Page 1


แถวนี้แม่งเถื่อน

บอกตรงๆ ไม่แน่จริง

อยู่ไม่ได้ - หมู่เชียร -


เรื่องย่อ ตำ�นาน มิตรภาพ ของกลุ่มเพื่อนแก๊งค์ ระเบิดขวดอันโด่งดัง แค่พูดชื่อแดง ปุ๊ ระเบิดขวด และเพื่อน เด็กก็ยังหยุดร้อง หมายังหยุดเห่า ไม่ต้องทำ�อะไรมาก แค่ ปุ๊ ชูระเบิดขวดขึ้นฟ้าเท่านั้น เหล่าแก๊งค์ คู่อริทั้งหลายมีอันต้องเปิดแน่บ แต่นั่นก็ ทำ�ให้ใครบางคนระคายเคือง ที่อยู่ๆแก๊ง ค์ระเบิดขวดก้าวขึ้นมามีอิทธิพลในย่านนี้ นั่นทำ�ให้เขาต้องทำ�ลายแก๊งค์นักเลงให้ได้ ...เมื่อชื่อเสียงโดนท้าทาย มิตรภาพถูกทดสอบ อำ�นาจเริ่มสั่นคลอน แก๊งค์ระเบิดขวดจะเป็นอย่างไร... เจอกันใน ถา’ปัดการละคอน 55


ถา’ปัด การละคอน 55 ชวนคุณไปลุ้น ระลึกกับ ความเป็น ความตาย บนสายใย มิตรภาพ ในยุคที่การบ้านการเมืองมีแต่ ความวุ่นวายและสภาพสังคมต้องประสบ กับการเปลี่ยนแปลง วัยรุ่นในพุทธศักราช 2499 จึงแสวงหาความรื่นเริงบันเทิงใจ เป็นหลัก การนัดพบตามร้านนำ�้ชาตามหัว มุมถนนไม่ต่างจากการพบปะกันผ่านทาง Social Network ในปัจจุบัน และงานเลี้ยง เต้นรำ�ในสมัยนั้น ยิ่งช่วยหล่อหลอมเหล่า ขาโจ๋ โ ก๋ ห ลั ง วั ง ให้ มี จิ ต ใจเป็ น เอลวิ ส ค ว า ม คิ ด เ ป็ น เจมส์ ดีน


4

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1 2 3

4

1 2 3

4


“ประณาม” ost. 2499 อันธพาล ตำ�นาน พระนคร

2499 อันธพาล ตำ�นาน พระนคร teaser


ประณาม

Ost.2499 อั น ธพาล ตำ � นาน พระนคร

ชี ว ิ ต มี ท างให้ เ ลื อ กเดิ น เผชิ ญ ผู ้ ค นหลากหลาย มุ ม มองมี อ ยู ่ ร อบกาย สุ ด ท้ า ยเราเลื อ กเดิ น แต่ ผ ู ้ ค นที ่ พ บเจอ เอาแต่ ค อยผลั ก ไส ไม่ เ คยลองมองเข้ า ไป ตั ด สิ น กั น เอาเอง สิ ่ ง ที ่ เ ห็ น อาจไม่ เ ป็ น อย่ า งที ่ ค ิ ด ใครจะถู ก หรื อ ผิ ด คิ ด ดู ใ หม่ เอาอะไรมาตั ด สิ น ความจริ ง ข้ า งใน แค่ เ พี ย งใจยอมรั บ คิ ด ว่ า เราไม่ ด ี ดู ก ั น ที ่ ต รงไหน แค่ ท ำ � ไปตามหั ว ใจ ไม่ ค ิ ด พาลใครหรอก บางคราวอาจดู ไ ม่ เข้ า ที แต่ ไ ม่ ไ ด้ ค ิ ด ร้ า ย วาจาสุ ภ าพหยาบคาย ความหมายก็ เ หมื อ นกั น


โดย ธนิ ส รา โพธิ ์ น ที ไ ท ช่ า งภาพ ภั ณ ฑิ ร า โกมลกิ ต ิ วั ฒ น์ คุ ป ตะวาทิ ิ น นรวิ ท ย์ เอนกสั ม พั น ธ์ ธั ญ ญ์ ภั ค พงษ์ พ ั น ธ์ ช ั ย แต่ ง หน้ า -ทำ � ผม


...ขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน และซื้อบัตรมาดูละ คอนทุกท่าน ท่านทำ�ให้ละคอนครั้งนี้เกิดขึ้น และ สำ�เร็จลงได้ ...ขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ... ที่ให้การสนับสนุน และ คอยช่วยเหลือมาตลอด ทั้งอาอ๊อด แม่ต๋อย คุณแม่ นิด คุณประภาส พี่เขียว และอีกมากมาย ...ขอบคุณ รุ่นพี่ละคอน ... ที่สละเวลาส่วนตัว มา เหนื่อย มาเคี่ยวเข็น มาถ่ายทอด มาช่วยให้น้องๆ ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ ...ขอบคุณคณาจารย์ และ พี่เล็ก ... ที่ให้การ สนับสนุน ต่อสู้กับยามไปด้วยกัน... ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และคอนอบครัวของทุกๆ คน ที่เข้าใจ และสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ ที่ส่งมอบ บุ ต รหลานของท่ า นมาทำ � งานจนดึ ก จนดื่ น ข้ า มคื น จนไม่ค่อยได้กลับบ้าน ...ขอบคุณสตู77 ... ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค มากมาย จนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ ไม่ว่าสุดท้าย ละคอนพวกเราจะออกมาดีหรือร้ายแค่ไหน เราก็ เชื่อว่ามันมีบางอย่างที่คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากที่ ผ่านมาแน่นอน ...ขอบคุณรุ่นน้อง ... ที่เข้ามาช่วยพวกพี่ ถ้าไม่มี แรงงานจากน้องๆ พวกพี่คงทำ�งานกันไม่ทันจริงๆ ...ขอบคุณละคอนสถาปัตย์ ... ที่สอนอะไรมากมาย ที่สร้างอะไรบางอย่างที่ล้ำ�ค่ามากกว่าเงิน หรือคำ� ชมเชย ...ขอบคุณทุกคน ขอบคุณทุกสิ่งอย่าง ที่ทำ�ให้ละ คอน 2499 อันธพาล ตำ�นาน พระนคร เรื่องนี้ สมบูรณ์ ได้ในท้ายที่สุด “ขอบคุณครับ” พิชญ์ ชินมหาวงศ์ ประธานละคอนถา’ปัด 55

อย่างแรกต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คณา จารณ์ สถาปัตย์จุฬาฯและ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ ช่วยเหลือและสนับสนุนเสมอมา จนทำ�ให้ละคอน มีขึ้นได้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เข้ามาชมละ คอนของพวกเรา พวกเราพยายามอย่างเต็มความ สามารถเพื่ อ ให้ ท่ า นได้ ค วามบั น เทิ ง ในการชมละ คอนเวทีอย่างเต็มที่ หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ให้ เกี ย รติ ม าชมละคอนถา’ปั ต ย์ ใ นปี ต่ อ ๆไปด้ ว ยนะ ครับ ขอขอบพระคุณครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย นะครับ พัฒงู พัฒน์ จันทะโชติ รองประธานละคอนถา’ปัด 55

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ!!!!!!!!!!!!!!!

