Page 1

Kerthelység 2015. július–augusztus, VII. évfolyam, 7–8. szám

törökbálinti ingyenes havil ap

A ugusztus 20. Államalapításunk ünnepe


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu 2 · www.kerthelyseg.hu


SüSSen és Törökbálint testvértelepülési kapcsolatának 25 éves évfordulója alkalmából Elek Sándor polgármester ünnepi beszéde:

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Az 1989-90-es év történelmi időszak volt nem csak Magyarországon, de egész Európában. Mi Magyarországon ekkor egy olyan régen várt demokratikus társadalmi berendezkedésbe léptünk át, amely természeténél fogva nyitott a demokratikus Európa és legfontosabb partnere, Németország irányába. Törökbálint részéről is vitathatatlan volt az a cél, hogy a sváb gyökerekkel rendelkező város - akkor még falu - kitelepített honfitársainkkal teremtsen minél előbb szoros kapcsolatot. A két település, Süssen és Törökbálint már közvetlenül a magyarországi rendszerváltás előtt elhatározta, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesít, és ezt 1990. június 16-án meg is tették. A szerződést Gigler József, akkori tanácselnök és Karl Müller alpolgármester írta alá. Az aktusnak szimbolikus történelmi hátteret biztosított magyar oldalról a határnyitás, német oldalról az újraegyesítés. A két település kapcsolata azonban jóval előbb tragikus, szomorú eseménnyel kezdődött: a törökbálinti németek kitelepítésével. Közülük az első 260 ember 1946 februárjában érkezett meg új lakóhelyére, Süssenbe. Nem szívesen fogadták őket, hiszen a németek is nélkülöztek, gyászolták elesett családtagjaikat, meg kellett osztani házaikat az újonnan érkezettekkel. De amikor látták, hogy dolgos, szorgalmas emberekről van szó, hamar megszerették őket.

Csak a hatvanas években kezdődhetett el a kapcsolatépítés az óhazában maradtakkal. Ennek emlékezetes mérföldkövei az első kölcsönös családlátogatások és a két katolikus egyházközség kapcsolata, ez utóbbi motorja Kilian Höhnle atya és dr Pelsőczy Ferenc plébános atya volt. Baráti kapcsolat alakult ki a törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus és a LiederkranzGermania férfikórus között, a mi részünkről Nagy József, süsseni részről Hanno Weidmann vezetésével. Ilyen előzmények után került sor a Patenschaft aláírására, melynek lényege az, hogy Süssen segíti Törökbálintot abban, hogy minél gyorsabban fejlődhessen, minél több területen alakuljanak ki kapcsolatok, baráti kötődések. Ennek fő állomásai: futballkapcsolatok felvétele, a Johann Georg Fischer Schule és a Zimándy Ignácz Általános Iskola kapcsolatfelvétele, az Ein Herz für Kinder és a süsseni óvoda együttműködése. Az első nyolc évben kiemelkedő szerepet játszott a kapcsolatépítésben Rolf Karrer polgármester, Törökbálint díszpolgára, aki baráti kapcsolatot ápolt Dr. Elek Sándorral, az akkori polgármesterrel. E nyolc év egyik kiemelkedő eseménye a törökbálinti Falumúzeum kialakítása, melyhez Karrer úr segítségével komoly anyagi támogatáshoz jutottunk. Ezek az évek Törökbálint viharos gyorsaságú fejlődését hozták. Süssen 1996-ban várossá vált, minden feltétel adott volt ahhoz, hogy 2000ben Turai István és Wolfgang Lützner aláírják a két egyenrangú település partnerkapcsolati szerződését. Mindez nem mehetett volna ilyen gyorsan, zökkenőmentesen, ha nem állt volna mindig az események mögött a süsseni magyarok vezetője, Michael Gelmar, vagy ahogy mi mondjuk: Misi bácsi. Mindkét oldal részéről kedvező, támogató hátteret biztosítottak az elmúlt 25 év polgármesterei: Rolf Karrer, Wolfgang Lützner, Marc Kersting, illetve Dr. Elek Sándor, Keller László, Turai István. Talán a jövőben az elődökhöz illően az én szerepem is említésre méltó lesz. Kedves Barátaim! Nem fogom végigsorolni partnerkapcsolatunk gyümölcseit, hiszen mire végére érnék, lejárna polgármesteri mandátumom. De el kell mondanom, büszke vagyok arra, hogy ilyen kapcsolat stafétáját vihetem tovább Marc Kersting polgármester úrral, és örömmel várom találkozásainkat a süsseni Stadtfesteken júliusban és a Maifesteken Törökbálinton. Ennél is nagyobb örömmel várom és segítem a találkozókat gyermekeink, fiataljaink, sportolóink, zenészeink, énekeseink és egyszerű polgáraink között. Rajtam nem fog múlni, ezt megígérhetem. Köszönöm figyelmüket.

www.kerthelyseg.hu · 3


Marc Kersting, SüSSen város polgármesterének ünnepi beszéde Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök Süßen városában. „A barátság olyan, mint a haza.” Ezeket a szavakat Kurt Tucholsky mondta, és kiválóan illenek a Törökbálint és Süßen között fennálló partneri viszony leírására. Ugyanis éppen a hazához való kötődésből és a baráti kapcsolatokból született 25 évvel ezelőtt Törökbálint és Süßen között a patronálási, majd a testvérvárosi viszony. Ma testvérvárosi kapcsolataink 25 éves évfordulóját szeretnénk megünnepelni. Ezért különösen nagy örömömre szolgál, hogy köreinkben köszönthetem itt, Süßenben Elek Sándor polgármester urat és törökbálinti barátainkat e szép esemény alkalmából. Ahhoz, hogy erről a jubileumról méltóképpen emlékezzünk meg, egy fotókiállítást állítottunk össze az elmúlt 25 év eseményeiből. Önök közül sokan bizonyára felismernek majd néhány felvételt. Ma már alig hisszük el, hogy akkoriban mi számított divatosnak és kedvesnek. A ruhák és a frizurák mellett sok más egyéb is megváltozott az elmúlt 25 évben. A barátságot és a partneri kapcsolatokat azonban soha nem feledtük. Ellenkezőleg. Ezek egyre erősebbé váltak és fejlődtek. Amikor 1990-ben Gigler József tanácselnök úr és Süßen helyettes polgármestere, Karl Müller úr Törökbálinton aláírták a patronálási szerződést, az egy komoly partneri viszony kezdete volt. Olyan partnerségé, mely ma 25 éves születésnapját ünnepelheti. Kimondhatjuk, hogy felnőtt, érett és büszke partnerség vált belőle, melynek alapját számos törökbálinti és süßeni polgár odaadó munkája képezte és képezi ma is. Ezek azok az alapok, melyek a partneri kapcsolatoknak a mai napig stabilitást kölcsönöznek. Nagy örömömre szolgál, hogy Önök közül sokan, akik a testvérvárosi viszony létrejöttét segítették, és részt vettek annak megvalósításában, a mai estén itt jelen vannak. Ezért külön köszönteni szeretném Martin Bauch polgármester urat, Turai István polgármester urat, Rolf Karrer polgármester urat, Keller László polgármester urat és Wolfgang Lützner főpolgármester urat. Külön köszöntőm Gigler József tanácselnök urat is, aki sajnos ma nem tudott eljönni. Szeretném külön megemlíteni mindazokat, akik sajnos már nincsenek közöttünk, de nagy tisztelettel tartozunk nekik a partneri kapcsolatok érdekében tett munkálataikért. Így Kilian Hönle plébános urat, Dr. Elek Sándor polgármester urat, és a Magyarországi Németek Helyi Egyesületének elnökségét hosszú évekig betöltő Michael Gelmar urat.

Kerthelység

Bár a mai este nem nyújt megfelelő időkereteket minden olyan személy nevének felsorolására, akik részt vettek a partneri kapcsolatok ápolásában, mégis szeretném legmélyebb köszönetemet kifejezni a két város szorgos polgárainak, mindazoknak, akik részt vállaltak ennek az értékes partneri kapcsolatnak a kiépítésében és fejlesztésében. A 25 éves évforduló alkalmából a kiállítás mellett egy ünnepi katalógust is összeállítottunk. Néhányan Önök közül már a kezükben

Ulm városából induló dereglyékkel érkeztek Magyarországra. Az otthonukból 1946-ban elűzöttek hazaszeretete, valamint a rokonokhoz és barátokhoz fűződő kapcsolata azonban soha nem szakadt meg. Hazaszeretetük annyira erős volt, hogy egy helyi csoportot szerveztek, mely később a Magyarországi Németek Helyi Egyesületévé nőtte ki magát. Mai elnöke Markus Czinszky, tagja Süßen Város Tanácsának. A Magyarországi Németek Helyi Egyesülete

is tartják azt. Ez a katalógus a kiállítás fotóanyagát miniatűr formában tartalmazza, és azzal az előnnyel is rendelkezik, hogy az elkövetkező években bármikor elővehetjük, és belelapozhatunk. Hölgyeim és uraim, mint azt már említettem, a patronálási okmányt 1990-ben pecsételtük le. A kapcsolatok azóta egyre mélyültek. De mégis, hogyan fordulhatott elő, hogy egy olyan kis község, mint amilyen Süßen, patronálási kapcsolatokat alakítson ki egy Budapest mellett fekvő magyarországi településsel? A válasz, mint oly sokszor, most is a történelemben keresendő. Minden akkor kezdődött, amikor 1946-ban kereken 300 magyarországi német Süßenbe érkezett, tehát közvetlenül a második világháború után. Ezeknek a törökbálinti embereknek német származásuk miatt kellett elhagyniuk Magyarországot, és Süßenben találták meg új hazájukat. Itt találtak munkát, házakat építettek, süßeni polgárokként folytatták életüket. Több, mint három évszázaddal korábban az ő elődeik közül is sokan az

kulcsfontosságú szerepet játszott a patronálási kapcsolatok fejlődősében. Különösen jelentős az a munka, melyet Michael Gelmar – az Egyesület akkori elnöke – végzett. Az 1970-es évek végén nagyra becsült plébánosunk, Kilian Höhnle Hans-Helmut Kellenbenz úrral karöltve számos ökumenikus utat szervezett Törökbálintra. Ezek a látogatások fektették le a patronálási kapcsolatok alapjait, hiszen így alakíthattuk ki, és mélyíthettük el az első kapcsolatokat. A látogatások egyikén ismerkedett meg a törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus és a süßeni Liederkranz Germania Kórus is. A két elnök, Nagy József és Hanno Weidmann között szoros barátság szövődött, melynek kapcsán a helyi kórusunk hivatalos meghívást kapott Törökbálintra. Íme, ebből látható, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ahol barátság van, ott lesz a haza is! A Magyarországi Németek Helyi Egyesülete folyamatosan erősítette, segítette a törökbálinti kapcsolatok fejlődését.

· Törökbálinti ingyenes havilap

Megjelenik havonta · ISSN 1789-9133 · Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. · 2030 Érd, Tárnoki út 126. · Telefon: +36 209 230 159 · Fax: +36 23 382 562 · email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu · Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu · Felelős szerkesztő: Kovács Ilona · Fotó: Tóth József , KᵒJ, Németh Gergely · Terv, grafikai munkák: KᵒJ · Nyomás: Rosental Kft. · Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor · A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

4 · www.kerthelyseg.hu


1989-ben, amikor Magyarország a teljes kelet-európai térséggel együtt megtalálta útját a szabadságba, önrendelkezésbe és demokráciába, Gigler József tanácselnök úr javaslattal fordult Martini Bauch akkori süßeni polgármesterhez, hogy patronálási kapcsolat jöjjön létre a két település között. Európa egyesülésének útján – a béke, szabadság és demokrácia útján –, tisztelt hölgyeim és uraim, Süßen és Törökbálint már 1989-ben megtették az első lépéseket helyi önrendelkezési szinten a közös Európa felé. 1990. június 16-án megtörtént a patronálási szerződés ünnepélyes aláírása Törökbálinton. A patronálási kapcsolatok célja az volt, hogy összehozzuk polgárainkat, segítsük egymás megértését, és erősítsük a demokratikus folyamatokat. Megértés és érdeklődés egymás iránt: ez az, ami a toleranciát és a világra való nyitottságot segíti. Mindezek a mai napig társadalmunk fontos értékeit képezik. Ezek azok az értékek, amelyek közös demokratikus Európánk alapjainak sarokkövei. Ezeket az értékeket a fiatalokkal is meg kell ismertetnünk, így áll ez a patronálási okmány szövegében is. Ennek nyomán azután alig egy esztendővel a patronálási szerződés aláírását követően a J.-G.-Fischer Schule és a Zimándy Ignác Általános Iskola is hivatalos partneri kapcsolatot alakított ki. E partneri kapcsolatból diákcsere-programok születtek, melyeket - immáron 24 éve - rendszeresen megrendezünk. Hölgyeim és uraim, a delegációs látogatások során kölcsönösen megismertük és megbecsültük egymást. Elérhetővé vált számunkra a másik kultúrája és életmódja, és ez tovább erősítette a kapcsolatokat, intenzívebbé tette azokat. Bizonyára a törökbálintiak is egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy a testvérvárosba való kölcsönös látogatások mindig gazdagabbá tették településeinket. Patrónusként Süßen támogatta Törökbálintot a Falumúzeum felépítésében, használtruha-adományozásokat rendezett, pénzügyi eszközökkel segítette a református templom építését. Az önkormányzatoknak azt a törekvését, hogy a patronálási kapcsolatokat tovább építsük, tovább erősítette az 1994-ben először választott Törökbálinti Német Önkormányzat is. A Magyarországi Németek Helyi Egyesülete és a Törökbálinti Német Önkormányzat a mai napig fontos szerepet játszanak a partneri kapcsolatok támogatásában, annak fontos elemét alkotják a települések közötti kommunikációban. Segítik az olyan akadályok, mint a nyelvi korlátok leépítését, és segítik az önkormányzatokat a látogatások szervezésében. A két szervezet munkájáért ezúton is szívélyes köszönetet mondok, hiszen ezek az utak a múltban mindig is a partneri kapcsolatok ápolásának fontos eszközét képezték. Velük vált lehetővé a kommunikáció és egymás kölcsönös megismerése. A rendszeres május 1-jei törökbálinti részvételünk, azután a városi rangra emelésünk alkalmából megrendezett süßeni Európa-ünnepen tett törökbálinti látogatások voltak azok, melyek betekintést engedtek a partnerek kul-

