Page 1

ELSt i ps

Ex t r al ow s hr i nk age

Bi j3 ver pakki ngen el st i ps

GRATIS

•Ex t r eem l agek r i mpenk r i mps panni ng •Geenopl os bar ec omonomer enz oal s TEGDMAènHEMA,daar doormi nderk ans opal l er gi s c her eac t i es

‘ Wacht kamerIl l ust r at i eboek’

•Opt i mal ek l eur s t abi l i t ei tdoorz eerl agewat er opname •Uni ek el i c htr es i s t ent i ev andeoper at i el amp: 5mi nut en •Mak k el i j kt emodel l er enent epol i j s t en •I nv er s c hi l l endek l eur enl ev er baar

EndoAceMi cr oMega

-Ver pak k i ngà20X0. 37g

Endomot ormetapexl oc at or

73, 50

Bi j45 ver pakki ngen el st i ps*

•Compac t ,l i c ht gewi c htendr aadl oos •Geï nt egr eer deapexl oc at or

i Pad3ofi Phone4St . w. v .599, -

•T or quec ont r olen‘ Aut oRev er s e’ •Pr ogr amma’ smak k el i j ki nt es t el l en

Ar t . nr .09002D

1756, -

*act i en. v. t .opel sf l ow t i ps,1xperpr akt i j k

Wecosavekr anen

i Car e+

s ens or k r anenmetwat er gener at or

Handenhoek s t uk r ei ni ger

•Aangedr ev enopc ons t ant ewat er dr uk-Hy dr oPowerSy s t em ( HPS) , geenel ec t r aaans l ui t i ng

•Rei ni gen,des i nf ec t er enenol i ën

•Ver k r i j gbaaral smengk r aanofv as t ges t el det emper at uur

•4i ns t r ument eni n10mi nut en

VANAF350, -

•Wat er v er br ui k0, 1L/ s ec

•Vol doetaanEur opes er i c ht l i j nI SO15883, aanget oonddooronaf hank el i j k ei ns t i t ut en Dr .Br i l li ns t i t uut( Dui t s l andenMi c r os ept ( Fr ank r i j k ) ,geheelv ol gensWI Pr i c ht l i j nen

•Aut omat i s c hes poel i ngper24uurop60° C •I ns t al l at i ek os t enperk r aan:30, -

• USBdat aaans l ui t i ng

•Voor r i j k os t en:30, -

-Al l een220Venl uc ht aans l ui t i ngnodi g -355x 400x 405mm

DECPr ot ectt oet senbor d& mui s •Vaat was s erbes t endi g

HPS2100

HPS2020

HPS2300

•Ant i bac t er i ël es i l i c onebes c her mi ng • USBdat aaans l ui t i ng •2j aargar ant i e

Ar t . nr .13344DKey boar d,11044DMui s

D1LED 2500Mw/cm2 95, -

Br oadbandL ED

49, -

•Gr ot erber ei k350~480nm

Pi cassoLaser s Sof tTi s s ueDi odeL as er

595, -

•0, 1-2, 5Wat tof0, 1-7Wat tv er s c hi l l ende pr ogr amma’ s ,pul s emodesenc ons t ant emodus k unnenapar twor deni nges t el d.

Pi cassoLaser7W Bes t aandeui t : -Mul t it i phands t uki nc l .1t i p -Pi c as s ohands t uk -Quadr abl eek t i p -3m s t r i ppabl ef i ber400mi c r on -Fi berc l eav erenwi r es t r i pper -3xl as erbes c her mbr i l -Dr aadl oosv oet s c hak el aar -I ns t r uc t i eDVD

Ar t . nr .82116D

4295, -

•2j aargar ant i e Ni k onD3100 t . w. v .499, -

•Gr at i sL as erc ur s us:I CL EDi odel as erc er t i f i c at i on •I SO13485: 2003enCEgec er t i f i c eer d