ขอบคุณพี่พี่ ขอบคุณน้องน้อง ขอบคุณเพื่อนๆที่น่า รักทุกทุกคน ขอบคุณครอบครัว ผู้ใหญ่ทุกทุกคน และ ผู้ชมทุก ท่าน ที่ให้การสนับสนุนละคอน หวังว่าทุกคนจะสนุกกับละคอน และมีความสุขกับ สิ่งที่พวกเราทำ�...รักนะ อัจฉราพร วชิระศรีสุนทรี รองประธานละคอนถา’ปัด 55


ขอบคุณพี่ๆทุกคน ที่คอยให้คำ�แนะนำ� คอยเป็นกำ�ลังใจ และกลับมาทำ�ละคอนด้วยกัน ถ้าไม่มีพี่ๆ ก็คงไม่มีละคอนในวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่มาสนุก มาเหนื่อย มาอยู่ด้วยกัน ดีใจมากจริงๆที่ได้เป็นสตู 77 ขอบคุณน้องๆ ที่เข้ามาช่วยกัน ไม่มีไปไหน แล้วเราจะกลับมาดูละคอนถาปัดของพวกนายนะ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของทุกคน ที่คอยให้การสนับสนุนพวกเราเสมอในทุกๆเรื่อง ขอบคุณละคอน ที่ทำ�ให้เราทุกคนได้มารวมตัวกัน ได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้มีเวลาดีๆ เพราะไม่ว่า สุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่พวกเราทุกคนเดินมา ด้วยกัน และถ้ามิตรภาพคืออาวุธที่สำ�คัญที่สุดของนักเลง ความรักที่ทุกคนมีให้กับละคอนถาปัดก็ คงจะเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่ทำ�ให้ 2499 อันธพาล ตำ�นาน พระนคร เกิดขึ้นได้ สุดท้ายนี้ ขอบคุณ 2499 ทำ�ให้เราเข้าใจว่าละคอนถาปัดเป็นของพวกเราเพื่อนพี่น้องสถาปัตย์ทุก คนจริงๆ ...รักเพื่อนๆ รักพี่ๆ รักน้องๆ มากที่สุด ขอบคุณค่ะ พรภนัส พรรคกลิน ID3 วรธน พรหมจรรยา ID3 ผู้กำ�กับ และรองผู้กำ�กับละคอน ถา’ปัด 55

ขอบคุณละคอน 2499 ตำ�นาน อันธพาล พระนคร ที่ทำ�ให้ผมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มี ค่ามากและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งนึงที่ได้อยู่ในรั้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณท่านผู้ชมละคอนที่ให้การสนับสนุนพวกเราหวังว่าคงอื่มเอ็มกับละคอนที่พวกเราทุกฝ่าย ตั้งใจทำ�มันขึ้นมา ละคอน 2499 ตำ�นาน อันธพาล พระนคร จะไม่สามารถสำ�เร็จไปได้ถ้าไม่มีพวก คุณ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือให้คำ�ปรึกษา ถ้าไม่มีพี่ๆพวกเราคงไม่สามารถทำ�ละคอน ออกมาสำ�เร็จได้ขอบคุณมากๆครับ ขอขอบคุณจากใจจริง ...สุดท้ายนี้ ขอบคุณเพื่อนๆ stu 77 ทุกคนที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยกันคิด ช่ ว ยกั น ทำ � ให้ ล ะคอนเรื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้ น มาได้ ห ากขาดแม้ แ ต่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ละคอนะเราก็ ไ ม่ ส ามารถ ประสบความสำ�เร็จได้ ขอบคุณมากจริงๆครับ


ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยสนับสนุน และให้กำ�ลังใจ พวกเราเสมอมา ขอบคุณพี่ๆที่สละเวลากลับมาช่วยพวกเราเสมอ ทั้งให้คำ�แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษา และการช่วยเหลือ ต่างๆ ขอบคุณ เพื่อนๆ และน้องๆ ที่ร่วมกันคิด แก้ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันจนทำ�ให้รู้สึกว่า “มีพวกนายอยู่ เราไม่กลัวอยู่แล้ว” และขอบคุณคณะสถาปัตย์ที่ทำ�ให้เรามีวันนี้ และได้รู้ว่า”เป็นเด็กถาปัด....ต้องอดทน” สุดท้ายนี้...... “อยากไปบางปู”....

ขอขอบคุณทุกๆอย่างที่สร้างสรรค์ละคอน ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือและสอนเราทุกคนเป็นอย่างดี ขอบคุณน้องๆ ที่ให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นตั้งใจ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่อยู่เคียงข้างและร่วมสู้มาด้วยกัน ขอบคุณการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณเสียงหัวเราะและนํ้าตา ที่ผลักดันให้เราทุกคนเติบโตมาด้วยกัน ขอบคุณหลายๆประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจ ขอบคุณกำ�ลังใจที่เติมพลังให้เราทุกคน ก้าวต่อไป คนดูอาจจะจดจำ�ได้เพียงแค่แต่ละฉากบนเวที ...แต่คนทำ�จะจดจำ�ทุกเรื่องราวของการทำ�ละคอนตลอดไป ขอบคุณละคอนที่เรารัก ด้วยรักจากใจ