túrájába és életmódjába. Az ünnepnapokon felállított standon a polgárok és látogatók megismerhették a másik gasztronómiai kultúráját. A majálisokon felállított német grillkolbász-stand mindig kiemelkedő látogatottságnak örvendett. Itt, Süßenben a városi ünnepen felkínált magyar specialitások pedig közkedvelt ínyencségeknek bizonyultak. A települések standjai nélkül ma már ezek az ünnepségek szinte elképzelhetetlenek lennének. Mindezek alapján bizonyossággal állíthatom, hogy Törökbálint és Süßen kölcsönösen egymás részeivé váltak, egymás várostörténetének részeivé. Az első delegációs utazások sokszor az újonnan választott polgármesterek beiktatási látogatásaiként is szolgáltak. De sok más esemény is megemlíthető, melyek a partnerek nélkül elképzelhetetlenek lennének. A süßeni tanács tagjai első alkalommal 1995-ben utaztak Törökbálintra a református templom felszentelésére alkalmából. Egy évvel később, 1996-ban delegáció érkezett Törökbálintról Süßenbe az elűzés 50 éves évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre. Süßen városi rangra emelésekor ugyanebben az évben szintén nem hiányozhattak a magyar vendégek. Amikor a patronálási kapcsolatok elérkeztek a tíz esztendős évfordulóhoz, akkor Turai István és elődöm, Wolfgang Lützner úgy döntött, hogy a patronálási kapcsolatokat testvérvárosi viszonyra emelik. 2000. augusztus 20-án megtörtént Törökbálinton a testvérvárosi okmány aláírása, melyet a települések önkormányzatai is megerősítettek. 2004 szintén egy örömteli év volt. Az Európai Unió keleti bővítése alkalmából Magyarország is tagja lett a közösségnek, s ezzel teljesült az, ami 1990-ben kezdődött.: a közös lét egyazon európai fedél alatt. A süßeni delegáció ekkor természetesen Magyarországra utazott. Törökbálint különös ajándékot adott nekünk 2005-ben testvérvárosi kapcsolatunk 15 éves évfordulója alkalmából: a barátságoszlopot. Az oszlop azóta is a Heidenheimer Straße és a Filsstraße sarkán áll, közvetlenül az új Kreissparkasséval szemben. Törökbálint 2007es városi rangra emelése alkalmából egy nagyobb delegáció utazott Magyarországra, hogy partnerünknek személyesen is gratuláljunk. Az új, sportcsarnokkal és uszodával is rendelkező iskolacentrum 2013-as felavatásakor Markus Czinsky látogatta meg az ünnepségeket. És a listát még tovább is folytathatnám. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A partneri kapcsolatok azonban nem szorítkoznak csupán politikai szintre. A polgármesterek, önkormányzatok és községi képviselők hivatalos delegációit gyakran kísérték kulturális- és sportegyesületek. Az egyesületek között számos partneri kapcsolat született az elmúlt 25 évben. Így például a VfR Süßen és a Törökbálint Torna Club között. A Liederkranz Germania már 1990-ben partneri kapcsolatokra lépett a Lendvai Károly férfikórussal. Különösen nagy örömömre szolgál, hogy a két város ifjúsági tanácsai immáron 5 éve ápolnak in-

tenzív baráti viszonyokat. Az összetartozás, a megértés és a tolerancia gondolata különösen a fiatalok esetén gyümölcsözött, és vált valóra úgy, ahogyan azt a patronálási kapcsolatok alapítói elképzelték. Hivatalos partneri okiratok nélkül is újra és újra találkoztak egymással. Az itteni Sváb Albverein és a törökbálinti táncosok például többször is meghívták egymást az elmúlt évtizedekben, legutóbb a 2014-ben került sor kölcsönös látogatásokra. Az egyesületek, önkormányzatok, iskolák és más önkéntes csoportok személyeinek ma köszönettel tartozunk, hiszen ők segítették a partneri kapcsolatok fejlesztését, és ők töltötték meg azt élettel. A kiemelkedő személyek munkáját magyarországi partnereink mindig különleges módon ismerték el. Törökbálint több alkalommal adományozta a „Törökbálint Díszpolgára“ címet Süßen polgárai számára különleges teljesítményükért. Rendkívüli teljesítményéért 2006-ban Michael Gelmar, 2009-ben Rolf Karrer, 2011ben Franz Ludwig, 2014-ben pedig Georg Czinsky részesült díszpolgári kitüntetésben. Markus Czinsky 2012-ben elismerésként a Törökbálint Város Érdeméremet kapta meg. A süßeni oldalról a baráti viszonyok tiszteletére a rabenwieseni új építésű lakóterületünkön utcát neveztünk el testvérvárosunkról. Mindezekkel ma, tisztelt hölgyeim és uraim, 25 év partneri viszonyra tekinthetünk vissza, és ez jó okot ad az ünneplésre. Ma a jövőbe tekintve feltehetjük a kérdést, hogy merre fejlődhetnek tovább partneri kapcsolataink? Nos, meg vagyok győződve arról, hogy a jó kapcsolatok a jövőben is tovább mélyülnek. Már említettem, hogy az iskolák és az ifjúsági önkormányzatok szoros kapcsolatokat ápolnak egymással. Számomra ez a jövő nagyon fontos alapköve. Elek Sándor polgármesterrel, akit 2014-ben választottak Törökbálint új polgármesterévé, új partnerünk van az önkormányzat vezetésében. Elődeink már előkészítették számunkra az utat, és biztos vagyok abban, hogy e hagyományok vonalán a következő generáció is jó munkát végez majd. Polgárainkkal együtt partneri kapcsolatainkat baráti módon folytathatjuk. Így veszünk részt az európai politikában is. Mert Európa egyesül. Néha nehezen és rögös utakon, mint azt jelenleg Görögország helyzete vagy a menekültügy kezelése mutatja. De a résztvevő államok egyetértenek abban, hogy a közösséget erősíteni kell a béke és szabadság biztosítása érdekében. E fejlődés előhírnökei és erősítői mindig is – ebben biztos vagyok – olyan testvérvárosi kapcsolatok voltak, mint amilyen a miénk is. Ezért mindenkinek kívánom, hogy a Törökbálint és Süßen között fennálló partneri kapcsolatok továbbra is olyan jól működjenek, mint az elmúlt 25 évben. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, néhány év múlva majd előveszem a mai ünnepi katalógust, és elgondolkozom azon, hogy mi minden változott azóta. Talán én is megmosolygom a mai divatot. Egy dologban azonban teljesen biztos vagyok: hogy a Törökbálint és Süßen között fennálló baráti és szívélyes partneri kapcsolatok fennmaradnak.

www.kerthelyseg.hu · 5


ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE Harangszóra kezdődött Törökbálint város Szent István napi ünnepségsorozata. A program a hagyományos koszorúzással és kenyérszenteléssel vette kezdetét. A Zimándy Ignác által felállított Szent István szobornál az egykori plébános rendelkezése szerint minden évben megemlékezést tartanak. Idén is jelentős számú párt, intézmény, civil szervezet, testvérvárosi küldöttség helyezte el a megemlékezés virágait első királyunk szobránál. Beszédet mondott Bohn István esperes plébános, az igehirdetést Szaszák Imre református lelkész tartotta, majd megáldották és megszentelték az új kenyeret. A déli ünnepség után a művelődési házban díszebédre voltak hivatalosak képviselőink, testvérvárosaink képviselői, intézményvetők, díszpolgárok. 17 órakor kezdődött a hivatalos önkormányzati ünnepség, melynek keretében elsőként dr. Aradszki András, településünk parlamenti képviselője, államtitkár szólt a jelenlevőkhöz, majd a Turay Ida színház remekbe szabott előadását tekinthették meg a résztvevők. Nemcsák Károly szavalt, Sövegjártó Áron énekelt, s emellett a Duna Művészegyüttes Örökkön örökké című fantasztikus táncelőadásában gyönyörködhettünk.

6 · www.kerthelyseg.hu

Az ünnepség részeként adták át idén is a Törökbálintért Emlékplaketteket. Ebben az évben Vékey Marianna, kórusvezető és Oravecz István, fotóművész kapta ezt az elismerést. Külön színfoltja volt az átadásnak, hogy a Vékey Marianna által vezetett Cantabile kórus kis meglepetésként énekléssel készült a díjazott tiszteletére. Igen megható pillanatok voltak. Az este az önfeledt szórakozásé volt. A Munkácsy Mihály Művelődési Ház csapata ritkán látott sztárparádét varázsolt a szabadtéri színpadra. Két Megasztár győztes – Tolvai Reni és Tóth Vera - és további ismert énekesek – Mohammed Fatima, Nagy Edmond, Bolyki Balázs és Kovács Áron – szórakoztatták a népes közönséget, az énekeseket pedig élőben kísérte a Back II Black zenekar. A koncert után következett a már elmaradhatatlan tűzijáték, újdonságként pedig idén éjfél utánig tartó utcabál zárta a rendezvényt.


Szent István napjára

részlet a Példabeszédek könyvéből (Péld 4,10-15.18-27) Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen járatlak. Semmi nem gátolja lépteid, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen az életed! Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj! Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, s úgy folytasd utadat! Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Figyelj, fiam a szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédemre! Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát! Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad.

www.kerthelyseg.hu · 7


Újabb két kopjafa a szérűskertben

„Történelmünknek az a nagy tanulsága, hogy ha belül egységesek és nemzethűek vagyunk, akkor külső ellenségeink nem tudnak tönkretenni minket” (Semjén Zsolt)

8 · www.kerthelyseg.hu

Újabb két kopjafát állított fel Törökbálint városa az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületével karöltve. Ezúttal nem személyek, hanem két magyarországi település, Balassagyarmat és Kercaszomor kapott kopjafát. Előbbi településen 1919. január 29-én a megszálló cseh helyőrséget bátor önkéntesekből álló fegyveresek (vasutasok, katonák, börtönőrök, ipari munkások) visszaszorították az Ipoly túlpartjára, ezzel elérték, hogy a város Magyarország területén maradhasson. Az eseménynek emléktörvény állít emléket, mellyel a Civitas Fortissima (Legbátrabb Város) kitüntető elnevezést adományozták a városnak. Az Őrségben található Kercaszomor lakói 1920-ban szintén felvették a harcot a betolakodókkal, de mivel az utóbbiak túlerőben voltak, órák alatt leverték a felkelést. Azonban – valószínűleg a bátor kiállásnak is köszönhetően – a határmegállapító bizottság úgy döntött, hogy Szomorócot vissza kell adni Magyarországnak. 1922. február 8-án a megszállók kivonultak, és február 9-én Szomoróc csatlakozott az anyaországhoz. 2008. október 27-én,

a november 20-ai hatályú emléktörvénnyel odaítélték a községnek a Communitas Fortissima ( a Legbátrabb Falu) címet. A megemlékezésen mindkét város polgármestere jelen volt, és mindketten örömmel fogadták városunk megemlékezését. Az eseményen felszólalt még Elek Sándor polgármester, aki beszédében többek között a székelyekkel való személyes élményeit osztotta meg, de megemlékezett településünkön élő svábokról és cigányokról is. Szász Jenő, egykori székely­udvarhelyi polgármester, városunk díszpolgára a székely-magyar testvérség fontosságáról beszélt, a nap főszónoka, dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes pedig Trianon fájdalmáról és kiváltó okairól, Szent István művéről és a nemzet határokon átnyúló egyesítéséről emlékezett meg. A színvonalas műsort helyi és környéki táncosok, énekesek, zenészek műsorai színesítették. A beszédek után leleplezték az Önkormányzat anyagi támogatásának és az EMTE odaadó munkájának köszönhető kopjafákat, melyekben ezután minden helyi lakos gyönyörködhet.


