Page 1

Het milieu als markt The environment as market Klimaatneutraal ondernemen Climate neutral business Een wereld te winnen A long way to go


Contents

Inhoudsopgave 2 Goede raad is duurzaam

3 Good advice is sustainable

6 Het milieu als markt

7 The environment as market

10 Klimaatneutraal ondernemen

11 Climate neutral business

15 Een wereld te winnen

15 A long way to go

20

20

Adverteerdersindex

Inleiding

List of advertisers

Introduction

door Ernst Delfos, uitgever

by Ernst Delfos, publisher

‘Werken aan een gezonder leefmilieu’. Ook de branche van de rookgasafvoeren draagt haar steentje bij. Maar gemakkelijk is het niet om structureel te werken aan een gezonder leefmilieu. Door de vele milieuregels zien bedrijven soms de bomen door het bos niet meer. Zelfs nu de overheid probeert wet- en regelgeving te verminderen en te vereenvoudigen, is er nog een hele wereld te winnen. Toch kan gesteld worden, zo laat brancheorganisatie Uneto-VNI weten, dat de installatiebranche inmiddels wel een van de hoofdrolspelers is in de energiebesparingsmarkt.

‘Working on a healthier environment.’ The flue gas removal sector is also doing its bit. But it is not easy to work on a healthier environment structurally and the many environmental rules sometimes lead to companies being unable to ‘see the wood for the trees’. Even though the government is now trying to reduce and simplify legislation and regulations, there is still a long way to go. Nonetheless, according to trade organisation Uneto-VNI, the installation branch is now one of the main players in the energy-saving market.

De ontwikkelingen in de installatiebranche zijn aanleiding voor het redactieteam van de Industrial Insights deze branche nader te belichten. Het resultaat leest u nu in deze informatieve uitgave.

Developments in and around the installation industry provided the Industrial Insights’ editorial team with an opportunity to shed some light on this branch. You are now reading the results in this informative edition.

1


De installatiebranche is een belangrijke speler als het gaat om het realiseren van een duurzaam en gezonder leefmilieu. Door installaties energiezuiniger te maken, wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de CO2-emissies. Deze insteek is voor de branche bovendien economisch interessant. Vandaar dat brancheorganisatie Uneto-VNI veel aandacht besteed aan het thema Energiebesparing.

Goede raad is duurzaam

M

arcel Engels, voorzitter van Uneto-VNI, legt uit waarom het thema zo belangrijk is voor de branche. “Energiebesparing is op een aantal manieren te realiseren. Allereerst kun je de schil van een gebouw verbeteren door te isoleren. Daarbij spelen isolatiebedrijven en glaszetters een belangrijke rol. Daarnaast is energie te besparen door de installatie te verbeteren, rendabeler te maken of zelfs anders te ontwerpen. Er zijn allerlei duurzame energietechnieken beschikbaar, zoals warmtepompen, zonneenergie en micro wkk. Op die manier kan onze branche een flinke bijdrage leveren aan het realiseren van de energiebesparingsdoelen. Het derde aspect is het gebruik van de installatie in de praktijk. Daar heeft de consument zelf invloed op.”

Meer met Minder Inmiddels zijn de inspanningen van de brancheorganisatie vertaald naar concrete afspraken met de overheid en andere spelers in het veld. Uneto-VNI heeft, samen met Bouwend Nederland, EnergieNed, Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties) en de betrokken ministeries, het convenant ‘Meer met Minder’ ondertekend. Dit convenant moet door concrete acties van alle partijen een bijdrage leveren aan het halen van de energiebesparingsdoelstellingen van het Rijk. Engels: “We zijn anderhalf jaar verder en nu wordt zichtbaar dat het convenant nog niet de massale energiebesparing tot gevolg heeft die we hadden beoogd.” Er moet dus nog wel het een en ander veranderen. “Het is een hele uitdaging, maar wij zijn er wel van overtuigd dat het moet gebeuren. Door schaarste zullen energieprijzen uiteindelijk gaan stijgen. Los van de klimaatproblematiek, zal dit leiden tot veranderingen. Daar moeten we elke dag aan blijven werken. Ik ben verheugd dat onlangs de overheidscampagne voor Meer met Minder van start is gegaan. Grotere bekendheid in de markt gaat zeker effect sorteren, daarvan ben ik overtuigd.”

Agenda Inmiddels wordt de installatiebranche gezien als een van de hoofdspelers in de energiebesparingsmarkt. Maar daar is wel het een en ander voor nodig geweest. Marcel Engels beschrijft de inspanningen die Uneto-VNI verricht om energiebesparing op de agenda te krijgen. “We zijn daar zo’n drie jaar geleden mee begonnen. Dat heeft geleid tot actief beleid op dit vlak. Dit is vastgelegd in ons visiedocument ‘Goede raad is duurzaam’. Aansluitend hierop hebben we lezingen in het hele land gehouden, die voor alle leden toegankelijk waren. Ook hebben we een boekje met energietips gemaakt, waarin onze leden kunnen zien welke mogelijkheden er op het gebied van energiebesparing zijn. En last but not least, we hebben samen met TNO en Syntens de stichting InstalNova opgericht. De doelstelling van de stichting is het enthousiasmeren van het MKB voor innovaties, met name op het gebied van energiebesparing. Deze aanpak is echt uniek.”

2

Good advice is sustainable The installation branch is an important player when it comes to realising a more sustainable and healthier environment. By making installations more energyefficient, a contribution is made towards reducing CO2 emissions. These efforts are also interesting for the sector in terms of economics. It is for this reason that trade organisation Uneto-VNI has paid a great deal of attention to the theme of energy-savings.

