Page 1

cover-index-editorial r4

25/11/2009

07:09 Ì 

™ÂÏ›‰·1

∆∂ÀÃ√™ 4 ñ O∫∆øµƒπ√™ - ¡√∂ªµƒπ√™ 2009

1974-2009 OÈ ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

NÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË “Œ¯Ô˘Ì ªÔÓÙ¤ÏÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿” ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ Re-Port

Enzo Ferrari, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ıÚ‡ÏÔ˘

∫·È ·ÎfiÌ·: πÛÙÈÔÏÔ˝· ¢È·ÛΤ‰·ÛË Gadgets ∆·Í›‰È· ¢È·ÙÚÔÊ‹ µÈ‚Ï›Ô Funny mails ISSN ISSN 1791-8758 1791-8758


cover-index-editorial r4

25/11/2009

07:09 Ì 

™ÂÏ›‰·2


cover-index-editorial r4

25/11/2009

07:09 Ì 

™ÂÏ›‰·3

¶ ÂÚȯfiÌÂÓ· ∆‡¯Ô˜ 04 / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2009 ∂∫¢√∆∏™ - ¢π∂À£À¡∆∏™ Ã. ¶·ÁÒÓ˘

06

À¶∂À£À¡√π ™À¡∆∞•∏™ °. §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿Î˘ ∞. ∆Ú·¯›Ï˘ ¢. ∆Ú·¯›Ï˘ ¢∏ª√™π∂™ ™Ã∂™∂π™ ¢. ¶·ÁÒÓË ART DIRECTOR °. ∫·Ó¿Î˘ ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆∂ÀÃ√À™ ∞. °·ÏÈÒÓË µ. ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜ µ. ∫·Ú›˘ ¢. ∑¿·˜ ∂. ¶·ÁÒÓ˘ ∂. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË

EDITORIAL........................................................................................4

π. µ·¯ÏÈÒÙ˘

√ °∫ƒπ¡π∞ƒ∏™ ..................................................................................5

¡. °Ú¿„·˜

™À¡∂¡∆∂À•∏ ∆∏™ ¡∆√ƒ∞™ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏.....................................6 ∆√ ƒ√§√π ........................................................................................12 ¡∞À∆π§π∞.........................................................................................16 °∂¡π∫∞ ¡∂∞ .....................................................................................18

π. °Ú¿„·˜

∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡ ∞. °·ÏÈÒÓË ∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË À¶∂À£À¡√™ ¢π∞¡√ª∏™ π. µ·¯ÏÈÒÙ˘

∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ £∂ª∞∆∞ ...............................................................21 BUSINESS NEWS ..............................................................................22 ¶ƒ√∂¢ƒ√π ∆∏™ ¡¢...........................................................................28

ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™ www.sxc.hu www.flickr.com www.wikimedia.org

TECHNOLOGY NEWS .......................................................................34 ¢π∞º∏ªπ™∏

π∞∆ƒπ∫∞ £∂ª∞∆∞.............................................................................36 ¢π∞∆ƒ√º∏ .......................................................................................38

∫. ∞Ó·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂∫∆À¶ø™∏

6 §√°√π °π∞ ¡∞ ∫√πª√ª∞™∆∂ ¶√§À .............................................40

ªÔ˘ÁȷοÎÔ˜ °Ú·ÊÈΤ˜ ∆¤¯Ó˜ √.∂.

£∂ª∞∆∞ π™∆π√¶§√´∞™.....................................................................42

π¢π√∫∆∏™π∞

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ EMAILS ..................................................................44,45,49 ∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ENZO FERRARI .....................................................46

Re-Port ¡√ªπ∫√™ ™Àªµ√À§√™ µ. ¶ÂÙ·Ï¿˜

µπµ§π√∫ƒπ∆π∫∏ .................................................................................48 ∆∞•π¢π∞............................................................................................51 ¢π∞™∫∂¢∞™∏ ...................................................................................52 GADGETS ........................................................................................54

™À¡¢ƒ√ª∂™ ∂∆∏™π∂™ º›ÏÔÈ: 204 √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›/∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1004

¢π∂À£À¡™∏ ª›ÓˆÔ˜ 6, ∆∫ 18533, ¶ÂÈÚ·È¿˜ URL www.re-port.gr E-MAIL re-port@re-port.gr

TÚfiÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜: ñ ∫·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: 01107147052976 Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ñ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ηٷıÂÙËÚ›Ô˘ Ì fax ÛÙÔ 211 7907678

∆∏§∂ºø¡√ 211 8007678

°È· Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙ›Ù ÛÙÔ Re-Port ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙÔ 211 800 7678 ‹ ÛÙÔ info@re-port.gr

∫π¡∏∆√ 6944 746 554

FAX 211 7907678

∆∂ÀÃ√™ 04

05


cover-index-editorial r4

25/11/2009

07:09 Ì 

™ÂÏ›‰·4

∂ditor’s Note ª·›ÓÔ˘Ì ÛÈÁ¿ – ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÎfiÌ·. ª¿ÏÏÔÓ ·' fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¤ÚıÂÈ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·... ∆· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿. ∫¿ÔÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· 15% ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÏÏ¿ Î·È 15% ·ÓÂÚÁ›·. ∆ËÓ Â›ÛËÌË ·ÓÂÚÁ›·, ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÓÂ. °È·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈۋ̈˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô‡Ù fiÛÔÈ ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Û ·Ú·›ÙËÛË, Ô‡Ù ÔÈ stage, Ô‡Ù ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô‡Ù ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ, Î.Ï.. Î.Ï.. ∞˜ ÌË Ì·˜ È¿ÓÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË fï˜. °ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ̤Ú˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì Ì ÂÏ›‰·, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ì·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ϛÁÔ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∆Ô 4Ô Ù‡¯Ô˜ Ì·˜ Û˘Ì›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∆ËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∆Ô˘ 7Ô˘ ·fi ÙÔ 1974 Ô˘ ȉڇıËÎÂ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì·˜ ·ÊȤڈ̷, ÂÓÒ Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¤ÎÏËÍË, Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ Re-Port ÁÈ· ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞.√.™., ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔÓ √§¶ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi Ë ‡ÏË Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ı¤Ì·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì·˜. ∞fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ‚‹Ì· Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û·˜ Î·È ˙ËÙ¿ÙÂ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ "ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜". ªËÓ Í¯ӿÙ ¿ÏψÛÙ ˆ˜ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™˘ÓÂÒ˜ οÔÈÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È... ¢Â Ϥˆ ηϤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. £· Ù· Í·Ó·ԇ̠̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÁÒÓ˘

04


cover-index-editorial r4

25/11/2009

07:09 Ì 

™ÂÏ›‰·5

√... °∫ƒπ¡π∞ƒ∏™

√... °∫ƒπ¡π∞ƒ∏™

4x4

¶ÂÚ› ™Ô˘ÊÏÈ¿ Î·È ÂÎÏÔÁÒÓ... ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ È· fiÏÔÈ ÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ó· ¯Ù˘¿Ù ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. 濯ÓÂÙ fiÏÔÈ ÙÔÓ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô ÙÚ¿ÁÔ... ∫˘Ú›ˆ˜ ÂÛ›˜, Ù· ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÛȈ‹ÛÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ¢ı‡Ó˜, ¿Ù ӷ Ú›ÍÂÙ ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ·ÏÏÔ‡. §Â˜ ÎÈ ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ù ÙȘ ηڤÎϘ Û·˜... ¶¤Û·Ù fiÏÔÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ Ê¿ÙÂ. ∫·Ó›˜ ‰Â ÛΤÊÙËΠfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÁÈÓ οÔÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó· ÙÔÓ ÚÒÙËÛ "∆È Ï˜ °ÈÒÚÁÔ, Ó· ¿Ì ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜;", ÂΛÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ¿ÎÔ˘Û ‹ Ó· ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ÙÔ˘ › οÙÈ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ·fi Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ "ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈ Úfi‰ÚÂ". £¤ÏÂÈ Î·È Ôχ; ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ͽη fï˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÎÈ ¤Ê˘ÁÂ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ; ∞˘ÙÔ› Ô˘ Ì ÙÔ "¤ÚÁÔ" ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙË ¡.¢.; ∞ÊÔ‡ ‰Â ʇÁÔ˘Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, Ì‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ "‚ÔËı‹ÛÂÈ" Ï›ÁÔ Ô Ó¤Ô˜ ‹ Ë Ó¤· ·Ú¯ËÁfi˜;

¶ÂÚ› ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ... ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›¯ıËΠԇÙ fiˆ˜ ‹ÏÈ˙·Ó fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Ô‡Ù fï˜ Î·È fiˆ˜ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ◊Ù·Ó fï˜ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ï¿ ÌËÓ Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔ ÂΛ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

¶ÂÚ› ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ... Œ¯ˆ ÌÂډ¢Ù› Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ¤ÏÂÁ·Ó ¤ÙÛÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ‡Ì· ÙÔ Ú¿ÁÌ· Î·È Ù· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·ÏÏÈÒ˜. ∆ÒÚ· fï˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ù· Í·Ó·‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ... ªÂډ‡ÙËη È·.

¶ÂÚ› ÁÚ›˘... ∆ÂÏÈο fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·; ∆¤ÛÛÂÚȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹ ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·; ¶fiÛÔÈ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÓÔÛ‹ÛÔ˘Ó; ∂›Ó·È ÙÂÏÈο ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÁÚ›Ë ‹ fi¯È; ∞Ó Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ˆ˜ Ì·˜ ϤÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ; ∞Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ ‡ÎÔÏ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ȉȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·; ∫·È ÁÈ·Ù› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤٷÛË Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿; ª‹ˆ˜ Ó· ηıfiÌ·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ‰‡Ô – ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û›ÙÈ· Ì·˜, Ó· ¤ÚÓ·Á ÙÔ "·̷" Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙڤʷÌ ÌÂÙ¿ ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì·˜ ‹Û˘¯ÔÈ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ;

∆∂ÀÃ√™ 04

05


interview dora

25/11/2009

08:40 Ì 

™ÂÏ›‰·2

™À¡∂¡∆∂À•∏

¡∆√ƒ∞ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏ " Œ¯Ô˘Ì ªÔÓÙ¤ÏÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿"

™À¡∂¡∆∂À•∏ ∆∏™ µ√À§∂À∆∏ ∞’ ∞£∏¡∞™ ∫∞π À¶√æ∏ºπ∞™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ¡¢ ∫Àƒπ∞™ ¡∆√ƒ∞™ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏ ™∆√¡ Ã∏™∆√ ¶∞°ø¡∏ 06


interview dora

25/11/2009

08:40 Ì 

™ÂÏ›‰·3

§›Á˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ı· ›ÛÙÂ Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∆È ÙÔ Ó¤Ô, ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Û·˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û·˜; ¶ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ Û·˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ; ∞ÎÔ‡ÛÙÂ, ¤¯ˆ ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÌÈ· ÔÚ›· ·ÓÔ‰È΋. ªÈ· ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÍÂοı·ÚË. Œ¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÒÙË. ∞˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó. ¡· ԇ̠ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ. ∆· ËıÈο ·ÙÔ‹Ì·Ù· ÛÙÂϯÒÓ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ Ï‹ÁˆÛ·Ó fiÏÔ˘˜. √È ·Ï·˙ÔÓÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∏ η̷ڛϷ. ∆· ÛοӉ·Ï·. ∆· ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ËıÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ¡· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì η̛· ÛÎÈ¿ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·. ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ‰Â‡ÙÂÚË, ÔÈ ÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ – Î·È fiÛ˜ ·ÎfiÌË ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ‚¿ÛË Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó – Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ì ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ·ÓÙÔ‡. ªÂ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ·ÓÙÔ‡. ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÚ›ÙË, ÍÂοı·ÚË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙË, ÊÈÏÂχıÂÚË È‰ÂÔÏÔÁ›·. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ›ӷÈ, ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, ¿Óˆ ·’ fiÏ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ: ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙ›. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì·˜. ∆ÔÓ›˙ˆ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜: ∆¤ÚÌ· ÛÙÔ Ï·fi ˘ËÚ¤ÙË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞Ó ËÁËıÒ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ı· ͷӷοÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘ËÚ¤ÙË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì È· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·. •Âοı·Ú· ÏfiÁÈ·: ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. §ÔÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∫·È ÛÙÔ ÎfiÌÌ· fiÏÔÈ ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∆¤ÚÌ· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ·Ú¤Â˜! ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ÕÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó¤ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ – ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ – Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ 29˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ·Ó ı· ›̷ÛÙ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∏ χÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Í·Ó¿ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ì›·, ·˘Ù‹ Ô˘ ›· Î·È ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ: ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ӛ΢. ªÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ӛ΢. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Û·˜ ÛÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡.¢. ÚÔÂȉÔÔÈ‹Û·Ù ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ı· ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ Ì›· Âӈ̤ÓË Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “∆Ô ¿ÚÙÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ”. ¶ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ Û·˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ “¿ÚÙÈ”; ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ, ·ÚÈ ¶·ÁÒÓË, ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ Ï¤Á·Ì ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔ-

Á¤˜, Ê¿ÓËΠÙÒÚ·, ‹Ù·Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ˙‹Û·Ì ٷ ÙÂÚÙ›È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂıÓÒ˜, ›‰·Ì ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ stage, ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ∂Ófi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÌfi‰È˙·Ó ÌÂ

Œ¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: - ∞˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ - ™‡Á¯ÚÔÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· - •Âοı·ÚË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙË, ÊÈÏÂχıÂÚË È‰ÂÔÏÔÁ›· - ÕÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·

οı ÙÚfiÔ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó. ¶ˆ˜ ÌÔÚ› fï˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, fiÙ·Ó ¿ÏÏ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ fiÛ· ›¯·Ì ÂÈ ı· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ·fi fiÙÈ ‹‰Ë ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ̤ڷ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌfi ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ ÛÙȘ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜: ‰Â ı· ¯¿Ûˆ, ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ԇÙ ̛· ̤ڷ. ∞fi ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÏÔÈ ÛËÎÒÓÔ˘Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ· Î·È È¿ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ›̷ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ Ì›· ÁÚÔıÈ¿. ∫·È ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ ¶∞™√∫, fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯ÂÙ ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜ Ì›· Âӈ̤ÓË Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô “Á›ÙÔÓ·˜” Û·˜ ÛÙËÓ “ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·”, Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ οÓÂÙ ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “·ÂÈÏÔ‡Û” ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ¶Úfi‰ÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, fiÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ¤¯ÂÈ Êı·Ú› ·ÚÎÂÙ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋;

∆∂ÀÃ√™ 04

07


interview dora

25/11/2009

08:41 Ì 

™ÂÏ›‰·4

™À¡∂¡∆∂À•∏

ª¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ˙‹Û·Ì ٷ ÙÂÚÙ›È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂıÓÒ˜, ›‰·Ì ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ stage, ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ∏ ·ÁˆÓ›· ÔÏÏÒÓ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Âӈ̤ÓË. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ 1993… ŸÏÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ú¿ÍÂȘ. ¶ˆ˜ ı· ÙË ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÙ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ; ∞ÎÔ‡ÛÙÂ, ·ÚÈ ¶·ÁÒÓË. ∆ËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙËÓ Î¿Óˆ Ú¿ÍË Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÎÔ‡ÊÈ· ÏfiÁÈ·. ∂ÁÒ ¿ÓÙ· ¤ÎÏÂÈÓ· ÏËÁ¤˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÁ·. √È ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ˜ Î·È ÔÈ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿. ¢Âı‹Î·Ì ̤۷ ·fi ·ÁÒÓ˜. ª¤Û· ·fi ·ÁÒÓ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›Ô˘˜. ª·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ó›Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‹ÙÙ˜. ª·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·˜ ¯·Ú¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›ÎÚ˜. ™ÙÈÁ̤˜ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È fiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ ·Ó¿Ù·Û˘ fiÙ·Ó Ì ÚÒÙË ÙËÓ √¡¡∂¢ ÁÈÔÚÙ¿˙·Ì Ì ÙËÓ Á·Ï¿˙È· Ì·˜ ÛËÌ·›·. ◊Ì·ÛÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ̷˙›, ¿ÓÙÔÙ Âӈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ˜. ∆Ô 1990, ÙÔ 1993, ÙÔ 1996, ÙÔ 2000, ÙÔ 2004, ÙÔ 2007, ÙÔ 2009. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Û·˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÂÛ›˜ Ë Ó¤· ·Ú¯ËÁfi˜; £· Û‚·ÛÙÒ ÙÔ fiÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÚÈ ¶·ÁÒÓË.

∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∫·È ÌÈ·˜ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ∞Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¡.¢., ÂΛÓÔ˜ ‹/Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ §∞.√.™., ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ “fiÚÙ·” ·ÓÔȯً; ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ı· ·¢ı˘ÓıÒ Î·È ÂȉÈο Û ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÎڷ̤ÓÔ˘˜ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ˜ Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Û˘Á΢Úȷο ÚÔ˜ ÙÔ §∞√™. ∏ ‰È‡ڢÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÌÊ›Ï¢ÚË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ §∞√™ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜, fiˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì·ÁΈ̤ÓÔÈ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ï¿ıË Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó.

08

∂Û›˜ ÔÈfi ÚfiÏÔ ı· ‚Ϥ·Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹; ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÚԂϤ„ÂÈ Î·Ó›˜. ∂Λ-

∆Ô §∞√™ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜, fiˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì·ÁΈ̤ÓÔÈ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ï¿ıË Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó.


interview dora

25/11/2009

08:41 Ì 

™ÂÏ›‰·5

ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË Â›Ó·È fiÙÈ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ·Á¿Ë Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ¯¤ÁÁ˘· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ. ™Â fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Ì ÂÎϤÍÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Â͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÙÂÓ¿ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ı· ıˆÚÒ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÔχÙÈÌË. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ˘ÂÚÙÔÈο. ∞ÓÂÚÁ›·, ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú·Û›ÓÔ˘, ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∆· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004 ¯¿ıËΠ̛· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∞ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ·. ∏ ¢ı‡ÓË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‚·Ú‡ÓÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û¯¤‰È· Û·˜ Î·È ÙÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ¿ÚÂÙÂ. √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ú¤ÂÈ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. £· Û˘ÌʈӋۈ Ì·˙› Û·˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î·È Ê˘ÛÈο ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÌÚÔÛÙ¿. ∞˘Ùfi, Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È ¿ÌÂÛ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡

∏ ̤ڷ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌfi ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. º˘ÛÈο fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ¡· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔ˜, ·ÚÈ ¶·ÁÒÓË, fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ˜ Î·È ÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ì ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÂÎϤÍÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ê˘ÛÈο Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÌÔÓ٤Ϸ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· η˘Ù¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Û·˜; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ; ∏ ÔÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Ó‡ı˘ÓˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔ›Ú·Û ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∫·È ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔÓ ÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Ôϛ٘. ∆Ô ÂÌfiÚÈÔ Â›¯Â ·ÁÒÛÂÈ, Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·Ó, ÂÓÒ ÂÏ‹ÁË ‰ÈÂıÓÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ŒÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 37 ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ë̤Ú˜, Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Î¿‰ÚÔ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ΢ڛ· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ó· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √§¶ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË. ∆È ¿ÏÏÔ ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi˜ Û Â›Â‰Ô ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë

∆∂ÀÃ√™ 04

09


interview dora

25/11/2009

08:41 Ì 

™ÂÏ›‰·6

™À¡∂¡∆∂À•∏

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi; ∆Ô Ï¤ˆ Ì χË, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. ªÂ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘. ªÈ· ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Á›ÓÔÓÙ·È fiÌËÚÔÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ï›ÁˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ “ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜” Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··Í›ˆÛË ‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË; ∞ÎÔ‡ÛÙÂ, Ë Ó·˘ÙÈÏ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ, Ô ÈÔ Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ Î·È Ô ÈÔ ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ÓÙ›, ÏÔÈfiÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·fi ÂÁ¯ÒÚȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔÙ›ÌËÛ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Û ÙÚ›· ˘Ô˘ÚÁ›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤Ó· Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÂÌËı› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiÔ˘ ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ¯·ı› Ô‡Ù ÌÈ· ̤ڷ. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ˆ˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¡·˘ÙÈÏ›· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∆Ô 2006, 2007 Î·È 2008 ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes Û·˜ ÂÚȤϷ‚ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ 100 ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ¶›Ûˆ fï˜ ·fi ÙË ÛÙÈ-

10

∏ ÔÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Ó‡ı˘ÓˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔ›Ú·Û ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ‚·Ú‹ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë Â˘·›ÛıËÙË ÏÂ˘Ú¿. ∏ Á˘Ó·›Î· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ¶ˆ˜ ηٷʤÚÓÂÙÂ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÏÈÙÈ΋; ¶ˆ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÛÙ ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜; ¢ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ, fï˜, fiÙÈ fiϘ ÔÈ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ – ÙÔ Ó· ηı›ÛÂȘ Î·È Ó· ÂȘ ‰˘Ô ‹ÚÂ̘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÔ˘, Ó· ·›ÍÂȘ Ì ٷ ÂÁÁfiÓÈ· ÛÔ˘ Î·È Ó· Ù· ηÎÔÌ¿ıÂȘ Î·È Ï›ÁÔ, Ó· ·˜ ¤Ó· ÛÈÓÂÌ¿ Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÛÔ˘ – fiÏ· ·˘Ù¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∆Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÌÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙ· ÚÔÛÙÚ¤¯ˆ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ, Ó· ÊÔÚÙ›Ûˆ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ¿Úˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √È ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÓÒ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔχÙÈ̘ Î·È ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙȘ Ê˘Ï¿ˆ ˆ˜ ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÌÔ˘ ‰È·ı¤Û·ÙÂ Î·È Û·˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·.


interview dora

25/11/2009

08:41 Ì 

™ÂÏ›‰·7


to roloi r4

25/11/2009

07:14 Ì 

™ÂÏ›‰·2

∆√ ƒ√§√π

°È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌˉÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË °È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË º·ÛԇϷ, Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û η̛· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: "∆¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô‡Ù Û ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙË fiÏË Ì·˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈ΋ Ë Î›ÓËÛ‹ Ì·˜. ¡· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Ó· ·Ó·ıÂÚÌ·Óı› οˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. √‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡."

