Page 1

E-plak

a

1o Πν όηοπμ Πεηνα Γομκά μαηηθό ζημ Α ζήκαξ

sch.gr @ r i e p m y 1g

Σεύπμξ 2μ ΢πμι. έημξ 2012-2013 ΢οκημκηζμόξ θαη επημέιεηα ύιεξ : Θία Παπαδεμεηνίμο (ΠΓ 07)


Γθπαηδεοηηθόξ Πενίπαημξ ΢ημ Ζδνομα Γογεκίδμο Σεξ Ιανηιέκαξ ΢ηαμαηίμο Σηηο 21.11.2012 ηα ηκήκαηα ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ πήγακε κηα πξσηόηππε , επράξηζηε θαη... εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε κόληκε έθζεζε δηαδξαζηηθόηεηαο ηνπ Ιδξύκαηνο Επγελίδνπ. Παξόιν πνπ ν θαηξόο έθαλε δπζθνιόηεξε ηε κεηαθνξά καο θαη ράιαζε ηα ζρέδηα καο γηα πεξίπαην πξηλ από ηελ επίζθεςε ζηελ έθζεζε, δελ πηνεζήθακε θαη ηειηθά θηάζακε εγθαίξσο αιιά βξεγκέλνη ….. Τίτλος κύριου άρθρου

Η μελαγόο καο εμήγεζε όηη ε έθζεζε έρεη ηξείο νξόθνπο, κε δηαθνξεηηθό ζέκα ζηνλ θαζέλα. Ο πξώηνο παξνπζίαδε ηελ ύιε θαη ηα δηαθνξεηηθά πιηθά. Εθεί κπνξέζακε αγγίμνπκε θαη λα πεηξακαηηζηνύκε κε ηα δηάθνξα θπζηθά θαη ηερλεηά πιηθά πνπ ζπλαληάκε θαζεκεξηλά θαη λα κάζνπκε πνπ ρξεζηκεύνπλ, πσο θηηάρλνληαη θαη πνπ ηα βξίζθνπκε.Ο δεύηεξνο όξνθνο, είρε σο ζέκα ηνλ ήρν θαη ηελ εηθόλα, εθεί παίδνληαο κάζακε πνιιά πξάγκαηα, γηα ηελ παξαγσγή ήρνπ θαη εηθόλαο θαη ηελ ρξήζε ηνπο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο όξνθνο καο εμεγνύζε ηελ βηνηερλνινγία θαη ηε ρξήζε ηεο. Εθεί είδακε έληνκα κέζα από κηθξνζθόπηα, παίμακε δηαδξαζηηθά παηρλίδηα θαη ζην ηέινο παξαθνινπζήζακε θάπνηα ελδηαθέξνληα πεηξάκαηα.

Η έθζεζε ζίγνπξα αμίδεη κηα επίζθεςε από κηθξνύο θαη κεγάινπο θαη είλαη αλνηθηή ηα Σαββαηνθύξηαθα. Τν θαλνληθό εηζηηήξην είλαη 6 επξώ ην άηνκν θαη ην κεησκέλν 4.

΢ηεκ επηζηνμθή ζομπιενώζαμε ηα θύιια ενγαζίαξ πμο μαξ

είπακ δώζεη μη θαζεγεηέξ μαξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ επίζθερεξ


ΥΡΖ΢ΣΟΤΓΓΚΚΖΑΣΖΗΟ ΠΑΔΑΡΖ 2012

Γιάηε ζημ Φνηζημογεκκηάηηθμ Παδάνη ημο ζπμιείμο μαξ

Δεοηένα 17-12-2012 Σαξ πενημέκμοκ μη λεπςνηζηέξ πεηνμπμίεηεξ δεμημονγίεξ μαξ, ηα μμκαδηθά ζπηηηθά γιοθά μαξ θαζώξ θαη πνςηόηοπα θαη εοθάκηαζηα ζημιίδηα

Τη

?????

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας

Σηηξ 12.μμ μμ ανπίδμομε….. Θεδάκηα πμο πενηγνάθεη ηεκ εηθόκα ή ημ γναθηθό.