M

arcel Engels, chair of UnetoVNI, explains why the theme is so important for the branch. “Energy-savings can be achieved in a variety of ways. Firstly, you can improve the shell of the building by increasing the insulation. Insulation companies and glaziers play an important role in this. In addition, energy can be saved by improving installations, making them more efficient or even coming up with new designs. There are all sorts of sustainable energy techniques around, such as heat pumps, solar energy and micro combined heat and power. In this way, our branch can make a significant contribution towards realising energysaving objectives. The third aspect is the use of the installation in practice. The consumer themselves can impact upon this.” Agenda Nowadays, the installation branch is seen as one of the main players in the energysavings market. But a great deal of work was needed in order to get there. Marcel Engels describes the efforts that UnetoVNI made in order to place energy-saving on the agenda. “We started about three years ago. This led to an active policy in this area. This was set out in our vision document ‘Good advice is sustainable’ (Goede raad is duurzaam’). Connected to this, we held lectures that were accessible to all members throughout the country. We also produced a booklet containing energy tips so that our members could see which options there were within the sphere of energy-saving. And, last but not least, we set up the InstalNova association with TNO and Syntens. The aim of this

Marcel Engels

association is to motivate small/medium sized companies, particularly when it comes to energy-saving. This approach is unique.” More with Less The efforts of this trade organisation have now been translated into concrete agreements with the government and other players in this field. Uneto-VNI, together with Bouwend Nederland, EnergieNed, Aedes (the trade association for housing corporations) and the relevant ministries, signed the ‘More with Less’ agreement. This agreement, together with the concrete tasks undertaken by

3


!"#!$%&'()*&+$,-.-$!! "#$%&'()*+,+)")!$,-+*.&+%/)%!0!1)23+%-+%/'4(#4''+%/)%!!

5+6!!/01$%2345627!8592:;<2=525!7+6!4%8)!659=;<:6>/2$ 7/15<25!+%!9:24($!3+6!.)&!?2422:;25!1$%!-)!0/8@!+%! .:%!2659A:89=3<25!-442!7/15<;A23606272$ 109634<65B25$C$D2:?65965B;8A/8;;65B25!&)!#)1)2)%! ;3<1<!2:33)2)%!142=-)#)%>!)?&2:'+)(24,+)#)%>! '*.:+=-)#)%>!'#$%/)%!)%!'#$%/@$$%'#:+&=$&)2+$#)%A! B)!85<@2:A25!-)!/)7)%'&)!(24-:*&)%!)%!#2D2:25! -)8)!:+&!7)2)#-7+6-)!324%%)%>!$$%/)1:#-!=)&! /8B6;<6272$8A/8;;65B25!+%!41)2))%'&)==+%/!=)&!-)! 3).4),&)%!1$%!-)!"#$%&)%!)%!842/)%!1442!-)! %44-8$")#+6")$32:<60632:65B25!C$58:E25!)%$ 7@1/6<26<;B1:15<62-!

!/01$%2345627$,.$ Q8;<?=;$IRKK$ $ )"UIHKK,&$!/E2:2$ $ $

%2/-$F$GHIJKLHM$NHO$PH$HH$ #1SF$$GHIJKLHM$NHO$PH$TT$ @@@-1/01<2345627-38E$ 6508V1/01<2345627-38E$

DE RIDDER FORCEERTECHNIEK, VERVORM IN TOPVORM.

• •

Bent u op zoek naar forceerwerk op maat? Wilt u een goede prijs/kwaliteit verhouding? Kom dan eens kijken op www.forceertechniek.nl

Wij produceren onder andere: Bouwproducten, Dakdoorvoeren, Verloopstukken, Regendaken, Reflectoren, Ketel toebehoren, Deflectorkappen, Verlichtings armaturen, Prullenbakken, .Asbakken, Verkeersborden, Klokken, Asbusurnen, Potten en pannen.

all parties, must contribute towards achieving the government’s energysaving goals. Engels; “We are now a year and a half further down the line and it is becoming clear that the agreement is not resulting in the mass energy-saving we had envisaged.” Something, therefore, has to change. “It is a real challenge but we are sure that this needs to happen. Scarcity will lead to eventual increases in energy prices. This will lead to changes, independent of the climate problem. We need to continue to work on this every day. I am delighted that the government campaign for More for Less has recently got underway. Increased familiarity in the market will certainly make a difference, I am sure.”

Op de vraag hoe de leden reageren op het thema Energiebesparing, antwoordt Engels: “Er zijn altijd koplopers. Die reageren enthousiast en doen overal aan mee. Maar er is ook een grote groep die graag wil meedoen, maar afwachtend is. We zien echter wel dat steeds meer installateurs de kansen van duurzaam beginnen in te zien. Maar het is een nieuwe markt, het gaat om nieuwe technieken en het is zeker niet zo dat elke installateur volledig op de hoogte is. Daar is scholing voor nodig.” Kansen Aansluitend op het thema Energiebesparing, praten we met Marcel Engels over maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. “Energiebesparing is slechts een onderdeel hiervan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is veel breder. Hoe ga je om met grondstoffen? Hoe ga je om met sociale aspecten zoals je personeelsbeleid? Als Uneto-VNI willen we bewerkstelligen dat de MVO-gedachte in de installatiewereld ingang vindt. Een onderdeel van de aanpak is het aanbieden van een duurzaamheidsscan aan onze leden. Hiermee kan worden bepaald in hoeverre duurzaamheid al is verankerd in het bedrijfsproces. Dat is belangrijk, want duurzaamheid biedt kansen die de installatiebranche niet mag laten liggen.”