ªÔ˘ÛÈΤ˜ µÚ·‰È¤˜ Ì §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË °È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ¤ÓÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ŒÏÏËÓ˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È §ÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ı¤·ÙÚÔ "π¿Îˆ‚Ô˜ ∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘", ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. √È ‚Ú·‰È¤˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi 9/11 ¤ˆ˜ Î·È 7/12. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∆ËϤʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 48 30 115.

12

∂˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ∆ËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3801/09 ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË º·ÛԇϷ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ 631/23-10-09 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘, ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ¡fiÌÔ. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡fiÌÔ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó: ñ ∆Ș ÔÊÂÈϤ˜ Û ‰fiÛÂȘ ñ ¢È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·›ÙËÛ˘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30-6-2010.

∞ӷηÈÓ›ÛÙËΠÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì· ∆Ô ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠¤Ó·Ó ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ Ì¿ıËÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∆· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009. ∆Ô ·ÚfiÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ıÂÚÌ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: "√ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ Â·ÈÓ› Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ "John Greek", Ô˘ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ¯·ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ.

√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi ¶¿Óˆ ·fi 6.500 ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞ÛÙ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·˙ËÙ› χÛÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·Ù¤ÁÚ·„ ¿ÓÔ‰Ô ÎÂÚ‰ÒÓ Î·Ù¿ 3.507% ÙÔ 2008, Î·È Ê˘ÛÈο ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∆· Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó Û 1,21 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 39.754 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 238.890 ¢ÚÒ ÙÔ 2007. ∆Ô 2007 Ô ∞ÛÙ·Îfi˜ ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ ¡∞µπ¶∂ ÙÔ˘ ∞ÛÙ·ÎÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ¤ÚÁÔ, fiÙ·Ó ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ Ù˘ ÙÔ 1999, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÏÈÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÏËÓ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡. ∆Ô 2007 ÙÔ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÂÓ¤Ù·Í ÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· §È̤ӈÓ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ·ıÌfi, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ™‹ÌÂÚ·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ·ÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Alpha Bank Î·È Ë ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÓÒ Ì 10% Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ µ·Û›Ï˘ ∫Ô‡ÙÛ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞∫∞ƒ¶√ƒ∆, ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∞∂°∂∫, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∞∂°∂∫ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÛÙËÓ ∞∫∞ƒ¶√ƒ∆ (90%), Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯ÚÂÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


to roloi r4

25/11/2009

07:14 Ì 

™ÂÏ›‰·3

∞ÛÊ·Ï‹˜ Û¯ÔÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡ ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰È¤ÓÂÈÌ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô- ¯¿ÚÙË Ì fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∆Ô ¤ÓÙ˘Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 231. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Â͢ËÚÂÙ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓfiÚ·Ì·, ÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ªÂÙÚfi ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ ÙËÏ.21049.90.515.

¶¤Ú·Ì·: ¶ÚfiÏË„Ë ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÏ˄˘–ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘ÏÔÔÈËı› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ™Â ÂȉÈÎfi VAN Ô˘ ı· ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ì fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi.

¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘: ¤Ó·˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ıÂÛÌfi˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Û ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÍÂΛÓËÛ ÈÏÔÙÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2007 Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û ı¤Ì·Ù· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∆Ô ¢∏.∫.∂¶π ·fi ʤÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ECDL Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∏/Y Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ CISCO, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ CITY and GUILDS. ™ÙÂϯÒÓÂÙ·È ‰Â ·fi ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¤ÌÂÈÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÂÓÒ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¿ÏÏˆÓ √∆∞, ̤ÏË ÙˆÓ ∂¢∞¶∂ (∫∞¶∏), ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ, ÔχÙÂÎÓÔÈ, ̤ÏË ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ¿ÙÔÌ· οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÓÒ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‚È‚Ï›ˆÓ. ◊‰Ë ÛÙÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ site ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ http://education.korydallos.gr ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Û˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210-49.79.830 Î·È 210, 49.56.717.

£ÂÌÂÏÈÒıËΠÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∫·ÛÈÌ¿ÙË ∂ÊÙ¿ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ∞Û‡ÏÔ˘ Î·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙÂη Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ıÂÌÂÏÈÒıËΠÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™Ù·‡ÚÔ ∫·ÛÈÌ¿ÙË ·ÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÁË Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· Î·È Û ·Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ôϛ٘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∆Ô Ó¤Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘- Ï·Ù›·˜ Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∆¤ÏÔ˜, ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi, ÂÓÒ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› "Ú¿ÛÈÓË Ù·Ú¿ÙÛ·", Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘.

∆∂ÀÃ√™ 04

13


to roloi r4

25/11/2009

07:14 Ì 

™ÂÏ›‰·4

∆√ ƒ√§√π

¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜: ∞Ô͋ψÛË ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ™Â ·Ô͋ψÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ °Ï‡Î·˜. ∏ ·Ô͋ψÛË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ πÎÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Û ÔÏ˘fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∆‹ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜.

•ÂΛÓËÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ¡›Î·È·˜ •ÂΛÓËÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ô Ó¤ˆÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∆˘¿ÓˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 40 Î·È 45 ·È‰ÈÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ηٷÛ΢‹ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ "∞ÙÙÈ΋ 2007 – 2012" ÌÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∆·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 2.100.000 ¢ÚÒ. ∆Ô Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ô ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. £· ¤¯ÂÈ ˘fiÁÂÈÔ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 1065 Ù.Ì., ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È Û ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 645 Ù.Ì. Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Û ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ‰ÒÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó fiÁÎÔ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ.

¶ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 30.900 _ Û 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿ ¶ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 30.900 _ Û 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi, ÛÙÔÓ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Â¤‚·ÏÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿, ÌÂÙ¿ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ À¶∂Ãø¢∂. ∆· ÚfiÛÙÈÌ· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ›Ù ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ›Ù ηٿ ·Ú¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ‹ Î·È Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÔÈÔÙÈο Î·È ·ÈÛıËÙÈο ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢/ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù˘ ∂À∂¶ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. °È· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ô ÔÈΛԘ ¢‹ÌÔ˜.

¶ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ∫ÈÓ¤˙ÈÎË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™·Áο˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 14.30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿, 12/ÌÂÏ‹˜ ∫ÈÓ¤˙ÈÎË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™·Áο˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î· Yin Yikui, Ë ÔÔ›· η٤¯ÂÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∆ËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ¶Ú¤Û‚˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î. Luo Linguan, ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ (·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘) Ë ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î· ¢¿ÊÓË ªfiÎÔÙ· ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·¤Ú· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ fiÏÂˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ™·Áο˘.

14


to roloi r4

25/11/2009

07:14 Ì 

™ÂÏ›‰·5

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ

“πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘” ∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Unesco NÔÌÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & ¡‹ÛˆÓ Î·È ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Unesco Unity MfiÛ¯·˜

ËÓ ÚÒÙË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ ÔÚΛÛÙËΠÙÔ 1828 ÚÒÙÔ˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘, Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ë ƒˆÛÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ G. Lebeder, ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ UNESCO ƒˆÛ›·˜ S. Gogolev, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ UNESCO ªfiÛ¯·˜ UNITY ηıÒ˜ Î·È ÙÚ›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ & ∆¯ÓÒÓ Art Kolokos. ∆ËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi‰Â˘Â ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ UNESCO ¡ÔÌÔ‡ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¡‹ÛˆÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ UNESCO ¡ÔÌÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √Ì›ÏˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ UNESCO (WFUCA) Î·È À‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, Î. πˆ¿ÓÓË ª·ÚˆÓ›ÙË. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÙÔ˘˜ ∞ÈÁÈÓ‹Ù˜ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ÙfiÙ ÌÂÁ¿Ï˘ ƒˆÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ™ÙËÓ ∞›ÁÈÓ· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ÙÚ›· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ UNESCO ªfiÛ¯·˜ (Û ∞›ÁÈÓ·, ¡·‡ÏÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿) ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªfiÛ¯·˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚ Á·Û›· Ì ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ UNESCO ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ¡‹ÛˆÓ, Ì ı¤Ì· “πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘”. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ UNESCO ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √Ì›ÏˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ UNESCO (WFUCA), πˆ¿ÓÓ˘ ª·Úˆ-

Ó›Ù˘ Ù›ÌËÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÙÔÓ ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °È·ÓÓÔ‡ÏË, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ªfiÛ¯· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Î. Lebeder, ·¤ÓÂÈÌ ÛÙÔÓ Î. ™·ÎÎÈÒÙË ÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÈÌËÙÈÎfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ “ºÈÏ›·˜”. ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ڈÛÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Art Kolokos. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Ë ÔÔ›·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

* ∞fi ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ √ªπ§√À UNESCO ¡√ª√À ¶∂πƒ∞πø™ & ¡∏™ø¡ ∆∂ÀÃ√™ 04

15


naytilia r4

25/11/2009

07:15 Ì 

™ÂÏ›‰·2

¡∞À∆π§π∞

∆ËÓ ∆Ú›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ η٤Ï¢Û ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÈ· Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔ›Ô "BRAZIL". ∆ËÓ ›‰È· ̤ڷ, ÂÈÛΤÊıËΠÂıÈÌÔÙ˘Èο ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔÓ ¶ÏÔ›·Ú¯Ô Î. Fernanto Antonio Aralio de Figueiredo Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î. ¢¿ÊÓË ªfiÎÔÙ·. ∆Ô ÏÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙÔ ƒ›Ô ÓÙ ∆˙·Ó¤ÈÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 21 ÏÈÌ¿ÓÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Í·Ó¿ ÛÙÔ ƒ›Ô ÓÙ ∆˙·Ó¤ÈÚÔ

¶ÏÔ›· Ô˘ "·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰¤ÚÌ·" ¶ÏÔ›· Ô˘ "ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó" ÌÈ· ÁÏÔÈÒ‰Ë Ô˘Û›· ·fi ÙË Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ ηٿ 20% ηٷÛ··Û·Ó ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∆Ô ÁÏÔÈ҉˜ ·˘Ùfi ˘ÏÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ˙ÂÏ·ÙÈÓÒ‰Ë ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÎÔÏÏ¿Ù·È ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Ì·˙› Î·È fiϘ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙË Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ·˘Ù‹ ȉ¤·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ƒ·Ô‡Ï °Î·ÓÁÎÔ‡ÏÈ ÙÔ˘ Teledyne Scientific in Thousand Oaks ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂȉÒÓ ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÏÔ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi οı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÂȉÂÈÓˆı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂȉÈÎÒÓ ‚·ÊÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÚÈ‚Ô˘Ù˘ÏÙ›ÓË Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙË Á¿ÛÙÚ·, ηıÒ˜ ıˆڋıËÎ·Ó ÙÔÍÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ˙ˆ‹. ™ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ë ¿ÏÁË, ÛÙ· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ê˘Ù¿, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ¶ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙÔ˘ °Î·ÓÁÎÔ‡ÏÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ì·˘ÚÔ‰¤ÏÊÈÓÔ˘ (Globicephala melas). ªÂÙ¿ ·fi ‰ÔÎÈ̤˜ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· ̤۷ Û ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤ÂÈÙ· ·fi 11 Ë̤Ú˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ Pseudomonas carrageenovora Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙË Á¿ÛÙÚ· ›¯·Ó Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 100 ÊÔÚ¤˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·¤‰ÂÈÍÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· «·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰¤ÚÌ·» ÙÔ ÏÔ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È Û ·˘Ùfi.

16

™ÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ·fi ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ·fi ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›Ûˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÎÈÓÂ˙Èο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ʤÚÔÓÙ·È Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‡„Ô˜ Â¤Ó‰˘Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ó·˘ÏÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Alliedshipbroking, ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÂÊÔÏÈÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ›¯·Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ 1,97 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ¯‡‰ËÓ ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·fi ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,90 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 151 ÏÔ›· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ 100 ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚ¿ ÚÒÙÔÈ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2,7 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÁÈ· ÏÔ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 2,1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 136 ÏÔ›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, 100 Â›Ó·È ¯‡‰ËÓ ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, 26 ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· (Û‡ÓÔÏÔ Â¤Ó‰˘Û˘ 651,6 ÂηÙ. ‰ÔÏ.), 9 ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (68,2 ÂηÙ. ‰ÔÏ.) Î·È ¤Ó· ÏÔ›Ô „˘ÁÂ›Ô (3,7 ÂηÙ. ‰ÔÏ.). ∆· ÎÈÓÂ˙Èο ÂÊÔÏÈÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÏÔ›·, ηıÒ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Û ÔÎÙÒ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· (164 ÂηÙ. ‰ÔÏ. ‡„Ô˜ Â¤Ó‰˘Û˘) Î·È Û ÔÎÙÒ ÏÔ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (63,8 ÂηÙ. ‰ÔÏ.). ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙ· ÏÔ›· ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ UNCTAD, ÙÔ 2008, ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 3.115 ÏÔ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 174,57 ÂηÙ. gt, ÂÓÒ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·ÙÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË Ì 3.303 ÏÔ›· 84,8 ÂηÙ. gt. ∆Ô ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÏ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 16,81% Ì fiÚÔ˘˜ gt ¤Ó·ÓÙÈ 8,18% ÙˆÓ ÎÈÓ¤˙ˆÓ. ∂ÏÏËÓÈÎÔ› Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Û ÏÔ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ tonnage, Ù· ÔÔ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÎÈÓÂ˙Èο ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ÎÈÓÂ˙Èο ÏÈÌ¿ÓÈ·. µ¤‚·È·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Í›Â˜ ÏÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ Î·È ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È Û ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·È ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· "ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜" ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ.

¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr

∂›ÛÎÂ„Ë µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿


naytilia r4

25/11/2009

07:15 Ì 

™ÂÏ›‰·3

17Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2009

∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ª¿Ó˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÔ¯‹! www.adoulotimani.gr www.mani-ekdoseis.gr ñ ¡¤· - ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ - ∂ΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ª¿ÓË Î·È ª·ÓÈ¿Ù˜ ñ ∏ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞¢√À§ø∆∏ ª∞¡∏» Î·È ÔÏfiÎÏËÚ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ʇÏÏ· ·fi ÙÔ 1Ô Ù‡¯Ô˜, Û ¤Á¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÂÎÙ‡ˆÛË!!! ñ ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ª∞¡∏ ¯ı˜, Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ» ñ √§∞ Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙË ª¿ÓË Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ª·ÓÈ·ÙÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. 400 Ù›ÙÏÔÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂÌÏÔ˘ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (ηϿıÈ ·ÁÔÚ¿˜) ñ ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ¿ÏϘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ñ ∫·È ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· …

∂¶π™∫∂¶∆∂™£∂ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∆∏¡ π™∆√™∂§π¢∞ ª∞™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√

www.adoulotimani.gr www.mani-ekdoseis.gr


genika nea r4

25/11/2009

07:17 Ì 

™ÂÏ›‰·2

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

ÃÚ˘Ûfi˜ ∆Ú·ÓÙ¤ÏÏËÓ·˜… ŒÎÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ "·ÈˆÓ›ˆÓ" ∫·È f ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ CNN ÊÈÏÔͤÓËÛ ٷ ‰¤Î· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∆Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ "Ì¿¯Ë" ÌÂٷ͇ ™¤ÏÙÈÎ Î·È ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ "¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·Ó Î·È Ë ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÈÛÔÚÚÔËı›. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 11 ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 12 ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·". ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È: 1. ™¤ÏÙÈÎ - ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ (™ÎˆÙ›·), 2. ƒfiÌ· - §¿ÙÛÈÔ (πÙ·Ï›·), 3. ªfiη ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ - ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹), 4. ∞Ï ∞¯Ï› – ∑¿Ì·ÏÂÎ (∞›Á˘ÙÔ˜), 5. °·Ï·Ù·Û·Ú¿È - ºÂÓ¤ÚÌ·Í (∆Ô˘ÚΛ·), 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ – ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (∂ÏÏ¿‰·), 7. ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ – ¶·ÚÙÈ˙¿Ó (™ÂÚ‚›·), 8. °Ô˘ÈÓÙ¿ÓÙ - ƒ¿˙· (ª·ÚfiÎÔ), 9. ¶·Ï̤ÈÚ·˜ - ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ (µÚ·˙ÈÏ›·) Î·È 10. ¶ÂÓÈ·ÚfiÏ - ¡·ÛÈÔÓ¿Ï (√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë).

ŒÏ·‚ ÌÈÛıÔ‡˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È! ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·fi ÙÔ πÏÈÓfiȘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ¤Ï·‚ ÌÈÛıÔ‡˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÁ·ÛÙ›. √ Anthony Armatys ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Avaya Inc ÙÔ 2002, ÛÙ¿ıÌÈÛ fï˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ∏ ·ÏÏ·Á‹ fï˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÙËΠÛÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÓÒ Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ. ∆Ô Ï¿ıÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÂÓÒ Ô Armatys ›¯Â ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 470,000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. √ 37¯ÚÔÓÔ˜, Ô˘ ‰ÈοÛÙËΠˆ˜ ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ·¿ÙË, ·Ú·‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ¿Ó‰Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÂÍ·ÂÙ‹ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘.

18

™ÙÔ ıÂÚÌfi ÊÈϤÏÏËÓ·, ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¡fiÙÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ª¿ÈÎÏ ÕÙÎÈÓÛÔÓ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ "ÃÚ˘ÛÔ‡ ∆Ú·ÓÙ¤ÏÏËÓ·" ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ Î. ÕÙÎÈÓÛÔÓ, ÁÈ·Ù› ÚÔÒıËÛ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂȷ΋ µÔ˘Ï‹ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤Ú·Û ÔÌfiʈӷ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ô Î. ÕÙÎÈÓÛÔÓ, › fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË "·ÔÙÂÏ› ˘„›ÛÙË ÙÈÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘" ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÿÌÈÏÙÔÓ-™ÌÈı Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ Î. ÿÌÈÏÙÔÓ-™ÌÈı Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ™ÙÈ‚ °ÂˆÚÁ·Ó¿˜, µ›ÓÈ ∆ÛÈηڤÏÔ, ƒfiÌÈÓ °Î¤Ú·ÁÎÙÈ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÛÙË ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô "¡›ÎË" ÛÙÔÓ Î. ÕÙÎÈÓÛÔÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜

