π

Page 1

C o s t i s

Κ ω σ τ ή ς Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ

Isbn 978-960-99238-0-4

costis Κωστής Τριανταφύλλου

Αθήνα 2011 Athens

Costis Κωστής Τριανταφφλλου

π confidential

Αθήνα 2011 AthensÏ€

H1 Nένα

ποίηση

νλεηξνποίηζηνπξαλνποίηζησξαηνποίηζηεξσoποίηζηελνποίηζηλενποίηζηελεξγνποί ηζηπξνοποίηζηπαξαποίηζηαπινποίηζηζξαπζκαηνποίηζηκεηνθαιεκεξαποίηζηζεκ αληηθνποίηζηεξσηνποίηζηαγγεινποίηζηκεγηζηνποίηζηζπλεηδεηνποίηζηβπζνποίηζ ηαδεξθνποίηζηδεπγαξνποίηζηπξνζσπνποίηζηκπζηηθνποίηζηηαπηνποίηζηαηκαηνπ οίηζηαιθαβεηνποίηζηαπηνποίηζηιαβπξηλζνποίηζηθαζξεθηνποίηζηκπζνποίηζηξεπ ζηνποίηζηρξνλνποίηζηραζηζνποίηζηθεηκελνποίηζηπνιηηηθνποίηζηαληηποίηζηεθποί ηζηπαξαποίηζηπξνζποίηζηζεκαηνποίηζηκεηαποίηζηλεπξνποίηζηινγνποίηζηρξσκ αηνποίηζηζπκκαρνποίηζηπξσηνγνλνποίηζηειηνποίηζηπξαγκαηνποίηζηπηζηνποίηζ ηνπσοποίηζηεπξσποίηζηθξαζνποίηζηθνθθηλνποίηζηαηζζεηνποίηζηγξακκαηνποίη ζηπνιπποίηζηζηεξενποίηζηθηλεηνποίηζη αθηλεηνποίηζηαδξαλνποίηζηαζελνποίηζηειιελνποίηζηζρεκαηνποίηζηηζιακνποίη ζηζεκαηνποίηζηεζληθνποίηζηπαξακπζνποίηζηθιαζηθνποίηζηζηηρνποίηζηρξηζηηαλ νποίηζηηξνρνποίηζηαξζεληθνποίηζηαθεγεκαηνποίηζηπνδειαηνποίηζηπαπαγαινπ οίηζηηζηνξηθνποίηζημπινποίηζηαξηζκνποίηζηπζηεξνποίηζηθισλνποίηζηκεηξνποί ηζηθξαληνποίηζηερζξνποίηζηεγθεθαινποίηζηαηζζεηηθνποίηζηθζνξνποίηζηδηαποί ηζηκνλνποίηζηιαζπνποίηζηζπληεξεηηθνποίηζηπνηληθνποίηζηδνπινποίηζημετοετσ ιποίηζηεκπνξεπκαηνποίηζηρξεκαηνποίηζηγξνλζνθνποίηζηθνθαινποίηζηθνκκαηη θνποίηζηθηελνποίηζημπιηλνποίηζηδηαγξακκαηνποίηζηηξηγσλνποίηζηζηαπξνποίη ζηθαξκαθνποίηζηαπλαλνποίηζηπνλεξνποίηζηηνηρνποίηζηζαιακνποίηζηλεθξνποίη ζηρεηξνποίησηκεγαποίηζηζπιεθνποίηζηβηεηλακνποίηζηγεσκεηξηθνποίηζηηδξπκαη νποίηζηεπηπεδνποίηζηειαρηζηνποίηζηθαθνποίηζηζηεγαλνποίηζηγθεηνποίηζηηειεπ οίηζηηηπνηαποίηζηιαζηηρνποίηζηκηθξνποίηζηλενλενποίηζηθηλεηνποίηζη αληηποίηζηζπηλζεξνποίηζηηηλαιεεηεποίηζηζαιαζζνποίηζηθηεξνποίηζηζπλλεθνπο ίηζηλεξνποίηζηςπρνποίηζηγνληκνποίηζηπνληνποίηζηπηζηνποίηζηςεθηνποίηζηππξ νποίηζηβξεθνποίηζηβξνρνποίηζηρνξνποίηζηεθαηζηεηνποίηζηζειελνποίηζηκεγαιν ποίηζηζενποίηζηηηηαληνποίηζηπαξαιιεινποίηζηηηζαπεηποίηζηπεξηποίηζηειεθηξν ποίηζηξεγκαηνποίηζηαληηθεηκελνποίηζηζπγθεθξηκελνποίηζηερνποίηζηνπηηθνποίη ζηηειεηνποίηζηπεξηπινθνποίηζηπνιιαπινποίηζηαληηζεηνποίηζηηερλνποίηζηεηθνλ νποίηζηζεκαληηθνποίηζηγηγαληνποίηζηθεξαπλνποίηζηζαπκαηνποίηζηηεθλνποίηζη κνληκνποίηζηκεηνθαιελύρηαποίηζηλνκηκνποίηζηθηλεηνποίηζη

ζημείωζη : Η ανάγνωζη να γίνει , καηά ηο δςναηόν , α π ν ε ς ζ η ί - ζαν μια λέξη κάθε παπάγπαθορ.