To the question about how members react to the energy-saving theme, Engels responds; “There are always frontrunners. They are enthusiastic and participate in everything. But there is also a large group that wishes to participate but which is biding its time. We are, however, seeing that installers are increasingly recognising the opportunities offered by sustainability. It is, however, a new market, it deals with new technology and certainly not every installer is fully up to date. Training is required for this.” Opportunities In connection with the theme of energysaving, we talk to Marcel Engels about socially responsible and sustainable business. “Energy-saving is just part of this. Corporate social responsibility is much broader. How do you deal with raw materials? How do you deal with social aspects such as personnel policy? At Uneto-VNI, we would like to ensure that CSR is taken on by the installation world. Part of this approach is offering a sustainability scan to our members. This determines to what extent sustainability is anchored within the commercial processes. This is important because sustainability offers opportunities that cannot be ignored by the installation branch.”

ONZE DISCIPLINES: Automatisch Forceren Dieptrekken Gereedschap maken Ponsen Lassen Trompen Assembleren Zetten Technisch tekenen Ontwerpen Flenzen Walsen

De Ridder Forceertechniek BV Jan Tademaweg 55 - 59 2031 CT Haarlem t +31 (0) 23 532 09 16 info@forceertechniek.nl

sinds 1937

5


Powder Coaling Facility

The environment as market

Van oudsher houden leveranciers van rookgasafvoeren zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu. Maar sinds de levering van de eerste kachelpijpen is de focus op het milieu behoorlijk verbreed. Het bedrijf Cox Geelen dat inmiddels ruim 140 jaar bestaat, loopt voorop als het gaat om duurzaam ondernemen.

For as long as we can remember, the suppliers of flue gas systems have been working on improving the quality of the environment around them. But, since the delivery of the first stove pipes, focus on the environment has significantly increased. Cox Geelen, which has been around for about 140 years, is a frontrunner when it comes to conducting sustainable business.

Het milieu als markt

R

oger Lippertz (directeur) en Guido van Oijen (manager marketing en sales) vertellen over de geschiedenis van Cox Geelen, de producten die het bedrijf maakt en de speciale aandacht die hierbij wordt besteed aan het thema Milieu. “Cox Geelen is in 1871 opgericht door Theodorus Cox. Hij maakte in zijn smederij vooral Heilig Hart beelden en hij was dan ook meer kunstenaar dan industrieel. Met de productie van aluminium afvoerpijpen voor gasketels zijn we in de jaren zestig begonnen en daarmee hebben we een goede reputatie opgebouwd.” Sindsdien is Cox Geelen uitgegroeid tot een onderneming die sterk internationaal georiënteerd is en werkgelegenheid biedt aan 170 tot 200 medewerkers. Cox Geelen maakt onderdeel uit van de Bergschenhoek Groep.

toegepast.” Naast de concentrische af voeren voor HR-ketels levert Cox Geelen nog een aantal andere producten zoals aluminium systemen voor VR-ketels, traditionele kachelpijpen, prefab-schoorstenen en zogenaamde CLV-systemen, collectieve concentrische systemen voor de meerlagenbouw.

R

Energiebesparing Bij de productie houdt Cox Geelen op verschillende manieren rekening met het milieu. Lippertz: “Bij onze producten gaat het vooral om materiaalkeuze. We gebruiken materialen die volledig recyclebaar zijn. Ook wordt heel bewust omgegaan met energie. Onze spuiterij is een energieverslinder. We onderzoeken of we daar iets met warmteterugwinning kunnen doen. Daarnaast proberen we het rendement van de installatie te verbeteren. Dat is niet eenvoudig. De installaties zijn tien jaar oud. Bij industriële installaties, zeker van die leeftijd, was HR nog geen gemeengoed. Een klein energiebesparingsproject waar we mee bezig zijn, is de verlichting in de fabriek. We zoeken naar een energiezuinige variant en naar meer lokale verlichting. Nu wordt met één schakelaar meteen de hele hal verlicht.”

De producten Tegenwoordig produceert Cox Geelen vooral rookgasafvoersystemen voor HRketels, waarbij gebruik wordt gemaakt van een concentrisch systeem. Met dit systeem wordt via een aluminium buitenpijp lucht aangezogen en via een kunststof binnenpijp rookgas afgevoerd. Van Oijen: “De concentrische afvoeren verkopen we nog relatief weinig in Nederland vergeleken met de rest van Europa. Hier werken de installateurs nog vaak met twee aparte aluminium pijpjes. In het buitenland is dat anders en wordt ons systeem veel

Als onderdeel van de installatiebranche draagt Cox Geelen in hoge mate bij aan het reduceren van het energieverbruik bij

6

Roger Lippertz and Guido van Oijen

Theodoor Cox with Saint Christoffel

oger Lippertz (director) and Guido van Oijen (manager marketing and sales) tell us all about Cox Geelen’s history, the products that the company makes and the particular attention that is paid to the issue of the environment. “Cox Geelen was founded in 1871 by Theodorus Cox. He principally made religious works (“Heilig Hart” images) in his forge and was more of an artist than an industrialist. We began production of aluminium flue gas pipes for gas fired boilers in the sixties and built up a very good reputation as a result.” Since then, Cox Geelen has grown into a company with a substantial international orientation and employs between 170 and 200 employees. Cox Geelen is part of the Bergschenhoek Groep.