∆ڛηϷ: •·Ó¿ ÛÙȘ ÈÔ ¤Í˘Ó˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ICF, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ù· ∆ڛηϷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 21 ÈÔ ¤Í˘ÓˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (Smart21). ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ̤ۈ internet ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ (˙ˆÓÙ·Ó‹ Û‡Ó‰ÂÛË ˘‹ÚÍ Â›Û˘ ̤ۈ ÙÔ˘ www.trikalacity.gr Î·È ÙÔ˘ www.e-trikala.gr). ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÈÔ ¤Í˘Ó˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛÂ. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·fi ÙȘ 21 ı· ÂÈϯıÔ‡Ó ÔÈ 7 ÈÔ ¤Í˘Ó˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. √È 21 ÈÔ ¤Í˘Ó˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÏÊ·‚ËÙÈο ·Ú·Î¿Ùˆ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ICF Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: -Arlington County, Virginia (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 210,000 -Ballarat (∞˘ÛÙÚ·Ï›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 88,000 -Bescancon (°·ÏÏ›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 122,000 -Bristol, Virginia (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 17,500 -Dakota County, Minnesota (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 398,500 -Danville, Virginia (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 42,000 -Dublin, Ohio (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 40,000 -Dundee, Scotland (∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ) ÏËı˘ÛÌfi˜ 142,000 -Eindhoven (√ÏÏ·Ó‰›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 297,000 -Gold Coast City (∞˘ÛÙÚ·Ï›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 509,000 -Moncton, New Brunswick (∫·Ó·‰¿˜) ÏËı˘ÛÌfi˜ 65,000 -Ottawa, Ontario (∫·Ó·‰¿˜) ÏËı˘ÛÌfi˜ 812,000 -Porto Alegre (µÚ·˙ÈÏ›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 1,400,000 -Riverside, California (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 291,000 -Suwon City (¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 1,097,000 -Tallinn (∂ÛıÔÓ›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 400,000 -Taoyuan County (∆·È‚¿Ó) ÏËı˘ÛÌfi˜ 1,950,000 -Tel Aviv (πÛÚ·‹Ï) ÏËı˘ÛÌfi˜ 384,400 -Tianjin Binhai New Area (∫›Ó·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 2,020,000 -Trikala (∂ÏÏ¿‰·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 52,000 -Windsor, Ontario (∫·Ó·‰¿˜) ÏËı˘ÛÌfi˜ 393,400


genika nea r4

25/11/2009

07:17 Ì 

™ÂÏ›‰·3

"∆Ô‡ÚÎÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜…" ∞Ó·‰ËÌÔÛȇԢÌ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ∆Ô‡ÚÎÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Engin Ardiç. ∆Ô ¿ÚıÚÔ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sabah Î·È ÛÙËÏÈÙ‡ÂÈ ÙÔÓ ∆Ô˘ÚÎÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘. ™ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÚıÚÔ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ∫ÂÌ·ÏÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷÓ›ÍÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙÂı› ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ, ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Sabah ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: "∆Ô‡ÚÎÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ È· ÙȘ Ê·ÓÊ¿Ú˜ Î·È ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË, ·ÚÎÂÙ‹ ‚›· ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜..." "∞Ó ÔÚÁ·ÓˆÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· "£· ¿ÚÔ˘Ì ›Ûˆ ÙËÓ ¶fiÏË"… ∞¡ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ̷Τٷ Ì ٷ Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì ÙȘ ·ÓÔϛ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ¶fiÏË… (fiˆ˜ ÂÌ›˜ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· οÓÔ˘Ì οı ¯ÚfiÓÔ!) ∞¡ ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ fiˆ˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÓÈÎËÊfiÚÔ˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ Ì˘ıÈÎfi˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜ ¤È·Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ UlubatlÈ Hasan Î·È ÙÔÓ ÁÎÚ¤ÌÈ˙ οو… ∞¡ Í·ÊÓÈο ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ fiÏË Î¿ÔÈÔ˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ï¢Îfi ¿ÏÔÁÔ Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˜ ˆ˜ §Ô˘Î¿˜ ¡ÔÙ·Ú¿˜, ˆ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÚ·ÓÙ˙‹˜ ÎÈ ¤Ì·ÈÓ·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘ fiÏ˘… (fiˆ˜ ÂÌ›˜ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· οÓÔ˘Ì οı ¯ÚfiÓÔ!) ∞¡ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÌÈ· ¯¿ÚÙÈÓË ∞Á›· ™ÔÊ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜ ·ÏÏ¿ ™Ù·˘Úfi… ∞¡ ¤Î·ÈÁ·Ó ÏÈ‚¿ÓÈ Î·È ¤ÏÂÁ·Ó ‡ÌÓÔ˘˜, ı· Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ; ¢ÂÓ ı· Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ, ı· ÍÂÛËÎÒÓ·Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ı· ηÏÔ‡Û·Ì ›Ûˆ ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆fiÙÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÂÛ›˜ ·˘Ùfi, οı ¯ÚfiÓÔ; ¶¤Ú·Û·Ó 556 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ (ÙËÓ ÕψÛË) Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ¯ı˜; °È·Ù› οı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹, (Ì' ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô‡ οÓÂÙÂ) ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÂÙ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ: "·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰Èο Ì·˜, ‹Úı·Ì ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È Ù· ‹Ú·Ì Ì ÙË ‚›·". °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¿Ú·Á ʤÚÓÂÙ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÈ· ˘fiıÂÛË 6 ·ÈÒÓˆÓ; ª‹ˆ˜ ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi Û·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ Ë ¶fiÏË Î¿ÔÈ· ̤ڷ ı· ‰Ôı› ›Ûˆ; ªËÓ ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÌÂÚÈÎÔ› ËÏ›ıÈÔÈ Ù˘ ∂ÚÁÎÂÓÂÎfiÓ ÂÚ› fiÚˆÓ ÙÔ˘ 1919. ªË ÊÔ‚¿ÛÙÂ, Ù· 9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ 12 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, Î·È ·Ó ·ÎfiÌ· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·ÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó. ∫È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÕψÛË Â›Ó·È ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÌfiÓÔ Ô˘ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ·. ƒÂ ÛÂȘ, ·Ó Ì·˜ Ô‡Ó fiÙÈ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ì ÙËÓ ¶fiÏË ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ÙÚÂȘ Ó‡¯Ù˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ; £· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‹ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜; ∞ÓÙ› Ó· ÂÚËÊ·Ó¢fiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ηٷÎÙ‹Û·ÌÂ, ·˜ ÂÚËÊ·Ó¢Ùԇ̠̠·˘Ù¤˜ Ô˘ ȉڇ۷ÌÂ, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ŸÏË Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ‚›· ηٷÎÙË̤ÓË... ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó (ana=Ì·Ó·, dolu=ÁÂÌ¿ÙË) ·ÏÏ¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ πÛÙ·ÌÔ‡Ï ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô Ebliya Celebi "ÂΛ fiÔ˘ ˘ÂÚÙÂÚ› ÙÔ πÛÏ¿Ì" ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙË Ï¤ÍË ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ "ÂȘ ÙËÓ ¶fiÏÈÓ". ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÏÔÈfiÓ, ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ù¤ÏÔ˜ Ë ÓÔÌ·‰È΋ ˙ˆ‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Ï·fi˜ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙ - ¤ÓÙ ٷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ, ËÚÂÌ‹ÛÙ È·… √È ¯ˆÚÈ¿Ù˜ Ì·˜ ·˜ ·ÚÎÂÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÔÏϤ˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜…".

∫·ÎÔ› Ô‰ËÁÔ› ·fi ÎÔ‡ÓÈ·; ªÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·ÎÔ› Ô‰ËÁÔ›, ÂÂȉ‹ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÂÓfi˜ ÁÔÓȉ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÂÓÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ∏ ÌÂϤÙË ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ fiÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ, ·Ô‰›‰Ô˘Ó, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20% ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÙ· ÙÂÛÙ Ô‰‹ÁËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó. ∆Ô ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙȘ ∏¶∞, ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (30%) ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó¢ÚÔÏÔÁ›·˜ ™Ù›‚ÂÓ ∫Ú¿ÌÂÚ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜-πÚ‚¿ÈÓ Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Cerebral Cortex (∂ÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ºÏÔÈfi˜), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ. ∏ ÌÂϤÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚÔÛÔÌÔȈً Ô‰‹ÁËÛ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÈÎÔÓÈÎfi fi¯ËÌ· Û ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ì ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÚÔʤ˜. ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ·˘ÙfiÓ. "ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ, οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ï¿ıË ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È Í¯ÓÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ì·ı·Ó, Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘", ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫Ú¿ÌÂÚ, Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó 29 ¿ÙÔÌ·, ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Î·È 22 ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi. ∆Ô ÁÔÓ›‰ÈÔ ÂϤÁ¯ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÂ˚ÓË (BDNF), Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÙÂÛÙ ÁÈ· Ó· ͤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÌÂÛ· ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ ÛÙÔ DNA ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÈο ¤Ó· ›ڷ̷ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Á‡Úˆ Ì·˜. "∂›Ì·È ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Ó· ÂϤÁ͈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ", ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. §fiÁˆ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ·fi ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ¢ڇÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜.

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/2009/05/29/hatirlatmayin_sunu_kefereye

∆∂ÀÃ√™ 04

19


genika nea r4

25/11/2009

07:17 Ì 

™ÂÏ›‰·4

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

√È ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› ¿Û¯Ô˘Ó ·fi "Ú¿ÛÈÓË ÎfiˆÛË" Ë ÔÔ›· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ªfiÓÔ ÙÔ 3% ÙˆÓ 1.000 ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó "Ï‹Úˆ˜ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ" ÛÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, Ó· ̤ÓÂÈ ÔÏÏ‹ ÒÚ· οو ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁ› ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÓÙ› Ó· ÂÚ·Ù¿ ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Reader's Digest. ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË ‰‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ › fiÙÈ Ë "Ú¿ÛÈÓË" ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È Ì›· "η̤ÓË Ì¿Úη" Î·È fiÙÈ Ë ˘ÂÚÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô‰‹ÁËÛ Û "Ú¿ÛÈÓË ÎfiˆÛË".

¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÈÓ Ù· ¤ÍÈ; ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â›ÛËÌ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ Ù· ·È‰È¿ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÈÌÚÈÙ˙. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÌÂϤÙË, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ÂÙÒÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 608 ÛÂÏ›‰Â˜, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ›ıÈÛÙ·È ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·, ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔʤÏË, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÍÈ Ù· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÈÔ "¯·Ï·Ú‹" ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·. πÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·ÁÁÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙ· ¤ÓÙÂ, Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ ÛÙËÓ √˘·Ï›·, ÙË ™ÎÔÙ›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙË ‚ÈÎÙÔÚÈ·Ó‹ ÂÔ¯‹. ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Û 20 ÌÂٷ͇ 34 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÓÒ Û ÔÎÙÒ ¯ÒÚ˜ Ù· ·È‰È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÂÙ¿.

20

¶ÚˆÙÈ¿ ÁÈ· ŒÏÏËÓ· ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ∫ÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘‹ıËΠ̠·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û' ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ- Î·È ‚Á‹Î ÓÈÎËÙ‹˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÚÈÙÔÂÙ‹ µÔÏÈÒÙË ÊÔÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ °ÈÒÚÁÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› 480 ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 25-30 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 ÛÙË µÔ˘‰·¤ÛÙË. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ·fi ÙÔÓ µfiÏÔ ·¤Û·Û ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË Û ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ ÌÂٷ͇ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.

æ¿ÚÈ·… ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜! ∆· „¿ÚÈ· Koi Carp Ì ÚԤϢÛË ÙËÓ ∫›Ó·, ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ô Ding Feng, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÂÓ˘‰Ú›Ԣ "Hanzhou" ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Zhejiang Ù˘ ∫›Ó·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ "ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ" fiÙÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ „¿ÚÈ· ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÒÛÙ ӷ ˆÏËıÔ‡Ó Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· Î·È Ó· ÙÔ˘ ·ÔʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜. ŒÙÛÈ ‰ÔΛ̷Û ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ›‰Â Û ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰›ÓÂÈ ÛÙ· „¿ÚÈ· Koi Carp, Á¿Ï· Ì ÙÔ ÌÈÌÂÚfi. ª¤Û· Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi Ù· „¿ÚÈ· fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó‹ıÈÛ·Ó ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÙÔ ·Ô˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·! ∆ÒÚ· È·, Ô 47¯ÚÔÓÔ˜ Feng ¤Û¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙ· „¿ÚÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù· Ù·˝˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ì Á¿Ï·!

ŸÏ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ·… √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ πÓ‰¤˜ ÌËÙ¤Ú˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ¿ÍÈÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÌÂ… οÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∆ÒÚ· È·, Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·¯·ÓÔ‡˜ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ··›ÙËÛË: ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·! ∆Ô ÚËÙfi "fi¯È ÙÔ˘·Ï¤Ù·, fi¯È Ó‡ÊË", ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÏfiÁÎ·Ó ÛÙËÓ ·¯·Ó‹ ¯ÒÚ·, fiÔ˘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ "ÎÔÌÊfiÚ" fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È. √È Ì¤ÏÏÔ˘Û˜ Ӈʘ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ "ÚÔÛÊÔÚ¿" ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜ ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜, ÂȉÈο Û οÔÈ· ¯ˆÚÈ¿, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ó ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ! ∂ÏÏ›„ÂÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· "οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜" ÛÙË Ê‡ÛË, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÒÛÙ ӷ ÌË ÙȘ ‚ϤÔ˘Ó, ϤÂÈ Ë Sumitra Rathi. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ 112.000 ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘.

¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr, www.gazzetta.gr, www.zougla.gr

"¶Ú¿ÛÈÓË ÎfiˆÛË" ÛÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·


genika nea r4

25/11/2009

07:17 Ì 

™ÂÏ›‰·5

KATANA§ø∆π∫∞ £∂ª∞∆∞

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÈÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi˜ Ì‹Ó·˜. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ (·Ó Î·È Ù˘Èο ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. °ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ËÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ ÛÂÈÚ¿ Ë µ·Ú‚¿Ú·, Ô ™¿‚‚·˜, Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ¡ÈÎÔϤٷ, Ë ÕÓÓ·, Ô ™‡ÚÔ˜, Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ Î·È Ë ∂Ï¢ıÂÚ›·, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ Î·È Ë ¢ÈÔÓ˘Û›·, Ë ∂˘ÁÂÓ›·, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·, Ô ª·ÓÒÏ˘, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È Ô µ·Û›Ï˘ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÔÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ÒÚ·. µÔËı¿ÂÈ Û ·˘Ùfi Î·È Ô 13Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ‹ fiÙÈ ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ ·fi ·˘ÙfiÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (∫∂¶∫∞), ¤¯ÔÓÙ·˜, ¿ÓÙ·, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏËÌ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ‰›ÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ›Â˜, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÚÈÎÔ› ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË Î·È ˙‹ÙËÛË ·Á·ıÒÓ, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∫·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È, ¿ÓÙ·, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó, Ì Ôχ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ·.

1. ∞˜ ÌËÓ ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ, Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ∏ ˆÚ·ÈÔÔÈË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. 2. ∞˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ, Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·Á·ı¿, ÁÈ· οı ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡ÌÂ. ¢ÂÓ ÍÂʇÁÔ˘ÌÂ, ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ì·˜. ∏ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÛÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Î·È Ë ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ, ÛÙËÓ ˘ÂÚηٷӿψÛË. 3. °È· Ù· Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ›‰Ë, ÙȘ Û˘Û΢¤˜, Ù· ÛÙÔÏ›‰È· Î.Ï., Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· οÓÔ˘Ì ̛· "Ì›ÓÈ" ¤Ú¢ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞˜ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, 2-3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÔÌÔÂȉ‹ ÚÔ˚fiÓÙ·. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ԢÛÈÒ‰ÂȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÛÙȘ ÙÈ̤˜, Ô˘ ı· Ì·˜ ·ÓÙ·Ì›„Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ¯¿Û·ÌÂ. 4. ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ٷ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ, ·fi ÂÒÓ˘Ì· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, fi¯È ·fi Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÚÔ‡ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ·Ô˙ËÌȈıÔ‡ÌÂ, Û ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi. 5. °È· Ù· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ, (¯ÒÚ· ηٷÛ΢‹˜, Û‡ÓıÂÛË ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·) Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘. 6. √È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ì·˜ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.

7. °È· ·ÁÔÚ¤˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ηχÙÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÈÔ ÏÔÁÈΤ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, fiÙ·Ó Ë ˙‹ÙËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. 8. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· "∫ƒ∞Ã∆∏™". ∞Ó ‰ÂÓ Ù· ‚ÚÔ‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó "ÂÍ·ÓÙÏËı›", ·˜ ÌË "ÌϯÙÔ‡ÌÂ" ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÁÔÚ¿˜ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, "ÂÍ›ÛÔ˘ ηÏÒÓ". 9. ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏËڈ̋˜, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ, Ì ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ‹ Ì ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ Ì·˜ οÚÙ·. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÏËڈ̋ "ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜" Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. 10. ∞fi ¿Ô„Ë ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ∫∂¶∫∞ ›ӷÈ: "ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο Ù˘ ÂÔ¯‹˜". ∂›Ó·È ÈÔ ÊÙËÓ¿ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ï›·ÓÛË, ÔÚÌfiÓ˜ Î·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È, οı ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞˜ ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜. √È ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È Ù· ·ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ· ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Î·È ‰Â ‚ÔËıÔ‡Ó, ÛÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰›·ÈÙ·. °È· Ù· ¿ÏÏ· ˘„ËÏfiÙÈÌ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο, ÂÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹, ÛÙȘ ÙÈ̤˜, Ô˘ ÁÂÓÈο Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ (Û˘¯Ó¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ·Ú·Ï·ÓÔ‡Ó ÙÔÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹). ∏ ÂÏÏÈÔ‚·Ú‹˜ ˙‡ÁÈÛË Î·È ¿ÏϘ "ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ" ÙˆÓ ˆÏËÙÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ΛÓËÛ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. 11. ∞˜ ÌËÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÚfiÊÈÌ·, Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ÁÈ· ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜. ∞˜ ÌË ‚È·ÛÙԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ÁÈ· ÎÚ¤·Ù· Î·È ÎÚ·ÙÔ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ, ¿ÓÙÔÙÂ, Ï‹Ú˘ Â¿ÚÎÂÈ· ·Á·ıÒÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚È·Û‡ÓË. 12. ∞˜ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∂È‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·fi Ù· ÏÂ˘Î¿ ÎÚ¤·Ù· ‹ Ù· „¿ÚÈ·. 13. ¶ÚÔÛÔ¯‹, fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ô˘ÏÂÚÈο Î·È Á·ÏÔԇϘ. ™˘Û΢·Ṳ̂Ó˜ Á·ÏÔԇϘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ∂.∂. Óˆ¤˜ Î·È Î·Ù„˘Á̤Ó˜, ʤÚÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË (ÛÊ·ÁÂ›Ô ÚÔ¤Ï¢Û˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó¿ÏˆÛ˘). √È Á·ÏÔԇϘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ‚ÔÛ΋˜, ‰Â Û˘Û΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰Â ʤÚÔ˘Ó Û‹Ì·ÓÛË. ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ, ˘Ô¯ÚˆÙÈο, Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ù· ÂÓÙfiÛıÈ·. 14. °È· οı ·ÁÔÚ¿ Ì·˜, ÂÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fi‰ÂÈ͢ ÏËڈ̋˜.

∆∂ÀÃ√™ 04

21


business news

25/11/2009

08:39 Ì 

™ÂÏ›‰·2

BUSINESS NEWS

™‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ¤Ó· ¢ÚÒ! ¶Ï¤ÔÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ (∂¶∂), fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·fi ÙË ™fiÊÈ· ÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ, ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂¶∂ ·fi 2.500 ¢ÚÒ Û 1 ¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÒıËÛË ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ó‡̷, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ·ÏÔÔÈ› ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ, ÙÔÏÌËÚfi ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË Ù˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∆· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË ™ÂÚ‚›· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Fiat ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Fiat Ù· Û¯¤‰È· Ù˘, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ∫Ú·ÁÎÔ‡Á‚·Ù˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘, ™¤ÚÙ˙ÈÔ ª·ÚÙÛÈfiÓÂ. ∏ Fiat ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÓÒ Ë ƒÒÌË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Â›ÛËÌ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘, ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú·ÁÎÔ‡Á‚·Ù˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Punto, ηıÒ˜ Î·È ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ "ÊÔÚÔ‡Ó" Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÔÓ٤Ϸ.

22

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· 10 "¯Ú˘Û¿" Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·… ÛÙȘ ∏¶∞? ŒÚ¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· CNNMoney ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔÏËڈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÌÈÛıfi, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÏÔÏËڈ̤Ó˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi Î.Ï. ™ÙÔÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηٿÏÔÁÔ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÌÈÛıfi ÂÙËÛ›ˆ˜, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚ÂÈ Ô ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ Ì ·ÔÏ·‚¤˜ 292.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ·ıÔÏfiÁÔ˜ - Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Ì 222.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜ Ì 177.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ‚ÔËıfi˜ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˘ Ì 157.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ì 140.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ì 129.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì 117.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ Ì 115.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì 115.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜ Ì 114.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ! ∏ "niiu", Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆È Â›Ó·È Ë "niiu"? ∂›Ó·È Ì›· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·, Ù˘ÒÓÂÙ·È Î·È ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Î·Ù' Ô›ÎÔÓ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ó·Úfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Î·È ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 1,20 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,80 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·. ¶ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È; ∫¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ "ÛÙ‹ÓÂÈ" ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ fiˆ˜ ÙË ı¤ÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (www.niiu.de) ÙȘ ÛًϘ Ô˘ ÂÈı˘Ì›. ªÔÚ› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ‰ÈÂıÓ›˜, ÙÔÈΤ˜ ‹ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·È¯Ó›‰È·, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÌÏÔÁΘ ‹ ÈÛÙfiÙÔÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Î.¿. ∆Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi 500 ÂÚ›Ô˘ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ New York Times, International Herald Tribune, ‹ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Handelsblatt, Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau, Bild... ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ fiˆ˜ Ë ·ıÏËÙÈ΋ Kicker.de, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë "niiu" ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ηٷÌÂÙÚ¿ ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘˜ 5.000 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ˘· ̤۷, ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ "niiu" Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. √È ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù˘, Ô ŸÌÂÚ¯ÔÊ Î·È Ô Ã¤ÓÙÚÈÎ ∆›ÓÙÂÌ·Ó, 27 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi: Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ó¤ˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘˜. "∞fi ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Ì¤ÛÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘", ϤÂÈ Ô ŸÌÂÚ¯ÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÂÈ ·‹¯ËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ "ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜". ∆Ô˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·!!!


business news

25/11/2009

08:39 Ì 

™ÂÏ›‰·3

¶Ï·›ÛÈÔ Computers: ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ µÂÏÙȈ̤ÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¶Ï·›ÛÈÔ Computers, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÂÓÓ¿ÌËÓÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÙÚ›ÌËÓÔ˘ ÌfiÏȘ ηٿ 2,6%, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ 12,3% Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ 14,5%. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÌÂÈÒıËΠηٿ 14,9%, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 10,1% Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔ 0,8%. ™˘ÓÂ›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‹Ù·Ó Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ηٿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ™Â Â›Â‰Ô ÂÓÓ·̋ÓÔ˘, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 10,0%, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 8,6%, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· (EAT) Ó· ÌÂȈı› ηٿ 66,1%.

¡¤Ô Jumbo ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·! ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ·È¯ÓȉÈÒÓ Jumbo ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Jumbo ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηٿÛÙËÌ· ÛÙË ™fiÊÈ· Û ÎÔÈÓfi ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ¤Ó‰˘Û˘ Sprider. ∆Ô Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ fiÏ˘ Plovdiv, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ fiÏ˘ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ™Ù· Ï¿Ó· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ™fiÊÈ· Î·È ÙÔ ªÔ˘ÚÁο˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÙÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Hippoland, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô ÈÔ "ÛÙÂÓfi˜" ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ Jumbo ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÚÔ˘Û›·Û ۯ¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰¤Î· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û ¤ÍÈ fiÏÂȘ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ fiÏÂȘ Rousse Î·È Plovdiv. °È· Ù· ¤ÓÙ ·˘Ù¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ë Â¤Ó‰˘ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 8 ÂηÙ. Ϥ‚·.

MISKO: Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞Ï. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ H MISKO Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÂÊ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ studio Sidayes. ∏ ÛÂÈÚ¿ MISKO °Â‡ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÈ gourmet Û˘ÓÙ·Á¤˜. ∆· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ï‹, ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Ù˘ Ì ˘ÏÈο ‡ÎÔÏ· Î·È ÚÔÛÈÙ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì˘ÛÙÈο.

