Page 1

1-5cover-index-editorial

6/4/2009

12:46 μμ

Σελίδα1

Δ∂ÀÃ√™ 1 ñ ∞¶ƒπ§π√™ - ª∞´√™ 2009

√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '50

∞ºπ∂ƒøª∞

ŒıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ∞ºπ∂ƒøª∞

ΔÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿

πÛÙÔÚ›· √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú‡‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜ ƒÂÛ‚¿Ó˘

ISSN 1791-8758


1-5cover-index-editorial

6/4/2009

12:46 μμ

Σελίδα2


1-5cover-index-editorial

6/4/2009

12:46 μμ

Σελίδα3


1-5cover-index-editorial

6/4/2009

12:46 μμ

Σελίδα4

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Δ‡¯Ô˜ 01 / ∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿˚Ô˜ 2009 ∂∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™ Ã. ¶·ÁÒÓ˘

¶∂πƒ∞π∞™

43 §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

06 √... °ÎÚÈÓÈ¿Ú˘

∂¶π™Δ∏ª∂™ - °¡ø™∂π™

¢∏ª√™π∂™ ™Ã∂™∂π™ ¢. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË ART DIRECTOR °. ∫·Ó¿Î˘

07 ΔÔ ÚÔÏfiÈ

10 ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú‡‰Ë

44 ∏ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋

46

14 ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ∫ÒÛÙ· ƒÂÛ‚¿ÓË

16 ¶ˆ˜ Î·È ÁÈ·Ù› Ó·˘¿ÁËÛ ÙÔ ¡∞Δ

18 ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·

20 √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÛÙË 10ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 fiˆ˜ ÙÔÓ ¤˙ËÛ· Î·È ÙÔÓ ı˘Ì¿Ì·È

22

AÊȤڈ̷ ŒıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·

49 ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ

50 ºÚÔÓÈ̛٘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È; ¶fiÙÂ Î·È ÁÈ·Ù›;

51 ¶fiÛÔÈ ¿Ú·Á ӷ Â›Ó·È ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜;

∂§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™

ΔÔ §ÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿

√π∫√¡√ªπ∞ - ∫√π¡ø¡π∞

26 ∂ÛˆÙÂÚÈο Î·È ‰ÈÂıÓ‹

28 AÊȤڈ̷ πÛÙÔÚ›· √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜

32 μusiness news

36 ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ

Technology news

™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ∂ÀÃ√À™ ∞. °·ÏÈÒÓË μ. ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜ μ. ∫·Ú›˘ ¢. ∑¿·˜ ∂. ¶·ÁÒÓ˘ ∂. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË π. °Ú¿„·˜ ∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË §. ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ¡. °Ú¿„·˜ Ã. ¶··‰‹Ì·˜ ∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡ ∞. °·ÏÈÒÓË ∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË À¶∂À£À¡√™ ¢π∞¡√ª∏™ π. μ·¯ÏÈÒÙ˘ ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ °. §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿Î˘ www.sxc.hu www.flickr.com www.wikimedia.org www.nautilia.gr www.stockxpert.com www.istockphoto.com ¢π∞º∏ªπ™∏ ∫. ∞Ó·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘

52 Y‰Ú·. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ·fi‰Ú·ÛË ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·

54 Gadgets

56 √‰ËÁfi˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÕÓÔÈÍË 2009

58 ªÔ˘ÛÈ΋

60 Cocktails

61

38

ΔÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ¶·Û¯·ÏÈÓ¿

40 ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¡·˘ÙÈÎÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ «∏ ∞ƒ°ø»

ΔÔ Re-Port ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ "∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ISSN" Ù˘ "∂ıÓÈ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜" ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ISSN 1791-8758 (International Standard Serial Number). √ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÛÙÔÓ "¢ÈÂıÓ‹ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ∂ΉfiÛÂˆÓ Û ™ÂÈÚ¤˜" ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

04

À¶∂À£À¡√π ™À¡Δ∞•∏™ °. §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿Î˘ ∞. ΔÚ·¯›Ï˘ ¢. ΔÚ·¯›Ï˘

∂∫ΔÀ¶ø™∏ ªÔ˘ÁȷοÎÔ˜ °Ú·ÊÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ √.∂. π¢π√∫Δ∏™π∞ Re-Port ¡√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ μ. ¶ÂÙ·Ï¿˜ ¢π∂À£À¡™∏ ª›ÓˆÔ˜ 6, Δ∫ 18533, ¶ÂÈÚ·È¿˜ URL www.re-port.gr E-MAIL re-port@re-port.gr Δ∏§∂ºø¡√/FAX 210 4137500 ∫π¡∏Δ√ 6944 746.554 ™À¡¢ƒ√ª∂™ ∂Δ∏™π∂™ º›ÏÔÈ: 204 √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›/∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1004

ΔÔ Re-Port ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∂›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÎÙ˘ÒÛÈÌË ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.re-port.gr ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· www.issuu.com (·Ó·˙‹ÙËÛË Ì fiÓÔÌ· "re-port").. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÙËÏÂʈÓÈο ‹ Ì fax ÛÙÔ 210 4137500 ‹ ̤ۈ email ÛÙÔ re-port@re-port.gr.


1-5cover-index-editorial

6/4/2009

12:46 μμ

Σελίδα5

∂ditor’s Note º›Ï˜ Î·È º›ÏÔÈ, ™·˜ ηψÛÔÚ›˙ˆ ÛÙÔ Re-Port, ÙÔ Ó¤Ô free-press ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ Ì ÙfiÛË ·Á¿Ë Î·È Ï·¯Ù¿Ú· ÂÙÔÈÌ¿˙·ÌÂ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ›ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·˜ ·ÂÈÏ› Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯Ù˘‹ÛÂÈ, ı· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ οı ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ̤ÛÔ ¯ÚËÛÙÈÎfi Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi. ŒÓ·˜ ·ÓÔȯÙfi˜ ‰›·˘ÏÔ˜. ΔÔ Re-Port ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂Ó˜ Ì ٤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË Â‡ÚÂÛË. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ:

ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. ñ √ÈÎÔÓÔÌ›· - ∫ÔÈÓˆÓ›· Ì Ӥ· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ñ ∂ÈÛً̘ - °ÓÒÛÂȘ Ì ı¤Ì·Ù· È·ÙÚÈο, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈο Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÓÒÛˆÓ. ñ ∂χıÂÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ·ÁÔÚ¤˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÏ.

™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi ı· ‚Ú›ÙÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ: ñ ÙÔ˘ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ˘. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ∞' ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¢. ∫·Ú‡‰Ë ñ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ∫. ƒÂÛ‚¿ÓË ΔÚ›· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. ŒÓ· ·Ó¿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·: ñ ÙÔ §ÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ñ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ñ ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂›Û˘, Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÙÔ˘ '50 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›, ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ۠ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·Ó¿ Ù‡¯Ô˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·ÚÒÓ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÛÔ˘˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Î·È ·Ó¤¯ÙËÎ·Ó ÙË "ÁÎÚ›ÓÈ·" ÌÔ˘…

Δ∂ÀÃ√™ 01

05


6peireas-afieroma_tram

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

√...

12:48 μμ

Σελίδα2

°∫ƒπ¡π∞ƒ∏™

∂... ∂... ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·ÁÒÓË, chris@re-port.gr ª¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∞’ fiÙÈ Ì·˜ ϤÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜. ∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì ۯÂÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Ù˘ Δƒ∞ª ∞.∂.:

√ʤÏË ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ªÂ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È: ñ Ì›ˆÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ ηٿ 15.000 ÙËÓ Ë̤ڷ (ΔÔ Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ...) ñ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ̤ۈ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó¿Ï·Û˘ (¢È·ÊÔÚÂÙÈο;;;; ¢ÂÓ ı· ›¯·Ì ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘;;;; ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â, ∫‡ÚÈ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ˆ;;;;) ñ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔÈ΋˜ ‹ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ (∂ÓÙ¿ÍÂÈ Û’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ...) ñ ηχÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÛˆÓ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÏÔ›· (∞˜ ÁÂÏ¿Ûˆ... ∞Ó ı˜ Ó· ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È Ó· ¿ÚÂȘ Ì·˙› Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ÙÈ ı· Û Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·Ì; ∞ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ˆ˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÙÚ·Ì; ∞Ï‹ıÂÈ· ·Ó οÔÈÔ˜ ̤ÓÂÈ .¯. ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ‹ °Ï˘Ê¿‰· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ÏÔ›Ô ÙÈ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÙÔ ÙÚ·Ì Î·È fi¯È Ì ٷ͛;) ñ Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ˯ÔÚÚ‡·ÓÛ˘ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ÙÔ˜ (ŒÓÛÙ·ÛË. ŸÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì Ú‡̷ ‰ÂÓ Ú˘·›ÓÂÈ, ÌfiÓÔ ·Ó Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì Ú‡̷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ªÂÁ·ÏfiÔÏË, ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· ÎÏ) ñ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ (¶¿ÏÈ;;;;) ñ ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ ∫ÔÚ·‹, ∞ÏÈοÎÔ˘ Î·È ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ (∫·Ù¿Ï·‚·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô‡Ù ·˘Ù¿ ı· ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó... ˘¤ÚÔ¯·...) ñ ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1200 ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ê˘Ù¿ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. (∞ÏÏÈÒ˜ ÙÈ Ó· Ù· οÓÔ˘Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ·;;;; ∞! ªÈ·˜ Î·È ÙÔ ¤ÊÂÚÂ Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, fiÛ· ‰¤ÓÙÚ· ›¯·Ó ÎÔ› ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì;) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ·fi ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÙÚ·Ì ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘, Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Âȯ›ÚËÌ· ‹ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹; √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂΛ ¿ÏÏ· ϤÓÂ...

Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. ∞˜ ÌËÓ ÙÔ ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙‡ˆ ¿ÏÏÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ Î·È fiÓÙˆ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È ÓÔ‹ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. Ÿ¯È ÁÈ· ̤ӷ... °È· ÙË ÊԢηÚÈ¿Ú· ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘... Ô˘ οÔÈÔÈ „ËÏ¿ ÙË ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ Û·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Í¯ÓÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Û ÏËı˘ÛÌfi fiÏË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...

06


7-9peireas-to roloi

6/4/2009

¶∂πƒ∞π∞™

Δ√

12:49 μμ

Σελίδα3

ƒ√§√π

∞Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ˙ËÙ¿ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿

™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ «π·ÙÚÔ›» ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ 2470 ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ƒfiÙ·Ú˘

ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› Ô ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘. ∂›Û˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ 2% Â› ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

™ÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ô ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ π·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ 2470 ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ƒfiÙ·Ú˘. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 103 È·ÙÚÔ› ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. √ ŸÌÈÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ π·ÙÚÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ 2470 ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ƒfiÙ·Ú˘ Ù‡ˆÛ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ALET ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ÚÔÙ·ÚÈ·Ó‹ ÕÓÓ· ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë. Δ· ¤ÛÔ‰· ·˘ÙÔ‡ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠı· ‰··ÓËıÔ‡Ó Û ·ÓıÚˆÈÛÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔÓ Δ‡Ì‚Ô ÙˆÓ ™·Ï·ÌÈÓÔÌ¿¯ˆÓ ªÂ ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÌÂϷΛˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛÎÂ„Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔÓ Δ‡Ì‚Ô ÙˆÓ ™·Ï·ÌÈÓÔÌ¿¯ˆÓ, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ. ΔÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ófi‰Â˘Û ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. μ·Û›ÏË μ·ÏÛ·Ì¿ÎË. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ Δ‡Ì‚Ô ÙˆÓ ™·Ï·ÌÈÓÔÌ¿¯ˆÓ.

∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶. º·ÛԇϷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ∫ÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ÃÒÚˆÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜». √È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 18.000 Ù.Ì. Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: - ƒÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ ÙÚÈÒÓ Ï·ÙÂÈÒÓ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ï·Ù›·˜ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û Ï·Ù›˜. - ∫·Ù·Û΢‹ ¯ÒÚÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹È·˜ Îϛ̷η˜ - μÂÏÙ›ˆÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. - ¶Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ¤ÍÈ Ô‰ÒÓ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ . - ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. - ¢ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜, ÙȘ ˘fi ·Ó¿Ï·ÛË Ï·Ù›˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·.

ªËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌÔÙÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜ ªËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ η٤ıÂÛÂ Ô ∂ÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓ¿ÙÔ˜, ÁÈ· ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÚÔÌÔÙÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Û ºÚ·ÙÙ‡‰· Î·È ∫·Ì›ÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Ù·Í·Ó ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·‰Ú·Ó‹ ˘ÏÈο (Ì¿˙·) Î·È Â›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌÔÙÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜.

À¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ º·ÛԇϷ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ Û ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÏˆÛË Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ∫∞¡∞§π 1 Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «¶·È¯Ó›‰È· ∂ÍÔ˘Û›·˜» ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¶·Ó·ÁÈÒÙË º·ÛԇϷ, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·: £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘Ô‰Ô̤˜, ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Î›ÓËÙÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿. °È· Ó· ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì Ì ٷ £ÂÔÊ¿ÓÈ· ÛÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ڷ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ.

Δ∂ÀÃ√™ 01

07


7-9peireas-to roloi

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

Δ√

12:49 μμ

Σελίδα4

ƒ√§√π

¡· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Δ∂ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ÎÔÚ˘‰·ÏÏfi ˙ËÙ¿ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿ O ¡Ô̿گ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ °È¿ÓÓ˘ ª›¯·˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi ∞∂ Î. °ÈÒÚÁÔ °È·ÓÓ‹ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ™.Δ.∂. (1889/26-6-2006) Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÓÔÌ‹˜ À„ËÏ‹˜ Δ¿Û˘ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ ™¯ÈÛÙfi ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙÔ Î·È Î·Ù‰·ÊÈÛÙ¤Ô. ΔÔ ı¤Ì· ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. °È·ÓÓ‹ ÚÔ˜ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÁÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·Î‡„ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi. √ Î. ª›¯·˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi ∞∂ Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ› ÌÂÙ¿ıÂÛË Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ Î·È ÙË ¢∂∏ Î·È ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈχÛÔ˘Ó. ¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ªÂÙÚfi Î·È Ô ˘ÔÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi Â›Ó·È ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ô‡Ù ӷ Û˘Ì„ËÊ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ¢∂∏ ÚfiÛÙÈÌÔ 3.700.000 ı.

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ™Â ÌÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ £Â¿ÙÚÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ӷ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂϛ٠·fi ÙÔ˘˜: 1. ª¿ÓÔ˜ ¶ÂÚ¿Î˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, Ì ÛÔ˘‰·›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ı·ÙÚÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ 2. μ·Û›Ï˘ μ·ÛÈÏÈÎfi˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 3. °È¿ÓÓ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú¿Î˘, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. 4. μ¿Ûˆ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÔÚ¿ÓÔ Î·È ‰È¿ÛËÌË ˘„›ÊˆÓÔ˜. 5. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Û˘Óı¤Ù˘. 6. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÚÔ˘fi˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Ãڈ̿وÓ. 7. Δ¿Î˘ ¢¤ÁÏÂÚ˘, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¡ÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜. 8. Δ˙¤ÓË °ÏÔ‡, ÁÓˆÛÙ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË. 9. μ›ÎË ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. 10. ¶Ï¿ÙˆÓ ª·˘ÚÔÌÔ‡ÛÙ·ÎÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ Δ¤¯Ó˘, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.

08

"¶ÚÔÏËÙÈÎfi π·ÙÚÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô" ·Ú¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡›Î·È·˜ √ ¢‹ÌÔ˜ ¡›Î·È·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË μãÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· "¶ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘" ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ - Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘ ¡›Î·È·˜. √ È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ñ ¶·È‰›·ÙÚÔ ñ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ ñ √Êı·ÏÌ›·ÙÚÔ ñ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ (ηډÈÔÁÚ¿ÊËÌ·) ñ ™ˆÌ·ÙÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ñ ŒÏÂÁ¯Ô ∂Ì‚ÔÏ›ˆÓ (‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜) ηıÒ˜ Î·È ΔÂÛÙ ¶∞¶ ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È. ºÔÚ›˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ñ ¶ÔÏ˘ÎÏÈÓÈ΋ ¶ÂÈÚ·È¿ (ÚÒËÓ ¶π∫¶∞), ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ & ∫·Ú·ÔÏ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ: 210 4124707, 210 4115672 ñ ¶π∫¶∞ ¡›Î·È·˜, ∂ÚÌÔ‡ 8 ÛÙË ¡›Î·È·, ÙËÏ: 210 4908046 Δ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.

∞ÓÔȯÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÂÈÌfiÚʈÛË ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ΔÔ ∞ÓÔȯÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î‡ÎÏˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÌfiÚʈÛ˘. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· «¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ 19Ô˜-20Ô˜ ·ÈÒÓ·˜». ∏ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Ú‡̷ٷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÂÈÛËÁ‹ÙÚȘ ÙËÓ ª·Ú›· ∫·ÏÏ›ÙÛË, ¢È‰¿ÎÙˆÚ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ™Â˙¤ÓÈ·, ·fiÊÔÈÙÔ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ∞ıËÓÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂÙ¿ ‰›ˆÚ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢∏.¶√.¶., ÛÙȘ 2, 9, Î·È 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Î·È ÛÙȘ 7, 14, 21 Î·È 28 ª·˝Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢∏.¶√.¶. (¡ÂˆÚ›ˆÓ & ºˆÎ›ˆÓÔ˜ 3, ¶¤Ú·Ì· Î·È ÛÙÔ 210 4414700).

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ Î. º. ªÂÏ¿˜ ηٿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª·ÚÙ›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÎÙ›ÚÈÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °·ÏËÓÔ‡ 31, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ªÂÏ¿, ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÂÚ·›·˜ ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌË.


7-9peireas-to roloi

6/4/2009

12:49 μμ

Σελίδα5

Δ√

ªÂÙ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ η٤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ıËΠÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. √Ú›ÛÙËΠٷÎÙÈ΋ ‰ÈοÛÈÌÔ˜ Î·È Ô Î. ªÂÏ¿˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜.

¢ˆÚÂ¿Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ¢ˆÚÂ¿Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ ¡›Î·È·˜. ∏ ÂͤٷÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ Î·È ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∫∞¶∏, fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÚfiÛıÂÙË ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ı· ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË Î¿ı ‰ËÌfiÙË.

√ ¢‹ÌÔ˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ·¤ÙÈÛ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ Ì·Î·ÚÈÛÙfi πÂÚ¿Ú¯Ë ¶ÔχηÚÔ §ÈÒÛË ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ™È·Ù›ÛÙ˘ ¶ÔχηÚÔ˘ §ÈÒÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË Ù˘ ¶ÂÈÚ·˚΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘, ·Ô‰fiıËΠÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ô‰fi ∑·Î‡ÓıÔ˘, ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿.

ΔÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ∫ÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ª›· ÚˆÙfiÙ˘Ë Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓÈÒÙ˜ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 14 Î·È 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫ÚËÙÒÓ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ – ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜ «ΔÔ ∞Úο‰È». ∞ÊÔÚÌ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÙÔ˘ ¯Ô¯ÏÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Û·ÏÈÁηÚÈÔ‡. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi‰ËÌÔÈ ∫Ú‹Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ¯Ô¯ÏÈÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ˘fi Ù˘ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ù˘ χڷ˜.

ƒ√§√π

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫·ÛÈÌ¿ÙË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË ΔËÓ ‡ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚÂÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ Î·È Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘. °È· ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÂÈηϤÛÙËΠ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ÔÈ ÎÂÚ·›Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ¤ˆ˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ·Ó·ÏÔÁÈÎfi Û „ËÊÈ·Îfi, ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÎÂÚ·ÈÒÓ Ì „ËÊÈ·Îfi Û‹Ì·.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ· ÚÒËÓ §·ÙÔÌ›· ªÂ ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÛÈÌ¿Ù˘. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙ· ÚÒËÓ §·ÙÔÌ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ˆ˜ ¤ÎÙˆÙÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÓÔȯÙÒÓ ÁË¤‰ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ.

∂Áη›ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ "∞Ó¿Û· ∑ˆ‹˜" ∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË "∞Ó¿Û· ∑ˆ‹˜" ÛÙËÓ Ô‰fi ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 22 ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi. ∏ "∞Ó¿Û· ∑ˆ‹˜" ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ̤ۈ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ "∞Ó¿Û· ˙ˆ‹˜" ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂοÛÙÔÙ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¢. ™. Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ì ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 210-49.68.410.

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ Ù›ÌËÛ ÙÔ˘˜ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡˜ ª¤Ìˉ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Â ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ «¢ÈÔÁ¤Ó˘», Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ Ù›ÌËÛ ÙÔ˘˜ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡˜ ª¤Ìˉ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ã60.

¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr, www.ana-mpa.gr, ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘ ¢‹ÌˆÓ

Δ∂ÀÃ√™ 01

09


10-13peireas-interview karidis

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:51 μμ

Σελίδα2

™À¡∂¡Δ∂À•∏

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú‡‰Ë˜ ª¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ΔÔ̤· ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÁÒÓË

™ÙË ¯ÒÚ· Î. ¶·ÁÒÓË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ËıÈ΋ Û‹„Ë, Ù· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÛοӉ·Ï·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Ô ·ÎÚ·›Ô˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ. ΔÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È¿Ï˘ÛË, Ë ˘Á›· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Ë ·È‰Â›· Â›Ó·È tabula rasa, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÍÂÔ˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ·Û‡‰ÔÙ˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ. Δ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ·Ï‡ËÙ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ôϛ٘ ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. H ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ë ÂÏ›‰·, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î·È Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·, ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¡ÈÒıÂÈ ‚·ıÈ¿ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÙ ÎÈ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó, Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ÂÊÈÎÙfi˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˜. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ηٷ‰›Î˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È Û¿ÏÈÛÌ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È Ó›Î˘ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∫‡ÚÈ ∫·Ú‡‰Ë, fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙÔÓ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Û ¿ÓÔ‰Ô. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È fiÙ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ; ΔÔ fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÍ·ÚٿٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ‚¤‚·È· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.

10

¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ôϛ٘ ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.


10-13peireas-interview karidis

6/4/2009

12:51 μμ

Σελίδα3

™À¡∂¡Δ∂À•∏

¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ ª¿ÓÔ; £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· «ÎϤ„ÂÈ» „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫; ™ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ȉڇÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ Ì¤Á· ı¤Ì· Â›Ó·È ·Ó Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë «¢Ú¿ÛË» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ «ÌÂÛ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜», ·ÊÔ‡ ‰È·„‡ÛÙËΠÔÈÎÙÚ¿ ·fi ÙËÓ ¡.¢. ı¤ÏÂÈ ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÔÚ›· Î·È ÚÔÔÙÈ΋, Ô˘ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ∞ÎÔ‡ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘, ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘, ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÏ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë Û·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋; ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÎÚ›ÛË ‚·ıÈ¿, ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·ÎÚ·›Ô˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙˆÓ «golden boys». ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÈ· ÚÈ˙È΋ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¢Èη›Ô˘, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙ· ηÚÙ¤Ï, ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜. ¡· Â·Ó·ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ·È‰Â›·. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÓÔ¯‹˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ COSCO ÁÈ· ÙÔ ™Ù·ıÌfi ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (™∂ª¶√). ΔÈ ı· οÓÂÙ Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·Ó ›ÛÙÂ Ë ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË; Œ¯Ô˘Ì ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ ÛˆÛÙ¿ ϤÙÂ, Ì ÚËÙfi Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™˘Ì·Ú·ÛÙ·ı‹Î·Ì Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·Ô›ËÛ·Ó. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ͤӷ ÎÚ·ÙÈο ÌÔÓÔÒÏÈ· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ÊÔ‚ÂÚfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ∏¶∞, ÌËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡,

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÌfiÓË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ··ÍÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηıÈÛÙ¿ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜. ΔfiÛÔ Ë Û‡Ì‚·ÛË fiÛÔ Î·È Ô Î˘ÚˆÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™∂ª¶√, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÓËÌ›· ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·Ú·‚›·Û˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ΔÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ™∂ª¶√ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÌÔÈfi ÙÔ˘ Û η̛· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. √ Úfi‰Úfi˜ Ì·˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ÌÂÁ¿ÏË Û·Ê‹ÓÂÈ·, ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫›Ó·˜. ΔÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ŸÙ·Ó, Û‡ÓÙÔÌ·, Ì ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ڿ͈Ó, Ô˘ Ì·˜ ÓÙÚÔÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ¯ÒÚ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì·Ó·Ó›· ηÓÂÓfi˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÈ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡; £· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ê·Ï¿ÙˆÛË Î·È ÙȘ ‹Ș ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ó Ó·È Ì ÔÈfi ÙÚfiÔ; ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÓËÛÈÒÙ˜ Ì·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 15% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Û ÂÚ›Ô˘ 150 ÓËÛÈ¿ –οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ- Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. √È Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·ÎÙÔÏÔ˚·, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·Áˆ-

Δ∂ÀÃ√™ 01

11


10-13peireas-interview karidis

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:51 μμ

Σελίδα4

™À¡∂¡Δ∂À•∏

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰Âο‰Â˜ ÓËÛÈ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ηڿ‚È ÁÈ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì‹Ó˜, Ó·˘ÙÈÎÔ› ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÙÔÏfiÔ˘˜ ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËηÓ. ∞ÚÎÔ‡Û·Ó ÔÈ Ì›˙˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ·ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ Ì·˜. ∞˘Ù‹ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢., Ô˘ ‚‡ıÈÛ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔÓ ‚Ô‡ÚÎÔ Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÙÒÚ· η٤ÏËÍ ·È¯Ì¿ÏˆÙË, ÌË ÙÔÏÌÒÓÙ·˜ Ó· ·Ô¤Ì„ÂÈ ¤Ó·Ó ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∂›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ¶·˘Ï›‰Ë ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ӷ˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘.