ขอบคุณท่านผู้ชม ที่ซื้อบัตรเข้ามาดูละคอนของพวกเรา
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่แม้ว่าท่านจะ เป็นห่วง แต่ก็ยังเข้าใจพวกเรา ยอมให้ลูกๆทำ�งานดึกๆดื่นๆ จนแทบจะหายออกไปจากบ้านเลยที เดียว
ขอบคุณประธานละคอนที่อดทนมากกกก....นายสุดยอด!!!
ขอบคุณเพื่อนทีมงานละคอน ทั้ง เฮดและสมาชิกในฝ่ายของทุกๆฝ่ายที่คอยช่วยเหลือกัน
ขอบคุณพี่ๆ ที่เข้ามาให้คำ�แนะนำ�อย่าง สม่ำ�เสมอ
ขอบคุณน้องๆปี1,ปี2 ที่เข้ามาช่วยงานแต่ละฝ่ายอย่างขยันขันแข็ง
ขอบคุณเพื่อนและ น้องเสตจ ที่ขยันทำ�งานกันจนตัวเป็นเกลียว และอยู่ด้วยกันจนจบละคอน เจ๋งมาก!
ขอบคุณส ปอนเซอร์ ที่ระดมทุนช่วยเหลือด้านการเงิน
ขอบคุณอาหารและน้ำ� ที่เพิ่มพลังชีวิตให้พวกเรา
 ขอบคุณหอเพื่อน ที่ทำ�ให้เรามีที่อาบน้ำ�นอน
ขอบคุณห้องค่ายที่สะอาด...ทำ�ให้เรามีที่พักผ่อนและ ที่ประชุมกัน
ขอบคุณค่าย ที่ทำ�ให้เราได้ขึ้นไปพัก เปลี่ยนบรรยากาศ มีเวลาคิดอะไรๆ และลงมา ทำ � งานละคอนต่ อ ด้ ว ยพลั ง อั น เต็ ม เปี่ ย ม
ขอบคุ ณ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งและทุ ก คนที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ละคอนปี นี้ ขึ้น

ขอบคุณค่ะ :)

ขอขอบคุณทุกคนที่ทำ�ให้ฉากของเราสำ�เร็จออกมาได้ขนาดนี้ สำ�หรับพวกเราแล้ว มันก็เป็นสิ่งที่ พวกเราพอใจและภูมิใจมากที่ได้ทำ� ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในฉากของเรา ขอบคุณพี่ฝ่ายฉากที่คอยให้คำ�ปรึกษา ขอบคุณฝ่ายพรอพที่อยู่เคียงข้างกับเรามาตลอด ขอบคุณน้องๆที่มาช่วยกัน และ ขอบคุณเพื่อนๆสตู77ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนละคอนสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณโกลด์ โรเจอร์และลูฟี่สำ�หรับสมบัติและการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ ...ขอบคุณโว้ย

ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้ทำ�กิจกรรมดีๆแบบนี้ ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกๆฝ่าย ทุกๆคนที่ทำ�งานเหน็ดเหนื่อยด้วยกันมาตลอด ขอบคุณพี่ๆและน้องๆที่เข้ามาช่วย กันทำ�งาน ให้ละคอนถา’ปัด 55 ประสบความสำ�เร็จ ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจให้พวกเราทำ�งานที่ สำ�คัญชิ้นนี้ ขอบคุณตลาดวังหลัง สำ�เพ็ง ประตูนํ้า จตุจักร ตลาดรถไฟ ขอบคุณที่แต่ละที่ยังมีของ ถูกๆให้เราเลือกซื้อ ขอบคุณครับ!!! :)


ขอบคุณพี่ๆ สำ�หรับทุกคำ�แนะนำ� ทุกคำ�ปรึกษา คำ�ติ คำ�เตือน ขอบคุณน้องๆสำ�หรับทุกๆความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความช่วยเหลือทุกอย่าง ขอบคุณที่เข้า มาสร้างบรรยากาศการทำ�งานให้คึกคักได้มากมาย ถ้าไม่มีพวกเรางานคงไม่มีวันเสร็จ… ขอบคุณเพื่อนทุกคน ที่เดินทางมาด้วยกัน ขอบคุณที่ทำ�ให้เราได้เจอ ได้ทำ� ได้เห็น ได้พบสิ่งมีค่า มากมายระหว่างทาง ขอบคุณสำ�หรับทุกความทุ่มเท ความเข้าใจ กำ�ลังใจ ความเห็นด้วย และความ ขัดแย้ง ขอบคุณมากกกก ...ขอบคุณคนใจดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาช่วยกันหั่นโฟม แปะกาวนํ้า และทาสี... ขอบคุณละคอนที่ทำ�ให้เราโตขึ้น ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆ ^^

ขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำ�หรับโอกาสในการทำ�ละคอนครั้งนี้ ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยสนับสนุน และเข้าใจพวกเรา ขอบคุณ บริษัท Freezco จำ�กัด ขอบคุณ บริษัท lightsource จำ�กัด สำ�หรับอุปกรณ์ ขอบคุณ คุณพ่อของอัยยา สน. ขอบคุณพี่เจียม สำ�หรับคำ�แนะนำ� และโอกาสที่ทำ�ให้เข้ามาอยู่ฝ่ายนี้ ขอบคุณพี่เหยา พี่บูม สำ�หรับคำ�แนะนำ� ขอบคุณน้องเบศ ที่อุทิศตนให้กับการทำ�ระเบิด ขอบคุณฝ่ายเหรัญญิก สำ�หรับค่าใช้จ่าย ขอบคุณฝ่ายแสงและฉากสำ�หรับอุปกรณ์ที่ยืมมาใช้ ขอบคุณประธานละคอน ผู้กำ�กับละคอน ที่สนับสนุนการทดลองและใส่เอฟเฟกต์เต็มที่ ;) ขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆในฝ่าย ที่มาร่วมช่วยกันทำ�งาน สุดท้าย ขอบคุณ STU77 ทุกคนที่ร่วมเหนื่อยไปด้วยกัน ฝ่าฟันจนละคอนสำ�เร็จลุล่วง :D


ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และคอนอบครัวของพวกเราที่ให้การสนับสนุนทั้งเวลา และทุนทรัพย์ ขอบคุณ พี่ๆฝ่าย Sound ทุกคนที่คอยให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการทำ�งาน และขอบคุณพี่ปกป้อง ที่ สละเวลามาสอนเป็นการส่วนตัว ขอบคุณ บริษัท เจเอสเอส โปรดักชั่น จำ�กัด สำ�หรับอุปกรณ์เครื่องเสียง และพี่ๆทีมงานที่คอยให้ ความช่วยเหลือ ขอบคุณ น้องๆฝ่าย Sound ที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จนสามารถ ขอบคุณคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ทำ�ให้พวกเรามีวันนี้ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ เพื่อนๆฝ่าย Sound และ STU77 ทุกคน ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคจนละคอนสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆพี่ๆในฝ่ายทุกคนที่มาเก๋าเก๋ไก๋ทำ�งานกันอย่างแข็งขัน ทึนถึก บึกบึน และ กล้าตายในหน้าที่ ก็แค่ อยากจะบอกทุกคนว่า รักเว่อออออออ จุ๊บุ นักเลงไฟอย่างพวกเราจะยิ่ง ใหญ่ในยุทธภพตลอดกาล และอยากจะขอบคุณเว่อๆเป็นพิเศษสำ�หรับพี่ๆที่คอยสนับสนุนพวกเรา จากวันนั้นถึงวันนี้ ช่างซาบซึ้งและกินใจเหลือเกิน นายมีเรา เรามีนาย xoxo และขอขอบคุณผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ LIGHTSOURCE ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทั้ง แสงสีอาวุธวิธีการ ขอขอบพระคุณยิ่ง ด้วยใจจริงที่กรุณา

ขอบคุณก้อย ที่ร่วมทำ�เจ้ก้อยและผองหมีโภชนามาด้วยกันทุกๆ วัน ขอบคุณท๊อป ปัน บัว แพร ที่อยู่คึกคะนองเป็นเพื่อน ขอบคุณแก้ม พอน ที่แก้วิกฤตินํ้ารั่วให้ ไม่มีเธอ นํ้าคงท่วม ขอบคุณเซินและเจ้าของจักรยานสีแดง ที่เอื้อเฟื้อพาหนะสองล้อให้เราโดยไม่รู้ตัวสำ�คัญมาก. ขอบ คุณลุงฟรุต และพี่หน่อยร้านนํ้า สำ�หรับนํ้าหวานๆ และนํ้าแข็ง unlimited  และขอขอบคุณอ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธ์ อาจารย์ใจดีของInda สำ�หรับอาหารอร่อยๆหลายๆมื้อค่ะ ขอบคุณค่ะ


ขอบคุณเพื่อนร่วมฝ่ายที่ตั้งใจทำ�งานกันโดยไม่มีบ่น ขอบคุณอาจารย์และผู้ปกครอง รวมถึงสปอนเซอร์ ที่เมตตาและให้การสนับสนุนพวกเราทุกคน เรื่อยมา ขอบคุณรุ่นพี่รุ่นน้องถาปัด เพิ่งเข้าใจว่าทำ�ไมถึงเรียกว่าละคอนถาปัดก็ตอนนี้ เพราะละคอนคือ นํ้าพักนํ้าแรง คือความตั้งใจและเป็นละคอนของพวกเราทุกคนจริงๆ ที่ขาดไม่ได้ แด่ผู้ชมทุกๆท่าน ขอบคุณที่เชื่อในความสามารถของพวกเรา เพราะมีพวกคุณมาเติม เต็ม ละคอนถึงเกิดขึ้นและสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ ขอบคุณเพื่อนๆสตู77ทุกคน ขอบคุณที่อยู่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน ขอบคุณที่ ให้ใจและเชื่อมั่นในกันและกัน ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้รวมตัวกันแบบนี้อีกเมื่อไร แต่วันนี้ดีใจที่ได้ ทำ�งานร่วมกับทุกคน :)

ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่าน และขอบคุุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นผู้ประสานงานให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ จนงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้้อย ขอบคุณ แพรี่ สถ.3 , แบงค์ ภส.3 , เมธ ภส.3 , ไปร์ท ภส.3 , ข้าวต้ม สถ.3 ที่ช่วยงานฝ่าย สปอนเซอร์เป็นพิเศษ ขอบคุณฝ่ายกราฟฟิคและฝ่ายพีอาร์ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดการทำ�งาน ขอบคุณกำ�ลังใจจากเพื่อนๆทุกคน ที่ทำ�ให้งานสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดีใจที่ได้ทำ�งานร่วมงานกับทุกคน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตำ�นานของรุ่นเรา สตู77! 5555 ถึงจะเป็นฝ่ายเล็กๆ แต่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีทั้งเวบเก๋าๆนำ� ทีมโดยอาจารเต๋า teaserเจ๋งๆนำ�ทีมโดยหลิวและทรายสั้น(ที่อยู่ฝ่ายบทแต่ก็มาช่วยถ่ายทำ�) photoshootสวยๆนำ�ทีมโดยแจ๊ส กับทีมนายแบบมากมาย(โดยเฉพาะทู ที่ปรากฏอยู่ในสื่อทุกๆ อย่าง) และน้องซิโมนา ทีมช่างภาพนำ�โดยพริมพริม ลูกพี่บาส และพี่นอ พัดงูที่ชอบแวะเวียนมา เจ๊าะแจ๊ะที่ไอดีเสมอ สุดท้าย นิด เพื่อนที่อยู่สู้ด้วยกันมาตลอด ขอบคุณมาก!


ขอบคุณเพื่อนๆขายตั๋วทุกคนที่มาช่วยงานอันแสนน่าปวดเศียรเวียนเกล้า และอยู่เป็นเพื่อนกันมา จนตลอดลอดฝั่ง ขอบคุณฝ่ายอื่นๆที่ให้ยืมสมาชิกมาช่วยกันขายตั๋วในวันที่คนร่อยหรอ ขอบคุณประธานละคอนสำ�หรับการติดต่อและประสานงานต่างๆนานา ทั้งเรื่องภายในและ ภายนอก? ขอบคุณรองประธานละคอนสำ�หรับระบบต่างๆที่ช่วยกันคิดขึ้นมา รวมถึงการจัดการงานเล็กงาน น้อยอันหยุมหยิมกว่าที่คิด ขอบคุณสถานที่สำ�หรับตั้งบูทขายตั๋ว ทั้งที่หน้าคณะสถาปัตย์เอง และ ที่เทอมินอล21 สถานที่อัน เป็นจุดที่ทำ�ให้เราได้พบกับผู้คนมากหน้าหลายตา สุดท้าย ขอบคุณลูกค้าทุกท่านทั้งที่เป็นแฟนพันธ์ุแท้ละคอนอยู่แล้ว และทั้งที่ไม่ได้เป็น ขอบคุณที่ ช่วยอุดหนุนละคอนของเรา ขอบคุณคำ�แนะนำ�ต่างๆที่พวกเราคิดไม่ถึงด้วย สุดท้ายจริงๆแล้ว ขอบคุณเพื่อนๆ 77 ทุกคน ...คงไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไร เราน่าจะรู้กัน ; )