Αθήνα,2000


P

E

1

εμ

2

demic

M

an

v

3

4

o

H1N!

S

a

e

Z

2

t

Δ

ThereIs NoAlternative

oxysm

N virustopian

g p th

π

ιστευτικό

blood

8

i

ε

r

K

anti

e

I

u

one

O

A

alerts

pick

Q ι

r dise v NoWord

E3

ass

us

vi

r

word

H

holes

x

5


a risk is always a risk

the catastrophic event is not always distant we have a built-in self destruct mechanism catastrophe is here variously present in expansion in a vast field healthscare catastrophe's dual simultaneously here and elsewhere sometimes with a global effect if the predicted millions don't die? nobody really knows it’s a tricky business catastrophe is important to human thought able to refresh its appearance to meet the needs of each new era it works like a virus reality system in a global epidemic aggravation of symptoms leads to massive catastrophic fixations catastrophe is in the contemporary imaginary and mainstream media is like event that ensures the invisibility of catastrophe’s real work and is used to legitimize the enactment of states of exception sometimes has also been put to preemptive use we no longer need a catastrophic event to be subjected to the logic of catastrophe one of the condition of contemporary life

virus culture living in a catastrophic world


I T ’ S A L L A B O U T L I F E


P A N enD μ ε τ ά εντατική ι μ ό ν ι ο καινούριαμ έ ρ α οι φωνζσ

παν

άγνοια

entre mourir et ne pas mourir

H∞ N∞

β

λ ιo αγονία

υςτερίασ ιός είναι , mental contents

Α

Stage ∞ι

c

H

9

H1

dy

υσλακή

έτεις το μικρόβιο

operation but no matter how hard you try

τοσ

It appears to make sense

π

φόβος

οι υήμες φ

Stage ∞ iiiiiii

be some waste+

opera tion

that affects

έγνοια

virus

p their nose, eyes or

throat +there's going to

your friendly body notification system + eclipsed image …

5 9

pig In 1976, a poem swine influenza π (H ∞ N ∞) caused severe respiratory illness in 13 writers and novelists with 1 death. The virus was detected only on February 8th and did not spread beyond a long all-night poetic reading. From the earliest days of his literary

an

life owne r

chance operation

H

οι φωνζσ

for extra-humans

the flu virus enters

hog

κρασγή

των ευρωπαίων, κ.λπ.

but no matter how hard you try

κραυγές

swine

flu

ζχεις το γονίδιο

2

δα

οι γιατροί Ε μ

και οι απόψεισ δαιμονοποίησης του εμβολίου των αμερικανών, θα περάσει !

4

ζχεις το γονίδιο

o

no b

aH

ικός

6

8

I

τταα σσττόόλλιιαα

nfluenza

10

career, this virus was working out how to create a memorable persona, costume it, style it, rehearse it, polish it and sell it.

Multinational operation . Virus rehab

terror a choc treatment dealing with restoration of mental health and life skills after mental illness. MMM.eta M M.edia M M M.anifesto:

do it again 

all about Virus! join us! we are in the pursuit of spiritual experience in a new virus place.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009


call

for critical

thinking


AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaAAAaaAAAaaAAAaaAaAaaAAAAA AAaaAAAAaaaAAAaAaaaaAaAaAaAaA aAaAaAaAAAAAAaaAAAaaAaAaaAAAA AAAaaAAAAaaaAAAAaAaaa AaAaAaAa AaAaAaAaAAaaAAAaaAaAaaAAAAAAAa AAAAaaaAAAAaAaaaaAaAaAaAaAaAaa AaAaaaaaaaaaaaaAAAAaaAaaaAaaaaaaa aAAaAaAaaAAaaaAAAaaaaAAAAaaaAAA aaAAaaAAaAaAaAaAaAaAaaaaaaAAaA aAaAaaaAaA AAaaaaAAAaaaAAAaaAa aaaAaaaaaaaaAAAAaAAAaAaAAAAAAa aaaAAAAAAAAAAaAAaaaaaaaaaAaaAaA AAaaAaaaaaaAAaaaAaaaAAAaaaaAAaaA AAAAaaAaaaaaaAAAAaaaAAaaAaaaaaA aAaAaAAAAAaaaAAaaAaaaaaaAAaAAAA aaaAAaaaAaAAaAaAaaAaAaAAAaaAAAa a