Πναγμαηηθά με ηδηαίηενμ θέθη αιιά θαη πμιιή δμοιεηά δεμημονγήζαμε ανπηθά έκα ενγαζηήνη θαηαζθεοήξ πνηζημογεκκηάηηθςκ δέκηνςκ από πενημδηθά (με αθμνμή ημ πνώημ δέκηνμ πμο πνόζθενε ζημ παδάνη ε Έιεκα (Α1). Ε ηδέα άνεζε ζε όιμοξ μαξ θαη πςνίξ κα ημ πμιοθαηαιάβμομε θηηάπκαμε όιμη ζημ ζπμιείμ αιιά θαη ζημ ζπίηη δεκηνάθηα από πενημδηθά ζε πμιιέξ παναιιαγέξ : ζημιηζμέκα με θμομπηά, με ιεπηά θμνδειάθηα, με δςγναθηέξ, με θμμμάηηα από ύθαζμα αθόμε θαη από ζενπακηίκεξ !!!! Πανάιιεια ε Αγγειηθή (Γ3) , ε Μακηώ (Γ3), ε Φανά (Α3), μ Γηώνγμξ(Γ2), ε Νεθέιε (Γ1), μ Τνηακηάθοιιμξ (Γ1), μ Σάββαξ (Α1), ε Σμθία (Γ1), ε Φνηζηηάκα (Γ1), ε Φςηεηκή (Γ3), ε Μανηιέκα (Α3) , μ Φάνεξ (Γ3), μ Πακαγηώηεξ (Β1), μ Έκημοανκη (Α2), ε Γιεοζενία (Β1), ε Έιιε(Α3), ε Βάζηα (Α3), ε Άκκα-Μανία (Β1), ε Φάνηξ (Α1), ε Φαίε (Α3), μ Ειίαξ (Α3), μ Βαζίιεξ (Α3), ε Καηενίκα (Α3) ε Γηνήκε (Α1), ε Γιέκε (Α1), μ Γηώνγμξ (Α1) θαη άιιμη πμιιμί θαηαζθεύαζακ πνηζημογεκκηάηηθα ζημιίδηα θαη θμζμήμαηα, δςγνάθηζακ θαη ζοκέζεζακ ζμοπιά θαη ζειηδμδείθηεξ, έρεζακ θμοιμονάθηα θαη μπηζθμηόζπηηα γηα κα θαηαθένμομε κα μνγακώζμομε όιμη μαδί ημ παδάνη ημο ζπμιείμο. Οη ζπμιηθέξ μένεξ μαξ αιιά θαη ηα ηειεοηαία δύμ Σάββαηα πνηκ από ημ Παδάνη ήηακ γεμάηα δςγναθηθή, πανημθμπηηθή, ζοκζέζεηξ, ζοκεκκμήζεηξ θαη ζοκακηήζεηξ. Ε ηάλε ηςκ Γενμακηθώκ θαη ε Βηβιημζήθε ήηακ γεμάηεξ από πνηζημογεκκηάηηθε δνάζε θαη έημημμ οιηθό. Σεμακηηθή θαη μοζηαζηηθή ζε όιε αοηήκ ηεκ πνμζπάζεηα ήηακ ε ζομβμιή μνηζμέκςκ γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ, αθμύ θάπμημη από αοημύξ εθηόξ από ηεκ οιηθή ζοκεηζθμνά ημοξ με γιοθά, μπηζθόηα, θμοιμονάθηαθαη πίηεξ, αθηένςζακ θαη ημκ ειεύζενμ πνόκμ ημοξ ημ ηειεοηαίμ Σάββαημ πνηκ από ημ Παδάνη , ζηηξ 15.12. θαη ήνζακ ζημ ζπμιείμ με πμιιή δηάζεζε γηα κα πνςμαηίζμοκ πνηζημογεκκηάηηθα ζηεθάκηα ή κα ζημιίζμοκ ηα δέκηνα από πενημδηθά. Γηα ημκ ηδηαίηενμ δήιμ θαη ηεκ θαιή ημοξ δηάζεζε ζα ζέιαμε κα εοπανηζηήζμομε ηηξ θονίεξ: Φαηδή, Τδάια, Γζθηηδμπμύιμο, Γεςνγακηά, Αζακαζμπμύιμο, Τζμύμπα, Γώγμο.Φοζηθά δεκ ζα πνέπεη κα λεπάζμομε ηεκ εογεκηθή πνμζθμνά ημο θ. Ανγύνε, μ μπμίμξ μαξ θηιμλεκεί ζοπκάθαηά ηε δηάνθεηα εθπαηδεοηηθώκ επηζθέρεςκ μαξ ζημ ενγαζηήνη ηςκ εθμαγείςκ ημο θαη αοηή ηε θμνάμαξ πνμζέθενε θαη μνηζμέκα από ηα ακηίγναθα πμο δεμημονγεί. Μηα ακάιμγε πνμζθμνά είπαμε θαη από ημοξ εθδμηηθμύξ μίθμοξΚαζηακηώηεξ θαη Γκάιημξ, μη μπμίμη ζομπιήνςζακ με πμιιά θαη εκδηαθένμκηα βηβιία ημ παδάνη μαξ. Τε Δεοηένα 17.12. μη πνμεημημαζίεξ άνπηζακ από κςνίξ. Με ηεκ πμιύηημε βμήζεηα ημο Σάββα, μ μπμίμξ μαξ βμήζεζε ηόζμ ζηεκ μνγάκςζε όζμ θαη ζηε δηαμόνθςζε ημο πώνμο, θαηαθέναμε ζε ηνεηξ ώνεξ κα είμαζηε ζπεδόκ έημημμη. Σηηξδώδεθα άκμηλε επηηέιμοξ ημ Φνηζημογεκκηάηηθμ Παδάνη μαξ. Μέπνη ηηξ ηνεηξ είπαμε πμοιήζεη ανθεηά από όζα δεμημονγήζαμε θαη θαηαζθεοάζαμε. Αθόμε θαη πεναζηηθμί ημονίζηεξ από ηεκ μδό Αδνηακμύ μαξ επηζθέθηεθακ θαη αγόναζακ ηα ηδηαίηενα πνηζημογεκκηάηηθα δέκηνα μαξ, δμθίμαζακ γιοθά θαη έβγαιακ ανθεηέξ θςημγναθίεξ ημο ζπμιείμο. Γεκηθά μάιιμκ ηα θαηαθέναμε ανθεηά θαιά, αθμύ ζομπιενώζεθε έκα ηθακμπμηεηηθό πμζό, ηα μπμίμ ζα δηαηεζεί γηα θηιακζνςπηθό ζθμπό εκώ ηαοηόπνμκα πενάζαμε θαιά θαη ακαπηύλαμε θαη μνηζμέκεξ απνόζμεκεξ δεληόηεηεξ. Γη αοηό είκαη βέβαημ όηη ε μμάδα Δνάζεξ ημο Παδανημύ ζα λακαπηοπήζεη θάπμηα άιιε ζηηγμή με μηα άιιε δναζηενηόηεηα, γηαηί ηώνα έπμομε θαη εμπεηνία…

