TIG@ número 15

Page 1

I

Nº 15 Maio 2020

REVISTA DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

Homenaxe a Ángela Ruiz Robles no 125 aniversario do seu nacemento, unha mestra de corazón pero alma de inventora considerada a precursora do libro electrónico Con motivo do Día Internacional da Muller, o CPEIG celebrou un acto conmemorativo na Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC onde se lle fixo entrega a súa familia dunha figura institucional


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.