Page 1

Erhvervsakademiet Copenhagen Business

06.04.2010

7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen K.H. Petersen Niels Jørgen Holm Sven-Ove Larsen Gita Grüning Flemming Krogh Stefan Hermann Michael Lange Morten Skovgaard Jan-Christian Haxthausen Hanne Larsen-Bentin Helena Holmgren Frederik Holger Mygind

ELN EMD AJ FV PR KHP NJH SOL GG FK SH ML - udtrådt MS JCH HLB HH FHM

Tilforordnede: Finn Arvid Olsson Søren K. Kristiansen René van Laer Anya Eskildsen Ole Gram-Olesen

FAO SKK RL AES OGR

Mødet blev afholdt kl. 15.00 -18.00. Der var afbud fra Stefan Hermann, Morten Skovgaard, Frederik Holger Mygind, Finn Arvid Olsson, Anja Eskildsen samt Michael Lange, der er udtrådt af bestyrelsen

Næste møde afholdes tirsdag den 8. juni kl. 15.00 - 18.00

1


1. Godkendelse af dagordenen

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 26. november 2009

Referat af bestyrelsesmødet 26. november 2009 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

ELN bød velkommen til Carsten Blicher, statsautoriserede revisor fra Ernst & Young, der deltog i mødets punkt 5. – årsrapport og revisionsprotokollat 2009. ELN gjorde herefter kort status over akademiets første leveår og konstaterede, at light-modellen ser ud til at være den rigtige organisationsform. I forbindelse med genudpegning til bestyrelsen afventer erhvervsakademiet fortsat meldinger fra skolerne og organisationerne om bestyrelsens sammensætning for den næste 4 årige funktionsperiode gældende pr. 1. maj. 2010. Erhvervsakademiet har til DE-bestyrelserne sendt en tilkendegivelse om, at erhvervsakademiet er interesseret i medlemskab af DE-bestyrelserne, dog under forudsætning af, at kontingentet for erhvervsakademiet modsvares af en tilsvarende reduktion i kontingentet for moderskolerne samt, at de øvrige akademier ligeledes melder sig ind i DE-bestyrelser. 7 erhvervsakademier har tilkendegivet, at de melder sig ind, mens 2 erhvervsakademier ikke ønsker at indmelde sig.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

4. Orientering ved rektor

Orientering ved rektor er forinden bestyrelsesmødet udsendt skriftligt i bilag 4.1 og omfatter i overskrifter: Kvalitetsopgaven, Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet, Globaliseringsmidler, Akkreditering – nye og gamle uddannelser, Den koordinerede tilmelding, Maskinrummet, Nyhedsbreve, Uddannelse uden grænser og Vinteroptag. OGR orienterede derudover om, at erhvervsakademiet havde deltaget i et ministerielt orienteringsmøde om udmøntning af strategiske forskningsmidler, samt at akademiet har sendt ansøgninger om nye uddannelser til screening i Undervisningsministeriet, henholdsvis en ny VVU i skat og ny PBADPL i innovation og entrepreneurship. HH spurgte, om man i erhvervsakademiet har overvejet at udvikle en overbygningsuddannelse i markedsføring, der er kommunikationsrettet. OGR svarede, at det vil erhvervsakademiet gerne overveje. RL tilføjede, at det var ønskværdigt at få en overbygning, der er rettet mod kommunikation. RL nævnte desuden et muligt samarbejde med Syddansk universitet om en kommunikationsoverbygning, som kan meritere ind i journalistuddannelsen. Orienteringen blev taget til efterretning.

2


5. Årsrapport og revisionsprotokollat 2009 Rektor omdelte årsregnskabet opstillet på formål efter den sædvanlige bestyrelsesmodel og gennemgik dette. Regnskabet viser for 2009 et overskud på kr. 3,981 mio. Der er i 2010 igen budgetteret med et nul-resultat. Globaliseringsmidlerne i 2010 er endnu ikke udmøntet. Revisor gennemgik årsrapport 2009 og revisionsprotokollat. Revisor havde ingen bemærkninger eller forbehold og bemærkede, at der var fin styring i erhvervsakademiet. Under gennemgangen af revisionsprotokollatet blev der kommenteret, at note 12 – antal af årsværk er misvisende. Der blev foreslået, at det fremover specificeres i 2 linjer. Regnskabsinstruks er under udarbejdelse og skal godkendes af bestyrelsen. Årsrapport 2009 og revisionsprotokollat blev godkendt og attesteret af revisor og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer i 7 eksemplarer.

6. Udviklingsstrategi 2013 OGR gennemgik i hovedtræk det udsendte oplæg til udviklingsstrategi 2013, hovedresultater fra kvalitetsmålingerne på fuldtidsuddannelserne samt målopfyldelse af udviklingskontrakt 2009. Samtidig orienterede OGR om den igangværende proces m.h.t. næste udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Denne er for perioden 2010-2012 og skal afrapporteres årligt efter fastsatte milepæle. Der er et dialogmøde med ministeriet den 6. april om den nye kontrakt. Gennemgangen og den efterfølgende drøftelse gav anledning til følgende konklusioner: Måltal for 2010 – 2012 skal være ambitiøse, men også realistiske og delt op pr. udbud (uddannelse og skole). Der er stor varians på gennemførelsestallene i 2009, og der tages en ekstra kontrol på, at skolerne har opgjort dem korrekt. Formanden henstillede, at akademi og skoler får fastlagt fælles strategier for vækst, gennemførelse og kvalitet. Det vil være hensigtsmæssigt også at at benytte Ennovas undersøgelsesmetodik til medarbejdertilfredshedsmålinger. Oplægget til udviklingsstrategi 2013 (bilag 6.1) blev godkendt.

7. Valg af studenter- og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen Det blev besluttet, at skolerne har ansvaret for at vælge studenter- og medarbejderrepræsentanter. HH er valgt som studenterrepræsentant for Niels Brock, men er i perioden fortsat sine studier på København Nord. Niels Brock skal derfor have valgt en ny studenterrepræsentant. ELN takkede HH for hendes engagerede deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

8. Kommende møder og studietur Bilag 8.1 – mødekalender 2010 blev omdelt.

3


Det blev besluttet at afholde årets andet bestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni kl. 15-18 samt fjerde bestyrelsesmøde torsdag den 25. november kl. 15-20. Årets tredje bestyrelsesmøde afholdes i sammenhæng med studietur for bestyrelsen torsdag til lørdag i august eller september. Der var enkelte, som ikke kunne deltage på de foreslåede datoer i august. Nye datoforslag i september udsendes efterfølgende.

9. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt.

Referent: Dorte Schmidt

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på dsc@cphbusiness.dk senest 8 arbejdsdage efter udsendelse.

Referatet er godkendt på det 8. møde i bestyrelsen den 8. juni 2010

Ernst Lykke Nielsen, formand

Else-Marie Dupont

Anders Jensen

Finn Vestergaard

Preben Rasmussen

K.H. Petersen

Niels Jørgen Holm

Sven-Ove Larsen

Gita Grüning

Flemming Krogh

Stefan Hermann

Morten Skovgaard

4


Hanne Larsen-Bentin

Jan-Christian Haxthausen

Helena Holmgren

Frederik Holger Mygind

5

/bestyr_7_referat_18.03.10  

http://www.cphbusiness.dk/images/stories/pdfer/bestyrelsesreferater/bestyr_7_referat_18.03.10.pdf

Advertisement