Cox Geelen also supplies others products including aluminium systems for non condensing boilers, traditional stove pipes, prefabricated chimneys and so-called collective flue gas systems. Energy saving During production, Cox Geelen takes the environment into consideration in many, different ways. Lippertz; “Our products are all about the choice of materials. We use materials that are fully recyclable. We are also very conscious about how much energy we use. Our powder coating facility devours energy. We are investigating whether we could perhaps use heat recovery in this situation. In addition, we are trying to improve the installation’s efficiency but this is not easy. The installations are ten years old. The condensing principle was not commonly used in industrial installations, particular of that age. A small energy-saving project that we are currently working on is the lighting in the factory. We are looking for an energy-efficient type of lighting and using more local lighting. Now, one switches the lights on and the whole hall is enlightened.”

The products Nowadays, Cox Geelen mainly produces concentric flue gas systems for condensing boilers. This system uses an aluminium external pipe as combustion air entry and a plastic internal pipe for the flue gases. Van Oijen; “We sell relatively few concentric flue gas systems in the Netherlands, compared to the rest of Europe. Here, installers still, often work with two separate aluminium pipes, a so called twin system. It is different in other European countries, where our system is often used.” In addition to concentric flue gas systems for condensing boilers,

As part of the installation sector, Cox Geelen can also make a significant contribution towards reducing energy use elsewhere. “The flue gas system often

7


Skoberne – your partner for modern flues Example: SKOBIFIX nano® 30

130 mm

PPs D60

160 mm

N More creative freedom for architects! The space-

saving chimney shaft system SKOBIFIX® opens up many new design possibilities. The small flue and chimney shaft simply ’disappears‘ directly in the wall.

Cox Geelen Production Plant Eijsden(NL)

N So easy to transport and assemble! SKOBIFIX®

parts are up to 85 % lighter in weight than today’s standard chimney and shaft parts. Using the interlocking system, SKOBIFIX® parts are simply laid on top of each other and secured with adhesive. Brand

new Brand n ano

Skoberne Ostendstraße 1, D-64319 Pfungstadt

N Easy maintenance: from below! SKOBIFIX®

chimney shaft systems are inspected from the boiler room. The chimney sweeper no longer needs to climb to the roof but instead can inspect the flue system from below.

Phone +49 (0) 6157 8070-0 Fax +49 (0) 6157 8070-70

e living You too can create mor rs. space for your custome

Email info@skoberne.de www.skoberne.de

!""#$%&'(#)*&+#",*-$#.&(/&01*.1&21(31&4*5 !" #$%&'"(%)*'+,%-"'-%..&-"*))%"/0"+.%&.1-."2,34'-4.5."4*6$224*3"-$''.*"+%,/$1.*-".*")&*.7.%8 !" #$%&'"(%)*'+,%-"4'"9:;"<;;=".*"(>?"3.1.%-4!"1..%/@"A4-"B))%"C.%.45.*"D4B"/."EFG"'-)-$'@ !" #$%&'"(%)*'+,%-"D.%5-"6)*$4-"/."5.%*D))%/.*"6)*"..*"&)7424.C./%4B&"D))%"H,%3".*"))*/)1I-"I,,3"4*" I.-"6))*/.2"'-))*@ !" J.-"K;"3,./",*/.%I,$/.*"F$%,"L"-%)*'+,%-"$*4-'"C.'1I455.*"D4B",6.%"..*"C.-%,$DC)%."62,,-@ !" G*H."7,/.%*."+2)**4*3"'-))-"C,%3"6,,%".&!"14M*-"-%)*'+,%-@ !" G*H."$*4.5."3.,3%)!"'1I."24334*3"C.'+))%-"$"542,7.-.%'@ !" !" !" !"

forms a bottleneck when replacing a traditional (non condensing) installation with a modern, condensing installation, particularly if this concerns a stacked construction. We are looking at creative and innovative solutions that will allow us to facilitate energy-efficient installation without causing too much demolition. We are also looking into renewable energy technologies such as fuel cells and micro combined heat and power (micro CHP) systems. In a way, the environment is our market.”

anderen. “Bij het vervangen van een installatie met een slecht rendement door een moderne HR-installatie, is het afvoersysteem vaak de bottleneck, vooral als het gaat om gestapelde bouw. Wij zoeken naar creatieve oplossingen om met zo min mogelijk breekwerk een energiezuinige installatie mogelijk te maken. Ook besteden we aandacht aan nieuwe technologieen zoals brandstofcellen en micro-wkk. Milieu is als het ware onze markt.” Klimaatneutraal Voor een bedrijf als Cox Geelen is het, op dit moment, vrijwel onmogelijk om de CO2-emissie veroorzaakt door de eigen productie terug te brengen naar nul. Om toch klimaatneutraal te kunnen produceren, maakt Cox Geelen gebruik van de diensten van de Climate Neutral Group (CNG). “Aanvankelijk wilden we onze uitstoot compenseren door het planten van bomen. Maar voor het neutraliseren van onze volledige productie, was een bijzonder groot bos nodig. Daarom hebben we ervoor gekozen om via CNG te investeren in duurzaamheidsprojecten. CNG garandeert dat de projecten ook echt worden uitgevoerd. Daar hebben we alle vertrouwen in.” Cox Geelen ziet compensatie overigens niet als een vervanging voor reductie in het eigen bedrijf. “Het doel is om uiteindelijk zo weinig mogelijk geld naar CNG door te sluizen want dan weten we dat we goed bezig zijn. Hoe minder geld daar naar toe gaat, hoe energiezuiniger ons bedrijf produceert.”