¡¤· ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∆Ô µÚ·‚Â›Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ "J.P. Morgan Elite Quality Recognition Award" ÁÈ· ÙÔ 2008 ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ J.P. Morgan ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Û ‰ÔÏ¿ÚÈÔ (STP – Straight Through Processing), Ë ÔÔ›· ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 99,7%. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ J.P. Morgan, ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Â˙·. °È· ÙÔ 2008, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1% ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙË J.P. Morgan ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ∫›ÓËÛ˘ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·¤Û·Û·Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË. "√È Û˘Ó¯›˜ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ôχ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·ÊÂÓfi˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙ· ·˘ÛÙËÚfiٷٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È Î‡ÚÔ˜", ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘.

∂Í·ÁÔÚ¿ Ù˘ Zapp ·fi ÙËÓ Cosmote ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ∏ Cosmote ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 100% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Telemobil (Zapp) ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Cosmote, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ. ∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∑app ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Cosmote ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ Cosmote ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ mobile broadband, ̤ۈ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ 3˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿, Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ Ù˘ ‚¿ÛË, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∏ Cosmote ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¿ÚÔ¯Ô ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 6,3 ÂηÙ. ÂÏ¿Ù˜ Î·È 23% ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ (πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009) ̤۷ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÔÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∆∂ÀÃ√™ 04

23


business news

25/11/2009

08:39 Ì 

™ÂÏ›‰·4

BUSINESS NEWS

∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·: ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·

•ÂÓÒÓ·˜ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Vodafone ∆ËÓ ¤ÎÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô •ÂÓÒÓ·˜ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¶·È‰ÈÒÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ¤ÁË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Û ·È‰È¿ Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË. √ •ÂÓÒÓ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Vodafone, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2004 Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1500 ·È‰È¿. √È Ó·ÚÔ› ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. µ·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÂÈ ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÓÔÛÔÎfi̘, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜, ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÂȉÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

Creta Farm: Ù· ∂Ó ∂ÏÏ¿‰È ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·È‰È¿ÙÚˆÓ ª›· ·ÎfiÌ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ ∂Ó ∂ÏÏ¿‰È ¤Ï·‚Â Ë Creta Farm, Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ∂Ó ∂ÏÏ¿‰È ¶¿ÚÈ˙· Î·È ¶·ÚÈ˙¿ÎÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ˙ˆÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·Ù¿ Ù˘ ·È‰È΋˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›ÛËÌ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë Creta Farm ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÛÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙËÓ ∞›ÁÏË ∑·›Ԣ.

24

∏ ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010, ı· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 370 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¶¿ÙÚ· Î·È §·Ì›· Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ.

Smirnoff Black: ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ªfi‰·˜ °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë Smirnoff Black, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ˆ˜ ¯ÔÚËÁfi˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜, Athens Fashion Week ·fi ÙȘ 22 ¤ˆ˜ ÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Athens Fashion Week ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÚÒÙÔÈ ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ï·ÌÂÚ¤˜ Âȉ›ÍÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÔ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Lounge, ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó premium Vodka Smirnoff Black, ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓË Ì ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÙÚfio - ÛΤÙË, ·ÁˆÌ¤ÓË, ÛÙ· ÈÔ ÌÔ‰¿Ù· ÔÙ‹ÚÈ·- ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ··Ï‹ Ù˘ Á‡ÛË. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜, Athens Fashion Week, ·ÚÔ˘Û›·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ηıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ˆÓ, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi show "Next Generation". ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ, Â›Û˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· events, fiˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË "∂ÒÓ˘Ì·", Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ "Night Boutique" ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂȉÈο parties ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ. ∆Ô Athens Fashion Week ÎÔÚ˘ÊÒıËΠ̠ÙÔ Ï·ÌÂÚfi closing party Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ Smirnoff Black, Ù·Í›‰Â„ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ìfi‰·˜, Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔÙ˘›·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÈÏ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜.


business news

25/11/2009

08:39 Ì 

™ÂÏ›‰·5

∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: ‰È¿ÎÚÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË J.P. Morgan ªÈ· Ó¤· ‰È¿ÎÚÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·¤‰ˆÛÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ J.P. Morgan. ∏ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ 2008 Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô "J.P. Morgan Elite Quality Recognition Award" ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Û ‰ÔÏ¿ÚÈÔ (STP – Straight Through Processing), ˙<Ë ÔÔ›· ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 99,7%. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ J.P. Morgan, ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Â˙·. °È· ÙÔ 2008, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1% ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙË J.P. Morgan ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ∫›ÓËÛ˘ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·¤Û·Û·Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË.

Ericsson: ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ∏ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ πÓ‰›·˜, ¯¿ÚË Û ÌÈ· Ó¤· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ Ù˘ Ericsson Î·È ÙÔ˘ Indira Gandhi National Open University (IGNOU). ∏ Ericsson ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 3G ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ IGNOU. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì SMS ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ ÁÈ· ÔÈΛϷ ı¤Ì·Ù·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ πÓ‰›·˜ ÍÂΛÓËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ó· ÚÔˆı› ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌfiÏȘ ÙÔ 15 ÙÔȘ ÂηÙfi ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë πÓ‰›· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ì ·ÓÒÙÂÚ· Ù˘¯›·, ÂÓÒ ÙÔ 50 ÙÔȘ ÂηÙfi ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Û ÎÔÏϤÁÈ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘¯›Ô master ‹ PhD. ∆Ô IGNOU ȉڇıËΠÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ·ÓÔÈÎÙ‹ Ì¿ıËÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛË ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘¯›ˆÓ. ∆Ô ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÛÙËÓ πÓ‰›· ηıÒ˜ Î·È 34 ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.

AIESEC – ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ¡¤ˆÓ

ªÂٷ͇ 19-22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë AIESEC Hellas ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 1Ô ÂıÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ıËÙ›· 2009-2010. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È "Challenge your World View – Live the Experience". ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ù· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó. ∏ AIESEC, fiÓÙ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù¿. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, ˙ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ. ∂›Û˘, ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ù˘ AIESEC. ŸÛÔÈ, ÂÈϤÔÓ, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ˘Ô‚ÔϤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ·fi 2-18 Ì‹Ó˜, Û ̛· ·fi ÙȘ 100 ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë AIESEC ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÏ¿‰Ô, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó ‹ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó, ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ë ÚÒÙË ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ıËÙ›·˜ 2009-2010 Ù˘ AIESEC ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ›¯Â ı¤Ì· "∫·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·". √ÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ÷ÛÛ›‰ πˆÛ‹Ê Î·È ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ¶Ï·›ÛÈÔ Î·È Upstream, ÔÈ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚ¿Ú‰Ô˜ Î·È Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÎÂ˙ÂÚÏ‹˜. ∆ËÓ ÔÌÈÏ›· ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ project Meeting Asia °ÂÚÌ·Ó¿ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ∏ ËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi Ù· project Ù˘ AEISEC ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ European Puzzle Î·È Meeting Asia. ∆ËÓ ÔÌÈÏ›· ¿ÓÔÈÍÂ Ô Î. ÷ÛÛ›‰, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. °ÂÚ¿Ú‰Ô˜ Î·È Ô Î. °ÎÂ˙ÂÚÏ‹˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô Î. °ÂÚÌ·Ó¿ÎÔ˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙËÓ AIESEC Ì ٷ fiÛ· ›·Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: AIESEC ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. µÔ‡ÏÁ·ÚË 97 – ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∆ËÏ.: 211 7509047 E-mail: aiesec.papei@gmail.com Website: www.aiesec.gr ∆∂ÀÃ√™ 04

25


business news

25/11/2009

08:39 Ì 

™ÂÏ›‰·6

BUSINESS NEWS

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ "√ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 19. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Alpha Bank ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜"

Project Management Congress 2009

¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr, www.emea.gr, www.imerisia.gr

∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Project Management Office, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ŒÚÁˆÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Project Management Ì ٛÙÏÔ "In search of excellence – the advantage of the Project Management Office (PMO)". ™˘ÓÔÏÈο 12 ηٷÍȈ̤ÓÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ‹ ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û panel. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Dennis Bolles, Gerald Kendall, Gerald Hill, Jack Duggal, Bruce Rodrigues Î·È Ô Dr. Tobias Kuipers. ∆Ô Project Management Conference Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ŒÚÁˆÓ Î·È ÙËÓ Boussias Communications Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û °ÂÓÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Project, Program Managers), Project Management Officers (PMO), ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¤ÚÔ˜: √∆∂ academy

Bank Management Conference 2009 ¶·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ management Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, "˘fiÛ¯ÔÓÙ·È" ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Bank Management Conference ı· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ∆ËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË, ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ó¤·˜ ·Í›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È ÛÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÙÔ management.

26

∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙÔ‡ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚË ºÈÏÈ›‰Ë , Ì ٛÙÏÔ "√ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 19" ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Alpha Bank ÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÔÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ (Ô‰fi˜ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12 14). ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Ù˘ Alpha Bank, Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ™Ù·‰›Ô˘, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ∫ÔÚ·‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ Alpha Bank. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ∫Ù‹ÚÈÔ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ (™Ù·‰›Ô˘ 40), ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÔÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ (¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14), ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §·˚΋˜ ∆Ú·¤˙˘ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 45) Î·È ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 41). ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÎıÂÛË, fiÔ˘ Ù· ÎÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Ì ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ª¤Û· ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Û¯¤‰È·, ¯¿ÚÙ˜, ˘ÏÈÎfi ·Ú¯Â›Ô˘, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ›Ó·Î˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ, Ë ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï‹„ÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ fi„ÂȘ Î·È ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14 Î·È ™Ù·‰›Ô˘ 40, Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 8.00 - 14.30 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8.00 - 14.00 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2010.

∂∆∂: ÚÔÌÂϤÙË ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÛÙÔÓ "∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi" ™Â ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÚÔÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ "∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜", ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙȘ ∆¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÚÔÌÂϤÙË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¡ÂˆÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÙÂÏÈ΋ ¿‰ÂÈ· ı· ÂΉÔı› ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÚԂϤÂÙ·È Û 20 Ì‹Ó˜ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÔÛfi 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜.


business news

25/11/2009

08:39 Ì 

™ÂÏ›‰·7

ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ñ ¶·Ú·‰ÔÛȷο ∫¿ÁÎÂÏ·

ñ ∫ÂÚ·ÌÔÛÎÂ¤˜ ñ ¶ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ

∞lousystem

§√À∆ƒπ∞¡∞∫∏™ Ã∞ƒ. ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 75, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ.: 210 4178937, ÎÈÓ.: 6932 247682


proedroi n.d.

25/11/2009

07:19 Ì 

™ÂÏ›‰·2

∞ºπ∂ƒøª∞

¶Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 1974 – 2009. 35 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·. 6 ¶Úfi‰ÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 4 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. £· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· ·Ú¯ËÁfi ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi; £· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ·Ú¯ËÁ›·˜ Û ÎfiÌÌ·; ◊ Ì‹ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ; ∫È ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢., ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘ 1907 ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ™ÂÚÚÒÓ. ºÔ›ÙËÛ ÛÙËÓ ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 1935, fiÔ˘ Î·È ÂÎϤÁÂÙ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™ÂÚÚÒÓ Ì ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ·. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ 1936, Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰ÈÎËÁÔÚ›·. ∆Ô 1946, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™ÂÚÚÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1946 – 1955 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›·: - 1946 - 1947: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ - 1948: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ - 1948 - 1950: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. - 1950: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ∆Ô 1951 ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘Ó·ÁÂÚÌfi, ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘. ∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÓÙÚ‡ÙËΠ̠ÙËÓ ∞Ì·Ï›· ∞. ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1952-1955 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∆ÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1955 ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘, ¤Ï·‚ ·fi ÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∆ÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ȉڇÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ (∂.ƒ.∂.). ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1956 Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ∂.ƒ.∂. Á›ÓÂÙ·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 1963 ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1958, 1961. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ÚÒÙË ÔÎÙ·ÂÙ›· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∂› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™ËÌ·ÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘,

28

ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 1961 ȉڇıËÎÂ Ô √.°.∞. Î·È ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Û˘Ìʈӛ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ∂√∫. ∆Ô 1959 Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·' ÙË µÚÂÙ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. ∆Ô 1963, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÊˆÓ›· Ì ÙÔÓ µ·ÛÈϤ· ¶·‡ÏÔ, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ∂.ƒ.∂. ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·¯ˆÚ› ÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ŒÓÙÂη ÃÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1974, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·: «ŒÚ¯ÂÙ·È». ∫·Ù¿ ÙËÓ Â¿ÓÔ-


proedroi n.d.

25/11/2009

07:19 Ì 

™ÂÏ›‰·3

‰fi ÙÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi °ÎÈ˙›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÎÚ›Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. ™ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ȉڇÂÈ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÏ‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ∞‚·Û›Ï¢Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∆ÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ›ӷÈ, ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ÂÎfiÓËÛË Î·È Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶ÚÔ‰Ú¢fiÌÂÓ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1977 ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ͷӿ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ 1980. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Á›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ı¤Ûˆ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ̤ۈ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÛÙËÓ, ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË, ∂ÓÈ·›· ∂˘ÚÒË. ∫·›ÚȘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜: ñ ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô: Ë ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ··Û¯ÔÏ‹Ûˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÚ›Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛˆÓ. ñ ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜: ηıȤڈÛË ‰ËÌÔÙÈ΋˜, ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ ñ ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡: ηٷÛ΢‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘ ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘. ñ ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜: ‰È¿ÛˆÛË ÌÓËÌ›ˆÓ ∞ÎÚÔfiψ˜ Î·È ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÛηÊÒÓ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË. ñ ÀÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ñ ™ÂÈÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ Ӥ· ÔÚ›· Î·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜: ÚËÍÈΤÏ¢ı· "·ÓÔ›ÁÌ·Ù·" ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË (ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ŒÏÏËÓ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∂.™.™.¢.), Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˙ÒÓË ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ Û ‰ÈÌÂÚ¤˜ Â›Â‰Ô (‰È‡ڢÓÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‚fiÚÂÈÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË È‰›ˆ˜ Ì µÔ˘ÏÁ·Ú›·) ‹ ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ (¢È·‚·ÏηÓÈ΋ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∞ıËÓÒÓ , 1976), ñ ŒÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂√∫, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∆ÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1980 Ë µÔ˘Ï‹ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. £· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1985 fiÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ÚfiˆÚ·, fiÙ·Ó Ô ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˘·Ó·¯ˆÚ› ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο, ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1985-1990 ·›¯Â ·fi οı ÂÓÂÚÁ‹ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ∆ÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1990 ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 1995. ∂Í‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ηٿ Ù· ÔÔ›·, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ: - ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ˘Ô˘ÚÁfi˜, - ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È - ‰¤Î· ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1998 ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌË ·Ûı¤ÓÂÈ·.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒ¿ÏÏ˘ ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1918. ∆ÂÏ›ˆÛ ÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ¤Ê‰ÚÔ˜ ·Óı˘›Ï·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ ∞' √Ì¿‰· ∞Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ˜ fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Î·È ·Ú·ÛËÌÔÊÔÚ‹ıËÎÂ. ¶ÔÏÈÙ‡ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÂÎϤ¯ıËΠ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 1950 Ì ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ·. ∂·ÓÂÎϤ¯ıËΠ۠fiϘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1958 ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜. √ÚΛÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1954 ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë ∞ϤͷӉÚÔ ¶·¿ÁÔ. ∂› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔ‰ڛ·˜, ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ, ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙË Ù¿ÍÂÈ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ·Ù› η٤ÛÙË ÙÔ ¿ÌÂÛÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È È‰Ú‡ıËΠÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ. ∆Ô 1956-58 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ›‰Ú˘Û ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÙ˘¯Â›˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÌÂÁ·ÏÔÂÊÔÏÈÛÙ‹ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË øÓ¿ÛË. ªÈ· ¿ÏÏË Ôχ ÛÔ˘‰·›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ıÂÛË Û °¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ù˘ ÚÔÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÙÚfi, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔˆıËı›.

°

∆∂ÀÃ√™ 04

29


proedroi n.d.

25/11/2009

07:19 Ì 

™ÂÏ›‰·4

∞ºπ∂ƒøª∞

∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1961-1963 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1967 ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›·˜ ∆¿Íˆ˜ ‰È¤Ê˘Á ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ‰Ú¿Ûˆ˜ Ù˘ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ °' ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËηÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∫¿ÛÔ. ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„Â, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì οı ̤ÛÔ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1973 ¤Ï·‚ ÂÓÂÚÁfi ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ∞ÎfiÌ· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÒÓ˘ÌË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ "¶ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù·" Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. ŒÏ·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜, ·Í›ˆÌ· Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1974 Î·È ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1976 ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ fiÔ˘ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È Â¤‚·ÏÏ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1977 ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1978 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 1978 ÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. ™ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ 1980 ÂÎϤ¯ıËΠ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ÔÚΛÛÙËΠÚˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1981 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 18˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1981. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981 ¤ıÂÛ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ı¤Ì· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡.¢. ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÚÓ‹ıËÎÂ, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ·Ïfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∆Ô ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1987 ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË ¡.¢. Î·È ‰ÂÓ ÔÏÈÙ‡ıËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 1989. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢., ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1989 Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1990 Î·È ÂÎϤ¯ıËΠ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫ÂÚ·ڷ˜. ªÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∞fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1993 ‰È·ÊˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. À‹ÚÍ ‚·ı‡Ù·Ù· Â˘Úˆ·˚ÛÙ‹˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘. ∞˘Ùfi ÙÔ‡ ÙÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔÈ fiˆ˜ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫‡ÚÎÔ˜. °È· ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, ›¯Â ÙÈÌËı› Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶¤ı·Ó ·fi Í·ÊÓÈ΋ ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, Î·È Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2006 Ì ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË Î·È ÙÈ̤˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∆¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ÛÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ƒ¿ÏÏË, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ "ÏÂÙfi" Î·È Â˘ÚÂ‹ ÙÚfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ "¿Ú¯ÔÓÙ·" Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. Œ¯ÂÈ ÙÈÌËı›:

30

·) Ì ÙÔ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ Ù˘ ∆ÈÌ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿ÛËÌÔ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ‚) Ì ÙÔ˘˜ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ˘˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Legion d'Honneur, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡Ù °ÎˆÏ, Î·È L'Ordre Nationale du Merite, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ∑ÈÛÎ¿Ú ¡Ù'∂ÛÙ·›Ó. Á) Ì ÙÔ˘˜ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, πÙ·Ï›·˜, πÛ·Ó›·˜, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, ∆·˚ϿӉ˘ Î·È ∞‚ËÛÛ˘Ó›·˜. ‰) Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·Ú¿ÛËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ·ÙÚȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ 19401941, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ 1947-1949.

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞‚¤ÚˆÊ ÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ∆ڛηϷ ÙÔ 1910, ηٿÁÂÙ·È fï˜ ·fi ÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô. ™Ô‡‰·Û ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘, ÂÓÒ ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ & ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¡Ô̿گ˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÙÔ 1941 (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜). ¶ÚÈÓ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ¡Ô̿گ˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∫ÂÚ΢ڷ›ˆÓ ηٿ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. ∆Ô 1942, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙȘ ηÙÔ¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËΠ۠ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË "∂Ï¢ıÂÚ›· ‹ £¿Ó·ÙÔ˜", Ë ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È Ê˘Á¿‰Â˘ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

°


proedroi n.d.

25/11/2009

07:19 Ì 

™ÂÏ›‰·5

™ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1946, 1950 Î·È 1951 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1946 – 1952 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›·: - 1949 - 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÊԉȷÛÌÔ‡ - 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ - 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ - 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∂ÊÔ‰. ªÂÙ·Ê. - 1950 - 1951: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ - 1951 - 1952: ÀÊ/ÚÁÔ˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ / ΢‚¤ÚÓËÛË ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ™ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1956, 1958, 1961, 1963 Î·È 1964 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì ÙËÓ ∂ƒ∂. ∞fi ÙÔ 1956 ¤ˆ˜ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ 1967 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›·: - 1956: ÀÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ - 1956 – 1958: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ - 1958 – 1963: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ - 1967 (¤ˆ˜ 21/4): ÀÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ô ∂. ∞‚¤ÚˆÊ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰Èˇı˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù‡Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Î·È ‰ÈÔ¯¤Ù¢ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›¯Â Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛÙÔ ÙfiÙ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÚ·ÙÔ‡Û ÂÓ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∆Ô 1973 ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÂÙ›·˜ Â›Û˘, Ô ∞‚¤ÚˆÊ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ·ÚÈ· ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘. ∆fiÙÂ, Â›Û˘, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô ·fi ÙÔ 1950 Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ µ·ÚÒÓÔ˘ ªÈ¯·‹Ï - ∆ÔÛ›ÙÛ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ∂. ∞‚¤ÚˆÊ - ∆ÔÛ›ÙÛ·. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1974, 1977 Î·È 1981 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì ÙËÓ ¡.¢.. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1974 – 1981, Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡.¢., Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ (1974) ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›·: - 1974 – 1981: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. ∞̇Ó˘ - 1981: ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. ∞̇Ó˘ ∆Ô 1981 ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. fiÔ˘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1984, ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∆Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ô ÙÈÌËÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ù‹ÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘, ÙÔ 1990. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1985 Î·È 1989 ÂÎϤ¯ÙËΠ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¡.¢. ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ø˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ∑˘Ú›¯Ë˜ - §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ∂›Û˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙË Û˘Ìʈӛ· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ ∂.√.∫. (1961). ø˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. ∞̇Ó˘ (1974 – 1981) ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁfiËÙÚÔ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ›‰Ú˘Û ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÔÏÂÌÈ΋ µÈÔÌ˯·Ó›·

Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 1975- 80 Ô˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚfiÓÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÔÙÚÂÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ø˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÔÚÁ¿ÓˆÛ Û ۇÁ¯ÚÔÓË ‚¿ÛË ÙÔ ∫fiÌÌ· Î·È ÙË ¡ÂÔÏ·›· ÙÔ˘. ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∞‚¤ÚˆÊ ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: - Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ ˘Á›·˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ - Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ - Ë ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ó·‰¿ÛˆÛË, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ - Ë Î·Ù·Û΢‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ‚Ú˘ÛÒÓ Î·È Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ - Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ - Ë Î·Ù·Û΢‹ ¿Óˆ ·fi 100 Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È Û›ÙÈÛË ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙË ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∞‚¤ÚˆÊ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›·. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ·' ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ·Ú·‚Èο, ÚÔ˘Ì¿ÓÈη, È·ˆÓÈο. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ñ Union Douaniere Balkanigue (µ·ÏηÓÈ΋ ÙÂψÓÂȷ΋ ¤ÓˆÛ˘). ¶ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Carnegie ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ 2˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ ‰È¿Û΄˘ µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘. ñ ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÂȘ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. µÚ·‚Â›Ô ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. ñ ºˆÙÈ¿ Î·È ∆ÛÂÎÔ‡ÚÈ. ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ °·ÏÏÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ñ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ª˘Î‹Ó˜ (£Â·ÙÚÈÎfi). ¶·›¯ÙËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∫¿‚· (1972-73), ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È ÛÙË ÚÔ˘Ì¿ÓÈÎË ÙËÏÂfiÚ·ÛË (1975). ∂ÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô (1977) ñ ∫·Ú˘‰È¤˜ ÛÙËÓ ¤ÙÚÈÓË ÁË (£Â·ÙÚÈÎfi). ¶·›¯ÙËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÌÈÚ¿Ï (1985-86) ñ ŒÎÚËÍË (£Â·ÙÚÈÎfi). ¶·›¯ÙËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÌÈÚ¿Ï (1987-88).