Á‹, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÏÈ̤ӈÓ, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ó‹Ì·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË, Ë Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô Ú¿ÛÈÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·, ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ, Ù˘ ÁˆıÂÚÌ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ¿ÌÂÛ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ÚfiÎÏËÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. Δ· ÌfiÓ· ¤ÚÁ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È fiÛ· ›¯·Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÙÔ 2004. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚· ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ ÛÔ‚·Úfi Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ∏ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë ·ÔÌfiÓˆÛË, Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ì ÁÂÚ·Ṳ̂ӷ ÏÔ›·, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ΔÔ ÂȉÈÎfi ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔÔÈ› ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ì·˜, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ Î·È ı·Ï¿ÛÛȘ ˙ÒÓ˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙ ٛÔÙ ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¯Ù‡ËÌ· ÛÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ™Â Ì·˜ ¤ÊÙÂÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¶·˘Ï›‰Ë; ∏ ˘fiıÂÛË ¶·˘Ï›‰Ë Â›Ó·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÁηٿÏÂȄ˘ Î·È ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. √È ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ «Á·Ï¿˙ÈˆÓ ÎÔÏÏËÙÒÓ» ·ÎÙÔÏfiˆÓ, Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù›ÌËÌ·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. √È ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. °È·

12

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓË ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Ì Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë Û·˜; £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ï¿ıÔ˜; °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔȯ›·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Û fiÏË ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ (8 ¯ÏÌ./ÒÚ·) Û fiÏÔ ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ. ªÂ ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ‰Â Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ (ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡), Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ÂÊÈ·ÏÙÈ΋, Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ΛÓËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ¤¯·Û ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ·Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·Ó¿Û· ÛÙËÓ fiÏË. Ÿˆ˜ Ë ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÁÚ·›‰Ë Î·È Ù˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ô˘ ΔÛ·Ó¿ÎË, Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÂÓ·¤ÚÈ· Ë ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ º¿ÏËÚÔ, ̤ۈ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ πÔ‰·Ì›·˜, ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™Â fiÏÔ ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ, Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ, Ù· ̤۷ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜ (ΔÚ·Ì, ªÂÙÚfi) ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ΔÔ ΔÚ·Ì ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ªÂÙÚfi Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‹Ù·Ó ·fi ¯ı˜ ·ÚfiÓÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ·ÎfiÌË Ë ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ªÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂, Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜, Ô˘ ÂÓÒ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∞ÙÙÈ΋ Î·È Ù· ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔÓ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÛÙËÓ ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË. ¶¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÁÈ· ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ fiÏË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Û¤‚ÔÌ·È ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ʈӤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ΔÚ·Ì. ΔÔ Ì›˙ÔÓ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÊÙˆ¯fi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· χÛË. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ¶ÚÒÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÃÒÚ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ··ÈÙ› Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘.


10-13peireas-interview karidis

6/4/2009

12:51 μμ

Σελίδα5

✔ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ✔ ¶·Ú·‰ÔÛȷο ∫¿ÁÎÂÏ·

✔ ∫ÂÚ·ÌÔÛÎÂ¤˜ ✔ ¶ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ

∞lousystem

§√ÀΔƒπ∞¡∞∫∏™ Ã∞ƒ. ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 75, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ.: 210 4178937, ÎÈÓ.: 6932 247682


14-15peireas-interview resvanis

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:53 μμ

Σελίδα2

™À¡∂¡Δ∂À•∏

∫ÒÛÙ·˜ ƒÂÛ‚¿Ó˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÁÒÓË

™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ – ÁÈ·› Ù˘ ∫ÔÚ·‹, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÁÎÚÈı›. Δ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Û¯¤‰È· Î·È fiϘ ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈã ·˘Ùfi. £· Â›Ó·È ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘ fi„ÂȘ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ fiÛÔ Î·È ÙÔ ¤Ó·ÓÙÈ Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÚÔ Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔÎÚÈı› Ë Ï‡ÛË Ù˘ Ï‹„ˆ˜ ÂÓfi˜ ‰·Ó›Ԣ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰‡Ó·Ù·È ¢¯ÂÚÒ˜ Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÎÙ›ÚÈ· – Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·, ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÂΛÓÔ ÛÙÔ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ; °È· ¤ÚÁ· ÔÛÔ‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ.

¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ƒ·ÏÏ›Ԣ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¶ÔÈfi Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ËÌÈÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÚ·‹; ªÂÙ¿ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ηٷʤڷÌ ӷ «·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì» Î·È Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ì ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ – Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. ∂Ì›˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ‚ÔËı‹Û·Ì Û οı ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÙÔÓ √™∫, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·‚ÈÔ‡Ó Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ƒ·ÏÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÚ·ÙËı› Î·È ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô √™∫. √ ÙfiÔ˜ Ô˘ ı· ·ÓÂÁÂÚı› Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Ë ·Ó¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ÂÚÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

14

∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔÌÔÙÈÎÒÓ Î¿‰ˆÓ ÙÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ. £· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ; ªÂ ÙÔ˘˜ ÚÔÌÔÙÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹Û·ÌÂ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ ·ÈÛıËÙÈο fiÛÔ Î·È Ú·ÎÙÈο ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ◊‰Ë Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ıÂÙÈο. ÕÏψÛÙÂ, Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔʤÚÂÈ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Ë §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ ‰Â, fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ªÂ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; ¶fiÙ ı· ‰Ô‡Ì ÌÏ ο‰Ô˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿; ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿: ·) ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÍÈ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ∞ӷ·ÎψÛ˘, ‚) ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢ÒÓ Á) ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΤÓÙÚ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ-


14-15peireas-interview resvanis

6/4/2009

12:53 μμ

Σελίδα3

™À¡∂¡Δ∂À•∏

΋˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÔʤÏË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·ÎÙ‹ıËηÓ: 1) 2.522.072 Ï·ÛÙÈΤ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ ‹ 126.103,60 ÎÈÏ¿ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ 2) 1.229.539 ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ‹ 18.443,09 ÎÈÏ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. 3) 1.440.145 Ï¢ÎÔÛȉËÚ¤˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ ‹ 79.207,98 ÎÈÏ¿ Ï¢ÎÔÛȉ‹ÚÔ˘. 4) 458.033 Á˘¿ÏÈÓ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ ‹ 130.539,41 ÎÈÏ¿ Ï¢ÎÔÛȉ‹ÚÔ˘ 5) 65.147 ÎÈÏ¿ ¯·ÚÙÈÔ‡. 6) 5.856 ÙÂÌ¿¯È· ÌÈÎÚÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. 7) 1164 ÎÈÏ¿ Ì·Ù·Ú›Â˜. ªÂ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÂÓ ı· ÎÔÔ‡Ó 1107 ‰¤Ó‰Ú·. ªÂ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó 500 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÛ˘ÓÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÎÏ˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· 92.307,84 ÎÈÏ¿ ·ÂÚ›ˆÓ. ∫·È ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Ì. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜; Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ™Â Û‡ÓÙÔÌÔ ΔÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Â›Ó·È ¤Ó· ªÂÙ¿ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÂÁη·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÁοıÈ· Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó Û ÎÂÓÙÚÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. √ ¶ÂÈÚ·ÈηٷʤڷÌ ӷ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ¿˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ¯ˆÚ›˜ «·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì» ÚÔÌÔÙÈÎÔ› ο‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÛ‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ì ̿وÓ. ◊‰Ë ¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔ‰›ÎÙ˘Ô. ∫¿ı Úˆ› Êı¿ıÂÙËı› ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ºÚÂÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 400 Ì 500 ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ – Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. ·ÙÙ‡‰·˜, ¤Ó·˜ ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ∂Ì›˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ‚ÔËı‹Û·Ì ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÙ¿ ı· ÙÔÔıÂÙËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ¶ÂÈÚ·È¿, Ú˘·›ÓÔ˘Ó Î·È Û οı ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÙÔÓ √™∫, ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ fiÏ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì √ÎÙÒ Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÔÚÚÈÌÙ›ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì·ÙÔÊfiÚ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÓ· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·‚ÈÔ‡Ó Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇοı ›‰Ô˘˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰˘Ó·‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Û οı ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ∞ÏÏ¿ ÙfiÓ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ÌËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ, Ú¤ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ; ΔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ, ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜; ¶Ò˜ Î·È Ôϛ٘ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi; ∂Ì›˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ·Ì, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηı˘ÛÙÂÚ‹ΔÈ ¤ÚÁ· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÛÂÈ, fiˆ˜ ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ı· ‚ÔËı‹ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜; Œ¯ÂÙ ÛÙ· Ï¿Ó· Û·˜ Ӥ˜ ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ; Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËηÓ. ªÂ fiÚÔ˘˜ ·fi Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÍÂÎÈÓ¿Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ΔÈ ÛÎÔ‡ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ; Ú·Û›ÓÔ˘ Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ, ۇ̟ˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ¤ÚÁÔ ÊˆÓ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜. ÛÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜

Δ∂ÀÃ√™ 01

15


16-17peireas-naytilia_nat

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:55 μμ

Σελίδα2

¡∞ÀΔπ§π∞

¶ø™ ∫∞π °π∞Δπ ¡∞À∞°∏™∂ Δ√ ¡∞Δ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ˆÓÙ·ÓÔ‡ *

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ·fi ÙËÓ ÃÔ‡ÓÙ· ¤ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, fiÙ·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ÙÔ ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ٷÌÂ›Ô Î·È ÙÔ ›ÂÛ·Ó ·ÊfiÚËÙ· Ó· ÛÙ¤ÚÍÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙfiÙ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÙ·Ó ·fi ηÏ¿˙ÔÓÙ· ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈ· Ô˘ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ÎÚ›ÛÂȘ. ∏ ‰Ú·¯Ì‹ Ì·˜ ›¯Â Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ˘ÔÙÈÌËı› Î·È ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÈÛÔÙÈÌÈÒÓ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤Î·Ó ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ ÙÔ ÛÎfiÂÏÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ, Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÛÙ· ‡„Ë Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ì ÙȘ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ. ΔÔ ¡∞Δ, Ì ı˘Û›Â˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰Â ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ηӤӷ, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙfiÙ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ – ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ‰Ú·¯ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÌËÌ·ÙÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘

ª

fiÓÈÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ∞ÔÌ·¯ÈÎfi Ì·˜ Δ·Ì›Ô, ·fi Ù· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¿ÏÏ·Í ÚfiÛÊ·Ù· ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. °ÚËÁfiÚ˘ ΔÈÌ·Á¤Ó˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ¡∞Δ, ÂÓÒ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ Â›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ¿ÏÈ Ô Î. ΔÈÌ·Á¤Ó˘ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1989 – 1995. ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›· ÌÂٷ͇ ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·Êı·ÚÛ›·˜. ¶ÈÔ Â‡ÎÔÏË Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‡ÏÔÁË ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘, ¤ˆ˜ ÙÔ˘ ’80 ‹Ù·Ó 5 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ 1 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ¤Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÚÔ˜ ¤Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ì›· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË, ÂÚÈÔ‰È΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙfiÙ ·ÎÚÈ‚Ô‡˜, Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÔÌ·‰Èο Ì ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ‰ÈfiÁΈÛ ·fiÙÔÌ· ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ú·Á‰·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ ˘ÁÈ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Û¯¤ÛË ÂÛfi‰ˆÓ – ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋. ŸÌˆ˜ Ë Â‡ÏÔÁË Î·È ÚÔÊ·Ó‹˜ ·˘Ù‹ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÊıÔÚ¿ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ· ÙÔ˘ ¡∞Δ ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘’ fi„ÈÓ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¡∞Δ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜.

16

Û ÛÎÏËÚfi ͤÓÔ ÓfiÌÈÛÌ·. ΔÔ ¡∞Δ, ¤ˆ˜ ÙfiÙÂ, ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ™ÙÔ ÊfiÚÙ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¤ÁÎÚÈÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¡∞Δ, ›¯Â ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο Ù˘ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù˘ BANK OF AMERICA Î·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘, ηϿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔÈ, ‰ÂÓ ı· ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ˆ˜ ı· ÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¡∞Δ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÚfiÔ. ŸÌˆ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ›‰·Ó Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¡∞Δ Û·Ó ÛˆÛ›‚ÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·È Â›Ó·È ÓÔÌ›˙ˆ ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Â˙·Ó Ì ÊÔÚÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ¡∞Δ Ó· ÚԂ› Û ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ··ÓˆÙ¤˜ ‰Ú·¯ÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ ¡∞Δ Ó· ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı›…


16-17peireas-naytilia_nat

6/4/2009

12:55 μμ

Σελίδα3

¡∞ÀΔπ§π∞

∞ÏÏ¿ Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â‰Ò. ∏ ·Ó·ÏÁËÛ›· Î·È Ë ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓË ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¡·˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÓÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, fiÙ·Ó Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ·fiÏ˘Ù· ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ù· ÔϤıÚÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¡∞Δ Î·È Â›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÛÙ· ÏÔ›·. ΔfiÙ Ì ÓfiÌÔ ÊÔÚÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ¡∞Δ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Â·Ó··ÙÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi-Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ¯ˆÚ›˜, Ô‡Ù ÔÈ ÌÂÓ Ô‡Ù ÔÈ ‰Â Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ‰Ú·¯Ì‹ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô! ∫·È ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÛηӉ·ÏÒ‰ÂȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡∞Δ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó! ΔÔ Ó·˘·ÁÈṲ̂ÓÔ ¡∞Δ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤ÙÛÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈΛÓËÙÚÔ ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË Ó¤ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·, fiˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¿ÛÙÔÚÁÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ¿Óˆ ÏfiÁÔ, ÙÔ ·Ê‹ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi! °È· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÚfiÓÔ ÙÔ 2009, ÙÔ ¡∞Δ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÔÙËı› Ì 1,3 ‰ÈÛ. ∂˘ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó Ù· 172,8 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, ÂÓÒ ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ¤ÍÔ‰·, Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ʤÙÔ˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ!

¶ÚfiÙ·ÛË ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ™›‰ÓÂ˚ ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ‰È· Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹Ûˆ˜, ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ™›‰ÓÂ˚ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ∞ÈÁ·›Ô˘ & ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, Î. ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È À‰¿ÙÈÓˆÓ √‰ÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¡fiÙÈ·˜ √˘·Ï›·˜ Î. Δ˙fi˙ÂÊ ΔÚ·˚fiÓÙÈ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂȷ΋ ÀÔ˘ÚÁfi ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÀËÎÔfiÙËÙ·˜ Î·È ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î· μÈÚÙ˙›ÓÈ· Δ˙¿Ù˙ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. Δ˙fi˙ÂÊ ΔÚ·˚fiÓÙÈ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ (COSCO), ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ›Â, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ΤÓÙÚÔ Î·È ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ, Â›Û˘ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ófi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ ·fi Ó¤Ô˘˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜.

* √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑ˆÓÙ·Ófi˜ Â›Ó·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È À‡ı˘ÓÔ˜ ⁄Ï˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ "¡·˘ÙÈ΋ ∂ÓË̤ڈÛË" ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ¿ÚıÚÔ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 59 ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ "¡·˘ÙÈ΋ ∂ÓË̤ڈÛË" Î·È ·Ó·‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ Î. ∑ˆÓÙ·ÓÔ‡.

Δ∂ÀÃ√™ 01

17


18-19peireas-naytilia_an. para

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:56 μμ

Σελίδα2

¡∞ÀΔπ§π∞

∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °Ú¿„·, nikos@re-port.gr √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfiÙ·ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ›‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ Û˘ÓÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (Ó·˘ÙÈÎÒÓ) fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ.

Ë ·ÛÙÔ¯›· ˘ÏÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Î·Ù¿ 20% ÛÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÏÔ›ˆÓ. ∂Âȉ‹ fï˜ ηٿ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ë ·ÛÙÔ¯›· ˘ÏÈÎÔ‡ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 80%. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Ì›ˆÛË ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÏÔ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ϋڈ̷ Á¤Ê˘Ú·˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú·Ï‹ÛÈ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ·˘Ù¿ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÏÔ›ˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛ·Ú¿ÍÂȘ. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÏfiÁÔ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â·ÁÚ‡ÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÓÒÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔı¿Ï·ÛÛ·˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÓÙ·È Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·˘Ù¿ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ Ó· ›¯·Ó ÂÍ·ÏÂÈÊı›, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·ÚÎÂÙÒÓ ÌÂÏÂ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ηÈÚÈΤ˜ ÙÒÓ. √È ÌÂϤÙ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÂÚ›Ô˘ 80%. Û˘Óı‹Î˜. øÛÙfiÛÔ, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ȤÛÂȘ (Â¿Ó fi¯È Û fiϘ) ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ó·˘ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÏÔ›· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÙˆÓ, Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÔ˘Ó ÔÚ›˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÏÏ¿ ÚfiÏÔ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÈÔ Û‡ÓÙÔ̘. Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ΢ÚÈfiÙÂ∞Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ˙ËÌÈ¿ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ú· ›‰Ë Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ò˜ ·˘Ù¿ ÂËÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÂÏÏÈ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, Û ÌË Ú¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÏÔ›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı› ·ÎfiÌ· Î·È Û ϿıÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Gard AS, fiÙÈ Ô ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô ·ÓıÚÒ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ÁÈ· ÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 70% ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ›‰È· ÌÂϤÙË

Ÿ

18


18-19peireas-naytilia_an. para

6/4/2009

12:56 μμ

Σελίδα3

¡∞ÀΔπ§π∞

∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ϋڈ̷ Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÔ›Ô. ∞fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Û‡ÓÙÔÌË ·Ó¿Ï˘ÛË ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙ· Ó·˘ÙÈÏȷο ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ÂÏÏÈ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ οı ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηıÒ˜ Î·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ΤÓÙÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ʤÚÂÈ Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÁÂÓÈ¿, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ï˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô ÔÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÏËڈ̿وÓ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÍËÚ¿˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÌ‹Ì· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Û ¤Ú·˜ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÎ·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË Ù˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÏÔ›Ô. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÔÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ·ÚÌfiÎfi, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ ‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚʈ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È Ù˘ Îfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘Ì‚¿Â›Ó·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∞˘Ùfi ÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ¯Ú‹Û˘ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÈÏÔÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙfiÛÔ Ë Ó·˘Á‹˜ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· fiÛÔ Î·È ÙÔ ÏÔ›Ô Ó· §fiÁˆ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÚÔÛˆ·ÙfiÌˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ï¿ıÔ˘˜ Î·È Ó· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÈÎfi Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙÌ‹Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÂÙ·È ÌÂ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘˜. ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÂÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ˘ÁÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈˢ¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·fi Ù¯ÓÈ΋˜ ¿Ԅ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ó· ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÍËÚ¿˜, Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÂÎ·È‰Â˘fiÙÈ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ıËÛË ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÙfiÛÔ ·ÌÈÁÒ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ fiÚÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiÛÔ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÚÔÛˆÈÎfi ˘„ËÏ‹˜ ÛÌÔ‡˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈÂÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ıÓ‹˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÚÔÛˆÈÎÔ‡ (ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÍËÚ¿˜) ΠηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ fiÙÈ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂËÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ú¿˙ÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi. ∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÁÈ· Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÙÔ Ó· ‰Ôı› Ë ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ÛËÌ·Û›· Û ·˘ÙfiÓ ÚÔÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù· ̤ÏË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÔÈfiÙËÙ·˜.

Δ∂ÀÃ√™ 01

19


20-21peireas-istror_50ies

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:57 μμ

Σελίδα2

π™Δ√ƒπ∞

√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÛÙË 10ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 fiˆ˜ ÙÔÓ ¤˙ËÛ· Î·È ÙÔÓ ı˘Ì¿Ì·È

ª¤ÚÔ˜ 1Ô

ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ¶·ÁÒÓË √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÂΛÓÔÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50. ªÂ Ì›· ÛÂÈÚ¿ Û‡ÓÙÔÌˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¿ÚıÚˆÓ, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜, ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È "ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘" Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. §ÈÌ¿ÓÈ - ¡·˘ÙÈÏ›· ø˜ ÚÒËÓ Ó·˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÌËÓ ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·’ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiÔÈÔ˜ ÙÔ ¤˙ËÛÂ Î·È ÙÔ ı˘Ì¿Ù·È, ı· Û˘ÌʈÓ› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi. ∞fi μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ̤¯ÚÈ ÕÁÈÔ ¢ÈÔÓ‡ÛË χÚÈ˙·Ó Ù· ÔÓÙÔfiÚ· ÊÔÚÙËÁ¿. ∂Λ ‹Ù·Ó Î·È Ë "∂§∂À£∂ƒ∞ ∑ø¡∏" Ô˘ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ªfiÓÔ ÔÈ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ¤Ì·ÈÓ·Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÂψÓÂÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÊÔ‡ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¤ÚÂ ·fi ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÊԉȷÛÙ›. ™ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·fi ÕÁÈÔ ¢ÈÔÓ‡ÛË Ì¤¯ÚÈ "™¶∞¶", Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ∫ÔÓ‰‡ÏË, χÚÈ˙·Ó ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙËÁ¿ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ™ÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∫·ÏÏÈÌ·ÛÈÒÙË Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ™Ù·ıÌfi, ‹Ù·Ó Ù· "§∂ª√¡∞¢π∫∞" Ì η˝ÎÈ·, ·ÓÂÌfiÙÚ·Ù˜ Î·È ÌfiÙÔÚÛÈ˜ (ÌÈÎÚ¿ ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÛοÊË). ¶ÈÔ ¤Ú· Ë ∞ÎÙ‹ Δ˙ÂϤË Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 5-6 ·Ô›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ∂Λ ¤ÎÙÈÛ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1832-35 ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ·Ó‰Ô¯Â›Ô. ∂Λ ¤È·Ó·Ó Î·È Ù· ÂÈ‚·ÙËÁ¿, Ù· "¶√™Δ∞§π∞" fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÙÂ. Δ· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ‹Ù·Ó:

20

ΔÔ "ª√™Ã∞¡£∏" Î·È "∫ø™Δ∞∫∏™ Δ√°π∞™" Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ΔfiÁÈ·, ΔÔ "∂§∂¡∞" ÙÔ˘ §·Á¿ ΔÔ "°§∞ƒ√™" ÙÔ˘ ∫·‚Ô˘Ó›‰Ë ΔÔ "¢∂™¶√π¡∞" ÙÔ˘ ºÔ˘ÛÙ¿ÓÔ˘ ΔÔ "∞¡¢ƒ√™" ÙÔ˘ ¢È·Ô‡ÏË ΔÔ "∫∞¢πø", ÙÔ "Δ∂Δ∏" Î·È ÙÔ "∂§™∏" Ù˘ ¶›Ó‰Ô˜ ΔÔ "π√¡π√", ÙÔ "∞π°∞π√" Î·È ÙÔ "∞°°∂§π∫∞" ÙÔ˘ Δ˘¿Ï‰Ô˘ ΔÔ "∏¶∂πƒ√™" ÙÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘. ∂Λ Ï¢ڛ˙·ÓÂ Î·È ÔÈ "∂À∫∞πƒπ∂™", ÔÈ ‰‡Ô ÎÔÚ‚¤Ù˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ "∞¶√™Δ√§∏™" Î·È "Δ√ª¶∞∑∏™" Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿˜ – ¡·‡ÛÙ·ıÌÔ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿, Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰˘, Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ "ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜" (ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ Ó·˘ÛÙ¿ıÌÔ˘). °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÎÙ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ƒÔÏfiÈ, ‹Ù·Ó Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎÔ‡. Δ· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ·: "∫∞§∞ª∞ƒ∞" "¡∂ƒ∞π¢∞" "™¶Àƒ√™" "∂ƒπ∂Δ∞" "∞π°π¡∞" "∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™" Î·È ¿ÏÏ·. ∂Λ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÎfiÙÂÚ·. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÂΛ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔ "£∞§∏™ √ ªπ§∏™π√™", ÏÔ›Ô ÙÔ˘ √Δ∂ ÁÈ· fiÓÙÈÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ, Î·È ÙÔ "∏§∂∫Δƒ∞", ¤Ó· η˝ÎÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÌÔÚÔÏÔÈ¿Ú¯ˆÓ. ∂› Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ªÈ·Ô‡ÏË, ·fi ÙÔ ƒÔÏfiÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· "∫√À§√ÀƒπøΔπ∫∞", η˝ÎÈ· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙ· ™ÂÏ›ÓÈ· Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ∂Λ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ú˘ÌÔ˘Ïο.


20-21peireas-istror_50ies

6/4/2009

12:57 μμ

Σελίδα3

π™Δ√ƒπ∞

¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË ÚÔ˜ ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ‹Ù·Ó Ù· "ª∂™√°∂π∞∫∞", Ù˘ ∂§ª∂™ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Ù· "πø¡π∞", "∫√ƒπ¡£π∞" Î·È "§À¢π∞" Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·. Δ· ˘ÂڈοÓÈ· ‰¤Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ΔÂψÓ›Ô. ∞fi ·˘Ù¿ ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ "¡∂∞ ∂§§∞™" ÙÔ˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1953 ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ÓÂÔÓ·˘ËÁËı¤Ó "√§Àª¶π∞" Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ÕÏÏ· ˘ÂڈοÓÈ· ‹Ù·Ó ÙÔ "μ∞™π§π™™∞ ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏" ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›‰Ë Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi fiˆ˜ Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. Δ· "¶∞Δƒπ™" Î·È "∞À™Δƒ∞§π™" ÙÔ˘ ÷Ӊڋ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. À‹Ú¯Â Î·È ÙÔ "∞ƒ∫∞¢π∞" ÙÔ˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ °ÂÚÌ·Ó›· – ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙ ηıfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ªÂÙ¿ ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ •·‚ÂÚ›Ô˘, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ªÈ·Ô‡ÏË, ‰¤Ó·Ó ٷ ÔÓÙÔfiÚ· ÊÔÚÙËÁ¿ Ô˘ ÊÙ¿Ó·Ó ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ‹ ·ÚÔÏÈÛÌfi. ∂Λ ÎÔÓÙ¿ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÂÈÛ΢¤˜ ÏÔ›ˆÓ fiˆ˜ Ù· "ª¶π¡π∞ƒ∏™", "ª¶√ÀΔ√™", "∫∞¡∂§§√™". ¶ÈÔ Î¿Ùˆ, ‰ÂÍÈ¿ fiˆ˜ ¤Ì·ÈÓ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ‹Ù·Ó Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË º¿ÚˆÓ, ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Ê¿ÚˆÓ. ∂Λ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Ë "¡∏√¢√Ã∏", ÚÔ‚Ï‹Ù· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó. ™Ù· ÏÔ›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ ’50 ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ ’52 - ’53 Î·È Ù· 6 ÂÈ‚·ÙËÁ¿ ÙˆÓ πÙ·ÏÈÎÒÓ Â·ÓÔÚıÒÛˆÓ. Δ· 4 ·ÎÙÔÏÔ˚ο: "ªπ∞√À§∏™", "∫∞¡∞ƒ∏™", "∫√§√∫√Δƒø¡∏™" Î·È "∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏™" Î·È Ù· ‰‡Ô ªÂÛÔÁÂȷο: "∞Ãπ§§∂À™" Î·È "∞°∞ª∂ª¡ø¡".