ขอบคุณที่ละคอนสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ถึงแม้การทำ�งานจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ผ่านมันไปด้วยดี ทุกคน แฮปปี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุนเพื่อน ขอบคุณพี่ ขอบคุณน้อง ขอบคุณครับ :)

ขอขอบคุณฝ่ายสปอนเซอร์และทุกฝ่ายที่ใช้จ่ายเงิน ที่ทำ�ให้เรามีงานทำ�


ประธาน พิชญ์ ชินมหาวงศ์ พิช สถ.3 พัฒน์ จันทะโชติ พัดงู ผม.3 อัจฉราพร วชิระศรีสุนทรี แพม สถ.3 ผู้กำ�กับ พรภนัส พรรคกลิน นํ้า ID3 วรธน พรหมจรรยา บอล ID3 กำ�กับศิลป์ ไกรวิชญ์ เดิมหลิ่ม ต๋อง สถ.3 ปธานิน งามกิจเจริญลาภ แท็ป ID3 ศรภัทร ภัทราคร ศร สถ.3 ศุภกร ประดิษฐ์เลิศสกุล แบ๊งค์ ภส.3 บท วรดา แสงสวัสดิ์ ภส.3 ศุภวิชญ์ พิพัฒน์ ID3 ทิพาพร ธรวงศ์ธวัช สน.3 พิชญา โชนะโต ID3 ศศิกุลวี ไพจิตร สถ.3 ณัฐพนธ์ สุวรรณพะโยม สถ.3 ธนนท์ ชุตินาทรังสี สถ.3 กิตติคุณ รูปหมอก commde3 ญาณิศา ชุมพลไพศาล inda3 วชิรา เลี้ยงถนอม inda3 ประทาน ติ้งสมชัยศิลป์ inda3 จุรนิตา พวงจินดา มะปราง ผม.2 กวิน ศิริอริยพร สถ.2 ธนะพันธ์ หิรัญโรจน์ ภส.2 ธนพล โฆษิตสุรังคกุล สถ.2 อรกมล นิละนนท์ ภส.1 ภาธร สีวราภรณ์สกุล สถ.1 บุญญานันท์ กาญจนกิจ สถ.1 try out พิจิตรภัสสร์ สงค์สมบัติ สถ.3 พิมพ์อร จันทร์ศิริวัฒนา สถ.3 อิสราภรณ์ อบอุ่น สน.3 จิตติพันธุ์ เจือสุวรรณ์ สน.3 กีรติ สุทธิเดชานัย ID3 กัญรัช วิวัฒน์เดชากุล ผม.3 ปุญพิชชา เตชคุณวุฒิ ผม.3 นักแสดง พลวัต ร่วมชาติ เติร์ด สถ.5 ธีรศานท์ สติโรจน์ เฟิร์ส สถ.5

ภูมินทร์ ดุสิตานนท์ รอย สน.5 กมลวรรณ กวีวัฒนธนะ ผิง ID2 ปราญชลี ขาใจ แน็ตตี้ ID2 ฉัตรลดา ไชยแก้ว นาว ID2 พัทธวรรณ สุภทน มีมี่ ผม.2 รณพีร์ อารีพงษ์ ซาบิ๊ก ผม.2 ชนิภา พรมเมืองดี ป่าน ผม.2 พิรุณพงศ์ จุลลางกูร เบล ผม.2 ปภพ เกิดทรัพย์ กราฟ สถ.2 ณัฐนิช อุยะนันทน์ มิ้นท์ สถ.2 รติมา เหลืองวัฒนากิจ เม สถ.2 ทัศน์พล รัชตะสัมฤทธ์ กี้ สถ.2 วัสสิกา หิมะสุข เตย ภส.2 สุพิชญา โอสถศิลป์ เม ภส.2 ธนวรรธก์ คชคิรี โต๊ส สถ.ไทย2 ศิวกร สว่างศรี เปา สถ.ไทย2 ธนศักดิ์ คงถิ่น เจ สถ.ไทย2 ชัยพทธ์ งามบุษบงโสภิน เป๋า สถ.ไทย2 ณัฐชนน เจริญศุภมงคล วินนี่ สน.2 วรภัทร อานนทวิลาศ จอจี้ สน.2 ศิรณัฐ โรจนศรณ์ โต้ย สน.2 ธนวัฒน์ พิทักสิทธ์เกษม บอมบ์ inda2 พร้อม อุดมเดช พร้อม inda2 พิสุทธ์ พุ่มธาวสวน ปลั๊ก inda2 อริสา ยงชูยศ พิม commde2 ปรียภัทร งามประสิทธิ์ แอ๋ม สถ.1 ณิชารีย์ ชัชวาลกิจกุล มายด์ฟู สถ.1 พศิน เวชพาณิชย์ พัด สถ.1 รวิสรา หวังวิทยากุล มายด์ ภส.1 พัดชา ต้นวิชวัช ฟ้า ภส.1 กรกช สุรัตนะมงคลกัส ผม.1 สุรางคณา ชำ�นาญกิจโกศล ดี่ดี๋ ผม.1 พิมพ์พัช ดำ�รงเกียรติ ปราง ID1 วิริทธ์พล โพธิ์นาค ป๊อก ID1 สุดาศมน ศรวัฒนา ใบตอง ID1 สิรินทิพย์ พึงจิตติสานติ์ เบล ID1 อัญชิสา ติระชูศักดิ์ อันอัน ID1 ภูริภพ ไพศาลศักดิ์ ปริ๊นซ์ inda1 จิตรานุช นภาวรรณ เฟิร์น inda1 สเตจ ธารรวี งามศิริอุดม ส้ม สถ.3 กันตพร วิรบุตร์ แก้ม ID3 ณิชา รุจิริพัฒน์ เนย ID3 ปวิตรา กุลมาลา แพต ID3 ซูซาน่า ฮอลล์ ซู commde3 พันธนันท์ จองศิริเลิศ ฝน สน.3