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1918 ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ª·Ú›Î· °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Î·È ‰Ò‰Âη ÂÁÁfiÓÈ·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫ÚËÙÒÓ Ì ̷ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™Ô‡‰·Û ¡ÔÌÈο, ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ªÈÏ¿ÂÈ ÁÂÚÌ·ÓÈο, Á·ÏÏÈο Î·È ·ÁÁÏÈο. ¶ÔϤÌËÛ ˆ˜ ŒÊ‰ÚÔ˜ ∞Óı˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ µ' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ.

°

∆∂ÀÃ√™ 04

31


proedroi n.d.

25/11/2009

07:19 Ì 

™ÂÏ›‰·6

∞ºπ∂ƒøª∞

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ ˆ˜ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∫Ú‹Ù˘. °È· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Û ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê˘Ï¿ÎÈÛË, ÛÒıËΠ̠·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÌʈӋıËΠ۠·ÓÒÙ·ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Â›‰Ô. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÙÈÌ‹ıËΠÙÔ 1986 ·fi ÙÔ µÚÂÙ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·fi ÙfiÙ ‰È·Ó¤ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎÚËÙÈΤ˜ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ·ÓÙÈÛÙ·ÛȷΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÛÊ·Á‹˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÂÎϤÁÂÙ·È, Û ËÏÈΛ· 28 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÷ӛˆÓ Ì ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ‹ Ù· ∫fiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ¤ˆ˜ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1967. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1951 ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ. ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙȘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ 1963 Î·È 1964. ™ÙȘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1965-1966 Â›Ó·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÛÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1967, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜. ™ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÎÚ˘Ê¿ Ì ÏÔÈ¿ÚÈÔ, ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·. ∞fi ÎÂÈ ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘

32

ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÍË ¯ÚfiÓÈ·. ∂Λ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiϘ ÙȘ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1973 Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. º˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Í·Ó¿ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÷ӛˆÓ. ∞ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠ̠ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô 1977 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÂÓÙÚÒÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ. ∆ËÓ ÕÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1978 ÚÔÛ¯ˆÚ› ÛÙË ¡.¢. Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ 1980, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1981. ∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1981 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1984 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢.. ∆ËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1984 ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, √Ì¿‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ™ÙȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1989 Ë ¡.¢. ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ì 44,2% ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. °È· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ıËÓÒÓ, ∆˙·ÓÓ‹ ∆˙·ÓÓÂÙ¿ÎË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∆˙·ÓÓÂÙ¿ÎË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Îϛ̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ÙÂı› ÔÚÈÛÙÈο Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ‰È¯·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1989 Ë ¡.¢. ÂÎϤÁÂÙ·È Í·Ó¿ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, Ì ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi 46,19%, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Î·È ¿ÏÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ë √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∑ÔÏÒÙ·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÔÚΛÛÙËΠ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1990 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË Ù˘ ¡.¢. ÛÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1990 Ì ÔÛÔÛÙfi 46,88%. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·Ù¿ÚÙÈÛÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÚÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì·˙› Ì ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ٤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ì·ÎÚ¿˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (ÌÂÙÚfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‰›ÎÙ˘Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ˙‡ÍË ƒ›Ô˘-∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, Î.·.). ∂›Û˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÍ' ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· Û¯¤‰ÈÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ Ì·˜ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÓÒ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1993 Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡.¢. ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌËı› ÛÙȘ 3-11-93 Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙ›ÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜.


proedroi n.d.

25/11/2009

07:19 Ì 

™ÂÏ›‰·7

ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Œ‚ÂÚÙ ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1939. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∞™√∂∂ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ∂ÚÁ¿ÛıËΠˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ (19661974). ∂ÍÂϤÁË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∞' ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 1974 Î·È ·fi ÙfiÙ ÂÎϤÁÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ

°

ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. Œ¯ÂÈ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ıÒÎÔ˘˜. - 1976 - 1977: ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. - 1977 - 1980: ÀÔ˘ÚÁfi˜ µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. - 1980 - 1981: ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. - 1989: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜. - 1990 - 1991: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜. ∂ÍÂϤÁË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙÔ 1986. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚËÛ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÔÏϤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ◊Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÙÔ 1993 ˆ˜ ÙÔ 1997. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÂ Û˘ÌfiÛÈ· Î·È ‰È·ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¿ÚıÚ· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·Ì‡Ó˘, ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›·, fiˆ˜ "∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ô ∞Ó·ÌÔÚʈً˜", "∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È" Î·È "∂ÈÚËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ¡¤· ∂Ô¯‹". ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÎfiÚ˜. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÚÒËÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜.

∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1956. ™Ô‡‰·Û ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¤Î·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Fletcher School of Law and Diplomacy ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Tufts ÙˆÓ ∏¶∞. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ÈÛfi‚ÈÔ Ì¤ÏÔ˜ – Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ "∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜". ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· 1974-1979 ˘‹ÚÍ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ √.¡.¡∂.¢ Î·È ÂÍÂϤÁË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÊÔÈÙËÙÈο Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó· Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞¶-¡¢º∫. ∆Ô 1986 ·Ó¤Ï·‚ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÚËÓÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ∫π¶∂∞. Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓÔÔ›ËÛ˘ "∂˘ÚÒË '92". ∞fi ÙÔ 1984 ¤ˆ˜ ÙÔ 1989 ¿ÛÎËÛ ÙË ‰ÈÎËÁÔÚ›· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi "√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∆·¯˘‰ÚfiÌÔ˜". ∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1989 ÂÍÂϤÁË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∞’ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡.¢.. Œ¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙÔ 1989 Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡.¢.. ™ÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1997, ÂÍÂϤÁË ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ 4Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∆Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 ÂÍÂϤÁË ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Â·ÓÂÍÂϤÁË ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002. ∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2002, ÂÍÂϤÁË ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜. ∆Ô 2001 ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ∂.§.∫. ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙ· ¢˘ÙÈο µ·ÏοÓÈ·. ∆Ô 2003, ÙÔ ∂§∫, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ fiÚÈÛ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Forum ÁÈ· ÙËÓ ¡∞ ∂˘ÚÒË. ™ÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2004, ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢., ·Ó·-

‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 45,36%. ŒÏ·‚ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÚΛÛÙËΠ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007, Ë ¡.¢., Ì ÔÛÔÛÙfi 41,83% ¤Ï·‚ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚΛÛÙËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™Ù· ıÂÙÈο Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: - Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004, - Ë Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ƒˆÛ›·, - Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¯¿ÚÙË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁˆÁÒÓ, - Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È Ë ÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ÛÙÔ ¡∞∆√, - Ë ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ªÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡.¢. ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È Ó˘ÌÊÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË ¡·Ù¿Û· ¶·˙·˚ÙË Î·È ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ.

∆∂ÀÃ√™ 04

33


technology r4

25/11/2009

07:20 Ì 

™ÂÏ›‰·2

TECHNOLOGY NEWS

∆Ô ÚÒÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Ù·Í›‰È Ì "ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi" η‡ÛÈÌÔ ∆Ô ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ì η‡ÛÈÌÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ∫·Ù¿Ú. "∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÏÔ˝· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ", ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Royal Dutch Shell, ª¿ÏÎÔÌ ªÚ›ÓÙÂÓÙ. "µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë Û ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ GTL Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η", ÙfiÓÈÛÂ. ∏ Shell ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ·Ú‹Á·Á ¤Ó· "¯·ÚÌ¿ÓÈ" η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ 50% ·fi Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÎËÚÔ˙›ÓË (Gas to Liquids - GTL) Î·È Î·Ù¿ 50% ·fi Û˘Ì‚·ÙÈÎfi η‡ÛÈÌÔ ÎËÚÔ˙›Ó˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Airbus A340-800 Ù˘ Qatar Airways. "¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û η‡ÛÈÌ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ fiˆ˜ ÙÔ ÚÈÔÓ›‰È Î·È ¿ÏϘ ‚ÈÔÌ¿˙˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÂÚÔÏÔ˝·", ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ƒ¿ÈÓÂÚ Ÿ¯ÏÂÚ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ Airbus. "™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ Airbus, ÙÔ 30% ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· Ù˙ÂÙ ¤ˆ˜ ÙÔ 2030 ı· Â›Ó·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜", Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠlaptop Ì ‰‡Ô ÔıfiÓ˜ ∏ π·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Kohjinsha ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó· laptop Ì 2 ÔıfiÓ˜ LCD 10 ÈÓÙÛÒÓ. ∆Ô laptop Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔıfiÓ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 500 ¢ÚÒ. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ 1.6GHz Athlon Neo MV-40 ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Ù˘ AMD ÂÓÒ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 4GB ÌÓ‹ÌË RAM, 802.11n ·Û‡ÚÌ·ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË, Bluetooth 2.0 Î·È TV tuner. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔıfiÓË ÙˆÓ 10.1 ÈÓÙÛÒÓ ı· "ÎÚ‡‚ÂÙ·È" ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÒ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ Kohjinsha laptop ı· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Kohjinsha laptop

"°˘ÌÓÔ›" ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ

µÚ¤ıËÎÂ Ë ·¯¯›ÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ; "πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‚Ú‹Î·Ó Ì›· ıÂÚ·›· Ô˘ ÎÙ˘¿ Ù· ηÚÎÈÓÈο ·ÙÙ·Ú· Î·È ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ Ù· ˘ÁÈ‹. "µÚ‹Î·Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘", ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∆ÂÏ ∞‚›‚ Malka Cohen-Armon. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙԯ‡ÛÔ˘Ì ٷ ηÚÎÈÓÈο ·ÙÙ·Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ì ٷ ˘ÁÈ‹, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ʿÚ̷η Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∆· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· Â›Ó·È fï˜ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο."

34

OÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÏÂfiÓ "ÍÂÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·È". ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, Ê˘ÛÈο, ÁÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì›· ÌÈÎÚ‹ ı˘Û›· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÙËÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∫·È ÙÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô "ÍÂÁ‡Ìӈ̷", Ô˘ ·ÚΛ ÌfiÏȘ ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û˘Û΢‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٿ fiÛÔ ÂÈ‚¿Ù˘ ʤÚÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌfi ‹ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‡Ï˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘Û΢¤˜ Û¿ÚˆÛ˘ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÎÙ›Ó˜ Ã, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó -Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӈÓ- Ô ÛˆÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. √È Ó¤Â˜ Û˘Û΢¤˜ "·ÔηχÙÔ˘Ó", ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ οÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘, οÔȘ ÈÔ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ fiˆ˜ Ù· ÂÌÊ˘Ù‡̷ٷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜. ∂›Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ "ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ" ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÙË. √È ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È "ÔÚÓfi" Î·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ‰È¤ÏıÂÈ Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi 2, ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ë ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Û˘Û΢‹, ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ·ÏÙ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÙȘ ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ "Û˘Ì‚·ÙÈÎfi" ۈ̷ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. H ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ™¿Ú· ª¿ÚÂÙ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.


technology r4

25/11/2009

07:20 Ì 

™ÂÏ›‰·3

∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜

∞fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ¿ÚÙ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ï¿ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó...ÔÏÏÔ›. ™ÙË Ï›ÛÙ· ·˘ÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ Î·È ÙÔ "΢ӋÁÈ" ÙˆÓ online ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi "fiÏÔ" Û ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Groupon, Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ı· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙·Ì ۷Ó... ÁÎÚÔ˘fiÓÈ (ηٿ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ). √ ÂÓ ÏfiÁˆ fiÚÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ group (ÔÌ¿‰·) Î·È coupon (ÎÔ˘fiÓÈ). ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ fiÓÔÌ· Ì›·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2008, ·fi οÙÈ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó "The Point" (∆Ô ™ËÌ›Ô): Ë ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ¤‰ÈÓ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È fiÙ·Ó Â‰›ˆÎ·Ó ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÎÔÔ‡, Ì ÌfiÓË ÚÔ¸fiıÂÛË ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfïÓ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 1.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘ÚÓ¤, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 300 ·ÙfïÓ, Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·Ó¿ÁηÛ ̛· ÂÙ·ÈÚ›· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Û ˙Ò·. √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ "The Point", ÕÓÙÚÈÔ˘ ª¤ÈÛÔÓ, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ ÂÍ‹˜: οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ηٷӷψÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÈÔ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. √È ¯Ú‹ÛÙ˜ ·˘ÙÔ› ‹Á·ÈÓ·Ó Û .¯. ÂÚÈÔ‰Èο Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË Ì·˙È΋ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. √ ª¤ÈÛÔÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·˘Ùfi Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÛÙ¤ÊÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∆Ô Groupon ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ÛÂÏ›‰· Groupon Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ (̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 17 fiÏÂȘ Ì Groupon sites Î·È Ô ª¤ÈÛÔÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘Ùfi ÛÙÔ 30 ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009) Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó Ì›· ¢ηÈÚ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ ÛÙÔ site. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜, ÙÔ site ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ó· ÚÔÛηϤÛÂÈ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂¿Ó ¿ÏÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı›, ÙfiÙÂ Ë ·ÁÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο- ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÈÙ‹ıËΠÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÎÚÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Groupon ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÂÎÙÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤ÊÙ·Ó·Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ 50%. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÂˆÊÂÏËı› Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ 500.000 "ÁÎÚÔ˘fiÓÈ·", ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Û˘ÓÔÏÈο 23 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.

¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr, www.emea.gr, www.reuters.com

∆· Groupons Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜

∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ Gate Tower ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Osaka Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· 16fiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÁÚ·Ê›·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, Â›Ó·È Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ̤۷ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 5Ô Î·È 7Ô fiÚÔÊÔ. ∏ ψÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Hanshin Expressway, ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÚfiÌˆÓ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 239.3 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Osaka ÙÔ Kobe Î·È ÙÔ Kyoto. ∆Ô Gate Tower Â›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi Ì ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ "΢„¤ÏË", fiÓÔÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. ∆È Â›Ó·È fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∏ ȉÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·Ó‹Î ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ͇ÏÔ˘ Î·È ¯·ÏÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Meiji (1868-1912) ·ÏÏ¿ Ë ‚·ıÌÈ·›· ÌÂٷΛÓËÛË Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÎʇÏÈÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∆Ô 1983 ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÂÂȉ‹ ›¯Â ‹‰Ë ۯ‰ȷÛı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Ù· ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Hanshin Expressway ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó 5 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ∆Ô 1989, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ¤ÁÈÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ ψÊfiÚÔ˘˜, ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÓfïÓ, ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·Ó¿Ï·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÚ·› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Multi-Level Road System ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓÔÔÈË̤ÓË Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌˆÓ Î·È ÎÙÈÚ›ˆÓ.

∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ Conn-x TV ™Â ‰¤Î· ·ÎfiÌË fiÏÂȘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Conn-x TV, Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ √∆∂, Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û 53 fiÏÂȘ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜, Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ù˘ §·Ì›·˜, Ù˘ §Â˘Î¿‰·˜, ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘, Ù˘ ¡¿Ô˘Û·˜, Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Conn-x TV

∆∂ÀÃ√™ 04

35


iatrika r4

25/11/2009

08:42 Ì 

™ÂÏ›‰·2

π∞∆ƒπ∫∞ £∂ª∞∆∞

∆Ô ÂȉÈÎfi ÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÁfiÓÔ (PSA) Î·È Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ™. ∫·¯Ú›Ï·, ∞ ¶··ÙÛÒÚË *

ÚÔÛÙ¿Ù˘ ·‰¤Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ÙˆıÂÓ Ù˘ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô˘ ·ÛÙ˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ Ô˘Ú‹ıÚ·. √È ÚÔÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¤ÚÌ·ÙÔ˜, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú‹ıÚ·. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ı‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ë Î·ÏÔ‹ı˘ ˘ÂÚÏ·Û›· Î·È Ô Î·ÚΛÓÔ˜. ∏ 14Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯Ù› ˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∏̤ڷ ¶·ı‹ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· (www.haunet.gr) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. √ ηÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ Û˘¯Ó‹ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ·fi ηÚΛÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·. √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ÚÔÛÙ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ŸÙ·Ó Ë ÓfiÛÔ˜ Â›Ó·È ÂÓÙÔÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÈηÓfi ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÚÈ˙È΋ ÚÔÛÙ·ÙÂÎÙÔÌ‹ ‹ Ë ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·. ∂› ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÔÚÌÔÓÔıÂÚ·›· Î·È Ë ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›·. ∆Ô ÂȉÈÎfi ÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÁfiÓÔ (PS∞: prostatic specific antigen) Â›Ó·È Ì›· ÚˆÙ½ÓË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚËı› Ì ÂͤٷÛË ·›Ì·ÙÔ˜. ∆Ô PSA ¤¯ÂÈ Ôχ ˘„ËÏ‹ ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ·ÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ȉ›ˆ˜ Û ÙÈ̤˜ PSA οو ·fi 10 ng/ml (ÁÎÚ›˙· ˙ÒÓË). ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ PSA ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ PSA, ηıÒ˜ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ∂›Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ PSA, ÙÔ ÂχıÂÚÔ Î·È ÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ PSA. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ PSA ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Î·È Â› ηÏÔ‹ıÔ˘˜ ˘ÂÚÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ÚÔÛÙ·Ù›Ùȉ·˜, ÙÔÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ (.¯. Ì¿Ï·ÍË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ¯Ú‹ÛË ÂÓ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ıÂÙ‹Ú· ÛÙËÓ Ô˘Ú‹ıÚ·). 梉Ҙ ıÂÙÈο ·˘ÍË̤ÓË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ PSA ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¿ÛÎÔ· Û ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚ÈÔ„›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ∂› ‡ÔÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË (.¯. „ËÏ¿ÊËÛË ÛÎÏËÚ›·˜) ‹/Î·È ‡ÔÙˆÓ

36

ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ PSA (.¯. ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ, ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·‡ÍËÛ˘) Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ‰ÈÔÚıÈ΋ ‚ÈÔ„›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. Àfi ÙÔÈ΋ Ó¿ÚΈÛË Î·È Ì ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·ÊÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÂȉÈ΋ ‚ÂÏfiÓ· ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ ÙÂÌ¿¯È· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, Ù· ÔÔ›· Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÏÔÁÈο ·fi ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙfiÌÔ. ÃÔÚËÁÂ›Ù·È ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ηıÒ˜ Ë ‚ÈÔ„›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰È· ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ïԛ̈͢. ∏ ÈÛÙÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Â› ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Û˘ÓÂÒ˜ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ‚ÈÔ„›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·ÚΛÓÔ˘ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛÙ¿ÙË. ŒÙÛÈ, Â› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ PSA ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‚ÈÔ„›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, fiˆ˜ Î·È Â› ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÚÔηÚÎÈÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ (.¯. ˘„ËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÂÓ‰ÔÂÈıËÏȷ΋ ÓÂÔÏ·Û›· ÚÔÛÙ¿ÙË). ªÂ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ PSA ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ë ÚÒÈÌË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ‰˘ÓËÙÈο ıÂÚ·‡ÛÈÌÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ŒÙÛÈ, Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ PSA ·ÔÙÂÏ› ÂͤٷÛË ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Û ¿ÓÙÚ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 45-50 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (screening) ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. √ ÚÔÛ˘ÌˆÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Û ·Û˘Ìو̷ÙÈο ¿ÙÔÌ· Ì ÛÎÔfi ÙË ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÈ·˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ÔÚ›· Ì ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ıÂÚ·›·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ. ªÂϤÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ (.¯. ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜, „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜) Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ (.¯. ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜, Ù·ÍÈÎÔ‡˜, Ê˘ÏÂÙÈÎÔ‡˜) ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï˘ı› Î·È Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› Ì ‚¿ÛË ÔÚÈṲ̂Ó˜ ıˆڛ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ˘Á›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, Ë ıˆڛ· Ù˘ ۯ‰ȷṲ̂Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÏËÙÈ΋˜ ˘Á›·˜. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ PSA ·ÔÙÂÏ› Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ‰Â›ÎÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰È·‰Ô¯È΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ PSA ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ˘ÔÙÚÔ‹ ‹ ÌÂÙ¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÈ˙È΋ ıÂÚ·›· ÂÓÙÔÈṲ̂Ó˘ ÓfiÛÔ˘, ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÓÙÔ¯‹˜ Â› ÔÚÌÔÓÔıÂÚ·›·˜ ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ PSA.