Pi cassoLi t e2. 5W Bes t aandeui t : -Mul t it i phands t uki nc l .1t i pofPi c as s ohands t uk i nc l .3m s t r i ppabl ef i ber400mi c r on -Fi berc l eav erenwi r es t r i pper , -3xl as erbes c her mbr i l -Voet s c hak el aar -I ns t r uc t i eDVD

Ar t . nr .10328D

2650, -

Al l ev er mel depr i j z enz i j ni nEur oex c l .BTW. Onz eAl gemeneL ev er i ngs v oor waar denz i j nv ant oepas s i ng. Pr i j s wi j z i gi ngenv oor behouden.

•Opl aadt i j d:2uur •Wer k t i j d:10x250s ec

•T ouc hs c r een •2j aargar ant i e

•4ef f ec t i ev es t anden: -Pl as maL ED1, 2, 3, 4s ec2500Mw/ c m2 -Powermodus5, 10s ec1700Mw/ c m2 -Gl as i onomeermodus-30s ec -Bl ek en-250s ec

Ar t . nr .12926D

KavoSt er i cl ave Kl as s eBaut oc l aaf2200P

•Kl as s eBaut oc l aaf ,Vac uüm enDi c k&Bowi et es t •Cy c l us duur15-36mi n •I nc l .geï nt egr eer dedat apr i nt er • I nhoud:4, 5l i t er •Af met i ng:200x590x430mm

Ar t . nr .E01318

2195, -

OP=OP


DECAi r ot or& Koppel i ng Metl i c ht

I mpl antcement

Bi j2ver pakki ngenI mpl antCement

L ongt er mt empor ar yc ement

•Mul t i f l exaans l ui t i ng •RVSbehui z i ng

•Vooral l et i j del i j k ek r onenenbr uggen ( +/ 9maanden)

199, -

•Dr uk k nopmetdr i ev oudi ges pr ay •Quar t z s t aaf ,hal ogeen25. 000l ux

I mpl ants c al er s2s t .t . w. v .36, 50 Keuz eui tUni v er s alofF ac i al

•2s t apspol y mer i s at i e •Gegar andeer dmak k el i j k ec ement at i eenhogehec ht k r ac ht , v er wi j der i ngbl i j f tmogel i j k

•Kop:Snel hei d300, 000~320, 000r pm aargar ant i e •1j

i nk ox i de;t as tt i j del i j k ek r oonofper manent e •Zonderz c ement at i eni etaan.

Ar t . nr .E02672( Ai r ot or ),E02696( Koppel i ng)

Ar t . nr .233450

95, -

44, 90

EQUI AFi lI nt r opack

Zel f hec ht endbul kv ul mat er i aalmetEqui aCoat •Ges c hi k tv oorpos t er i orr es t aur at i es •Geenbondi ngnodi g •Gl as i onomeermetui t s t ek endees t het i s c heei gens c happen •Kani nbul kwor denaangebr ac hteni sna3mi nen25s echar d •Sl i j t ageenbr eukni hi lmetaanbr engenEQUI ACoat

119, 50

•Ver k r i j gbaari nk l eurA1,A2,A3,A3. 5,B1,B2,B3,C4

MMMTASt ar t er ki t

Tr axodent

•Uni ek eMTAc aps ul emetf i j net i p

•15% al umi ni um c hl or i de

•Caps ul ebes t aatui tv l oei s t ofen0. 3MTApoeder

•Ui t s t ek endehemos t at i s c heei gens c happen

-I nhoud: 2boxà2c aps ul es 1appl i c at i et ang

•I nc l .r et r ac apsv oorbet er eappl i c at i ei ndes ul c us

Gi ngi v ar et r ac t i egel

Endor epar at i ec ement

Ar t . nr .13338D

•1s pui t=+/ -5appl i c at i es -I nt r ok i t : 2s pui t0. 7g 6appl i c at i et i ps+r et r ac aps