Collective Flue System

Climate neutral It is currently almost impossible for a company such as Cox Geelen to reduce the CO2 emissions caused by its production facility to zero. In order to be able to ensure its production is climate neutral, Cox Geelen is using the services of the Climate Neutral Group (CNG). “Initially, we wanted to compensate for our emissions by planting trees. But a huge forest would have been required to neutralise our full production process. That is why we opted for investments in sustainability projects via CNG. CNG guarantees that the projects are also executed in reality. We have every confidence in that.” Cox Geelen, however, does not regard compensation as a replacement for reduction in its own company. “The goal is ultimately to pass on as little money as possible to CNG because then we know that we are on the right track. The less money that we give them, the more energy-efficient our company’s production is.”

G*'"+.%',*..2"4'"3,./",+3.2.4/"NEAOP".*"5%4B3-"B))%24B5'"C4B'1I,24*3@ G*'"$4-3.C%.4/"))*6$22.*/"/4.*'-.*+)55.-"I..&-")2-4B/"..*")*-D,,%/",+")2"$D"2,34'-4.5."6%)3.*@ G*H."))*6$22.*/.")/74*4'-%)-4.6."/4.*'-.*"5$**.*"$"6..2"D.%5"$4-"I)*/.*"*.7.*@ J.-"#$%&'"I..&-"$"..*"-,.5,7'-C.'-.*/43."6.%6,.%/.%8

Y%,*'6.2/.%D.3"= TUKZ"FO"Y%,*'6.2/

(.2@"Q"R="N;PKR"K;S"=TUS V)W"Q"R="N;PKR"K;S"=TSK

4*&,X1$%&'@1,7 DDD@1$%&'@1,7

9


Climate neutral business

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van de impact die hun onderneming heeft op het klimaat. De uitstoot van CO2 is namelijk onlosmakelijk verbonden aan het gebruik van fossiele brandstoffen en het toepassen van conventionele energie. Door klimaatneutraal te produceren nemen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Increasingly, companies are becoming aware of the impact that their commercial activities are having on the climate. The emission of CO2 is inextricably linked to the use of fossil fuels and the use of conventional energy. By ensuring production is climate neutral, companies are demonstrating that they are taking their social responsibilities seriously.

Klimaatneutraal ondernemen

R

R

ob van der Rijt, Carbon Footprint Manager bij de Climate Neutral Group (CNG), begeleidt bedrijven op hun route naar klimaatneutraliteit. Hij vertelt over de ambitie en de werkwijze van CNG: “De Climate Neutral Group wil Nederland klimaatneutraal maken. Dat doen we door organisaties bewust te maken van de uitstoot die ze veroorzaken. We bepalen de zogenaamde Carbon Footprint van een bedrijf door een aantal zaken in kaart te brengen. Je moet dan denken aan het gasverbruik, het elektriciteitsverbruik, het brandstofverbruik van het wagenpark en andere activiteiten die uitstoot veroorzaken. Door het in kaart brengen van de uitstoot, creëren we al bewustzijn. Vervolgens gaan we kijken hoe de uitstoot te reduceren is. Door het energieverbruik te beperken, kunnen bedrijven kosten besparen en daarnaast de uitstoot van CO2 verminderen.”

zuiniger rijden. Dat is niet alleen financieel interessant, maar het scheelt erg veel CO2. Hetzelfde geldt voor verlichting. In heel veel panden in Nederland hangt nog oude verlichting. In scholen en kantoren is deze verlichting soms wel voor 70% verantwoordelijk voor het elektriciteitsverbruik. Als je de verlichting aanpast door nieuwe energiezuinige TL’s of door het aanbrengen van bewegingsdetectoren, is veel besparing mogelijk. Stel dat je veel vliegt als organisatie, dan is videoconferencing een heel goede optie. Betere isolatie van fabriekspanden ligt natuurlijk voor de hand. Heb je een groot fabriekspand, dan zou je daar ook zonnepanelen op kunnen plaatsen en zelf duurzame energie opwekken.”

ob van der Rijt, Carbon Footprint Manager at the Climate Neutral Group (CNG), helps companies find their way to climate neutrality. He tells us about the ambition and working methods of CNG; “The Climate Neutral Group would like to make the Netherlands climate neutral. We do this by making organisations aware of the emissions they are causing. We determine the so-called

Carbon Footprint of a company by charting several issues. You need to think in terms of gas usage, electricity usage, fuel usage by the lorry fleet and other activities that cause emissions. By charting these emissions, we create awareness and we then look at how emissions can be reduced. By limiting energy usage, companies can save money and also reduce CO2 emissions.” Energy saving Energy usage can be reduced in various ways. Rob van der Rijt provides a few examples; “It is possible to choose a more energy-efficient lorry fleet. However, you could also offer drivers who spend a great deal of time on the roads the ‘New Driving’ course. This will lead to them all driving somewhat more economically. This is not only interesting in terms of finance but also impacts upon CO2. The same goes for lighting. There is still a great deal of old lighting in many commercial premises across the Netherlands. In schools and offices this lighting can be responsible for 70% of electricity usage. If you replace your lighting with new, energy-efficient TLs or install a movement sensor you can save a great deal. Perhaps your organisation takes a great many flights? In this case, video conferencing might be a very good idea. Better insulation in factory premises is also an obvious modification. If you have a huge factory then you could install solar panels in order to generate sustainable energy.”

