Page 1

PREDGOVORI UVOD KAKO KSO RADI Implementiran od Saveta Evrope

PRILOZI

Finansiran od Evropske Unije i Saveta Evrope

OBNOVLJENI OBJEKTI

Komisija za sprovođenje obnove na Srpskim pravoslavnim verskim objektima na Kosovu*

OSTALE INFORMACIJE

PROGRAM ZA TEHNIČKU SARADNJU I KONSULTACIJE U VEZI SA INTEGRISANOM ZAŠTITOM KULTURNOG I PRIRODNOG NASLEĐA

* Svaka upotreba reči Kosovo, bilo da se odnosi na teritoriju, institucije ili narod, u ovom tekstu će biti shvaćena u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 bez prejudiciranja statusa Kosova.


PREDGOVORI

Robert Palmer

UVOD

Direktor demokratskog upravljanja, kulture i raznolikosti

publikaciji je opisan istorijat KSO-a, proces, važne radne strukture, partnerstva, i mehanizmi koji su kreirani za upravljenje projektom i koji su postigli jake materijalne i nematerijalne rezultate. Rezultati pokazuju uspeh kolektivnih napora, entuzijazma i stvarnih interesa nosećih institucija, mnogih lokalnih i međunarodnih stručnjaka i pojedinaca koji su radili na prevazilaženju važnih izazova na tom putu. Oni zajedno su pokretali proces putem pristupa zasnovanog na multietničkoj saradnji, dijalogu i koncenzusu. Iz tih razloga, KSO je model vredan pažnje i evaluacije.

Ž

eleo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim brojnim ljudima koji su bili ukljčeni u ovaj uzbudljiv zajednički poduhvat. Pored veoma posvećenih timova u Strazburu i Prištini, želeo bih da posebno pomenem Srpsku pravoslavnu crkvu, Ministarstvo kulture, omladine i sporta i Institute za zaštitu spomenika Beograda i Kosova zajedno sa UNMIK-om, Kancelarijom za vezu Strana 3

Pro čitaj dalje >

OBNOVLJENI OBJEKTI OSTALE INFORMACIJE

U

PRILOZI

U

loga Saveta Evrope u sprečavanju konflikata i post-konfliktnom menadžmentu je ukorenjena u osnovnim vrednostima organizacije: ljudskim pravima, demokratiji i vladavini zakona. Istorijski, kulturno nasleđe je kritično sporno pitanje i ključni izvor konflikta, a akti kako razaranja tako i obnove imaju jake simboličkei praktične implikacije. Slično tome, kulturno nasleđe je od suštinskog značaja za procese rešavanja konflikata i rekonstrukcije, koji su povezani naporima da se prepoznaju višestruki identiteti zajednice i zaštite prava pojedinaca na različite kulturne izraze i verovanja. Doprinos nasleđa lokalnom razvoju je postalo vitalno sredstvo u obnovi, delom zbog svog ogromnog potencijala da značajno doprinese ekonomskom, socijalnom i obrazovnom razvojnom procesu2. Poštovanjem vrednosti kulturne raznolikosti i i pluralizma su od fundamentalnog značaja za koheziju i stabilnost.

KAKO KSO RADI

O

va publikacija opisuje rečima i slikama izuzetan rad Komisije za sprovođenje obnove (KSO) u periodu od 2004. do 2010. godine. U njoj je prikazan uspeh jedinstvenog i istorijskog projekta koji je utemeljen na jakim osećajima kolektivne odgovornosti za zaštitu kulturnog nasleđa i promovisanje većeg razumevanja između kultura i religija. Ova publikacija je dizajnirana tako da skrene pažnju na dostignuća KSO, na inicijativu Saveta Evrope, Evropske Unije i Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) u toku naročito izazovnog istorijskog perioda na Kosovu1.


Evropske Komisije kao i prethodniku Evropskoj agenciji za rekonstrukciju. Snažan ljudski faktor i volja lokalnih i međunarodnih partnera je osigurao uspeh KSO mehanizama koji su doveli do restauracije 28 verskih objekata na Kosovu, pri čemu je UNESCO upravljao i finansirao restauraciju 2 lokaliteta, Evropska unija je upravljala i finansirala restauraciju 2 lokaliteta a Ministarstvo kulture, omladine i sporta je upravljalo i finansiralo restauraciju jednog nereligijskog objekta. Svi restaurirani objekti su oštećeni tokom martovskih nereda 2004.godine na Kosovu. Rad nije bio fokusiran samo na fizičku rekonstrukciju, već i na stručnu obuku i podizanje svesti.

S

ada kada se ova faza KSO bliži kraju, šta nasledni mehanizam čeka u budućnosti, i kakva je prednost dostignuća do sada? Nadamo se da će publikacija i promotivne aktivnosti podstaći kontinuiranu i dodatnu podršku lokalnih i međunarodnih institucija i dalje jačanje zajedničkog nasleđa za dobrobit svih zajednica na Kosovu. Trenutno se raspravlja o predlozima za uspostavljanje mogućih održivih mehanizama sa širim tehničkim mandatom od mandata koji ima KSO, koji bi po mogućnosti obuhvatio i verske (pravoslavne, islamske, katoličke, itd.) i nereligijske istorijske objekte, kao i materijalno i nematerijalno nasleđe i razvoj šireg partnerstva. Sada smo krenuli sa otvorenim i zajedničkim procesom konsultacija i debata o budućnosti u nadi da ćemo nastaviti nadogradnju na ranijim postignućima, tako da možemo da nastavimo momentum i podstaknemo veće poštovanje kulturne raznolikosti i njihovu praktičnu primenu u daljim projektima. .

S

avet Evrope će ostati čvrsto posvećen očuvanju i zaštiti kulture i prirodnog nasleđa kao sredstva za podsticanje osnovnih principa ljudskih prava i demokratije i promovisanju razumevanja nasleđa kao zajedničkog izvora sećanja, razumevanja, identiteta, kohezije i kretivnosti. Do sada smo stekli iskustva o uticaju prošlih konflikata, a sada moramo da delujemo sa pojačanim osećajem odgovornosti za generacije koje dolaze posle nas.

1

Svaka upotreba reči Kosovo, bilo da se odnosi na teritoriju, institucije ili narod, u ovom tekstu će biti shvaćena u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 bez prejudiciranja statusa Kosova. 2 Odnosi se na Okvirnu Konvenciju Saveta Evrope o vrednostima kulturnog nasleđa za društvo 2005 CETS br.199, koja je stupila na snagu 1.juna 2011.

Strana 4


PREDGOVORI

Kjartan Björnsson

Z

aštita i unapređenje kulturnog nasleđa na Kosovu se, međutim i dalje suočava sa ozbiljnim izazovima. Mi, stoga podržavamo sve institucionalne aktere da nastave da grade na ovim uspesima kako bi se obezbedio kontinuitet u njihovoj saradnji i proširenje takvog mehanizma na sve vrste nasleđa na Kosovu.

I

zaista, svojinu treba i dalje negovati na lokalnom nivou kako bi se obezbedilo da relevantne zajednice i lideri budu sistematski uključeni u diskusije koje se odnose na ovu temu. Samo kroz njihovo puno i aktivno učešće, svaka inicijativa koja se odnosi na kulturno nasleđe može biti istinski održiva, posebno ako njen potencijal za ekonomski rast počinje da se razvija.

E

vropska unija će nastaviti da podržava Kosovo, kao i sve druge relevantne strane svih zajednica u njihovom radu koji se odnosi na nastavljanje ovog konstruktivnog dijaloga koji je i dalje preduslov za održivo pomirenje, međukulturalni dijalog i ekonomski razvoj Kosova.

KAKO KSO RADI

O

vaj kontinuirani proces je doveo do značajnog i konkretnog doprinosa u pravcu očuvanju raznolikosti nasleđa na Kosovu, kao dela našeg zajedničkog evropskog nasleđa.

OBNOVLJENI OBJEKTI

U

skladu sa mandatom KSO, 32 srpska pravoslavna objekta su imala koristi od rehabilitacije i konzervatorskih radova. Kosovo treba pohvaliti za finansiranje ovih važnih radova. Postignuća KSO su takođe realizovana zahvaljujući saradnji sa drugim članovima KSO uključujući srpske zvaničnike i Srpsku pravoslavnu crkvu.

OSTALE INFORMACIJE

E

vropska unija veoma ceni dostignuća Komisije za sprovođenje obnove. KSO je mehanizam koji finansira EU od 2005. i kojim upravlja i predsedava Savet Evrope. On podržava sprovođenje evropske agende za Kosovo, odnosno poštovanje prava pripadnika svih zajednica kao i ekonomski razvoj Kosova1.

S

toga verujemo da sve zainteresovane strane treba da razmotre pažljivo nastavak i jačanje takvog naslednog mehanizma koji će biti zasnovan na KSO modelu . 1

U skladu sa rezolucijom Saveta Bezbednosti UN 1244/99

Strana 5

PRILOZI

European Commission Liaison Office to Kosovo

UVOD

Šef operacija


Strana 6


PREDGOVORI

R

ad KSO-a na obnovi, predstavljen u ovoj publikaciji je implementiran zahvaljujući veoma uspešnom partnerstvu i saradnji sa Evropskom unijom, Privremenom administrativnom misijom UN na Kosovu, Srpskom pravoslavnom crkvom, Kosovskim institucijama i institucijama iz Srbije. Sprovedene aktivnosti su korišćene kao sredstvo širenja vrednosti i političkih ciljeva Saveta Evrope sa težnjom da se promoviše Evropsko demokratsko društvo na širokom polju mira i prosperiteta. Strana 7

Pro čitaj dalje >

OBNOVLJENI OBJEKTI OSTALE INFORMACIJE

D

elovanje na terenu ima za cilj unapređenje kulturnog nasleđa kao sredstva koje će promovisati pomirenje, međukulturalni dijalog i socijalno-ekonomski razvoj društva. Dakle, ovakvo shvatanje nasleđa, kao faktora društvene kohezije i ekonomskog razvoja, je u samoj srži projekta na Kosovu, i prevazilazi puku konzervaciju i restauraciju, čime podstiče rehabilitaciju i obezbeđuje dodatne koristi i mogućnosti lokalnoj zajednici.

PRILOZI

S

avet Evrope promoviše strateški cilj, Evropa bez linija podela zasnovana na demokratiji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava. Neizbežno, ovo uključuje imperative kulturne i socijalne dimenzije ljudskih prava. U tom smislu, društvena vrednost kulturnog nasleđa za evropske građane predstavlja jedan od osnovnih principa Saveta Evrope, na kom se zasniva naš pristup u različitim aktivnostima na terenu.

KAKO KSO RADI

UVOD

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU


Istorijat Kulturno nasledje: Sredstvo za pomirenje i izgradnju poverenja

K

omisija za sprovođenje obnove (KSO) je osnovana na Kosovu 2004. godine, kao sredstvo za sprovođenje obnove objekata Srpske pravoslavne crkve (SPC). KSO je obezbedio jedinstvenu platformu za dijalog između zainteresovanih strana na Kosovu i Srbiji, uključujući i SPC, sa ciljem da se prevaziđu specifične poteškoće vezane za političku situaciju, pri čemu su sve strane pokazale realne interese.

P

rivremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) je pozvala UNESKO, Evropsku Komisiju i Savet Evrope da urade procenu štete. Kao odgovor, Savet Evrope (Direktorat za kulturu i kulturno i prirodno nasleđe, DGIV) je izradio “Hitni akcioni plan za kulturno nasleđe Kosova” zajedno sa Evropskom komisijom i uz blisku saradnju sa misijom UNMIK. Plan je pridodat tekućem “Regionalnom programu za kulturno i prirodno nasleđe u Jugoistočnoj Evropi”.