Zártkerttulajdonosok figyelem! Jó hír a zártkert minősítésű ingatl annal rendelke zők számára, hogy a jövőben egyszerűsödik a zártkertek átminősítési eljárása, s ezzel az értékesítési lehetőségeik is javulnak. „Törökbálint városa úgy gondolta(...), hogy nincsenek határok sem nemzetben gondolkodva, sem bátor hazát védő cselekedetek terén” (Elek Sándor)

Egy törvénymódosításnak köszönhetően az 1997. évi CXLI tv. akként változik, hogy 2016. december 31. napjáig kérhető lesz a zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése. A művelési ágból való kivonás azért fontos, mert amennyiben az megtörténik, úgy a zártkerti ingatlanok értékesítésekor már nem lesz szükség azokra a több hónapos engedélyezési eljárásokra, amelyek eddig sok ügyletet meghiúsítottak, vagy jelentősen megnehezítettek. Egy adásvétel során minden résztvevő fél számára lényeges, hogy az ügylet belátható időn belül befejeződjön, a vételár teljes egészében ki legyen fizetve, és a birtokátadás is megtörténhessen. Mindezek akadályba ütköznek, amíg a szerződés hatálybalépése is bizonytalan, hiszen ahhoz különböző engedélyek beszerzése szükséges. Így ez a zártkert-tulajdonosok számára jelentős változás talán az ingatlanértékesítések számának emelkedéséhez is vezethet majd, és természetesen az ügyleteknél segédkező szakemberek munkáját is megkönnyíti. A jogszabályhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet még várat magára. Amen�nyiben az megszületik, várhatóan minden zártkert-tulajdonos megteszi az átminősítéshez szükséges intézkedéseket. Bővebb információk a www.moravcsik.hu oldalon.

www.kerthelyseg.hu · 9


Matematika, kémia, Családsegítő Szolgálat

Farkas Mihályné, Éva néni, 1982 óta tanítja a törökbálinti nebulókat matematikára és kémiára. Ez idő alatt több ezer gyermek fordult meg kezei alatt. Az idén ment nyugdíjba, de a tanítástól el nem szakadt, munkájáért az önkormányzattól megkapta a Volf György-díjat. Vele beszélgettünk. 1976-ban végeztem a pécsi főiskolán matematika-kémia szakon. Először otthon – Siófokon – helyezkedtem el, majd a férjem révén Törökbálintra kerültem. A lányom és a fiam születése után 1982-ben már itt helyezkedtem el. Akkor még nem volt két iskola. 1985-ben, mikor a körzetesítés miatt két önálló iskola alakult, én a Kísérleti Iskolába jöttem át. Két évet tanítottam a Köztársaság téren, utána pedig 1998-ig a Zimándyban dolgoztam. ·· Volt egy kis szünet a tanításban, mikor a Családsegítő Szolgálatot vezette. Tanítás mellett elvégeztem az egyetemet is, ahol humánszervezést tanultam. Ebben az időszakban az önkormányzatnál az oktatási bizottság külsős tagja voltam, ekkor fogalmazták meg törvényben, hogy minden településen létre kell hozni Családsegítő Szolgálatot. Mivel én szervezést tanultam, úgy gondoltam, megpályázom a Családsegítő Szolgálat vezetői állását, ami egyben az itteni intézmény megszervezését is jelentette. 1998 és 2004 között voltam a vezetője. ·· A Családsegítő megszervezése teljesen az ön feladata volt? Új munkaköröm sok kihívást tartogatott számomra, de munkám közben nagyon sok segítőkész és felkészült szakemberrel ismerkedtem meg. Örömmel töltött el az érzés, hogy egy új típusú intézményrendszer létrehozásában vehetek részt. Igyekeztem gyorsan megtanulni mindazokat az ismereteket, készségeket, amelyek szükségesek voltak a munkámhoz, hogy mindig a törvényességnek megfelelően tudjunk eljárni. Kollégáimmal először csak hárman dolgoztunk, a Flóra Szállóban volt az irodánk. Később a csapat is bővült, a helyünk is többször változott. ·· Ebben az időben mi volt a szolgálat fő feladata? A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása, a lakosok segítése és tájékoztatása. Nekünk kellett föltérképeznünk azt, hogy a lakosság egyes rétegei milyen - általunk nyújtható - segítségre tartanak igényt. Legtöbbször nem is elsősorban anyagi segítségre volt szükségük, hanem például arra, hogy valaki segítse őket a hivatalos ügyek intézésében, felhívja a figyelmüket arra, hogy milyen módokon tudnának önmaguk is változtatni a helyzetükön. Az ilyen esetekben pedig mindig szoros együttműködés alakult ki a családok és a szakképzett családgondozók között. Sok válással kapcsolatos esetünk is volt, nem mind-

10 · www.kerthelyseg.hu

egyik volt kulturált. Ilyenkor mi mindig a gyermekek érdekeit néztük, nem engedtük, hogy a szülők a gyermeket használják fel egymás elleni játszmáikban. ·· Gondolom, ez a munka nagyon sokat vesz ki az emberből. Rengeteget. Sokszor az emberek nem is tudják, hogy valójában milyen segítségre is lenne szükségük. Az igények és a lehetőségek pedig gyakran nem fedik egymást, ezért sok energiát vett el ezek szinkronba hozása is. De nagyon szerettem ezt a munkát végezni, izgalmas volt. ·· Miért hagyta abba? A gyermekekkel és a tanítással való kapcsolatom azokban az években is folyamatos maradt, hiszen sok gyermek kereste fel a szolgálatot tanulási, beilleszkedési problémákkal. Az esetkezelések egyik eszköze a tantárgyi korrepetálás, és a tanulási módszerek fejlesztése volt, amelyben szaktanárként aktívan közreműködtem. Szép munka volt, de engem a szervezetépítés, az intézményfejlesztés és az innováció hozott lázba. Egyre jobban hiányzott a tanítás, és szerencsére az önkormányzat is úgy gondolta, hogy másra bízza az intézményvezetői feladatot. ·· Visszakerült a Bálint Mártonba. Kilenc évig megint a Köztársaság téren, majd az elmúlt két évben az új, Óvoda utcai épületben tanítottam. ·· Tanítottam? Miért ez a múlt idő? Mivel megvan a negyven év munkaviszonyom, úgy döntöttem, hogy szeptembertől nyugdíjba megyek. Bár ezt még nem sikerült teljesen tudatosítanom magamban, hiszen most nyári szünet van. Sok-sok év után ez lesz az első szeptember, mikor nem kell iskolába indulnom. ·· Azoknál a pedagógusoknál, akik ilyen sok éven keresztül tanítanak egy településen, gyakran előfordul, hogy volt diákjai gyermekeit is tanítja. Önnel előfordult ilyen? Természetesen. Először nagyon furcsa volt, de mostanra már szinte mindennapossá vált. Nagyon jó érzés. A gyerekek jobban tudnak kötődni az emberhez, ha apa vagy anya közös pont köztem és közöttük. ·· Két elég nehéz tantárgyat tanít, matematikát és kémiát. Hogyan lehet ezeket a gyerekekkel megszerettetni? Hál’ Istennek mindkét „portékámat” jól el tudtam adni. A matematikával kicsit könnyebb dolga van az embernek, hiszen az mindenkinek kell, és hiába változik a világ, a számtan, az algebra, a geometria ugyanaz marad. A kémiát pedig érdekessé lehet tenni a kísérletekkel, a hasznos információk átadásával. Szerencsére Törökbálinton jól felszereltek az iskolák, így sok mindent ki lehetett próbálni a kémia órákon. ·· Az utóbbi hónapokban fellángolt a vita, hogy megfelelő-e az iskolákban a termé-

szettudományos ismeretek tanítása. Ön hogyan foglal állást ebben a kérdésben? Véleményem szerint a tananyag túlzottan elméleti, a gyerekek szerint monoton, száraz. A mai gyerekek egy kicsit másfélék. Sokkal több dologról hallhattak már, mint régebben, de a tudásuk gyakran felszínes, hiányos. Megvan bennük az érdeklődés, de nehéz azt fenntartani. Néha a szorgalomnak is híján vannak, de leginkább a megalapozott tanulási stratégiájuk hiányzik. Ezért folyamatos ellenőrzésre és korrekcióra van szükségük addig, amíg ki nem alakítják a saját módszereiket. Ha ez megvan, akkor már önállóan is képesek tovább építeni, gazdagítani a tudásukat. ··Volt olyan tanítványa, aki az öntől kapott tudást hasznosítva boldogul az életben? Több tanítványom is van, aki elmondta, hogy a mostani foglalkozását az egykori érdekes óráimnak köszönheti. Jó érzés találkozni a régi diákokkal. Többnyire felismerem őket, de nem mindenkit, hiszen van, aki „alakot vált”, vagy szakállat növeszt, de érdekes módon, ha elmosolyodnak, rögtön rájövök, kivel állok szemben. A mosoly nem változik, a mosolyban ott rejtőzik a gyermeki énjük. ·· Hány gyerek fordult meg a kezei alatt? A Törökbálinton eltöltött 33 év alatt több ezer gyermeket tanítottam. Egyszer felhívtam a valamikori különleges tudakozót, és mikor elmondtam, hogy milyen információra van szükségem, ezt a választ kaptam: kedves tanárnő, Éva néni, ugye Ön az? … Az egyik volt tanítványom ült a vonal másik végén. Nem mutatkoztam be, de megismerte a hangomat. Nagyon meglepődtem, és el is érzékenyültem, hogy jó pár év után rám ismer a hangomról, és őszinte barátsággal tett eleget a kérésemnek. ·· Mi lesz szeptember elsején, mikor felkel? Mit fog csinálni, ha már nem kell iskolába mennie? Sok mindent szeretnék csinálni: olvasni, színházba járni, kirándulni, a családommal foglalkozni. De nem szeretnék a tanítástól végleg elszakadni, ha hívnak a Bálint Mártonba, szívesen visszamegyek óraadó tanárnak. Majd meglátom, mit hoz a jövő. ·· Végül arról kérdezem, ami az apropót adta ehhez az interjúhoz, a Volf György-díjról. A Volf György-díj elismerése volt a városért végzett szakmai és civil munkámnak. Jólesett, amikor megtudtam, hogy az iskola vezetői engem javasoltak a díjra, s a képviselő-testület is támogatta a jelölésemet. A díjátadás után kollégáim, ismerőseim, volt tanítványok, illetve szüleik is felhívtak, hogy gratuláljanak. Ez az elismerés azt bizonyítja, hogy a munkámnak volt értelme, és mások is úgy gondolják, amit tettem, azt jól tettem. Németh Gergő


Balra Farkas Mihályné, Éva néni, jobbra Rittmann Erika, a Csupaszív Kétnyelvű Óvoda óvónője

Megélni az életet…. Rittmann Erika, a Csupaszív Kétnyelvű Óvoda óvónője kapta idén a Volf György díjat. ·· Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy Te kapod ezt a díjat? Nagyon meglepődtem, és az az igazság, hogy elsőre nem is tudtam, hogy örüljek-e neki. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy rám esett a választás, de el kellett telnie egy kis időnek, mire tényleg értékelni tudtam, és örültem neki . Nem tudtam a jelölésről, ami számomra már magában nagy dolog lett volna, hisz egy általam szakmailag és emberileg is nagyra tartott óvodavezető látja a munkámat nap mint nap. Nagyon jólesett, hogy Karsainé Gasser Marcsi gondolt rám. ·· Nem te vagy az egyetlen díjazott, aki nem szeretné, hogy interjú készüljön vele. Pedig nyilván nem véletlenül választottak téged. A díj odaítéléséről egy egész bizottság döntött. Nem túlzott ez a szerénység? Nem hiszem, hogy túlzott szerénységről lenne szó. Egyszerűen csak nem vagyunk azok a típusú emberek, akik szeretik, ha ünneplik őket, ha mindenki rájuk figyel. Ha azok lennénk, akkor valószínűleg nem óvónők és védőnők lennénk, hanem tévésztárok vagy politikusok. ·· Mióta vagy a pályán? Tizenkilenc éve kezdtem dolgozni. Egy évig Csepelen egy óvodában, aztán másfél évig egy magánóvodában dolgoztam, 1999 márciusában jöttem ide, a Csupaszív Óvodába. Akkor költöztünk ide a vőlegényemmel, aki nemsokára a férjem lett. Most volt a 16. házassági évfordulónk. ·· Mindig is óvó néni szerettél volna lenni, vagy véletlenül alakult így az életed? Nem erre készültem, de nem is véletlenül alakult így. A nővérem szintén óvónő, Törökbálintra is ő hívott. Én sokáig azt terveztem, hogy valami egészen mást szeretnék csinálni, csak éppen azt nem tudtam eldönteni, hogy mit. Így aztán elindultam én is azon az úton, amin ő járt előttem. Ettől függetlenül folyamatosan ott járt az eszemben, hogy meg kellene próbálni valami mást is. A nagyfiam megszületése után éreztem először igazán, hogy mégiscsak jól választottam, a helyemen vagyok. Természetesen ehhez szükség volt egy számomra értékadó, pozitív szemléletű óvodára, ahol a folyamatos megújulás, az ötletelés, a kreativitás mindennapos, elfogadott dolog. De be kell vallanom, saját gyerekeim, Barna és Bence voltak a legnagyobb tanítóim. A gyerekek lelkivilágáról, sokszínűségéről, félelmeiről, életkori sajátosságairól tőlük tanultam a legtöbbet. ·· Számodra mi a legnehezebb feladat ezen a pályán? Mindig más. Az elején az volt a nehéz, hogy próbáltam megfelelni annak, amit a főiskolán tanultam. Aztán, amikor megszülettek a gyerekeim, rájöttem, hogy ez is fontos, de az talán még fontosabb, hogy igazán megéljük az életünket. Hogy valami jót, különlegeset, izgalmasat csináljunk együtt. Később nehéz volt a szülők számára elmondani, ha valami probléma adódott a gyermekükkel. De ezen a nehézségen már túl vagyok, mert én is az őszinteséget várnám el fordított esetben. Most azt gondolom, a legnehezebb ez az indokolatlanul sok papírmunka, ami gyakran tornyosul fölém. De inkább arról szólnék, mit szeretek legjobban ebben a munkában. Azt, hogy mindenféle izgalmas feladatokat viszünk véghez, olyanokat, amilyeneket még azelőtt nem csináltunk. A gyerekeknek azt lehet hitelesen átadni, amit mi magunk is élvezünk. Ezért mindig nyitott szemmel járok, mert bármiről eszembe juthat valami új, inspiráló ötlet. Szeretem ebbe a szülőket is bevonni, és nagyon örülök neki, hogy ez szinte mindig sikerül is. Például nem is olyan régen, a Süni csoportom segítségével egy hétvégén titokban kifestettük az óvodaudvar házfalát, és még törpe kertet is létrehoztunk. A szülői értekezletek mindig játékkal kezdődnek, de az is előfordult, hogy jógáztunk. Most már pár éve tavasszal egy jó hangulatú, sütögetéssel egybekötött közös családi napot töltünk együtt. ·· Hallom, az idén sem maradt el a hagyományos „Búcsú éjszaka” a Csupszív Oviban. Nem is tudom hány éve már, hogy nyár elején az elballagó gyerekeinknek egy bent alvós éjszakát tartunk. Az idén a Madagaszkár pingvinjei