Rob van der Rijt

Hoewel de CO2-uitstoot van veel bedrijven drastisch kan worden beperkt door energiebesparing, zal in de meeste gevallen een bepaalde uitstoot overblijven die nog niet te reduceren is. CNG biedt in dat geval uitkomst in de vorm van compensatie. Door de aankoop van CO2-credits investeren bedrijven via CNG in duurzame energie- en bosprojecten over de hele wereld; een windmolenpark in India, vernieuwbare biomassa in Brazilië, maar ook een bosproject in Maleisië. De projecten zorgen voor een gegarandeerde

Energiebesparing Het reduceren van het energieverbruik kan op verschillende manieren. Rob van der Rijt geeft een paar voorbeelden: “Het is mogelijk te kiezen voor een energiezuiniger wagenpark. Maar je kunt ook werknemers, die veel op de weg zitten, een cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ aanbieden. Dan gaan ze namelijk allemaal een stuk

10

Even though the CO2-emissions from many factories can be dramatically reduced via energy-saving, a certain level will almost certainly remain. In this

11


instance, CNG offers a solution in the form of compensation. By purchasing CO2 credits, companies can invest in sustainable energy and forestry projects across the whole world through CNG. This may involve wind farms in India, renewable biomass in Brazil and forestry projects in Malaysia. The projects ensure a guaranteed reduction in CO2-emissions elsewhere. In principle, this allows each organisation to make its production climate neutral.

BELGORAD®, Belgisch fabrikant van hoogwaardige designradiatoren kiest net als Cox Geelen bv voor de superieure poedercoating van Decorad NV. Decorad NV Industrielaan 51 B-3730 Hoeselt

Meer dan 200 kleuren zonder meerprijs

Hoogwaardige poedercoating

Belgisch fabrikaat Kwaliteit

Responsibility CNG now has over 600 organisations in its client base and compensates for thousands of consumer flights via Greenseats. Organisations that use CNG’s services include ING, TNT, Price Waterhouse Coopers, all of the Dutch ministries and also technical companies such as Cox Geelen. Van der Rijt; “One of our clients is PSV, the first climate-neutral football club in the world. We calculated the Carbon Footprint for PSV. The club then looked at reducing and ‘greening’ their energy usage with several of their sponsors. The remaining emissions of greenhouse gases as a result of flights and that type of thing are fully compensated by investing in a biomass project in Brazil.”

vermindering van de CO2-uitstoot elders. Op deze manier kan in principe elke organisatie klimaatneutraal produceren.

Zodra u klaar bent met dit mooie magazine surft u uiteraard meteen naar www.belgorad.com

% %*+ * ) $ # ( ) ' !"##$#%$&%##&'(#(#+

! , %

!"

U zoekt een betrouwbare, meedenkende en prijsgunstige inkooppartner op het gebied van bevestigingsartikelen. Een leverancier die een grote voorraad heeft en snel kan leveren. Iemand die ook oplossingen kan bieden op het gebied van speciale verpakkingen. Het team van Stafa Holland BV zal u zeker niet teleurstellen. Vanuit het moderne magazijn met meer dan 15.000 palletplaatsen, is het leveren van bijvoorbeeld draadstangen, bouten, schroeven, moeren, (spreid)pluggen, (inslag)ankers, draadstangen en ringen geen enkel probleem. Ook voor specials bent u bij ons aan het juiste adres. Diverse materialsoorten en oppervlakte behandelingen mogelijk zoals verzinkt, deltaprotect, geomet, thermisch.verz.ISO, gesheradiseerd en zincrolyte. Kortom neem gerust contact met ons op, of kijk eerst eens op www.stafa.nl of inzake verpakkingen op www.gopak.nl . Wij zien uw reactie met interesse tegemoet.

Stafa Holland Den Engelsman 18 P.O. Box 2670 6026 ZH Maarheeze The Netherlands Tel: 0031-495 599888 Fax: 0031-495 599876 Email: info@stafa.nl Internet: www.stafa.nl

Verantwoordelijkheid Inmiddels heeft CNG al meer dan 600 organisaties als klant en compenseren vele duizenden consumenten hun vliegreis via Greenseats. Tot de organisaties die van de diensten van CNG gebruik maken, behoren ING, TNT, Price Waterhouse Coopers, alle Nederlandse ministeries, maar ook technische bedrijven zoals Cox Geelen. Van der Rijt: “Een van onze klanten is PSV, de eerste klimaatneutrale voetbalclub ter wereld. Voor PSV hebben we de Carbon Footprint uitgerekend. Vervolgens heeft de club in samenwerking met enkele van hun sponsoren gekeken naar de vermindering en vergroening van het energieverbruik. De resterende uitstoot van broeikasgassen door vliegreizen en dergelijke wordt volledig gecompenseerd door te investeren in het biomassaproject in Brazilië.”

By reducing and compensating, organisations such as PSV and Cox Geelen are taking 100% responsibility for their greenhouse gas emissions. The costs associated with compensation also form an extra stimulus to implement energy-saving projects and further reduce the CO2-emissions of the company itself. Rob van der Rijt; “We will have reached our goal, once CNG is no longer necessary.”

Door te reduceren en te compenseren nemen organisaties als PSV en Cox Geelen 100% verantwoordelijkheid voor de uitstoot van hun broeikasgassen. De kosten die samenhangen met de compensatie vormen bovendien een extra stimulans om energiebesparingstrajecten voort te zetten en de CO2-uitstoot van het eigen bedrijf verder te verminderen. Rob van der Rijt: “Wanneer we als CNG niet meer nodig zijn, dan hebben we ons doel bereikt.”

13


Working on a healthy environment is not always easy. Even though the government is now trying to reduce and simplify legislation and regulations, it is still a real task for many companies to meet all of the environmental rules. BMD Advies helps companies meet these requirements by providing them with advice regarding the environment, energy, sustainable business, quality and employment conditions.