éclat éclair extrait trajectoire aléatoire de l’air électrifié, générateurs de mots, membrane, glossolalie, la physionomie le passage cris-silence, poussière, temple, verveine, dance, cohérence chaotique de l’articulation, la crise éclat de mot, chaos, humidité des profondeurs de la mer, la compréhension alors c’est installée entre nous grandiose faille aléatoire promenades fertilité pathos lancer dans la lumière charbon le mot bonjour, je me méfie, colonne, je doute fort, miettes, le mot du mot entre nous, fragments, bagages et des nuages à bout de souffle, l’est, métropole, genèse, l’avenir, fracas, le programme, le hasard manifestation à l’humidité du jour, phantasme, météore, charte illisible au contact amoureux, désirs destin, l’échec, déconstruction, lieu de relation ou s’installe l’incorrect, l’aventure, tout-court avant tout paysage unique, autobiographie de l’énergie, en marge de cette rencontre d’une nuit noire, craquement parole courte, bande libidinale, génération, tiroir, caisse, la légèreté conserver, panaché frais pris en otage de cette rencontre, ivre de ton arrivé inattendue, son pouvoir percevoir d’ombres autour

lieu explosif dans une vallée rocailleuse ou le silence acte initiatique s’installe attentif des moindres syllabes perdues au vide des choses, toute-puissance, l’ordre invisible, mort polymorphe pollen, pain, miel, blé, cratères disparut par un explorateur de la langue au grand cris du siècle, chrysalide ce mot a sens unique, ordonnance de non-lieu, molécule, argile, en charge de l’humidité, ophtalmoscope l’architecte de l’arc-en-terre éclater d’une détonation improviser d’une expression brouillards carcasse du texte, réservoir, grains, mémoire, paille, les fondements, doublage, rapidité, univers foudroyé par principe, coucher de soleil, lévrier, muscle, non, fatiguer, libre arbitre, jouir, espace lettrifié au large structure intime, instant d’éternité, cosmologie aléatoire, univers de rêveries à effet espéré fait de foudre illuminations répétées, après coup, lien à travers des mots qui se met en lumière, une envolée d’éclair la grande métaphore radicale éclate, tous les mots multipliait par toutes les possibles variations de mots de regards, de phantasmes, de refuges, de dragons, de corps a corps, du hasard, des éclairs, à l’infinie circulation de petits siècles endormie, vie et mort d’une pensée gong pyramide l’eau les cailloux d’une apparente agressivité qui dissimule une faiblesse, électrifiée, champ invisible qui glisse à l’autre bout de la parole, qui suit la piste de la foudre de la première à la dernière ligne l’enfant l’avait crue endormie sur l’habitude du risque migrateur des saisons de pondaison au regard grave et pensif, ombre de fuite à la vue perçante, souffle qui ride la surface jouisseur à porter l’éclat de son éclair dans tout le champ électrique, passion, ivresse, révolte l’orchidée, puzzle, ocre, vide, rivière, papier, thé, stade, odeur, un fou rire, de l’orage accomplie, ligne de feu miroirs ouverts de lumière pour allumé les éclairs et définir le choc, zigzag, flash, tonnerre, jasmin, désert évolution souterraine, dans sa peau mais à l’âge de l’éclair, sur l’éclair un voyage clin d’œil renouvellement du sang et du cordon ombilical, panoplie de mots régénéré, manifeste passionnée l’enfant rêve qu’il décolle, qu’il s’envole sur l’éclair en s’éclatant, de nuage en nuage électrifié un apparent chaos qui dissimule un ordre rigoureux, l’éclair nouveau-né, les plus grands espoirs sans direction ni adresse de retour une flamme habite au nuage qui s’en vol au-delà d’une énergie des profondeurs , pensées rêvée, clefs obscures, exode, à la pleine lune voyageur dans cette phrase l’enfant à plusieurs kilomètres de mots clairs, voir page X des nuits abîmées endormie sur l’habitude n’ayant que ce désir d’un air électrifié à l’ombre de l’éclair lecture métamorphose des dieux du rituel quotidien être dans tout l’éclat du mot la force foudre au facteur éclair, à l’origine du feu le choc spontané des éléments splendeurs brûlantes accumulateurs de connotation de la vie foudroyée sur l’habitude des chemins tracées aux puissances émotives aux pouvoirs créateurs et dévastateurs du feu, de l’écriture le moment décisif pour pouvoir accéder au bas fond du baril vide en ouvrant le regard, en étant autre, à travers