S

avet Evrope (SE) i Evropska komisija (EK) su organizovali tri zajedničke misije za tehničku procenu od maja do jula 2004, u koje su bili uključeni stručnjaci iz SE, EK, Privremenih institucija samouprave na Kosovu (PISK), stručnjaci iz Beograda i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Misije su rezultirale objavljivanjem sveobuhvatnog izveštaja o tehničkoj proceni 34 srpskih pravoslavnih lokacija + 1 nereligiozne lokacije, i kasnije sa dva detaljnija izveštaja o tehničkoj proceni za svaki objekat. Strana 8


PREDGOVORI Strana 9

Pro čitaj dalje >

OBNOVLJENI OBJEKTI

K

ao dopunu misijama za tehničku procenu, Savet Evrope je inicirao sastavljanje dve nove strategije od kojih je jedna bila da se u skladu sa novonastalom situacijom dogovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom o dopuni listue (Lista prioritetnih intervencija) sa 11 njihovih spomenika. Lista je formirana unutar Regionalnog programa za kulturno i prirodno naleđe u Jugoistočnoj Evropi. Dakle, integrisanje navedenu listuu sa usklađenom listuom spomenika koja predstavlja postojeće spomenike u celom regionu Kosova. Druga strategija je ustanovljena na inicijativu Generalnog sekretara Saveta Evrope, sa namerom da se racionalizuju napori međunarodne zajednice na zaštiti celokupnog kulturnog nasleđa na Kosovu, te je tako je 10. septembra 2004. godine formirana “Nezavisna međunarodna komisija za kulturno nasleđe na Kosovu”, u kojoj su učestvovali Savet Evrope, Evropska komisija i UNMIK sa ciljem da Komisija daje srednjoročne i dugoročne savete i podršku politici.

OSTALE INFORMACIJE

a osnovu tri izveštaja o tehničkoj proceni, formirana je listua sa procenom troškova i detaljnim predlozima za hitnu intervenciju i konzervacionim merama za svaki objekat, takođe je ukazano gde je moguće primeniti srednjoročne i dugoročne mere zaštite. Za izvršenje ovog posla, PISK je izdvojio 3,7 miliona evra iz svog budžeta, nakon čega je privremeni Specijalni predstavnik Generalnog sekretara UN (SPGS), izdvojio dodatnih 0,5 miliona evra iz SPGS rezervnog fonda za program rekonstrukcije.

PRILOZI

N

KAKO KSO RADI

UVOD

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU


Strana 10


Međunarodni odbor eksperata

U

očena je potreba da se u radu na obnovi moraju poštovati evropski i međunarodni standardi zbog čega je osnovan Međunarodni odbor eksperata, 2006. godine, da bi podržao i nadgledao nivo kvaliteta prilikom izvođenja radova. MOE pod vođstvom Nezavisne međunarodne komisije (osnovana u septembru 2004. godine) i na zahtev Predsedavajuće KSO izvršava zadatke na terenu kako bi nadgledali nivo kvaliteta radova, sa ciljem da se preporuči KSO u kom pravcu da unapređuje metode u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Strana 11

UVOD

PREDGOVORI

P

rateći brojne sastanke i pregovore između UNMIK-a, predstavnika Crkve i srpskih predstavnika vlasti, Sveti Sinod je potvrdio da će se Crkva ponovo priključiti sporazumu, pa je drugi MR potpisan marta 2005. godine. Na osnovu novog MR, maja 2005. godine formirana je Komisija za sprovođenje obnove (KSO) i ista je održala svoj prvi plenarni sastanak nakon čega nastavlja da se sastaje svakog meseca. KSO je zamišljena kao privremeno ad hoc telo za ograničeni vremenski period, međutim, njeno funkcionisanje je trajalo više od šest godina. KSO je jedini mehanizam za kulturno nasleđe na Kosovu u čijem radu su uključeni svi akteri i pritom daje rezultate.

KAKO KSO RADI

2005 Komisija za sprovođenje obnove

OBNOVLJENI OBJEKTI

P

regovori između Srpske pravoslavne crkve (SPC) i PISK-a uz posredovanje UNMIK-a, rezultirali su Memorandumom o razumevanju (MR), potpisanim juna 2004. godine od strane Crkve i PISK, i formiranjem Odbora za implementaciju (OI) sa ciljem da rukovodi i nadgleda izvođenje hitnih radova na obnovi. OI je radio bez problema od avgusta do sredine septembra 2004, kada je Crkva odustala od MR čime je napredak procesa obnove zaustavljen. Odbor je raspušten.

OSTALE INFORMACIJE

2004 Odbor za implementaciju

PRILOZI

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU


Strana 12


PREDGOVORI

Tehnička jedinica KSO-a

ČLANOVI KOMISIJE SU: 33 Predstavnik Saveta Evrope (Predsedavajući) 33 Predstavnik Srpske pravoslavne crkve 33 Predstavnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu 33 Predstavnik Ministarstva za kulturu, omladinu i sport 33 Predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Prištine 33 Predstavnik UNMIK-a

UVOD

T

ehnička jedinica podržava KSO i smeštena je u Prištini na Kosovu. Tehničku jedinicu finansijski podržava Savet Evrope i Evropska komisija. Njome upravlja Vođa tima (međunarodni ekspert) i sastoji se od dva člana, srpske i albanske nacionalnosti, sa iskustvom u oblastima arhitekture i građevinarstva. Tehnička jedinica KSO se takođe bavi rukovođenjem ugovora, administracijom i prevođenjem. Sa aspekta finansija, finansijski asistent Zajedničkog programa „EU/SE Podrška unapređenju kulturne raznolikosti na Kosovu“, pomaže Tehničkoj jedinici.

T

ehnička jedinica je odgovorna za svakodnevno rukovođenje ugovorima, javnom nabavkom i administrativnim dužnostima i odgovorna je za sprovođenje odluka KSO pod upravom Predsedavajućeg KSO. Ona ima direktnu vezu sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta koje je zaduženo za upravljanje budžetom i javnim nabavkama. Konsultanta (lokalno osoblje) imenuje Ministarstvo i on/ona je „kontakt osoba“ između Ministarstva i Tehničke jedinice sa ciljem da se obezbedi efikasnija i direktna linija komunikacije. Strana 13

Pro čitaj dalje >

KAKO KSO RADI

K

SO je odgovorna za izradu programa i nadgledanje sprovođenja radova na obnovi 34 srpska pravoslavna objekta oštećenih tokom nemira marta 2004. Tokom 2005. godine KSO je na 30 objekata preduzeo mere konzervacije i konsolidacije a u 2006. je fokusirao svoje aktivnosti na veće rekonstrukcione radove na sedam objekata, na osnovu prioriteta dogovorenih sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pored rekonstrukcionih aktivnosti, KSO aktivno doprinosi razvoju izgradnje kapaciteta glavnih institucija koje su uključene, kao i stručne obuke i podizanju nivoa javne svesti.

OBNOVLJENI OBJEKTI

O mehanizmu ukratko

K

SO je telo za donošenje odluka odgovorno za proces implementacije. Mandat Komisije je jasno definisan u „Smernicama“ potpisanim u avgustu 2005. i revidiranim u maju 2006. sa dodatkom odobrenim u septembru 2006.

OSTALE INFORMACIJE

Komisija za Sprovodjenje Obnove

PRILOZI

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU


Strana 14


PREDGOVORI

Nadzorni organi/ Konsultanti KSO-a

N

adzorni organi i konsultanti su imenovani od strane KSO-a, sa ciljem da svakodnevno nadgledaju radove na gradilištima. Objekti su nadzirani i od albanskih i srpskih nadzornih organa/ konsultanata čija je uloga da izdaju upustva ugovaraču i osiguraju da su standardi kvaliteta postignuti. U principu, nadzorni organi su imenovani od strane Zavoda za zaštitu spomenika što odražava jednakost u predstavljanju Srba i Albanaca na svakom objektu projekta. Strana 15

Pro čitaj dalje >

KAKO KSO RADI OBNOVLJENI OBJEKTI

ve projekte su pripremili Zavodi za zaštitu spomenika kulture Srbije (ZZS), preko svoje kancelarije u Leposaviću, a pripremanje ugovorne dokumentacije i proces nabavke su zajednički organizovani od strane Tehničke jedinice i Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS). Svi tenderi su opšti, fokusirani da privuku kompanije iz regiona. „Pozivi za tendere“ su objavljeni u lokalnim i novinama u regionu kao i na KSO, SE, EAR veb stranicama. Tenderi su urađeni tako da privuku kompanije koje imaju iskustva u izgradnji i konzervaciji spomenika pravoslavnog kulturnog nasleđa. Ovakvo iskustvo predstavlja bitan uslov prilikom selekcije uspešnih ugovarača. Tenderi su procenjivani od strane KSO uz nadgledanje službenika za nabavku a preporuke su slate crkvi na odobrenje. Ugovori za objekte su pod rukovodstvom Tehničke jedinice KSO.

OSTALE INFORMACIJE

ZA VIŠE TEHNIČKIH INFORMACIJA O TENDERIMA KLIKNITE OVDE

S

PRILOZI

Tenderski proces

UVOD

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU


PREDGOVORI

6 1

.9 miliona evra je izdvojila Skupština Kosova od 2004.godine.

KSO se posebno zahvaljuje na donacijama: 33 Norveškoj

ambasadi – za crkvu Svetog Nikole u Prištini

33 Američkoj

ambasadi – za crkvu Svetog Nikole u Prištini

33 USAID

i IOM - za crkvu Svetog Nikole u Prištini

33 Francuskoj

ambasadi – za parohijski dom crkve Svetog Nikole u Prištini

33 Nemačkoj

ambasadi – za crkvu Svetog Ilije u Vučitrnu

33 Grčkoj

kancelariji za vezu – za crkvu Svete Nedelje u Prizrenu

33 Grčkoj

vladi na doprinosu i stručnoj podršci preko Evropskog centra za vizantijske i post vizantijske spomenike u Solunu, prilikom restauracije živopisa u crkvi Svetog Ðorđa (Runovića) u Prizrenu.

P

late zaTJ, Predsedavajućeg, posete stručnjaka MOE-a, veb dizajn i održavanje su obezbedjene uz velikodušan doprinos EU-je.

Strana 17

OBNOVLJENI OBJEKTI

13. maja 2005 godine, Generalni direktor UNESCO-a u saradnji sa UNMIK-om, SE, i EU su organizovali donatorsku konferenciju u Parizu sa namerom Zaštite i promocije kulturnog nasledja na Kosovu, čime je bilo obezbedjeno finasiranje projekata implementiranih od strane UNESCO-a, paralelno sa procesom KSO-a.

Pro čitaj dalje >

OSTALE INFORMACIJE

2

05 000.00 evra je UNESCO odvojio za obnovu crkava Svetog Arhangela Mihajla u Štimlju i Svetog Save u K. Mitrovici.

KAKO KSO RADI

.6 miliona evra je izdvojila Evropska Unija da rukovodi i obavi radove na obnovi na dva objekta u Prizrenu, prioriteta KSO-a.

PRILOZI

Finansiranje obnove uključujući kapitalne investicije kao i robe i usluge

UVOD

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU


Komisija za Sprovođenje Obnove O MEHANIZMU UKRATKO

Dostignuća

N

a osnovu prioriteta koje je KSO definisao, a uz dogovor sa Sprskom pravoslavnom crkvom, od 2005. godine postignuti su dole navedeni rezultati promovišući šansu da još jednom ovi objekti imaju budućnost i ponovnu pozitivnu funkcionalnu upotrebu unutar zajednica u kojima se nalaze.