115, -

Ar t . nr .33322D

24, 95

-Ref i l l : 25s pui t0. 7g 50appl i c t i et i ps 20Ret r ac aps

209, -

Ar t . nr .12784D

Gr eat erCur veBanana Tof f l emi r emat r i x bandj es •Ui s t ek endc ont ac t puntv oor s ubgi ngi v al er es t aur at i es

Beet r egi s t r at i e

Bi nerLC

Cav i t yBas eL i ner

•Ei ndhar dhei dShor eA95

•Ges c hi k tv ooronder l aagbi jal l ev ul mat er i al en •Bes c her mi ngbi jt ot alet c ht ec hni ek

-Ver pak k i ngà36s t

•Ex t r emepr ec i s i e:2µm

19, 95

•St abi l i t ei t :0. 05% na24uur -Car t r i dge2x50ml n+t i ps

-2s pui tà2g+t i ps

8, 95

Ar t . nr .89914D

Pr emi ermi cr odose •Hy gi ëni s c h,1mi c r odos eperpat i ënt

-Mi c r odos eà0. 2c c

Ti psv oormeer f unc t i es pui t •Mees tbui gz amet i psopdemar k t •Ver k r i j gbaari nbl auw,gr oenenwi t •Compat i bl emetPi er r eRol l andadapt er s -Ver pak k i ngà250s t

Ar t . nr .33324D( B) ,33326D( G) , 33328D( W)

26, 95

NI EUW !

Ar t . nr .12654D

23, 50 Tur bopr i ntOr t hospeed

•Nauwk eur i geappl i c at i emetmi c r ot i p

Ai r eo

GRATI S Tur bopr i ntal gi naat

•Ui t har di ngs t i j d:60s ec

•Bes c her mi ngv anpul pa.

•Gebr ui kz onderwi ggen, z onders eper at i er i ngen

Ar t . nr .11130D

Tur bocl ussi on BijaankoopTurboclussion

36, 50

Mi c r odos eDes ens i t i z erà40s t Ar t . nr .13282D

28, 50

Dus t f r eeal gi naat

•Zeerpr ec i ez eens nel l eaf dr uk :25s ec •Hogeel as t i c i t ei t •Smaak :T ut t if r ut t i ,k l eur :Roz e -Ver pak k i ngà500g

Ar t . nr . 102000D

Mi c r odos eSi l aneà18s t Ar t . nr .13286D

36, 50 Mi c r odos ePor c el ei net c hà22s t Ar t . nr .13284D

36, 50

Mi c r odos eEt c h38% à 40s t Ar t . nr .11266D

6, 95


W&H Li saaut ocl aaf

DECaut ocl aaf

Kl as s eB517&522

Kl as s eB

•Bi j z onders t i l&l anger el ev ens duurdoor ni euw wat er af s c hei di ngs s y s t eem

•17l i t er •Di gi t aaldi s pl ayl aatc ont i nudet emper at uurz i en gedur endeal l es t er i l i s at i ef as en.

•Ver bet er des t oomgener at oren wat er k wal i t ei t s s ens or

•I ngebouwdeBowi e&Di c kt es tenVac uüm t es t

•Snel l eECOBc y c l usv oork l ei nel adi ngen

•Opt i oneel :USBdat aops l agà125, •1j aargar ant i e •Conf or m 93/ 42/ EECenEN13060

•Nac ht c y c l usv er mi nder tener gi ek os t en

2585, -

•Di gi t aalar c hi v er enmetgeheugenk aar t •T ur bov ac uüm v oors nel l er ec y c l i

Ar t . nr .13020D

•2j aargar ant i e -I nhoud:17l i t erof22l i t er

2Pr opol i j st kopj es

Ar t . nr .226012

Dualac t i onpol i j s t c up&pol i j s t t i p)