Een wereld te winnen Multinorm is een producent van pijpbeugels voor het he et en bevestigen van water- en afvoerleidingen, CV-buizen en ventilatiekanalen. Ons bedrijf heeft de beschikking king over een modern productieapparaat. Een enthousiast usiast ekening. en vakkundig team neemt de fabricage voor zijn rekening. ate van Ambachtelijke toewijding en een vergaande mate automatisering gaan hierbij hand in hand. Bovendien maken wij uitsluitend gebruik van eersteklas materialen. Dit alles tezamen staat borg voor uitstekende producten tegen een scherpe prijs. Het uitgebreide magazijn biedt ons daarnaast de mogelijkheid uit voorraad te leveren. Naast ons standaardassortiment bevestigingsmaterialen is er de mogelijkheid om met u klantspecifieke producten te ontwikkelen.

Multinorm International BV Coenecoop 282 2741 PL Waddinxveen

!

Tel: +31 (0)182 61 25 25 Fax: +31 (0)182 63 23 29 Email: info@multinorm.nl www.multinorm.nl

A long way to go

Werken aan een gezond leefmilieu is niet altijd gemakkelijk. Zelfs nu de overheid probeert om wet- en regelgeving te verminderen en te vereenvoudigen, is het voor veel bedrijven een hele klus om aan alle milieuregels te voldoen. BMD Advies helpt ondernemingen hierbij, door advies te bieden op het gebied van milieu, energie, duurzaam ondernemen, kwaliteit en arbeidsomstandigheden.

W

e asked Henk Krols, manager of BMD Advies Zuid-Nederland in Tilburg, which issues the companies in the installation and flue gas removal sectors must consider and what options there are in terms of moving forward in relation to the environment. Krols; “Companies must at least meet the requirements of the law and regulations. That is the absolute minimum. These regulations, however, do change every now and then. Take, for example, the new refinements to the emission requirements for medium-sized heating installations. The installation branch can anticipate similar refinements by modifying the products that are supplied.”

W

?\kmXbYcX[@ej`^_kjY\jZ_i`a]k XZkl\c\fekn`bb\c`e^\e`e m\ijZ_`cc\e[\YiXeZ_\jY`ee\e<lifgX

@ej`^_kj`j\\el`k^Xm\mXe1 >ffD\[`X K "*(' .($.'.'(-( @ nnn%^ffd\[`X%ec

e vragen Henk Krols, manager bij BMD Advies Zuid-Nederland in Tilburg, waar bedrijven in de installatie- en rookgasafvoerbranche rekening mee moeten houden en wat de mogelijkheden zijn om op milieugebied nog een stapje verder te gaan. Krols: “Bedrijven moeten uiteraard ten minste voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat is de ondergrens. Die regelgeving verandert nog wel eens. Een voorbeeld is de nieuwe aanscherping van de emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties. Op een dergelijke aanscherping kan de installatiebranche inspelen door de producten die geleverd worden hierop aan te passen.”

Emission requirements The resolution for managing emission requirements for medium-sized heating installations (Bems) that Krols is referring to must provide significant contribution towards

Emissie-eisen Het Besluit emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems) waar Krols op doelt, moet zorgen voor een aanzienlijke bijdrage aan de reductie van stikstofoxides, zwaveloxide, fijn stof en koolwaterstoffen in de lucht.

15

a

Henk Krols


VERKOOP ! VERHUUR ! REPARATIES ! ONDERHOUD !

WITHUISVELD 36 MAASTRICHT 043 - 3520707

Sinds vele jaren zijn wij toeleverancier van Cox Geelen te Eijsden. Cox Geelen produceert producten volgens de hoogste kwaliteit eisen en verlangt dan ook van de toeleverancier dat de geleverde producten en diensten hieraan voldoen. Wij zijn dan ook trots dat wij vanaf de oprichting van ons bedrijf in 1993 een vertrouwde relatie zijn van Cox Geelen. Wij leveren , onderhouden en keuren (NEN 3140) alle lasapparatuur en de daarbij behorende lastoevoegmaterialen maar ook voor lasrookafzuiging kan men bij ons terecht. Ook de Argon en Helium gasvoorziening in de fabriek met een leidingsysteem is door ons aangelegd.

LAS & SNIJTECHNIEK

GEREEDSCHAPPEN

AFZUIGINSTALLATIES •

MACHINES

TECHNISCHE GASSEN

Met de strengere regels wordt aangesloten op Europese regelgeving. Krols: ”Voor de leefomgeving is dit een goede zaak. Het gaat om stoffen die het milieu belasten. Maar voor bedrijven met een dergelijke stookinstallatie betekent het wel het een en ander. Zo moeten er meer metingen worden uitgevoerd, wat zorgt voor een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Dat is eigenlijk in tegenspraak met het landelijke beleid, wat zelfs wordt onderkend in de Nota van Toelichting die hoort bij het besluit. Gelukkig is er wel sprake van een overgangsbepaling. Nieuwe installaties moeten meteen voldoen aan de nieuwe eisen. Maar voor bestaande installaties geldt een overgangstermijn tot 2019.”

reducing nitrogen oxides, sulphur oxides, fine particles and hydrocarbons in the air. The stricter rules are connected to European regulations. Krols; “This is great for the natural environment as it involves substances that have a negative impact upon it. However, there are diverse ramifications for companies with a heating installation. More measurements have to be taken and this means a heavier burden for industry. This is actually contrary to national policy and is even recognised in the Ex o the resolution. Luckily, there is talk of a transitional provision. New installations must meet the new requirements immediately. However, existing installations have a transitional period until 2019.”