30 objekata su konzervirana, konsolidovana i zaštićena u hitnoj akciji 2005. godine 19 crkava je kompletno završeno spolja i delimično u unutrašnjosti 02 manastirska konaka su obnovljena i useljiva su 08 parohijskih domova su potpuno obnovljena i useljiva su 02 krstionice su obnovljene 03 zvonika su obnovljena (zvona su postavljena) 02 objekta bogoslovije su pokrivena (ostaje da se dovrše unutrašnji i spoljašnji radovi) 03 pomoćne zgrade je obnovljeno 03 ogradna zida su obnovljena ili ponovo izgrađena Evropska Unija je radila na sledećim objektima: 01 Vladičanski dvor je obnovljen i useljiv je 01 zgrada Bogoslovije je obnovljena i useljiva je Broj projekata koje je finansirao UNESCO: 02 crkvene zgrade

Partneri Mehanizam podržan od strane medjunarodne zajednice

KONSULTOVATI IZVEŠTAJE O AKTIVNOSTIMA, KLIKNITE OVDE

E

vropska komisija nastavlja sa pružanjem podrške programu projekta KSO preko Kancelarije za vezu Evropske komisije, i direktno doprinosi uspehu Evropske agencije za rekonstrukciju ugovorom o zajedničkom programu sa Savetom Evrope.

K

SO ima snažnu podršku misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) naročito u vezi sa koordiniacijom oko bezbednosnih pitanja sa KFOR-om i policijom, uspostavljajući vezu između zainteresovanih strana i obezbeđivanjem koordinacije i logističke podrške kada je to potrebno.

M K

akedonski centar za arheološka istraživanja je podržao KSO, kao i Evropski centar za vizantijske i postvizantijske studije.

SO projekat je integralni deo Regionalnog programa Saveta Evrope za kulturno i prirodno nasleđe u Jugoistočnoj Evropi rukovodjen od Nasledja, tehničke asistencije i zajedničkih akcija sa Divizijom EU-je Direktorata demokratskog upravljanja, kulture i raznolikosti. Strana 18


K P

rojekat je naglašavao značaj kulture, ne samo u smislu podsticanja mogućnosti za obuku u oblasti konzervacije, već takođe naglašava kako kultura i kulturno nasleđe igra ključnu ulogu naročito u osetljivoj političkoj areni. KSO je u svom radnom okviru uspeo da rukovodi implementacijom procesa obnove na Srpskim pravoslavnim objektima na Kosovu poslednjih šest godina. Međutim, ostaje mogućnost da se radni okvir KSO proširi uključujući upravljanje i implementaciju nad celokupnim nasleđem na Kosovu, koristeći učešće ključnih partnera kao glavnu platformu za unapređenje koordiniranog i održivog pristupa rukovođenju nasleđem.

PRILOZI

Mehanizam koji je dokazao svoju vrednost

SO projekat obnove je negovao multietnički i raznoliki pristup u radu. Projekat je obezbedio mogućnost da se ohrabri i uspostavi izgradnja kapaciteta na institucionalnom nivou, a takođe i poverenje kako na Kosovu tako i u Srbiji, i između kosovskih i srpskih institucija. Verski život se postepeno revitalizovao u pojedinim mestima nakon završetka radova na obnovi.

UVOD

PREDGOVORI

Zaključak

KAKO KSO RADI

M

eđunarodni odbor eksperata iz Grčke, Italije, Španije i Velike Britanije je imao važnu ulogu u otpočinjanju trening radionica sa temama o konzervaciji i upravljanju našom evropskom kulturnom baštinom. Petodnevnoj radionici u 2007. godini je prisustvovalo 18 lokalnih stručnjaka imenovanih od strane Zavoda iz Beograda i Prištine. Domaćin seminara je bio Evropski centar za vizantijske i postvizantijske studije.

OBNOVLJENI OBJEKTI

Treninzi

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

OSTALE INFORMACIJE

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

Strana 19


01 CRKVA BOGORODICE LJEVIŠKE

02 MANASTIR SVETIH ARHANGELA

03 MANASTIR SVETOG JOANIKIJA/ MANASTIR DEVIČ

04 SABORNA CRKVA SVETOG ÐORĐA

05 CRKVA SVETOG NIKOLE (TUTIĆ)

06 CRKVA SVETOG SPASA

07 CRKVA SVETOG ÐORĐA (RUNOVIĆ)

08 CRKVA SVETOG ILIJE

09 CRKVA SVETOG SAVE

10 CRKVA SVETOG NIKOLE

11 CRKVA SVETOG ANDREJA

12 SRPSKA PRAVOSLAVNA BOGOSLOVIJA SVETIH KIRILA I METODIJA

13 CRKVA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE

14 VLADIČANSKI DVOR

15 CRKVA SVETE PETKE

16 CRKVA SVETE NEDELJE

17 CRKVA SVETOG NIKOLE

18 CRKVA SVETOG KRALJA UROŠA

19 CRKVA SVETIH PETRA I PAVLA

20 SRPSKO GRADSKO GROBLJE

21 CRKVA SVETOG ILIJE

22 CRKVA SVETOG JOVANA PRETEČE

23 CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE

24 SABORNI HRAM SVETE TROJICE

25 CRKVA SVETOG ILIJE

26 CRKVA USPENJA PRESVETE BOGORODICE

27 CRKVA SVETOG LAZARA

28 ATELJE I OTVORENA GALERIJA AGIMA ČAVDARBAŠE

29 CRKVA SVETE PETKE

30 CRKVA SVETOG ARHANGELA MIHAJLA

32 CRKVA SVETIH FLORA I LAVRA

33 CRKVA SVETOG ARHANGELA MIHAJLA

34 CRKVA SVETE NEDELJE

35 CRKVA SVETIH PETRA I PAVLA

31 CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE


PREDGOVORI UVOD

MITROVICA OBILIĆ VUČITRN LAUŠA

KOSOVO POLJE PRIŠTINA

LIPLJAN BRNJAČA

UROŠEVAC

DONJA ŠIPAŠNICA

VITINA

PRIZREN

K

omisija za sprovodjenje obnove (KSO) je osnovana na Kosovu 2004 godine, kao sredstvo implementacije u obnovi Srpskih pravoslavnih crkava (SPC). KSO je obezbedio jedinstvenu platformu za dijalog izmedju zainteresovanih strana sa Kosova i iz Srbije;

OBNOVLJENI OBJEKTI

ŠTIMLJE

PRILOZI

ĐAKOVICA

OSTALE INFORMACIJE

PEĆ

KAKO KSO RADI

PODUJEVO

ISTOK

Idi na listuu projekata : : Strana 21


MESTO

BR. LOK.

LOKACIJA

BRNJAČA

34

CRKVA SVETE NEDELJE

13

CRKVA ROÐENJA PRESVETE BOGORODICE

18

CRKVA SVETOG KRALJA UROŠA

19

CRKVA SVETIH PETRA I PAVLA

20

SRPSKO GRADSKO GROBLJE

21

CRKVA SVETOG ILIJE

17

CRKVA SVETOG NIKOLE

24

SABORNI HRAM SVETE TROJICE

25

CRKVA SVETOG ILIJE

26

CRKVA USPENJA PRESVETE BOGORODICE

27

CRKVA SVETOG LAZARA

35

CRKVA SVETIH PETRA I PAVLA

31

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE

32

CRKVA SVETIH FLORA I LAVRA

LAUŠA

03

MANASTIR SVETOG JOANIKIJA/MANASTIR DEVIČ

MITROVICA

09

CRKVA SVETOG SAVE

OBILIĆ

30

CRKVA SVETOG ARHANGELA MIHAJLA

22

CRKVA SVETOG JOVANA PRETEČE

23

CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE

11

CRKVA SVETOG ANDREJA

10

CRKVA SVETOG NIKOLE

28

ATELJE I OTVORENA GALERIJA

01

CRKVA BOGORODICE LJEVIŠKE

02

MANASTIR SVETIH ARHANGELA

04

SABORNA CRKVA SVETOG ÐORÐA

05

CRKVA SVETOG NIKOLE (TUTIĆ)

06

CRKVA SVETOG SPASA

07

CRKVA SVETOG ÐORÐA (RUNOVIĆ)

12

SRPSKA PRAVOSLAVNA BOGOSLOVIJA SVETIH KIRILA I METODIJA

14

VLADIČANSKI DVOR

16

CRKVA SVETE NEDELJE

DONJA ŠIPAŠNICA

15

CRKVA SVETE PETKE

ŠTIMLJE

33

CRKVA SVETOG ARHANGELA MIHAJLA

VITINA

29

CRKVA SVETE PETKE

VUČITRN

08

CRKVA SVETOG ILIJE

UROŠEVAC

KOSOVO POLJE

ĐAKOVICA

ISTOK LIPLJAN

PEĆ PODUJEVO PRIŠTINA

PRIZREN


PREDGOVORI UVOD

MITROVICA OBILIĆ VUČITRN LAUŠA

KOSOVO POLJE PRIŠTINA

LIPLJAN BRNJAČA

UROŠEVAC

DONJA ŠIPAŠNICA

VITINA

PRIZREN

O

d svog osnivanja pre šest godina, KSO je preduzela radove na konzervaciji i rehabilitaciji na 34 Srpskih pravoslavnih lokacija.

OBNOVLJENI OBJEKTI

ŠTIMLJE

PRILOZI

ĐAKOVICA

OSTALE INFORMACIJE

PEĆ

KAKO KSO RADI

PODUJEVO

ISTOK

Idi na sličice projekata : : Strana 23


Vizantijski stil, pet kupola, crkva je oblika krsta upisanog u kvadrat sa zvonikom dograđenim preko priprate. Bogato zidno slikarstvo. Sagrađena u XIV veku preko ostataka bazilike iz XI veka. Kulturni i istorijski spomenik, zaštićen zakonom. Nedavno je uvršten na UNESCO-vu listuu svetske baštine.

2

4

1

1

Crkva Parohijski dom 3 Pomoćna zgrada 4 Konak 2

3


02

J

PREDGOVORI

01 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07 09

UVOD

08

Pri zren

Crkva Bogorodice Ljeviške

10

15 16

20 05

17 18 19 20 21

RAD O VI NA 33Zamena olovnog krovnog pokrivača iznad bočnih O B NO VI brodova, na prostoru iznad oltara i zvonika. 33 Konsolidacija radova od cigle i kamena. 33 Popravljanje oštećenih površina spoljašnje priprate. 33 Popravljanje gvozdenih ograda na zvoniku i obnova platforme. 33 Popravljanje gornje galerije, kao i maltera i podova kapele. 33 Zamena izgorele stolarije, nadvratnika i nadprozornika. 33 Rekonstrukcija drvene galerije priprate i stepeništa. 33 Zastakljivanje prozora.

20 07 20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA 33Potpuna obnova pomoćne zgrade O B NO VI 33 Treća faza zamene olovnog pokrivača.

23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

I N TERVENCIJ E 33Generalno čišćenje objekta. Z AŠTITE 33Nova ograda i kapije; zamena ili popravljanje oštećenih vrata, nadvratnika, nadprozornika, rešetki i prozora. 33Zamena kamenog stuba i kapitela bifore. 33Nova drvena konstrukcija pokrivena olovom kod prvog nivoa zvonika. 33Zamena izgorelih greda na zvoniku i stabilizacija zvona. 33Pokrivanje privremenim zaštitnim pokrivačem delova krova bez olovnog pokrivača.

20 06

22

25

Crkva je veoma oštećena u požaru 2004.godine. Oštećeni su otvori, konstrukcija zvonika je u raspadu zbog izloženosti dejstvu vatre, posebno u predelu bifore. Unutrašnjost je izgorela i vandalizovana. Čađ je prekrila živopis. Deo freske Bogorodice Ljeviške je uništen udarcima čekićem Napomena: Veliki deo olovnog krovnog pokrivača je ukraden 2005 godine.

DAL J E 33Nisu izvođeni radovi. I N TERVENCIJ E RAD O VI NA 33Čišćenje gradilišta O B NO VI 33Obnova parohijskog doma RAD O VI NA DALJE O B NO VI POTREBNE INTERVENCIJE: 33 Obnova konaka. 33 Obnova ogradnog zida. 33 Uredjenje dvorišta. 33 Restauracija živopisa (UNESCO).

