Issuu on Google+

cmal eksa@gmai l . com ( 978)8355563 11Jef f er sonLane Andover ,MA 01810

Cour t neyAl eksa i nt er i ordesi gn

i nst i t ut i onal

spacepl anni ng

hospi t al i t y

r et ai l

educat i on

r esi dent i al/model i ngmaki ng


Teaser Sheet