กนกกานต์ หาญมุ่งธรรม ปอ สถ.2 สลิลทิพย์ อรุณนิธิ หนุย ผม.2 พันธินีย์ ธัชศฤงคารสกุล แอร์ ผม.2 พฤฒิเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา กล้า ผม.2 จิรัชญา สุขสมานพาณิชย์ แอน ผม.2 ญาณิศา ศรีปราชญ์ ตาว ผม.2 ธนพร บุญศรี แป้ง ผม.2 ยุวดี วิเท่ห์ จ๋า ผม.2 กรประภา ไวชิตา เมย์ ID2 กุลจิรา จุลเจริญ กุล ID2 ปรัษฐา ไกรกิตติภูมิ ตุ๊บติ๊บ ID2 ปีย์วรา จิตสุขุมมงคล ขิม ID2 ปุณยวีร์ สุธีระเวชช์ ปุย ID2 ชุติมันต์ ชื่นใจ แป๋ม สถ.1 ขวัญพัฒน์ กวีศักดิ์ธนโชค เมย์ ID1 ภาณุพงศ์ นาคศุภมิตร แบงค์ ID1 รวีศิลป์ อัศวกิตติประภา มิล ID1 ฉาก ปิยพัทธ์ ปฏิโภคสุทธิ์ ID3 เคนน์ ศรัณฑ์ศิริ สถ.3 ศุภชัย วงศ์นพดลเดชา สถ.ไทย3 ภูมิพันธ์ คงจันทร์ สถ.ไทย3 ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์ สถ.ไทย3 กันต์สฤษฏ์ เอียสกุล สถ.3 นภสร เกียรติวิญญู สถ.3 สรณ์สิริ ธณีียวรรณ ภส.3 ภาณุศักดิ์ สิทธิถาวรวงศ์ ภส.3 คริษฐ์ ศิริพูนทรัพย์ สถ.3 นรวิทย์ เอนกสัมพันธ์ ภส.3 ภูวน ศรีอุไรรัตนา ภส.3 วัฒน์ คุปตะวาทิน สถ.3 คมกร จิรเจริญจิตต์ สน.3 ชิติพัทธ์ ศรศุกลรัตน์ สถ.3 ภรต หิรัญประทีป ภส.3 ศิริพร ลีลาสุขสวัสดิ์ ID3 ปานฝัน ลักษณะหุต สถ.3 ภัทรพล ชิตะปัญญา inda3 กษิดิ์เดช อนันตพงศ์ inda3 พิชชาพร อรุณรัตน์ inda3 นพดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา inda3 วิภู ชูประภาวรรณ inda3 นัทชัย สุวรรณพฤกษ์ inda3 กรพงศ์ นวลสนิท inda3 นิธิ โพธิทัตกุล inda3 ภูวนนท์ ภัททิยไพบูลย์ ใหม่ ภส.2 กัญจน์ เอกพฤกษาอำ�ไพ กัน สถ.2


อาสาฬห์ สุภาจรรยาวัฒน์ อาร์ต สถ.2 โดม สถ.2 จักร ผม.2 นน สถ.2 วิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ ซาน inda1 ปราชญ์ วงศ์กรงทอง จอม inda1 พิชญะ สิวลีผลลาภ เติ้ล inda1 ศกลวรรณ ข่ายม่าน มด ผม.1 ธนพร ศิลป์วิสุทธิ์ ตวง สถ.1 ธนพร อัศวเทวาวิช คิตตี้ สน.1 เพิร์ท ผม.1 บอมบ์ ผม.1 ไปป์ ภส.1 กช สถ.1 แบงค์ ID1 บอส inda1 นัท inda1 เต๋า inda1 costume ชนาธิป ปิตวิวัฒนานนท์ แพรว สถ.3 ชญาดา ดิสถาพร บัว สถ.3 สุพร เมฆารักษ์ภิญโญ เวิล สถ.3 ธีรพงษ์ สมเกียรติเจริญ ตง สน.3 น้ำ�ใส วิมุตตินันท์ บี สน.3 ดารณี น้อยนิมิตร พอน สน.3 อติกานต์ อักษรสุวรรณ อีฟ สน.3 วิชชากร วณิชเดโชชัย เซิน สน.3 คณิศร์ อภิสิทธิพิชญ์ ท๊อป สน.3 สโรชา มานะอนันตกุล แป้ง ภส.3 ดาลี ฮุนตระกูล ผม.3 วริษฐา รัศมี เนติ์ สถ.3 ณัษฐชา เขมกวัฒน์ แพร์ ID3 นมิตา ปิติพรวิวัฒน์ นามิ ID3 นริศา พงศ์ศรีเพียร ออม สถ.3 ชนินทร์ คงพร้อมพงศ์ สน.2 สราลี สิทธิการุณ สถ.2 ธีรัตม์ ชัยธรรม สน.1 รมิดา จินตานุภาพ สน.1 เบญญดา ถาวรเศรษฐ สน.1 พิริยา สรินธุ ภส.1 ตุลยดา ขันติพงศ์ ภส.1 จุรี แซ่ลี้ สน.1 ซาวด์ กีรติ แต้มชัชวาลย์ บอล สถ.3 พลวัฒน์ ตระกูลวัฒนะกิจ ข้าวต้ม สถ.3

คุณัชญ์ ชวนพิพัฒน์พงษ์ พี ภส.3 อรรโณท สุธนะเสรีพร โน สถ.3 กรองพงศ์ ผิวงาม พงษ์ ภส.3 คริษฐ์ ศิริพูนทรัพย์ คิค สถ.3 เท่าฟ้า มณีประสพโชค แทน ID3 พีรณัฐ วงศ์ศิริศักดิ์ พีท สถ.3 พิชชาภา เสรฐภักดี แปม ภส.2 บุญราศี ธีรเนตร แพร ภส.2 พลอยไพลิน พานิชภักดี พลอย ภส.2 นริศา วรรธนะสาร พุ้ดดิ้ง ภส.2 ทักษ์ดนัย สักตวัต เฟม สถ.2 ศุทธาพิชญ์ บุพพวงศ์ เพิล สถ.ไทย2 ชลิดา บุญมั่น เหมี่ยว ธนพัฒน์ จุลวัฒน์ เอ สุธาสินี บัวชื่น เอม จุฬา วงศ์สถาพร ปัน พีรดนย์ อริยานุกูลธร ซาน สน.1 ณัฐธนัง คงอัครเดชา เซล สถ.1 ตั้งปณิธาน พิทักษ์ศักดิ์ ฮันท์ สถ.1 ศิร อนุกูลประโยชน์ จ้า สถ.1 ชวิศา ลาภาวิวัฒน์ มิ้นลีฟ สน.1 อิงกฤษณ์ พัฒนกุล อิง สถ.1 ปณิธิ ตะเวทิพงศ์ ปร ภส.1 กวิน เพชรสุวรรณ พัตเตอร์ ภส.1 กฤษฏิ์ชนัต เตริยาภิรมย์ โป้ inda1 เอฟเฟค กมลพัชร วิภูษณะ พัชร สถ.3 ศรภัทร ภัทราคร ศร สถ.3 จี๊ดจ๊าด สถ ปวรุตม์ คำ�เพิ่มพูล ปลื้ม สถ.ไทย3 รชากร ธัญมงคลชัย อาร์ สถ.ไทย3 วรัมพร ศิลปวิทยาดิลก ฟ้า สน.2 ภูเบศร์ สิทธิคู เบศ ผม.2 อาสาฬ์ สุภาจรรยาวัฒน์ อาร์ต สถ.2 นัยนิติ วัชรีฤทัย อาร์ต สถ.2 กัญจน์ เอกพฤกษาอำ�ไพ กัน สถ.2 ธนภัทร สังขรมย์ คุ้ม สถ.2 อาณาจักร รัตนกิจการกล จักร ผม.2 ภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์ พิมพ์ สถ.2 เมนิสา เลิศขจรสุข มิ้น ภส.2 จุฑารัตน์ จูฑะพุทธิ แป้ง ภส.2 นคกมล เชื่อถือ พาย ภส.2 พิชชา ไพบูลย์ แก้ว ภส.2 ณัฐนิช เอกแสงกุล ใหม่ ภส.2 ปาณิสรา ลิ้มพงษ์พันธ์ นุ๊ก ผม.2 สิริภัทร พหัสบดี เอิร์ธ สน.2