ŒÓ· ·fi Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÙÚ¿ËΠ(ÙÔ˘Ì¿ÚÈÛÂ) ·fi Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÓ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ¤ÌÂÈÓ ¤ÙÛÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ú›Ó· ÙÔ˘. ¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘‹Ú¯·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ›¯·Ó ¤‰Ú· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ‹ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË

·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚÔÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ‹Ù·Ó Ë "∂§§∏¡π∫∏" ÙÔ˘ ¶. ∫·ÏÏÈÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ë "∂§ª∂™" (∂ÏÏËÓÈΤ˜ ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜) ÙÔ˘ °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÙÔ˘. ∫·È ÙȘ ‰‡Ô ÙȘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÁÈ·Ù› Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ "∂§§∏¡π∫∏" ›¯Â ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚ¿˜ ™ÙÔ¿˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· Î·È ‰›Ï· ÛÙË ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∏ "∂§ª∂™" ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡. ∂Λ ›¯Â ÁÚ·Ê›· Î·È Ô ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˜. ∏ "GREEK LINE" ÙÔ˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ ÛÙË ÁˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ Î·È §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤‰Ú· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓÙ·˜, ÔÏϤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜, ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÙ›ÚÈ·. Δ¤ÏÔ˜ Â› Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ªÈ·Ô‡ÏË, ·Ó¿ÌÂÛ· ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ Î·È ™ˆÙ‹ÚÔ˜, ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù·Íȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë, ÂÓÒ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡‰Ë ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ΔÂψÓ›Ô. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50... fiˆ˜ ÙÔ ¤˙ËÛ· Î·È ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È. ¶ËÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ: www.nautilia.gr

Δ∂ÀÃ√™ 01

21


22-25peireas-istror_liontari

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:58 μμ

Σελίδα2

π™Δ√ƒπ∞

ΔÔ §ÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿ÎË, george@re-port.gr ¶ÂÈÚ·È¿˜! ∏ ·ÏÏÈÒ˜ Porto Leone! Ÿˆ˜ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·! ŒÓ· fiÓÔÌ· Ô˘ ÚԤ΢„ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÂÓfi˜ ÌÓËÌ›Ԣ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «§ÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿». ŒÓ· ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ fiÏË, ¤Ó·˜ ıÚ‡ÏÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘!

π™Δ√ƒπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ηχÙÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ! ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÙÔ fiÙÂ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ, fiÙÂ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ŸÏ· fiÛ· ͤÚÔ˘Ì ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜. √È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ fiÛˆÓ Â›‰·Ó ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. Afi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ. ∏ ÚÒÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ˆ˜ "Porto Leone" Á›ÓÂÙ·È Û ӷ˘ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ °ÂÓÔ‚¤˙Ô˘ ¶¤ÙÚÔ μÈÛÎfiÓÙÈ ÙÔ 1318. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ ·fi ÈÔ ·ÏÈ¿. √ ¶·˘Û·Ó›·˜ Î·È Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÌÓËÌ›·, Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ∞kerblad ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 2Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. ÕÏÏÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ÙÔ ¢Ô‡Î· Guido II Hern de la Roche Î·È ¿ÏÏÔÈ ˆ˜ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÌÂٷ͇ 11Ô˘ Î·È 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È Rafn, Watbled, ™¯ÈÓ¿˜, ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÁχÙ˘ ∫·ÓÓfi‚·˜, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÛÙË μÂÓÂÙ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ.

22

∞˘Ùfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ô˘ ηٷϿ̂·Ó ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ·fi ÙÔ 1388 ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ú¯È΋ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÔÈ «™ÙÔ¤˜». √È Amaud Fr, Guilletiere J-P Babin, Spon, Wheler, Gourmenin, Robert de Dreux, Coronelli de Combew, Comelio Magni, Anne d’ Akerjhelm ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›‰·Ó ¤Ó· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÛÙÔÓ Ì˘¯fi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘


22-25peireas-istror_liontari

6/4/2009

12:58 μμ

Σελίδα3

π™Δ√ƒπ∞

Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÈÓ¿ÓÂÈÔ˘ ΋Ô˘. √È Spon Î·È Wheler, ÙÔ 1675, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â ̤ÁÂıÔ˜ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Ô˘ η٤ÏËÁ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ Ú¿¯Ë˜, Û˘Ì¤Ú·Ó·Ó fiÙÈ ¯ÚË̢ۛ ˆ˜ ÎÚ‹ÓË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ 1687 Ì ÙËÓ ·Ú·Á‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ªÔÚÔ˙›ÓË. ªÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË μÂÓÂÙ›· ˆ˜ Ï¿Ê˘ÚÔ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ó·‡ÛÙ·ıÌÔ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜. ∏ ·Ú·Á‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ. ∂¶π°ƒ∞º∂™ Δ√À §π√¡Δ∞ƒπ√À ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÁڷʤ˜ ÛÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó ›Ûˆ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ fiÙÂ Î·È ÁÈ·Ù› ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ. ¶ÚÒÙÔ˜ Ô ¢·Ófi˜ Akerblad ÙÔ 1799 ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Î·È Âͤ‰ˆÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÂÛÂÚ›‰· ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË. ¶ÔÏÏÔ› ÌÂÙ¿ ·’ ·˘ÙfiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‹ ÙÚÔÔÔ›ËÛ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ, Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ ‹Ù·Ó Ô ∞. ªÔ˘ÛÙÔ͇‰Ë˜. ΔÔ fiÙ ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. √ Laborde ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ӛ΢ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Bugge ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë Û˘ÌʈÓ› Î·È Ô °ÚËÁÔÚfi‚ÈÔ˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˘ ÙÔ˘ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1018. O Grimm ÙÔÔı¤ÙËÛ ¯ÚÔÓÈο ÙË ¯¿Ú·ÍË ÙˆÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙÔ 12Ô ‹ ÙÔ 13Ô ·ÈÒÓ·. √È ÏfiÁÈÔÈ Ù˘ ÕÚÎÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚfi‚ÈÔ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌË Konigsmark ‹ ·fi ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙÔ 1688. √È Akerblad, Kopish, Grimm, Bugge, °ÚËÁÔÚfi‚ÈÔ˜, ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÈÔÙ¤Ï˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ™Ô˘Ë‰fi ÌÈÛıÔÊfiÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÙË ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ μ·Ú¿ÁÁˆÓ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔ-

ÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·. √ Laborde ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂΉԯ‹ ·˘Ù‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ μ·Ú¿ÁÁÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡Ù ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ÁÓÒÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÈÁڷʤ˜. ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ ˘‹ÚÍ ‰›Ô ÔÏÏÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÊˆÓÈÒÓ. √ Bossi Î·È Ô ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ D’ Hancarville ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÏ·ÛÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹. √ Laborde ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂÏÏËÓÈο, ÊÔÈÓÈÎÈο, ÛÈÓ·˚ÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ÚˆÙfiÁÔÓË ÌÔÚÊ‹. À‹ÚÍ·Ó ÔÏÏÔ› fï˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Akerblad ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÚÔ˘ÓÈο. ƒÔ˘ÓÈÎfi1 ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‚fiÚÂÈÔÈ Ï·Ô›, ΢ڛˆ˜ ÛηӉÈÓ·‚ÈÎÔ›, ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ù¤ÙÔÈˆÓ Ê‡ÏˆÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó¯‹˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ıˆڛ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂϤÙ˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ̛· Ï‹ÚË ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ Rafn ÙÔ 1856. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÈÁÚ·Ê‹˜ ·˘Ù‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ÛÙËÓ «πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜» ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ¶··ÚËÁfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ñ °È· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ «√ Ã¿ÓˆÓ Ì ÙÔÓ √˘ÏÊ, ∞ÛÌÔ‡Ó‰ Î·È √¤ÚÓ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∞˘ÙÔ› Ì·˙› Ì ÙÔ Ã¿Ú·Ï‰ ÙÔÓ ª·ÎÚfi Â¤‚·Ï·Ó ‚·ÚȤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. √ ¢·ÏÎ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎÂ, Ô ŒÁÈÏ Î·È Ô ƒ·ÁÓ¿Ú ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó Û ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ∞ÚÌÂÓ›·». ñ °È· ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ «√ ÕÛÌÔ˘Ó‰ Ì ÙÔÓ ∞ÛÁ›Ú, £ÔÚÏ›Ê, £ÔÚ Î·È π‚¿Ú ¯¿Ú·Í·Ó ÙȘ ÂÈÁڷʤ˜ ·˘Ù¤˜ ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ÿڷω ÙÔ˘ ª·ÎÚÔ‡ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó».

Δ∂ÀÃ√™ 01

23


22-25peireas-istror_liontari

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

12:58 μμ

Σελίδα4

π™Δ√ƒπ∞

¤ÁÎ˘Ô˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Á¤ÓÓËÛ ¤Ó· Ù¤Ú·˜ Ì ÚfiÛˆÔ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡, ·˘ÙÈ¿ fiÚıÈ· Û·Ó ÙÔ˘ Ï·ÁÔ‡ Î·È fi‰È· ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. ¶‹‰ËÍ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ·˘Á¤˜ Û·Ó Á·‚Á›ÛÌ·Ù· Û·ÏÔ˘. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È fiÙÈ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÛÙÔ °¿ÏÏÔ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ Fouchon, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Ó· ÙÔ Ù·Úȯ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË °·ÏÏ›·.

√È ÂÚÌËÓ›˜ ·˘Ù¤˜, ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚÈÊı› Â›Û˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜. ¶·ÚfiÏ·˘Ù¿ ÙÔ ÌfiÓÔ ˘·ÚÎÙfi ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Ô Ã¿Ú·Ï‰ Ô ª·ÎÚfi˜2, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. £ƒÀ§√π ∫∞π ¶∞ƒ∞¢√™∂π™ ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ηٿ ÙÔ ÌÂÛ·›ˆÓ· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶fiÚÙÔ §ÂfiÓ ‹ ¶fiÚÙÔ ¢Ú¿ÎÔ. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘˜, ÚԤ΢„ ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ Û ̤ÁÂıÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊÔ˘˜ ϤÔÓÙ˜. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ ÔÓfiÌ·˙·Ó «∞ÛÏ¿Ó» ÏÈÌ¿ÓÈ, ‰ËÏ·‰‹ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ §ÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ıÚ‡ÏÔ, οÔÈ· ΔÔ˘ÚοϷ Ô˘ ‹Ù·Ó

¶ƒ√™¶∞£∂π∂™ ∂¶∞¡∞¶∞Δƒπ™ª√À ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿. ◊‰Ë, Û ¤Ó· ʇÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «ºˆÓ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿» ÙÔ˘ 1945, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Î·È ·fi ÚÈÓ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÂÙ·Í¿. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ô ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚˆÙ¢ԇÛ˘ ∫ÔÙ˙È¿˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 줂·È· Â‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ ÁÈ·Ù› ¤Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Û ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ. Œ¯ÂÈ È‰Ú˘ı› ·fi ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¢ÚfiÌ‚Ô Ë «∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙÔ˜». ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÁχÙË °ÈÒÚÁÔ ª¤ÁÎÔ˘Ï· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ΔÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË «Ìԇη». Δ· fiÛ· ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÓËÌ›Ô. ΔÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ «§ÈÔÓÙ¿ÚÈ» ÙÔ Ì·ÚÙ˘Ú¿ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı›. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ, fi¯È ·ÏÒ˜ ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¤ÎıÂÌ·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ŒÓ· ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿! ÿÛˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜! ¶ËÁ¤˜: ¶ÂÈÚ·˚Îfi ∞Ú¯Â›Ô (ÂΉfiÛÂȘ ™¿ÎÔ˘Ï· 1980) www.wikipedia.org

1 ƒÔ‡ÓÔÈ ‹ ÚÔ‡Ó˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Ì˘ıÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È ÎÂÏÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ΔÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ› Ï·Ô›, ÚÈÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, ÔÈ Δ‡ÙÔÓ˜, ÔÈ μ›ÎÈÓÁΘ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ∫¤ÏÙ˜. ∏ ϤÍË ÚÔ‡ÓÔ˜ (rune), Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ Ú›˙· ru, ÛËÌ·›ÓÂÈ „›ı˘ÚÔ˜, Ì˘ÛÙÈÎfi. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ¯Ú‹ÛË Ô˘ ›¯·Ó: Ë ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÌÂÙ·‰È‰fiÙ·Ó ·fi ÙÔ Û·Ì¿ÓÔ ‹ ÙÔ ‰Ú˘˝‰Ë ÛÙÔ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ Î·È ÌfiÓÔ. ŒÙÛÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ˘ÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ˆ˜ ̤ÛÔ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÍÔÏÔÁÈÒÓ ·Ú¤ÌÂÓ Û ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ÈÂÚ·ÙÈÎfi ·ÎÏÔ. ∞ÎfiÌË, ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔ‡ÓÔÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Û ͇ÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ¤Ú· Ù˘ Êı·ÚÙfiÙËÙfi˜ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔÓ ¿˘ÚÔ, η›ÁÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜. ŒÙÛÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÓÂfiÙÂÚ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 200 Ì.Ã.), ÂÓÒ ·Û·Ê‹ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ì Û ¤ÙÚ˜ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ·Ó¿ÁÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚ› ÙÔ 1300 .Ã.

∞Ó·¯ÒÚËÛ Á‡Úˆ ÛÙ· 1030 ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ μ·Ú¿ÁÁˆÓ (·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿) ·fi ÙÔ 1033 ˆ˜ ÙÔ 1043. ŸÓÙ·˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔϤÌËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ. À‹ÚÍ ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ª·Ú›·˜, ·ÓÈ„È¿˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›‰·˜ ∑ˆ‹˜. ∞Á·‹ıËΠ‚¤‚·È· Î·È ·’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘. Δ¤ÏÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ÙfiÛÔ ¯Ú˘Ûfi, ÒÛÙ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ 12 ·ÁfiÚÈ· ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÔ˘Ó. ø˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ÙÔ 1047 ˘‹ÚÍ ۇÌÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ °Ô˘ÏȤÏÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ηٿ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ™ÎÔÙÒıËΠ۠̿¯Ë ÙÔ 1066 ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô °Ô˘ÏȤÏÌÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·.

2

24


22-25peireas-istror_liontari

6/4/2009

12:58 μμ

Σελίδα5


26-27oikonomia-eswt. diethnh

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:00 μμ

Σελίδα2

∂™øΔ∂ƒπ∫∞

&

¢π∂£¡∏

117,4 ‰ÈÛ. ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ 10% Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ªÂ Ù·¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ 9,6%, οو ·fi ÙÔ 10% ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ÌËÓÈ·›· ¿ÓÙˆ˜ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ‰·ÓÂȷ΋ ÚÔ‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ΛÓËÛË ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓıËΠÛÙÔ 12,9%, ·ÓÙ› ÙÔ˘ 14,6% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È 17,8% ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û 250,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 250,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. - ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÛÔ ‰È·Ú΋ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·Ó¿ ‰›ÌËÓÔ. - ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ √¶∂ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Û ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÏËÁÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚ›ÛË (∫›Ó·, ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·), ηıÒ˜ Î·È Û ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (°ÂÚÌ·Ó›·, ∏¶∞, ƒÔ˘Ì·Ó›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, μÚÂÙ·Ó›·, ƒˆÛ›·). - ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Â͈ÛÙÚÂÊÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘. - ∏ ¢ڇÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √¶∂ Î·È ÙÔ˘ Invest Greece (ÚÒËÓ ∂§∫∂).

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¿ÁÁÈÍÂ Î·È ÙËÓ... Ì¿Ï·

√ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ» ÁÈ· ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10% ¤ˆ˜ 40%. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. £· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û 228 ‰‹ÌÔ˘˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ì ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ·fi 10.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 70%. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ 2013 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ 6.700.000 ÙfiÓÔ˘˜ ¿Óıڷη.

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ¢¤ÛÌË ÂÙ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 14˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ›ӷÈ: - ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. - ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ √¶∂ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. - ∏ ÛÙfi¯Â˘ÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÌÔÚÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈ-

26

∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ... Ì¿Ï·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ Deutsche Welle, fiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙfiÛÔ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˜ ›ӷÈ. "∏ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜", ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË Deutsche Welle Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Sport+Markt, ÿÚÙÌÔ˘Ù ΔÛ¿ÛÙÔÊ, Ë ÔÔ›· ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·. "∂›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú·", ÚfiÛıÂÛÂ, "ÌÈ· Ù¿ÛË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙÔ˘ ÛÙÈÏ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·˜ ‰Ô‡Ì Ò˜ ¿ÂÈ Î·È fi¯È ·˜ ·Ù‹ÛÔ˘Ì Áο˙È''. ŒÙÛÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ¢ËÏ·‰‹, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ·Ó ı· ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ‹ ı· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ›Ûˆ". ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ, Ô Ã¿ÚÙÌÔ˘Ù ΔÛ¿ÛÙÔÊ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿Ì„Ë, Ì ÙË ˙‹ÙËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ·›ÎÙ˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. 줂·È·, fiˆ˜ ›Â, ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜-ÛÙ·Ú, fiˆ˜ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ∫·Î¿ ‹ Ô ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ ª¤ÛÈ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È, fï˜, Ó· ·˘ÍËı› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ªÔ‡ÓÙ˜ §›Áη Â›Ó·È Û ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú·, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ıˆÚ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ Ï›Áη. ∂Λ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ¿ÛÙÔÊ, "‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó: Ë ƒÂ¿Ï Î·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·". ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Â›Ó·È, fï˜, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ™˘ÁÎÚÈÙÈο, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË ™¿ÏÎÂ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ªÔ‡ÓÙ˜ §›Áη. ÕÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ª›Ï·Ó, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Â›Û˘, ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘... ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙ· Á‹‰·.


26-27oikonomia-eswt. diethnh

6/4/2009

01:00 μμ

Σελίδα3

∂™øΔ∂ƒπ∫∞

∂Δ∞∫: ¢È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ̤ۈ ¢∂∏ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ΔÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎÙËۛ˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Δ¤ÏÔ˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¤ÓÙ˘Ô ∂9). ª¤Û· ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∂9 ÏÈÁfiÙÂÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ηÙÔÈ˘, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢∂∏ ‹ Â¿Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢∂∏ Ù· Ù.Ì. Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì Δ∞¶ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı› ÛÙÔ ∂9. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ÂÓÙÔÈÛıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂9 ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂȂ‚·›ˆÛ˘ Ù˘ ·Û˘Ìʈӛ·˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ∂Δ∞∫ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ ·¤ÎÚ˘„·Ó Î·È ı· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁˆ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ∂9 Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢∂∏ ·fi fiÙÈ ÛÙÔ «ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ», ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ Δ¤ÏÔ˘˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜.

ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ √È ÓÔÌÔ› ƒÔ‰fi˘ Î·È Œ‚ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ã·ÛÎfi‚Ô˘ Î·È ∫›ÚÙ˙·ÏÈ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ƒÔ‰fi˘ - Œ‚ÚÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÔÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿‰ÂÈ͢, ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ». ª¤Û· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ÁÂÓÓ‹ıËηӻ ÎÔÈÓÔ› ¯¿ÚÙ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ì fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛËÌ›· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ¤ÓÙ˘·, ηıÒ˜ Î·È cd Ì fiÏÔ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÒÓ - ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ - Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Special Olympics ∞ı‹Ó· 2011 ΔËÓ ÚÒÙË ·›ÙËÛË ÂıÂÏÔÓÙ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ Special Olympics ∞ı‹Ó· 2011, ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ª¿ÓÙÌÈÓÙÔÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ë Û‡˙˘-

&

¢π∂£¡∏

ÁÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¡·Ù¿Û·, ÙÔÓ ‰Â Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. √È Î‡ÚÈÔÈ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·¤ÓÂÈÌ·Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÏ˘ÌÈÔӛΘ Î·È ·Ú·ÔÏ˘ÌÈÔӛΘ, ·Ó·ÁÔÚ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û «Î‹Ú˘Î˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡». √ÌÈÏ›· ·ˇıËÓÂ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ Special Olympics International, ªÚ¤ÈÓÙÈ §·Ì. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ڤۂ˘ ηϋ˜ ıÂÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ Special Olympics, ŒÏÏË ™Ù¿Ë.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È Ù· ÚˆÛÈο ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ªπΔΔ. √ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ "Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜. ∂›Ó·È Î·È Ô ™Â٤̂Ú˘ Î·È Ô √ÎÙÒ‚Ú˘. ¶¤ÚÛÈ Â›¯·Ì 60% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚›˙˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÁÈ·Ù› Ì‹Î·Ó οÔÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÛ¿ÚÙÂÚ˜. ÕÚ· ¤¯Ô˘Ì ‰ÚfiÌÔ Ôχ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜", ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ı· ‰Ôı› ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È "ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÙÔ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘". "√È ƒÒÛÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ¤ÚÛÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜", ›Â Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ "·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·‡ÍËÛ˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿Ï·. ∂ÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ¿Óˆ Ûã ·˘Ùfi Î·È ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·".∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ "ηÌÈ¿ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ¤ÚÛÈ, ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·' fiÙÈ ¤ÚÛÈ, ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘. ∫·È Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÏÔÁÈÎfi. ŒÙÛÈ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂›Û˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜ οÓÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù·ÌÔ‡".

Δ∂ÀÃ√™ 01

27


28-31oikonomia-afier. olymb.

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:01 μμ

Σελίδα2

∞ºπ∂ƒøª∞

πÛÙÔÚ›· √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿ÎË, george@re-port.gr ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ 1930 Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÿηÚÔ˜». ªÂÙ¿ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ȉڇÂÙ·È Ë «∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∂Ó·¤ÚÈˆÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ».

Δ

Ô 1935 ȉڇÂÙ·È Ë ÚÒÙË È‰ÈˆÙÈ΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë Δ.∞.∂. (ΔΔ¯ÓÈη› ∞ÂÚÔÔÚÈη› ∂ÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ). ΔÔ 1947 ȉڇÂÙ·È Ë ∂§§.∞.™. (∂∂ÏÏËÓÈη› ∞ÂÚÔÔÚÈη› ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·È) Î·È Ë ∞.ª.∂. (∞ ∞ÂÚÔÔÚÈη› ªÂÙ·ÊÔÚ·› ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÔÚ›· ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙËÓ Δ.∞.∂. ΔÔ 1951 ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ η΋˜ ÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ, Û ̛·, ÙËÓ «∂∂ıÓÈ΋ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· Δ.∞.∂.». ∞ÎÔÏÔ˘ı› fï˜ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›· Ì ÙÒÛË Ù˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÒÏËÛ‹ Ù˘. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 60.000.000 ‰Ú¯. ∫·ıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1956 ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË øÓ¿ÛË, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÔ√Ï˘Ìȷ΋ ÚÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ «√ ∞ÂÚÔÔÚ›·» ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1957. ΔÔ ÚÒÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÂÏÈÎÔÊfiÚÔ, Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›

28

Î·È Ë ÚÒÙË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ı‹Ó· - ƒÒÌË - ¶·Ú›ÛÈ - §ÔÓ‰›ÓÔ. ΔÔ 1958 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌ· Ó¤ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ›: ∞ı‹Ó· - ∑˘Ú›¯Ë - ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ∞ı‹Ó· - ΔÂÏ ∞‚›‚.

∏ ÔÚ›· Ù˘ √.∞. ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ∞fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960 ÎÈfiÏ·˜ Ë √.∞. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ DeHavilland Comet 4B Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Ù˙ÂÙ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· μ∂∞ Ì ÎÔÈÓÔ‡˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ù‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÚÔ˜ μڢͤÏϘ Î·È ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. ΔÔ 1962 ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÚ›· Ù˙ÂÙ De Havilland Comet 48. ΔÔ 1965 Ï‹ÁÂÈ Ë ÙÂÙÚ·ÂÙ‹˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ øÓ¿ÛË Î·È Ù˘ √™¶∞. ∂ȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ó¤· ۇ̂·ÛË Ì ӤԢ˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎËÚ˘¯ı› Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÓÔÏ˘Ìȷ΋ ·ÂÚÁ›·. ΔÂÏÈο Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËηÓ.


28-31oikonomia-afier. olymb.

6/4/2009

01:01 μμ

Σελίδα3

∞ºπ∂ƒøª∞

∏ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÛηÊÒÓ Ù‡Ô˘ Boeing 707-320. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1966 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·¢ı›·˜ Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ¡¤· ÀfiÚÎË. ΔÔ 1968 ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ¡·˚ÚfiÌÈ Î·È °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ ÂÓÒ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÚÒÙ· Boeing 727-200 Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù‹ÛÂȘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ 1969 ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ÙÔ ªfiÓÙÚÂ·Ï ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿. ΔÔ 1970 Ë √.∞. ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ù· Ó¤· ·ÂÚÔÛοÊË YS-11 A Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡π∏√¡ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÏÈ¿ Douglas Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ∞fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 ‹‰Ë Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 1970 ÔÏÏÔ› ‰È¿ÛËÌÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰ÒÓ, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ‰È¿ÛËÌÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ √.∞. ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙȘ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1971 ȉڇÂÙ·È Ë √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÏÔ˚· ∞.∂. ·fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ øÓ¿ÛË. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÚÔ˜ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ. ™ÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘ 1972 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË Ù‹ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ™›‰Ó¸ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ì ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È ÙËÓ ª·ÓÁÎfiÎ. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1973 ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· Boeing 720-051μ Î·È 747-200, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ù˙¿ÌÔ. ªÂ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ·ÚıÂÓÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ¡¤· ÀfiÚÎË. ΔÔ 1974 Ë √.∞. ÍÂÂÚÓ¿ οı ÚÔÛ‰ÔΛ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÚÂÎfiÚ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ, 2.500.000 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 790.000 ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ™ÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1973 Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ √.∞., Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ øÓ¿ÛË Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ øÓ¿Û˘ Ô˘Ï¿ ÙËÓ √.∞. ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ 1975 Âı·›ÓÂÈ. ΔÔ 1976 Ë √.∞. ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ Boeing 737200 Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Olympic Catering. ∏ √.∞. ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ 25 ·ÂÚÔÛοÊË Î·È Â͢ËÚÂÙ› 30 ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ó¤Â˜ Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË μÂÁÁ¿˙Ë, ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ, ÙÔ ¡Ù·¯Ú¿Ó Î·È ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È.