Paris,1992.f

e

ar


virusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssurivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviru svirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvir usviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusv irusviiiii iiiiirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvi rusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviiiiiiiiiiiiiiiirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusv irusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssurivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirusvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirus virusiru svirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviruvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirussssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusv irusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviru svirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusurivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvv vvvvvvvvvvvvvvvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusviiiiiiiiiiiirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviru svirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir

virusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviru svirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusv irusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusviiiiiiiiiiiiiiiiiiiirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviruvirusvirus virusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrusususususususususususususususususususuvirusssssssssssvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusviru svirusvirusirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvir usvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirussssssssssssssssssssvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvi rusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusvirusirusvirusvirus


ever

? e a r


@matkapci Sürekli gitmiyor zaten DNS'ler.Gidip geliyorlar. Bu yüzden sansür demedim, sansür tatbikatı dedim. Students are not allowed to "insult" anyone at Westfield State. Talk about in loco parentis! http://bit.ly/91VOyj #censorship #freespeech Reading More ensorship? Rudd ‘epic fail’ group goes offline http://bit.ly/9H8TFe Hugo Chavez bans signs in stadiums http://ow.ly/13xgV #FreeVenezuela #Baseball #free speech #censorship The freedom to speak without censorship and/or c limitation #Liberation #Freedom http://frostfires. om/notice/314673 indian ensor board has improved a lot...so is the kind of movies! Reply to this Virus Threat the world over VirusA:O.o um.... i would censor that o.O c http://formspring.me/PshitzGarwie/q/119570216 @ruth_siobhan I an't reply cause otherwise the Twitter censorship gods will go mad, plus it might get me ban hammered. :P #Free Virus #frenopathie #free speech #censorship RT @AmbahRedd: not sure if niggas kno it or not, but i'm not a mind reader and i dnt come with a censor either so i say wat i feel. The freedom to speak without censorship and/or limitation #Liberation #Freedom http://frostfires.com/notice/314673 iiNet wins against Australian Federation Against opyright Theft. Some common sense of censorship in the climate era problem. http://tinyurl.com/yz6suly The freedom to speak without censorship and/or limitation #Liberation #Freedom c http://frostfires. om/notice/314673 [PG-Politics] Anti-Free Speech Union Lackey Donna Edwards Introduces Const. Amend.to ensor Bu... Read more at http://bit.ly/dz5EeF Students are not allowed to "insult" anyone at Westfield State. Talk about in loco parentis! http://bit.ly/91VOyj #censorship #freespeech John Peter's Zenger... a court case about censorship? Too easy. The freedom to speak without ensorship and/or limitation #Liberation #Freedom http://frostfires.c om/notice/314673 RT @samvermette: RT @tweet me with your virus What Does china censor Online? | Information Is Beautiful http://bit.ly/5JcwaS Y is "February is Bla k History Month" listed under random facts.? The virus H1N1 + 9. We watched meteors the entire night. Aint random @Bruceeverett. That one might be better to broadcast rather than censor. The American people &nations that censor the Internet should understand that our government is committed to helping promote Internet freedom Reading More

censorship? Rudd ‘epic fail’ group goes offline http://bit.ly/9H8TFe URGENT #VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL LOOKING FOR INTERNET censorship. SOURCE-BOLIVARIAN NEWS AGENCY http://bit.ly/a7FwZz @FoxNews @Telemundo The aussies know c what's up RT @boingboing Australian censor board demands large-breasted porn-stars Boing Boing http://tinyurl. om/y97kopb El cubano Valdez http://www.referenciadigital.com/2010/02/03/principal- ensor-de-internet-de-cuba-viene-a-solucionarrisis

c -electri a/

RT

ไทย

@lingjaidee: !!

"นาคปรก"

3

ensor

!! http://bit.ly/cbMcr7 RT @AmbahRedd: not sure if niggas kno it or not, but i'm not a mind

reader and i dnt come with a censor either so i say wat i feel. John Peter's Zenger... a court case about censorship? Too easy to C

be true! RT @foxxyinfochick RT @Azbek: Obama May censor ’Net In Effort to Shut Down ‘ onspiracy Theorists’ c