69, 50

•L at ex v r i jdi s pos abl epol i j s t k opj es •Ver pak k i ngà144s t uk s

Pr i j sopaanvr aag

SuniPl usSensor en Di gi t aalr önt gen

ART. NR.11192D

W&H HP44M voor1 29, -

•Compat i bl emetel k er önt gens of t war e •Hoger es ol ut i ef ot o' sv an22, 5µm met22l p/ mm •Ex t r adunnes ens or

Ni k onD3100 t . w. v .499, -

•Zeerl ager önt gendos ess t r al i ng( 0. 7µGy m² )

Bi jaankoop2ver pakki ngen 2Pr opol i j st kopj es

•3j aargar ant i e

Ar t . nr .E00328Si z e0( 32, 5x25, 6mm) Ar t . nr .E00450Si z e1( 39, 5x26mm) Ar t . nr .E00542Si z e2( 43, 5x31, 5mm)

REndoMi cr oMega Ret r eat mentk i t

3795, -

•Ver wi j der dgut t aper c ha,pas t aen c ementui thetk anaal •R1( Rood)v oorc or onal ,R2( Zwar t ) v oormi dden,R3( Gr i j s )api c aal -I nhoud: 2boxà2c aps ul es 1appl i c at i et ang

Ar t . nr .13342D

VDW Reci pr ocGol dmot or Onef i l eendometapexl oc at or

19, 95

•1v i j lv oorpr epar at i egehel ewor t el k anaal -Mi nders t appen -Snel l er epr epar at i e •Mot ormetapex l oc at ort egebr ui k enmet al l ev i j l s y s t emen •Gr ot er ef l ex i bi l i t ei tenmi nderk ansopbr eukdoor MWi r e® ni c k el t i t ani um Rec i pr ocv i j l s y s t eem

•Rat i o4: 1

•Pr oef pl aat s i ngbi jaans c hafs t ar t er k i t€179, -

•Ges c hi k tv ooral l es c r ew ens napon pol i j s t c upsenpol i j s t bor s t el s

Ar t . nr .80002D

•Kl ei nk opj ev oorbet erz i c ht •L anger el ev ens duurdoorgeheelaf ges l ot en hoek s t uk .Pol i j s t pas t ak anni etbi jl ager sk omen.

Ar t . nr .E00494

14DAGEN OPPROEF,BESLI SACHTERAF!

265, -

VocoXt r abase Bul kv ul mat er i aal

Enamel pr opol i j st past a

•4mm v ul l i ngs bas i si ns l ec ht s10s ec

metACPf or mul e

•Kl euruni v er s eelofA2 •Hoger önt genopac i t ei t( 350% Al )

•ACPs t i mul eer tr emi ner al i s at i ev anhetgl az uur

•Ger i ngek r i mps panni ng

•31% meerf l uor i deopname

•Ver pak k i ngà200c ups

99, -

•I nhoud:6x2gs pui t j esof48x0, 25g

•Ver k r i j gbaari nSt r awber r yMedi um enMi ntMedi um

39, 75

Ar t . nr .E02876( s pui t j es ) , E02986( t i ps )

Vr aagnaardeVocoaanbi edi ngen

Dür rHygopr i nt

Gl i t t erpol i j st past a

L abel pr i nt er

metf l uor i de

• Mar k er env ans t er i el ev er pak k i ngen

•Ver k r i j gbaari nMi ntCoar s eenMi ntMedi um

• Af ges t emdet t i k et t en-ens t er i l i s at i epr ot oc olv oor c ent r al ec har gedoc ument at i e

•Ver pak k i ngà200c ups

Ar t . nr .13192D( Coar s e) ,13194D( Medi um)