* √ Î. ∫·¯Ú›Ï·˜ Â›Ó·È ∂ȉ. √˘ÚÔÏÔÁ›·˜ & Ô Î. ¶··ÙÛÒÚ˘ Â›Ó·È ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √˘ÚÔÏfiÁÔ˜


iatrika r4

25/11/2009

08:42 Ì 

™ÂÏ›‰·3

∫∂¡∆ƒ√ À°∂π∞™ µÀƒø¡∞ ∆Ô ÚÒÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÙÔ˘ ∞ÓÙ. µ·ÚÂÏfiÔ˘ÏÔ˘

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜. ∂‰Ò Î·È 5 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ 3 ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ŒÓ· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. ŒÓ· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÛÙÔÓ ¤¯ÔÓÙ· ·Ó¿ÁÎË, Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ‘ŒÓ· ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎfi˜ / √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ π·ÙÚfi˜ Î·È ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ª·ÚÈfiÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ¿ÔÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ·Ï·È¿ È·ÙÚ›· ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓ· Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Ì›· ΢„¤ÏË ÁÓÒÛ˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ÙË Ó‡ÎÙ·. Œ¯ÂÈ ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù·: ·) ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‚) ÃÚfiÓÈˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Á) ™˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˜ ‰) ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi  ) √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì °ÂÓÈÎÔ‡˜ °È·ÙÚÔ‡˜. ™ÙÔ ·È‰È·ÙÚÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi, Ê˘ÛÈο Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓ· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰ÂοÌËÓË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ / √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ π·ÙÚÔ‡˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÓÔÛËχÙÚȘ, ÂÈÛΤÙÚȘ ˘Á›·˜ Î·È Ì·›Â˜. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ ·›ÚÓÂÈ ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ οı Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌfiÓÔ ·Ó È‰Ú˘ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜, ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ˘Á›·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Û ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ Â›‰Ô. µ¤‚·È· ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˘Á›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË °ÂÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· °ÂÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘, Ô˘ ÓÔÛ›.

¢π∞º√ƒ∂™ ™Àª¶∆øª∞∆ø¡ ∞¡∞ª∂™∞ ™∆∏¡ ∫√π¡∏ °ƒπ¶∏ ∫∞π ∆∏¡ °ƒπ¶∏ A H1N1 ™Àª¶∆øª∞∆∞

∫√π¡∏ °ƒπ¶∏

°ƒπ¶∏ A H1N1

¶˘ÚÂÙfi˜

∫¿Ùˆ ·fi 39o

∞ÈÊÓ›‰È· ·Ú¯‹ ·fi 39o

◊ÈÔ˜

ŒÓÙÔÓÔ˜

∫Ú˘¿‰Â˜

ªÂÚÈΤ˜

™˘¯Ó¤˜

∫Ô‡Ú·ÛË

◊È·

ŒÓÙÔÓË

ŒÓÙÔÓÔ˜

◊ÈÔ˜

µ‹¯·˜

◊ÈÔ˜

•ÂÚfi˜ Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˜

∫·Ù·ÚÚÔ‹

ŒÓÙÔÓË

◊È·

ª˘˚ÎÔ› fiÓÔÈ

◊ÈÔÈ

ŒÓÙÔÓÔÈ

∫¿„ÈÌÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·

◊ÈÔ

ŒÓÙÔÓÔ

¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜

¶ÔÓfiÏ·ÈÌÔ˜

™·ÚÓ·˙›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜

∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 83 ¡¤· ™Ì‡ÚÓË

∆ËÏ.: 210 9370031 ∫ÈÓ.: 6974-595750

∞¡¢ƒ∂∞™ °. ∆ƒ∞Ãπ§∏™ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜

¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ¡¤· ™Ì‡ÚÓË 17122

∆ËÏ.: 210 9320424 ∫ÈÓ.: 6977-459421

™π°∞§√À ª∞ƒπ∞ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ øÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜

π·ÙÚ›Ô: ™ÔÊÔ‡ÏË 40 ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ∆ËÏ./Fax: 210 9310509 ∫ÈÓ.: 6944 940800

∆∂ÀÃ√™ 04

37


diatrofi r4

25/11/2009

07:22 Ì 

™ÂÏ›‰·2

¢π∞∆ƒ√º∏

“H ∞ÏÊ¿‚ËÙÔ˜ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜! “ “ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÚÒÌÂ. ŸÌˆ˜ Ë ıˆڛ· ¿ÂÈ Î·È Ï›ÁÔ ·Ú·¤Ú·. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Èı·ÓÒ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„Ô˘Ì οÔȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·. ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯¿È· Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ‹ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ˆ˜ οÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿. √ ηχÙÂÚÔ˜ Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ÙËÓ ˘Á›· Û·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÙ ӷ ÂӉȷʤÚÂÛÙÂ: ¡· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Î·È ˆ˜ ı· ÂˆÊÂÏËı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ‚Ú›Ù ÛÙÔ Ì·Ó¿‚ÈÎÔ Î·È ‰ÂÓ ı· Û·˜ ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· . ÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ù· ηÚfiÙ· οÓÔ˘Ó Î·Ïfi ÛÙËÓ fiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù· ·‚ÔοÓÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÔÈ Ì·Ó¿Ó˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÚ·˛ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‚‹¯·; °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ· ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·¸Ó›· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÈ Û·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔ ¤ÏÎÔ˜; ∞ӷηχ„Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÁÎÚ¤ÈÊÚÔ˘Ù Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÎÔ˘ÓÔ˘›‰È. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÊÈÌ· οÓÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ïfi Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â¿Ó ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‚ÚÒÌË Î·È Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ú¯›ÛÙ ӷ ÙÚÒÙ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚfiÔ, ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ˙ˆ‹.

Ÿ

∞‚ÔοÓÙÔ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·‚‹ÙË, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜, ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË Î·È ‚ÔËı¿Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ··Ï‹.

µÂÚ›ÎÔη: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ‚ÔËı¿Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ Alzheimer Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜

∫·ÚÔ‡˙È: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË

µÚÒÌË: ∂Ï·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· Î·È Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·

∫·Ú‡‰È·: ∂Ï·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË, ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηډȷΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ

°È·Ô‡ÚÙÈ: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔ ¤ÏÎÔ˜, ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤„Ë °ÎÚ¤ÈÊÚÔ˘Ù: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ °Ï˘ÎÔ·Ù¿Ù˜: µÔËı¿Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿

∫·ÚfiÙ·: µÔËı¿Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ ∫¿ÛÙ·Ó·: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË ∫ÂÚ¿ÛÈ·: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÙËÓ ·¸Ó›·, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ Alzheimer Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜

∞ÁÎÈÓ¿Ú˜: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì· Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ·ÚÚÒÛÙȘ ÛÙÔ Û˘ÎÒÙÈ

¢·Ì¿ÛÎËÓ·: Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹Ì·, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηډȷΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ

∫Ô˘ÓÔ˘›‰È: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜, ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÏ·ÓȤ˜ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηډȷΤ˜

∞Ó·Ó¿˜: ¢˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‡ˆÌ·, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤„Ë, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎÚ·ÙÔÂÏÈÒÓ Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È¿ÚÚÔÈ·

∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË Î·È Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·

∫ÚÂÌ̇‰È: ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ú‰È·Î‹˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏË-

38


diatrofi r4

25/11/2009

07:22 Ì 

™ÂÏ›‰·3

ª·Ó¿Ó˜: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ËÚÂÌÔ‡Ó ÙÔ ‚‹¯·, ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿, ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÙË ‰È¿ÚÚÔÈ· ªÚfiÎÔÏÔ: ¢˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË ¡ÂÚfi: µÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙÚÒÓ ÛÙ· ÓÂÊÚ¿ Î·È Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·

ÛÙÂÚfiÏ˘ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜

™ÎfiÚ‰Ô: ∂Ï·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜

§¿¯·ÓÔ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÚÚÔ˝‰ˆÓ

™Ù·Ê‡ÏÈ·: µÔËı¿Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÙÚ· ÛÙ· ÓÂÊÚ¿, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿

§ÈÓ¿ÚÈ: µÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤„Ë, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ª¿ÓÁÎÔ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË, Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ı˘ÚÂÔÂȉ‹, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ Alzheimer

¡ÙÔÌ¿Ù˜: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿

ª·ÓÈÙ¿ÚÈ·: ∂ϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿

¶·ÓÙ˙¿ÚÈ·: ∂ϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜

ª¤ÏÈ: ∂Ô˘ÏÒÓÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤„Ë, ÚÔÛٷهÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¤ÏÎÔ˜, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜

¶ÂfiÓÈ: µÔËı¿ÂÈ ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

ªÔ‡Ú· (blueberries): ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì·, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·

ƒÔ‰¿ÎÈÓ·: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÚÚÔ˝‰ˆÓ ƒ‡˙È: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙÚÒÓ ÛÙ· ÓÂÊÚ¿ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó·ÎÔ‹˜

§ÂÌfiÓÈ· Î·È Ï¿ÈÌ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, οÓÔ˘Ó ÈÔ ··Ï‹ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÙÔ ÛÎÔÚ‚Ô‡ÙÔ

ª‹Ï·: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ.

¶Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤„Ë

¶ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë, Ì·Ï·ÎÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÂıÈṲ̂ÓÔ Ï·ÈÌfi, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‚ÔËı¿Ó ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¶ÔÚÙÔοÏÈ·: ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹

™‡Î·: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË º·ÛfiÏÈ·: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÚÚÔ˝‰ˆÓ, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ºÚ¿Ô˘Ï˜: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ËÚÂÌÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛÙÚ˜ ºÈÛÙ›ÎÈ·: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηډȷΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ æ¿ÚÈ: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·”

∆∂ÀÃ√™ 04

39


6 reasons

25/11/2009

07:23 Ì 

™ÂÏ›‰·2

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

ŒÍÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ Ôχ ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÈÏÔ˘¤Ù· ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Î·Ï¿ οı ‚Ú¿‰˘, ‰ÈfiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ Ì¿˜ ·¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÎÈÏfi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ - Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó È· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÏ·ÙÙˆı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ‡ÓÔ˜ Î·È ‚¿ÚÔ˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙȘ ÔÚÌfiÓ˜.

ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· "∆¿È̘" ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙÔ ÎÏÂȉ› Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·' fiÛÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. §.¯. ÙÔ 1960 Ì›· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÓÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Â›¯Â ·Ôηχ„ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ÔÎÙÒ ¤ˆ˜ ÂÓÓ¤· ÒÚ˜ οı ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ 2000 Û ∏¶∞ Î·È µÚÂÙ·Ó›· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙȘ 7 ÒÚ˜ οı ‚Ú¿‰˘. ∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛıËΠۯ‰fiÓ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿, ‡ÓÔ˜ Î·È ·¯˘Û·ÚΛ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË. \øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó ¿Û¯ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ·›ÛıËÌ· ›ӷ˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ‹˜, ÎÔÈÌ¿Ù·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∫·È ·˘Ùfi, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ô˘ Ô͇ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›ӷ Î·È Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‡ÓÔ. ªÂϤÙ˜, ÂÍ ¿ÏÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó, ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ, ÙÔÓ ÈÔ ˘„ËÏfi ‰Â›ÎÙË Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ªÚ›ÛÙÔÏ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ ·¯˘Û·ÚΛ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ÏÈÁÔÛÙfi˜ ‡ÓÔ˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 3 ÂÙÒÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔχˆÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √ ‰Ú ™·¯Ú¿ÓÙ ∆·¯¤ÚÈ, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ªÚ›ÛÙÔÏ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙË µÚÂÙ·ÓÓ›· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ‡ÓÔ˘ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. ¶ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Û ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜.

Ÿ

40

¶ÔχÏÔÎË Û˘Û¯¤ÙÈÛË "∏ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ‡ÓÔ˘ Î·È ‚¿ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï‹ fiÛÔ ÂÓ ÚÒÙÔȘ Ê·›ÓÂÙ·È", ϤÂÈ. "√ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ‡ÓÔ Î·È ÙËÓ ·ÁÚ˘Ó›· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜. ŸÙ·Ó ›̷ÛÙ ͇ÓÈÔÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Â›Ó·È Ì¤Ú·, Û˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ê¿ÌÂ. ŸÙ·Ó ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ, Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ͤÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ó‡¯Ù·, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ê·ÁËÙfi." ŸÔÈÔ˜ ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ, Û˘ÓÂÒ˜, "›ıÂÈ" ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂΛӘ ÙȘ ÒÚ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ·Ó ¯ÔÚ‡ÂÈ ‹ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜ Â›Ó·È ·ÚfiÓ. ∫·È fiÙ·Ó Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ‡ÓÔ˘, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È". ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚÌfiÓ˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë ÔÚÌfiÓË ÙÔ˘ ÛÙÚ˜, Ë ÎÔÚÙÈ˙fiÏË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ì ٷ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ìԇ̠ÁÈ· ‡ÓÔ. ¶ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÂÍ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Â›‰· Ù˘ ÎÔÚÙÈ˙fiÏ˘ Î·È Ù· ·˘ÍË̤ӷ Â›‰· ÎÔÚÙÈ˙fiÏ˘ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ·. ƒfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÚÔÊ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÁÎÚÂÏ›ÓË Î·È Ë ÏÂÙ›ÓË. ªÂϤÙË ÙÔ˘ ‰ÚÔ˜ ∆·¯¤ÚÈ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ 2-3 ÒÚ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ‡ÓÔ˜ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› ηٿ 15% Ë ÁÎÚÂÏ›ÓË Î·È Ó· ÌÂȈı› ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi Ë ÏÂÙ›ÓË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÏÂÙ›ÓË ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ "ÈÛÙ‡ÂÈ" Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ‹˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜. ÕÏϘ ÌÂϤÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·Ó›˜ ÌfiÏȘ


6 reasons

25/11/2009

07:23 Ì 

™ÂÏ›‰·3

4 ÒÚ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ù· Â›‰· Ù˘ ÏÂÙ›Ó˘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 19% ¤ˆ˜ 26%, ÔfiÙ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ.

∆È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ∆È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ú·ÎÙÈο fiÏ' ·˘Ù¿; ŸÙÈ fiÔÈÔ˜ οÓÂÈ ‰›·ÈÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ·ÚÎÂÙ¿, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÏÂÙ›ÓË Î·È ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ·. ∏ ›‰È· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, fï˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·¯‡ÓÔ˘Ó. ¶fiÛ˜ ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È; "√ÎÙÒ ¤ˆ˜ ÂÓÓ¤· Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ", ··ÓÙ¿ Ô ‰Ú ∆·¯¤ÚÈ. "∫·È ·Ó ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, ·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ÙÔ fiÛÔ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ηٿ¯ÚËÛ˘ Ô˘ÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜".

∆· ÔʤÏË ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ 1. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·¯˘Û·ÚΛ·. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÂϤÙ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È 8 ÒÚ˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ οı ‚Ú¿‰˘ Â›Ó·È ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔÈ ·' fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È 5 ÒÚ˜ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Case Western Reserve, ÛÙÔ √¯¿ÈÔ, ÌÂٷ͇ 70.000 ÂıÂÏÔÓÙÚÈÒÓ Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ fiÛ˜ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 5 ÒÚ˜ οı ‚Ú¿‰˘, ›¯·Ó 33% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·¯‡Û·ÚΘ ̤۷ Û 15 ¯ÚfiÓÈ·. 2. √ ‡ÓÔ˜ "ÁÂÓÓ¿" ηϤ˜ ȉ¤Â˜. √ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÌÂϤÙË. 3. √ ‡ÓÔ˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ

¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÂÂȉ‹ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÈÔ Ôχ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿. 4. ∆ËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÂÈχÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ §‡ÌÂÎ, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÚÈÓ Ï‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·˙Ï, Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ôχ ηχÙÂÚ· ·' fiÙÈ fiÛÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó Í‡ÓÈÔÈ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ù· χÛÔ˘Ó. 5. √ ‡ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™Ù¿ÓÊÔÚÓÙ, ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ‡ÓÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÌÔÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·ÚΛÓÔ˘. 6. √ ‡ÓÔ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÈ, ÙÔ˘˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·Ó Ôχ ηϿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› ÂÊ' fiÛÔÓ ‚‚·›ˆ˜ ›¯·Ó ÎÔÈÌËı›."

∆Ô ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ: http://georgelaios.blogspot.com

“TÚÂÏfi-∫·Ì¤ÚÔ˜”

∆∂ÀÃ√™ 04

41


istioploia

25/11/2009

07:24 Ì 

™ÂÏ›‰·2

π™∆π√¶§√´∞

§·ÁÔ˘ÛÒÓ 2009

∆Ô ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡√∂ ·ÔÙÂÏ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ §·ÁÔ˘ÛÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂʤÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, Ô ·ÁÒÓÔ˜ ÙˆÓ §·ÁÔ˘ÛÒÓ ÚÔÛ¤Ï΢Û 45 ÛοÊË Û 5 ηÙËÁÔڛ˜ (ORCI A, ORCI N, IRC I, IRC II, ORC CLUB) Ù· ÔÔ›· ‹Ú·Ó ÂÎΛÓËÛË ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÛÙ·ıÔ‡˜ Î·È ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘. ¶ÚÒÙÔ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÔ BRAVE (IRC I) ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ALPHA PRIVATE BANK (IRC II) Î·È ÙÔ ALPHA BANK (ORCI A). ORCI A 1 ALSOUMA-ALLIANZ TH. GEORGIADIS 2 ZANTINO-WIND P. STROUZAS 3 NEMESIS Z. DIMITRIOU ORCI N 1 OLKIS V. BOGAKOS 2 CHRISTINA II - INDESIT S. KANARIS 3 NIRITIS G. KALIVIOTIS

√ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ∆ÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜, ∞ÈÌ›ÏÈÔ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ô Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ «∞£∏¡∞ 9.84», Ô˘ Â›Ó·È Î·È Â›ÛËÌÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ıÏËÙ‹. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ «∞£∏¡∞ 9.84», £·Ó¿ÛË ∫·Ê¤˙·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó ÙÔÓ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜, Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ¿ÏψÛÙ ·ÔʤÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô fair play ·fi ÙË ¢√∂.

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∆ÛÈÌԢΤÏ˘ Î·È ∫·ÚÒÓ˘ ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∫·ÙÔ›ÎˆÓ µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 420. ¶‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 31 ÏËÚÒÌ·Ù· ·fi 18 Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó 7 ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∆ÛÈÌԢΤÏ˘ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·ÚÒÓË ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∆˙ÈÙ˙ÈÊÈÒÓ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÂÓÒ Ë ¡ÂʤÏË ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˘ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˘ (π√¶√ƒ-¡√∂) η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٿٷ͢ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

ORC CLUB 1 KONTESSA K. TETRIGAS 2 MARA G. DIMAKARAKOS 3 HIMAIRA S. TOROSIS IRC I 1 ELLINIX TRAPEZA PEIRAIOS CH. PANAGIOTOU 2 GANT G. KRIMITSAS 3 NIKI CHRISTINA A. THEODORIDIS IRC II 1 KYANH N. KRALLIS 2 ALPHA PRIVATE BANK P. KOURKOULOS 3 ALBATROS II A. MIRMIRIDIS

ISAF Rolex World Sailor 2009 ∏ ISAF Î·È Ë Rolex ˆ˜ ¯ÔÚËÁfi˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÓÈÎËÙ¤˜, ¿ÓÙÚ· Î·È Á˘Ó·›Î·, ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ISAF Rolex World Sailor of the Year Awards 2009, ÁÈ· ÙÔÓ πÛÙÈÔÏfiÔ Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘ 2009. ∂›Ó·È Ô ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Torben Grael Î·È Ë ·ÌÂÚÈηӛ‰· Anna Tunnicliffe. °È· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ „‹ÊÈÛ·Ó 130 ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ πÛÙÈÔÏÔ˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1994 Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌËı› Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚΋˜ ÛÎËÓ‹˜.