¢˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ñ ™ÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 1949 Ì›· ¡Ù·ÎfiÙ· Ù˘ Δ.∞.∂. Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·Ï·Î¿Û·. ŸÏÔÈ ÔÈ 22 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ∏ Ù‹ÛË ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∫·‚¿Ï· – ∞ı‹Ó·. ñ ™ÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1959 ¤Ó· Douglas DC-3 Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞˘ÏÒÓ· ∞ÙÙÈ΋˜. ŸÏÔÈ ÔÈ 18 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ∏ Ù‹ÛË ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∞ı‹Ó· – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ñ ™ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1969 ¤Ó· Douglas DC-6 Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·. ŸÏÔÈ ÔÈ 90 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ∏ Ù‹ÛË ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ã·ÓÈ¿ – ∞ı‹Ó·. ñ ™ÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1972 ¤Ó· Learjet 25 Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ∞ÓÙ›Ì Ù˘ °·ÏÏ›·˜. Δ· ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ∏ Ù‹ÛË ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∞ı‹Ó· – ¡›Î·È·. ñ ™ÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1972 ¤Ó· NAMC YS 11∞ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μԇϷ˜ ∞ÙÙÈ΋˜. 37 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Ó›ÁËηÓ, ÂÓÒ 19 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ÈÏfiÙÔ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹. ∏ Ù‹ÛË ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∫¤Ú΢ڷ – ∞ı‹Ó·. ñ ™ÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1976 ¤Ó· NAMC YS 11∞ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ™¤Ú‚È· ∫Ô˙¿Ó˘. ∫·È ÔÈ 50 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ∏ Ù‹ÛË ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∞ı‹Ó· – §¿ÚÈÛ· – ∫Ô˙¿ÓË. §fiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÚÔ˜ ∫Ô˙¿ÓË. ñ ™ÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1989 ¤Ó· Shorts 330 Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. ∫·È ÔÈ 34 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ∏ Ù‹ÛË ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË – ™¿ÌÔ˜ – ∫ˆ˜.

Δ∂ÀÃ√™ 01

29


28-31oikonomia-afier. olymb.

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:01 μμ

Σελίδα4

∞ºπ∂ƒøª∞

ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ 150 ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 9.859 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 900 ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ 1986 ·ÂÚÁ›Â˜ ¿ÏÈ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ı¤Ì· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi. ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ÂÓÒ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. π‰Ú‡ÂÙ·È Ë √Ï˘Ìȷ΋ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ÂΉ›‰ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙfiÛÔ Ù˘ √.∞. fiÛÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ΔÔ 1988 ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· μ·ÚÎÂÏÒÓË Î·È ª·ÓÁÎfiÎ. ΔÔ 1989 ·ÂÚÁ›· Ù·Ï·ÈˆÚ› Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ fï˜ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÂÚÁÔ‡˜, ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ª∞Δ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Olympic Catering. ∞ÓÔ›ÁÂÙ·È Ë Ó¤· ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ΔfiÎ˘Ô Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù‡Ô˘ ATR-42. ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1991 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ ¿ÏÏ· ¤ÍÈ ·ÂÚÔÛοÊË Ù‡Ô˘ 737-400 Î·È ÙÔ 1992 ΔÔ 1977 Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ÙÔ 1978. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔÓÙ·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÂÚÔÛοÊË Ù˘ Airbus ∞ 300 μ 4 ÂÓÒ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù· Δ›Ú·Ó·. ∞fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1977 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1978 Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ √.∞., ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 35 ËÌÂÚÒÓ. √È Î‡ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘Óı¤ÛÂȘ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ∏ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ·˘Ù‹ ·ÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1979 ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· Airbus, ÂÓÒ ÙÚ›· ¿ÏÏÔ ¤Ó· Airbus ∞300-600. ΔÔ ·ÎfiÌË ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÙËÓ ™ÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1973 ‰ÈËÂÈÚˆÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1980. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·ıÒ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤ˆÓ Boeing ÚÈ˙Èο ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ √.∞., μËÚ˘Ùfi, ™ÈοÁÔ Î·È μÔÛÙfiÓË. ΔÔ 737-200 ηıÒ˜ Î·È Shorts Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ øÓ¿ÛË 1995 ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÁÚ·Ì̤˜ 330. ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ÙÔ˘ 1980 ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ √.∞. Û ¯ÔÚfi ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹- ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ΔfiÎ˘Ô ÁÈ·Ù› ˙ËÌ›ˆÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. π‰Ú‡ÂÙ·È Ë ÛÂˆÓ Ì ·ÚÈÔ ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ √.∞., ª·Î‰ÔÓÈÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù‹Û§›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Τ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ˆÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ øÓ¿Û˘ Ô˘Ï¿ Ù‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ó·˘ÏˆÌ¤Ó˜. ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ΔÔ 1982 ÙËÓ √.∞. ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ΔÔ 1996 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÎ·È ÙÔ 1975 Âı·›ÓÂÈ. Ó¤Ô ·ÚÈıÌfi ÛηÊÒÓ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ √.∞. ΔÔ 1983 μ737-400, Airbus A300-600, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ Ù· ATR-42, ATR-72. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÚÔÚÒÙ· Dornier 228 Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÚÈÛÌÔ› ÚÔ˜ ∞ÛÙ˘¿Ï·È·, ™fiÊÈ·, ™ÙÔίfiÏÌË, μÂÏÈÎ·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ÁÚ¿‰È Î·È μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. Δ· ¯Ú¤Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚfiÏ· ΔÔ 1984 ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Singapore Airlines Ù· ·˘Ù¿ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ÌÈ· ÚÔÛ¿‰‡Ô μ 747-200 Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ıÂÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ √.∞. Û ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ÂÊ·Ú∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿. ΔÔ 1985 ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· Ìfi˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘ Ì ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ §¤ÚÔ, ¶¿ÚÔ, ™ËÙ›·, ª·‰Ú›ÙË, ¯ÚÂÒÓ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÂÈÙ˘¯›·. ªÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· §˘ÒÓ, ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Î·È ¶¿ÊÔ. ∂›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ë ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· √.∞. η٤¯ÂÈ ÙËÓ 15Ë ı¤ÛË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·ÎfiÌ· ÌÈ·˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÙËÓ 20Ë ı¤ÛË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ √.∞. ÛÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ British Airways, Speedwing, Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙË 18Ë ı¤ÛË ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

30


28-31oikonomia-afier. olymb.

6/4/2009

01:01 μμ

Σελίδα5

∞ºπ∂ƒøª∞

¯ˆÚ›˜ fï˜ Î·È ¿ÏÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÔ 1999 Ë √.∞. ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ó¤· ·ÂÚÔÛοÊË Airbus A340-300 Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó Ù· μ747-200 ÛÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ ÂÓÒ Ë √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÏÔ˚· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ μ717-200. ΔÔ 2000 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ∞ı‹Ó· - ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. ™ÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2001 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù‹ÛË ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ÈÏfiÙÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù‹Û˘ Â›Ó·È Ô ΔÈÌÔϤˆÓ ∫·ÏÔÁÂÚ¿Î˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ı· ÂÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ Ë Ù‹ÛË Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË Ã›Ô. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ª·ÓÁÎfiÎ, ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË Î·È ™›‰Ó¸. Δ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Gulf Air ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «ª·Î‰ÔÓÈΤ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜» Û «√Ï˘ÌȷΤ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜» Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ √.∞. ·fi ·˘Ù‹Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·Èڛ˜ (Olympic Airways, Olympic Into-Plane Company, Olympic Fuel Company, ÙÔ Handling Î·È Ë Δ¯ÓÈ΋ μ¿ÛË), ÂÎÙfi˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜, Û˘Á¯ˆÓ‡ıËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈ-

Ô‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· – ÀËÚÂۛ˜ ∞.∂. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ΋ڢÍ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÏËÍ ¿ÁÔÓÔ˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤٷÛ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ √.∞. Î·È ÛÙȘ √.∞. ·fi ÙÔ 1994 ˆ˜ ÙÔ 2004. ∏ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ Î·È ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ √.∞. ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 111 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ fiÏ· Ù˘ Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ

™¯ÔÏ‹ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜ ∏ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜ ™.∂.Ã.√.∞, ȉڇıËΠÙÔ 1970 ·fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ øÓ¿ÛË Ì ·Ú¯È΋ ¤‰Ú· ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜. ΔÔ 1995, Ë ™.∂.Ã.√.∞ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ·fiÎÙËÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¶Ù˘¯›ˆÓ ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ ∞ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Î·È ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ. ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Ù˘ ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘. OÈ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÍÔÌÔȈً, Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ B737-200. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘, ¤Ó·Ó ÂÍÔÌÔȈً Ù‹ÛÂˆÓ Ù‡Ô˘ ∞ΔR42/72 ÛÙÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ÏËÚÒÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¤Ó·Ó ÂÍÔÌÔȈً Ù‹ÛÂˆÓ Ù‡Ô˘ B737-300/400, ÛÙÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ã·Ó›ˆÓ ÛÙË ∫Ú‹ÙË,Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ·Ú¯ÈΤ˜ Î·È Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. Δ· Ù˘¯›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ™¯ÔÏ‹ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ñ PPL(H) ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ¶Ù˘¯›Ô ÃÂÈÚÈÛÙ‹ ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ñ CPL(H) ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¶Ù˘¯›Ô ÃÂÈÚÈÛÙ‹ ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ñ πR(H) ∂ȉÈÎfiÙËÙ· ¶Ù‹Û˘ Ì ŸÚÁ·Ó· ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ñ PPL(A) ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ¶Ù˘¯›Ô ÃÂÈÚÈÛÙ‹ ∞ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ñ FROZEN ATPL(∞) ¶Ù˘¯›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÃÂÈÚÈÛÙ‹ ∂Ó·ÂÚ›ˆÓ °Ú·ÌÌÒÓ. ñ MCC (™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶ÔÏÏ·ÏÔ‡ £·Ï¿ÌÔ˘ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘) ΔÔ 2004, Ë ™∂Ã√∞ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ™¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÙËÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ & ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÈηÓfiÙËÙ˜ Û هÔ˘˜ ∞ÂÚÔÛηÊÒÓ, ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠∞η‰ËÌ›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ JAA. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ: ñ ∞fiÎÙËÛË ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Û ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜, Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ∞ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ (A300-600, μ737-300 /400, B717-200, ATR42/72, DASH 8) ñ ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ¶ÏËÚÒÌ·Ù· £·Ï¿ÌÔ˘ ∂È‚·ÙÒÓ ñ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ¶ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ñ ∂Î·›‰Â˘ÛË ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∂ÈΛӉ˘ÓˆÓ ÀÏÈÎÒÓ ñ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ¶ÔÏ˘ÌÂÏ‹ £¿Ï·ÌÔ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ñ ∂Î·›‰Â˘ÛË πÙ¿ÌÂÓˆÓ ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ Û ÂȉÈÎfiÙËÙ· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ Â› Ù‡Ô˘ ∞ÂÚÔÛηÊÒÓ. √È ÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ, ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· (JAR FCL) ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¶ÏËÚÒÌ·Ù· £·Ï¿ÌÔ˘ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È £·Ï¿ÌÔ˘ ∂È‚·ÙÒÓ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙfiÛÔ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÈÏfiÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÏËڈ̿وÓ, ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ù· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. Û‹Ì· ÙˆÓ √.∞. ·ÏÏ¿ ‰Â ı· ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì·˙› Ù˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÚԂϤÂÈ ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÙËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ 65% ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi fiÌÈÏÔ MIG. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë Û˘Ìʈӛ· √§Àª¶π∞∫∏™ MARFIN.

¶ËÁ¤˜: www.wikipedia.org, http://www.olympic-airways.gr/

Δ∂ÀÃ√™ 01

31


32-35oikonomia-business news

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:02 μμ

Σελίδα2

BUSINESS

NEWS

ª·˙›... Î·È ÛÙË ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË! ∏ Alpha Bank, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ì ÂÈÙ˘¯›·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 8 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó ¿Óˆ ÙˆÓ 500 ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «∂ÏÏ¿‰· ∫·ı·Ú‹», Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Â›ÛËÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Mediterranean Action Plan ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (UNEP), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ «Clean up the World».

H Vodafone ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ «¶ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘» ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∏ Vodafone ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÂ: ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¯Ú‹Û˘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ñ ÃÚ‹ÛË ÊÈÏÈÎfiÙÂÚˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·Ú¤Ï·‚Â Ë ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ Vodafone, Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Î. ™Ù·‡ÚÔ ¢‹Ì·. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Vodafone, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‚¿ÛÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Vodafone Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ISO 14001 Î·È ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi EMAS. Δ· ∂ÏÏËÓÈο μÚ·‚›· ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (¶∞™∂¶¶∂) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ (™∂μ) ÁÈ· ÙË μÈÒÛÈÌË ∞Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ μÚ·‚›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. Δ· ‚Ú·‚›· ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ °∞π∞ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Î. ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢‹Ì·, ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.

ΔÔ ∂ÚÁÔÌÂÙÚÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ COSMOTE Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ 2009 ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔ ∂ÚÁÔÌÂÙÚÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ŒÏ· ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi» Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ COSMOTE, ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ - ∂ÚÁÔÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜

32

∂ÈÛÙ‹Ì˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂À ∑∏¡. ªÂ ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2009 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Û ‰¤Î· fiÏÂȘ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (μfiÏÔ, §È‚·‰ÂÈ¿, ÕÌÊÈÛÛ·, §·Ì›·, ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, ∫·Ú‰›ÙÛ·, §¿ÚÈÛ·, ∞ÁÚ›ÓÈÔ, ÷ÏΛ‰· Î·È ΔڛηϷ), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ΔÔ ∂ÚÁÔÌÂÙÚÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 Î·È ·fi ÙfiÙ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› 34 ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁÔÌÂÙÚËı› Û˘ÓÔÏÈο 7.976 ·È‰È¿. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë Ì¤ÙÚËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÙfïÓ, ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ¤Á΢ÚË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÈÎfiÓ· ηıÒ˜ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·.

∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2008 ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋: ñ Δ· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÊÔ‡ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 60% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 10% ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË. ñ ™Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ·ıÏ‹Ì·Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ‚fiÏÂ˚ (20%), Ë ÎÔχ̂ËÛË (12%), ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ (12%), Ô ÛÙ›‚Ô˜ (11%), ÔÈ ¯ÔÚÔ› (10%) Î·È Ë Ú˘ıÌÈ΋/ÂÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ (13%). ñ ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·È‰ÈÒÓ (30%) ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·ıÏ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ê˘ÛÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ñ ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·È‰ÈÒÓ (20%) ÁÂ˘Ì·Ù›˙ÂÈ 2-3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ñ ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ÙÚÒÂÈ ÚˆÈÓfi (21%) Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÏ˘Î¿ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο(30%).

™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ ¢√§ Ì ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi fiÌÈÏÔ PRISA √ ÈÛ·ÓÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ Prisa Î·È Ô ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â˘Ú¤Ô˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘ÌÌ·¯›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈΛϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ (ÁÂÓÈÎÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘) Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙȘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ·˘Ù‹ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ơ̂ψÓ, ΔÔ μ‹Ì·, Δ· ¡¤· Î·È El Pais, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ‰‡Ô fiÌÈÏÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ‰ÔÌ‹ οı Í¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ÎÔÈÓ‹˜ ‰Ú¿Û˘ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ô Î¿ı fiÌÈÏÔ˜.


32-35oikonomia-business news

6/4/2009

01:03 μμ

Σελίδα3

BUSINESS

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂¶√ Ë Coca-Cola Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Athens Imperial» ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÓ˘‰¿ÙˆÛ˘ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ë Coca-Cola, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¶ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ, Coca-Cola «Future League». ΔÔ 2008 Ë Coca-Cola ÂÈ‚Ú¿‚¢Û ‰Ò‰Âη Ó¤Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ÔÎÙÒ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (UEFA EURO) ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜-πÛ·Ó›·˜, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌ· ·›ÎÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Coca Cola International Training Camp, Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο training camps Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜.

À„ËϤ˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ™ÙÔ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂¶∂). Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ·Ú·ÏËÊı›, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∂¶∂, Â›Ó·È fiÙÈ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ¿ÌÂÛ˘ ·ÔÏËڈ̋˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Â ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ÔÊÂÈϤ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜»- fiÛÔ Î·È ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ˙‹ÙËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ™∂¶∂, ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ÕÔ„Ë Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË fiÛÔ Î·È Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¿Ô„Ë, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, ÛÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∂›Û˘, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∂¶∂ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Î·È ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ 2010, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂¶∂.

NEWS

∏ ·ÁÔÚ¿ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Û ÙÒÛË, Ë Huawei Û ¿ÓÔ‰Ô ™‡Ìʈӷ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Credit Suisse Ë ·ÁÔÚ¿ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È 12% Û ‚Ú·¯˘ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ Huawei, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ Financial Times, Ô ∑Ô˘ °Ô˘¤ÓÁÔ˘Â˚, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Û ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Û΢¤˜ ÎÈÓËÙ‹˜ Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 30 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·fi 23 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙÔ 2008. ∂ÓÒ ÙÔ ÌÈÎÙfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ù˘ Ericsson ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 37% -ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Û ¤ÚÁ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ-, ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÈÎÙfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ù˘ Huawei ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 32%. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ô ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ù˘ Huawei, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙfi¯Â˘Û‹ Ù˘ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ÙË Vodafone, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Telefonica. ∏ Huawei Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Vodafone, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÂÓÒ ϤÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË Vodafone Û ‰ÔÎÈ̤˜ LTE ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Telefonica ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ù¤ÏÔ˜, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ Huawei ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ LTE ı· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ «·ÛÊ˘ÎÙÈ΋» ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ô˘ ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Û ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜. Δ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Societe Generale, ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ›ӷÈ: Ericsson 35%, Nokia Siemens Networks 26%, Huawei 16%, Alcatel-Lucent 9%, Motorola 7% Î·È Nortel 5%.

∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û‡Ó‰ÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢§ÔÓ‰›ÓÔ˘ ·fi ÙË British Airways ∏ British Airways, ÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÚÔÛÊÔÚ¿-˙‹ÙËÛË Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ – §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏÂˆÓ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙȘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·fi 5 ÊÔÚ¤˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «ª·Î‰ÔÓ›·» ÙȘ 14:40 Î·È ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Gatwick ÛÙȘ 16:10.

Δ∂ÀÃ√™ 01

33


32-35oikonomia-business news

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:03 μμ

Σελίδα4

BUSINESS

NEWS

∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ™Â ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3.500 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÂÚ›Ô˘ 40.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÔÈ 4 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ 43 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰¿ÓÂÈ· ‹ ÙÔ 20% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ 24 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‹ ÙÔ 13% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ηٷı¤ÛˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ·fi ¿Ô„Ë ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ 15% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÙÔ 24%, ÛÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÙÔ 19%, ÛÙËÓ ¶°¢ª ÙÔ 32%, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔ 4%. √È 4 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÙÔ 27% ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜.

H Telelecom Slovenije ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ "Cosmofon" Î·È "°ÂÚÌ·Ófi˜" ™ÎÔ›ˆÓ ∏ ÛÏÔ‚¤ÓÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· Telekom Slovenije ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Cosmofon ™ÎÔ›ˆÓ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ OTE Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·Ï˘Û›‰· °ÂÚÌ·Ófi˜ Telekom Skopje ÁÈ· 190 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘ÚÒ. ∏ Cosmofon η٤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 30% ÙÔ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· °ÂÚÌ·Ófi˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰È·ÓÔ̤·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 66 Ì·Á·˙È¿. ∏ Telekom Slovenije ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ˆ˜ ·ÚÔ¯¤·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ internet. √ OTE ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ù˘ Cosmofon ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Deutche Telekom, ÏfiÁˆ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ ÛÙË ÛÎÔÈ·Ó‹ ·ÁÔÚ¿, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë T-Mobile ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ™ÎfiÈ·.

ŒÎıÂÛË ÁÈ· Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ìfi‰·˜ ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ O ڤۂ˘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Gianpaolo Scarante, ÂÁηÈÓ›·Û ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ Ù· "50 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ªfi‰·˜". ŒÓ· ·ÊȤڈ̷ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜, ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï

Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 120 ÊÔڤ̷ٷ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ìfi‰·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÂı› ·fi ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ "Stile Promo Italia", ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ηχÙÂÈ ¤Ú· ·fi ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ˘„ËÏ‹˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ìfi‰·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ "Studio Galgano" ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ 50 ÊÔÚÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÒÓ˘ÌË ˘ÔÁÚ·Ê‹.∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙ· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÌÈ· Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÈÙ·ÏÒÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Guillermo Mariotto, ۯ‰ȷÛÙ‹ Ù˘ Maison Gattinoni. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔ‡ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ Guido Crosetto. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Û ‚¿ıÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙËÓ πÙ·ÏÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ¯ÒÚ· Î·È ÂÍ¤Ù·Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛȷο ¿ÚÈÛÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·.

√ √Δ∂ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÔÛfi ·fi ÙË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Û ۈ̷Ù›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ √ √Δ∂, ‹Ù·Ó Û˘ÓÂ‹˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, «™¯¤ÛË ∂˘ı‡Ó˘». ™˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘fi ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ™Â ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ √Δ∂, ·Ú·‰fiıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ: ñ «ª·˙› ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›», ñ MDA ∂ÏÏ¿˜, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ·ÙfiÌˆÓ Ì ¡Â˘ÚÔÌ˘˚Τ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ, ñ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «ΔÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡». π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, Ô √Δ∂ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ 2009. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ›ӷÈ: ñ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ıÂÛ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Û ۯÔÏ›·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ñ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ‹˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ «SOS - 1056» ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ «ÙÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡», ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ °Ú·ÌÌ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ ·ÓËÏ›ÎˆÓ «116000», Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2008, ñ Ë °Ú·ÌÌ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ «ª·˙› ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›» 115 25, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ √Δ∂. √ √Δ∂ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1,5 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ «ª·˙› ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›», MDA ∂ÏÏ¿˜ Î·È «ΔÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡».

¶ËÁ¤˜: www.planetaryskin.org, www.nasa.gov, www.naftemporiki.gr, www.emea.gr, www.weeklytelecom.gr, www.eurocharity.org

34


32-35oikonomia-business news

6/4/2009

01:03 μμ

Σελίδα5


36-37oikonomia-katanalotes

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:04 μμ

Σελίδα2

K ATA N A § ø Δ ∂ ™

∫∞Δ∞¡∞§øΔ∂™ & ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫∂™ √ƒ°∞¡ø™∂π™ ÙÔ˘ πˆ·ÎÂ›Ì °Ú¿„· * ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤ÊÂÚ ÛÙȘ ¢˘ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ, ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‹ Û˘Ó‰¤Û̈Ó. √È ÂÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ¿ÙÔÌ· Ì ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÈÛıËÙ‹ÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ, ˘ËÚÂۛ˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Î·È ¯ÒÚÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ Î¿ı ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

3. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ¡· ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÁÂÈ ·fi ÌÈ· Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ. 4. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ¡· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ηٷӷψً ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î· ˘ËÚÂÛÈÒÓ. 5. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ. ¡· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ‚·ÛÈο ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ‹˜, ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, ÛÙ¤Á˘, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜.

È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÓÔÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ ÙfiÔ ¤‰Ú·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ȉȈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· ̤ÏË Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ™ÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1985 Ù· ÔÎÙÒ ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ηٷӷψً ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٷӷψً οı ¯ÒÚ·˜ ̤ÏÔ˘˜. Δ· ÔÎÙÒ ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ηٷӷψً ›ӷÈ: 1. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¡· ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó·/˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ‹ ÙËÓ ˙ˆ‹. (∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ). 2. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ¡· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È Ù·Ì¤Ï˜.