Preventie De adviseurs van BMD Advies richten zich bij hun werk niet alleen op het bestrijden van de emissies van een bedrijf; ze kijken heel nadrukkelijk ook naar het bedrijfsproces dat de bron vormt voor de emissie. Krols: “Luchtemissies zijn vaak gerelateerd aan bedrijfsprocessen en/of het gebruik van energie. Wij onderzoeken bijvoorbeeld of een bedrijf minder energie zou kunnen verbruiken. Dat is ook economisch gezien

Prevention The consultants from BMD Advies focus not only on preventing a company’s emissions, they also look very carefully at the company processes that cause those emissions. Krols; “Air emissions are often related to commercial processes and/or the use of energy. We investigate, for example, whether a company could use less energy. This is also interesting on an economic level. The knife cuts both ways,

17


in this instance. We track the most important energy flows in the company and see where energy usage can be reduced by, for example, using insulation. It is sometimes also possible to work together with other companies. There are many companies that blow heat into the air or that remove this energy to water, even though this residual heat could be used by other companies.”

!"#$%&&'()*+%,-., / ,0&'1)2&(,3456, / ,.476,08,,9++':+$ !;,<45,=,5.-,.-,.-, / ,";,<45,=,5.-,.-,55 0&>:,?&$,@AB&"1:&&$,-C, / ,D$(>)2'"+2+''+"$,EF+')2'++1, / ,.<45,88,,EF+'GF$(

Stimulating According to Henk Krols, it is already a job for most companies to try to meet the legislation and regulations. “Companies are coming to us in great number, asking how they need to meet the regulations. They want to really get to grips with it. The environment is just a small part of the whole and there are many other rules too. Just consider employment conditions and safety. You need to know exactly which laws your company or your installation falls under. Finding this out is not a company’s core-business but it is for us.” Besides this, Krols also sees a role for the umbrella organisations and the installation branch itself within this sphere. “If you provide installations that meet the new resolution, you have a good selling point.”

!;,<4H5,=,-H,74,<<, / ,";,<4H5,=,-4,7.,.. ###$%&'()$*+, - ,.*/)0%&'()$*+

www.goomedia.com

interessant. Het mes snijdt zo aan twee kanten. We brengen in beeld wat de belangrijkste energiestromen in het bedrijf zijn en waar het energieverbruik kan worden verminderd; bijvoorbeeld door isolatie. Soms is het ook mogelijk om samen te werken met andere bedrijven. Er zijn veel bedrijven die warmte de lucht inblazen of deze energie afvoeren naar het water, terwijl deze restwarmte goed kan worden gebruikt door andere bedrijven.” Stimuleren Volgens Henk Krols is voor de meeste bedrijven het voldoen aan wet- en regelgeving een vanzelfsprekend streven. “Bedrijven kloppen veelvuldig bij ons aan om te vragen hoe ze aan de regelgeving moeten voldoen. Ze willen daar graag handen en voeten aan geven. Milieu is dan maar een klein onderdeel van het totaal. Er zijn veel meer regels. Denk maar eens aan arbeidsomstandigheden en veiligheid. Je moet maar net weten onder welke besluiten jouw bedrijf of jouw installatie precies valt. Voor bedrijven is het geen core-business om dat uit te zoeken; voor ons wel.” Overigens ziet Krols op dit vlak ook een rol weggelegd voor de koepelorganisaties en voor de installatiebranche zelf. “Als je installaties levert die voldoen aan het nieuwe besluit, dan heb je een goed verkoopargument”.

As an environmental consultant, Krols would like to achieve more environmental benefits. He has identified opportunities. “Sustainable forms of energy, such as solar energy, are only being used within Dutch industry on a very small scale. This must be stimulated by the government more effectively. There are huge steps to be taken in this regard and there is still a long way to go.”

Als milieuadviseur zou Krols liefst nog wat meer milieuwinst willen bereiken. Hij ziet wel wat kansen. “Duurzame energievormen zoals zonne-energie worden bij het Nederlandse bedrijfsleven nog maar mondjesmaat toegepast. Dit zou door de overheid wat meer gestimuleerd moeten worden. Op dat vlak zijn er nog grote stappen te zetten en is er een wereld te winnen.”

19


Adverteerdersindex/ List of advertisers Alfa Techniek

4

Bangma Verpakking BV

18

CURFS Transporten BV

8

DECORAD

12

GEHLEN SCHOLS LOGISTICS

16

Goo Media

14

JENNEKENS Lastechniek

16

MULTINORM

Directie Management Ernst Delfos Erik Eckhardt Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Renate Claassens Richard Hartman Milco Sprink Anouska Zuidgeest Tekstproductie Editing Tekst-communicatiebureau B-Write

14

De Ridder Forceertechniek BV

4

SKOBERNE

8

SMEZO – HEERLEN

18

STAFA Holland bv

Insights is een uitgave van Insights is published by Goo Media BV T + 31 (0) 71 70 70 161 F + 31 (0) 71 401 26 11 I www.goomedia.nl

Vertaling Translation Vertaalbureau Boot

Vormgeving en productie Design and production Spider Graphics Cox Geelen Emmastraat 92 6245 HZ Eijsden The Netherlands T + 31 (0) 43 409 95 00 F + 31 (0) 43 409 19 87 E coxmail@coxgeelen.com I www.coxgeelen.com

12

© Goo Media BV november 2009 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

ISSN:1570-9876

20

Industrial Insight  

Publication from Goo Media on environmental efforts from Cox Geelen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you