42

1. ∞. ∆ÛÈÌԢΤÏ˘ - °. ∫·ÚÒÓ˘ (¡√∆∫), 2. ∞. ª·Î·ÙÛÈ¿˜ - ∆ÚÈ·ÓÙ. ª·Î·ÙÛÈ¿˜ (¡√∆∫), 3. §Ô˘Î. √˘ÏΤÚÔÁÏÔ˘ - °ÚËÁ. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ( √™º¶), 4. ÃÚ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ - ∫. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (π√£), 5. ¡ÂÊ. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˘ - ∞ÈηÙ. ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˘ (π√¶√ƒ-¡√∂), 6. ∞ÈηÙ. ∫·˚Ù·Ù˙›‰Ô˘ - ∂ÈÚ. ¢‹ÌÔ˘ (¡√¶º-π√¶), 7. °. ∫·Ú˘ÛÙÈÓ·›Ô˜ - ¡. ∫·Ï·Ê¿Ù˘ (¡√∫µ), 8. ¢ËÌ. ¶·Á›‰· - ¶ˆÏ •ËÚ·‰¿ÎË (π√¶), 9. ∫. ∫·˙·ÓÙ˙‹˜ - ™. ÷ÌÂ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (¡√£), 10. ∞ÓÙ. ∆Û¿Ù·˜ - ∑. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ (√™º¶ -¡√∆∫).


istioploia

25/11/2009

07:24 Ì 

™ÂÏ›‰·3

∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi J24 ∆Ô ÛοÊÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∆·Á·ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ϋڈ̷ ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÎÔÚË, ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞˚‰ÈÓ›‰Ë, ¡›ÎÔ ª·‡ÚÔ, ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·Á›·ÓÓË, °È¿ÓÓË º¿Î· Î·È ª·Ú›Ó· ∆ÛÈÏÈÁΛÚË, η٤Ϸ‚ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi J24 Ô˘ ¤ÁÈÓ ™Ô‡‰· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ªÈ· Ó›ÎË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∆Ô ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÛοÊÔ˜ Gunni Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ Matthias Garzmann, Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ, ÙÔ ∞ÁÁÏÈÎfi ÛοÊÔ˜ Inmarsat Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ Ian Southworth. ™˘ÓÔÏÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 28 ÏËÚÒÌ·Ù· ·fi 6 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ "6Ô ∫‡ÂÏÏÔ £ƒÀ§√™"

ªÂ ¤ÍÈ ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜ ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ "6Ô ∫‡ÂÏÏÔ £ƒÀ§√™" Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔÓ √§Àª¶π∞∫√. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÊÔ‡ ¤ÙÚÂÍ·Ó 144 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ì ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÌÂٷ͇ 4 Î·È 5 ÌÔÊfiÚ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °ÂÓÈ΋ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ 1Ë ∂ÚÁ›Ó· ∫·Ú‚›· √§Àª¶π∞∫√™ 2Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆·‚Ô˘Ï¿ÚË π√¶ 3Ë ∂‚Âϛӷ ¢ÚÔ‡Áη π√¶

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂π√ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÈÔÏÔ˚΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ∞fi ÙÔ 2010 Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ŸÙÈÌÈÛÙ Î·È §¤È˙ÂÚ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·ıÏËÙ‹ Î·È fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‹ÚÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂π√ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 86 ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂π√ ›¯Â ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ. °È ·˘Ùfi Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·Ï¿ οÔȘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È¿Ù·Í˘ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂π√ ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 7.618.600 _, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

∫ÔÚ·Û›‰Â˜ (1998 Î ÌÂÙ¿) 1Ë ¡·Ù¿Û· °Î·Ú‹ ¡.√. ∞›ÁÈÓ·˜ 2Ë ŒÏÂÓ· ¶¤ÙÛ· ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ 3Ë µ¤Ú· ∫·Ï·ÓÙ˙Ë ¡.√. ∞›ÁÈÓ·˜ ∫·ÙËÁÔÚ›· 2000 Î·È ÌÂÙ¿ 1Ë ∞Ï›ÎË Î·Ï·ÓÙ˙‹ ¡.√. ∞›ÁÈÓ· 2Ë °ÂˆÚÁ›· °∫ÏÈ¿ÙË π.√.¶ÔÚÙÔ ƒ¿ÊÙË 3Ë ∂˘·ÁÁÂϛӷ ∆Ú›ÌË ¡.√. ∞›ÁÈÓ·˜ °ÂÓÈ΋ ·ÁÔÚÈÒÓ 1Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÛٷηÚÈ¿˜ ¡.√.∆.∫. 2Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ¡.√.∫.µ. 3Ô˜ ÕÚ˘ •ÂÓ¤ÏÏ˘ ¡.√.∫.µ ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶·›‰ˆÓ (1998 Î·È ÌÂÙ¿) 1Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ¡.√.∫.µ. 2Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·‰‹Ì·˜ ¡.√.∆.∫. 3Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÚÈÏ¿Î˘ √§Àª¶π∞∫√™ ∫·ÙËÁÔÚ›· 2000 Î·È ÌÂÙ¿ 1Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÚfiÛÔ˜ ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ 2Ô˜ ¢Èη›Ô˜ ∫¤ÚÎÔ˘Ï·˜ ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ 3Ô˜ ¡È΋ٷ˜ Tokovoi √§Àª¶π∞∫√™ ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Û˘Ó¯¿ÚËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ √§Àª¶π∞∫√À ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÓ Î·ÙÂÙ¤ıË Ô‡Ù ÌÈ· ¤ÓÛÙ·ÛË. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â¿ıÏˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË.1Ë ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋

∆∂ÀÃ√™ 04

43


istioploia

25/11/2009

07:24 Ì 

™ÂÏ›‰·4

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ Á˘Ú›˙ÂÈ Û›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·ÚÁ¿, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ·. °π√™: «ª·Ì¿, ÌÔÚÒ Ó· Û ڈًۈ οÙÈ;» ª¶∞ª¶∞™: «¡·È ‚‚·›ˆ˜ , ÙÈ Â›Ó·È;» °π√™: «ª·Ì¿˜, fiÛ· ·›ÚÓÂȘ ÛÙË ÌÈ· ÒÚ·;» ª¶∞ª¶∞™: «∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °È·Ù› ÚˆÙ¿˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ·;» ÚÒÙËÛ ı˘ÌˆÌ¤Ó·. °π√™: «£¤Ïˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· ͤڈ. ¶·Ú·Î·ÏÒ ˜ ÌÔ˘, fiÛ· ·›ÚÓÂȘ ÛÙË ÌÈ· ÒÚ·;» ª¶∞ª¶∞™: «∂¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂȘ ·›ÚÓˆ $50 ÙËÓ ÒÚ·.» °π√™: «ø¯», ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ·È‰›, Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ οو. «ª·Ì¿ Û ·Ú·Î·ÏÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ‰·Ó›ÛÂȘ $25;» √ ·Ù¤Ú·˜ ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ˜, «Â¿Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÛ‡ ÚÒÙËÛ˜ ›ӷÈ, ÒÛÙ ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ›˜ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ¤Ó· ·ÓfiËÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹ οÔȘ ¿ÏϘ ·Ë‰›Â˜, ÙfiÙ ӷ ·˜ ηْ ¢ı›·Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÛÔ˘. ™Î¤„Ô˘ ÁÈ·Ù› Â›Û·È ÙfiÛÔ ÂÁˆÈÛÙ‹˜. ¢ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÎÏËÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ·È‰·ÚÈÒ‰ÂȘ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ˜.» ∆Ô ÌÈÎÚfi ·È‰› ‹Á ‹Û˘¯· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ fiÚÙ·. √ Ì·Ì¿˜ οıÈÛ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó¢ڛ·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶Ò˜ ÙfiÏÌËÛ ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·; ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, Ô Ì·Ì¿˜ ›¯Â ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Î·È Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È: ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì ٷ $25.00 Î·È ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ôχ Û˘¯Ó¿. ¶‹Á ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ·. «∫ÔÈÌ¿Û·È ÁÈ ÌÔ˘;» ƒÒÙËÛÂ. «¢ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ì·È » ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ·ÁfiÚÈ. «™ÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ,fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ·» ›Â Ô Ì·Ì¿˜ .«◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ë̤ڷ Î·È ¤‚Á·Ï· ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÌÔ˘ Û ۤӷ. ∂‰Ò Â›Ó·È Ù· $25 Ô˘ ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ .» ∆Ô ·È‰› ¤ÙÚÂÍ ηْ ¢ı›·Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. «™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ì·Ì¿!» ÊÒÓ·ÍÂ. ∫·ÙfiÈÓ, ¿ÂÈ ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ·fi οو οÔÈ· Ù۷ϷΈ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÌfiÏȘ ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ ‹‰Ë οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ó¢ÚÈ¿˙ÂÈ. ∆Ô ÌÈÎÚfi ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÛÈÁ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÙÔ˘. «°È·Ù› ı¤ÏÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂȘ ‹‰Ë ÌÂÚÈο;» Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ . «∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯· ·ÚÎÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤¯ˆ,» ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰› ·¿ÓÙËÛÂ. «ª·Ì¿, ¤¯ˆ $50 ÙÒÚ·. ªÔÚÒ Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÌÈ· ÒÚ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÔ˘; ™Â ·Ú·Î·ÏÒ ¤Ï· ÓˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ Û›ÙÈ . £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Ê¿Ì ̷˙›.» √ ·Ù¤Ú·˜ Û˘ÓÙÚ›ÊıËÎÂ. ∞ÁοÏÈ·Û ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÈΤÙ¢Û ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ˘ÂÓı‡ÌÈÛË Û fiÏÔ˘˜ Û·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÓ¿Ì ¯ÚfiÓÔ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ , ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜. £˘ÌËı›Ù ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÂΛÓË ÙËÓ ·Í›· $50 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û·˜ Ì οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ.

“∂¿Ó Âı¿ÓÔ˘Ì ·‡ÚÈÔ, Ë Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· Ó· Ì·˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜. ∞ÏÏ¿ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· & ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ›Ûˆ ı· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. “

44

¡∞ °π∞∆π ¢∂¡ ¢π¡√À¡ ™Àªµ√À§∂™ ∞¡∆ƒ∂™ ∞¶√ ™∆∏§∂™ ¶∂ƒπ√¢π∫ø¡ ∞Á·ËÙ¤ °ÈÒÚÁÔ, ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ! ∆Ș ÚÔ¿ÏϘ, ¤Ê˘Á· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. ¢ÂÓ Â›¯· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ¿Óˆ ·fi 500 ̤ÙÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ¤Û‚ËÛÂ. ∆Ô ¿Úηڷ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ‹Á· Ì ٷ fi‰È· ›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘. ŸÙ·Ó Ì‹Î· ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘! ∆ÔÓ ‚ڋη ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڿ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ì·˜. ∂ÁÒ Â›Ì·È 52, Ô Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ 54 Î·È Ë ÎfiÚË ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ì·˜ 22. ∂›Ì·ÛÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ. ŸÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ, ÌÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì·˙› Ù˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 6 Ì‹Ó˜. ∆Ô˘ ›· Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ¤Ê¢Á·. ∂›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 6 Ì‹Ó˜ Î·È ÓÈÒıÂÈ ¿¯ÚËÛÙÔ˜ Î·È ıÏÈÌ̤ÓÔ˜. ∆ÔÓ ·Á·Ò ¿Ú· Ôχ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÙÔ˘ ¤ıÂÛ· ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·fiÌ·ÎÚÔ˜. ¢Â ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Á¿ÌÔ˘ Î·È ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ªÔÚ›˜ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ? ∂ϤÓË

∞Á·ËÙ‹ ∂ϤÓË ŸÙ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Û‚‹ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. •ÂΛӷ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘. ∞Ó Â›Ó·È Î·ı·Úfi, ¤ÏÂÁÍ ÙËÓ ÔÏÏ·Ï‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Â›Û˘ Ù· ηÏ҉ȷ Ù˘ Á›ˆÛ˘. ∞Ó Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ù¿ ‰Â ÛÔ˘ χÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ Ë ·ÓÙÏ›· ‚ÂÓ˙›Ó˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏ‹ ·ÚÔ¯‹ ›ÂÛ˘ ÛÙ· ÌÂÎ „ÂηÛÌÔ‡. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û ‚Ô‹ıËÛ· °ÈÒÚÁÔ˜


istioploia

25/11/2009

07:24 Ì 

™ÂÏ›‰·5

∫∞¡√¡∂™ √¢∏°∏™∏™ ∂§§∏¡ø¡ ¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÂÍËÁ‹Ûˆ˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì›· Û·ÚηÛÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ۯÂÙÈÎfi email Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¢ڤˆ˜.

ñ ∆· ÊÏ·˜ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ÛÔ˘. √ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÙ¤.

Û‚‹ÓÂÈ Ù· ÊÒÙ·, Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂÛ¿˜, ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË Û·˜.

ñ ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Îڷٿ٠·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ·Ê‹Û·Ù ÌÔÚ› Ó· «¯ˆı›» οÔÈÔ ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ· ʤÚÓÔÓÙ·˜ Û·˜ Û ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË.

ñ √ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ¿ÓÙ· Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÂÚÁ·ÛÙ› ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi ‚ÈÙÚ›Ó· ̤¯ÚÈ Î·È ÁÎfiÌÂÓ· (ÂÓÙfi˜ fiψ˜) Î·È ·fi ·Ù‡¯ËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ·ÏÏ·Á‹ Ï¿ÛÙÈ¯Ô˘ (ÂÎÙfi˜ fiψ˜).

ñ ŸÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·Û¯›ÛÂÙ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÙfiÛÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘Ûı›Ù Ì ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ·. ñ ¶ÔÙ¤ Ì· ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ fi¯ËÌ· Û·˜ Û ÈӷΛ‰· "STOP". ∆· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηÚʈıÔ‡Ó» ¿Óˆ Û·˜. ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ¤Ó· Û·Ú·‚·Ï¿ÎÈ. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ. ñ ∆Ô ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ fiÛÔ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÌÔÚ›Ù ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ABS, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı· Û·˜ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ Ì ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Û·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÌË Î¿ÙÔ¯Ô˘˜ ABS Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÂÓÙÒÛÔ˘Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜. ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛÂÚÓ¿Ù ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÙ·Ó ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ·fi ‰ÂÍÈ¿. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÙ ηıÒ˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÚÔÛÂÚ¿Û·Ù ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. ñ ∆· fiÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚfiÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÎÙÂϤÛÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ñ µÚ›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ψڛ‰· Ì ÙÚÂÏfi ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ÎÈÓËı›Ù ԇÙ ÂηÙÔÛÙfi. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ›Ûˆ Û·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÔÚÓ¿ÚÂÈ Î·È ·Ó·‚Ô-

ñ ª¿ıÂÙ ӷ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ψڛ‰Â˜ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜. ÿÚȘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ›ÛÙ· Ì ÙÚ‡˜-ÎÏÂȉȿ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Û·˜. ñ ∂›Ó·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÎÔÚÓ¿ÚÂȘ ÌfiÏȘ ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ê·Ó¿ÚÈ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ›ÛÙ ÚÒÙÔ˜ Û' ·˘Ùfi. ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ¯ÒÚÔ Û ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· fiÙ·Ó ÎÈÓÂ›Û·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Û ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ, ¿Ú· ÁÈ· Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÂÛ¿˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â›Ùˉ˜.

·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ˘˜. ™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙË Ìfi‰·.

ñ £˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ οı ŒÏÏËÓ· Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ Î·È ı· οÓÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ ·˘Ùfi.

ñ √È ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜. ŒÚ¢Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ crash test οÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. ÕÌ· Â›Ó·È ÁÚ·ÊÙfi ÛÔ˘, ı· ·˜ ÎÈ ·˜ ÊÔÚ¿˜ ˙ÒÓË...

ñ ¶¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÛ›˜ ı· ‚È¿˙ÂÛÙÂ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· ÁÈ·Ù› ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·.

ñ ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÔ˘Ï. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÙ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο fiÙ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È¿‚·ÛË.

ñ √È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ›, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ϤÓÔ˘Ó, Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÓ, ϤÎÔ˘Ó, Ó· οÓÔ˘Ó sex, Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó.

ñ √È Â˙Ô› Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚÔ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÔ˘Ó ٷ¯‡ÙËÙ·.

ñ ∆Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜ ÊÔÚÈ¤Ù·È ÛÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÎÚ›‚ˆÙÔ˘˜

∆∂ÀÃ√™ 04

45


ferrari

25/11/2009

07:25 Ì 

™ÂÏ›‰·2

∞ºπ∂ƒøª∞

Enzo Ferrari, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ıÚ‡ÏÔ˘ √ Enzo Ferrari ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1898 ÛÙË ªfiÓÙÂÓ· Ù˘ πÙ·Ï›·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Alfredo Ferrari ›¯Â ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ì ̤ٷÏÏ·. ™ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 10 Ô Ferrari ›‰Â ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿ÏÈ ÙÔ˘ 1908 ÛÙËÓ ªÔÏfiÓÈ·, Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ Ô‰ËÁfi˜ ·ÁÒÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ŒÏ·‚ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fi ÙËÓ Ù˘È΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Î·È ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞' ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Ë Î‡ÚÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Âٿψ̷ ÙˆÓ ÌÔ˘Ï·ÚÈÒÓ. ∆fiÛÔ Ô ·Ù¤Ú·˜ fiÛÔ Î·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ¤ı·Ó·Ó ÙÔ 1916 Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ.

Ô 1918 Ô Ferrari ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ˙‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂȉËÌ›· ÁÚ›˘, Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ. À¤‚·Ï ·›ÙËÛË ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË FIAT, ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, Î·È ÙÂÏÈο ‹Ú ÌÈ· ı¤ÛË ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÔÎÈÌÒÓ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÔÓfiÌ·ÙÈ CMN. ™Â ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ 1919 ÛÙÔ Targa Florio, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 9Ô˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ugo Sivocci ‚ڋΠÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Alfa Romeo ÙÔ 1920, Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·ÁÒÓˆÓ. ∆Ô 1923 ΤډÈÛ ÙÔ °‡ÚÔ ÙÔ˘ Sivocci ÛÙË ƒ·‚¤ÓÓ·. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ıÚ˘ÏÈÎfi ¿ÛÔ˜ ÈÏfiÙÔ Francesco Baracca Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔÓ Ó·Úfi Ferrari ÙÔ Û‹Ì· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ◊Ù·Ó ÙÔ ·ÓÔÚıˆÌ¤ÓÔ ¿ÏÔÁÔ Û ΛÙÚÈÓÔ ·Û›‰·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ferrari ‹Ù·Ó ÙÔ 1924 ÛÙÔ Coppa Acerbo ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ, Ì ¤Ó· Alfa Romeo RL. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ì·˙› Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Ferrari ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ fiÓÔÌ·. ∆Ô 1929 ȉڇÂÈ ÙËÓ Scuderia Ferrari Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô‰ËÁÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Alfa Romeo. ∆Ô Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ Ferrari ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·ÁÒÓˆÓ.

46

∞ÔÛ‡ÚıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ›ÛÙ˜ ÙÔ 1932, fiÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËΠÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˜ Dino. ∆Ô 1938, Ë ÕÏÊ· ÙÔÓ ÚÔۤϷ‚ Â›ÛËÌ· ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∆Ô 1940 Ë ÕÏÊ· ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓÔ˜. ∞˘Ùfi ¿ÊËÛ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Enzo Ferrari, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ë Alfa ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ϤÔÓ Û ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi Ù˘ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ Û ·Ô¯‹ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‚Ú¤ıËΠÚ·ÎÙÈο ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ªÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËÎÂ, ¤ÙÛÈ, Û AACF (Auto Avio Costruzioni Ferrari) Î·È Î·Ù·Û··˙ ÂȉÈο ÂÚÁ·Ï›· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È


25/11/2009

07:25 Ì 

™ÂÏ›‰·3

·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. √ "∫ÔÌÌÂÓÙ·ÙfiÚÂ" (fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ ÙÔ˘ Enzo) ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ·‰Ú·Ó‹˜: ∫·Ù·Û··Û ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÌÈÁÒ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (Tipo 815), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹ÛË Û ·ÁÒÓ˜ (·Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· "Mille Miglia" ÙÔ˘ 1940). ∆Ô 1943 Ô Ferrari ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ª·Ú·Ó¤ÏÏÔ, fiÔ˘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∆Ô ÌÈÎÚfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ ÁϛوÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ 1944 Î·È ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠÙÔ 1946. ∆Ô 1946 ÙÔ Ferrari Tipo125, ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 1,5 Ï›ÙÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ G. Colombo. ∆Ô Tipo125 ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Grand Prix ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi ÙÔ 1947 ÂÓÒ Ë Ferrari Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚÒÙÔ F-1 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ 1950. ∫¤Ú‰ÈÛ ÙÔ 1951 ÙÔ F-1 µÚÂÙ·ÓÈÎfi Grand Prix Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '50. ∂›¯Â Â›Û˘ ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiÙ·Ó Ë Lancia ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ, Î·È Ë ÌËÙÚÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›· Fπ∞∆ ·ÓÙÈη-

¶ËÁ¤˜: www.capital.gr, www.wikipedia.org, www.ddavid.com, www.ferrarifaqs.com

ferrari

Ù¤ÛÙËÛ fiÏ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ Lancia Ì Ferrari. √È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ F-1 ÙÔ 1956, 1958, 1961 Î·È 1964 ‹Úı·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ ÛÙÔ Mille Miglia Î·È ÙÔ Le Mans. ª¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈο 14 ӛΘ ÛÙÔ Le Mans Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È 6 ӛΘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1960-1965. √È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ ¤‰ÈÓ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 1960. ∆Ô 1963 ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 18 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·fi ÙËÓ Ford ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘. ∆Ô 1965 ı· Â¤ÙÚ„ ÛÙËÓ FIAT Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ Ferrari, Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û 50% ÙÔ 1969, Î·È ÛÙÔ 90% ÙÔ 1988. √ Ferrari ·Ú¤ÌÂÈÓ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 1971, Î·È ÂËÚ¤·˙ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ 1988 ÛÙË Modena Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Scuderia Ferrari ΤډÈÛ ÔÏÏ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ F-1 Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·ÁÒÓˆÓ Michael Schumacher Ù· ¤ÙË 1999-2004. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Enzo, ‰fiıËΠÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2003-2004 Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiˆ˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔı¤ÛÈˆÓ Ù˘ F-1. ªÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰›‰˘ÌÔ˘, Maserati MC12, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙfiÛÔ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÛÔ Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ GT ·ÁÒÓˆÓ. ªfiÓÔ 399 ÌÔÓ٤Ϸ Enzo Ferrari ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ˆÏ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜.