36

6. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÏÔÁÈÎfi ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Û ‰›Î·È˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ÛοÚÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ˘ËÚÂۛ˜. 7. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÈÌfiÚʈÛË ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÎÙ‹ÛË ÁÓÒÛ˘ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î·È ‚¤‚·ÈË ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ› ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ. 8. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ¤Ó· ˘ÁÈÂÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¡· ˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Î·È ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ı¤ÌÈÙ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ›ÙÂ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘, ›Ù ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ÚËÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Δ¤ÙÔȘ Ú¿ÍÂȘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ›ӷÈ:


36-37oikonomia-katanalotes

6/4/2009

01:04 μμ

Σελίδα3

K ATA N A § ø Δ ∂ ™

1. √È ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ·˘Ù¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ‹ ·Ó·ÏËı›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË – ηٷӷψً. 2. √È ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ fiˆ˜ Ë ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, Ô ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÈÚÚÔ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. 3. √È ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÏÂfiÓÙÂȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ηٷӷψً ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÁÓÒÛ˘ ›Ù ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ›Ù ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ı¤ÌÈÙ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ú·ÔÏ›ÙË - ηٷӷψً Â›Ó·È ÚˆÎÙÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó Έ‰ÈÎÔÔÈËı› ÚfiÛÊ·Ù· Û ÙÔÊ·Ó‹˜. ÀÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ¯ÚÂÒ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ͢, °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ˘fi ÚfiÛÙÈÌ· Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ·Î˘ÙËÓ ÂÔÙ›· Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÚˆÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ∫Ô˘. °. √ÈÎÔÓfiÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÔÏ›ÙË - ηٷӷψً, ¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ °°∫ ̤ۈ Ù˘ .¯. η˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÌÂÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.efpolis.gr Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛηÈÚ·, Ì ÙËÓ ÚfiıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·ı¤ÌÈÙ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ÈÒÛÊ·ÙË ÙÚ·Â˙È΋ ÎÚ›ÛË, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ 2251/1994 fi¯È ÌfiÓÔ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ ¡fiÌÔ ÙÈ̤˜ ÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û οو ·fi ÙÔÓ Ì·Ó‰‡· 3587/2007. ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 70 ηٷӷψÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ·Ú¿ÓÔ̘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ∂ÏÏËÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 37 Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈËÓÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·Óı› ̤Ó˜ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÏËÚÔ‡Ó Ù· Ë ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· Î·È Ë ·Û‡ÛÙÔÏË ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∞ÚÎÂÌÔÚʤ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ fï˜ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù¤˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â›Ó·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂÙÔ˘ ÔÏ›ÙË - ηٷӷψً. ÔÈ ·ÓÙÔ‰‡Ó·Ì˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÏ˘ÂˆÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ π¡∫∞ ‹ ÙÔ˘ ∫∂¶∫∞, ıÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë Î·Ù¿ Û˘Ó‹¿ÏϘ ‰Â ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÙÔÓ ıÂÈ· ·ÚÁ‹ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏ›ÙË - ηٷӷψً ·fi ÙËÓ ‰ÈÂΉ›Ì .¯. ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ‹ ÙËÓ ÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ϤÔÓ ÙÚfiÔ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Δ·ÍȉȈÙÈÎÒÓ & ΔÔ˘ÚÈ·Ô̤ÓÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ÛÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ¶∂∫ΔΔÀ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ηχÙÂÚ· Ù· ÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌȉÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ηٷӷψÙÈ΋ Ô˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˘˜ ÂχıÂÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Î·Ù·¤ÓˆÛË Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Î·Ù’ Â¤Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi fiˆ˜ www.kepka.org, www.inka.gr, ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ www.Pektty.gr ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‚‹Ì· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË - ηٷӷψً Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È, Ù˘ ÙÛ¤˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙› Î·È ÙÂÏÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈÙÔ˘. ΋ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Û›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ ™ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ÂÈÛ¤Ï·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ Ó›ÁÂÈ. ıÂÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ÔÏ›ÙË Ó· Á›ÓÂÈ ∂Ï›˙Ô˘Ì Ì ٷ Ï›Á· ·˘Ù¿ ÏfiÁÈ· ηډȿ˜ Ó· ηٷʤڷ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ηٷӷψÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘. ∂ÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ Ô˘ Ì Ì ӷ ÎÂÓÙÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi Û·˜ ÂӉȷʤÚÔÓ, Ó· ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Û·˜ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û·˜ Û ÌÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰ÚÒÌÂÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ¤ÓˆÛË, Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ Û˘ÌÌÂÓ· Ù˘ ¤ÓˆÛ˘, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙÔ¯‹ Û·˜ Û ÌÈ· ηٷӷψÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Û·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙˆÓ ·ı¤ÌÈÙˆÓ ÂÌÔÛ˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÚÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ˆ˜ ÙÔ Û·˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÁÂÓÈο Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı›Ù ·fi ·Ïfi˜ ¿‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ·ÈÛ¯Ú¿ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘ οو ·fi ÙÔÓ Ì·Ó‰‡· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ηٷӷψً˜ Û ¶√§πΔ∏™ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ∫∞Δ∞¡∞§øΔ∏™ ·Óı› Ë ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Û˘‰ÔÛ›· Î·È Ë ·Û‡ÛÙÔÏË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË - ηٷӷψً. *√ πˆ·ÎÂ›Ì °Ú¿„·˜ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶∂∫ΔΔÀ Ë ·Û˘‰ÔÛ›· ÙˆÓ Ù·ÍȌӈÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Δ·ÍȉȈÙÈÎÒÓ & ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÀˉȈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÂÛÈÒÓ (¶∂∫ΔΔÀ).

Δ∂ÀÃ√™ 01

37


38-39oikonomia-technology news

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:05 μμ

Σελίδα2

TECHNOLOGY

NEWS

NASA Î·È Cisco Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ

∏ NASA Î·È Ë Cisco ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Planetary Skin, Ì›·˜ on-line Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, Ô˘ ı· Û˘ÏϤÁÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Space Act, Ë NASA Î·È Ë Cisco ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Planetary Skin, Ô˘ ı· Û˘ÏϤÁÂÈ Î·È ı· ·Ó·Ï‡ÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜, ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙË ÁË. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Î·È Â·Ï‹ı¢ÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Û ۯ‰fiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ Cisco Î·È Ë NASA ı· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· Planetary Skin Ì·˙› Ì ̛· ÛÂÈÚ¿ ÈÏÔÙÈÎÒÓ project, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ «Rainforest Skin», ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ Rainforest Skin ı· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÂÓۈ̿وÛË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ. ∂›Û˘ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ, Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÛfi ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙ· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË Ì ۷ʋ Î·È Â‡¯ÚËÛÙÔ ÙÚfiÔ. ∏ NASA ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË Û ̛· ÏÂÈ¿‰· ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ÁË Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ηϋ˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ NASA Û ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Û ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì·˙›. ∏ Cisco ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ project ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Î·È ÙȘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ù˘ ÁÓÒÛÂȘ Û ηÈÓÔÙfi̘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ΔÔ Internet Business Solutions Group Ù˘ Cisco Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰·ÈÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηÈ

38

Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. √È ÂȉÈÎÔ› Ù˘ Cisco ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ Internet Protocol ÂfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Ò˜ ı· ÚÔÙ˘ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ı· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Planetary Skin ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Cisco Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Planetary Skin Ì ٷ ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË, Ì ÙÚ¿Â˙˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰ÈÂıÓ›˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È È‰Ú‡Ì·Ù·. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ project Planetary Skin ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÚÔÛfiÓÙ· Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÒÛÙ ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ‚ÈÔÌ¿˙·, ÙÔ ÓÂÚfi, Ë ÁË Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÔÈ ÍËڷۛ˜ Î·È Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·.

¶ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Microsoft – Vodafone ΔËÓ ÚÒÙË ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ Vodafone Î·È Ù˘ Microsoft ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜. ∏ χÛË Microsoft Outlook Mobile ·fi ÙË Vodafone, Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ Surf & Email, ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. H χÛË ·˘Ù‹ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠¢ڇ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ Microsoft Outlook Mobile ·fi ÙË Vodafone ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Microsoft Exchange Î·È Small Business Server, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜. ∏ χÛË ·˘Ù‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Email, Calendar Î·È Tasks ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜, Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ Û ˘Ô‰Ô̤˜ ‹ ¿‰ÂȘ ¯Ú‹Û˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·ÚfiÌÔÈ· ÂΛӢ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ χÛË ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Windows Mobile, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ Vodafone 1231.

Vodafone: ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Telefonica ÁÈ· ÌÔ›Ú·ÛÌ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Ë Vodafone Î·È Ë Telefonica. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ‰‡Ô ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ› ÎÔÏÔÛÛÔ› ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ (ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‚¿Û˘ Î·È ÎÂÚ·›Â˜) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙËÓ


38-39oikonomia-technology news

6/4/2009

01:05 μμ

Σελίδα3

TECHNOLOGY

πÚÏ·Ó‰›·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› Vodafone Î·È √2 (ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Telefonica) ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ìʈӛ· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÂȉ‹ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ› ¿ÚÔ¯ÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜.

™Â Ì›· Ë̤ڷ Ë ÊÔÚËÙfiÙËÙ· ˙ËÙ¿ Ë ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ ΔËÓ ¿Ô„‹ Ù˘ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ·Úfi¯Ô˘ Î·È ÊÔÚËÙfiÙËÙ· ·ÚÈıÌÔ‡ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ̛· Ë̤ڷ, fiˆ˜ ‹‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û πÚÏ·Ó‰›· Î·È ª¿ÏÙ·, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, μ›‚È·Ó ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ. ™Â Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë Î. ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂∂ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. «∏ ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍË fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜», ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Ë ÊÔÚËÙfiÙËÙ· ·ÚÈıÌÒÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÊÔÚËÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙfi ·ÚÈıÌfi Â›Ó·È 8,5 Ë̤Ú˜ Î·È ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚfi 7,5 Ë̤Ú˜.

¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi Internet ÛÙ· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· ΔÂÚÌ·ÙÈÎfi ·ÚÔ¯‹˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ Internet ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢√ƒÀ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Hellas Sat. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÛÙÂÈÏ e-mail ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∂›Ú·˜ ªÂÛÛËÓ›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙ·ı› ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ªÂÛÛËÓ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, fiÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛËÌÂ›Ô ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (Wi-Fi Hotspot) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √Δ∂. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ›¯Â Û˘ÓÔÌÈÏ›·, ̤ۈ ÙËωȿÛ΄˘ Ì ӤԢ˜ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

«∂Ú˘ıÚfiϢΘ» ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙË Vodafone H Vodafone, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ̤ۈ sms ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ˘ËÚÂÛ›· «Olympiacos Alert» ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ì Ӥ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ ‚fiÏÂ˚ Î·È ÙÔ fiÏÔ. √È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ Vodafone, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ‹ ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó·

NEWS

οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (ÒÚ· ·ÁÒÓ· Î·È Î·Ó¿ÏÈ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘), ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙÔ˘˜ Î¿Ï˘„Ë, ηıÒ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÎÏËÚÒÛÂȘ, ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Vodafone MVP, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ·ÈÎÙÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ı· ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÎÏËÚÒÛÂȘ. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‚fiÏÂ˚ Î·È fiÏÔ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÎÏËÚÒÛÂȘ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· «Olympiacos Alert» ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ 7 ÛÙÔ 54012. ∏ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È 1,95 ¢ÚÒ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô º¶∞. ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Skype Î·È iPhone ΔÔ Skype ·Ó¤Ù˘Í ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ iPhone Ù˘ Apple, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ VoIP ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ·fi ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘. √È ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÎÏ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Skype instant messaging, ÛÙÔ Apple iPod touch. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· Windows Mobile ÎÈÓËÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÈÔ ·Ï‹ ÂΉԯ‹ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. ªÂ ÙËÓ Ó¤· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ iPhone, ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÏ‹ÛÂȘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Skype, ̤ۈ Wi-Fi ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, ÎÏ‹ÛÂȘ Û ¿ÏϘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ̤ۈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ paid Skype Out Î·È instant messaging ̤ۈ mobile ‹ WiFi ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘.

¶ËÁ¤˜ www.planetaryskin.org, www.nasa.gov, www.naftemporiki.gr, www.emea.gr, www.weeklytelecom.gr

Δ∂ÀÃ√™ 01

39


40-42oikonomia-koinonia_argo

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:06 μμ

Σελίδα2

∫√π¡ø¡π∞

™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¡·˘ÙÈÎÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ «∏ ∞ƒ°ø» ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¡·˘ÙÈÎÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ «∏ ∞ƒ°ø», Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ӤԢ˜ Ì ̤ÛË ¤ˆ˜ ‚·ÚÈ¿ ¡ÔËÙÈ΋ ÀÛÙ¤ÚËÛË Î·È Û‡Óԉ˜ ·Ó·Ëڛ˜.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁfi, Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. ÕÚÈÛÙ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÁÓÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì Ôχ ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·ÊÂÚı›, fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ̤ۈ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·˘ÙÔ‡ ηı’ ·˘ÙÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ. ºÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù·.

∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¶ÂÈÚ·È¿

ÔÙÂ‡Ô˘Û· ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. Œ¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› ˆ˜ ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ŒÓÙ·Í˘ ∞ÌÂ∞ (∂∫∫∂∂) ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¢ÔÌÒÓ (∂.∫∂.¶π™.) ÙÔ˘ À. ∂ÚÁ·Û›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ∞ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ (∞ÌÂ∞). π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1985, ·fi ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Û‡˙˘ÁÔÈ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ¢ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi 9ÌÂϤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÙ¿ ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË (ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜) Î·È ‰‡Ô ‰ÈÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË (¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜). ∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¡¤Ô º¿ÏËÚÔ (¢. º·ÏËÚ¤ˆ˜ 44). ™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 23 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ 1997. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Â›Ó·È Ë ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¡·˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó¤ÔÈ/˜ ‹ ·È‰È¿, ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔÈ ¿ÏÏˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó: ñ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ñ ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ñ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·ÚÔ¯‹˜ ™˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Û ∞ÌÂ∞. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ ¤¯ÂÈ È‰Ú˘ı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›: ñ √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ñ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∞ƒ°ø ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi „˘¯›·ÙÚÔ, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡, ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, Á˘ÌÓ¿ÛÙÚȘ, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋

40

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È 50 ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. √È ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û ¤ÍÈ ·È‰·ÁˆÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›‰Ô. ΔÔ Î¿ı ÙÌ‹Ì· ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡, ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ Ï·ÈÛȈ̤ÓÔÈ ·fi Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ËÏÈΛ·˜ ·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Û ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ∑ˆ‹˜ (¢∫∑), ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤ÓÙ·Í˘ Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi Ù· ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞ƒ°ø. ™ÙÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 7 ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ. ∫‡ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·È ·fiÎÙËÛË ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ¢È·‰Èηۛ·. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ª·˙¿Ú ‹ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì ÌÔÚÊ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙÔ ∞ƒ°ø. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Û˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο, „˘¯·ÁˆÁÈο Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ:


40-42oikonomia-koinonia_argo

6/4/2009

01:06 μμ

Σελίδα3

∫√π¡ø¡π∞

- ∞£§∏™∏: ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈÛ›Ó·˜ Î·È ÛÙ›‚Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ ÛÙ›‚Ô˘ (£ÂÌÈÛÙfiÎÏÂÈ·), Bowling (¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÌÂ∞) ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ∂ȉÈ΋˜ Î·È ÌË ∞ÁˆÁ‹˜. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. - ∂•∞Δ√ªπ∫∂Àª∂¡∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: ∂ÚÁÔıÂÚ·›·, ™¯ÔÏÈΤ˜ ¢ÂÍÈfiÙËÙ˜, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋, ÔÌ¿‰Â˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. - ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂•øΔ∂ƒπ∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: ∫¿ı ÙÌ‹Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ¢È‹ÌÂÚ˜ ∂ΉÚÔ̤˜ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ËÌÈ·˘ÙfiÓÔÌË ‰È·‚›ˆÛË. - ∫∞Δ∞™∫∏¡ø™∏: ∫¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘ ‹ ÛÙȘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Ù˘ ¶.√.™.°.∫.∞.ÌÂ∞. ÌÂ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ·fi ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∞ƒ°ø. - ¶√§IΔπ™Δπ∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™: ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜.

ÕÏϘ ¢Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ «∞ƒ°ø» ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘: - ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ∞ÌÂ∞, «∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜» (HORIZON) - ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ∞ÌÂ∞, «ª·ÁÈÎfi˜ ∞˘Ïfi˜» & «√ÚÁ·Ó¿ÎÈ·» (∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞: ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ∂ÚÁ·Û›·˜)

ñ ¢È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ: - 2001 & 2004 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¡∂√§∞π∞» ‰Ú¿ÛË «·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Ó¤ˆÓ» °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜. - 2004 - 2006 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™ø∫ƒ∞Δ∏™ π GrundtÓig 2, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ. (ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ) - 2008 - 201 √ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· GrundtÓig, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ. (ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ) ñ ¶·ÚÔ¯‹ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (™YÀ) ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘: - ™ÙÔ ∫∂∫ ∂Ù·ÈÚ›· ŒÚ¢ӷ˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Û ÙÚ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·) - ™ÙÔ ∫∂∫ ÕÔ„Ë (Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, 2000-01) - 2003-2004. ™À¡√¢∂ÀΔπ∫∂™ À¶√™Δ∏ƒI∫Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ (™ÀÀ) Û 40 Ó¤Ô˘˜ (ÂÎÙfi˜ ∞ƒ°ø) Ì ¡.À. ÁÈ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Î·È ÚÔÒıËÛË Û ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. (ŒÓ·ÚÍË ª¿ÈÔ˜ 2003, Ï‹ÍË πÔ‡ÓÈÔ˜ 2004). ñ ∏ÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›·.

∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∫·Ï˘‚›ˆÓ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ''∞ÚÁÒ'', ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È· ‚›Ô˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ - ·È‰ÈÒÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ √ÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ Î·È ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜. ∞ÚˆÁÔ› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ù· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο ȉڇ̷ٷ: - LYRAS FAMILY CHARITABLE TRUST Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ - π¢ƒÀª∞ ™Δ∞Àƒ√™ ¡π∞ƒÃ√™ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÂÒÓ˘ÌÔÈ, Î·È ÌË, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÚÁÂÛË Î·È ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈÌËÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ∫·Ï‡‚È· ∞ÙÙÈ΋˜, Û ¤ÎÙ·ÛË 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÙÔ 1990, ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ÙÔÔıÂÛ›·, Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË, Ë ÔÔ›· ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ

ñ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ (AÌÂA) ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2007 - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2008 ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∞¶∞™Ã√§∏™∏ & ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏ 2000-2006» ª¤ÙÚÔ: √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ À¤Ú ∂ȉÈÎÒÓ ªÂÈÔÓÂÎÙÔ˘ÛÒÓ √Ì¿‰ˆÓ. (ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·Ëڛ˜ Î·È ÚÒËÓ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ) 1. «¶ÚÔÒıËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ. ™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ 500. ∞ÚÈıÌfi˜ ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ 15. (ÕÙÔÌ· Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ·Ó·Ëڛ˜) 2. «•˘ÏÔ˘ÚÁ›Ի. ™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ 500. ∞ÚÈıÌfi˜ ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ 10. (ÕÙÔÌ· Ì ¡ÔËÙÈ΋ ÀÛÙ¤ÚËÛË) 3. «¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ». ™‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ 400. ∞ÚÈıÌfi˜ ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ 15. (ÕÙÔÌ· Ì ¡ÔËÙÈ΋ ÀÛÙ¤ÚËÛË) 4. «¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ μÔ‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û ¿ÙÔÌ· ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜» Û‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ 400. ∞ÚÈıÌfi˜ ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ 15. (ÕÙÔÌ· Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ∞Ó·Ëڛ˜) ŸÏ· Ù· ¤ÚÁ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË, ÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈ΋ ÕÛÎËÛË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ™˘Óԉ¢ÙÈΤ˜ ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Û ÔÛÔÛÙfi 75% ∞ÚÈıÌfi˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ 174354/14-3-2006.

Δ∂ÀÃ√™ 01

41


40-42oikonomia-koinonia_argo

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:06 μμ

Σελίδα4

∫√π¡ø¡π∞

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛË GRUNDTVIG ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Grundtvig Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∂∂) ÂȯÔÚËÁ› ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËϛΈÓ. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Grundtvig ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û οı ›‰Ú˘Ì· / ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ó ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Ù˘È΋, ÌË Ù˘È΋ ‹ ¿Ù˘Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËϛΈÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ñ ∏ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Î·È ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ ñ ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ñ ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ñ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ‰È¿‰ÔÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ñ ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ó¤ˆÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ̤ۈ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Δ¶∂) ñ ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËϛΈÓ

ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Î‹Ô˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ Î.·. Ì·ÎÚ˘¿ ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ fiÏ˘, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË Ê‡ÛË. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ. √È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó, Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, Ì ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂȉÈο ÂÎ·È-

‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √ÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È, Û ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ‚¿ÛË, 18 ¿ÙÔÌ· Ì ¡ÔËÙÈ΋ ÀÛÙ¤ÚËÛË Î·È ∫ÈÓËÙÈΤ˜ ∞Ó·Ëڛ˜, Ù¤ÎÓ· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: - Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, - Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ (ÁÔÓ›˜ ˘ÂÚ‹ÏÈΘ, Ì ÂÈ‚·ÚË̤ÓË ˘Á›· ‹ ¿ÏϘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ), - ÚԤϢÛË ·fi ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜, Â͢ËÚÂÙ› ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, Î·È Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ (24) Ó¤Ô˘˜ - Ӥ˜. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛ˘, Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ̤۷ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÂÓı‹ÌÂÚË ‚¿ÛË (¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹) ηٿ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ·˘Ùfi ÛÙÔ «∞ƒ°ø» ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ‰È¤ıÂÛ·Ó: - ΔËÓ Î˘Ú›· ¶··ÛÙÂÏÈ·ÓÔ‡, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ «∞ƒ°ø» - ΔÔÓ Î‡ÚÈÔ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿ - ΔÔÓ Î‡ÚÈÔ ™Ô‡ÙÔ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ ∂Ï›˙Ô˘Ì ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÓÙ· ·ÚˆÁÔ‡˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ «∞ƒ°ø» ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ¿ ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙË ÎÈ ÂÈÌÔÓ‹. º·›ÓÂÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. Ÿˆ˜ ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ÏÔ›Ô Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ÛÙ¤ÚÂÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓ‹ «∞ƒ°ø» ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜.

§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¡·˘ÙÈÎÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ «∏ ∞ƒ°ø» Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

177/606273-35 §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‰ˆÚÂÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

702/592991-16 §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‰ˆÚÂÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚˘ÛÛÔ ∞ÙÙÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 23 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∞Á›· ™ÔÊ›· - ¶ÂÈÚ·È¿˜, 185 45 ΔËÏ.: 210 4208879, 210 4200434 , Fax: 210-42 08 879, www.argonauts.gr

42


43oikonomia koinonia-paideia

6/4/2009

√π∫√¡√ªπ∞ & ∫√π¡ø¡π∞

01:07 μμ

Σελίδα3

¶∞π¢∂π∞

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÚ·¯›ÏË, dimitris@re-port.gr ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙȘ fiÔȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ οı ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÏfi fiÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰Â ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi οı ̋ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÓÒÛÂˆÓ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.

ª

›· Ó¤· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, fiˆ˜ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· Î·È ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û οı ۯÔÏ‹. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· οÔȘ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ π·ÙÚÈΤ˜. ∂›Û˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Êfi‚Ô ˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈÎfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù¿ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ◊‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÂÓÓ¤· Û˘ÓÔÏÈο ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÔÎÙÒ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜ Î·È Ì›· ·fi ÙÔ 2010. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) ∞fi ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÛ·Ó. 2) ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·fi 13 Û 18 Ù· ̤ÏË ÙˆÓ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ -·Ó·‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ. 3) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ʤÙÔ˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·’ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ‹˜ Ï¿ıË ‹ ÂÏÏ›„ÂȘ. 4) ªÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÂηÙÔÓÙ¿‚·ıÌË Îϛ̷η Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ «¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜» (·fi 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 40) Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ (·fi 25 Û 35 ÌÔÓ¿‰Â˜). 5) ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÂȉÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ó¤Ô ¡.3699/2008 Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘. 6) °›ÓÂÙ·È ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÊÔÚÈο ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ (80 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó¿ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ) Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ. 7) ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ (1-20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘). 8) Δ· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÏÙ›· Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ

·fiÊÔÈÙÔÈ °ÂÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ï˘Î›ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. Δ· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ‰ÂÏÙ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‚’ ·ÎÏÔ˘ Δ.∂.∂. Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ï˘Î›ˆÓ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ¤Ó·ÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔ 2010 Â›Ó·È ˆ˜ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi Ë ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· οı ÂÚÒÙËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜, ›Ûˆ˜ ηÓ›˜ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·Ó fi¯È fiϘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·Ó·Áη›· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ô˘ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ «ÁÓÒÛ˘» Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌfiÚʈÛË Â›Ó·È ··›ÙËÛË ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ù· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ Î·È fi¯È Ô˘ÙÔÈΤ˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÁÂÓÓ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÚÒÙ· ÎÔÛÙÔÏÔÁËıÔ‡Ó.

Δ∂ÀÃ√™ 01

43


44-45episthmes-perivallon

6/4/2009

∂¶π™Δ∏ª∂™ - °¡ø™∂π™

01:08 μμ

Σελίδα2

¶∂ƒπμ∞§§√¡

∏ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË, irini@re-port.gr

¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· ÙȘ "Ú¿ÛÈÓ˜ ÛÙ¤Á˜". ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë È‰¤· ʇÙ¢Û˘ ÙˆÓ Ù·Ú·ÙÛÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Û οÔȘ fiÏÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ê˘ÛÈο Ê›ÏÙÚ· Î·È ˆ˜ Ó‡ÌÔÓ˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÓÂfiÌÂÓÔ˘ ·¤Ú· Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÓËÛ›‰·˜. °ÂÓÈο ÏÔÈfiÓ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ; ∏ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÂÓÂÚÁÂȷο ∏ ‡·ÚÍË ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‰ÚÔÛÈÛÌfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

ÏÂÁfiÌÂÓË “¶Ú¿ÛÈÓË ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È fi¯È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ÎÙÈÚÈ·Îfi˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 40% ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÎÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙËı› ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË, „‡ÍË, ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ÊˆÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ¿ÓÂÛ˘ Î·È ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘.

√È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ‰fiÌËÛ˘ ›ӷÈ: - £ÂÚÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì ηٿÏÏËϘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î¤Ï˘ÊÔ˜ - ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi (ÓfiÙÈÔ˜ ΢ڛˆ˜) ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ıÂÚÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Î·È ÙˆÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ - ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ‹ÏÈÔ, ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÛΛ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÂχÊÔ˘˜. - ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË Â·ÚÎÔ‡˜ ËÏÈ·ÛÌÔ‡ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ªÈ· ηϋ Ú·ÎÙÈ΋ Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ë Ê‡Ù¢ÛË ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ·ÂÈı·ÏÒÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, Î·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, ÒÛÙ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÛΛ·ÛË.

44

Δ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi.

ÔʤÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î.Ï. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Û˘ÓÔÏÈο, Ù· ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ì ٷ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ·ÌfiÓˆÙ· ÎÙ›ÚÈ· (Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·), Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 80%. ∏ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ «ËÏÈΛ·» ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 0,8 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∞fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ı· ·Ԃ› ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÊıËÓfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi, ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÛÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ (Ì›ˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ). ™ÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 200.000 ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· (˘Ô˘ÚÁ›·, Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î.Ï.), ı· ›¯·Ì ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 110 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 30% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ.