΢ειίδα 18

Θ π π


Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Σεκ Σνίηε 4.12.2012 ημ ημήμα Α1 παναθμιμύζεζε ζημ Γαιιηθό Ζκζηηημύημ ζε ζοκενγαζία με ημ

Goethe Institut ζημ πιαίζημ ημο 25μο Φε-

ζηηβάι

Κημθημακηέν ηεκ εκόηεηα «΢ηκεμά θαη

Πναγμαηηθόηεηα», μηα πιαηθόνμα πμιηηηζηηθήξ ακηαιιαγήξ θαη δηθηύςζεξ ηςκ θεζηηβάι Cin-

ema du Réel θαη doxs. ΢ογθεθνημέκα παναθμιμοζήζαμε ημ κημθημακηέν

γηα εθήβμοξ «Σα

παηδία δεκ παίδεη».Έκα κημθημακηέν ηςκ Ακηώκε Σζεπειίθα θαη ηεξ Ρέαξ Απμζημιίδμο, ημ Θεδάκηα πμο πενη-

μπμίμ ακαδείπζεθε ςξ ημ θαιύηενμ ειιεκηθό κημθημακηέν 2010 ζηεκ απμκμμή ηςκ Βναβείςκ ηεξ Γιιεκηθήξ Αθαδεμίαξ Ηηκεμαηηγνάθμο. Ε ηζημνία είκαη αιεζηκή θαη αθμνά ζηεκ πνμζπάζεηα μηαξ πανέαξ παηδηώκ κα απμθηήζμοκ ζηε γεηημκηά ημοξ έκα πώνμ γηα κα παίδμοκ. Οη μηθνμί θίιμη ζογθνμημύκ μηα επηηνμπή θαη μέζα από ανθεηέξ πενηπέηεηεξ θαηαθένκμοκ κα μηιήζμοκ ζημ δήμανπμ ηεξ πόιεξ γηα ημ πνόβιεμά ημοξ. Σα παηδηά είκαη μαπεηηθά θαη επίμμκα, ςζηόζμ ε δεμμηηθή ανπή έπεη άιιεξ απόρεηξ θαη δνα με ημ γκςζηό ηνόπμ. Γίμαζηε ήδε ζημ 2013 θαη ηα παηδηα δεκ έπμοκ αθόμε απμθηήζεη ημ γήπεδμ πμδμζθαίνμο πμο μκεηνεύμκηαη….

