksætterne? Og hvordan er deres hverdag? Hvad er samfundets interesse i iværksætteri? Hvad er iværksætterens største udfordringer typisk? Og hvad er iværksætterens behov? Hvilke finansieringsmuligheder findes for iværksættere?

12


Hvad er fordele/ulemper ved de forskellige former? Hvad er bankernes krav typisk i forhold til at skulle vurdere og yde lån til iværksættere? Hvilke problemer oplever iværksættere i forhold til banker? Og hvorfor? Hvorfor skulle en bank give lån til iværksættere? Hvordan sikrer en bank at de giver lån til de rette? Og hvem er de rette? Hvad ville iværksætterne ønske, at bankerne gør, eller forstår?

13


Bilag 3  

Opgaven  til  entrepreneurshipstuderende  i  forbindelse  med  bankdagen   Bunden Forudsætning (BF) i Entreprenuership – 3. semester 2011 Dato for afholdelse: Torsdag den 24. november 2011 Tid: Start kl. 8.00, afslutning ca. kl. 13.00 Sted: Blågårdsgade 23 B Lokaler: Oplyses senere OPGAVE til MAK studerende,(briefing/baggrund til FI studerende). I skal til møde med 3 forskellige banker, hvor I skal søge lån i forbindelse med opstart af jeres virksomhed eller projekter. Forud for møderne skal I indsende følgende 3 dokumenter: -

Resumé af jeres forretningsmodel og -idé (maks. 1 side A4), inklusive fremtidig skalérbarhed og vækstmuligheder Etablerings- (herunder evt, investerings-), drifts- og likviditetsbudget. Fra igangsættelse til break-even, plus et år frem. Argumenteret begrundelse/forudsætninger for hvad der søges mht. lånetype og størrelse (f.eks.er det til anlæg, investering, drift/likviditetsbehov. Maks. 1 side A4).

Endvidere skal I forberede en mundtlig præsentation af maks. 5 min. overfor banken – af jeres idë og hovedpunkter i finansieringsbehovet.(Jvf. jeres ’summary-elevatortale’). Udarbejdes forretningsplanen og budgetter i grupper skal alle gruppemedlemmer deltage og være aktive i processen, mødet med bankerne. Disse 3 dokumenter skal afleveres til administrationen på Blågårds Plads i hard copy i 5 eksemplarer. Samt pr. mail til underviseren senest (dato og klokkeslæt).

Evaluering mv. I SKAL tilmelde jeres gruppe (med fulde navne) eller individuialister senest torsdag den 10/11

til underviseren. Det er således deadline for deltagelse i BF’en.

14


Deltagelse i den Bundne Forudsætning er et krav for at deltage i den endelige eksamen. Det er et krav, at de udarbejdede og indleverede dokumenter holder det stillede niveau/opgave. Opgaven vurderes som godkendt/ikke-godkendt, men det er et KRAV at alle der indstilles til eksamen deltager – og er aktive – på selve dagen. Manglende deltagelse indebærer at I ikke indstilles til eksamen.

Program. 9/11 eller 16/11 brief fra JTP - ? (Charlie) Brief fra Blågård til JTP - ? (Xenia, Troels) 24/11 2011: 8.00. Samling. Alle både Mak og FI/JTP. Fordeling på lokaler. (pt. har vi 9 grupper på dk/entrepreneur. Og 4 grupper på uk/entrepreneur – finans skal derfor etablere 13 banker) 8.30 – 10.30 – møde med banker – 20 minutter pr. gruppe 10.30 – 11.00 – PI/JTP vurderer (MAK pause) 11.30 – 13.00 – feed- back hos de respektive banker (10 min. pr. gruppe). 13.00 Opsamling alle – læring. Pros et cons. Evaluering.

15


Bilag 4     Evalueringsskema  –  PBA  i  Finans     1. Hvilke råd ville du som finans-person give entrepreneurne?

2. Hvad lærte du af entrepreneurerne?

3. Hvad tænker du om at være iværksætter? Og har du fået en større forståelse for iværksættere?

4. Hvad har du fået ud af forløbet -

undervisning af entrepreneurship-underviser

-

checke budgetter

-

mødet med iværksætterne

-

andet?

5. Hvad har været det bedste ved forløbet? 6. Har du følt dig ordentligt forberedt på opgaven eller er der noget vi kunne have gjort for at du ville være endnu bedre forberedt?

16


7. Ville du råde os til at køre forløbet igen? Hvis ja, er der noget vi kunne gøre anderledes/bedre?

17


Evalueringsskema –  markedsføringsstuderende  

1. Hvilke råd ville du som entrepreneur give finans-folkene?

2. Hvad lærte du af finans-folkene?

3. Hvad har du fået ud af forløbet -

undervisning af finans-underviser

-

udarbejde budgetter

-

mødet med finansfolkene

-

andet?

4. Hvad har været det bedste ved forløbet?

5. Opfatter du dig som værende mere klar til et evt møde med banken efter dagen i dag? Hvis ja, på hvilken måde? 6. Har du følt dig ordentligt forberedt på opgaven eller er der noget vi kunne have gjort for at du ville være endnu bedre forberedt?

7. Ville du råde os til at køre forløbet igen? Hvis ja, er der noget vi kunne gøre anderledes/bedre?

18


Bilag 5     Powerpoint  slides  til  undervisning  finansstuderende  om  iværksætteri  

19


Bilag 6   Powerpoint  slides  til  undervisning  af  entrepreneurer  om   finansieringsmuligheder  

20


Bilag 7   Powerpoint  slides  til  undervisning  af  entrepreneurer  om  mødet  i  banken  

21

/finansieringsbehov_entrepreneurskabsprojekter  

http://cphbusiness.dk/images/stories/pdfer/projekter/finansieringsbehov_entrepreneurskabsprojekter.pdf