rajzfilm adta a tematikát. Az egész óvoda átváltozott, még homokos tengerpart is volt, sőt, a gyerekek saját készítésű pingvinjelmezben Julien királyhoz is eljutottak. Sok izgalmas játék, feladat várt rájuk. Az az igazság, hogy ezeket az alkalmakat nem csak ők, de mi óvónők is nagyon élvezzük. Egészen más az óvoda, a város éjjel, amikor az emberek már alszanak, és mi együtt a kerítésen vagy az ablakon át kimászva kincseket keresünk. Nagyon izgalmas az egész. Valahogy éjfél előtt sosem kerülünk ágyba. Igazán méltó befejezése ez az együtt töltött három-négy évnek. ·· Olyan magától értetődően beszélsz ilyen lelkesen a Süni csoportos gyerekeidről, a szülőkről. Ilyen könnyű megszeretni egy csoportot, vagy dolgozni kell az ügyön? A szeretet és a bizalom mindenképpen hosszabb-rövidebb folyamat eredménye. Kölcsönösen meg kell ismernünk egymást ahhoz, hogy megszeressük egymást. Van, akivel ez nagyon rövid idő alatt sikerül, és van, akinél hosszabban kell várni arra a kis momentumra, egy mosolyra, egy mondatra, ami elindítja ezt az érzést az emberben. Szerencsére eddig még minden Süni csoportos gyerekemmel eljutottunk ide. Ha pedig kialakul a kölcsönös bizalom, akkor tűzön-vízen keresztül kiállunk egymásért, nem sajnáljuk az időt, az energiát, és örömmel dolgozunk a csoportért, vagy az óvodáért. ·· Néhány éve óvodavezető-helyettesként is dolgozol. Szeretsz vezető lenni? Az a helyzet, hogy nem volt kérdés, hogy szeretek-e vagy sem. Egy óvoda életében több olyan poszt van, amit el kell látni, és nálunk a három csoportban csak hat óvónő dolgozik. Nekem többek között ez jutott. Én egyáltalán nem érzem, hogy tehetségem lenne az irányításhoz, de a kollégáim azt mondják, hogy van. Az biztos, hogy nem vagyok az a klasszikus vezető. Például a túlzott tervezés engem megbénít. Szeretek improvizálni, rugalmasan kezelni a dolgokat, és ebben nagyszerű társam Takács Lajosné, Rózsika, a Süni csoport dadusa, akinek csak köszönettel tartozom, és akire mindenben számíthatok. Nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Ha kell, indiánná vagy űrutazóvá változik a kedvemért, ha kell, gombot varr fel, vagy csak egyszerűen észreveszi, melyik kisgyereknek van szüksége egy jó szóra, ölelésre. Gasser Marcsi nagyon jó érzékkel választotta ki, és irányítja ezt a csapatot. Én pedig megpróbálok a segítségére lenni ebben. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen csapat tagja lehetek. ·· Milyen emberi tulajdonság a legfontosabb a számodra, mikor a leendő kollégád kiválasztásáról van szó? Amikor az ember hosszabb időn keresztül együtt dolgozik valakivel, akivel nagyon jól megértik egymást, nem könnyű másik párt találni, aki pótolhatja. Mi is hosszú éveken keresztül dolgoztunk együtt Galina Ágival. Amikor ő is édesanya lett, és otthon maradt a gyerekeivel, új társat kellett választani, ami nem volt könnyű. Számomra - azt hiszem - a hitelesség, az őszinteség, a természetesség a legfontosabb. Fontos a szakmai tudás, de sokkal fontosabb, hogy hogyan szól a gyerekekhez, hogy úgy bánik –e velük, mintha a sajátjai lennének. Mostani kollégám, Baintner Fanni éppen ilyen. ·· A kollégákon kívül ki volt még rád nagy hatással? Az egész családomnak sokat köszönhetek. Szüleimtől biztonságos, szép gyerekkort kaptam, rengeteg emléket őrzök , tartalékaimból mindig meríthetek. Ha nyaranta 16 ovisommal megyek haza Tatabányára, akkor is tárt karokkal várnak. A nagymamám, amikor még kicsik voltunk, sokat volt velünk, hiszen együtt laktunk. Amikor főzött vagy vasalt, és jó kedve volt, mindig énekelt. Nemrég ment el, és még nem is igazán tudtam elengedni. Nagyon hiányzik. Sok dalt tanultam tőle, ezek közül néhányat mindig meg is tanítok a Süni csoportos gyerekeimnek, hogy így is őrizzem az emlékét. Az ő csipkéi, sváb terítői is itt vannak az óvoda gyűjteményében, éppúgy, mint férjem nagyszüleinek sváb népviselete. Otthon is körbeveszem magunkat régi tárgyakkal, így mindig tudom, hogy milyen nagyszerű gyökerekkel rendelkezem. ·· Harry Potter történetében szerepel Edevis tükre, amelybe ha belenézel, azt látod, amint a szíved leghőbb vágya teljesül. Te mit látnál, ha belenéznél? Azt, hogy a kisfiaim biztonságban, egészségben felnevelkednek, és megtalálják a helyüket az életben. Ez számomra a legfontosabb. Perjés Erzsi

www.kerthelyseg.hu · 11


Bakancslista Olajág Otthonok módra

Dolgok, amiket mindenképpen ki szeretnék próbálni, át szeretnék élni még az életemben… Ezt jelenti a bakancslista. A törökbálinti Olajág Otthonok lakói közül néhánynak most valóra válhatott egy- egy álma. Az otthon mindennapjairól, és a nem mindennapi eseményekről dr. Szirmai Viktort, az intézményhálózat főigazgató-helyettesét kérdeztük.

·· Ne kerülgessük tovább a forró kását, hadd tudják meg az olvasók, hogy mik voltak a kívánságok! Az első pár – Nagy Zoltánné és férje - egy nagyon egyszerű, de aranyos kéréssel fordult hozzánk. Halászlevet szerettek volna enni túrós csuszával egy étteremben. A kívánságteljesítés a vártnál könnyebben megvalósult, hiszen szinte első próbálkozásra - az Érdi Borház Étterem és Panzió üzletvezetőjének, Nagy Szilviának személyében - sikerült nagyon kedves, segítőkész támogatót találnunk. Lakóinkat gyönyörűen terített asztal és hangulatos gyertyafény várta. Második pályázónk, Bártfai Andrea párját, Lászlót szerette volna meglepni a születésnapján és a névnapján, amely egy napra esik. Az kérte, hogy egy igazi limuzin jöjjön értük, és vigye fel őket a Várkert Bazárba. Ennek a kérésnek a teljesítése kicsit nehezebbnek tűnt. Első lépésként írtunk egy megkereső levelet, és elküldtük tíz limuzinkölcsönző cégnek. Nem fogják elhinni, de rögtön az első címzett, a VIP Limuzin még aznap este pozitív választ küldött. Két kedves fiatalember

·· Honnan jött az ötlet, hogy bakancslistát kérjenek a lakóiktól? Az Olajág Otthonokban mindig is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy lakóinknak változatos, tartalmas programokat biztosítsunk, amelyek közül mindenki érdeklődési körének megfelelően választhat. Ezúttal azonban a hagyományos kínálaton túl valami olyasmit kívántunk nyújtani, ami igazán különleges, amilyen még nem volt az or-

szágban, különösen nem egy idősotthonban. A bakancslista ötletével valami személyeset szerettünk volna nyújtani azoknak a lakóinknak, akiknek kedvük, bátorságuk volt velünk „játszani”. ·· Mi volt pontosan a felhívás tárgya? Azt kértük, hogy lakóink írjanak kívánságlistát, azaz mondják el, milyen álmuk, vágyuk van, amelyet eddigi életük során még nem sikerült megvalósítaniuk, s amelynek megvalósulásáért mindent megtennének. Mi pedig lehetőségeink szerint megpróbáljuk valóra váltani az álmokat. Természetesen csak azokat, amelyeknek megvalósításához jó eséllyel találunk segítő szándékú támogatókat. ·· Hogyan kezdődött ez a játék, és milyen fogadtatásra talált a lakók körében? Amikor meghirdettük a programot, először nem jelentkezett senki. Azonban sejtettük, hogy nem arról van szó, hogy a lakóinknak ne lennének dédelgetett álmaik, vágyaik. Inkább a kezdeményezés szokatlansága, a bátorság hiánya volt az, ami visszatartotta őket attól, hogy jelentkezzenek. Nem kellett más, csak egy kis bátorítás, hogy végül megérkezzenek az első kívánságok. ·· Milyen kívánságok érkeztek? Szabadjára engedték a lakók a fantáziájukat, vagy inkább arra törekedtek, hogy olyasmit kérjenek, ami teljesíthető? A kérések zöme olyan volt, amelyet jó eséllyel teljesíteni lehetett. A megvalósítás sorrendje a kérések beérkezésének sorrendjén múlott, valamint azon, hogy milyen támogatókat sikerült találnunk. ·· Hogyan sikerült pénzt szerezni a programra? Már a kezdetektől úgy terveztük, hogy a kívánságokat kizárólag támogatók segítségével valósítjuk meg. Szerencsére olyan kívánságok érkeztek, amelyek valóra váltásához sikerült lelkes, önzetlen segítséget találnunk. Számomra is nagyon kellemes meglepetés volt, hogy nem csak a kérésünket teljesítették, de továbbgondolták a dolgot, és mindent megtettek, hogy idős lakóinknak kedvükben járjanak.

12 · www.kerthelyseg.hu

a tulajdonos, egyikőjük egyben a sofőr is volt lakóink utazása alkalmából. Egész úton szóval tartotta, kedvesen szórakoztatta az utasokat. A Várkert Bazár illetékesei is szinte azonnal visszajeleztek, a teljes szervezésben segítettek, mindent megtettek, hogy sikerrel járjunk. Ők segédkeztek a harmadik kívánság valóra váltásában is. ·· Mi volt a harmadik kívánság? Egyik lakónk, Nagy József régóta dédelgetett álma volt, hogy egy nemzetközi sakkmesterrel játszhasson egy partit. A játszma színhelye a Csók István kiállítás volt. A Sakkszövetség is azonnal reagált kérésünkre, és egy valódi sakkmester, Szabó Krisztián nemzetközi sakknagymester ült a tábla másik oldalán. Az enteriőr, a hangulat, minden csodálatos volt. ·· Milyen volt a visszhangja a valóra vált álmoknak a lakók körében? A legtöbben lakótársaik örömét látva maguk is örvendeztek, és sokan fel is bátorodtak, benyújtották a saját bakancslistájukat. Csak néhány negatív reakció akadt. Voltak, akik megkérdőjelezték, hogy kell-e egy ilyen program egy idősotthonba, nem akarták elhinni, hogy valóban „csak” sok jó ember teljesen önzetlen összefogása tette lehetővé azt, hogy három kívánságot teljesíthettünk. ·· Lesz folytatás? Kívánságokban most már nincs hiány, mindenképpen tervezzük a folytatást. Bízom abban, hogy sikerül további partnereket, segítőket találni a megvalósításhoz. Sokan azt mondják, a tízmillió panaszkodó nemzete vagyunk. A fenti történet örömteli cáfolata ennek a megállapításnak. Nagyszerű dolog, hogy vannak olyan elhivatott szakemberek, akik nem csak a szakértelmüket, de a szívüket is beleteszik a munkájukba. Vannak olyan idős emberek, akik elég bátrak ahhoz, hogy elmondják álmaikat, és sokan vannak olyanok, akik őszintén örülni tudnak mások örömének. Sok sikert kívánunk a további álmok megvalósításához! P. E.


100 éves a Védőnői Szolgálat

Isten éltesse Pótor Pálnét 95. születésnapján!

A Védőnői Szolgálat megalakulásának századik évfordulója alkalmából aktív és nyugdíjas védőnőket köszöntött Elek Sándor polgármester. A hungarikumnak számító szervezetet Stefánia hercegnő alapította 2015. június 13-án. Az ünnepségen polgármester úr méltatta a helyi védőnőket, tiszteletét és köszönetét fejezte ki számukra.

BálinTér Fesztivál

Második alkalommal rendezte meg a művelődési ház a Bálintiak Fesztiválját, a BálinTér-t. Az egész napos rendezvényen többek között olyan népszerű programokat rendeztek meg, mint a Törökbálint kisvonattal a városnéző kirándulást, a főzőversenyt, a lekvárkészítő versenyt és a Városrészek Viadalát. A nap folyamán helyi művészeti csoportok mutatkoztak be, a legkisebbeket a Bojtorján, a nagyobbakat a Piramis zenekar szórakoztatta.

Elek Sándor polgármester úr 95. születésnapján köszöntötte Pótor Pálnét. A hagyományokhoz híven átadta Törökbálint városának gratuláló oklevelét, valamint Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözletét is. Az ünnepelt nagy örömmel fogadta a gratulációkat. Mint elmondta, ötévvel ezelőtt Turai István polgármester köszöntötte a 90. születésnapján, erre Elek Sándor polgármester azzal válaszolt, reméli, hogy a 100. évfordulót is együtt ünnepelhetik majd. Pótor Pálné szívesen mesélt pályafutásáról. Hivatali pályafutását ő is a közigazgatásban kezdte. 1939–ben a román határ mellé Abahidára került családjával, ahol első munkahelye az élelmiszer- és petróleumjegyek osztása volt. Később Aranyosmeggyesen hadtestparancsnoki elismerést is kapott munkájáért. Hatvanéves koráig dolgozott különböző beosztásokban a Gazdasági Felügyelőségen, Alispáni Hivatalban, a Járási Tanácsnál, majd a Nemzeti Bankban, valamint a Gyógyszertári Központban. Ezután került a Vízügyi Igazgatósághoz, ahol a községek vezetékes vízellátásának volt a beruházási csoportvezetője. 67 település vízellátásának kiépítésénél dolgozott. Sári néni kicsit nehezen jár, de csodálatos memóriája és jó kedélye a mai napig megmaradt. Családja 2001-ben kezdett építkezni Törökbálinton. Fiának családjával, menyével és két unokájával él itt.