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

OBNOVLJENI OBJEKTI

14

PR O CENA ŠTETE

OSTALE INFORMACIJE

13

20 04

PRILOZI

12

KAKO KSO RADI

11

Strana 25


OST INFORM


02

J

P rizren C rkva B ogorodice L jeviške

03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Arheološko nalazište iz XIV veka zaštićeno zakonom: ruševine glavne crkve, paraklisa i trpezarija manastira. U XV veku je bilo napušteno i kasnije korišćeno kao materijal za izgradnju Sinan Pašine džamije. Na starom temelju je u toku 1990-ih godina sagrađena nova manastirska zgrada sa radionicom.


02 03

PREDGOVORI

01

J

04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

Pri zren

13

Manastir Svetih Arhanđela

14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

PR O CENA ŠTETE

Nova manastirska zgrada je potpuno izgorela u martu 2004. godine. Uništeni su: krovovi, instalacije, jako oštećeni podovi, zidovi i tavanice. Radionica je potpuno uništena. Ostatak arheološkog nalazišta je neoštećen. Novi konak je izgrađen pored crkve preko ostataka stare radionice u toku 2004. godine, posle martovskih nemira.

I N TERVENCIJ E 33Nije bilo intervencija. Z AŠTITE 33Nije postignuta saglasnost.

OBNOVLJENI OBJEKTI

20 04

DAL J E 33Radovi nisu izvodjeni. I N TERVENCIJ E DAL J E 33Radovi nisu izvodjeni. I N TERVENCIJ E DAL J E 33Radovi nisu izvodjeni. I N TERVENCIJ E DAL J E 33Radovi nisu izvodjeni. I N TERVENCIJ E

OSTALE INFORMACIJE

16

KAKO KSO RADI

12

DAL J E 33Obnova konaka. POTR EB NE 33Obnova ogradnog zida. I N TERVENCIJ E 33Uredjenje dvorišta.

28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 29


OST INFORM


02 03

J

P rizren M anastir S vetih A rhanđela

04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


2

4 3 1 6

5 8 1 2 3

7

4 5 6 7 8

Centralni konak Trpezarija Crkva Groblje Stari konak Gostoprimnice Kotlarnica Ekonomska zgrada

Monaški kompleks sa crkvom datira iz XV veka, sastoji se od tri konaka i trpezarije. Freske su iz XV i XIX veka. Osnovan je u XV veku, manastir je renoviran u XIX veku, uništen je u Drugom svetskom ratu i ponovo sagrađen 1947- 60. Uvršten je na listu spomenika kulture.


PREDGOVORI

01 02 03 04

J KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

05 06

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTER VENCIJ E Z AŠTITE

20 06

RADOVI NA OBNOVI

20 07 20 08 20 09

RADOVI NA OBNOVI

20 10

RADOVI NA OBNOVI

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

U martu 2004. godine ceo kompleks je zapaljen, unutrašnjost razrušena i groblje oskrnavljeno. Crkva je teško oštećena u požaru, krov i ikonostas su uništeni, a freske su prekrivene čađu i grafitima. Konaci su kompletno uništeni u vatri, samo glavni zidovi su opstali. U 2004-oj, posle nemira, krov crkve je popravljen, a stara trpezarija je obnovljena i pretvorena u prostorije za monahinje. 33Popravka ogradnih zidova. 33Zamena ili popravka oštećenih vrata i prozora crkve. 33Popravka časne trpeze u crkvi. 33Popravka olovnog krovnog pokrivača. 33Zamena oluka na crkvi. 33Rušenje nestabilnog i nesigurnog pregradnog zida starog konaka. Obnova starog konaka: 33Obnova pregradnih zidova, malterisanje, postavljanje podova, stolarije i instalacija. 33Nove medjuspratne betonske ploče. 33Nova krovna konstrukcija i crep. 33Olovni krov na zimskoj kapeli. Obnova srušenog potpornog zida; Unutrašnje popravke na crkvi: 33Obnova oštećenog maltera i podova. 33Električne instalacije. Zaštitni radovi na centralnom konaku: 33Nove medjuspratne betonske ploče i konsolidacija zidova. Obnova centralnog konaka: 33Nove medjuspratne betonske ploče. 33Nova krovna konstrukcija i crep. 33Obnova pregradnih zidova, maltera, podova i stolarije. 33Instalacije. Izgradnja kotlarnice: 33Izgradnja nove kotlarnice i centralnog grejanja 33Obnova groblja i nadgrobnih spomenika 33Podno grejanje i novi mermerni pod u crkvi 33Postavljanje zvona u zvoniku. 33Čišćenje bunara i izgradnja zaštitne konstrukcije iznad bunara. DALJE POTREBNE INTERVENCIJE: 33Obnova konaka. 33Obnova gostoprimnice. 33Obnova ekonomskih zgrada. 33Uredjenje dvorišta. 33Obnova ogradnog zida. 33Obnova živopisa. 33Novi ikonostas.

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listuu

Strana 33

KAKO KSO RADI

11

20 04

OBNOVLJENI OBJEKTI

10

OSTALE INFORMACIJE

09

PRILOZI

Manastir Svetog Joanikija/ Manastir Devič

08

UVOD

L auša, S r bica

07


OST INFORM


L laushë , S rbica M anastir S vetog J oanikija /M anastir D evič

02 03 04

J

05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu

PRILOZI

31


1

2

5 3 4

1 Crkva Sv. Nikole (Tutić) 2 Saborna crkva Sv. Ðorđa 3 Parohijski dom 4 Crkva Sv. Ðorđa (Runović) 5 Vladičanski dvor

Velika trobrodna bazilika sa kupolom i zvonikom koji je dograđen kasnije iznad zapadne fasade. Sklonjena bogata riznica. Sagrađena u drugoj polovini XIX veka. Popisana od strane ZZS-a Prizren.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05

J

06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

Saborna Crkva Svetog Ðorđa

14

17 18

20 05

19 20 21

20 07

RAD O VI NA 33Obnova kupole i zvonika crkve. O B NO VI 33Obnova parohijskog doma. 33Započeto malterisanje unutrašnjosti. 33Električne instalacije. 33Unutrašnje popravke.

20 08 20 09 20 10

DAL J E 33Radovi na projektu nastavljeni iz 2007. I N TERVENCIJ E

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

I N TERVENCIJ E 33Čišćenje crkve i gradilišta. Z AŠTITE 33Montiranje privremenih skela i privremena zaštita iznad obimnih zidova. 33Rušenje parohijskog doma zbog nestabilnosti konstrukcije. 33Privremeno ograđivanje. RAD O VI NA 33Čišćenje i rušenje oštećenih elemenata. O B NO VI 33Temelji za nove stubove. 33Čelični stubovi i krovna konstrukcija. 33Čišćenje i opravka kamena. 33Novi kameni svodovi i kupola. 33 Olovni krov postavljen. 33Stolarija. 33Električne instalacije.

23 25

Potpuno izgorela, urušen krov, unutrašnjost razrušena, samo obimni zidovi su opstali. Kupola i zvonik srušeni. Unutrašnjost, ikonostas, i dekoracija potpuno uništeni. Mermerni pod jako oštećen. Oštećeni i zaprljani kameni ukrasi.

20 06

22 24

PRO CENA ŠTETE

OSTALE INFORMACIJE

16

20 04

RAD O VI NA 33Obnova enterijera i instalacija zvona. O B NO VI RAD O VI NA 33Radovi na projektu nastavljeni iz 2009. O B NO VI 33Projekat uredjenja dvorišta DALJE POTREBNE INTERVENCIJE: 33Novi ikonostas. 33Crkveni mobilijar.

PRILOZI

15

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listuu

OBNOVLJENI OBJEKTI

13

KAKO KSO RADI

Pri zren

Strana 37


OST INFORM


P rizren S aborna C rkva S vetog Ð orđa

02 03 04 05

J

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listuu


Kasni vizantijski stil. Mala jednobrodna crkva sa kupolom. Ostaci originalnih fresaka. Izgrađena i oslikana u XIV veku. Zadnji put restaurirana 1960-tih. Uvrštena u spisak kulturno istorijskih spomenika.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

J KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

Pri zren

13

KAKO KSO RADI

Crkva Svetog Nikole (Tutić)

14 15 17 18 19

I NTERVENCIJ E 33Čišćenje dvorišta. Z AŠTITE 33Ponovno postavljanje olovnog pokrivača. 33Popravljanje ili zamena oštećenog kamena i cigli. 33Nova vrata i prozori sa zastakljivanjem. 33Zamena polomljenih kamenih podnih ploča. 33Nova gvozdena ograda. 33Privremeno ograđivanje lokacije.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E 33Radovi nisu izvodjeni. I NTERVENCIJ E

21 23 24 25 26 27 28 29

Olovni krov je skinut, kamene površine oštećene udarcima čekićem, ograda delimično nestala, prozori uništeni. Unutrašnjost teško oštećena vatrom i vandalizovana, Površine popločane mermerom i zidno slikarstvo oštećeni vatrom.

20 05

20 22

PRO CENA ŠTETE

OBNOVLJENI OBJEKTI

20 04

R AD O VI NA 33Unutrašnje popravke O B NO VI 33Električne instalacije. R AD O VI NA 33Radovi na projektu nastavljeni iz 2007. O B NO VI

OSTALE INFORMACIJE

16

DAL J E 33Radovi nisu izvodjeni. I NTERVENCIJ E DAL J E 33Restauracija zidnog slikarstva POTR EB NE 33Uredjenje dvorišta i drenaža. I NTERVENCIJ E

30 PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listuu

Strana 41


OST INFORM


P rizren C rkva S vetog N ikole (T utić )

02 03 04 05 06

J

PREDGOVORI

01

07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listuu


Kasni vizantijski stil. Jednobrodna crkva sa kupolom, krstasti svod pronaosa. Zidovi nedovršene novije crkve čine dvorište. Fragmenti fresaka. Izgrađena u XIV veku. Zidovi novije crkve dogradjeni u XIX veku. Uvrštena u spisak spomenika.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06 07

J

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

UVOD

08 09 10 11

Pri zren

Crkva Svetog Spasa

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

17 18 19

20 05

I N TERVENCIJ E 33Čišćenje dvorišta. Z AŠTITE 33Ponovno postavljanje olovnog pokrivača. 33Popravljanje ili zamena oštećenog kamena i cigli. 33Nova vrata i prozori sa zastakljivanjem. 33Zamena polomljenih kamenih podnih ploča. 33Nova gvozdena ograda. 33Privremeno ograđivanje lokacije.

20 06 20 07

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Unutrašnje popravke 33Električne instalacije.

20 08

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi na projektu nastavljeni iz 2007. 33Program UNESCO

20 21 22 23 24 25 26

Za bliže informacije, molimo vas kontaktirajte: Siniša Šešum UNESCO Venice office – Brescem Maršala Tita 48, UN House, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA Tel:+387 33 222 796/Fax:+387 33 222 795/E-mail: s.sesum@unesco.org

27 28 29 30

Starija crkva: Unutrašnjost oštećena vatrom, unutrašnje površine, freske, pod, drvena vrata i prozori oštećeni vatrom. Spoljašnost u dobrom stanju. Zidovi novije crkve: uprljani od dima, nestabilne gornje sekcije, vrata i prozori oštećeni vatrom, zvonik u nestabilnom stanju.

OBNOVLJENI OBJEKTI

16

20 09 20 10

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I N TERVENCIJ E

33Restauracija zidnog slikarstva 33Uredjenje dvorišta i drenaža.

OSTALE INFORMACIJE

13

KAKO KSO RADI

12

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 45


OST INFORM


P rizren C rkva S vetog S pasa

02 03 04 05 06 07

PREDGOVORI

01

J UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Kasni vizantijski stil. Mala jednobrodna crkva sa polukružnim svodom. Bogato zidno slikarstvo. U kompleksu saborne crkve Sv. Đorđa (br. 04). Izgrađena od XIV-XVI veka. Zaštićeni spomenik.

