Page 82

F 

s

h

o

w

b

i

z

από το ν Α ριστοτέλη Σ π η λιωτό π ουλο , φ ωτ. : sh u tter sto ck. co m

amily

c S

T CO

A T E

WOO ST

MI

L

L & BI EY

LY

R

CY AY

RU

S

D

harisma

Όταν ταλαντούχοι γονείς φέρνουν στον κόσμο χαρισματικά παιδιά, τα οποία με τη σειρά τους προσπαθούν να αφήσουν τη δική τους σφραγίδα στη διεθνή showbiz. // •

M

C

M

80 A

G

// A

Z

I

N

E

MEDITERRANEAN COSMOS Magazine  

Just a Wonderful World! Fall/Winter Edition '16-'17 The magazine of the greatest & biggest mall in Northern Greece, with the latest...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you