Tóth József versek Őszelő

Tébolyult hárs

Vadcsapásra csurran Sebzett nyárnak vére, S holt levél, mint holt tutaj, Feneklik pocsolya mélyére.

És jött, Úgy gyökerestől, Ágastól, bogastól, Kócolt levelekkel. Futottam volna előle, Lettem volna szú, Kérge alatt. Féltem, Már az utca is elrohant. Sehol egy ház, Sehol egy lélek, Egyedül egy tébolyult hárssal, Ott a sehol, A semmi közepén.

És jött, Úgy gyökerestől, Ágastól, bogastól, Kócolt levelekkel. S nyüszítve félelmében, Őszirózsás kertek alá Osont az értelem.

www.kerthelyseg.hu · 13


A FOKANOVista, aki itthon lelt otthonra Au g us z t us 7 - é n é s 9 - é n zs ú fo l á s i g t e lt e k a Margitszigeti Szabadtéri Színpad széksorai. Puccini Tosca című klasszikusa volt műsoron. A nagysikerű előadásokon Scarpia szerepét Fokanov Anatolij, az Operaház kiváló baritonistája énekelte. Valószínű, hogy ha a műértő közönség felidézi magában Scarpia áriáit, akkor Fokanov művész úr hangján szólalnak meg a dallamok, hiszen ez a karizmatikus szerep a Törökbálinton élő művésznek immár védjegyé­ vé vált. Nem véletlen, hogy a szeptemberben a Tudomány Kiadó gondozásában „A FOKANOVista, aki itthon lelt otthonra” címmel a könyvesboltokba kerülő életrajzi kötetének címlapján is ebben a szerepben látható. A könyv keletkezéséről, az elmúlt évek eseményeiről, valamint a jövőre vonatkozó terveiről beszélgettünk a művész úrral és feleségével, Csillával. ·· Művész úr! Jellemző az opera műfajában, hogy egy művészről a pályája csúcsán írnak életrajzi kötetet? Nem, ez nem jellemző, éppen ezért ért minket meglepetésként, méghozzá nagyon megtisztelő meglepetésként Winkler Gábor megkeresése. ·· Azonnal kötélnek állt, vagy győzködni kellett egy kicsit? Winkler Gábor az opera szakirodalom elismert szerzője. Több szakkönyv és lexikon fűződik a nevéhez. Természetes volt, hogy csak egyet lehetett válaszolni a felkérésére, azt, hogy köszönjük. Az előző könyvét Melis Györgyről írta, akinek feltétlen tisztelője voltam és vagyok. Nem tudok más szót használni, mint hogy nagyon megtisztelő, hogy az ő pályafutása után az enyém volt az, amelyet érdemesnek ítélt arra, hogy könyvet írjon belőle. ·· Hogyan születik egy ilyen könyv? Három és fél évet vett igénybe, mire a kész kötetet először kézbe foghattuk. Nagyjából havonta találkoztunk, beszélgettünk, aztán az elkészült anyagot megkaptuk, és Csilla segítségével összefésültük, pontosítottuk. Nem volt könnyű feladat, hiszen a húsz-huszonöt évvel ezelőtti eseményeket, szerepeket nem mindig könnyű pontosan felidézni. Winkler Gábor maximalista, mindig a legnagyobb precizitásra törekedett, mi pedig próbáltunk megfelelni neki. ·· Mikor kerül a boltokba? A könyvbemutató valamikor szeptemberben lesz, de előzetesen a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Tosca előadások szüneteiben már árusították. Nagyon örültünk neki, hogy már az első alkalom is kedvező fogadtatásra talált. Köszönet ezért Bán Teodóra igazgató asszonynak, aki hozzájárult az árusításhoz. Igazi élmény volt egy ilyen nagyszabású, kiválóan szervezett produkcióban részt venni. A helyszín is nagyszerű volt, jó hangulatban dolgoztunk együtt a kollégákkal, Nagy Viktor rendezővel. Még az időjárás is kedvezett nekünk. Azt gondolom, maradandó élmény volt ez a két este a közönség, a szervezők, és az énekesek számára is. ·· A könyvhöz egy DVD is tartozik, amelyen Anatolij legnépszerűbb operaházi szerepeiből kaphatunk egy kis ízelítőt. Nem könnyű manapság egy ilyen DVD megszerkesztése, a különbö-

ző jogosultságok megszerzése. Kedves Csilla, jól sejtem, hogy ez az Ön fáradhatatlan szervezőmunkáját dicséri? Csilla: Nagyon hálásak vagyunk a Magyar Állami Operaház vezetőségének, hogy hozzájárult az anyag elkészüléséhez, valamint minden kollégának és közreműködőnek, akik aláírásukkal járultak hozzá, hogy az előadások részletei felkerülhessenek a korongra. A bevezetőt Ókovács Szilveszter igazgató úr írta a könyvhöz, ami szintén nagyon megtisztelő. Való igaz, hogy nem volt könnyű feladat mindenkit felkeresni, de ez hozzátartozik a dologhoz. ·· Megszületett tehát a könyv, eközben pedig folytak a próbák és az előadások? Anatolij: Az Operaházban folyamatosan folytak az előadások, eközben pedig különleges feladatokat is kaptam. Ilyen volt például július első napjaiban a Szegedi Szabadtéri Színpad előadásán Verdi Az álarcosbál című operájában Renato szerepének eléneklése. A feladat azért volt nehéz, mert ezt a szerepet utoljára tíz évvel ezelőtt énekeltem, most pedig egy hetem volt megtanulni Béres Attila új rendezését. A két előadást körülbelül tízezer ember látta összesen. ·· Milyen érzés ennyi ember előtt énekelni? Nagyon más, mint egy operaházi előadás? Más, de én nagyon élvezem. ·· Gyakran van külföldi vendégszereplése is, jelentős rajongótábort tudhat magáénak például Japánban. Énekelt a szigetországban az elmúlt két évben? Igen, az Operaház együttesével 2013 nyarán Verdi Traviata előadásában Georges Germont szerepét énekeltem. Az idei utazás elmaradt,

Roni közért

a mindennapi falatokért

vasárnap is nyitva, ami manapság ritka : ) (trafik is )

TÖRÖKBÁLINT, Szabadság tér 1.

nyitva: hétfőtől szombatig: 5–22 • vasárnap: 6–22 facebook: Roni Közért 14 · www.kerthelyseg.hu


mert ezúttal olyan darabot vittek Japánba, amelyben nem volt igazán nekem való szerep. Felkértek ugyan, de úgy éreztem, basszbariton szerepben nem tudnék tökéletes teljesítményt nyújtani, ezért nemet kellett mondanom. Természetesen nem volt könnyű döntés. ·· Mindjárt itt a szeptember, indul az új évad. Milyen szerepekben láthatjuk? Mint az elmúlt huszonhét évben mindig, a Tosca továbbra is megy az Erkel Színházban, ahol Rigoletto jelmezét is magamra ölthetem. A Mohácsi János által rendezett új Aida is műsoron lesz, Csajkovszkij A pikk dáma című három felvonásos operájában pedig Tomszkij gróf szerepét formálhatom meg, ez szintén szép feladat számomra. „Toscát, Cavaradossit és Scarpiát eljátszani minden énekes álma, igazi megmérettetés. Olyan szerepek, amelyeket csak valódi, nagy egyéniségek tudnak életre kelteni.” (Nagy Viktor rendező) Az életrajzi kötet megjelenéséhez szeretettel gratulál a Kerthelyiség szerkesztősége.

Mediterrán esték a művelődési házban

Mediterrán Esték címmel nyáre s ti rende zvénysorozatot indított augusztusban a Munkácsy Mihály Művelődési Ház. Bár ebben a forróságban sokan a városon kívül töltik napjaikat, azért voltak, akik szívesen vettek részt egy kellemes hangulatú, szabadtéri rendezvényen. Első alkalommal a Vodku zenekar fiú tagjai válogattak Cseh Tamás dalaiból, majd a Swingboys nevű formáció adott elő swing slágereket, végül Camel és barátai adtak jazzkoncertet. A zene mellé a Sváb Borház jóvoltából borkóstoló is járt. Nagyon hangulatos volt a három koncert, reméljük még az idei évre is tartogat valamit a művelődési ház csapata, a jövőben pedig rendszeresek lesznek az ilyen alkalmak.

Megnyílt a Street Workout pálya

Sok törökbálinti fiatal nagy örömére Street Workout pálya nyílt a Dózsa György utca végében, a Tüskevár játszótér mellett. A manapság oly divatos „felnőtt játszótér” elkészítője a törökbálinti kötődésű Acer Kft. volt, mely rengeteg játszóteret épített már országunkban, de ilyen típusú létesítményből ez az első a palettájukon. A pályát már a megnyitón kezelésbe vették a fiatalok, és a lelkesedés azóta sem töretlen. Bármikor jár arra az ember, mindig találhat ott fiatalembereket vagy hölgyeket, akik dacolva a fizikával, erősítenek a pályán.

www.kerthelyseg.hu · 15


történt

25 éve

Vasöntöde a lakóterületen?

1990 nyarán bombaként robbant a hír: tanácsi engedéllyel vas- és alumíniumöntöde épül a falu szívében, a Munkácsy Mihály utca elején, a Jázmin utca térségében. Természetesen a környék lakossága amint hírét vette, tiltakozott. Nem kevesebb, mint 75 aláírást gyűjtöttek össze petíciójukra, melyben az építkezés leállítását és az engedély visszavonását követelték. A tanács „mérsékelten mozdult rá” a tiltakozásra, felkérte az építtetőt, hogy egészítse ki a műszaki és technológiai leírást, majd ezt megküldte a Budakörnyéki KÖJÁL-nak (KÖJÁL = Közegészségügyi és Járványügyi Állomás, az akkori tisztiorvosi szolgálat neve volt. A KÖJÁL jogutódja 1991 áprilisa óta az ÁNTSZ, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.) Cséki Edit, akkori VB titkár (hatásköreit tekintve a mai jegyzőnek felel meg) reakciója két szempontból is érdekes volt. Egyrészt azért, mert a KÖJÁL-tól annak korábbi szakhatósági állásfoglalása felülvizsgálatát, kiegészítését kérte az építtető pontosított technológiai leírása alapján. Másrészt azért, mert a környezetvédelmi kérdésekben valójában a Középduna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Környezetvédelmi Hivatalát kellett volna megkeresnie. Annál is inkább, mert aztán az 1990. szeptember 1-jén kiadott határozatában – melyben a folyamatban lévő kivitelezési munkálatokat a további szakhatósági vélemények beszerzéséig leállítja – éppen azzal az indokolással tiltja meg az építést, hogy a tervezés során nem történt meg az egyeztetés ezzel a környezetvédelmi hatósággal. Ugyanennek a határozatnak az indokolásában azt is közli, hogy egyébként a tanácsi hivatalnak minden iratanyag a rendelkezésére áll, hogy az egyeztetést a környezetvédelmisekkel le tudja folytatni. Az engedélyeztetési eljárással kapcsolatban számos szabálytalanság került napvilágra. Azon túl, hogy a józan ész szerint sem kívánatos egy öntöde helyszínéül a falu főutcáján a sűrűn lakott belterület – különösen akkor, ha a terület völgyben fekszik, ahol megáll a füst –, az engedélyezésre benyújtott dokumentáció több hiányossággal is bírt. Nem tartalmazott semmiféle technológiai telepítést, leírást. Nem történt meg a kötelező közműegyeztetés. A dokumentációból nem derült ki, hogy a környezetre veszélyes anyagok tárolását miként gondolták megoldani. Egyáltalán: a tervek nem tartalmaztak környezetvédelmi tervet tartalmazó fejezetet. Szabálytalan volt a tervezői nyilatkozat is, úgyhogy az engedélyezési tervdokumentáció a jóváhagyásra és a kivitelezésre is alkalmatlan volt. Mindezek ellenére a Nagyközségi Tanács szakigazgatási szerve 1990. január 5-én mégis kiadta az építési engedélyt. 1 Tovább árnyalja a helyzetet, hogy hiányzott az építési jogosultságot igazoló dokumentum. Itt volt a „csavar” a dologban, hiszen a terület, amire az öntöde épült, a tanács – pontosabban: a falu – tulajdona volt. Hiányzott a tulajdonosi hozzájárulás, melynek minden bizonnyal egy tanácstestületi tulajdonosi határozatnak kellett volna lennie. Még a helyszínrajz is hiányzott, így aztán azt sem lehetett eldönteni, hogy a telken belül hová kerül majd az épület. Ezen felül – egy utóbb elvégzett vizsgálat megállapítása szerint – az Építéstervezési Szakértői Bizottság véleménye sem volt a dokumentumok között. Utóbb kiderült, az ugyan megvan, ám az áll benne, hogy nem javasolja a zsűri a terv megvalósítását éppen a lakóépületek közelsége miatt. A VB titkár szerint azonban a szakértői bizottság véleménye nem volt kötelező a tanácsra, így nem vették azt figyelembe.2 Nem furcsa? Az építési telek kialakítása később történt meg, mint az építési engedély kiadása, tehát amikor kiadták az építési engedélyt, a telek kimérése, kialakítása még meg sem történt. Az építkezés helyszínéül szolgáló telek kimérése ráadásul ellentétes volt a rendezési tervvel. Községi Újság, I. évfolyam, 9. szám, 5. oldal, 1990. november Mikos Barabás közzétett levelei az üggyel kapcsolatban. 2 Községi Újság, II. évfolyam, 2. szám, 4. oldal, 1991. február, “Vasöntöde Törökbálinton” interjú Asztalos Zoltán képviselővel. 1