2

4 3 1

1 Stara crkva Sv. Ðorđa (Runović) 2 Saborna crkva Sv. Ðorđa 3 Parohijski dom 4 Vladičanski dvor


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06 08

J

UVOD

07

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

09 10 11 13

Pri zren

14

Crkva Svetog Ðorđa (Runović)

15 PRO CENA ŠTETE

18 20 05

20 21 22

I N TERVENCIJ E 33Čišćenje sa popravkom osetljivog materijala. Z AŠTITE 33Ponovno pokrivanje olovnim pokrivačem. 33Čišćenje kamenih površina. 33 Izrada i ugradnja privremenih vrata i prozora od čamovog drveta. 33Zaštitno pokrivanje poda i kamene nadgrobne ploče unutar crkve.

20 06

RAD O VI NA O B NO VI

33Čišćenje i skidanje oštećenih elemenata. 33Popravka unutrašnjeg maltera. 33Popravka i čišćenje kamenih površina. 33Električna instalacija. 33Postavljanje olovnog pokrivača. 33Nova stolarija.

20 07 20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA O B NO VI

33Arheološka strategija pripremljena.

23 24 25 26 27 28 29

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

RAD O VI NA O B NO VI

31

33Drenaža oko crkve 33Postavljanje kamenog poda u crkvi 33Uređenje dvorišta 33Restauracija zidnog slikarstva, donacija Grčke Vlade

32

33Novi ikonostas

30

33 34 35

OBNOVLJENI OBJEKTI

19

Unutrašnjost oštećena od eksplozije i vatre, vidljive pukotine, živopis teško oštećen, kameni pod u lošem stanju, vrata i prozori izgoreli, oskrnavljen grob. Spoljašnje kamene površine oštećene vatrom i dimom Krovni pokrivač od olova je ukraden 2005 kao i u 2006.

OSTALE INFORMACIJE

17

20 04

DALJE POTREBNE INTERVENCIJE:

PRILOZI

16

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

KAKO KSO RADI

12

Strana 49


OST INFORM


P rizren C rkva S vetog Ð orđa (R unović )

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 08

J UVOD

07 09 10 11 12

KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


2 1

5

3

4

Jednobrodna zasvođena ranija crkva sa pronaosom. Priprata je kasnije dodata obuhvatajući crkvu. Nova crkva je podignuta 1834. na ostacima starije crkve (XVI-XVII vek). Bogato zidno slikarstvo. Parohijski dom, krstionica, zvonik i groblje.

2

1 Krstionica 2 Ogradni zid 3 Zvonik 4 Crkva 5 Parohijski dom


PREDGOVORI

01 02 03 04

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

05 06

Vuči t r n

07

11 12 13 14 15

20 05 20 06

R AD O VI NA O B NO VI

20 07

R AD O VI NA O B NO VI

20 08 20 09

R AD O VI NA O B NO VI

33Radovi na projektu nastavljeni iz 2007.

R AD O VI NA O B NO VI

33Potpuna obnova krstionice. 33Obnova crkvenog krova i unutrašnjosti crkve. 33Obnova zvonika i postavljanje zvona. 33Obnova drenažnog sistema oko crkve. 33Obnova ogradnog zida.

20 10

R AD O VI NA O B NO VI

33Radovi na obnovi nastavljeni iz 2009.

17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Krov uništen vatrom, prozori uklonjeni. Ima pukotina u konstrukciji. Unutrašnjost opustošena, vandalizovana i spaljena, pod i grede galerije izgoreli, nestabilni stubovi. Freske oštećene vatrom. Parohijski dom i krstionica izgoreli, groblje oskrnavljeno.

I NTERVENCIJ E 33Čišćenje crkve i porte. Z AŠTITE 33Zaštitna ograda oko dvori išta. 33Izgradnja privremenog zaštitnog krova. 33Zaštitna vrata i prozori.

16

20

UVOD

PRO CENA ŠTETE

KAKO KSO RADI

20 04

33Demontiranje privremenog zaštitnog krova. 33Iskopavanje zemlje okolo crkve. 33Popravljanje ili zamena maltera. 33Nova krovna konstrukcija i crep na spoljašnjoj priprati. 33Drenažni sistem. 33Kameni krovni pokrivač na crkvi. 33Nova stolarija. 33Novi pod. 33Električne instalacije. 33Obnova krova.

OBNOVLJENI OBJEKTI

10

Obnova parohijskog doma:

33Nova krovna konstrukcija i krovni pokrivač. 33Nove medjuspratne ploče. 33Novi podovi. 33Malterisanje fasadnih i površina unutrašnjih zidova. 33Nove električne, vodovodne i kanalizacione instalacije. 33Nova stolarija. 33-Trotoar oko zgrade.

OSTALE INFORMACIJE

09

Crkva Svetog Ilije

J

DALJE POTREBNE INTERVENCIJE:

33Uredjenje dvorišta. 33Obnova groblja. 33Restauracija zidnog slikarstva. 33Novi ikonostas.

PRILOZI

08

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 53


OST INFORM


V učitrn C rkva S vetog I lije

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 09

J

UVOD

08 10 11 12

KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07 09 10 11

J

UVOD

08

M i trovic a

Crkva Svetog Save

12 14 15

Lokacija je predata UNESCO-u Radovi na konzervaciji i restauraciji su obavljeni od strane UNESCO-a, uz zahvalnost za velikodušni doprinos SAD-a u okviru programa UNESCO-a “ Zaštita kulturnog nasledja na Kosovu”.

KAKO KSO RADI

13

16 18 19 20 21

„ „

ZA BLIŽE INFORMACIJE, MOLIMO VAS KLIKNITE OVDE VIDITE DODATAK NA STRANI 163

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 57


1 Groblje 2 Zvonik 3 Krstionica

1

4 Crkva 5 Parohijski dom

4

2 5

Baziličan tip crkve s početka XIX veka. Spoljašnja priprata i kupola dodati u XX veku. Bogato zidno slikarstvo i ikonostas. Spoljašnja krstionica, parohijski dom i zvonik. Groblje. Uvrštena na listu spomenika.

3


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 11

J

12

Pri ština

Crkva Svetog Nikole

13 14 PRO CENA ŠTETE

20 05

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

20 06

RAD O VI NA O B NO VI

33Čišćenje kamenih površina. 33Novi stubovi i krovne ploče. 33Krovna drvena konstrukcija i crep. 33Olovni krovni pokrivač na spoljašnjoj priprati. 33Nova drvena galerija, plafon i stolarija. 33Zamena maltera i podova. 33Instalacije. 33Obnova parohijskog doma i krstionice. 33Obnova zvonika , novi krov i stepenište.

20 07

RAD O VI NA O B NO VI

33Završetak radova na obnovi parohijskog doma i krstionice. 33Stepenište zvonika. 33Konzervacija ogradnog zida, uređenje dvorišta. 33Obnova groblja. 33Popravka toaleta.

20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi na obnovi nastavljeni iz 2007.

RAD O VI NA O B NO VI

33Završni radovi u unutrašnjosti crkve, parohijskog doma, krstionice i zvonika.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

DAL J E POTR EB NE I N TERVENCIJ E

33Čišćenje crkve i porte. 33Nova ulazna vrata i prozori na crkvi, krstionici i parohijskom domu. 33Postavljena privremena metalna krovna konstrukcija sa skelom.

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

Potpuno izgorela, unutrašnjost razrušena, krov srušen, samo obimni zidovi i kupola stoje ali su ostećeni požarom. Priprata je nestabilna. Zidno slikarstvo u vrlo lošem stanju. Krstionica i parohijski dom u potpunosti spaljeni. Gornji deo zvonika i unutrašnje stepenice se urušili. Groblje oskrnavljeno.

OSTALE INFORMACIJE

16

20 04

33Novi ikonostas.

PRILOZI

15

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

KAKO KSO RADI

10

Strana 59


OST INFORM


P riština C rkva S vetog N ikole

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11

J

12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


1

1 Crkva 2 Zvonik

2

Jednobrodna crkva sa centralnom kupolom. Sagrađena 1930. Poslednja rekonstrukcija obavljena 1971. godine.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 12

J Po du jevo

13

Crkva Svetog Andreja

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

20 06 20 07

R AD O VI NA O B NO VI

33Radovi nisu izvodjeni.

R AD O VI NA O B NO VI

33Popravke krova i obnova fasade. 33Unutrašnje malterisanje. 33Mermerni pod postavljen. 33Električne instalacije. 33Obnova zvonika.

20 08 20 09 20 10

R AD O VI NA O B NO VI

33Radovi na obnovi nastavljeni iz 2007.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

33Čišćenje unutrašnjosti crkve. 33Obnova srušene apside crkve. 33Popravka krova. 33Zamena kapije, vrata i prozora. 33Obnova ogradnog zida.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Nisu izvodjeni radovi

DAL J E POTREB NE I NTERVENCIJ E

33Novi ikonostas.

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

Opustošena i zapaljena. Apsida crkve raznešena eksplozivom. Podovi i unutrašnje površine i stolarija oštećeni. Krovni pokrivač delom uklonjen. Ogradni zid od blokova srušen.

OSTALE INFORMACIJE

16

KAKO KSO RADI

11

30 PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 63


OST INFORM


P odujevo C rkva S vetog A ndreja

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12

J KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


2

1

1 Zgrada Sime Igumanova 2 Zgrada internata 3 Zgrada dekanata

3

Kompleks se sastoji od četiri glavne zgrade. Najstarija zgrada Čiča Simina, je bila prva škola sagrađena u XIX veku. Ostale zgrade su dodatno izgrađene uglavnom 1990-tih.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 13

J

Pri zren

Srpska Pravoslavna Bogoslovija Svetih Kirila i Metodija

14 15

KAKO KSO RADI

12

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 04

PRO CENA ŠTETE

Starija zgrada je zapaljena i srušena. Samo obimni zidovi stoje, teško oštećeni požarom. Ostale tri zgrade su takođe uništene i spaljene.

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Radove na obnovi je izvodila i finansirala Evropska

20 06 20 07

RAD O VI NA O B NO VI

33Projekat pripreme tendera i process tendera je sprovela EAR.

RAD O VI NA O B NO VI

33Obnova Zadužbine Sime Igumanova obavljena je od strane EAR-a. 33Obnova krova dekanata i internata.

20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi na obnovi nastavljeni iz 2007.

RAD O VI NA O B NO VI

33Nisu izvodjeni radovi

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

agencija za rekonstrukciju (EAR).

OSTALE INFORMACIJE

17

OBNOVLJENI OBJEKTI

16

33Obnova zgrada dekanata i internata. 33Objekat stanova za profesore. 33Obnova stare kuće-gostoprimnice. 33Obnova starog internata. 33Obnova pomoćnih zgrada. 33Uredjenje studentske bašte. 33Uredjenje dvorišta.