http://tiny. c/IOk39 Top 5 World News Websites Guaranteed Free From censorship http://bit.ly/aRKPBp @ruth_siobhan I can't reply cause otherwise the Twitter ensorship gods will go mad, plus it might get me virus hammered. :P iiNet wins against Australian Federation Against Copyright Theft. Some ommon sense of censorship in the climate changing era. C http://tinyurl.com/yz6suly @BzVn The regime has brought to Ramiro Valdes from uba to censor the Internet in Venezuela I hate censorship but I just did it to myself http://mommountain.blogspot.com/2010/02/ ensorship.html RT @ZombiesUNC: Democratic Party no longer So ially Liberal (http://cli.gs/XXGH2) #censorship #health_care #Libertarian CBS Defends Decision to censor Lil Wayne, Drake and Eminem Grammy ... http://bit.ly/dqyeKO Gawker calls out Arianna Huffington for calling Lancet autism article retra tion "c ensorship" http://bit.ly/cDyagm Top 5 World News Websites Guaranteed Free From censorship [PG-Politics] Anti-Free Speech Union Lackey Donna Edwards Introduc es Const. Amend.to censor Bu... Read more at http://bit.ly/dz5EeF Top 5 World News Websites Guaranteed Free From ensorship http://bit.ly/aRKPBp RT @AfriNomad: Moroccan Press censorship 1999-2007 list by @reporterswb http://j.mp/nosunshine [do ] @lailalalami @weddady @jilliancyork @beaniesrock clean music on a radio i thought didnt censor @windinthewire Yeah . . . it sort of

ontradicts the

song if I censor it! RT @ZombiesUNC: Democratic Party no longer Socially Liberal (http://cli.gs/XXGH2) # ensorship c

#health_care #Libertarian John Peter's Zenger... a court case about

ensorship? Too easy. [PG-Politics] Anti-Free Spee h

C

Union Lackey Donna Edwards Introduces onst. Amend.to censor Bu... Read more at http://bit.ly/dz5EeF not sure if niggas kno it or not, but i'm not a mind reader and i dnt come with a censor either so i say wat i feel. Y is "February is Black History Month" listed under random facts.??? B*TCH that aint random. naw lemme un-ensor that BITCH that aint random #hcr [ harter97.org] European Union

ondemns decree on Internet censorship in Belarus http://bit.ly/8ZAXDx Reading More

ensorship? Rudd ‘epic fail’ group goes offline http://bit.ly/9H8TFe mains... http://tinyurl.com/y96kgm7 RT @rmack: ESWN has video & translation of Han Han's speech against censorship at Xiamen University. http://bit.ly/9WMb1d #google cnn Microsoft statements re Internet censorship in China http://ow.ly/13sm3 At a Unity event at OSU, discussed whether ensorship was regulation or control-the discussions proved the limitation of censorship. @beaniesrock lean music on a c

radio i thought didnt censor I've unlo ked my tweets. Going to have to ensor my work-related tweets RT @samvermette: RT @tweet me What Does China ensor Online? | Information Is Beautiful http://bit.ly/5JcwaS Week in review: Google slams hina censorship - CNET News: http://news.cnet. om/8301-1001_3-10435702-92.html?tag=twitter2 @NurseKrissyMac

C ome on now, I don't censor!!! Everyone an love us "just as we are"!!!! RT @MakeUseOf: Top 5 World News Websites Guaranteed Free From censorship http://bit.ly/awmA8A @rdube [PG-Politics] Anti-Free Speech Union Lackey Donna Edwards Introduces

onst. Amend.to censor Bu... Read more at http://bit.ly/dz5EeF Коллега о наболевшем: второй тур

http://censor.net.ua/go/viewTopic--id--376108 Naome i'm pro-choice; i'm against ensorship including the self-inflicted virus