Τα παιδία δεν παίζει

΢ειίδα 5


Η Φάρμα των Ζώων 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Αγγελα Σακκζτα για τη συνεργασία της

΢ε αοηήκ ηε ζειίδα θςημγναθίεξ, ηηξ παναηενήζεηξ θαη θαημηθίδηα ή γηα ό,ηη εκδηαθένμκ ή δηαίηενμ θόζμμ

πενημέκμομε ηηξ ηα ζπόιηα ζαξ γηα ηα μηθνά ζαξ πανάλεκμ γκςνίδεηε γηα ημκ ηηςκ δώςκ.

ΣΟ ήλενεξ όηη : - οι σκύλοι ακούμε ευχάριστα κλασσική μουσική ?

Ένεοκεξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ από μμάδα επηζηεμόκςκ ηεξ Σπμιήξ Χοπμιμγίαξ ημο Πακ/μίμο Queens ημο Μπέιθαζη πανμοζηάζηεθακ ζηεκ Αμενηθακηθή Έκςζε γηα ηεκ Γπηζηεμμκηθή Πνόμδμ (AAAS) πανέδςζακ ηα απμηειέζμαηά ημοξ αιιά θαη ημ ΤΟP 10 ηςκ πνμηημήζεςκ ηςκ ζθοιηώκ όζμκ αθμνά ζηε μμοζηθή. Υπό ημοξ ήπμοξ ηςκ Bach, Vivaldi θαη Mozart ηα ζθοιηά έδεηλακ ηεκ θαιύηενε ζομπενηθμνά ημοξ: εοελία, παιάνςζε, ακάπαοζε θαη ζπεδόκ θαζόιμο γαύγηζμα !!!

΢ειίδα 20


Η Λάουρα και το μυστικό της Αβεντέρας , Παρουσίαση του βιβλίου του Peter Froid

Ε Λάμονα, είκαη έκα δεθαηνηάπνμκμ θμνίηζη ζακ όια ηα άιια. Ονθακή από μεηένα θαη παηένα, μόκε ηεξ ζοκηνμθηά έπεη ημκ αδειθό ηεκ Λμύθαξ θαη ηεκ θμιιεηή ηεξ Κάγηα. Γίκαη εζώθιεηζηε ζε ζπμιείμ, μαδί με ημκ αδειθό ηεξ. Τεξ ανέζεη ε ηππαζία με ημ άιμγμ ηεξ ηεκ Αζηναπή θαη ε ληθαζθία. Γίκαη θακαηηθή ακαγκώζηνηα ημο Φάνε Πόηεν θαη ημο Άνπμκηα ηςκ Δαπηοιηδηώκ. Όια λεθίκεζακ, από ηόηε πμο άνπηζε κα βιέπεη πενίενγα όκεηνα με πμιέμμοξ θαη έκακ άκηνα, πάκηα κα ηεξ δεηάεη ημ ίδημ ακηηθείμεκμ: Τμ Δηζθμπόηενμ ηεξ Φώηηζεξ! από Μία μένα, θαζώξ είπε βγεη γηα βόιηα με ημ άιμγό ηεξ, βιέπεη έκακ πενίενγμ μαονμκηομέκμ άκδνα. Αοηόξ ανπίδεη κα ηεκ θοκεγάεη, όμςξ μία άζπνε μμνθή ηεκ ζώδεη.

Από ηόηε, όια ανπίδμοκ κα αιιάδμοκ. Μαζαίκεη, πςξ είκαη ε μόκε ζε όιμ ημκ θόζμμ πμο έπεη όιεξ ηηξ μαγηθέξ δοκάμεηξ πμο οπάνπμοκ. Αοηό ζεμαίκεη, πςξ μπμνεί κα Δηαβάζεη ηεκ ζθέρε, κα μεηαθηκεί ακηηθείμεκα με ημ μοαιό ηεξ θαη κα μκεηνμηαληδεύεη…... (Να πεγαίκεη όπμο θαη όπμηε ζέιεη, μόκμ ημ πκεύμα ηεξ.).