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 67


OST INFORM


Prizren Srpska Pravoslavna Bogoslovija Svetih Kirila i Metodija

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 13

J KAKO KSO RADI

12

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Mala seoska crkva. Jednobrodna sa zvonikom iznad ulaza na glavnoj fasadi. Izgradjena u XX veku, 1930. godine.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12 14

S of tović U roše vac

J

KAKO KSO RADI

13

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice

15 16

19 20

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Obnova svoda. 33Krovna konstrukcija i crep. 33Kupola zvonika i apside pokrivene pocinkovanim limom. 33Malterisanje i krečenje zidova i svoda. 33Drveni prozori, vrata i gornja galerija. 33Mermerni pod. 33Električne instalacije. 33Nova ograda i kapija.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Nisu izvodjeni radovi

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Nisu izvodjeni radovi

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Nisu izvodjeni radovi

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Nisu izvodjeni radovi

DAL J E POTREB NE I NTERVENCIJ E

33Novi ikonostas 33Uredjenje dvorišta.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

33Potpuno oštećena, krov srušen, popucali zidovi, oštećena stolarija. 33Unutrašnji zidovi i podovi oštećeni požarom. 33Groblje oskrnavljeno i oštećeno

OBNOVLJENI OBJEKTI

18

20 04

OSTALE INFORMACIJE

17

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 71


OST INFORM


S oftović C rkva R ođenja P resvete B ogorodice

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12

J

KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


1

2

5 3 4

1 Crkva Sv. Nikole (Tutić) 2 Saborna crkva Sv. Ðorđa 3 Parohijski dom 4 Stara crkva Sv. Ðorđa (Runović) 5 Vladičanski dvor

Dvospratna zgrada sa podrumom u porti Saborne crkve Svetog Đorđa (broj 4). Prvobitno sagrađena u XIX veku kao ruski konzulat, sadašnja zgrada je dobila izgled nakon skorije obnove.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

Pri zren

13

16 17 18

20 04

PR O CENA ŠTETE

20 05

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Potpuno izgorela, krov urušen, unutrašnjost razrušena, podovi u nestabilnom stanju, stolarija izgorela, zidovi i podovi oštećeni požarom. 33Čišcenje zgrade. 33Privremeno zatvaranje otvora sa šperpločom. 33Privremeno pokrivanje krova najlonom. 33Obnova je finansirana i vođena od strane Evropske

OBNOVLJENI OBJEKTI

15

Vladičanski dvor

J

agencije za rekonstukciju (EAR).

20 06 20 07

RAD O VI NA O B NO VI

33Program pripreme projekata i tendera je sproveden od strane EAR.

RAD O VI NA O B NO VI

33Potpuna obnova sprovedena je od strane Evropske

20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi na obnovi nastavljeni iz 2007.

agencije za rekonstrukciju (EAR).

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Nisu izvodjeni radovi

DAL J E POTR EB NE I N TERVENCIJ E

33Projekat je završen

OSTALE INFORMACIJE

14

KAKO KSO RADI

12

28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 75


OST INFORM


P rizren V ladičanski

02

dvor

03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15

J

16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Jednobrodna seoska crkva iz XX veka. Betonski zvonik. Lošeg kvaliteta.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12 14

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

J 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

33Izgradnja nove ograde i kapije.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I N TERVENCIJ E

33Obnova crkve. 33Obnova zvonika. 33Uredjenje dvorišta. 33Obnova groblja.

Manja oštećenja. Gađana molotovljevim koktelom. Uglavnom je oštećena zbog klizanja tla. Pukotine u konstrukciji se javljaju po celoj zgradi. Dolazi do prodiranja vode.

OBNOVLJENI OBJEKTI

16

Crkva Svete Petke

OSTALE INFORMACIJE

15

KAKO KSO RADI

D on j a Šipašnic a K a menica

13

28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 79


OST INFORM


Donja Šipašnica Crkva Svete Petke

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16

J

17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Jednobrodna crkva sa pripratom, pokrivenom kupolom. Ima fragmenata fresaka. Sagrađena je tokom 1960te godine preko ostataka crkve iz XIV.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

Pri zren

13

KAKO KSO RADI

Crkva Svete Nedelje

14 15

18

20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

33Popravka olovnog krovnog pokrivača. 33Nova hrastova vrata i popravka metalnih prozora. 33Popravka i ugradnja stuba oltara. 33Popravka ogradnih zidova i metalna ograda.

20 06 20 07

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

RAD O VI NA O B NO VI

33Nov olovni pokrivač. 33Unutrašnje popravke. 33Električne instalacije.

20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I N TERVENCIJ E

33Restauracija živopisa. 33-Ogradni zid. 33-Uredjenje dvorišta.

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Unutrašnjost crkve spaljena. Freske su oštećene vatrom i prekrivene čađu. Spoljašnjost u dobrom stanju.

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

J

OSTALE INFORMACIJE

16

28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 83


OST INFORM


P rizren C rkva S vete N edelje

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17

J

18 OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Jednokupolna crkva tipa slobodnog krsta sa pronaosom i zvonikom. Parohijski dom. Izgrađena oko 1929. godine.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

Kosovo Po lje

13

Crkva Svetog Nikole

14 15

18 19

J

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Zamena oštećenih vrata; 33Popravka oštećeniih prozora; 33Popravka mermernog poda; 33Zamena izgorelog stepeništa zvonika; 33Izgradnja nove ograde i kapije.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E POTREB NE I NTERVENCIJ E

33Obnova crkve 33Uredjenje dvorišta 33Restauracija živopisa

20 21 22 23 24 25 26 27 28

Spoljašnjost u dobrom stanju, Unutrašnjost opustošena, par prozora je polomljeno. Predvorje zahvaćeno požarom: vrata su spaljena, pod uništen, freske pokrivene čađu, stepenice i mehanizam zvona uništeni.

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

20 04

OSTALE INFORMACIJE

16

KAKO KSO RADI

12

29 30 PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 87


OST INFORM


K osovo P olje C rkva S vetog N ikole

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

J

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Crkva upisanog krsta u kvadrat sa pet kupola. Bogata dekoracijama. Zvonik odvojen. Crkva izgrađena 1933. godine. Uvrštena u listu spomenika.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

U roševac

13

KAKO KSO RADI

Crkva Svetog Kralja Uroša

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

33Čišćenje; 33Zamena ulaznih vrata od rezbarenog drveta; 33Popravka stepenica na glavnom ulazu; 33Popravka ograde drvenog stepeništa; 33Nova metalna ulazna kapija.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E POTR EB NE I N TERVENCIJ E

33Obnova crkve 33Obnova parohijskog doma 33Obnova zvonika 33Obnova ogradnog zida (ograde) 33Uredjenje dvorišta 33Obnova živopisa

18 19

J

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

Manja oštećenja u crkvi. Ulazne stepenice u lošem stanju. Glavna vrata i rukohvat drvenih stepenica i balustrada zahvaćeni požarom. Parohijski dom srušen.

OSTALE INFORMACIJE

16

30 PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 91


OST INFORM


U roševac C rkva S vetog K ralja U roša

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 19

J OBNOVLJENI OBJEKTI

18 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Jednobrodna crkva novije gradnje. Dodat zvonik. Konak i groblje. Izgradjena u XX veku.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12 14

Crkva Svetih Petra i Pavla PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Popravka površina zidanih ciglom; 33Popravke aluminijumskog krovnog pokrivača crkve 33Novi krov na gostoprimnici; 33Zastakljivanje prozora, nova metalna ulazna vrata i kapija; 33Popravka nadgrobnih spomenika.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

33Obnova crkve 33Obnova pomoćne zgrade 33Obnova ograde 33Obnova groblja 33Uredjenje dvorišta 33Novi ikonostas.

18 20

J

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Oštećen je krovni pokrivač, površine zidane ciglom i prozori. Unutrašnjost spaljena, podovI polomljeni, živopis oštećen. Gostoprimnica: krov oštećen pod dejstvom vatre, vrata i prozori oštećeni, unutrašnjost izgorela. Groblje je teško oskrnavljeno.

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

20 04

OSTALE INFORMACIJE

16

PRILOZI

15

19

KAKO KSO RADI

Tali novac U roše vac

13

32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 95


OST INFORM


T alinovac C rkva S vetih P etra i P avla

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18 20

J

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Na gradskom groblju nalaze se grobovi iz raznih perioda. Kapela je moderan objekat skorije izgrađen.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

U roševac

13

KAKO KSO RADI

Srpsko gradsko groblje

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Popravka krova. 33Metalna vrata i zastakljivanje prozora. 33Popravka podova. 33Popravka nadgrobnih spomenika. 33Završetak ograde.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

33Unutrašnje popravke u kapeli 33Obnova pomoćne zgrade 33Obnova groblja 33Uredjenje dvorišta

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

J

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

Kapela: krov delimično oštećen, unutrašnjost oštećena od vatre, prozori i vrata polomljeni, podovi delimično oštećeni. Kompleks: gostoprimnica srušena, veliki broj nadgrobnih spomenika oštećeno.

OSTALE INFORMACIJE

16

30 PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 99


OST INFORM


U roševac S rpsko

02

gradsko groblje

03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18 20 21

OBNOVLJENI OBJEKTI

19

J

22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Jednobrodna kapela novijeg stila i groblje. Skorije izgrađen objekat.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

14

Crkva Svetog Ilije

15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27

J

20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Nova metalna vrata i kapija, zamena polomljenog stakla na prozorima; 33Obnova podova; 33Popravka nadgrobnih spomenika.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTREB NE I NTERVENCIJ E

33Unutrašnje popravke u kapeli 33Obnova groblja

Crkva je oštećena vatrom, vrata i prozori oštećeni, unutrašnjost čađava od dima, izgoreo oltar. Groblje oskrnavljeno i oštećeno.

OSTALE INFORMACIJE

16

21

KAKO KSO RADI

Varoš S elo U roše vac

13

OBNOVLJENI OBJEKTI

12

28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 103


OST INFORM


V aroš S elo C rkva S vetog I lije

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22

J

23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


3

2 1

4

Crkva tipa slobodnog krsta sa pronaosom i zvonikom iznad pronaosa. Izgradjena 1982. godine.

1 Parohijski dom 2 Crkva 3 Gostoprimnica 4 Ogradni zid


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

Peć

13

Crkva Svetog Jovana Preteče

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Popravka krova i novi krovni pokrivač od aluminijuma; 33Nova metalna ulazna kapija, drvena vrata, zastakljivanje prozora; 33Popravka oštećenog mermernog poda.

20 06 20 07

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

20 08 20 09 20 10

R AD O VI NA O B NO VI

19 20 21 22 23

J

R AD O VI NA O B NO VI

24 25 26 27

DAL J E I NTERVENCIJ E R AD O VI NA O B NO VI

Obnova parohijskog doma:

33Nova krovna konstrukcija i krovni pokrivač 33Malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova 33Nova stolarija 33Novi podovi od parketa 33Nove električne, kanalizacione i vodovodne instalacije 33Radovi na projektu nastavljeni iz 2007. 33Radovi nisu izvodjeni.

30

33Obnova crkve 33Obnova gostoprimnice 33Obnova ogradnog zida 33Uredjenje dvorišta 33Project works continued in 2011.

31

33Novi ikonostas .

28 29

OBNOVLJENI OBJEKTI

18

OSTALE INFORMACIJE

17

Spoljašnjost je delimično oštećena vatrom i čađu, vrata i prozori uništeni, mermerni pod oštećen od eskplozije. Parohijski dom spaljen.

DALJE POTREBNE INTERVENCIJE:

PRILOZI

16

32 33 34 35

KAKO KSO RADI

12

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 107


OST INFORM


P eć C rkva S vetog J ovana P reteče

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23

J

24 OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Trobrodna bazilika, polukružni svod, dekorativan živopis. Gostoprimnica i groblje. Prvobitno sagrađena u XVI veku, a kasnije obnovljena 1868 godine. Zaštićeni spomenik.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

B elo Polje Peć

13 14

Crkva Vavedenja Bogorodice PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

20 06

RAD O VI NA O B NO VI

20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

33Obnova groblja. 33Uredjenje dvorišta. 33Novi ikonostas. 33Restauracija zidnog slikarstva.

18 19 20

23 24

J

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

33Kompletna obnova krova: konsolidacija svoda, nova

drvena konstrukcija krova i pokrivanje crepom;

33Zamena oštećenog kamenog poda od škriljca; 33Zamena tri nadgrobna spomenika na groblju; 33Nova ograda i kapija.

21 22

Krov u veoma lošem stanju, vrata i prozori oštećeni, unutrašnjost vandalizovana i oštećena vatrom, ikonostas izgoreo, živopis pokriven čađu, kameni pod delimično oštećen Porta: okružena niskim zidom, groblje oskrnavljeno.