Art Generation Future Virus


Web-Only
Απνζπάζκαηα Σησπήο * Η πξώηε κέξα πνπ ζε αλαγλώξηζα. Μέζα από ηελ ζησπή γελλεκέλε. Πεξίνδνο αλακνλήο. Αζήκαληνη θαηξνί γηα γπαιηζηεξνύο ήξσεο πνπ αλαπνδνγπξίδνπλ ην ζθεληθό πνπ δε ιέεη ηίπνηα αιιά γπξίδεη θαη ζθπξίδεη θη αθήλεη αδηάθνξν ηνλ θόζκν. Μηα κηθξή ζλεζηγελήο καηηά θη αλδξώζεθε ν λεαξόο ζηα κάηηα ηεο. Όπσο όηαλ αλαγλσξίζεηο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ είδεο γηα πξώηε θνξά ηα κάηηα ηεο θάζε κέξα. Η δεύηεξε κέξα πνπ ζε αλαγλώξηζα πεξηκέλνληαο θάηη θαιύηεξν ζηελ ζησπή θαη ζηα ςέκαηα θαη ζηελ θιύαξε θαηαλάισζε ρξσκάησλ θαη ιέμεσλ. Απόζπαζκα δεύηεξν όπσο ε δεύηεξε κέξα ηεο δεκηνπξγίαο θη αλάκεζα ζησπή. Ο Καιιίκαρνο αθόκα κνπ ιέεη θαιεκέξα γηα λα πεξάζσ ηελ ζηηγκή ηεο κέξαο απηήο γεκάηε από παξαγγειίεο γηα ζηίρνπο θαη πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο. Μέζα ζηελ ζησπή ηεο γιώζζαο. Σθεπηόκελε ζησπή. Από ην πξώην κνπ βηβιίν πνίεζεο - ζησπή. Κξαθ ινηπόλ ην 1974. Η ζεκαληηθή δεθαεηία απνθαηάζηαζεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο - αλάθαηα ! Όπνηνο πξνιάβεη - ζήκα ζησπήο. Ταμηδεύνπκε ζηε κλήκε πνπ δηθαηώλεηαη απνζπαζκαηηθά θη επαλέξρεηαη ξπζκηθά κέζα ζ’ απηή ηελ άβπζζν λα αλαζύξεη δηθαησκαηηθά ηηο πινύζηεο εθείλεο ζηηγκέο πνπ πιεζηάδνπλ ην ζεκαληηθό. Δελ μέξσ αλ είλαη κλήκε ηνπ ηώξα - αο είλαη ηνπιάρηζηνλ ζηα κάηηα ηεο γλσζηήο Μαξίαο ζηνλ επόκελν ζηαζκό. Πξέπεη λα δηαβάζνπκε ηελ ζησπή ώξα πνιιή. Εμ άιινπ ην ηξαίλν ζηακάηεζε, νη ηαμηδηώηεο θιείζηεθαλ ζη’ όλεηξν θη ν αέξαο ζηνλ θάκπν ε λύρηα θη ύζηεξα ε βξνρή. Η ζεκεξηλή κέξα μεθίλεζε απνζπάζκαηα νλείξνπ ζηα ρείιηα λα αλαξσηηέζαη κε πνηά κλήκε ζα πξνρσξήζεηο ζηελ αλαγλώξηζε ηεο αζήκαληεο θαη ζηακαηεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο. Κόζκνο ζησπήο ληπκέλνο ζηα ιεπθά θνξηώλεη ηηο αλακλήζεηο ηνπ ζην βαγόλη καο. Πεξηζζεύνπλ εηθόλεο - ηηο ιέγαλε κεηαθξαζκέλα ζνπξξεαιηζηηθέο ! όπσο θνίηαδα από ην παξάζπξν. Δείρλεηο ηηο εηθόλεο απηέο γηα ηαπηνπνίεζε πξνζσπηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηα ρηεζηλά ζνπ όλεηξα, γηα λα ζνπ επηηξαπεί λα ηαμηδέςεηο καδί καο. Η ζεκεξηλή κέξα, όπσο ηξαίλν, ζηελ ώξα ηεο πάληα. Σησπειέο ξεγκαηώζεηο ζην δέξκα ηεο έηζη πνπ ηελ αλαγλώξηζα γηα δηθηά κνπ κέξα. Κπιάεη ζαλ ην λεξό ζην απιάθη απηή ε δηαδξνκή ρσξίο ζηίμε πεξηθνξά ζαλ γπλαίθα πεξίπαηνο. Σύκβνιν αλαλέσζεο κε θαλεξά ηα ζεκεία θζνξάο ηνπ ρηεο ελ αλακνλή ζπκβνιαίνπ αλαγέλλεζεο κε ην αύξην. Νενγληθή πνξεία πνπ δηαζρίδεη δηαδξνκέο πνπ δελ ραξάρηεθαλ ζηνλ ράξηε ηεο ζησπήο. Σε αλαγλώξηζα θαινθαηξία κε βξόρηλε κνξθή λα ελλνείο ηόζα πνπ δελ θη άιια ηόζα πνπ ίζσο - έσο πνπ έζηξηςε λα θνηηαρηεί θξπθά ζηνλ θαζξέθηε ηεο. Παιίκςεζηνο κήηξα ησλ γπλαηθώλ όπνπ νη επάιιειεο απνμύζεηο κόιηο πνπ αθήλνπλ ίρλε ησλ ππνθείκελσλ θπήζεσλ. Απηό ην ηαμίδη κε ηα ρηεζηλά ζνπ όλεηξα! Υςειώλ πηέζεσλ ζησπή ζε νξαηόηεηα πεξηνξηζκέλε. Να ζε δσ εθεί ζηελ απνβάζξα κνύζθεκα απ’ ηελ αριή ηνπ θύκαηνο. Νπρηεξηλή αληαλάθιαζε ζηνλ αθξό ηεο ζάιαζζαο πνπ δνθηκάδεη ηελ αληνρή ηεο επαλάιεςεο. Πσο αιιηώο λα ζε θάλσ λα κηιήζεηο, λα δηαβάζεηο ηελ ζησπή ! Ήξζε ε ώξα λα αιιάμνπκε θαηεύζπλζε, λα ςάμνπκε απηό πνπ ζηαζεξνπνηεί ηηο ειεθηξηζκέλεο ζρέζεηο ησλ ιέμεσλ έηζη πνπ λα αθνύγνληαη ζηε ζησπή κόλεο ηνπο λα αλαξσηηνύληαη γηα ηελ ύπαξμή ηνπο πξηλ λα αλαθαιύςνπλ ην λόεκα πνπ εθπξνζσπνύλ. Πέληε ίδηα ζπίηηα πξνζδηνξίδνπλ έλα ηνπίν όπσο ε θαηνηθία θνληά ζην πνηάκη εθεί όπνπ ηα όλεηξα θπινύλ κε ηελ δξνζηά ηνπ αθξνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη . Τν δηακέξηζκα απηό ηνπ ηξαίλνπ κνύ επηηξέπεη λα παξαθνινπζώ άλεηα όιε ηε κεηαθίλεζε ηνπ ηνπίνπ όπσο ηα πέληε όκνηα ζπίηηα θαη ην μεραζκέλν ρσξηό ζηελ θνηιάδα. Μέρξη λα ην θνηηάμσ ν ιόγνο έγηλε θνξπθνγξακκή δηάρπζε αρηίδσλ κέζα