Μαζαίκεη πςξ μόκμ εθείκε μπμνεί κα ζώζεη ημκ άιιμ θόζμμ ή αιιηώξ Αβεκηένα, βνίζθμκηαξ ημ Δηζθμπόηενμ ηεξ Φώηηζεξ, πμο πενηέπεη ημ Νενό ηεξ Δςήξ. Γηα κα γίκεη αοηό όμςξ, ζα πνεηαζηεί όζε πημ πμιιή βμήζεηα πνεηάδεηαη. ‘Γπηζηναηεύεη’ ιμηπόκ ημκ αδειθό ηεξ θαη ηεκ θίιε ηεξ, γηα κα ηεκ βμεζήζμοκ. Όμςξ ημ θαθό ζα παναμμκεύεη…

Μία επηθή μάπε μεηαλύ ημο θαιμύ θαη ημο θαθμύ θαη μία ηενάζηηα πνμζπάζεηα επηβίςζεξ. Τα πάκηα βαζίδμκηαη ζε εθείκε θαη ημοξ θίιμοξ ηεξ. Θα μάζεη κα ειέγπεη ηηξ δοκάμεηξ ηεξ θαη κα ηηξ πνεζημμπμηεη έηζη ώζηε κα κηθήζεη ημοξ ακηηπάιμοξ ηεξ θαη κα ζώζεη ημκ βαζηιηά ηεξ Αβεκηέναξ. Φοζηθά, ε δνάζε δεκ ηειεηώκεη εδώ, αθμύ ε Λάμονα ζα ζειήζεη κα μάζεη ηη έγηκε ζημκ παηένα ηεξ θαη ανγόηενα ηεκ μεηένα ηεξ. Όμςξ αοηέξ ηηξ ηζημνίεξ, μπμνμύμε κα ηηξ δηαβάζμομε ζηα οπόιμηπα βηβιία ηεξ ζεηνέξ : Ε Λάμονα θαη ε Σθναγίδα ηςκ 7 θεγγανηώκ, Tμ αίκηγμα ηεξ αζεμέκηεξ Σθίγγαξ, H Καηάνα ηςκ Δνάθςκ, Τμ δαπηοιίδη ημο πέηνηκμο Φηδημύ, O Λαβύνηκζμξ ημο Φςηόξ.

κηίκ Σεξ Ηςκζηα

ηάδε αξ Γιεοζεν

΢ειίδα 7


Η Αρχή

Ο Μικρόσ Ήρωσ ήταν εβδομαδιαίο ανάγνωςμα, γραμμένο από τον Στέλιο Ανεμοδουρά και ςκίτςα από τον Βύρων Απτόςογλου, κατά το χρονικό διάςτημα μεταξύ 1953-1968 Περιεχόμενο Το ανάγνωςμα αυτό, αφηγείται τισ περιπέτειεσ 3 Ελληνόπουλων, του Γιώργου Θαλάςςη μαζί με τουσ φίλουσ του, Κατερίνα και "Σπίθα", κατά τη διάρκεια τησ Κατοχήσ και τον αγώνα των 3 αυτών «Ηρώων» κατά των Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων Φαςιςτών.

Αναγνώςτεσ Αγαπήθηκε πολύ από τισ πρώτεσ μεταπολεμικέσ γενιέσ ςε μία προςπάθεια του δημιουργού του να διαδώςει μέςω αυτού τισ οδυνηρέσ ςυνέπειεσ του πολέμου. Σκοπόσ του ςυγγραφέα, ήταν η απόδοςη του αιςθήματοσ τησ εθνικήσ υπερηφάνειασ, χωρίσ τη χρήςη δυςνόητων εκφράςεων, αλλά με την χρήςη ενόσ απλού και κατανοητού προσ όλουσ κώδικα.

Το Τέλοσ.

ηκε με την Δυςτυχώσ, ο Μικρόσ Ήρωσ, διακόπ ζε τότε το επιβολή λογοκριςίασ που εφάρμο

ά το τέλοσ τησ διδακτορικό καθεςτώσ. Όμωσ, μετ ρέσ και Κατοχήσ, επανεκδόθηκε αρκετέσ φο είτε ςε μορφή κυκλοφόρηςε είτε ςε μορφή κόμικ, ςυλλεκτικών τόμων.

ηθξ Βηβιία—Ηόμ νηάδε ίκαξ Γιεοζε η κ α η ζ κ ς Η Σεξ

Enewspaper 2  
Enewspaper 2