33Čišćenje i uklanjanje oštećenih elemenata; 33Drenažni sistem oko crkve; 33Popravka unutrašnjih i spoljašnjih omalterisanih površina; 33Trotoar oko objekta; 33Nova stolarija; 33Popravka poda; 33Električne instalacije.

OSTALE INFORMACIJE

17

20 04

PRILOZI

16

OBNOVLJENI OBJEKTI

15

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

KAKO KSO RADI

12

Strana 111


OST INFORM


Belo Polje Crkva Vavedenja Bogorodice

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

J OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Before destruction

Građevina od betonske konstrukcije iz kasnih 1990-ih. Mauzolej sagrađen i porušen početkom XX veka.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

Đ akovic a

13

Saborni Hram Svete Trojice

14 15

18 19 20 21 22 23 24 25

J

PRO CENA ŠTETE

Srušen u leto 1999. Marta 2004. godine ruševine su uklonjene sa lokacije.

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

33Obnova crkve. 33Izgradnja ograde. 33Uredjenje dvorišta.

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

OSTALE INFORMACIJE

16

KAKO KSO RADI

12

26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 115


OST INFORM


Đ akovica S aborni H ram S vete T rojice

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 25

J OSTALE INFORMACIJE

24 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Mala jednobrodna crkva sa zvonikom. Sagrađena 1991. godine na lokaciji srušene crkve koja datira iz ranog XX veka.

Before destruction


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12 14

Crkva Svetog Ilije

15 17 18

PRO CENA ŠTETE I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

21 22 23 24 26 27

J

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

33Selektivno uklanjanje šuta pod nadzorom arheologa. Skladištenje

materijala koji se može ponovo upotrebiti unutar dvorišta.

33Konsolidacija temelja; 33Ojačavanje postojeće ograde, nova gvozdena ulazna kapija.

19 20

Raznešena eksplozivom. Kompletno uništena.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTREB NE I NTERVENCIJ E

33Obnova crkve. 33Obnova ograde. 33Uredjenje dvorišta.

OBNOVLJENI OBJEKTI

20 04 20 05

OSTALE INFORMACIJE

16

25

KAKO KSO RADI

Bi štražin Đa k ovica

13

28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 119


OST INFORM


B ištražin C rkva S vetog I lije

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24 26

J

OSTALE INFORMACIJE

25 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


2 1

4 3

Jednobrodna crkva sa zvonikom iznad ulaza. Sagrađena u XIX veku na starim temeljima crkve iz XVI veka. Uvrštena u spisak spomenika.

1 Parohijski dom 2 Crkva 3 Konak 4 Pomoćna zgrada


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12 14

Đ akovic a

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

16 17 19 20 21 22

20 04

PR O CENA ŠTETE

20 05

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

20 06

RAD O VI NA O B NO VI

20 07

RAD O VI NA O B NO VI

20 08 20 09

RAD O VI NA O B NO VI

20 10

RAD O VI NA O B NO VI

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

J

Zapaljena i porušena. Komletno uništena. Parohijski dom kompletno uništen, groblje oskrnavljeno. 33Čišćenje lokacije, rušenje nestabilnih ostataka sa severoistočne gradjevine 33Izgradnja ograde oko kompleksa.

Obnova ogradnog zida:

33Betonski temelji zida. 33Kameni zid. 33Drvene kapije.

Obnova parohijskog doma:

33Potpuno nova, prizemna zgrada, izgradjena od temelja.

Obnova konaka: 33Nova zgrada izgradjena na već postojećim temeljima i na podrumskoj ploči.

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi na obnovi nastavljeni iz 2007.

Obnova crkve:

33Potpuno nova zgrada crkve izgradjena od temelja. 33Obnova crkve radovi nastavljeni iz 2009.

DALJE POTREBNE INTERVENCIJE:

33Obnova pomoćne zgrade. 33Uredjenje dvorišta. 33Novi ikonostas.

PRILOZI

18

OSTALE INFORMACIJE

15

OBNOVLJENI OBJEKTI

KAKO KSO RADI

13

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 123


OST INFORM


Đakovica Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24 26 27

OSTALE INFORMACIJE

25

J

28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Before destruction

Mala crkva novijeg stila sagradjena pored groblja. Gostoprimnica i groblje. Sagrađena u periodu između1991-1994 godine


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12 14

Svetog Lazara

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28

J

20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Čišćenje kapele i konaka. 33Čišćenje groblja od vegetacije i otpada. 33Popravka nadgrobnih spomenika.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTREB NE I NTERVENCIJ E

33Obnova crkve. 33Obnova gostoprimnice. 33Obnova groblja. 33Uredjenje dvorišta.

Crkva je porušena, kamen odnešen. Konak vandalizovan, groblje oskrnavljeno, nadgrobni spomenici polomljeni, drveće posečeno.

OBNOVLJENI OBJEKTI

16

OSTALE INFORMACIJE

15

27

KAKO KSO RADI

Pi skote Đa k ovica

13

29 30 PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 127


OST INFORM


P iskote S vetog L azara

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28

J

29 30 PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Kuća, atelje i galerija na otvorenom poznatog albanskog vajara.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 12

Čag lavic a Pr i št i na

13 14

Atelje i galerija Agima Čavdarbaše

15 16 18 19

20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

Kuća je potpuno oštećena vatrom (oko 100 m2). Oko 80-100 umetničkih skulptura (od drveta, gline, metala) je uništeno. 33Predato Ministarstvu kulture, omladine i sporta.

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

KAKO KSO RADI

11

20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29

J

30 PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 131


OST INFORM


Čaglavica Atelje i galerija Agima Čavdarbaše

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29

J

30 PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Jednobrodna crkva sa zvonikom iznad ulaza. Konak i parohijski dom.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

Vi ti na

13

KAKO KSO RADI

Crkva Svete Petke

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

20 06

DAL J E POTREB NE I NTERVENCIJ E

17 18 19 20 21

Manja šteta, pukotine i gubitak određenog broja crepova. Parohijski dom kamenovan. Prozori popravljeni, ogradni zid sagrađen nakon nemira. 33Popravka krova, popravka spojeva između crkve

i zvonika i popunjavanje pukotina.

33Popravka oštećenog maltera u parohijskom domu.

OBNOVLJENI OBJEKTI

16

33Obnova je završena.

22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

J PRILOZI

31 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 135


OST INFORM


V itina C rkva S vete P etke

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

J PRILOZI

31 32 33 34 35

Prezentacija Presentation projekta of this project JJ

Povratak Return na sliÄ?ice to thumbnails : : Povratak : : na Return listuto list


Crkva je u obliku krsta sa pet kupola, nezavršena građevina. Sagrađena tokom 1990-ih.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

O bi lić

13

Crkva Setog Arhangela Mihajla

14 15

18 19 20 21 22 23 24 25 26

PR O CENA ŠTETE

Delimično oštećena , okna prozora polomljena, vrata i oluci oštećeni. Unutrašnjost delimično oštećena vatrom.

20 05

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

33Popravka oštećenih oluka. Čišćenje lokacije; 33Izrada i postavljanje novih drvenih vrata, zastakljivanje svih prozora.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi nisu izvodjeni.

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I N TERVENCIJ E

33Obnova crkve 33Uredjenje dvorišta 33Ograda

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

20 04

OSTALE INFORMACIJE

16

KAKO KSO RADI

12

27 28 29 31

J PRILOZI

30 32 33 34 35

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 139


OST INFORM


O bilić C rkva S etog A rhangela M ihajla

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 31

J PRILOZI

30 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Vizantijski stil. Jednobrodna crkva, sa polukružnim svodom. Kameni ikonostas integrisan u konstrukciju sa zidnim slikarstvom. Sagrađena u XIV veku. Arheološki ostaci iz IV-VI veka. Zaštićen spomenik.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

Li p ljan

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Nova gvozdena ograda i kapije.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

33Program UNESCO-a za restauraciju zidnog slikarstva.

Ručne granate su bačene blizu objekta, blaga oštećenja kamenih površina fasade.

OBNOVLJENI OBJEKTI

15

KAKO KSO RADI

Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice

14

Za bliže informacije, molimo vas kontaktirajte: Siniša Šešum UNESCO Venice office – Brescem Maršala Tita 48, UN House, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA Tel:+387 33 222 796/Fax:+387 33 222 795/E-mail: s.sesum@unesco.org

27 28

OSTALE INFORMACIJE

13

29 30 32 33 34 35

J

PRILOZI

31

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 143


OST INFORM


L ipl jan C rkva V avedenja P resvete B ogorodice

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30 32

J

PRILOZI

31 33 34 35

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Crkva oblika slobodnog krsta, sa velikom kupolom. Sagrađena u XX veku, blizu crkve Vavedenja Presvete Bogorodice (br.31).


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12

Li pljan

13

KAKO KSO RADI

Crkva Svetih Flora i Lavra

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I N TERVENCIJ E Z AŠTITE

33Ograđivanje dvorišta zajedno sa crkvom Vavedenja

20 06

DAL J E I N TERVENCIJ E

33Projekat završen.

17 18 19 20

Skoro nevidlljiva spoljašnja oštećenja. Spoljašnja vrata crkve su oštećena tokom nemira 2004 godine. Popravka vrata je usledila ubrzo nakon nemira. Presvete Bogorodice (br.31).

OBNOVLJENI OBJEKTI

16

21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30 32 33 34 35

PRILOZI

31

J D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 147


OST INFORM


L ipljan C rkva S vetih F lora i L avra

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30 32 33 34 35

PRILOZI

31

J J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07 09

UVOD

08

Šti mlje

10

Crkva Svetog Arhangela Mihajla

11 12 14 15

KAKO KSO RADI

Lokacija je predata UNESCO-u Radovi na konzervaciji i restauraciji su obavljeni od strane UNESCO-a, uz zahvalnost za velikodušni doprinos SAD-a u okviru programa UNESCO-a “ Zaštita kulturnog nasledja na Kosovu”.

13

16

„ „

18 19 20 21

ZA BLIŽE INFORMACIJE, MOLIMO VAS KLIKNITE OVDE VIDITE DODATAK NA STRANI E 167

OBNOVLJENI OBJEKTI

17

22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 151


Mala crkva sa kupolom i gostoprimnica. Crkva je obnovljena 1975 godine.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11 12 14

KAKO KSO RADI

Brn jac a Or a h ovac

13

Crkva Svete Nedelje

17 18 19

20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Popravke krovne konstrukcije i pokrivača; 33Obnova oštećenog maltera; 33Nova vrata i prozori. Opravka kapije; 33Popravka podova; 33Popravka električnih instalacija.

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

33Popravke na crkvi. 33Obnova gostoprimnice. 33Uredjenje dvorišta. 33Ograda.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Crkva je neoštećena. Konak izgoreo: krov oštećen vatrom, prozori i vrata oštećeni, unutrašnjost oštećena vatrom.

OBNOVLJENI OBJEKTI

16

OSTALE INFORMACIJE

15

30 PRILOZI

31 32 33 34 35

J

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 153


OST INFORM


B rnjaca C rkva S vete N edelje

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


1

2

1 Crkva 2 Parohijski dom

Crkva sa kupolom, oblika slobodnog krsta sa pronaosom i zvonikom. Parohijski dom i nekoliko grobova. Crkva je sagrađena 1929. godine.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05 06

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

07

UVOD

08 09 10 11

Istok

13

Crkva Svetih Petra i Pavla

14 15 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Obnova oštećenih kamenih površina i spoljašnjeg maltera. 33Popravka unutrašnjeg maltera i pukotina. 33Nova vrata, prozori i rešetke. 33Zamena električnih instalacija. 33Ponovno postavljanje mermerne časne trpeze.

20 06 20 07

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

RAD O VI NA O B NO VI

33Popravke krova na crkvi.

20 08 20 09 20 10

RAD O VI NA O B NO VI

33Radovi na projektu nastavljeni iz 2007.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Obnova parohijskog doma: 33Nova drvena krovna konstrukcija sa krovnim pokrivačem. 33Nova stolarija. 33Malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova. 33Nove električne, vodovodne i instalacije kanalizacije. 33Novi podovi od parketa i keramičkih pločica. 33Arheološka procena.