16 · www.kerthelyseg.hu

Már korábban, 1984-ben is szabálytalanul jártak el, amikor engedélyezték a lakóterületen ipari épület, egy autószerelő műhely létesítését. Egyébként a sietősen kialakított telket csak jó sokára jegyzete be a Földhivatal, melyben nyilvánvalóan az is szerepet játszott, hogy a Jázmin utcai építkezés helyszínéül szolgáló terület egy részéről kiderült, magántulajdonban van, bár kétség kívül közterületként működött. Az már csak hab a tortán, hogy Törökbálint Tulipán utcájában is találtak egy azonos helyrajzi számú ingatlant.3 Az 1990. szeptember 30-án megválasztott első Önkormányzat Képviselő-testülete már az alakuló ülésen az építkezés leállítása mellett döntött. Az alakuló ülésen hozott döntés szerint az építtető, Grega Péter kézhez kapta az építkezést leállító határozatot, ő a polgármesternek jelezte: 8 millió forint az eddig keletkezett kára.4 Ekkortól elindult egy alkudozási folyamat, melyben Grega Péter – és az érdekeit képviselő ügyvéd, a Törökbálinton széles körben ismert dr. Reviczky Károly – a károkról, a továbbhasznosításról próbált megegyezni az Önkormányzattal. A továbbépítést az állagmegőrzés valós vagy vélt érdekében is kérelmezte Grega Péter. Ám ebbe az Önkormányzat - éppen a kár további emelkedésének elkerülése érdekében - nem ment bele. Az többször is felszínre került, hogy az épület kivitelezése során az építtető azért sürgette a rohammunkát (akár a rossz minőségűt is), mert alá kívánta támasztani minél nagyobb mértékű kárigényét. 1990 novemberének végére már 20 millió forint körüli értékben határozta meg a kárát, mondván, hogy nem csak az épület értékének megtérítését követeli, hanem azoknak a gépi berendezéseknek az árát is, melyeket kifejezetten ehhez az épülethez terveztetett és rendelt meg. Sőt, még az elmaradt hasznát és kieső bevételeit is be kellene számítania – nyilatkozta. A vita – természetesen - széles körben ismertté vált, nyilván ennek is volt köszönhető, hogy már ekkor, ‚90 novemberében jelentkeztek a polgármesternél potenciális vevők az épületre. Egy élelmiszer-nagykereskedelmi raktár és egy műszeripari összeszerelő üzem került a látókörünkbe. Eközben markánsan fogalmazódott meg, hogy valójában, ha az Önkormányzat tulajdonába kerül az épület , akkor le kellene bontani, visszaállítani az eredeti állapotot, hiszen ilyen épületet a szorosan mellette fekvő nagyforgalmú főút miatt sem lett volna szabad megépíteni. 5 December közepén kiderült, hogy Grega Péter Csepelen is épít öntödét. Hogy tartalékként, vagy sem, az nem derült ki, ám az igen, hogy ott is szabálytalanul, engedély nélkül folyt az építés. De legalább nem lakóövezetben, hanem iparterületen, így kapott rá fennmaradási engedélyt. Dodonai döntést hozott a másodfokú hatóság az építkezést leállító törökbálinti határozattal kapcsolatban. Ugyan helyben hagyta a helyi építéshatóságunk döntését, ám sokra nem mentünk vele, hiszen döntését mindössze arra alapozta, hogy az építtető nem jelentett be felelős műszaki vezetőt. Azt a másodfok is elismerte, hogy a kiadott építési engedély törvénysértő, de rögvest hozzátette, hogy az építést leállító határozat szintén jogszabály-ellenes. Újra azzal találkoztunk 3 Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló öléséről készült jegyzőkönyv, 5. oldal. 4 Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1990. október 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve, 3. oldal. 5 Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1990. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve, 7. oldal.


tehát, hogy az építtetőt „jóhiszeműen szerzett jogának gyakorlásában” korlátoztuk. Voltaképpen a másodfok arra vezette rá az építtetőt, hogy jelentse be a felelős műszaki vezetőjét, ekkor már minden feltétel teljesül, és tovább folyhat az építkezés. Pár nappal később dr. Reviczky már jelentkezett is a Műszaki Csoportnál a leállító határozat azonnali visszavonását kérve. Még a polgármesternek is írt egy levelet arról, hogy valójában a lakosság nincs is az építkezés ellen, a tiltakozó aláírások csak azért születtek, mert nincsenek az emberek megfelelően tájékoztatva, így a polgármesternek inkább erre kellene gondot fordítania.6 A helyzet egyértelművé tétele érdekében az 1991. január 16-án megtartott testületi ülésen határozat is született arról, hogy az Önkormányzat a közterületet, amelyen az öntöde épült, nem adja továbbra sem bérbe az öntöde üzemeltetésére, és annak eladásától is elzárkózik. A korábbi, még tanácsi időkben kötött bérleti szerződés ugyanis 1991. augusztus 15-én lejár. A megoldás elősegítése érdekében még két megállapítást tett a Képviselő-testület. Egyrészt jelezte, hogy nem zárkózik el az épület más célú hasznosításától, ha az előzetesen egyeztetett cél az Önkormányzat számára elfogadható, másrészt azt, hogy kész csereterületet felajánlani a törökbálinti iparterületen, ahol Grega Péter megvalósíthatja eredeti elképzelését. Ez utóbbi döntésről őszintén meg kell mondani, hogy nem volt teljesen korrekt, hiszen abban az időben, amikor született, a „Törökbálint ipari területén” kifejezés idő előtti volt, hiszen az akkor érvényben lévő rendezési tervek szerint nem volt ilyen övezet Törökbálint közigazgatási területén. Arról már nem is beszélve, hogy az Önkormányzat tulajdonában sem volt erre alkalmas terület. Február végére készült el a Polgármesteri Hivatal által megbízott szakértő becslése a kár összegéről, mely alapján 2,3 millió forintot ajánlottak meg Grega Péternek. Ez az összeg jelentősen kevesebb, mint amit az öntödés korábban a káraként megjelölt. Nyilvánvalóan nyomásgyakorlásként is szolgálhatott az öntöde „próbaüzemének” beindítása 1991 nyarán. Bár a polgármester és a helyi lakók is hevesen tiltakoztak, a május 8-án tartott testületi ülésen – dr. Elek Sándor polgármester meghívására – dr. Frischmann Edgár a Pest Megyei Főügyészség ügyésze igyekezett világossá tenni: az igazság nyilvánvalóan a lakók és az Önkormányzat oldalán áll, ám a jog nem. Hiába is van Igazságügyi Minisztérium, nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás folyik hazánkban.7 Kudarcot vallottak azok az önkormányzati próbálkozások, melyekkel meg szerettünk volna szabadulni az öntödétől. Nem maradt más megoldás, mint az, hogy ki kell vásárolni az önkormányzati tulajdonú telken létesült épületet. Újabb szakértői vizsgálatot rendelt el a Képviselő-testület, ez 14,9 millió forintban határozta meg a létesítmény forgalmi értékét. Alkudozás kezdődött, s ebből sem jöttünk ki jól, ugyanis végül 14 millió forintért sikerült megszabadulni az öntödéstől és műhelyétől. Szinte napra pontosan két esztendő telt el a tanácsi szervek által törvénysértő módon kiadott építési engedély megszületése, és az épület önkormányzati birtokba vétele között. Grega Péter az épület kulcsait 1992. január 17-én adta át a polgármesternek. Pár évvel később azután továbbadta az Önkormányzat az épületet, de az már egy másik történet...

Gyermeknap 2015

„Ha elölről kezdhetném gyermekem nevelését, mutatóujjammal inkább festenék, nem fenyegetnék. A hibák helyett a jó hangulatra figyelnék. Szemem nem az órát lesné, inkább őt keresné. Nem akarnék mindent tudni, de tudnék jobban törődni. Többet kirándulnék, s még több sárkányt eregetnék. Nem játszanám a komolyat, s a játékot sem venném komolyan. Még több réten bóklásznék, s ezernyi csillagot bámulnék. Kevesebbet ráncigálnám, inkább többször karomba zárnám. Nagyobb engedékenység venné át a szigor helyét. Az alap lenne az önbecsülés, arra épülne a nevelés. Kevesebb szó esne a hatalom szeretetéről, s több a szeretet hatalmáról.” – ezzel az idézettel nyitotta meg a 2015-ös gyermeknapot Földvári László, városunk alpolgármestere. Ebben az évben tematikus napra készültek a művelődési ház dolgozói, arra kérték a látogatókat, hogy lehetőleg pöttyös ruhában érkezzenek a rendezvényre. Ennek a kérésnek nagyon sokan tettek eleget, igen jól mutatott a művelődési ház udvarán a sok pöttyös ruha, ing és blúz. Nagyon sokan jöttek el idén a rendezvényre, de szerencsére a lelkes támogatóknak köszönhetően (Auchan Törökbálint, Eispro, Márka üdítő, Tücsi-süti) senki sem távozott üres kézzel a rendezvényről, ahol többek között helyi csoportok mutatkoztak be, és stílszerűen Pöttyös Panni előadást láthattak.

Utóhang:

A Grega-féle öntöde Gre-Ga Öntöde Kft. néven végül Székesfehérvár mellett, Kőszárhegyen kötött ki. Honlapja szerint (www.gre-ga.hu) 1999 óta működik, fő tevékenysége az a vas- és alumínium-öntés, amelyet Törökbálinton szeretett volna megvalósítani. Mindenesetre Kőszárhegyen a lakott területtől távol működik. Nem tűnik valami nagy vállalkozásnak, hiszen – mint írják – a nagy sorozatú öntvények gyártása mellett a mintegy 700 m2-es öntödei csarnokban kiszolgálják azokat a megrendelőket is, akiknek mindössze néhány darab öntvényre van szüksége. De ez itt nem a reklám helye... Turai István Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1991. január 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve, 2. oldal. 7 Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1991. május 8-án tartott ülésének jegyzőkönyve, 2. oldal, valamint a Községi Újság II. évfolyam 6. szám, 2. oldal, “Öntöde és jog” Andor Mihály képviselő cikke. 6

www.kerthelyseg.hu · 17


Tisztességes, karakteres borok megfizethető áron Szabó Csaba, borász nemrég nyitotta meg Anna-hegyen saját borait árusító pincéjét Sváb borház néven. Nagy öröm ez a borkedvelő helyi lakosoknak, mert nemcsak elérhető közelségben lehet településünkön folyóbort vásárolni, hanem egy helyi váll alkozó saját készítésű, igen jó minőségű boraiból válogathatunk. Szabó Csabától először azt kérdeztük, hogyan lett bo rász. Budafoki családból származom. Bár a szüleim azt szerették volna, hogy általános iskola után gimnáziumban tanuljak tovább, de sajnos nem tartoztam a legjobb tanulók közé, ezért úgy gondoltam, hogy elég nekem egy szakközépiskola is. A borászattal való találkozásom szinte a véletlennek is mondható, hiszen úgy döntöttem, hogy az otthonunkhoz igen közel lévő borászati technikumba jelentkezem, annak ellenére, hogy családom egyáltalán nem foglalkozott borászattal. Nagyon szerencsések voltunk, hiszen minket már első évtől kezdve vittek pincészetekbe, és én hamar megszerettem ezt a szakmát. Érettségi után elvégeztem a borásztechnikusi képzést is, majd felvettek a Corvinus Egyetemre, ahol élelmiszer technológus mérnökit végeztem. Érdekes, hogy amennyire nem érdekelt általános iskolában a tanulás, mihelyt motivációt kaptam a szakma szeretetének köszönhetően -, 180 fokos fordulatot vettem. Okleveles élelmiszermérnöki másoddiplomámat például jelessel abszolváltam. ·· Az iskolák elvégzése után egyértelmű volt, hogy a szakmában helyezkedsz el? Olyannyira, hogy én már tizennyolc évesen önállósítottam magamat, elköltöztem otthonról, és elhelyezkedtem egy borászati vállalatnál, a felsőoktatást pedig levelező tagozaton végeztem. Mikor a többiek kikerültek az egyetemről, én már évek óta dolgoztam. ·· Hogyan kezdted az önállósodást? Gyöngyös környékén vettem az első földeket, ahol illatos szőlőt termesztek, amit minden évben Olaszországban értékesítek. Ott nagy kereslet van ezekre a fajtákra. Saját boraimat pedig badacsonyi és balatonboglári szőlőkből készítjük főiskolai barátaimmal. ·· Hogyan jött a borház ötlete? Főként fővárosi vendéglátóhelyeknek, nagykereskedéseknek adom el a boraimat. Karácsonykor nálam járt egy borász barátom, lementünk a pincébe kóstolni, és megkérdezte, hogy mikor vagyok nyitva. Először nem is értettem a kérdést. Végül meggyőzött, hogy próbáljam meg helyben is árusítani a boraimat. Azt mondtam, hogy egy évig csinálom, és ha nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor abbahagyom. Fél év után ta-