ธัชชนก พงศ์ประยูร แนน สน.2 สุพิชชา ลูกตาล สน.1 หทัยชนก แจน สถ.1 กษญา หยา สถ.1 ธัญพิชชา แพรรี่ สถ.1 พรอพ ปานฝัน ลักษณะหุต เหมี่ยว สถ.3 ญาดา เพียรพานิชย์ ส้ม สน.3 ณิชมน รัตนกิจอนันต์ ตาณ ภส.3 พัทธ์ธิดา มั่นใจ วีว่า สน.3 ปัญชรีย์ สังข์แก้ว ปัน สถ.3 วรเมธ ศรีวนาลักษณ์ เมธ ภส.3 เข็มทิศ วิจิตรวิชิตกุล เข็มทิศ ภส.3 เกรียงกฤษณ์ พัทยัง เฟย์ สถ.3 งามนิจ ประกาศิตานนท์ แอน สถ.3 กมลชนก ศุภคุณ อุ้ย สถ.3 กษีระ พรหมเดช มิงค์ สถ.3 ณัฏฐา สุนทรครุฑ นัตตี้ สถ.3 ภัคพร ชคัตตรัยกุล แต้ว สถ.3 ชิตาทร คุปต์วิวัฒน์ เต้ย สถ.3 ภาณุพัฒน์ นันทปรีดาวัฒน์ แชมป์ สน.2 ดลธิดา โฆษกิจจาเลิศ แก๊ป สน.2 สมิทธ์ ยุวจรัสกุล สมิทธ์ สน.2 ณพคณา คุณรักษา กิ๊ฟเว่น สน.2 ศรัญรัตน์ ศุภโยคพาณิชย์ มุก สน.2 รงรอง ไวทยวงศ์สกุล ฮุง สถ.2 ณัฐธิดา ศุภวงศ์วิริยะ ดิงดัง สถ.2 วิวิธวินท์ อัศวจินดากรณ์ วินนุ่ม สน.2 สิรามล สุวิชาญวรสิน มิ้ว สถ.2 บวรวรรณ พุฒชูชื่น หนาม ภส.2 รุ่งฟ้า ถาวรวิศิษฐพร ฟ้า สถ.2 อำ�พิกา เมตตาธรรม อ้อ สถ.2 ศิวนาถ อุบลรัตน์ พลอย ภส.2 ภิญญ์ฑติ า เตชะมงคลาภิวฒ ั น์ ลี่ commde1 ไอริณ พงศ์ศิริพัฒน์ ซี สถ.1 พชรยุธ สังข์วิลัย ฟูก ผม.1 กรพล ไววิทยะ นนท์ สถ.1 ปณตพร ชีวะธนาเลิศกุล แน็ตตี้ สถ.1 รวิภา พีระวัฒนชาติ หมิว ภส.1 ณัฐชัย เชิดโฉม จ๊อบ สถ.1 วรรณธัช วัฒนมงคลลาภ วิว สน.1 อติพร เกตุแก้ว ส้ม ภส.1 กชมน บุญแสง น้ำ� สถ.1 พลอยประดับ เพียนทอง พลอย สถ.1 ธิติวุฒิ วิเชียรนุกูล ตี้ สถ.ไทย2 นักรบ สายเทพ หมี ภส.1


กมลกร แช่มช้อย ภาวิดา บัวเลิศ ลอฟ เอมิกา อิวาชิต้า เอมิ ภูริภัทร ชาญชนบท วรรณพร เภาพานิชย์

กร ภส.1 ภส.1 สน.1 ตุลย์ ภส.1 มุก สน.1

แสง สุพพัต พรพัฒน์กุล น้องก้อง สถ.3 เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล ส้ม ภส.3 ธันย์ชนก ศิริชยาพร มายด์ สน.3 คมกร จิรเจริญจิตต์ ป๊อป สน.3 วัตต์ คุปตวาทิน วัตต์ สถ.3 ศุภกร ประดิษฐเลิศสกุล แบงค์ ภส.3 เอกนฤดล ยศเลิศ เต้ ID3 กรรวี ขวัญมงคลศิลป์ มิลค์ สน.3 กมลชนก ศรีเสาวนันท์ กิ๊ฟโกะ ภส.2 ณพคณา คุณรักษา กิ๊ฟเว่น สน.2 นฤพล เนตรประชา นก ภส.2 สิรามล สุวิชาญวรสิน มิ้ว สถ.2 วีริศ วาณิชตันติกุล เฟม สถ.2 พสิทธิ์ รัตนชัยสิทธ เอิ๊ก สน.2 วิวิธวินท์ อัศวจินดากรณ์ วิน สน.2 พิมสิริ สาครินทร์ ออม สน.2 กษิดิ์เดช ศิริวิโรจน์สกุล จูเนียร์ สถ.2 ณภัทร พจน์ชพรกุล พี ภส.1 พิชญะ สิวลีผลลาภ เติ้ล inda1 ธนพร อัศวเทววิช คิตตี้ สน.1 วรภาว์ วรปัญญา บี๋ สน.1 แพรวไพลิน ศรีแสงนาม นาว inda1 นิชดา ด้วงวงศ์ศรี ปอป้อ ID1 ตุลยดา ขันติพงษ์ แก้ม ภส.1 ธนพร ศิลป์วิสุทธิ์ ตวง สถ.1 สุพิญญา จิวะพงศ์ ป้อ สถ.1 ณัฐชยา โฆษิตเจริญกุล แอม สถ.1 รมิดา สกุลธีระ เอมมี่ สถ.1 ปณิธาน กาสินุพิสา ตา ภส.1 พีอาร์ & อีเว้นต์ แพรวพราว สินธุประสิทธิ์ พีพี ID3 ธัญญ์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย แก๊ปเจย์ ID3 ศศพร ณ ถลาง ซาวด์ สน.3 นรมน อิ่มอุดม แจ๊สซี่ สถ.3 อัยยกรณ์ บุษยธีรพัฒน์ อัยยา สน.3 วริษฐา ศรีเมือง ป่าน สถ.3 ภัณฑิรา โกมลกิติ พริม ID3 พลอย สุขศรีการ เป้ ภส.3