37, 50

Ar t . nr .00100D

179, -


Fl i pupEvo

TTLGal i l eiSt andaar d

•Uni v er s eelenzel fi nt er pupi l l ai r eaf st andi nst el l en

•MaatSmal l ,Medi um enLar ge

•Ver gr ot i ng:2. 5x ,k euz eui twer k af s t and:30~50c m

595, -

•Kans amenmetpr es c r i pt i ebr i l

•Ver gr ot i ng:2. 0x •Wer k af s t and:35of40c m

oorbet er es t abi l i t ei t •Spec i aalont wi k k el dFl i pl oc ktm v

•Hi ghdef i ni t i onl oepen,wat er pr oof

•Hi ghdef i ni t i onl oepen,wat er pr oof

Ar t . nr .13142D( S) ,13146D( M) , 13144D( L )

•Ov er s pecbes c her mbr i lv oorl as erofUVapar t v er k r i j gbaar

Ar t . nr .13008D

Uni ver seel ,zel fi nst el l en

1WEEKOPPROEFVOOR50, -

895, -

Uni ver seel ,zondermet i ng

*Bi jaanschafwor dt50, -i nmi nder i nggebr acht

BESTELGELI J KOFMAAKEEN VRI J BLI J VENDEAFSPRAAKMETONZEOPTI EKADVI SEUR!

TTLGal i l ei •Tec hnemont uur

UNI VETLED •28. 000L ux ,3W

•Spor t i efmetgeï nt egr eer debes c her mbr i l •Fr amemi xv ank uns t s t ofenmet aal •Cust om made:Met i ngi nuw pr akt i j k •Keuz eui tv er gr ot i ng:2. 0x ,2. 5x ,3. 0x

745, - •Keuzeuitwerkafstand30-50cm Cust om made-Met i ngi nuw pr akt i j k

•I nc l .2opl aadbar ebat t er i j enmet2, 5wer k t i j d •Gewi c ht :50gr am •2j aargar ant i e

Ar t . nr .10954D

395, -

UNI VETLI TELED •L aat s t egener at i eL ED,c ompac t erenl i c ht er •40. 000L uxop35c m af s t and

TTLGal i l ei •As hmont uur •I ncl usi efpr escr i pt i egl azen •El egantenl i c ht gewi c ht

845, -

•Ookk euz eui tander emont ur en enk l eur en •Keuz eui tv er gr ot i ng:2. 0x ,2. 5x ,3. 0x •Keuz eui twer k af s t and30-50c m

Bescher mbr i lmetl eesf unct i e

•I nc l us i efgeel f i l t er •Gewi c ht :5, 9gr am •1j aargar ant i e

Ar t . nr .12986D

795, -

Bescher mbr i lmetpr escr i pt i e •Mont uur5x 9 •Pr es c r i pt i egl az enCR39( hoogwaar di gk uns t s t of ) •Monof oc aal ,bi f oc aalofpr ogr es s i ev epr es c r i pt i e

•Mont uur552 •Keuz eui t+1, 5,+2of+2, 5 •‘ Sof t padt ec hnol ogy’

24, 95

•Opl aadbar eL i t hi um ac c umet7uurwer k t i j d

Ar t . nr .10144D+1, 5 Ar t . nr .10322D+2 Ar t . nr .10322D+2, 5

Bescher mbr i l l en& Schi l den

•Opt i oneel :f l i pupf i l t er st erbes c her mi ng •Al l eenpr es c r i pt i ev anopt i c i ennodi g! •‘ Sof t padt ec hnol ogy’

56, -

Ar t . nr .13306D

Laserbescher mbr i l •Mont uur562 •Ver k r i j gbaarv oorel k el as ers pec i f i c at i e

14, 30 712 •5f r ames+20s c hi l den Ar t . nr .51010D

Ar t . nr .E02104

5x 6 Ar t . nr .E02408

15, 95 546 •Ant i s l i pnos epad Ar t . nr .51004D

14, 30

505 •T r ans par ant Ar t . nr .22661D

710 •s of tf oam •ant i f og •90°f l i pup •EN166 Ar t . nr .51008D

30, -

108, -

Direct Dental Supplies folder 5  

Direct Dental Supplies folder 5

Direct Dental Supplies folder 5  

Direct Dental Supplies folder 5

Advertisement