44-45episthmes-perivallon

6/4/2009

01:08 μμ

Σελίδα3

¶∂ƒπμ∞§§√¡

∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì fi,ÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, ÙÔ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 3 ¤ˆ˜ 5% Ù˘ Ù˘È΋˜ ηٷÛ΢‹˜. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ùfi ·ÔÛ‚¤ÓÂÙ·È Û ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÂÏÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ηٿ 50%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ı· ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ CO2 ηٿ 60%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Îϛ̷. Δ¤ÏÔ˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ıÂÚÌÈ΋˜ Î·È ÔÙÈ΋˜ ¿ÓÂÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·, ÂÔ̤ӈ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Û ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô; ªÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË (∫À∞) 21475/4707 (1998) ıÂÛ›ÛÙËΠ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÚıÔÏÔÁÈ΋ ÃÚ‹ÛË Î·È ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∫.√.Ã.∂.∂), Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ fiˆ˜ Ë ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ªÂϤÙË Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙËÓ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË, ÌÈ· ÚfiÙ˘Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 fiϘ ÔÈ Ó¤Â˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÂȷ΋ «Ù·˘ÙfiÙËÙ·», ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤۷ ÛÙÔ 2009. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÌÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ù˘ ηٷӿψÛË Â›Ó·È Î·Ù¿ 20% ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, fiÛÔ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·˘ÍË̤ÓË ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÔÈ ‰ÚÔÛÂÚÔ› ηÏÔηÈÚÈÓÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ∫È fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat Ë ∂ÏÏ¿‰· Íԉ‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË ·’ fiÙÈ ¯ÒÚ˜ Ì ‚·Ú‡ Îϛ̷, fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë μÚÂÙ·Ó›· Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›·! ŒÙÛÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·

¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ΔÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ Û‡ÓÔÏÔ 120 ÛÈÙÈÒÓ ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÛÙ¿ıÌ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ √ Ê˘ÛÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¢ÍË ÔÙÈ΋˜ ¿ÓÂÛ˘ ̤۷ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÛÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘Ó¯¤˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ‚¤‚·È· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·˘Í¿ÓÂÙ·È, fiÛÔ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜. øÛÙfiÛÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËı› Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ıÂÒÚËÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Ú¿ÛÈÓË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô- ∏ ËÏÈÔÚÔÛÙ·Û›· (ÛΛ·ÛË) ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫Ú›ÓÂÙ·È ··- ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÛΛ·ÛÙÚ· ‹ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÚ·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÔ‡˜ ˘·ÏÔ›Ó·Î˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ· Û ı¤Ì·Ù· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓۈ̿وÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, ÁˆıÂÚÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î.·.). ∂Ô̤ӈ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ó¤· «ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÏÔÁÈ΋» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË Û ¢Ú›· Îϛ̷η, ÒÛÙÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎÙÈÚÈ·Îfi ÙÔ̤· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË.

μÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜

ΔÔ Beddington Zero Energy Development (BedZED) ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 100 ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈο Û›ÙÈ·

- ∂˘ÁÂÓ›· §¿˙·ÚË (2002). "μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË Î·È ∫·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜". ∫∞¶∂. - A.F. Tzikopoulos, M.C. Karatza and J.A. Paravantis (2005). "Modeling energy efficiency of bioclimatic buildings".Energy and Buildings, Volume 37. - M. Santamouris - D. Mangold - P. Michel - N. Crhisomallidou et al (1998). "An educational structure on energy efficient buildings in urban areas". European Commission DGXVII for Energy. - P.Smith, C.A.Pitts (1997). "Concepts in Practice. Energy, Building for the Third Millenium". - www.kathimerini.gr

Δ∂ÀÃ√™ 01

45


46-49episthmes - ethima pasxa

∂¶π™Δ∏ª∂™ - °¡ø™∂π™

6/4/2009

01:09 μμ

Σελίδα2

∞ºπ∂ƒøª∞

ŒıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË, despina@re-port.gr

Œ

ÊÙ·ÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯·! ª¤Û· ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿! ŒÌ·ı· fiÙÈ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ Ë ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Ù˘ ·ÚÈÓ‹˜ ÈÛËÌÂÚ›·˜. ªÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡! °ÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· οı ÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·! Δ· ¤ıÈÌ· Ô˘ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó Û οı ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿! ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È Â›Ó·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ! ™Â οı Û›ÙÈ, ¶¿Û¯· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË! ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È Ë Ì¤Ú· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· fiϘ ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· Î·È ‚¿ÊÔ˘Ó Ù· ·˘Á¿!! ∞˘Áfi ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∫fiÎÎÈÓÔ fï˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ¯·Ú¿˜. °È’·˘Ùfi Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫fiÎÎÈÓË ¶¤ÊÙË ‹ ∫ÔÎÎÈÓÔ¤ÊÙË! À¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÚË ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ·˘Á¿ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ ÁÈ· Ó· ÍÔÚΛÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Îfi, Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Áfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ «Î·Ïfi»! •ËÌÂÚÒÓÂÈ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, Ë ÈÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ̤ڷ ÎÔڇʈÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ̤ڷ

46

¤ÓıÈÌË! ∂›Ó·È ¤ıÈÌÔ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂›Ó·È Ë̤ڷ ¤ÓıÔ˘˜ Î·È fiÏÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÂÎÎÏËۛ˜! μϤÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË Ì›· ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó! ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ì¿ÓÈÔ ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹, ̤¯ÚÈ Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ! ™Â οÔȘ ¿ÏϘ ‰Â ‚¿˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÎÈ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘. ∫·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ‰Â Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹. ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Úˆ› ÈÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi, ·ÊÔ‡ fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· ÚÔṲ̂ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË! •ÂÎÈÓ¿Ó ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜, ÁÈ· ÙË Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·, Î·È ÊÔ‚ÂÚ¤˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· Û›ÙÈ·! Δ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· fiÏÔÈ ÔÈ ÈÛÙÔ› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ì Ï¢Τ˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ «ÕÁÈÔ ºˆ˜» Î·È ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘! ªÂ ÙÔ «ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË» fiÏÔÈ ÙÛÔ˘ÁÎÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ «ÊÈÏ› Ù˘ ∞Á¿˘». ΔÔ «ÕÁÈÔ ºˆ˜» ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÁÈ· ηÏÔÙ˘¯›·. ªÂ ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ Î·È Ë ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ, ÁÈ· 40 ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ì ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Êˆ˜ η›Ó ϛÁÔ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ú›˙Ô˘Ó Î·È ÙÛÔ˘ÚÔ˘ÊÏ›˙Ô˘Ó Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ô˘ ‰Â ÁÂÓÓ¿ÓÂ. ΔËÓ §·Ì¿‰· ÙË Ê˘Ï¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÍÂÌ¿ÙÈ·ÛÌ·, ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ, ÙÔ ¯·Ï¿˙È Î·È ÙȘ ÙÚÈÎ˘Ì›Â˜. ∫·È ÌÂÙ¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·! ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Á›ÓÂÙ·È Ë ¢Â‡ÙÂÚË ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ∞Á¿Ë. °›ÓÂÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Á¿˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙ·˘ÚÒıËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ΔÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Û ‰Ò‰Âη ÁÏÒÛÛ˜, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. √ Ô‚ÂÏ›·˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· ‹ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ! ∞ÚÓ¿ÎÈ ‹ ∫·ÙÛÈοÎÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ! ™ÙÔ „Ë̤ÓÔ ·ÚÓ›, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘ „¿¯ÓÂÈ ÛËÌ¿‰È· ÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË Î·È ‚Á¿˙ÂÈ Ì·Ó٤̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ÛÈÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ¢Â Ï›ÂÈ fï˜ Î·È ÙÔ ∫ÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Î·È ÙÔ ∫ÔÎÔÚ¤ÙÛÈ! ªÔ˘ÛÈ΋, ÎÚ·Û›, ¤Ó· ÁϤÓÙÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿!! ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È fï˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ıÈÌ· Ô˘ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜!

∞Ú¿¯ˆ‚· ∂‰Ò ÙÔ ¤ıÈÌÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ÙË Û˘Óԉ›· 500 ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ¤Ó· ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÓËÊÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘.

∫·Ï·Ì¿Ù· ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¤ıÈÌÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, Ì ÙÔ


46-49episthmes - ethima pasxa

6/4/2009

01:09 μμ

Σελίδα3

∞ºπ∂ƒøª∞

Û·˚ÙÔfiÏÂÌÔ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ «ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÒÓ». ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡, fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ۷˝Ù˜, ‰ËÏ·‰‹ Ì ¯·ÚÙÔÓ¤ÓÈÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ Ì·ÚÔ‡ÙÈ.

∫ÂÚ·ÛÈ¿ ™ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ °Î·Ì‹Ï·˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·fi «Î·Ú·Ì¿ÙÛÈ» ÌÔ˘Ï·ÚÈÔ‡, ͇ÏÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi. ŸÏÔ˜ Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ·ÏÈ¿ ÚÔ‡¯·. ª¤Û· Û ·˘Ùfi Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰‡Ô Ó¤ÔÈ. ΔÔ ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔ ÂÚÈʤÚÔ˘Ó Û' fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi fiÚÙ· Û fiÚÙ· Û οı Û›ÙÈ, Î·È Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ê·ÁËÙ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ fiÔ˘ Ì ٷ Ê·ÁËÙ¿ ·˘Ù¿ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÙÔ ÁϤÓÙÈ.

∫¤Ú΢ڷ ΔÔ ÈÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ̤ÚÔ˜ Ì ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·! Δ· ηÓÙÔ‡ÓÈ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó! ∂ÓÂÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο ¤ıÈÌ· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È! ∏ ÏÈÙ·Ó›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 14 ºÈÏ·ÚÌÔÓÈΤ˜. ∏ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓıÈÌË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ÙË ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘! ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ •¤ÓˆÓ, ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓËÙÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ·Ú¿‰ÔÛË ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ μÂÓÂÙÛÈ¿ÓˆÓ fiÙ·Ó ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÚÒÙË ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙˆÓ ÌfiÙȉˆÓ, ÙˆÓ Î·Ó·ÙÈÒÓ Ô˘ Û¿Ó ÛÙËÓ ™·ÓÈ¿‰· ÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ·fi Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ·! ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰ÈÏ‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÌËÙÚfiÔÏË Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ ™·ÓÈ¿‰·! ¶˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÙÛÈÏ›¯Ô˘Ú‰· (ÎÂÚ΢ڷÈ΋ Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·), «ÊÔÁ¿ÙÛ˜» (ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·) Î·È «ÎÔÏÔÌ›Ó˜» (¯ÚÈÛÙfi„ˆÌ· Û ۯ‹Ì· ÂÚÈÛÙÂÚÈÔ‡)! ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi «ÛÙ·ÎÔÊ›ÛÈ» (Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ Ì ·Ù¿Ù˜).

∫Ú‹ÙË ™ÙȘ °Î·ÁοϘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˙Â‡Ô˘Ó Í‡Ï· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ‚Ô˘Ófi ·fi ͇Ϸ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¤Ó· ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ πÔ‡‰·!. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ·¿˜ ϤÂÈ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ Î·È ÙÔÓ Î·›ÓÂ. ∏ ηÌ¿Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ ÁÈ· ÙÚ›· ÌÂÚfiÓ˘¯Ù·. ™ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË! ™ÙË Á¤Ê˘Ú· Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÓÔڛ˜. ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÌfiÏȘ ÔÈ ÈÛÙÔ› Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ «ÕÁÈÔ ºˆ˜» Ô ÈÂÚ¤·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ÁÈ· ÙÔ «ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË». ¶˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÛοÓ ·ÓÙÔ‡ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·fi ·Ú·Ì‡ıÈ! √È ∫Ú‹Ù˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÁÈ· ÙËÓ

ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜, ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿, ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· Î·È ¿ÏϘ ÎÚËÙÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜!

∫‡ıÓÔ˜ ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ "Û˘¯ÒÚÈÔ˘" fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Âı·Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· „ËÙ¿, ÎÚ·Û› Î·È „ˆÌ›, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ "‰È·‚¿ÛÂÈ" Ô ·¿˜, Î·È Ù· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ «∫Ô‡ÓÈ·˜», ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÓÙ˘Ì¤Ó· Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ùfi˜ ‹ ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ, ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ £ÂÔ‡ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· Á¿ÌÔ.

∫ˆ ∂‰Ò ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿! ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÏÈ¿ ÎÏÂȉȿ, Î·È Ó· Ù· ‰¤ÓÔ˘Ó Ì Ì·ÚÔ‡ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û¯ÔÈÓ›. ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ‡· ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ¤Ó· ηÚÊ› Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÁÈ· Ó· ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ! ∂›Û˘, Û ̷ÎÚȤ˜ ψڛ‰Â˜ ¯·ÚÙÈÔ‡, ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ì·ÚÔ‡ÙÈ Î·È ¤Ó· ÊÈÙ›ÏÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘!

§ÂˆÓ›‰ÈÔ √È ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Ì ٷ «Î·ÏÏÈÛÙ›·» ÙˆÓ ÂÈÙ·Ê›ˆÓ Î·È ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘, ÌfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ «ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË», ʈÙÂÈÓ¿ ηٷÎfiÎÎÈÓ· ¯¿ÚÙÈÓ· ·ÂÚfiÛٷٷ, Ô˘ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ˘›, ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi! ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·Á¢ÙÈÎfi! ªÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜! ∫·È Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ·›ÚÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ·... ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÁÈ· ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ.

ªÂÏÈÁ·Ï¿ ΔË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ fiÚÙ· οı ÛÈÙÈÔ‡ ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛˆÚÔ‡˜ ·fi ÎÏËÌ·Ùfi‚ÂÚÁ˜.

Δ∂ÀÃ√™ 01

47


46-49episthmes - ethima pasxa

6/4/2009

∂¶π™Δ∏ª∂™ - °¡ø™∂π™

01:09 μμ

Σελίδα4

∞ºπ∂ƒøª∞

⁄‰Ú· ™ÙËÓ ⁄‰Ú· Ô ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÈÛÙÔ› ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÎÂÚÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Δ· ‚·ÚÂÏfiÙ· Î·È Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.

÷ÏÎȉÈ΋

ŸÙ·Ó ÛËÌ¿ÓÂÈ Ë Î·Ì¿Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿! ŒÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó η› Î·È ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÙÔ˘˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÌÔÛ¯ÔÏ›‚·ÓÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÈÂÚ¤·˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ!

ª‹ÏÔ˜ ™ÙË ª‹ÏÔ ÙÔ ¶¿Û¯· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο Ì ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·fi ÙÔ ™Ù·˘Úfi, ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÚÔ˘ÙÈÔ‡, Ù˘ "∫Ô‡ÓÈ·˜". ∏ ∞Ôηı‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶Ï¿Î˜ ÙÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ª. ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÔ˘ÙÈÔ‡ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ·Û¯·ÏÈÓfi ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ΔÚÈÔ‚¿Û·ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶¤Ú· ΔÚÈÔ‚¿Û·ÏÔ˘. ΔÔ ¤ıÈÌÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ÙË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÔ˘ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÂÙ¿Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ‰˘Ó·Ì›Ù˜. ¡È΋Ù˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚ÚfiÓÙÔ. ΔÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ‰È·ÚΛ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÔ ¤ıÈÌÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ÎÔ‡ÓÈ·˜ Ë ÔÔ›· ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙÔ ¤ıÈÌÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ʇÛ˘. ∂›Û˘ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡Ó. Δ· ·ÁfiÚÈ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘˜ ΤÚÓ·Á·Ó ÔÙ¿ Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜. ΔË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Á¢Ù›ÙÂ Î·È ÂȉÈο ÁÏ˘Î¿ Ù· ∫·ÏÈÛÔ‡ÓÈ· Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜.

™ÎÈ¿ıÔ˜ ∏ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Û fiϘ ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞ÁÈÔÓÔÚ›ÙÈÎÔ Δ˘ÈÎfi, ¤Ó·˜ ÙÂÏ¿Ï˘ ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ „·ÏÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ.

™¿ÚÙË ªfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜, ÍÂÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÙËÏ·Ó¿ÊÙË. Δ· ÎÂÚÈ¿ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·¿ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÛÙ·˘ÚÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·. √È Á˘Ó·›Î˜ Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˆ˜ Ê˘Ï·¯Ùfi Î·È fiÙ·Ó ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ï›ÁÔ ÓÂÚfi Î·È ÌÂÚÈο ÛÙ·˘ÚÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· Î·È ÙÔ ÏÈ‚·Ó›˙Ô˘Ó.

48

ΔÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÙÚÔΤڷ۷ ÛÙËÓ Ã·ÏÎȉÈ΋, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔÓ Δ›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ «ÈÂÚfi ‰Èη›ˆÌ·». √ Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ •ËÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, fiÔ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙËÓ πÂÚÈÛÛfi, ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ¶·Û¯·ÏÈÓ¿ ¤ıÈÌ·. °ÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙË ΔÚ›ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È "Δ√À ª∞Àƒ√À ¡π√À Δ' ∞§ø¡π". ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ, ÔÈ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔÈ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·Ï˘Û›‰· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ̤ÙÚ·. √È ¯ÔÚÔ› ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ «∫∞°∫∂§∂ÀΔ√» ¯ÔÚfi, fiÔ˘ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÌÈ· ‰¿ÊÓÈÓË ·„›‰· Î·È ‰‡Ô ·ÏÈοÚÈ· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û·ıÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ πÂÚÈÛÛȈÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ 1821.

÷ÛÈ¿ ™ÙË Ã·ÛÈ¿ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË, ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È «‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó» fiÏ· Ù· ·‚Á¿, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û¿Ó ÙÔ ·‚Áfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Û‹Ì·ÓÙÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·!

ÛԘ ΔÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔ˘ÎÂÙÔfiÏÂÌÔ˘ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ μÚÔÓÙ·‰Ô‡ÛÈÎÔ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘ Î·È Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∂ÚÂÈıÈ·Ó‹˜, ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÚԢΤÙ˜, ‚ÂÁÁ·ÏÈο, ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi Ó›ÙÚÔ, ıÂÈ¿ÊÈ Î·È Ì·ÚÔ‡ÙÈ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¶¿Û¯·. ΔÔ ı¤·Ì· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ μÚÔÓÙ¿‰Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ∂ÈΛӉ˘ÓÔ Â›Û˘, fï˜ ϤÔÓ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜! ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó Îڛ̷ Ó· ÌË ‰È·Ûˆı› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¤ıÈÌÔ! ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ¤ıÈÌ· Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ·Ú·‰fiÛÂȘ! ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÈÔ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Â˘Ï¿‚ÂÈ·! ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ıÔ˜ ·fi ·Ú·‰fiÛÂȘ! ª·˙› Ì ·˘Ù¿ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ¤ıÈÌ· ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ! ŒıÈÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔӛ˜ ‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ì ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÔ¯¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜. ŸÔȘ Î·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿. ∂›Ó·È Ë ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ! ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÚÔÛÂÚÓ¿ÌÂ! ª·Î¿ÚÈ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÙȘ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ! ¶ËÁ¤˜: www.agrotravel.gr, www.wikipedia.org, www.antenna.gr


46-49episthmes - ethima pasxa

6/4/2009

∂¶π™Δ∏ª∂™ - °¡ø™∂π™

01:09 μμ

Σελίδα5

∂ ¡ ¢ π ∞ º ∂ ƒ √ ¡ Δ∞

E-MAIL

¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ: 1. √È ÈÔ Ó¤ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó 8 Î·È 9 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∫›Ó· ÙÔ 1910.

6. ∂ÚÒÙËÛË: ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ? A¿ÓÙËÛË: ™Y§§∏æ∏.

2. ∫¿ı ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô˘ ÎÔÛÌ› Ù· ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙ·, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜: ª¶∞™Δ√À¡π∞ - μ·ÛÈÏÈ¿˜ ¢·‚›‰, ∫√À¶∂™ - ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜, ™¶∞£π∞ - ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫∞ƒ√ - πÔ‡ÏÈÔ˜ ∫·›Û·Ú·˜

7. ∂ÚÒÙËÛË: ∞Ó Û˘ÏÏ·‚›ÛÂȘ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, fiÙ ı· ‚ÚÂȘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· "a"? A¿ÓÙËÛË: One thousand.

3. 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 4. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ¿Óˆ Û ¿ÏÔÁÔ fiÔ˘ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ‰˘Ô ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ÙÔ˘ fi‰È· ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ¤ı·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë. ∂¿Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÌÚÔÛÙÈÓfi fi‰È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÙfiÙÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤ı·Ó ·fi ÙÚ·‡Ì·Ù· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙËÓ Ì¿¯Ë. ∂¿Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· 4 fi‰È· ÛÙË ÁË, ÙfiÙ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›¯Â Ê˘ÛÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ .

8. ∂ÚÒÙËÛË: TÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó, ÙÔ ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ ÁÈϤÎÔ, Ô ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ laser ? A¿ÓÙËÛË: ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÓÔËı› ·fi Á˘Ó·›Î˜. 10. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Shakespeare, Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÚ‚·ÙÈÒÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi Û¯ÔÈÓÈ¿. ŸÙ·Ó ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó Ù· Û¯ÔÈÓÈ¿, ¤ÛÊÈÁÁ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· Î·È ¤Î·Ó ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÛÙ·ıÂÚfi, ÁÈ· ‡ÓÔ. ŒÙÛÈ ‚Á‹ÎÂ Ë ÊÚ¿ÛË 'goodnight, sleep tight'. 11. ™ÙËÓ μ·‚˘ÏÒÓ· 4.000 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Á¿ÌÔ, Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ó‡Ê˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Á·ÌÚfi ¤Ó· <˘‰ÚÔ̤ÏÈ > ÁÈ· Ó· ›ÓÂÈ. ΔÔ ˘‰ÚÔ̤ÏÈ ‹Ù·Ó Ì‡Ú· Ì ̤ÏÈ Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙfiÙ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÛÂÏ‹ÓË (moon), Ô Ì‹Ó·˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠhoneymoon. 12. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ÁÁÏ›· οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÛÂÍ ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ›¯Â ÙËÓ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ (ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜). ŸÔÈÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·È‰›, ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ͽη Ô˘ ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÛÂÍ . ∏ Ͽη ¤ÁÚ·Ê fiÙÈ ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó F.U.C.K. ‰ËÏ·‰‹ "Fornication Under Consent of the King" (Û˘ÓÔ˘Û›· ˘fi ÙËÓ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿).

5. 'I am': ∂›Ó·È Ë ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

13. ™ÙË ™ÎÔÙ›· , ¤Ó· Ó¤Ô ·È¯Ó›‰È ÂÈÓÔ‹ıËÎÂ. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó << Gentlemen Only, Ladies Forbidden >> ¤ÙÛÈ Ë Ï¤ÍË GOLF ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

Δ∂ÀÃ√™ 01

49


50-51episthmes-iatrika_planites

∂¶π™Δ∏ª∂™ - °¡ø™∂π™

6/4/2009

01:10 μμ

Σελίδα2

π∞Δƒπ∫∏

ºÚÔÓÈ̛٘ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È; ¶fiÙÂ Î·È ÁÈ·Ù›; ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶··‰‹Ì·

È ÙÚ›ÙÔÈ ÁÔÌÊ›ÔÈ, ÎÔÈÓÒ˜ ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ˆ˜ ÊÚÔÓÈ̛٘ ‹ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙ‹Ú˜, Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÓÙÈ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰ÔÓÙÔÊ˘˝·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ËÏÈΛ· 16-25 ÂÙÒÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·Ú·Î¿Ùˆ. ∂›Ó·È Û‡ÓËı˜ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ηχÙÂÙ·È ·Ô Ì·Ï·Î¿ ÌfiÚÈ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ËÌȤÁÎÏÂÈÛÙ· ‰fiÓÙÈ· ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ï‹Úˆ˜ ¤ÁÎÏÂÈÛÙ· ‰fiÓÙÈ·. ∞ÓıÚˆÔÏfiÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ Ì·˜, ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÌ·ÙÔÁÓ·ıÔÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ, Ì ¿ÌÂÛË Â›ÙˆÛË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù›ÏÔ˘Ó ÔÈ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙ‹Ú˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â, fiÙÈ ÂÍÂÏÈÎÙÈο Ù· ‰fiÓÙÈ· ·˘Ù¿ ı· ÂÎÏ›„Ô˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰fiÓÙÈ· ·˘Ù¿; À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘. ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÌË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ·Û˘Ìو̷ÙÈÎÒÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙ‹ÚˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Û ÌÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ οı ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ¤¯ÂÈ, ÁÈ· ‰fiÓÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ¿Ԅ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·È-

50

ÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ۯÂÙÈο Ó·ڋ ËÏÈΛ·, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∏ ∞ÌÂÚÈοÓÈÎË ∂Ù·ÈÚ›· ™ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ Î·È °Ó·ıÔÚÔÛˆÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, fiÏ· Ù· ¤ÁÎÏÂÈÛÙ· ‹ ËÌȤÁÎÏÂÈÛÙ· ‰fiÓÙÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·˘Ùfi ·ÓÙÂӉ›ÎÓ˘Ù·È. ŒÚ¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 80% ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ÁÔÌÊ›ˆÓ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Û οÔÈ· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈο Ó·ڋ ËÏÈΛ·, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Î·È ÔÈ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔΤ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÈÔ Û˘¯Ó¤˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙ‹Ú˜ ›ӷÈ: ·Ó·›ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‹ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ó¢ڷÏÁ›Â˜ ‹ ÎÂÊ·Ï·ÏÁ›Â˜, ÂÚÈÛÙÂÊ·Ó›Ùȉ· – ÙÔÈ΋ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ·fiÛÙËÌ·, ÙÂÚˉÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊÚÔÓÈÌ›ÙË ‹ ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ‰ÔÓÙÈÔ‡, ÂÚÈÔ‰ÔÓÙÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÁÔÌÊ›Ô˘, ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ‰ÔÓÙÈÔ‡, ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Ú›˙·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ‰ÔÓÙÈÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô‰ÔÓÙÔÁÂÓÒÓ Î‡ÛÙÂˆÓ ‹ Ô‰ÔÓÙÔÁÂÓÒÓ fiÁΈÓ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ‹ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙ¤Ó‰ÂÈÍË Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ: Ë Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‹ Ë ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ·, ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓÙÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Î¿ı ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‚Ï¿‚˘ Û ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ fiÚÁ·Ó·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÏËÙÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙ‹ÚˆÓ ·ÏÏ¿ ·˘ÛÙËÚ¿ ÌfiÓÔ Â¿Ó ÚÔηÏÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ÔÚ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ·˜ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÓfi¯ÏËÛË ÌÂ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔÓ ‹ÈÔ fiÓÔ Î·È ÙÔ Ô›‰ËÌ·. √È ÂÓԯϋÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ıÂÚ·¢ÙÈο ̤۷ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ıÂÚ¿ÔÓÙ· È·ÙÚfi. ™ËÌ·Û›· ÌÂÁ¿ÏË ¤¯ÂÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÈÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ. ø˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜, ÔÈ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙ‹Ú˜ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÏËÙÈ΋ Ù¿ÛË Ù˘ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. √È ·ÛıÂÓ›˜ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡˜ (ÁÓ·ıÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› - ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› ÛÙfiÌ·ÙÔ˜) ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔ Â¿Ó Î·È fiÙ Ú¤ÂÈ ÔÈ ÊÚÔÓÈ̛٘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È. * √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜


50-51episthmes-iatrika_planites

6/4/2009

∂¶π™Δ∏ª∂™ - °¡ø™∂π™

01:10 μμ

Σελίδα3

∂¶π™Δ∏ª∂™

¶fiÛÔÈ ¿Ú·Á ӷ Â›Ó·È ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜; ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÚ·¯›ÏË, dimitris@re-port.gr

‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ·Ó·Áη›Ô Ó· ‰Ôı› ¤Ó·˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ï·Ó‹Ù˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ë °Ë Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ŸÌˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙË ™ÂÏ‹ÓË Ë ÔÔ›· Ó·È ÌÂÓ Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë; ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ 2006 Ì ̛· ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (IAU), ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 8 ÌfiÓÔ Ï·Ó‹Ù˜. ¶ÔÈÔÈ «˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËηӻ Û ·Ï¿ Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù·; √ ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·ÎÚÈÓfi˜ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜, ÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ó¿ÓÔÈ. √ ÔÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: «¶Ï·Ó‹Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î¿ıÂ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ¿ÛÙÚÔ,¤¯ÂÈ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÏfiÁˆ Ù˘ Ì¿˙·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ,¤¯ÂÈ Î·ı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘ ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ¿ÛÙÚÔ Ô‡Ù ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ï·Ó‹ÙË». ™ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÈÛÌfi, Ï·Ó‹Ù˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ô ∂ÚÌ‹˜, Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË, Ë °Ë, Ô ÕÚ˘, Ô ¢›·˜, Ô ∫ÚfiÓÔ˜, Ô √˘Ú·Ófi˜ Î·È Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜. √ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Ó¿ÓˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ. ∫·È ÁÈ·Ù› ϤÌÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜; ¢ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ Ó¿ÓÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ú¯Èο ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ· 2 ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·: Ë ŒÚȘ (Ô˘ ·Ú¯Èο ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó 2003 UB313) Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ·. ∏ ŒÚȘ (Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 3.000 km) ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·fiÌ·ÎÚÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ·fiÛÙ·Û‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 97 ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (∞.ª.) Î·È ·Ó ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ Ì›· ∞.ª. ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜ - ◊ÏÈÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ 150.000.000 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÙfiÙ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ˆ˜ Ë ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ŒÚȉ·˜ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 14,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ Ë ŒÚȘ ¤¯ÂÈ Î·È ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔ Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¢˘ÛÓÔÌ›·. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· (Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 957 km) ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 1801 ·fi ÙÔ ™ÈÎÂÏfi ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ Δ˙ÈÔ˘˙¤ ¶È¿ÙÛÈ Î·È ·¤¯ÂÈ, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 2 ∞.ª. ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ∂Èο˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·ÁÂÙÒÓ˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÓÂÚfi Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ∫·ıÒ˜, fï˜, ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·

fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Ó¿ÓˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ. ¶Ô‡ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٤ÙÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·; ™ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∫fiÈÂÚ, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ∂‰Ò Î·È 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘Êı› ÂΛ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ï·ÓËÙÔÂȉ›˜, fiˆ˜ Ô Ó¿ÓÔ˜ μ·ÚÔ‡Ó· Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 900 km, Ë ™¤ÓÙÓ·, Ô ŸÚÎÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ÛÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∫fiÈÂÚ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó 70.000 Ï·ÓËÙÔÂȉ›˜ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi 100 km ¤ˆ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∫·È ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ηχÙÂÚ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì·ÎÚÈÓ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ ‰È·ÛÙËÌÔÛ˘Û΢‹ «¡¤ÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜» ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì οÔÈÔÓ ÙfiÛÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi Î·È ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÎfiÛÌÔ. ¶Ï·Ó‹Ù˜, Ó¿ÓÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ - Ï·ÓËÙÔÂȉ‹, ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Ï·ÓËÙÒÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ 5 ÚÒÙÔ˘˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ Ï·Ó‹Ù˜ Î·È ÙË ™ÂÏ‹ÓË, οÔȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÚÈÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË 9 Ï·ÓËÙÒÓ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Êı¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ͤÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘Ú¿ÓÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì Ï·Ó‹Ù˜. ∫·È ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·; ª· ÌfiÏȘ ¤Ó· ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘ °·Ï·Í›· Ì·˜. ∫·È ÙÈ Â›Ó·È Ô °·Ï·Í›·˜ Ì·˜; ª· ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Á·Ï·Í›Â˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. ¶fiÛÔÈ ¿Ú·Á ӷ Â›Ó·È ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜;

Δ∂ÀÃ√™ 01

51


52-53free time-ydra

6/4/2009

E§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™

01:12 μμ

Σελίδα2

Δ∞ • π ¢ π ∞

Y‰Ú·. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ·fi‰Ú·ÛË ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ù˘ ™¿ÓÙ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË, sandy@re-port.gr

Δ

Ô ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ‰Â ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ οÔ˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ì·˜. 줂·È· Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜. ∫·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿Ù Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. 35 Ì›ÏÈ· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ë ·Ó¤ÌÔÚÊË ⁄‰Ú· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∏ ⁄‰Ú· Â›Ó·È ¤Ó· Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ ÓËÛ› Ì ¯·ÌËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜. Èڛ˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ›¯·Ó ¿ÓÙ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Û·Ó ¤ÌÔÚÔÈ, ηڷ‚ÔÌ·Ú·ÁÎÔ›, ηÂÙ¿ÓÈÔÈ, Ó·‡·Ú¯ÔÈ ·ÏÏ¿ ηÈ... ÂÈÚ·Ù¤˜. ¢ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ù˘¯·›· ˆ˜ "·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎÔ‡". ∏ ⁄‰Ú· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ. Δ· ˘¤ÚÔ¯· ·Ú¯ÔÓÙÈο Ù˘, Ù· ÁÚ·ÊÈο ÛÔοÎÈ· Ù˘ Î·È Ù· ÎÚ˘Ì̤ӷ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘, ‰›ÓÔ˘Ó Ì›· ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ οı ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ. ªfiÏȘ ÙÔ Î·Ú¿‚È Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ÛÂ Û˘Ó·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÈ‚ÏËÙÈο ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙ· ηÂÙ·ÓfiÛÈÙ· Ô˘ ÙÔ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›·

52

ÙÔ˘˜. Δ· ÂÓٷοı·Ú·, ηٿÏ¢η ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Ù˘ Ì ٷ ʷډȿ ÛηÏÔ¿ÙÈ· Î·È Ù· ÛÙÂÓ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ԉËÁÔ‡Ó „ËÏ¿ ÛÙȘ fiÌÔÚʘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ Ì ٷ ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤Ó· ·Ú¯ÔÓÙÈο Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì·ÓÙÚfiÙÔȯÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÔ˘Î·Ì‚›ÏȘ Î·È ÔÈ ·ÁÚÈÔÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ÂÈÏ¿, ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÛÚÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ٷ ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ·Ú·Ï›· Ì ¿ÌÌÔ ÛÙÔ ÓËÛ›, ÛÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ, ÂÚ›Ô˘ 20 ÏÂÙ¿ Ì ٷ fi‰È· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ Â›Ó·È Ì ‚fiÙÛ·Ï·. ™ÙËÓ ⁄‰Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÔÊ‹ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÛÙÔ ÓËÛ› ·fi ÙȘ ‚fiÏÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ΔÛ·Ì·‰Ô‡, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Ë ™¯ÔÏ‹ ∂ÌÔÚÔÏÔÈ¿Ú¯ˆÓ, ÙÔ˘ ∫ÚÈÂ˙‹ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÌ¿˙Ë, fiÔ˘ ·fi ÙÔ 1936 Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¡ÂfiÙÂÚ˘ πÛÙÔÚ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∑Ô‡Ú‰·˜, ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ⁄‰Ú·˜, Ì ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ı¤·. ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÛÔοÎÈ· Î·È Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·Á‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜


52-53free time-ydra

6/4/2009

01:12 μμ

Σελίδα3

Δ∞ • π ¢ π ∞

·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, fiϘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈṲ̂Ó˜ Î·È ÔÏϤ˜ Ì ÂÚ›Ù¯Ó˜ ‚Ú‡Û˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· °Î·ÏÂÚ› Δ¤¯Ó˘, ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈο. ∫·È ÂÂȉ‹ ÙÔ Ôχ ÂÚ¿ÙËÌ· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ÛÙ¤ÎÈ· Ó· Û ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ó: ηÊÂÓ›·, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ̷˜ ‚‹Ì· ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›·. ¡Ù˘Ì¤ÓË ÛÙ’ ¿ÛÚ·, Ù· ÁÈÔÚÙÈÓ¿, Ë ⁄‰Ú· ı· Û·˜ ˘ԉ¯Ù› Ì ·ÓÔȯً ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘. Δ· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· Ô˘ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ì¿ÏÈÛÙ·, οÓÔ˘Ó ÙËÓ ⁄‰Ú· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÙfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚ›ÛÙ ·fi ÙËÓ ·ÊfiÚËÙË ˙¤ÛÙË ÙÔ˘ η˘ÙÔ‡ ıÂÚÈÓÔ‡ ‹ÏÈÔ˘. ™ÙËÓ ⁄‰Ú·, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ë Ì›· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ó· ÛÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∂Λ, ¿Óˆ Û ÌÈ· ‚¿Úη ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÎÚÂÌ¿Ï· Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ÎÚÂÌÔ‡Ó ÙÔ ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔ˘ πÔ‡‰·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, Ô ÈÂÚ¤·˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‚¿Úη, Î·È ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ ÔÌÔ›ˆÌ·. ΔË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, Û Îϛ̷ Î·Ù¿Ó˘Í˘ Ô ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∫·Ì›ÓÈ ÂÚÈʤÚÂÙ·È Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔ˜ ¢ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ‰¤ËÛË ˘¤Ú ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ∂ÈÙ¿ÊÈÔÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ·.

ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓËÛ› Ì ÙȘ Ï·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ¿ÊıÔÓ· ‚·ÚÂÏfiÙ· ʈٛ˙Ô˘Ó ÙË Ó‡¯Ù·. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰·, ÂÓfi˜ ÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂ÓÔ ·fi ‡ÊÏÂÎÙË ‡ÏË, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·fi‰Ú·ÛË ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ Á˘Ú›ÛÂÙ ÛÙËÓ fiÏË ÁÂÌ¿ÙÔÈ fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÙ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ.

Δ∂ÀÃ√™ 01

53


54-55free time- gadgets

6/4/2009

E§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™

01:13 μμ

Σελίδα2

GADGETS

Windows 7: ¡¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫·Ú›Ë, vagelis@re-port.gr

ªÂÚÈο ·ÎfiÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ñ ∏ boot ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Windows 7 ı· Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÓÒ Ë Microsoft ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ registry Î·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ indexing. ñ ∫·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ñ §ÈÁfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘. ª¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ù· Windows 7 ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û netbook Ì 1GB ÌÓ‹ÌË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÌÈÛ‹. ñ ¡¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÏÏ·Ϥ˜ ÔıfiÓ˜ Ë ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ·. ñ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ÔıÔÓÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Remote Desktop. ñ √ Media Player ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ·Ú¯Â›· divX, xVid, AAC Î·È H.264 ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È codec.

ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ Windows Â›Ó·È ϤÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔÓ ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ› ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙˆÓ windows ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ beta ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Windows 7. ∏ Microsoft, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· Window 7 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·

∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. °È· Ó· ‰ÂÈ .¯. Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ fiÏ· Ù· gadgets ÛÙÔ desktop ÙÔ˘, ·ÚΛ Ó· Û‡ÚÂÈ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi ı· οÓÂÈ fiÏ· Ù· ·ÓÔȯٿ ·Ú¿ı˘Ú· ‰È·Ê·Ó‹, Î·È Ù· gadgets Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ desktop, ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÚ·Ù¿.

∂›Ó·È Ù·¯‡Ù·Ù· ∏ ¤Ó·ÚÍË Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¤ÙÛÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ·Á·Ó·ÎÙ› ϤÔÓ Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ó· ÊÔÚÙˆı› ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. ∂ÈϤÔÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÈ, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÌÂÙ¿ ·fi οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ϤÔÓ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·.

54

¶ËÁ¤˜: www.insomnia.gr, www.log.gr, www.bekosite.com, www.ehomeupgrade.com, www.komcorp.org


54-55free time- gadgets

6/4/2009

01:13 μμ

Σελίδα3

GADGETS

ª¶∞ª¶√À Î·È ÛÙ· LAPTOP ∞›ÛÙ¢ÙÔ Î·È fï˜ ·ÏËıÈÓfi ∏ ASUS ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ASUS Bamboo Series notebook ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓË ·fi Ì·ÌÔ‡. ∞˘Ùfi Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË !!! Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì·ÌÔ‡ Â›Ó·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ·ÓıÂÎÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ·›ÛıËÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ ·ÁÁ›˙ÂÈ. ∏ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Â¤Ó‰˘ÛË, Ë ASUS ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ˘ÂÚ˘‚ÚȉÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Ù˘ ASUS. ∏ Super Hybrid Engine, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÌÂٷ͇ 35% Î·È 70% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·ÚfiÌÔÈ· notebook Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∂ÈϤÔÓ, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶ËÁ‹: www.asus.com

KINDLE 2 ∏ Ó¤· Û˘Û΢‹ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙËÓ Amazon ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë Amazon ·ÚÔ˘Û›·Û Ùo Ó¤Ô ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô (e-book), ÙÔ Kindle 2. ªÂ Ï¿ÙÔ˜ ÌfiÏȘ 0,91 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È Î·Ì‡Ï˜ Ô˘ ı· ÙȘ ˙‹Ï¢ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ iphone, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ „ËÊȷ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË fï˜ ÙÔ˘ Kindle 2 Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹„˘ ÂÓÙ‡ˆÓ Ì 3G ·Û‡ÚÌ·ÙË (WiFi) Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ™Â Ï›ÁÔ ÌfiÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ· ‚È‚Ï›· ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ Kindle 2 Î·È Ó· Ù· ·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2GB ÂÓۈ̷و̤ÓË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∏ Amazon Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ·ÔıË΢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 1.500 ‚È‚Ï›·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì›· ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ËÁ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ Ë Amazon ÂÓۈ̿وÛ ÛÙÔ Kindle 2, ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÔÌÈÏ›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÙÔ˘, ̤ۈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓˆÓ Ë¯Â›ˆÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ e-book. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ, Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ·Ó‰ÚÈ΋ ‹ Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ ηÈ, ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›, Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ì ÔÌÈÏ›·.

¶ËÁ‹: www.amazon.com

Δ∂ÀÃ√™ 01

55


56-57free time-moda

6/4/2009

E§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™

01:14 μμ

Σελίδα2

√¢∏°√™

∞°√ƒ∞™

ÕÓÔÈÍË 2009 Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË, despina@re-port.gr

›· Ó· „¿Íˆ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÔÈÍË 2009! ™·Ó "ÎÔÚ›ÙÛÈ" Î·È Â̤ӷ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· Ì ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜! ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¶¿Û¯· ¤Ú¯ÂÙ·È!! ¡· ÌËÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÛÙÈÏ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ˆ ÒÛÙ ÛÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ì·˜ Ó· Â›Ì·È ÛÈοÙË; ¶ˆ˜ ı· Ê¿ˆ ÙË Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·; ˆ˜ ı· ¿ˆ ÁÈ· ηʤ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ˆ Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ; •¤ÚÂȘ Û fiÛÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ¤¯ˆ Ó· ¿ˆ Î·È Ê¤ÙÔ˜; £· ÌÔ˘ ÂȘ Â‰Ò Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÛ‡ ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ ÛÙË Ìfi‰·!! ª· Ú¤ÂÈ Ó· Ì ηٷϿ‚ÂÙÂ!! ŸÏÔÈ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË!! ŸÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜! ∏ ηډȿ ÌÔ˘ Ì·‡ÚÈÛÂ!! ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ Ó· ·ÏϿ͈ „˘¯ÔÏÔÁ›·! ∫·È ˆ˜ Á˘Ó·›Î· ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙÔ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘!! ™·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ÌËÓ Ì Ȥ˙ÂÙÂ! ¶ˆ˜ Ó· ͉ÒÛˆ Î·È ÂÁÒ ÏÈÁ¿ÎÈ; Shopping Therapy!! ŒÍ·ÏÏÔ˘, ÂÌ›˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ͤÚÔ˘ÌÂ… ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÔ‰¤„ÂȘ ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Ï›ÁÔ ÙÔ look Î·È ÙÔ ÛÙÈÏ ÛÔ˘ Î·È Ó· Â›Û·È in fashion!! ∫Ô›Ù·Í· Û ‰È¿ÊÔÚ· site. √È Ù¿ÛÂȘ ‰È¿ÊÔÚ˜, ÔÈΛÏÔ˘Ó… ∂›Ó·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜! ∫¿ÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Û οÔÈ· ·fi ÂÌ¿˜! ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙÈÏ Ì·˜ (·Û˘ÌÌÂÙڛ˜, ÊÔ˘Óوٿ Ì·Ó›ÎÈ·, ‰È·Ê¿ÓÂȘ, Ì›ÓÈ, Ì¿ÍÈ), ›Ù ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ (¤ÓÙÔÓ· prints, ÔÈÎÈÏ›· ¤ÓÙÔÓˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙ¤Ï). ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‚ڋη, ʤÙÔ˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:

°ÂˆÌÂÙÚÈο ™¯‹Ì·Ù· ªÂÁ¿Ï· ÊÔ˘Óوٿ Ì·Ó›ÎÈ·!! ¶È¤Ù˜, 3-ۉȿÛٷٷ ÊÔڤ̷ٷ. ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ì·‡ÚÔ˘ Ì ¿ÛÚÔ˘ ΢ڛˆ˜, Ù· ÔÔ›· «·›˙Ô˘Ó» ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ·ÚÌÔÓ›·, Û˘ÌÌÂÙÚ›· Î·È ÛÙÈÏ! ∫·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÊÔ‡ÛÙ·˜... ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ ÊÔ‡ÛÙ˜ (ÙÔ Â›‰· Û ʈÙÔÁÚ·Ê›· Û·˜ Ϥˆ!!)

56

Goddess Dressing ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ∞Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi ™ÙÈÏ ¡·È Â›Ó·È ¿ÏÈ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÈÏ (‹ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ƒˆÌ·˚Îfi ÛÙÈÏ) Î·È Â›Ó·È MUST ʤÙÔ˜! ºÔڤ̷ٷ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÍÒÏ·Ù·, ÛÙÚ¿Ϙ, Ô ¤Ó·˜ ÒÌÔ˜ ¤Íˆ…! ∫ÔϷ·ԢÓ, ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÚˆÌ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ÊÔÚ¤ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Â›Ó·È ÛÈοٷ, ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi look, ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·¤Ú· Î·È ÙÔ Ù‡Ô ÌÈ·˜ ·Ú¯·›·˜ ı¿˜! ™Â ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ·fi ÛÎÔ‡Ú˜, Ì·‡Ú˜, ̤¯ÚÈ ·ÛÙ¤Ï!


56-57free time-moda

6/4/2009

01:14 μμ

Σελίδα3

√¢∏°√™

Ethic style ‹ Arabian Nights!

¢È·Ê·Ó‹ Î·È Cutaway style

Alladin style ·ÓÙÂÏfiÓÈ·! ÃÚÒÌ· ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜! Alli Baba! ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ÊÔ‡ÛÙ˜ Û ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜! ∞ÏÏ¿ Î·È ·ÂÚ¿Ù· ÊÔڤ̷ٷ! ™Â ¯Ú˘Ûfi, Û ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Û Á‹ÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂ˙, ÙÔ˘ ηʤ, ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘… ΔÔ ™·Ú›ÎÈ (Ó·È Î·Ï¿ ηٷϿ‚·ÙÂ) Â›Ó·È must! ∫·È ÙÔ ™·Ê¿ÚÈ style ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹! ªÂ Û·Ó‰¿ÏÈ· ÊÔ‚ÂÚfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÈÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ!

¡·È, Ù· ‰È·Ê·Ó‹ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜! ∞Ó Ù· ÊÔÚ¿ÙÂ! ŸÌˆ˜ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ cutaway fashion trend! ºÔڤ̷ٷ, ÌÏÔ‡˙˜ ÛÙ· ÔÔ›· Ï›Ô˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ·! Œ¯Ô˘Ó ÙÚ‡˜ Û οÔÈ· ÛËÌ›· ‹ Â›Ó·È ‰È·Ê·Ó‹ Û ÂΛӷ Ù· ÛËÌ›·! ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜, ‹ Ù˘ ̤Û˘ ‹ Ù˘ Ï¿Ù˘ ‹ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ οÔ˘… ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ÎÔÏ·ÎÂ‡Ô˘Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÓÙ‡ˆÛË!! μ‚·›ˆ˜ Î·È Â›Ó·È Î·È sexy!! £˘Ì¿ÛÙ ÙËÓ ª·›ÚË ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÂΛÓÔ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· Ô˘ ›¯Â ¤Ó· ¿ÓÔÈÁÌ· (ÍÂΛӷÁ ·fi ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ‰È·ÁÒÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿;) fiÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û «ΔÔ˘ ∞ÁÔÚÈÔ‡ ∞¤Ó·ÓÙÈ»; ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ!!

∞°√ƒ∞™

∞Û˘ÌÌÂÙڛ˜ √ ¤Ó·˜ ÒÌÔ˜ ¤Íˆ, ¤Íˆ Ë Ï¿ÙË… ™Â ÊÔڤ̷ٷ, ÙÔ, ÌÈΛÓÈ... ∂›Ó·È sexy! ∞Ê‹ÓÂȘ ÙÔÓ Ï·ÈÌfi Î·È ÙÔÓ ÒÌÔ Ó· ·ÔηχÙÔÓÙ·È... ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ! £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÈÔ sexy ÛËÌ›· Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ÂÍÈÙ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi! ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂȘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ó· οÓÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ!

¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (ÈÔ ÔÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ÛÙ˘Ï ·ÏÏ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·). ¢ÂÓ Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·fi Ìfi‰·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ Ù· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ˆ˜ ÂȉÈÎfi˜! √È ÂȉÈÎÔ› ÌÔÚ› Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ¤ÁÚ·„· ·Ú·¿Óˆ! ŸÌˆ˜, ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ÂÚȤÁÚ·„· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÂӉȤÊÂÚ·Ó Â̤ӷ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÏÔÔÈË̤Ó˜ Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ ÙÈ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Ë Ìfi‰· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË 2009! ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·Ï¤Íˆ ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌfiÛˆ ÛÙÔ ÛÙÈÏ ÌÔ˘! ∫·È Ó· οӈ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÌÔ˘!!! Δ· site Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËη ÔÏÏ¿, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿: www.style.com, www.klik.gr, www.fashionising.com, media.www.usfencounter.com, ·’ fiÔ˘ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜.

ΔÛ¿ÚÏÂÛÙÔÓ ‹ Flapper ΔÔ ÎÚfiÛÛÈ Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Û fiÏ· Ù· Û¯¤‰È·... ™Â ÌÔ‡ÛÙÔ, Û ÊfiÚÂÌ·, Û ÛÔÚÙ˜! ŒÓ· ÛÙÈÏ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 1920 Î·È Û‹ÌÂÚ· Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜! ∞ÚÎÂÙ¿ sexy Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÈÏ (ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ Ï¤Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜! £˘Ì¿ÛÙ ÙÔ ÊfiÚÂÌ· Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ ÛÙË Eurovision ¤Ú˘ÛÈ; ΔÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ;). ΔÔ ÚÔ‡¯Ô ¤¯ÂÈ Î›ÓËÛË, Â›Ó·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi… ΔÔ ÛÙÈÏ ·˘Ùfi ı· ÙÔ ‚Ú›ÙÂ Î·È Û ÙÛ¿ÓÙ˜, ·Ô‡ÙÛÈ·, ̤¯ÚÈ Ì·ÁÈfi Î·È ÂÛÒÚÔ˘¯·!

Δ∂ÀÃ√™ 01

57


58-59free time-music

6/4/2009

E§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™

01:14 μμ

Σελίδα2

ª√À™π∫∏

Ã∏™Δ√™ £∏μ∞π√™ «¶∂Δƒπ¡√π ∫∏¶√π» Ù˘ §›·˜ ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘

΋˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ fiÛÔ Î·È ·’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÌÂψ‰›·˜.

Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ cd 1. 2. 3. 4. 5.

