Page 1

TÈCNIQUES BÀSIQUES D’INFERMERIA (TBI)

1


1. MATÈRIA 2. AVALUACIÓ 3. PRÀCTIQUES AL TALLER

2


1. MATÈRIA

3


TBI té una durada de 350 hores, repartides en 11 hores setmanals (10h Maria i 1h Xisco). El llibre de text de consulta és TBI de l’Editorial Macmillan. Els apunts s’agafaran a partir de l’explicació de la professora. 4


Llibres obligatoris:

-Cuaderno de técnicas básicas de enfermería (Editorial Editex). -Atlas básico de anatomía (Editorial Parramón).

5


 Tendrem un bloc:

http://curesmanacor.blogspot.com/ -Contribuirà a reduir la quantitat de fotocòpies a realitzar. -Es penjaran materials i els alumnes se’ls hauran de descarregar pel seu compte. També hi podreu trobar altres recursos relacionats amb el cicle.

6


 13 Temes:

-Aproximació al rol d’AI -La necessitat d’higiene i endreç de les persones: la pell, la higiene, les UPP i les ostomies -La necessitat de moviment i repòs -L’aparell circulatori 7


-La necessitat de respirar

-La necessitat d’alimentació -La necessitat d’eliminació -Les constants vitals, el balanç de líquids, la glucèmia. Introducció al món de les intervencions quirúrgiques -Farmacologia -Les malalties terminals i la mort

8


-1s auxilis

-Sexualitat, embarĂ s, part, nounat -Els sentits

9


2. AVALUACIÓ

10


 3 avaluacions durant el curs:

-1r trimestre (set.- principi des.) -2n trimestre (desembre-mig març) -3r trimestre (mig març-juny)  AVALUACIÓ CONTÍNUA: no eliminam matèria, entra sempre tot! 11


 1 avaluació és la mitjana de 4 parts:

-1 examen escrit (60%). Puntuarà sobre 10 punts -1 examen pràctic (20%).Puntuarà com a APTE o NO APTE

-activitats obligatòries (10%). Puntuarà sobre 10 punts -actitud (10%). Puntuarà com a APTA o NO APTA

12


QUÈ VALORAM EN L’ACTITUD?

-participació activa -respecte per un mateix i pels altres -interès pel mòdul -respecte pel material i les instal.lacions -realització de tasques assignades dins classe 13


-puntualitat -assistència a classe -no emprar el mòbil durant la classe -no menjar dins la classe -uniformitat en les prà ctiques al taller

14


 Si: -examen i activitats  nota inferior a 5 -pràctiques i actitud  NO APTES

NO es podrà fer mitjana i es considerarà l’avaluació trimestral suspesa, amb opció a recuperar 15


Podem aprovar TBI si:

-duim les 3 avaluacions aprovades -duim la 3ª avaluació amb una nota igual o superior a 5  La nota final del mòdul de TBI provindrà un 90% de la nota del 3r trimestre i un 10% de la nota de la resta de trimestres. 16


 Com recuperam? Si duim suspès: -examen  recuperar a la propera avaluació trimestral -activitat obligatòria  tornar-la entregar rectificada. Només es podrà optar a un màxim de 5 punts -examen pràctic  recuperar a la propera avaluació trimestral -actitud  si millora notablement a la propera avaluació trimestral

17


3. PRÀCTIQUES AL TALLER

18


 S’haurà de portar uniforme i sabates adequades

 L’uniforme ha de ser blanc i estarà format per 2 peces: camisa i pantalons  L’uniforme corre econòmicament a càrrec de l’alumne i serà el que aprofitarà per dur a les FCT  Les sabates han de ser blanques amb sola de goma i subjectes

19


 Al taller és necessari tenir una actitud APTA per a què les pràctiques siguin profitoses  Pautes en la higiene personal: -cabell recollit -no portar polseres, anells, rellotges -dur les ungles curtes i sense pintar -fer bona olor corporal i presentar un aspecte pulcre

20

Presentació TBI  

Presentació del mòdul de tècniques bàsiques d'infermeria curs 2012-13

Presentació TBI  

Presentació del mòdul de tècniques bàsiques d'infermeria curs 2012-13

Advertisement