18 · www.kerthelyseg.hu

lán kijelenthetem, nem bántam meg, hogy belevágtam. ·· Kikből áll a vendégköröd? A társadalom minden rétegéből megfordulnak nálam. Próbálom nem drágán adni a boraimat, ezért a vevőim olyanok, akiknek fontos a minőség, de az ár is. Szájról-szájra terjed a hírünk, és egyre többen látogatnak el hozzánk. ·· Más dolog háznál árulni a saját borodat, mint elvinni egy vendéglátó-ipari egységbe? Nagyon jó érzés találkozni a vevőimmel. Tudunk egy picit beszélgetni, meg tudom velük kóstoltatni a borokat. Nem olyan arctalan, mint mikor lerakom a nagykereskedésben. Rögtön kapok visszacsatolást, ami erőt és motivációt ad ehhez a - sokszor kalandos - hivatáshoz. ·· Milyen borok érhetőek el nálad? Az egész borászati folyamat során a legfontosabb szempont a tisztaságra való törekvés. A fehér- és rozémustot erjesztés előtt tisztítjuk, a színtiszta tükrös mustot alacsony hőfokon erjesztjük borrá, így tudjuk a szőlő frissességét és gyümölcsösségét borainkba átörökíteni. Pincénkben jellemzően vörösboraink kapnak rövid fahordós érlelést, roséés fehérborainkat inkább reduktívan és palackban érleljük. A fehér fajtánk a Chardonnay, a rosénk Pinot Noir-ból van, a vörösboraink gyümölcsös ízvilágú Kékfrankosból és testes Cabernet Sauvignonból készülnek ·· Más fajtákban nem gondolkodsz? Sokan keresik az Olaszrizlinget. Még gondolkodom rajta. Nem olyan egyszerű behozni egy új bort, mint ahogy egy kívülálló gondolja. ·· Más szőlészetek borának árusításában nem gondolkodsz? Ott az árképzéssel lenne gond. Mivel a borász kolléga és én is szeretnénk keresni a terméken, nem tudnám ennyire olcsón adni a bort. ·· Van valamilyen filozófiád a borkészítéssel kapcsolatban? Biztos vagyok abban, hogy minden hivatástudattal, elkötelezettséggel rendelkező borász arra vágyik, hogy olyan terméket készítsen, amely igazán nagy elismertséget eredményez a bor, a pince, és önnön szakmai megítélése szempontjából. Úgy próbálok a borral foglalkozni, hogy azok tisztességes, egészséges és karakteres borok legyenek, mindenki által megfizethető áron. ·· Meg szoktad versenyeztetni a boraidat? Nem. Bizonyos cégméretnél ez presztízs, és elengedhetetlen. Én még nem tartok ott. Jól hangzik, de ezen a szinten attól nem tud

az ember egy palackkal sem többet eladni, mert jó eredményt ér el egy versenyen. Nem olcsó a jelentkezési díj sem, ennek pedig a bor árában kellene visszaköszönnie. ·· Ha jól tudom, szoktál bírálni versenyeken. A borversenyek szezonjában minden héten. Sokszor hívnak, mert nem vagyok elfogult, és állítólag jól is kóstolok. Szeretek ilyen helyekre járni, mert a társaság kiváló. Látom, hogy hol állok a többiekhez képest minőségben, tehát a tapasztalatszerzés miatt sem érdemes kihagyni az ilyen eseményen való részvételt. ·· Törökbálintra hogyan kerültél? Budafoki sváb családunkban a nagyszüleimnek volt egy gyümölcsöse Anna-hegyen, mivel nem volt elég a saját kertjük. Hétvégeken kijártak ide, itt termesztettek zöldséget, gyü-

mölcsöt. Én gyerekkorom óta járok ki ide, és mikor úgy alakult, hogy építkezésbe kezdünk, úgy döntöttünk, hogy itt telepedünk le. Ezt nem is bántuk meg. Néhányan próbáltak lebeszélni arról, hogy vállalkozásba kezdjek, mert úgy gondolták, hogy nem fognak engem befogadni. De nagyon hálás vagyok a törökbálintiaknak, nagyon könnyen beilleszkedtünk közéjük, és megtaláltuk a közös hangot. ·· Elég kellemes helyen van a borház, nagyon szép helyen laktok. Nem gondolkodtál arra, hogy időnként valami mást is adj a borok mellé? Gondolok itt vacsorára vagy egyéb programra. Gondolkodtam már vacsorán, és már fogalmazódott is meg erre igény, de ezt a lépést még nem tudom idén meglépni. Egy-két év múlva már elképzelhető. Arra több esélyt látok, hogy elindítsak egy kötetlenebb borklubot vagy kurzust. ·· Aki kedvet kapott egy kis borozásra, hol és mikor ér el titeket? Fent vagyunk Anna-hegyen a Rózsa sétány 28. szám alatt. A borház pénteken 15 és 19 óra között, szombaton pedig 9 és 13 óra között van nyitva. Látogassanak és ismerjenek meg minket és borainkat, mindenkit szeretettel várunk! Németh


Szervizünk több éves tapasztalattal vállalja gázkészülékei időszakos ellenőrzését, karbantartását, javítását. A hirdetés felmutatója augusztus 31-ig történő megrendelés esetén a karbantartás díjából 2000 forint kedvezményben részesül. Munkánkra és a beépített alkatrészekre minden esetben garanciát vállalunk. A Csomós és fia építési és szolgáltatási Bt. fő profilja 20 éve a teljes körű építőipari generál-kivitelezés és fővállalkozás a kulcsátadásig. Cégünk magas színvonalú, a megrendelő igénye szerinti technológiával történő kivitelezéssel nemcsak új létesítmények kivitelezését, hanem épületek felújítását is végzi. Tevékenységi köreink:

Cégünk profilja családi házak, létesítmények kivitelezése • szerkezetkész épületek • tetőszerkezet-építés • kulcsrakész házak • belsőépítészeti kivitelezés • gipszkartonozás • lambériázás • hőszigetelő vakolatrendszerek • hideg- és melegburkolás • festés-mázolás • teraszok • térburkolatok

Célunk: megrendelőink PONTOS és KIFOGÁSTALAN KISZOLGÁLÁSA. Vállalkozásunk az építkezés kezdetétől a kivitelezés végéig szorosan együttműködik Önnel. Mindenben az Ön igényeinek megfelelő technológiájú építési módot ajánlja és választja, kitűnő minőségben, versenyképes áron és pontos teljesítési határidővel.

Valernovics Zoltán

Épületgépész technikus • Gáz és tüzeléstechnikai műszerész

30/590-56-88 • valernovics@t-online.hu • bio és normál hajfestés • hajegyenesítés • sérült, száraz haj kezelése keratinnal • ombre melír • alkalmi konty készítése • női, férfi és gyermek hajvágás telefon: 06 70 334 2419 2045 Törökbálint, Világos u. 11. Részletes bemutatkozás és árak a Tükör SzÉpsegszalon honlapjan! fodrász

www.kerthelyseg.hu · 19


Kenyér történelem A kenyér ősidők óta a legalapvetőbb emberi táplálék, készítési módja együtt változott az emberiség történelmével. Az őskorban például a különféle gabonaszemeket tüzes kőlapon pirították meg, később az érett magvakat összezúzták, és vízzel keverve kásaként fogyasztották mindaddig, amíg „feltalálták” a hamuban sült kenyeret. A kelesztést a szakirodalom Egyiptomból eredezteti, ahol rájöttek: ha a kenyértésztát egy ideig állni hagyják, gáz képződik benne, ami megkeleszti, laza állagúvá és persze finomabbá teszi. A kenyérkelesztés technológiája innen jutott el a rómaiakhoz, akik aztán elterjesztették az egész világon. Már a rómaiak megkülönböztették a fehér és a barna kenyeret, s a fehér hamarosan státuszszimbólummá is vált. Mivel az a kényesebb, több odafigyelést igénylő búzából készült, elsősorban a módosabb családok asztalára került, míg a szegényebbeknek maradt a – ma már tudjuk, jóval egészségesebb – rozsból, árpából, tönkölyből, zabból vagy egyéb más gabonából készült barnább. Honfoglaló őseink szintén kovásztalan lepénykenyeret sütöttek, mivel hozzánk a kelesztett kenyér csak később, a szláv népek idetelepedésével jutott el. De nemcsak a kenyérkészítés technológiája, az alapanyagok ös�szetétele is sokat változott az elmúlt évezredek alatt. A tatárjárás idején például a szűkösen termett gabonalisztet porrá őrölt tölgykéreggel dúsították, de az ínséges esztendőkben az is gyakori volt, hogy nád-, gyékény-, sásgyökér- és kukoricacsutka-őrleménnyel, fűrészporral elegyítették. Sőt a letűnt századokban néhol a gabona hiányát a szelídgesztenye is pótolta: a szárított termés őrleményéből életet jelentő kenyeret sütöttek. Persze e változatos „ínségkenyérfajtákat” akkor a szegénység kényszerítette ki, nem úgy, mint napjainkban, amikor ízlésünk, életmódunk és egészségi állapotunk szerint válogathatunk a különféle alapanyagokból készült kenyerekben, péksüteményekben.

Kenyérsütési szokások

A kenyérszűkében lévő időkben természetes volt a mindennapi eledel tisztelete, ezért készítéséhez néhány rituális elem is kapcsolódott. Ilyen volt például az a szokás, hogy miután a ház as�szonya a kenyerét betette a kemencébe, felemelte a szoknyáját: a hiedelem szerint ettől a kenyér süléskor szép magasra nőtt. Az is elterjedt, hogy a kenyértészta készítése közben kés élével többször keresztet vetettek a tésztára, majd a sütőlapáttal a kemence szájára, valamint a kisült kenyér megszegése előtt – szintén késsel – a kenyér aljára. Kenyeret eldobni akkortájt megbocsáthatatlan véteknek számított, s ha véletlenül egy darabka leesett a földre, ráfújtak vagy megcsókolták. A kenyérsütés legjobb idejének a hét közepét, a csütörtököt, tilos napoknak a keddet, pénteket, valamint Luca és Borbála napját tartották.

A kelesztő kovász

A kovász – vagyis az ún. kelesztő anyag – eredetileg úgy készült, hogy az előző kenyérsütéskor a még sületlen tésztából egy adagot (30-40 dekát) elvettek, melyet aztán száraz helyen több napig szikkasztottak, érleltek. Ennek eredményeként elszaporodtak benne az élesztőgombák és a tejsavbaktériumok, amelyek – miután hozzáadták az újabb adag kenyértésztához – annak szerkezetét lazává tették. Magát a kovász elnevezést – a szakirodalom – egy szláv savanyított itallal, a kvásszal hozza összefüggésbe.

20 · www.kerthelyseg.hu

Burgonyás kenyér

RECEPTEK

Hozzávalók: 80 dkg finomliszt, 40 dkg apró kockára vágott burgonya, 5 dl langyos víz, 4 dkg friss élesztő, 2 ek. vaj, ízlés szerint só, pici cukor. A felkockázott burgonyát a vajon lassú tűzön hirtelen (egy-két percig) átsütjük, majd lehűtjük. Az élesztőt a cukorral és a vízzel összekeverjük, 10 percig kelni hagyjuk, majd a liszttel, a burgonyával és a sóval összedolgozzuk. Kb. 35 percig pihentetjük, majd újra bedagasztjuk. Két részre osztjuk, henger alakúra formáljuk, majd sütőben 180 fokon kb. 25-30 percig sütjük.

Sajtos kenyér

Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 50 dkg finomliszt, 50 dkg margarin, 25 dkg reszelt sajt, 4 tojás, 1 nagy doboz tejföl, 1 csapott ek. sütőpor, 1 mk. szódabikarbóna. A hozzávalókat kézzel vagy robotgéppel jól összedolgozzuk, majd kenyércipóra formázzuk. Tetejét megkenjük egy tojással, és megszórjuk köménymaggal, majd egy éjszakán át hűtőben pihentetjük. Másnap kivajazott-lisztezett (vagy sütőpapírral kibélelt) tepsiben előmelegített sütőbe tesszük, és 220 fokon megsütjük.

Tökmagos kenyér

Hozzávalók: 1 kg teljes kiőrlésű liszt, 3,5 dl langyos tej, 3,5 dl langyos víz, 25 dkg héjától megtisztított tökmag, 4 dkg friss élesztő, 2 dkg só. Az élesztőt egy edényben elmorzsoljuk, ráöntjük a vizet, és hagyjuk felolvadni. Hozzáadjuk a lisztet, a sót, a tejet és 20 dkg tökmagot (5 dkg-t félreteszünk a szóráshoz), majd kézzel vagy robotgéppel jól összedolgozzuk. Letakarjuk, és meleg helyen kb. 3540 percig kelesztjük. Utána ismét átdagasztjuk, majd kettéosztjuk, és két kenyércipót formálunk. A tepsit kibéleljük sütőpapírral, rátesszük a kenyércipókat, majd letakarva újabb 35-40 percig kelni hagyjuk. Végül megszórjuk a tetejüket a félretett tökmaggal, és az előmelegített sütőben 220 fokon kb. 40 perc alatt megsütjük.


„Szeretnék a 2020-as olimpián ott lenni!” Pölöskei Petra, városunk polgára egy elég különleges sport megszállottja. Gyerekkorától kezdve rögbizett, de egy műtét következményeként abba kellett hagynia a sportolást. Azóta játékvezetőként szolgálja a sportágat, de az edzősködésen is gondolkodik. Elsőként arról kérdeztük, mióta játsszák Magyarországon a rögbit. A Magyar Rögbiszövetség idén volt 25 éves. A szövetség megalapítása előtt már biztosan rögbiztek hazánkban, de azt pontosan nem tudom, hogy ki kezdte el elsőként ezt az Angliából származó sportot. Magyarországon jelenleg több klubcsapat is van, akik egymás ellen viaskodnak a bajnokságban. ·· Olvasóink között olyan is akadhat, aki nem is tudja, melyik sportról beszélünk. Nagyon egyszerűen el tudnád mondani a rögbi lényegét?