ΔÔ ÓÂÚfi (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘) ∞˜ ¯·ı›˜ (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ - ÛÙ›¯ÔÈ ¿‰ËÏÔ˘) ¶¤ÙÚÈÓÔÈ Î‹ÔÈ(182) (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘) ∂Û‡ Ë fiÏË ÌÔ˘ (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘) Δ· ‰¤ÓÙÚ· (™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Lyrae Cantus) (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘) 6. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È (Forget her) (Jeff Buckley ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÛÙ›¯ÔÈ ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘) 7. ™Ù˘ ·ÁηÏÈ¿˜ ÛÔ˘ ÙË ÊˆÙÈ¿ (™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘) (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ - ∫.Ã. ª‡ÚË, Ã.£Ë‚·›Ô˘, °.ª·ÚÁ·Ú›ÙË) 8. ªÂ›Ó (ªÈ¯¿ÏË ∫·ÚÚ¿ - ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘) 9. Δ· ›¯ÓË ÛÔ˘ ˙ËÙÒ (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ - ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘) 10. °È· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ - °ÈÒÚÁÔ˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘) 11. ∫È ·Ó Ù‡¯ÂÈ (μ' ʈӋ ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘) (ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ - ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘, °È¿ÓÓË ª·ÚÁ·Ú›ÙË

Ǧ

¤ÙÚÈÓÔÈ Î‹ÔÈ» ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘. √ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 11 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù· ÔÔ›· "Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó" Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ô ¤ÚˆÙ·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢·ÈÛıËÛ›·, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Û˘Ó¿Ì· ÛÙË ˙ÒÛ· ÂÌÂÈÚ›·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ «ÁÏÒÛÛ·» ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ·fi ÔÙ¤, ‰Â ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ÎÈÓËı› Û ÌË Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ˘. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· «∞˜ ÷ı›˜» Î·È «∞Ó Ù‡¯ÂÈ», fiÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ-

58

«ŒÓÙÂη ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÚ·„· ̤۷ ÛÙË ÊˆÏÈ¿ ÌÔ˘, Ì ·Á·Ë̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ˙‹Ï„· Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ı·˘Ì¿˙ˆ... ΔËÓ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ÌÔ˘ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ·Ó Ì fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·›Ì· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÚ¤˜, μ¿Ûˆ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÍÈÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÔ˜, ª·Ú›· §Ô‡Î·, Lyrae Cantus, ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Úı·ÎÔ‡Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, πˆ¿ÓÓ· ªËÙÛfiÁÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, Õ΢ °·‚·Ï¿˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ °ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜, Δ¿ÛÔ˜ ªÈÛ˘ÚÏ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, §‡‰ÈÔ˜ ¢¿Ì˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË. ΔËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ô˘ ÌÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ ¯ı˜ Î·È ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÌÔ˘ Ô˘ ÁÈ· ¿ÓÙ· ‚·ÊÙ›˙ÂÈ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·ÎÚ¿ÎË Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘». ÃÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜


58-59free time-music

6/4/2009

01:14 μμ

Σελίδα3

ª√À™π∫∏

∞§∫π¡√√™ πø∞¡¡π¢∏™ «¡∂ƒ√¶√¡Δ∏» Ù˘ §›·˜ ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘

ª

ÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·Ô¯‹˜ ·’ ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· Ô ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÌÈ· «ÓÂÚÔÔÓÙ‹» ¤ÌÓ¢Û˘! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·: ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ì Ӥ˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ Î·È fiÚÁ·Ó·, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ·ÈÒÓȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiˆ˜ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì·˜ ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ÌÂ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÌÂψ‰›Â˜. ŸÏ˜ ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ú¿Ù·ÈÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ (.¯. ·›ÛıËÛË Û˘ÌʈÓÈ΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ·’ ÙË ÌÈ· Î·È ‚·ÏηÓÈ΋˜ Ì¿ÓÙ·˜ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË) Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÔÓ¤ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û·Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÈ·…ÂÓ‹ÏÈΘ. √ ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙËÓ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¿‰ÔÛË Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ “ȉ¤·”, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. ª›· ÓÔ‹ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ÚÒÙË “ÁÚ·ÌÌ‹” ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ë ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ “„ËÏ¿”. ∞Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ë «¶·ÙÚ›‰·» , «◊Ù·Ó ·Ó¿ÁÎË» Î·È ÙÔ «ªË Ì ÎÏÂȉÒÓÂȘ».

Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ cd 1. √ ¢ƒ√ª√™ ™√À ∂π™∞π ∂™À 2. ¶∞Δƒπ¢∞ 3. ªπ∞ ¡ÀÃΔ∞ 4. ª∏ ª∂ ∫§∂π¢ø¡∂π™ 5. ∞¶√æ∂ 6. ∏Δ∞¡ ∞¡∞°∫∏ 7. ¶∞π¢π 8. ¶∂ƒ∞™ª∞ 9. ∂¶πΔÀÃπ∞ 10. ∂§∞ ∫√¡Δ∞ 11. ∂π™ ª¡∏ª∏¡ 12. ™¶√ƒ∞ 13. ∂π¶∞ ¡∞ ∑∏™ø 14. ∞Àƒπ√ 15. ™∞¡ ªπÃ∞§∏™

Δ∂ÀÃ√™ 01

59


60-61free time-cocktails&sy#971

E§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™

6/4/2009

01:16 μμ

Σελίδα2

C O C K TA I L S

∏ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ cocktails ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∑¿· *

Δ

Ô Ì·Ú Â›Ó·È ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜, ÔÈ Ì¿ÚÌÂÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· cocktail Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ› Ù· Ì¿ÙÈ·, ÙËÓ Ì‡ÙË Î·È ÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ. ΔÔ Ù¤ÏÂÈÔ cocktail Â›Ó·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÚÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ¿ÚˆÌ·, Á‡ÛË. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Ì·Ú, Jerry Thomas-"the professÔr" ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ How to Mix Drinks or The Bon Vivants Companion (1862), ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ cocktails, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô˘ Î·È ÂÓfi˜ ÙÚÔÔÔÈËÙ‹ Á‡Û˘ Î·È ·ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ¯˘ÌÔ‡ lime ‹ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ Î·È ˙¿¯·Ú˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ cocktail, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ Á‡ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÁÏ˘Îfi Î·È ÙÔ fiÍÈÓÔ. ΔÔ ÎÏÂȉ› Â›Ó·È ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰¤ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ¯˘ÌÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Â›Ó·È ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· Ó¤· cocktails. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Á‡ÛË ÙÔ˘ ÊÚÔ˘ÙÔ¯˘ÌÔ‡ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠̠ÈÔ ¿ÏÏÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ı· ÙÔÓ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘ÌÂ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· cocktails ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÈÓ ÙËÓ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢ÛË, ·fi ıÚ˘ÏÈÎÔ‡˜ barmen Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ ı· ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÁÈ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù¿ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1920,’30,’40, Ù· cocktails ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ "Sort Drinks"(¤ˆ˜ 70ml) Ì ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏ, Ù· sort drinks ›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÙ‹ÚÈ ÁÈ· Ôχ ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ 1930 Ô Harry Craddock (Headbarman ÛÙÔ American Bar ÙÔ˘ Savoy Hotel ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ), ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, «ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· cocktail» ·¿ÓÙËÛ «ÁÚ‹ÁÔÚ·». ™ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· cocktails Â›Ó·È "Long Drinks"(¤ˆ˜ 180ml) Î·È ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ÌÂÈÔ„ËÊ› ÛÙËÓ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘˜, √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ·˘Ù¿ Ù· cocktails ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο Î·È Â‡Á¢ÛÙ·. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ barman ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

√‰ËÁ›Â˜: ÃÙ˘¿Ì ٷ ˘ÏÈο ÛÙÔ blender Ì ¿ÁÔ, ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ì Û ÔÙ‹ÚÈ highball, Á·ÚÓ›ÚÔ˘Ì Ì ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ‹ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· Ì ÛÈÚfiÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÙÔ‡.

MISSISIPI PEACH BREEZE 40 20 30 50 15

ml ml ml ml ml

Vodka Southern Comfort ¶Ô˘Ú¤ ƒÔ‰¿ÎÈÓÔ ‹ 60 ml Ã˘Ìfi ƒÔ‰¿ÎÈÓÔ Ã˘Ìfi ºÚ·ÁÎÔÛÙ¿Ê˘ÏÔ (Cranberry juice) ºÚ¤ÛÎÔ ¯˘Ìfi Lime.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη cocktails: MUDSLIDE 30 ml Vodka 30 ml Baileys 30 ml Kahlua 10 ml Chocolate syrup (ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì fiÔÈ· Á‡ÛË ·fi ÛÈÚfiÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Á‡ÛË Î¿ı ÊÔÚ¿) 60 ml Milk or Crème milk

60

√‰ËÁ›Â˜: ÃÙ˘¿Ì ٷ ˘ÏÈο ÛÙÔ shaker Ì ¿ÁÔ, ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ì Û ÔÙ‹ÚÈ highball, Á·ÚÓ›ÚÔ˘Ì Ì ʤÙ˜ ·fi ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì frozen ‚¿˙ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ blender Ì ¿ÁÔ.

* √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑¿·˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ª¿ÚÌÂÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Flairtending


60-61free time-cocktails&sy#971

6/4/2009

E§∂À£∂ƒ√™ Ã√¡√™

01:16 μμ

Σελίδα3

™ À ¡ Δ∞ ° ∂ ™

ΔÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ¶·Û¯·ÏÈÓ¿ ÀÏÈο

∂∫Δ∂§∂™∏ ¢È·Ï‡ÂÙ ÙË Ì·ÁÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÏÈ·Úfi Á¿Ï· Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È 1 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ˙¿¯·ÚË. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÙ 3-4 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ·Ï‡ÚÈ Î·È ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ηϿ. μ¿˙ÂÙ ÙÔ ÚÔ˙‡ÌÈ Û ˙ÂÛÙfi ̤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÂ¿˙ÂÙ ÁÈ· Ó· "È¿ÛÂÈ". (ªfiÏȘ ÙÔ ÚÔ˙‡ÌÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ‡˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ). μ¿˙ÂÙ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ï‡ÚÈ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂοÓË, οÓÂÙ ÌÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ‚¿˙ÂÙ ÂΛ ÙÔ ÚÔ˙‡ÌÈ. ÃÙ˘¿Ù Û'¤Ó· ÌÔÏ Ù· ·˘Á¿ Ì ÙË ˙¿¯·ÚË, ÙÔ Í‡ÛÌ· Î·È ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÙ Â›Û˘ ÙË ‚·Ó›ÏÈ·, ÙÔ ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ, ÙÔ Ì¯ϤÈ Î·È ÙË Ì·ÛÙ›¯· Î·È Ú›¯ÓÂÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· ÛÙË ÏÂοÓË. ∑˘ÌÒÓÂÙ ÙË ˙‡ÌË Î·Ï¿, ÒÛÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜ Î·È Ó· ÍÂÎÔÏÏ¿ÂÈ ·fi Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· Ù˘ ÏÂοÓ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ Û ˙ÂÛÙfi ̤ÚÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ·Ûı› Û fiÁÎÔ. ŸÙ·Ó Ë ˙‡ÌË ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ, ÙËÓ Ï¿ıÂÙ Û ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· Î·È Ù· ‚¿˙ÂÙ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓÔ Ù·„›. ™ÎÂ¿˙ÂÙ ÙÔ Ù·„› Ì Ϸ‰fi¯·ÚÙÔ Î·È ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· Û ˙ÂÛÙfi ̤ÚÔ˜ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÔ˘Ó (1-2 ÒÚ˜). Δ· ·Ï›ÊÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ÎÚfiÎÔ˘˜, Ù· ·Û·Ï›˙ÂÙ Ì ÙËÓ ·Ì˘Á‰·Ïfi„ȯ· Î·È Ù· „‹ÓÂÙ 35-45 ÏÂÙ¿ Û ÊÔ‡ÚÓÔ ÚÔıÂÚÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ 200C

X ƒ ∏ ™ π ª √ ™

2 ÎÈÏ¿ ÛÎÏËÚfi ·Ï‡ÚÈ 1 ÎÔÊÙ fi ÎÔ˘Ù· Ï¿ÎÈ ·Ï 150 Á ¿ÙÈ Ú. Ì·ÁÈ¿ Ê Ô ‡ 3 ÊÏÈÙ ÚÓÔ˘ ˙¿ÓÈ· ¯ ÏÈ·Úfi Á ¿Ï· 10 ·˘Á ¿ 650 Á Ú. ˙¿¯·Ú 2 ÎÔ˘Ù Ë ·Ï¿ÎÈ· ͇ÛÌ·  500 Á ÔÚÙÔÎ·Ï Ú. ‚Ô‡Ù ÈÔ‡ ˘ÚÔ ÏȈ ̤ÓÔ 1 ʷΠϿÎÈ ‚· Ó › Ï 2 ÎÔ˘Ù È· ·ÏȤ˜ Á 1 ÎÔ˘Ù· Ï˘Î¿ÓÈÛ Ï¿ÎÈ Ì· Ô ¯Ï¤È Î 1 ÎÔ˘Ù· Ô  · ÓÈṲ̂ÓÔ Ï¿ÎÈ Ì· 2 ÎÚfiÎ ÛÙ›¯· Î Ô˘˜ ·˘Á Ô  ·ÓÈÛÌ¤Ó ÒÓ ‰È· Ë Ï˘Ì¤ÓÔ ·Ì˘Á‰·Ï ˘ ˜ Û Â Ï›ÁÔ fi„ȯ· Û Â ÏÂÙ ÓÂÚfi ¿ ÎÔÌÌ ¿ÙÈ·

π ∞ Δ ƒ π ∫ √ ™

√ ¢ ∏ ° √ ™

Ã∏™Δ√™ §. ¶∞¶∞¢∏ª∞™

∞¡¢ƒ∂∞™ °. Δƒ∞Ãπ§∏™

Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √¢√¡Δπ∞Δƒ√™, MSc

ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜

Master of Science ÛÙËÓ ¶·ıÔ‚ÈÔÏÔÁ›· ™ÙfiÌ·ÙÔ˜ ∂ÍÂȉÈ΢ı›˜ ÛÙË ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ™ÙfiÌ·ÙÔ˜ - ∂ÌÊ˘ÙÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·

¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ∫∞ƒ∞√§∏ - ¢∏ª∏Δƒπ√À 35 & ∑ø™πª∞¢ø¡ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ - ¶∂πƒ∞π∞™ 18531

ΔËÏ. π·ÙÚ›Ԣ: 210-4125.253 ∫ÈÓËÙfi: 6944.465640

¡Δ∞™π√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ª·ÛÙÔ‡

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 247 & ∞¯ÈÏϤˆ˜ 175 63 ¶. º¿ÏËÚÔ (™Ù¿ÛË ÙÚ·Ì "∞¯ÈÏϤˆ˜") ΔËÏ.: 210 9858188, Fax: 210 9858189 ∫ÈÓ.: 6972 291 176 Email: pntasiou@hotmail.com

∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ¡¤· ™Ì‡ÚÓË 17122

ΔËÏ.: 210 9320424 ∫ÈÓ.: 6977-459421

™π°∞§√À ª∞ƒπ∞ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ øÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜

π·ÙÚ›Ô: ™ÔÊÔ‡ÏË 40 ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ΔËÏ./Fax: 210 9310509 ∫ÈÓ.: 6944 940800

Δ∂ÀÃ√™ 01

61


62-64peiraias_useful tel.&ads

¶∂πƒ∞π∞™

6/4/2009

Ã∏™πª∞

01:17 μμ

Σελίδα2

Δ∏§∂ºø¡∞

&

¢π∂À£À¡™∂π™

¡√ª∞ƒÃπ∞ ¶∂πƒ∞π∞

¢∏ª√™ ∫∂ƒ∞Δ™π¡π√À

ñ ΔËÏÂʈÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ .........................ΔËÏ.:1570, 800-11-405060 ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¡ÔÌ¿Ú¯Ë.............................ΔËÏ.:210 4148516, 210 4111407, 210 4171229, º·Í:210-4134492 ñ ∫. ∂. ¶.............................................ΔËÏ.:210 4257544-5

ñ ñ ñ ñ ñ

¢∏ª√™ ¶∂πƒ∞π∞ ñ ΔËÏÂʈÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ .........................ΔËÏ.:210 4194000 ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘...........................ΔËÏ.:210 4194800, 210 4194281-5, º·Í:210 4194288 ñ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ.........................ΔËÏ.:210 4194291, 210 4194289, 210 4194280 210 4199716, º·Í:210 4194290 ñ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ .................ΔËÏ.:210 4119200, 210 4196002-3, 210 4196007-8 ñ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ........................ΔËÏ.:1561 ñ ŒÎÙ·ÎÙ˜ ∞Ó·ÁΘ ∫·ÈÚÈÎÒÓ º·ÈÓfiÌÂÓˆÓ ......................ΔËÏ.:210 4194474, º·Í:210 4194477 ñ ¶ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ∂ÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ....................................ΔËÏ.:210 4236128 ñ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ °¿ÌˆÓ..............................ΔËÏ.:10 4194032-3, 210 4194029 ñ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ................................ΔËÏ.:210 4194017, 210 4172079, º·Í:210 4121305 ñ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¶ÚÒÙ· √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ...........................ΔËÏ.:210 4194114-6, º·Í:210 4194117 ñ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ΔÔ §ÈÌ¿ÓÈ Δ˘ ∞ÁˆÓ›·˜......................ΔËÏ.:210 4194251, 210 4194253, º·Í:210 4194252 ñ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË .......................ΔËÏ.:210 4194231, º·Í:210 4194238 ñ ¢È‡ı˘ÓÛË √‰ÔÔÈ›·˜∞Ô¯¤Ù¢Û˘....................................ΔËÏ.:210 4194148-9 ñ ΔÌ‹Ì· ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ & √‰È΋˜ ™‹Ì·ÓÛ˘ .........................ΔËÏ.:210 4194132-3 ñ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫Ù›ÚȈÓ.............................ΔËÏ.:210 4194524-5 ñ ¢È‡ı˘ÓÛË μÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ.................ΔËÏ.:210 4196033-5, º·Í:210 4196037 ñ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ......................................ΔËÏ.:210 4194626, 210 4194628, º·Í:210 4194620 ñ ¶ÚfiÙ˘Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ................................ΔËÏ.:210 4205663-4, º·Í:210 4204469 ñ ∫·Ó¿ÏÈ - 1 .......................................ΔËÏ.:210 4224441-3, 210 4224445, º·Í:210 4224447 ñ ∞㠢ȷ̤ÚÈÛÌ·..................................ΔËÏ.:210 4194541, 210 4194427, º·Í:210 4194428 ñ μ㠢ȷ̤ÚÈÛÌ· ..................................ΔËÏ.:210 4194542, º·Í:210 4194483 ñ °ã ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·...................................ΔËÏ.:210 4194544, º·Í:210 4194610 ñ ¢ã ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·..................................ΔËÏ.:210 4194447, º·Í:210 4194545 ñ ∂㠢ȷ̤ÚÈÛÌ· ..................................ΔËÏ.:210 4194556, º·Í:210 4194469 ñ ∫.∂.¶. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶ÂÈÚ·È¿ ...................ΔËÏ.:210 4146000 , º·Í:210 4102479 ñ ∫.∂.¶. ¡¤Ô˘ º·Ï‹ÚÔ˘ .....................ΔËÏ.:210 4839370, 210 4839380, º·Í:210 4823910 ñ ∫.∂.¶. ∫·ÌÈÓ›ˆÓ ...............................ΔËÏ.:210 4210500, º·Í: 210 4201071

¢∏ª√™ ¢ƒ∞¶∂Δ™ø¡∞™ ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ..........................ΔËÏ.:213 ñ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ∫ÔÈÓ. ÀËÚÂÛÈÒÓ ..............................ΔËÏ.:210 ñ ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË .....................ΔËÏ.:213 ñ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜ .....ΔËÏ.:210 ñ °ã ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ...............ΔËÏ.:210 ñ ∂ã ¢.√.À ¶ÂÈÚ·È¿ ..............................ΔËÏ.:210

62

2004013, º·Í:210 4610140 4611109, 210 4610576 2004097, º·Í:210 4624591 4633000 4612153, 210 4612148 400184, 400 3973

ΔËÏÂʈÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ .........................ΔËÏ.:213 °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘...........................ΔËÏ.:213 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ..........ΔËÏ.:213 °Ú·ÊÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜..............................ΔËÏ.:213 ∫¤ÓÙÚÔ ª¤ÚÈÌÓ·˜ & ¶ÚÔÏËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ...................ΔËÏ.:210 ñ ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË.......................ΔËÏ.:210 ñ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ........................ΔËÏ.:213 ñ ∫. ∂. ¶. ............................................ΔËÏ.:213

2074600-602 2074606 2074679 2074681 4618569, 210 4614172 4615097, 210 4636747 2074 757 2060601-610

¢∏ª√™ ∫√ƒÀ¢∞§§√À ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ΔËÏÂʈÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ .........................ΔËÏ.:210 4990400 °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘...........................ΔËÏ.:210 4990705, 210 4990702-3 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ..........ΔËÏ.:210 4977708 °Ú·ÊÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜..............................ΔËÏ.:210 4990456-7 ¢ËÌÔÙÈο π·ÙÚ›·..............................ΔËÏ.:210 4954814 ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË.......................ΔËÏ.:210 4965784 ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ........................ΔËÏ.:210 4943354 ∫. ∂. ¶. ............................................ΔËÏ.:213 2016400-420 ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ ..........210 4979830 ΔÌ‹Ì· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ∫·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ............................ΔËÏ.:210 4950014 ñ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ..........................ΔËÏ.:210 4970475, 210 4963914 ñ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘.......ΔËÏ.:210 4963917

¢∏ª√™ ¡π∫∞π∞™ ñ ñ ñ ñ ñ

°Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘...........................ΔËÏ.:210 ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ............ΔËÏ.:210 ΔÌ‹Ì· ¶·È‰Â›·˜ ................................ΔËÏ.:210 ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË.......................ΔËÏ.:210 °Ú·ÊÂ›Ô Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜..............ΔËÏ.:210

4278163-4 4278131-2 4278134-5 4936680 4278207-15

¢∏ª√™ ¶∂ƒ∞ª∞Δ√™ ñ ñ ñ ñ ñ

ΔËÏÂʈÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ .........................ΔËÏ.:15326 ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ..........................ΔËÏ.:210-4414700 / 210-4414927 ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË.......................ΔËÏ.:210-4022945 ∫.∂.¶. ..............................................ΔËÏ.:210-4411333 / 210-4411888 ∫∂º√ - ª¤ÚÈÌÓ· - ¶ÚfiÓÔÈ· .............ΔËÏ.:210-4410961

¢∏ª√™ ƒ∂¡Δ∏ ñ ΔËÏÂʈÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ .........................ΔËÏ.:213 2004810 ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘...........................ΔËÏ.:213 2004830, 213 2004831, º·Í:210 4815676 ñ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ .................ΔËÏ.:210 4254340, º·Í:210 4920677 ñ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ......ΔËÏ.:210 4823436 ñ ¶ÚÔÏËÙÈ΋ π·ÙÚÈ΋-ª·ı‹Ì·Ù· ¶ÚÒÙˆÓ μÔËıÂÈÒÓ ...........................ΔËÏ.:210 4823436 ñ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∞Ó¤ÚÁˆÓ .........ΔËÏ.:210 4819007 ñ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ........................ΔËÏ.:213 2004851, 213 2004852 ñ ∫. ∂. ¶. ............................................ΔËÏ.:210 4833062, º·Í:210 4833146 ñ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™ÂÈÛÌfiÔÏȘ” ..............ΔËÏ.:210 4921040, 210 4830115 ñ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ .......................................ΔËÏ.:210 4909060, 210 4830115 ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ª·ı‹Ì·Ù· ∂ÎÌ¿ıËÛ˘ ∏/À................................ΔËÏ.:210 4830115 ñ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌÔ˘........ΔËÏ.:213 2004828, º·Í:213 2004832


62-64peiraias_useful tel.&ads

6/4/2009

01:17 μμ

Σελίδα3

∏ √π∫√¡√ªπ∫∏ ∫ƒπ™∏ ¢∏ªπ√Àƒ°∂π ∫∞π ∂À∫∞πƒπ∂™ Δ∞•π¢∂æΔ∂ ª∞∑π ª∞™ √π∫√¡√ªπ∫∞ ∫∞π ™π°√Àƒ∞ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∞ ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ∂π¢π∫∂™ Δπª∂™ ª∂ ∞§πΔ∞§π∞ πΔ∞§π∞ ∞¶√ 115 p μ∞ƒ∫∂§ø¡∏ - ª∞¢ƒπΔ∏ - ¡π∫∞π∞ ¶∞ƒπ™π - §√¡¢π¡√ - ∞ª™Δ∂ƒ¡Δ∞ª ∞¶√ 139 p

¶∞∫∂Δ∞ ª∂ SINGAPORE AIRLINES KAI 5 ¢π∞¡À∫Δ∂ƒ∂À™∂π™ ME ¶ƒøπ¡√, ª∂Δ∞º√ƒ∂™ ∞¶√ /¶ƒ√™ ∞∂ƒ√¢ƒ√ªπ√ º√ƒ√π ∫∞π ¢π∞º√ƒ∂™ Ã∂ø™∂π™ ¶∂ƒπ¶√À ¢∂¡ ™Àª¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√¡Δ∞π

™π¡°∫∞¶√Àƒ∏ ∞¶Ÿ 620 p ¶√À∫∂Δ ∞¶√ 660 p ª¶∞§π ∞¶√ 729 p

ª∞∫ƒÀ¡∞ Δ∞•π¢π∞ (∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∞ ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ª√¡√ ª∂ AIR FRANCE-KLM) ¢∂§Ãπ - μ√ªμ∞∏ ∞¶√ 279 p ™∞√ ¶∞√§√ ∞¶√ 504 p ª∞Àƒπ∫π√™ ∞¶√ 705 p °π√Ã∞¡¡∂™ª¶√Àƒ°∫ ∞¶√ 113 p !!!

√π ∂À∫∞πƒπ∂™ ¢∂¡ ¶∂ƒπª∂¡√À¡

Δ∞•π¢∂æΔ∂ Δøƒ∞ ª∂ Δπ™ ºΔ∏¡√Δ∂ƒ∂™ Δπª∂™ ¶√À ∫À∫§√º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ ∞°√ƒ∞ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 13, 185 32 ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ.: 210 4220315, fax: 210 4220314 e-mail: contact@nuova.gr, site: www.nuova.gr


62-64peiraias_useful tel.&ads

6/4/2009

01:17 μμ

Σελίδα4

Re-Port_1  

Το πρώτο τεύχος του διμηνιαίου περιοδικού από τον Πειραιά, Re-Port.

Re-Port_1  

Το πρώτο τεύχος του διμηνιαίου περιοδικού από τον Πειραιά, Re-Port.

Advertisement