กราฟฟิค ทิพย์มณี ประวิชไพบูลย์ พลอย ID3 นิตยา ชนานุกุล นิด ID3 ธนิสรา โพธิ์นทีไท แจ๊ส ID3 ภรณี ธีระรุจินนท์ หลิว ID3 สิริกร รุ่งเรืองเดชาภัทร์ บะหมี่ ID3 ภัณฑิรา โกมลกิติ พริม ID3 สถิร ศิวพร เต๋า ID3 โอห์ม คงวาณิชยะพงษ์ โอห์ม ID3 ศริชา ไม้ลำ�ดวน กุ๊งกิ๊ง ID3 อรวรรณ ทิพย์ถนอม ตาน ID3 แพรศิริ ศิลป์ศรีกุล แง้ว ID3 เสาวรักษ์ ตั้งประสิทธิโชค ลี่ ID3 อำ�ไพวรรณ ลาภรัตนาภรณ์ กุ๊กกิ๊ก ID3 พนิตา แสงกิรัญวัฒนา บุ๋ม commde3 อรวรา เจนพัฒนกุล เม่ย commde3 พริม inda3 การเงิน พรสรัญ โชตนาการ แพรี่ สถ.3 วรเมธ ศรีวนาลักษณ์ เมธ ภส.3 สถานที่- เอกสาร ภาณุศักดิ์ สิทธิถาวรวงศ์ ภส.3 ณิชมน รัตนกิจอนันต์ ภส.3 สปอนเซอร์ ศุภวิชช์ สงวนเลิศฤทัย บอส ภส.3 ภูมิพันธ์ คงจันทร์ กระเต็น สถ.ไทย3 อิสรีย์ วัชโรทยาน โบว์ ภส.3 ปิยณัท นิธิวรชัย บี สถ.3 ภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์ แอน ผม.3 ชญานันท์ อนันตวัชกร ตูน สถ.3 สวัสดิการ วรรณิดา สิงหเดช สน.3 ปัญญ์ ศุภธาดา สน.3 กรกมล เธียไพรัตน์ ID3 ขายตั๋ว ศุภฤกษ์ ภู่ระย้า ท๊อป สถ.3 ธีรภัทร ผดุงเกียรติวงศ์ โบ๊ท สถ.3 ชนากานต์ ฤทธิศิรินทร์ โบว์ สถ.3 ณัฐพล จรัสสุขสวัสดิ์ ณัฐ สถ.3 บดินทร์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ บูม สถ.3 สมฤดี สมศิริวัฒนา ปิ๊ก สถ.3 พิมพ์ตะวัน สังข์หล่อ พิม สถ.3

เจตน์ นิสะยมาตร์ เจ็ท สถ.3 นิพัฒน์พงษ์ อมรวงศ์ปีติ พัฒน์ สน.3 ชัญญา วิศาลรักษ์กิจ เอิร์ธ สน.3 ณิชาภัทร สนั่นศิลป์ เน็ต ภส.3 ภณกร ศิวะทัต แปม ภส.3 พาริณ ลิ้มประยูรยงค์ เปา ภส.3 ณัชชา เห็นพิทักษ์ เล็ก ภส.3 พลอย สุขศรีการ เป้ ภส.3 สรวิชญ์ ภัทรสุมันต์ เต้ย ภส.3 พรหมธิดา มิเลียง เบญ สถ.2 เดินตั๋ว สรชา นิมิตยนต์ แอน สน.2 กาญจน์ธนัฐ สุขศรีชวลิต เฮิร์น สน.2 เจนิตา ศิริเศรษฐ์ เจเน็ต สน.2 สุนิดา ตรีวานิช น้ำ� สถ.2 โชติกา รักพวก โช ภส.2 นรภัทร แถมศิริ พัฟ ภส.2 ศิรวรรณ ชินศุภกร อัน ภส.2 ภาวิตา ปาวา ดอลลี่ ภส.2 ฐิญาภรณ์ พันธุ์โยศรี ปังปอนด์ ผม.2 รุ่งฟ้า ถาวรวิศิษฐพร ฟ้า สถ.2 ณัฐธิดา ศุภวงศ์วิริยะ ดิงดัง สถ.2 อำ�พิกา เมตตาธรรม อ้อ สถ.2 จิราภา ผลชีวิน นุท ภส.2 แพรวไพลิน เอมะสิทธิ์ แพรว commde2 ชัยพัฒน์ บัวเสริมสวรรค์ เบนซ์ สถ.2 ลลิตพรรณ ชวนวารี กิ๊ฟกิ้ว สน.2 วรัชญา บุญเกต บูม สถ.2 กรชลี ชื่นกิตติพล นุ๊ก สถ.2 ณัฐธิดา ศรชำ�นิ แน็ต สถ.2 พิชญา โคอินทรางกูร เอ๊ะ สถ.2 ภาวินี อรรถโกวิทานนท์ วิน สถ.2 สาวิตรี อินทรโฉม นิว ผม.2 ณพนรา เกตุแก้วมณีรัตน์ มาย ภส.2 ธนพร อยู่ดี บี สถ.2 ไอริณ พงศ์ศิริพัฒน์ ซี สถ.1 พชรยุทธ สังข์วิลัย ฟูก ผม.1 กรพล ไววิทยะ นนท์ สถ.1 กชมน บุญแสง นํ้า สถ.1 พลอยประดับ เทียนทอง พลอย สถ.1


2499 thankyou book.  

school made

2499 thankyou book.  

school made

Advertisement