Két csapat küzd egymás ellen, egy célterületig kell elvinni a labdát. A labda kézben van, csak hátrafelé lehet passzolni. Rúgni is lehet a labdát, de erre külön szabályok vannak. Ha egy csapat beér a célterületre, kap egy jutalomrúgást. A cél 5, a jutalomrúgás 2 pontot ér. Legjobban az amerikai focihoz lehet hasonlítani, de nálunk nincsen védőfelszerelés, és a meccsek sokkal gördülékenyebbek. ·· Fiatalon kezdted el ezt a sportot. Magadtól mentél, vagy hívott valaki? Hívtak, de ez egy ilyen sport, ha valaki kipróbálja, akkor általában ott is marad. Nagyon jó a rögbis közösség, jó feszültséglevezető, mindenki mindenkinek a barátja, nincs ellenségeskedés, nagyon sokat járunk össze a csapattagokkal és az ellenfelekkel is. ·· Hol kezdted a játékot? Székesfehérvári vagyok. Ott kezdtem el játszani. Akkor még nem volt külön lánycsapat, ezért fiúk között játszottam. 2005-ben volt az

első Európa-bajnokság, ahová a magyar válogatott tudott női csapatot küldeni. Ennek a csapatnak én is tagja voltam. Alapító tagja voltam az első magyar női klubcsapatnak is, ami azért volt érdekes, mert rajtunk kívül egy darabig más női csapat nem is volt hazánkban, ezért külföldi együttesekkel kellett játszanunk. ·· Jelenleg hol tart a női rögbi Magyarországon? Most már van külön női bajnokság, ebben a Székesfehérvár vezeti a tabellát, a válogatott pedig az Európa-bajnokság A csoportjában viaskodik. Tavaly kerültek fel ebbe a csoportba, idén csak ez volt a cél, hogy bent maradjanak, ami sikerült is. A rögbi felkerült az olimpiai sportágak közé is. A legközelebbi olimpián biztos nem lesz ott a női csapat, de ez most nem is volt cél. 2020-ban jó lenne ott lenni Tokióban. ·· Jelenleg játékvezetőként közreműködsz rögbimeccseken, pedig még fiatal vagy. Miért hagytad abba? 10 évig játszottam aktívan, de hat évvel ezelőtt egy műtét miatt abba kellett hagynom a játékot, az orvosok nem engedték, hogy folytassam a rögbit. Mindenképpen a sport mellett akartam maradni, így jött a játékvezetés ötlete. ·· Milyen érzés, mikor egy aktív sportolónak azt mondják, hogy abba kell hagyni? Nem jó. A mai napig nem tudom ezt kiheverni. Kicsit vigasztal, hogy idén újra ott tudtam lenni az Európa-bajnokságon, igaz, már játékvezetőként. ·· Férfi meccseket is vezetsz? Igen. Sőt itthon inkább férfi meccseket vezetek, hogy tudjak fejlődni. Női meccset csak a bajnoki döntőben vezettem. Az a célom, hogy minél magasabb szinten tudjak vezetni. ·· Például olimpián? Az az álmom, de a következőn biztosan nem leszek ott, addig még rengeteget kell fejlődnöm. Majd öt év múlva. ·· Meddig lehet valaki játékvezető? Találkoztam az EB-n negyvenéves játékvezető hölggyel. Nem volt vele semmi gond. Nem vagyok már játékvezetőnek annyira fiatal, de azért néhány év még van bennem. ·· Fiúknál meccset vezetni milyen érzés egy ilyen fiatal, csinos hölgynek? Ott még gyakrabban csúsznak be bakik. Ők sokkal többet szövegelnek, és kicsit engedékenyebb vagyok velük. Majdnem mindenki ismer. Eleinte kóstolgattak, de nem keverem össze a haverságot a játékkal. Sörözhettünk együtt pár nappal ezelőtt, de ha megérdemli a lapot, akkor megkapja. ·· Hogy jutottál Törökbálintra?

Munka révén. Itt dolgozom a szomszédban, és jónak láttam, ha ideköltözöm. ·· El tudnál képzelni Törökbálinton rögbicsapatot? El, de ha rajtam múlik, akkor várni kell, mert edző még nem vagyok. Nagyon jó lenne, ha településünkre is elérne ez a sport. A rendes focipályán lehetne edzéseket és mérkőzéseket játszani, csak a pálya vonalazása más. ·· Gondolkodsz az edzőségen? Ha befejezem a játékvezetést, akkor ez az egyik út, hogy tovább maradhassak a sportág mellett. Úgyhogy gondolkodom rajta. ·· Játékvezetőként mi az álmod? Első helyen az van, hogy újra fújhassak A csoportos EB-n, második helyen az olimpia. ·· Játékosként mi volt a legnagyobb sikered? Többször voltam az Év játékosa, de ebből a leg­ emlékezetesebb az utolsó év volt, mikor már tudtam, hogy többé nem fogok játszani. Abban ez évben is engem választottak az Év játékosának, és a díjat Schmitt Páltól vehettem át. De siker volt a legelső Európa-bajnokságom 2005ben, mikor első EB-nken hatodikak lettünk. Többször voltunk Interliga elsők és a klubcsapatommal is többször voltunk bajnokok. N. G.

www.kerthelyseg.hu · 21


Éremeső itthon és Prágában Sikeres hónapok állnak a Törökbálinti Sport Egyesület versenyzői mögött. A sportolók rengeteg érmet szereztek az elmúlt időszak hazai és nemzetközi versenyein. A versenyek mellett természetesen maradt idő arra is, hogy városunk lakóinak is bemutassák tudásukat, ezért a Csupaszív Óvoda sportnapján és a Majálison is tartottak bemutatót. XII. Magyar Chan Wu Bajnokság

Vasárnap, március 28-án a Törökbálinti Sportközpontban szervezte meg a Törökbálinti Sport Egyesület (www.shaolintorokbalint.hu) és a Budaörsi Szabadidő és Versenyport Egyesület (www.gongfu.hu) a XII. Magyar Chan Wu Bajnokságot. A nyílt versenyen 6 ország 31 iskolájának 212 versenyzője adott le 387 nevezést. A szervezési feladatok hibátlan lebonyolítása mellett az egyesület versenyzői is jól szerepeltek: három aranyérmet, öt ezüstérmet, négy bronzérmet szereztek, és a nagylétszámú kategóriákban is jól szerepeltek, további helyezéseket érve el ezzel. A verseny megnyitóján a Magyar Chan Wu Szövetség nagymestere, Shi Xing Hong adta át a törökbálinti egyesület edzőjének, Telegdy Ákosnak a sokévi munkával és sikeres vizsgával kiérdemelt jiaolian – tanári – oklevelet. A reggel fél tízkor hagyományos oroszlántánccal kezdődő versenyen egyszerre négy páston mérették meg magukat a versenyzők. A hagyományos kungfu és a modern wushu formagyakorlatok mellett sandaversenyzőket, azaz a kínai boksz művelőit is megtekinthette a szépszámú közönség. A versenyt ezúttal a Mesterek Versenye zárta. A pusztakezes és a rövidfegyveres formagyakorlat alapján a bírók nem tudtak egyezségre jutni az első helyet illetően. Így Telegdy Ákos jiaolian és Kövér Kristóf Európa-bajnok hos�szúfegyveres ráadás-bemutatója után léphetett az első helyezett a dobogóra.

Ercsiben versenyeztek a törökbálinti kungfusok

A Országos Bajnokság első fordulóján járt április 12-én a Törökbálinti Sport Egyesület 14 versenyzője. A sportolók tradicionális kungfu, modern wushu és sanda (kínai boksz) kategóriában indultak. Az egész napos megmérettetésen összesen 20 egyesület 140 versenyzője nevezett – eredménytáblánkat tekintve tehát ismét az ország sikeres egyesületei között üdvözölhetjük a TSE-t. A heti akár négyszeri edzés komoly eredményekkel járt, hiszen a 14 kungfus 22 nevezéséből 8 aranyérem, 3 ezüstérem és 4 bronzérem született. Az előző évi versenyszezonhoz képest a csapat sokat fejlődött. A sportág népszerűségénél fogva egyre nagyobb mezőnyben kell az indulóknak helytállni, és tudásuk folyamatos fejlesztése révén egyre többféle formagyakorlatot tudnak versenyszinten prezentálni. A gyermek és serdülő korcsoport a pusztakéz mellett mind nagyobb létszámban forgatja biztos kézzel a botot és a szablyát, illetve ettől az évtől a tient, a kínai hosszúkardot is. A tradicionális versenyszámok mellett a 2015-ös évben már két versenyzőnk a modern wushu páston is szerepel, így az akrobatikusabb mozgásforma népszerűsége is növekszik a tanítványok között. Az őszi bemutatók és tagtoborzás eredményeképpen a kínaiboksz-edzéseket is egyre több sportolni vágyó látogatja, köztük örvendetes módon egyre több hölgy is. Reméljük, hogy tanítványaink az edzés alatt elsajátított technikákat egyre nagyobb számban fogják a versenypáston is alkalmazni, gyarapítva az egyesület versenyeredményeit.

22 · www.kerthelyseg.hu

Az Országos Bajnokságon már rutinosan versenyző csapat négy tagja, Fábián Dorina, Kósa Panna, Bódi Norbert és Telegdy Ákos a 2014-es évben elért eredményeiknek köszönhetően a májusi, Bulgáriában megtartott Európa-bajnokságon is indul. A 2015-ös évben a TSE a törökbálinti közönség számára házhoz szállítja a kungfus élményeket, hiszen az őszi második fordulóra a Városi Sportközpontban fogja vendégül látni a Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség tagjait.

Prágában, nem csak sör terem

A törökbálinti kungfus és sandás versenyzők számára az április 24-e és 26-a között megrendezett Prágai Wushu Fesztivál nem annyira a sörről szólt, mint az eredményes versenyzésről. A hazafelé útra 5 arany, 6 ezüst és 3 bronzérmet hozhattak magukkal. A legtöbb versenyző számára ez volt az első külföldi verseny, így érthető okokból izgatottan készültek a megmérettetésre. Az idegenben kiválóan szereplő magyarok a márciusi, Törökbálinton megrendezett XII. Magyar Chan Wu Bajnokságon már találkozhattak néhány cseh ellenfelükkel, azonban a mezőny java ismeretlen volt számukra. A helyiek nagy örömére a versenynapot záró gálán a törökbálintiak az itthon már jól ismert bemutatójukkal léptek fel, hatalmas sikert aratva. A szakosztály egyre nagyobb volument öltő nemzetközi munkájának köszönhetően a májusi bulgáriai Európa Bajnokságra készülő versenyzők reményeink szerint lassanként az európai mezőnyben is akkora ismertségre és elismerésre tesznek szert, mint a magyar sportolók között. Az egyesület vezetőinek átfogó koncepcióját dicséri a verseny utáni napon tartott pihenő és városnéző nap is. A nevelési program jelentős részét képezi ugyanis a kulturális nevelés is, mely nem merül ki

a kínai értékek ismertetésében. Bóta Ili, az egyesület elnökasszonya kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a versenyzők a városokat ne csak a sportcsarnokok, hanem kulturális élményeik alapján is azonosítani tudják. A séta során készült képek alapján célkitűzése sikeresen teljesülni látszik.

Nincs majális kungfusok nélkül

A Törökbálinti Sport Egyesület kungfusai április 23-án, a Csupaszív Óvoda sportnapján melegítettek be a prágai versenyre, bemutatóra. A házi színpadon előadott bemutatón az óvoda több volt ovisa is szerepelt, biztatva ezzel a jelenlegi óvodásokat a rendszeres sportolásra. A pénteki majálison a csapat tovább bővült az egyesület további sportolóival, illetve a Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület sportolóival. A közel félórás műsorban a nézők betekintést nyerhettek az edzéseken gyakorolt rendszeres mozdulatsorokba, a formagyakorlatokba, a küzdelmi és a formagyakorlatokba. A pusztakezes gyakorlatokon túl a fiatal versenyzők a hármasbot formagyakorlatukkal, a felnőtt versenyzők önvédelmi gyakorlatukkal, valamint a sandások a gyakorló kesztyűzésükkel is színesítették a műsort. A sportág bármely formájához kedvet érző törökbálintiakat továbbra is szívesen látjuk edzéseinken, melyek időpontját és helyszínét honlapunkon (www.shaolintorokbalint.hu) és az aktuális Bálinti Műsorban is megtalálják.


Kertépítés, kertfenntartás, gyeptelepítés, sövénynyírás, öntözőrendszer, térburkolás

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig

Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

0630/560 8052

L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a B e je le n tkezé s :

Tető 75 Kft. Vállalunk:

• Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

• Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtér-beépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat

Szeretettel várjuk vendégeinket!

VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA!

N é m et h n é0Á-9g3i 0 6 -3 0/2 6 0 -2

Törökbálint, Rövid u 22. Érdeklődni telefonon:

+36 30 9222 945

Fakivágás.

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu Szervizünk több éves tapasztalattal vállalja gázkészülékei időszakos ellenőrzését, karbantartását, javítását. A hirdetés felmutatója augusztus 31-ig történő megrendelés esetén a karbantartás díjából

2000 forint kedvezményben részesül. Munkánkra és a beépített alkatrészekre minden esetben garanciát vállalunk.

Valernovics Zoltán

Épületgépész technikus • Gáz és tüzeléstechnikai műszerész

30/590-56-88 • valernovics@t-online.hu

Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása. Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 Kovács Sándor r Préselt Néas tú e slé L kvár Gyümölc vitamin! Vásár! Csupa-cs

upa

100%-os natúr vek csle préselt gyümöl ésben, el er sz ki es 5 liter termelői áron!

Kóstolj a meg Ön is!

Dédanyáink n! receptje alapjá

• Meggylé almával Eperlekvár • Őszilé almával Meggylekvár • Almalé Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen! Tel.: 06 (30) 272-1769 www.finomgyumolcsle.hu Érden, Diósdon, Tárnokon, Törökbálinton, Budaörsön ingyenes házhoz szállítás!

www.kerthelyseg.hu · 23


24 路 www.kerthelyseg.hu

2015 kerth 07 08  
2015 kerth 07 08  

Törökbálint események, hírek

Advertisement