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

DAL J E POTR EB NE I NTERVENCIJ E

33Uredjenje dvorišta. 33Ogradni zid (ograda). 33Novi ikonostas.

D Album o projektu

34 35

OBNOVLJENI OBJEKTI

18

OSTALE INFORMACIJE

17

Glavna oštećenja se nalaze oko južnog prozora. Uništeni su prozori i vrata. Unutrašnjost je oštećena vatrom, ikonostas zapaljen, oltar uništen, kameni pod delimično uništen. Parohijski dom potpuno izgoreo.

PRILOZI

16

J

Povratak na sličice : : Povratak na listu

KAKO KSO RADI

12

Strana 157


OST INFORM


I stok C rkva S vetih P etra i P avla

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13

14 TALE MACIJE 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J

J Prezentacija projekta

Povratak na sličice : : Povratak na listu


Komisija za Sprovođenje Obnove STRUČNJACI I OSOBLJE UKLJUČENI U PROJEKAT KSO-A

Predstavnik Saveta Evrope i predsedavajući Hakan Širer Demir Predstavnik Srpske pravoslavne crkve (SPC) Otac Sava, Iguman Manastira Dečani Predstavnik Ministarstva kulture omladine i sporta (MKOS) Direktor odeljenja Vjollca Aliu za kulturno nasledje pri MKOS-u Predstavnik Zavoda za Zaštitu Spomenika Kulture-Srbija Direktorica Republičkog Vera Pavlović-Lončarski Zavoda za zaštitu spomenika kulture Predstavnik Instituta za zaštitu spomenika (IZS)- UNMIK/Kosovo Rukovodilac Odseka Burbuće Bakija-Deva za kulturno nasledje pri MKOS-u Savet Evrope Robert Palmer

Direktor demokratskog upravljanja, kulture i raznolikosti

Nasledje, tehnička pomoć i zajedničke akcije sa divizijom EU (Strazbur) Ðanluka Silvestrini Šef divizije Mark Hori Koordinator projekta Adelin Marti Administrativni asistent Kancelarija Sekretarijata na Kosovu Tim Kartvrajt Šef kancelarije Zamenik šefa Endrju Ford kancelarije Medjunarodni odbor eksperata Demetrios Atanasoulis Arheolog Kjara Kompostela Slikar konzervator Majkl Eterli Gradjevinski inženjer Pedro Ponse de León Arhitekta

Strana 160

Tehnička jedinica KSO-a Viši specijalista za Julija Tričkovska kulturno nasledje Tehnički savetnik, Goran Zdravković Gradjevinski inženjer Tehnički savetnik, Škendije Kazagići Arhitekta UNMIK Mihail Krasnoščekov

Predstavnik UNMIK-a Nezvanični službeni

Ministarstvo kulture, omladine i sporta (MKOS) Tomor Buza Konakt osoba KSO-a Sebahate Bošnjaku Službenik nabavke Fljorije Gaši Finansijski službenik Zarka Morina Finansijski asistent Arsim Tači Službenik za budžet Genc Tarakaj Vozač Genc Bošnjaku Vozač Projektna dokumentacija Zavodi za zaštitu spomenika kulture Srbije, u koordinaciji sa Kancelarijom u Leposaviću Nadzorni organi KSO-a Zoran Garić Arhitekta ZZS Leposavić Jovica Lukić Arhitekta ZZS Leposavić Konsultanti ZZS-a Kosova Ljindita Cervadiku Arhitekta ZZS Priština Arsim Mulhadža Arhitekta ZZS Peć Valjbona Saljiuka Arhitekta ZZS Priština Jusuf Džibo Arhitekta ZZS Prizren Faton Prufi Arhitekta ZZS Ðakovica Arheolozi Milot Berša Svetlana Hadžić Kemalj Ljuci Ljuan Kočabašljiu

Arheološki institut ZZS Leposavić Muzej Kosova ZZS Prizren

Kancelarija za vezu Evropske Komisije u Prištini Tim lider Karol Poulek Tim za socijalni razvoj Edis Agani Upravnik


Lista Tendera

2005 Engleski / Albanski / Srpski

KLIKNITE NA JEZIK PO VAŠEM IZBORU I PREUZMITE PDF FAJL

2006 Engleski / Albanski / Srpski

PREDGOVORI

PREUZMITE FAJLOVE

UVOD

Komisija za Sprovođenje Obnove

Izveštaj o aktivnostima

2005 Engleski / Albanski / Srpski

KLIKNITE NA JEZIK PO VAŠEM IZBORU I PREUZMITE PDF FAJL

2006 Engleski / Albanski / Srpski 2007 Engleski / Albanski / Srpski 2008/2009 Engleski / Albanski / Srpski 2009/2010 Engleski / Albanski / Srpski

OBNOVLJENI OBJEKTI

D Povratak na Tender proces

OSTALE INFORMACIJE

2009 Engleski / Albanski / Srpski

KAKO KSO RADI

2007 Engleski / Albanski / Srpski

PRILOZI

D Vrati se na Partnere

Strana 161


Crkva oblika upisanog krsta sa kupolom. Parohijski dom i zaseban zvonik. Izgrađena izmedju 1896 i 1912. Projekat za crkvu je uradila arhitekta Andra Stevanović.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

06 07

11 12 13 14

20 05

15 16 17 18 19

20 20 06 07 20 08 20 09

PROCENA ŠTETE

Zvonik u dvorištu crkve je teško oštećen u martu 2004. godine. Objekti u okviru kompleksa crkve su takodje teško oštećeni. Unutrašnjost, oltar i ikonostas (uradjen od Dimitrija Andonova-Papradiskog) su potpuno uništeni, prozori polomljeni. Pod u crkvi, drvena galerija i mermerno soklo su izgoreli. Krov oronuo. Oštećena stolarija. Unutrašnjost ogaravljena i oštećena vatrom. Stolarija i unutrašnje stepenice zvonika uništene. Parohijski dom izgoreo. INTERVENCIJE 33Zamena severozapadnog dela krova i popravka preostalog. ZAŠTITE 33Potpuno zastakljivanje. 33Nova ulazna vrata od hrastovog drveta. 33Čišćenje kamenih površina. 33Ponovno postavljanje otkačene grede emporije. DALJE 33Radovi nisu izvodjeni. INTERVENCIJE DALJE INTERVENCIJE RADOVI NA OBNOVI

20 21 22 23 24 25 26

20 10

DALJE POTREBNE INTERVENCIJE

27 28 29 30

Lokacija je predata UNESCO-u. Projekat je implementiran od strane UNESCO-a, uz zahvalnost za velikodušni doprinos SAD-a u okviru programa UNESCO-a “ Zaštita kulturnog nasledja na Kosovu”. Radovi na crkvi: 33nova drvena krovna konstrukcija – cela površina 33novi oluci 33Kompletna restauracija gornjeg dela fasade, ponovno malterisanje. Crkva: 33Izgradnja unutrašnje galerije, uključujući i stepenište 33Obnova poda kamenim pločama 33Zidno slikarstvo – freske 33Izrada novog ikonostasa 33Unutrašnje osvetljenje 33Spoljašnje osvetljenje 33Podno grejanje 33Uredjenje dvorišta

KAKO KSO RADI

20 04

33restauracija glavnih

fasada, čišćenje kamenih površina, fugovanje. 33Reparacija i zastakljivanje prozora 33Nova el. Instalaciaj – kablovi 33Obijanje oštećenog maltera u unutrašnjosti i malterisanje 33molovanje unutrašnjosti uz sve pripremne radove 33Novi električni kablovi za zvonik 33Čišćenje spoljašnjosti Ostale gradjevine:

33Obnova parohijskog doma 33Obnova starog parohijskog doma 33Obnova zvonika 33Rekonstrukcija ogradnog zida

OBNOVLJENI OBJEKTI

10

J

OSTALE INFORMACIJE

09

Crkva Svetog Save

UVOD

M i trovic a

08

32 33 34 35

PRILOZI

31 POVRATAK NA GLAVNU PREZENTACIJU PROJEKTA

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 163


M itrovica C rkva S vetog S ave

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 09 10

UVOD

08

J

11 12 KAKO KSO RADI

13 14 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J Prezentacija projekta

Strana Povratak na sličice : : Povratak na 165 listu


Crkva je oblika slobodnog krsta sa kupolom, i odvoojenim zvonikom. Sagrađena u periodu od 1920-1922. Projekat za crkvu je uradila arhitekta Jelisaveta Nacić.


PREDGOVORI

01 02 03 04 05

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

06 07

Crkva Svetog Arhangela Mihajla 20 04

PRO CENA ŠTETE

20 05

I NTERVENCIJ E Z AŠTITE

33Čišćenje crkve, gradilišta i zvonika; 33Nova vrata od hrastovog drveta, zamena metalnih

20 06

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

20 07

DAL J E I NTERVENCIJ E

33Radovi nisu izvodjeni.

18

20 08

DAL J E I NTERVENCIJ E

19

20 09

RAD O VI NA O B NO VI

12 13 14 15 16 17

20

20 10

21 22 23 24 25 27 28 29

32

J

PRILOZI

33Obnova zvonika.

31

35

Projekat je implementiran od strane UNESCO-a, uz zahvalnost za velikodušni doprinos SAD-a u okviru programa UNESCO-a “ Zaštita kulturnog nasledja na Kosovu”. 33Nova drvena krovna konstrukcijacela površina 33Novi olovni krovni pokrivač – cela površina 33Novi oluci 33Obnova fasade 33Reparacija i zastakljivanje prozora 33Nova električna instalacija – kablovi 33Obiijanje oštećenog maltera u unutrašnjosti i malterisanje površina 33molovanje unutrašnjosti sa svim pripremnim radovima

Ostale gradjevine:

30

34

Lokacija je predata UNESCO-u.

DALJE POTREBNE INTERVENCIJE: Crkva: 33Obnova poda kamenim pločama 33Zidno slikarstvo – freske 33Izrada novog ikonostasa 33Unutrašnje osvetljenje 33Spoljašnje osvetljenje 33Uredjenje dvorišta

26

33

prozora, zastakljivanje svih prozora pleksiglasom; 33Nova ograda i kapija.

KAKO KSO RADI

11

Spoljašnjost je u dobrom stanju, vrata i prozori delimično ostećeni. Unutrašnjost i zidne slike su vandalizovane, oltar je uništen. Gornji deo zvonika uništen od vatre.

OBNOVLJENI OBJEKTI

10

OSTALE INFORMACIJE

09

UVOD

Šti mlje

08

POVRATAK NA GLAVNU PREZENTACIJU PROJEKTA

D Album o projektu

Povratak na sličice : : Povratak na listu

Strana 167


Š timl je C rkva S vetog A rhangela M ihajla

02 03 04 05

PREDGOVORI

01

06 07 UVOD

08 09 10 11 12 KAKO KSO RADI

13 14 15 16 17 18

OBNOVLJENI OBJEKTI

19 20 21 22 23 24

OSTALE INFORMACIJE

25 26 27 28 29 30

PRILOZI

31 32 33 34 35

J

J Prezentacija projekta

Strana Povratak na sličice : : Povratak na 169 listu


Finansiran od Evropske Unije i Saveta Evrope

Implementiran od Saveta Evrope

Conception & réalisation > Les Explorateurs, Strasbourg, France

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE OBNOVE NA SRPSKIM PRAVOSLAVNIM VERSKIM OBJEKTIMA NA KOSOVU

Komisija za sprovođenje obnove na Srpskim pravoslavnim verskim objektima na Kosovu  
Komisija za sprovođenje obnove na Srpskim pravoslavnim verskim objektima na Kosovu  

Technical cooperation and consultancy programme related to the integrated conservation of the cultural and natural heritage

Advertisement