∆∂ÀÃ√™ 04

47


f10 places

25/11/2009

07:27 Ì 

™ÂÏ›‰·2

Bπµ§π√¶∞ƒ√À™π∞™∏

"∆Ô ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÈ" Ù˘ ∆˙¤ÓÈÊÂÚ ¡ÙfiÓÂÏÈ: ªÂ ÙËÓ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ∆Ô ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÈ·˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜. ∞Ú¯Èο ÛΤÊÙËη ˆ˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷʤڈ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô 800 ÛÂÏ›‰ˆÓ… ∫·È fï˜, Ë ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ë ÙÚÔ‹ Î·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÔÈ ˘¤Úԯ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜, Û˘ÓÂ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ, ·ÊÔ‡ Û ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ, Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÔ¯‹ ..

ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î·… ŒÓ· ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ¤ÁÈÓ ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ Î·È ¿ÓıÈÛÂ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ 1888, Ì ÙËÓ ËÚˆ›‰· Ó· ˙ÂÈ Û ÌÈ· ÊÙˆ¯È΋ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆˙·Î ÙÔ˘ ∞ÓÙÂÚÔ‚Á¿ÏÙË. ∏ ºÈfiÓ·… Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈ˙‹ÛÔ˘Ó. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÛ·ÁÈÔ‡, ˘Ô̤ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, ηÎÔ˘¯›Â˜ Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ οÔÈ· ̤ڷ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÊÙүȷ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi Ù˘ ¤ÚˆÙ·. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÌÔÓ·‰È΋, Û ٷÍȉ‡ÂÈ ÂΛ … µÏ¤ÂȘ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ·, ÙËÓ ‚Ï¿ÛÙËÛË, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÎÔ‡˜ Ù· Ô˘ÏÈ¿ … ·ıˆfiÙËÙ·, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÂÏ›‰·.. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ ·fi Ù· ÊÔ˘Á¿Ú·, ÙÔ˘˜ ÔÌȯÏÒ‰ÂȘ, ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ù· ÛÔοÎÈ·, ÙȘ ·Ú¿ÍÂÓ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó… ÓÈÒıÂȘ ÙÔÓ Êfi‚Ô, ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ, ÙËÓ ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÙËÓ ›ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ·Á¿Ë, Ù· fiÓÂÈÚ· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó… ̤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ù˘… Ù· ¯¿ÓÂÈ fiÏ·. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ… ¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· fiÓÂÈÚ· ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË… ÌfiÓË ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·.. ºÂ‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋… ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ›ÛÌ·, ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ·Ï¤„ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ Ù· ÙÚÈ·ÓÙ·-

48

Ê˘ÏÏ¿ÎÈ· Â›Ó·È ›‰È·. ∆· ηٷʤÚÓÂÈ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÛ· ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÔÏÏ¿.. °›ÓÂÙ·È Ë ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Á˘Ó·›Î·. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘, Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ ϤÔÓ… ∫·È Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Í·Ó¿ ÂΛÓÔÓ. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘, Ì ‚·ÛÈ΋ ËÚˆ›‰· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ı¤ÏËÛË Î·È ÙfiÏÌË, Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ·Ù˘¯›Â˜, ·Ï‡ÂÈ Î·È ˘„ÒÓÂÈ ·Ó¿ÛÙËÌ·, ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÚÔ‰›‰ÂÙ·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿. ∫·È ÂΛ Ô˘ fiÏ· ÙȘ ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÂΛÓË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘. ∆· ηٷʤÚÓÂÈ, fiÙ·Ó fiÏÔÈ Ù˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ù·, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙ· fiÓÂÈÚ· ·˘Ù¿, ÁÈ·Ù› Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ ¿ÏÏË Ù‡¯Ë. ∂ΛÓË ÙÔ˘˜ ‰È·„‡‰ÂÈ fiÏÔ˘˜. ¶·Ú·Ì‡ıÈ; πÛÙÔÚ›· ∞Á¿˘; ª¿ÏÏÔÓ, ªÔÚ›, ¡·È, ÿÛˆ˜ Î·È fi¯È... ™Â ÂÌ¿˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿. ¶¤Ú· fï˜ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ·fi ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, Ù· ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÏÌ¿˜, ÁÈ·Ù› Ë ˙ˆ‹ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·ÊÂ Î·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘: "µ·ıÈ¿ ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘, fiÏ· Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ ÊÒ˜" ! ªÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ.. ¶¿Ú· Ôχ… ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ·ÁÔÚ¿Ûˆ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜!


f10 places

25/11/2009

07:27 Ì 

™ÂÏ›‰·3

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

∆· 10 Âȉ˘ÏÏȷο ̤ÚË Ó· ˙ÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ Î·È ÔÏϤ˜ ÁÓÒ̘ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ Û οı ۯÂÙÈÎfi ÙÔ̤·, η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ 10 ȉ·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· ̤ÓÂȘ. ª·ÓÙ¤„Ù ÔÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜…

10. §ÈÓÙ¿Ô˘, °ÂÚÌ·Ó›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 24.540 ∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÓËÛ› Ù˘ µ·˘·Ú›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ "1000 ª¤ÚË ¶Ô˘ ¶Ú¤ÂÈ ¡· ‰ÂȘ ¶ÚÈÓ ¶Âı¿ÓÂȘ". ¶ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË §›ÌÓË ∫fiÓÛÙ·Ó˜, ¤¯ÂÈ ı¤· -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·- ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙȘ ÕÏÂȘ. ∞Ó Ì¤ÓÂȘ ÂΛ, Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÛÔ˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Âȉ˘ÏÏȷο: ÌÔÚ›˜ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ‚¿Úη Î·È Ó· ÂÙ·¯Ù›˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ fiÏË ªÚ¤Ù˙ÂÓ˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÔοÎÈ· Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ ·ÁˆÙfi ÛÔ˘ ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË.

9. ªÚÈ˙, µ¤ÏÁÈÔ ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 117.200 ∞fi Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë Â›Ó·È Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜: ∂›Ó·È Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜! Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ Ì›Ú˜ Î·È ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ È¿ÙÔ Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È Ù· ̇‰È·! ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ŸÛÔÈ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· "∞ÔÛÙÔÏ‹ ™ÙË ªÚÈ˙" ‰ÂÓ ·ÔÚ›Ù Ô˘ Ë ªÚÈ˙ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË Ï›ÛÙ·. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ, ÓÔÈÎÈ¿ÛÙ ÙËÓ Û DVD Î·È ÚÔÙÔ‡ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙ ı· ‚ÚÂı›Ù ӷ ÎÔÈٿ٠·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ...

8. ªÔÓÙÚfi, ∂Ï‚ÂÙ›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 22.900 ªËÓ ıˆÚ›Ù ϷÓı·Ṳ̂ӷ fiÙÈ ÔÈ fiÏÂȘ ÛÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÕÏÂȘ Â›Ó·È ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¿Ú· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ÂΛ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∏ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ηÏfiÁÔ˘ÛÙË, ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ì ÂÓٷοı·ÚÔ ·¤Ú· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·: ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÛÎÈ ÛÙȘ ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÕÏÂȘ, Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÙ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘.

7. ¡Ù›ÙÛÏÈÓÁÎ, ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 2.030 ∞Ó ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ·ÎÚÈ‚fi, ›Ûˆ˜ ÙÔ ¡Ù›ÙÛÏÈÓÁÎ ÛÙÔ ™¿ÛÂÍ Ó· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘: ηٷÚ¿ÛÈÓ· ¿Úη, Á‹‰·, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÎÙ›ÚÈ·, ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ fiˆ˜ ÙÔ ªÚ¿ÈÙÔÓ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË Ì ÙË... ÚÔ˘ÛٛΠ˙ˆ‹.

∆∂ÀÃ√™ 04

49


f10 places

25/11/2009

07:27 Ì 

™ÂÏ›‰·4

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

6. ·Ú, ∫ÚÔ·Ù›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 11.460

3. ™ÂÓÈfiÓ, °·ÏÏ›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 994

∆Ô ÓËÛ¿ÎÈ Ã‚·Ú ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Â›ÁÂÈÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. ªÂ ÙË ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘, Ù· ηϷ›ÛıËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÛÙÈÏ¿Ù· Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ηıÒ˜ Î·È Ù· ÁÚ·ÊÈο ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ïο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ηı›ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ! ™‡Ìʈӷ ¿ÏÈ Ì ÙÔ Forbes, ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ã‚·Ú, ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛ¿ÎÈ· ÛÙȘ ¢·ÏÌ·ÙÈΤ˜ ∞ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜, οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·ÙÔÈÎË̤ӷ Î·È ¿ÏÏ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙ·.

∞Ó ·Ó·˙Ëٿ٠ÌÈ· ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¯ˆÚ›Ô ™ÂÓÈfiÓ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‚¿Ó˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜. µÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ fiÏ˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ, Î·È Ë ˙ˆ‹ Î˘Ï¿ÂÈ ·ÚÁ¿ Î·È Ì ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜, Ó· οÓÔ˘Ó ËÏÈÔıÂÚ·›·, Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ‚Ô˘ÓÒÓ.

2. §Ô‡Î·, πÙ·Ï›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 90.000

5. §›ÌÓË ªÏÂÓÙ, ™ÏÔ‚ÂÓ›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 10.900 ∞Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÓÔÌ›˙·Ù fiÙÈ Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍȉȈÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, Í·Ó·ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ! Ÿ¯È ·Ï¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›˜, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Forbes, ·Í›˙ÂÈ Î·È Ó· ̤ÓÂȘ ÂΛ!∆Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi οÛÙÚÔ ÙÔ˘ ªÏÂÓÙ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ 1004 Ì.Ã., ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ‚Ô˘Ófi Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤· ÙË Ï›ÌÓË, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ‚Ô˘Ó¿!

∂‰Ò ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÚÈο Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ "√ ∆·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ƒ›ÏÂ˚" Î·È ·ÔÙÂÏ›, fi¯È ¿‰Èη, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂȘ Û›ÙÈ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, ÌÔÚ›˜ ¿ÓÙ· Ó· Ì›ÓÂȘ Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. "∆Ô È‰·ÓÈÎfi Â›Ó·È Ó· ̤ÓÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ʇÁÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜" ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes.

4. ¶È¤ÙÚ·Û·ÓÙ·, πÙ·Ï›· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 24.600 ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∆ÔÛοÓË Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∏ ÌÈÎÚ‹ fiÏË ¶ÈÂÙÚ·Û¤ÓÙ· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ °¤ÓÔ‚· Î·È ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·) Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·¿Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÂÌ¿ÙË Ì ÁηÏÂÚ›. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ, Ê˘ÛÈο, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì·˙·ÁÈ¿, ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÂÎÏËÎÙÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi.

1. ¶¿ÙÌÔ˜, ∂ÏÏ¿‰·, ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 3.000 ¶ÔÈ· ªÚÈ˙ Î·È ÔÈ· ∂Ï‚ÂÙ›·; ∆Ô Forbes η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ! ∆Ô ÁÈ·Ù› ‰È¿ÏÂÍ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ, ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ÓËÛÈ¿, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÁÈ· Ó· ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ. ∑ԇ̠ÛÙË ¯ÒÚ· Ì ÙÔ ÈÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ Forbes. ∞˘Ùfi ·ÚΛ.

50


f10 places

25/11/2009

07:27 Ì 

™ÂÏ›‰·5

TA•π¢π∞

Kitzbuhel ™ËÌ·›ÓÂÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¢È·ÛΤ‰·ÛË Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ· ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fiÙÔÌÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÕÏˆÓ, Ë ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË Kitzbuhel ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∆˘ÚfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ï·ÌÂÚfi apres ski ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÎÔ‡ life style, ÛÙÔ Kitzbuhel Ù· ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο ÚˆÈÓ¿ ÛÎÈ, Û ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ı·̷ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ì ÏËıÒÚ· ÂÈÏÔÁÒÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi Ó˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›. ™ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÎÔÓÛ¤ÚÙ· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ ˘fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ ∆˘ÚfiÏÔ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÛÔÚ Î·È ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, fï˜ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜, Â˙ÔfiÚÔ˘˜, ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜. °·Ï‹ÓË Î·È ËÚÂÌ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ·ÏÈο ÏÈ‚¿‰È· Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· fiÚÁÈÔ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÁÈ· Â˙ÔÔÚ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔ›· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Ô˘ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜, ·fi ÙÔÓ ªfiÙÛ·ÚÙ ˆ˜ ÙÔÓ ™ÙÚ¿Ô˘˜. ™ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ Kitzbuheler Horn ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÏÈÎfi˜ ·ÓıfiÎËÔ˜, fiÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ›‰Ë ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ·Óı›˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ Kitzbuhel, Ù¤ÏÂÈ· ‰È·ÙËÚË̤ӷ ÌÂ۷ȈÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÛÙÂÓ¿ ÏÈÓıfiÎÙÈÛÙ· ÛÔοÎÈ· Î·È ÂÚÈÔÈË̤ÓÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ∫Ô˘ÎÏ›ÛÙÈη Û›ÙÈ·, Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ‚·Ì̤ӷ Û ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· «˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó» ÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘, Ì ÛÙ¤Á˜ Î·È Í‡ÏÈÓ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÛÔʛ٘ Î·È ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ Ì ¿„ÔÁ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. √È ÕÏÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ, fiÔ˘ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â¤‰Ú·Û·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Kitzbuhel ‚·Û›ÛÙËΠÛÙÔ «Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ ÚfiÙ˘Ô» ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Î·È «∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô». µ·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙËÚȯı› ÙÔ «Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ ÚfiÙ˘Ô» ‹Ù·Ó Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÕÏÂˆÓ ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÔÈ

Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∆Ô «Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ ÚfiÙ˘Ô» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ηϷÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘, ηٿÏÏËÏË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ Î·È ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ∆˘ÚfiÏÔ Î·È ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÒÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ °·ÏÏÈÎÒÓ. ∏ ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·¤ÙÚ„ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ÂÈ‚Ú¿‰˘Ó ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰ÈÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∆· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ ∞˘ÛÙÚȷΤ˜ ÕÏÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. §›ÁÔ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ Ë Ó‡ÎÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Kitzbuhel, Ô ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ ·¤Ú·˜ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Î¿ÓÂÈ Ù· ÊÒÙ· ·fi ÙȘ ÛÊ˘ÚËÏ·ÙË̤Ó˜ Ï¿Ì˜ Î·È Ù· ÎÂÚÈ¿ Ó· ÙÚÂÌÔ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÁÔËÙ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈÛÌ· ·fi Ù· ηÌ·Ó¿ÎÈ· ÂÓfi˜ ¤ÏÎËıÚÔ˘ Ô˘ Û¤ÚÓÂÙ·È ·fi ¿ÏÔÁÔ Î·È Û οÔÈÔ ·Ó‰Ô¯Â›Ô Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Á¤ÏÈ· ı· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÂÓfi˜ È¿ÓÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÛËÌË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˘ Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡.

∆∂ÀÃ√™ 04

51


diaskedasi

25/11/2009

07:29 Ì 

™ÂÏ›‰·2

¢π∞™∫∂¢∞™∏

8/12/2009, ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Cocktail "Grand Marnier Trophy Greece" 2009/10 ÛÙÔ DA VINCI club ∏ ŒÓˆÛË ª¿ÚÌÂÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Cocktail "Grand Marnier Trophy Greece" 2009/10 ÛÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙȘ 12:00 ÛÙÔ Da Vinci Club ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ∞ÙÙÈ΋˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ "Grand Marnier Trophy" 2009/10 ÛÙËÓ °·ÏÏ›·. ∆Ô ÊÂÙÈÓfi Grand Marnier Trophy 2009/20010 ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Long Drinks ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÔÚÙÔοÏÈ. ª›· Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È Ì›· ÂÈÙÚÔ‹ ·fi Á¢ÛÈÁÓÒÛÙ˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÔ ¿ÚˆÌ· Î·È ÙËÓ Á‡ÛË. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÚÔ·„ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ International Bartenders Association (I.B.A.). ∫¿ı ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì›· ÚˆÙfiÙ˘Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· Long Drink ÁÈ· 4 ÔÙ‹ÚÈ·, Ô˘ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 cl Grand Marnier Cordon Rouge, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÔÚÙÔοÏÈ (ˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ‹ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú·). ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.hba-net.gr. √È ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Ï¤ÍË "Grand". ™ÙÔ Grand Marnier Trophy ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ÚÙ¤ÓÙÂÚ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Barmen ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›· Ì·Ú ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Long Drink.

Bike & Run Expo 2009. 11 - 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ outdoor ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ¤ÎıÂÛË Bike & Run Expo. ™ÎÔfi˜ Ù˘, Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ù¿ÛÂȘ, ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ 2010. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÔÌ›ÛÙ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ï‹ıÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: Â›‰ÂÈÍË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ·Ó·‚¿Ù˜, ÙÔ›¯Ô˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ¿ÛÎËÛË, ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ› ·ıÏËÙ¤˜ "·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È" ·ÏÔ‡˜ ¯ÔÌ›ÛÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Bike & Run Expo ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Û˘ workshops ÂÈÛ΢‹˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ·È¯Ó›‰È· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ‰ÒÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ, ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ. ∆· ÙÚ›· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

The Revenge Of The Nerd@Bios, 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Bios Î·È Ë a:formal ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ŒÏÏËÓ˜ DJs Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ urban ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∏ ‚Ú·‰È¿ ı· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ live ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì DJ sets Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ target group ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

52


diaskedasi

25/11/2009

07:29 Ì 

™ÂÏ›‰·3

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ "ª¿ÏÏÈÓ˜ ÎÔ‡ÎϘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘"

CITY Bar welcomes city TOP Bartenders

∆· ·È‰È¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ÓÔ˘‰ˆÙ¤˜ ÎÔ‡ÎϘ ªarot· Ì ͇ÏÈÓË ‚¿ÛË ·fi ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÒÌ· Î·È ˙ˆ‹ Ì Ӌ̷ٷ, Ì·ÏÏÈ¿, ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ·ÈÒÓ, ¤Ï· Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó. ™ ÙȘ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÔ‡ÔÏË, ¶ÚfiÙ˘Ô ¶·È‰ÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∆¤¯Ó˘ & ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ (210 4514888), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ƒ¿ÏÏË 104 & ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ £ÂÔ¯¿ÚË, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

∞fi ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·, 10 ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ bartenders Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ Ù· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ City Bar ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ªËÓ ¯¿ÛÂÙ ÙÔ ÈÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi cocktail event!

∫›ÓËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙÔ Present Body ª·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰ڛ˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ „˘¯ÔıÂÚ·›·˜ Î·È ÛÈ¿ÙÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Present Body. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ Present Body Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È Î·Ï¿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Î¿ıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ‹/Î·È Û˘Ó‰ÚÈÒÓ. ™Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ, ۈ̷ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯ÈΤ˜, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ηıÒ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‹ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘Ùfi ̤۷ ·fi ÙË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. ™ÙÔ Present Body ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È:

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. Yoga. Pilates. Contact Improvisation (¯ÔÚfi˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜). Bhuto (ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜). ª¿ıËÌ· Bodywork. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ™‡ÓıÂÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, Body-Mind Centering, ºˆÓ‹ Î·È ∫›ÓËÛË, °ÈfiÁη Î·È ¿ÏÏ·.

∆∂ÀÃ√™ 04

53


gadgets r4

25/11/2009

07:47 Ì 

™ÂÏ›‰·2

GADGETS

™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ¤Ú· ·fi ÙÔ Ó· Û·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ module, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË Û˘Û΢‹ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ nuvi ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ηıÔ‰‹ÁËÛË. ∆Ô module Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙË ı‡Ú· OBD-II ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·' fiÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Î·È Ú‡̷, ÂÓÒ Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ nuvi Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Bluetooth. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ϤÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ ÎÏ, ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÙÈ̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ nuvi ı· Û·˜ ÂȉÔÔÈ› - .¯. ·Ó ˘Âڂ›Ù ¤Ó· fiÚÈÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ η˘Û›ÌÔ˘.

ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô PSP! ∏ Sony ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÌÈ· ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ PSP, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎÔÈÓfi. ∆Ô Ó¤Ô PSP ‰Â ı· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ÙÔ software. ∆Ô Ó¤Ô PSP ı· ¤¯ÂÈ ÏÈÏ¿ ¯ÚÒÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ game Hannah Montana. °È· fiÛÔ˘˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ Ó·ÓÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Úˆ› Ì·ı‹ÙÚÈ· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ pop star, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ıÚ·‡ÛË ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∫·ÏÒ˜ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ...

Ÿ¯È ¿ÏϘ ¯·Ì¤Ó˜ Ì›Ú˜ ™·˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ ÔÙ¤ Ó· „¿¯ÓÂÙ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì›Ú·˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ Ô˘ıÂÓ¿ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ; ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˙‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË, Ó· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë Ì›Ú· Û·˜ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ¡·, fï˜, Ô˘ ¤Ó·˜ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· gadget ÂȉÈο ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. √ Beer Pager ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË Ì›Ú· Û·˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ remote. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ¤ÚıÂÈ Ë ·ÔÊÚ¿‰· ÒÚ· Ô˘ ı· „¿¯ÓÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Î·È ·Ó Ë Ì›Ú· Û·˜ Â›Ó·È Û ·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ 20 ̤ÙÚ·, Ô ÂȉÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û' ·˘Ù‹. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·: ÙÔ ÎÔ˘Ì› Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ CLICK Ì ÌÂÁ¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ŒÙÛÈ, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û·˜ ÍÂʇÁÂÈ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ÈÂÈ ÚÈÓ.

54

¶ËÁ¤˜: www.t3mag.gr, www.kathimerini.gr

∆Ô nuvi Ù˘ Garmin ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ͷӷ‰Â›!


gadgets r4

25/11/2009

07:47 Ì 

™ÂÏ›‰·3


gadgets r4

25/11/2009

07:47 Ì 

™ÂÏ›‰·4

Re-Port_4  

Το 4ο τεύχος του διμηνιαίου free-press περιοδικού Re-Port