από ηα ζύλλεθα ηνπ ήιηνπ. Έηζη, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε βαζηέο αλαπλνέο ζύλζεησλ θη ελαιιαζζόκελσλ ελλνηώλ θνξηηζκέλσλ. Αλαπλέεηο θαη βξίζθεηαη ν βόκβνο απνθιεηζηηθά δπλαηόο όγθνο θξνπζηώλ λ’ αηελίζεηο πέξα δίλνληαο λόεκα ζηελ κεηαθίλεζε. Εάλ κεηαθηλείζαη κόλνο, ηόηε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεζαη πξνο ηαο νδεγίαο - αη νπνίαη θαη δίδνληαη παξαθάησ. Εάλ κεηαθέξεηο ην πνύπνπιν λόεκα κηαο αλεμίηειεο ζρέζεο ζηελ ηνύθα ησλ βακβαθηώλ πνπ κόιηο ζθάζαλε κύηε ζηνλ ζεζζαιηθό θάκπν, αλάεξε θνίηε δηαθπκάλζεσλ ζηελ αραλή πεδηάδα λόεκα - θέξλνληαο καδί δέξκα γηα αιινύ. Αηελίδνληαο ηελ ζησπή ζηελ γσλία. Δίλνληαο λόεκα ζηελ κεηαθίλεζε. Ο ξπζκόο ηεο αλάγλσζεο αησξείηαη έμσ από ην παξάζπξν ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ ηξαίλνπ παξαθνινπζώληαο ηελ κηθξή ζησπή ηεο λ’ αλαλεώλεη ηελ πγξαζία ηεο ηξπθεξό αιθάβεην όπνπ ηα απνζπάζκαηα ηεο νκίριεο ζρεκαηνπνηνύλ κεηαθνξέο κηαο απξνζδηόξηζηεο εηζόδνπ ζηα λεξά ηεο. Ειάρηζηεο ακπρέο ζηνλ γεξκέλν ειαθξά ιαηκό ηεο κε πξνθαινύζαλ λα αηζζαλζώ ην ξπζκηθό ιίθληζκα ηνπ ηξαίλνπ πάλσ ζηηο ζηδεξέληεο ζηαζεξέο. Κνηιάδεο ηνπ ιεπθνύ, ζην βάζνο ηεο ζέαο, ηόπνο όπνπ ην ρηόλη δελ έιησζε ή θσο πνπ εληνπίζηεθε ζηηο παξπθέο ηεο απόηνκεο ελαιιαγήο ηεο ζέαζεο ζηελ ηαρύηεηα ηνπ ηξαίλνπ - νπηαζία. Σεηξέο νκίριεο αθνινπζνύλ ηηο δελδξνζηνηρίεο όπσο ηηο ιέμεηο νη βαζηέο κπξσδηέο ηεο - όηαλ ηα κάηηα ζέινπλ λα βιέπνπλ γπκλά. Δηαβάδεηο ηηο ιέμεηο κε λεύκαηα πνπ αθήλνπλ λα δηαλνεζείο ην αδύλαην. Έλα νιόθιεξν βξάδπ κε κηα άγλσζηε γιώζζα θαη ζήκεξα λα κελ αλαγλσξίδσ παξά κόλνλ ηηο απνζθεπέο ηεο δηάθαλν δέξκα βξόρηλε θσλή κε βαζεηά κάηηα. Τν βαγόλη απηό δελ κε βγάδεη εθεί πνπ ζέισ - ζηνλ επόκελν ζηαζκό ζα πεξηκέλσ ην ηξαίλν ηεο λύρηαο. Ειαθξέο παικηθέο θηλήζεηο ζηνλ ειάρηζηα γεξκέλν ιαηκό ηεο κεηέθεξαλ ην ηαμίδη κέζα ζηηο αξγέο θαη λσρειηθά επαλαιακβαλόκελεο ρσξνγξαθίεο ηνπ απξνζδηόξηζηνπ θσηηζκνύ ηνπ βαγνληνύ - ηα ρείιε λα πξέπεη λα κηιήζνπλ ζησπή θη ε γιώζζα λα ηα δξνζίδεη κε ιέμεηο ξπζκηθέο. Είκαζηε πξόζσπν κε πξόζσπν κε άγλσζηε ζπκπεξηθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά καο. Έλα ξπζκηθό πήγαηλε έια αζζκαίλνληαο ηελ αλαγλώξηζε. Τν θεθάιη ηεο γέξλεη από ηελ αληίζεηε πιεπξά γηα λα αθνπκπήζεη ηελ καηηά ηεο αιινύ. Μεηξάεη ηα θπιαρηά πνπ κάδεςε λα ηνπο δώζεη ξπζκό ζηε ρνύθηα ηεο βπζηζκέλε, λα δηαβάδεη ηηο ηζηνξίεο πνπ θεπγαιέα θαηαγξάθνληαη εδώ. Θα ηα ηξππήζεη ζα ηα πεξάζεη ζε έλα κίην ηεο Αξηάδλεο λα θπιάλε ηηο κλήκεο ηνπ αύξην θη όζν ζα ηα κεηξάεη ζα ηα αθνπκπάεη ζα ηα ζσπεύεη - γπκλά λνκίζκαηα κηαο πιεξσκήο πνύ ηέιεησζε. Θα έρνπλ αμία ελέξγεηαο λα θνξηίδνπλ απ ηνλ ιαηκό ηεο ηα άθξα ηεο ζθέςεο ηεο γπκλά. Τν ηαμίδη απηό κε πάεη ζηελ ζησπή. Αίζζεζε κνπ έθαλε πσο άλνημε ηα κάηηα ηεο θαη θνίηαμε. Κπλήγεζα ηνλ ρξόλν ζ’ έλα κηθξό ηαμίδη πνπ μεθίλεζε ζήκεξα ην πξσί ζε κηα πιαηεία αξαρηή ν ρξόλνο ζηακαηεκέλνο ζηελ θαζεκεξηλή επαλάιεςε. Έλαο καθξύο ζπλερήο ήρνο νξηνζεηεί ηελ ζησπή πνπ καο πεξηβάιιεη ζαλ κλήκε γλσζηή κε γεγνλόηα πνπ απηόκαηα αλαθέξνληαη ζέλα ηαμίδη. Ο άλζξσπνο πνπ δελ θαηάιαβε πσο πέξαζε ν ρξόλνο αλαιύεη ηα λπρηεξηλά ηνπ, άιινο πάιη πίλεη ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν θαθέ πξηλ ην κεζεκέξη, λα γπξίδεη ε ζθελή βόιηεο ζηελ πιαηεία ζ’ επαλαιεπηηθέο εηθόλεο από ηξαπέδη ζε ηξαπέδη θη έθηαζε ηξείο ην κεζεκέξη ν ήιηνο λα ηπθιώλεηαη. Κπλήγεζα ηελ ζησπή ζειίδα ζειίδα. *Απόζπαζκα από ην αλέθδνην βηβιίν ηνπ Κ.Τ. Ελλάς Εξπρές .


Ce virus existe également dans les langues suivantes:

Afrikaans български Català čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English English (CA) English (GB) English (Hong Kong) English (Singapore) English (US) Esperanto Castellano Castellano (AR) Español (CL) Castellano (CO) Español (Ecuador) Español (Guatemala) Castellano (MX) Castellano (PE) Euskara Suomeksi français français (CA) Galego ‫ עברית‬hrvatski Magyar Italiano 日本語 한국어 Melayu Nederlands Norsk Sesotho sa Leboa polski Português română slovenski jezik српски srpski (latinica) Sotho svenska ไทย 中文 中文(香港) 華語 (台灣) isiZulu

bye bye, I am going online


VirusTag cloud το κενό που αντιλαμβάνεται. body-transfer illusion. miracle. borderline personality disorder. navigation poem. monument au virus inconnu. μύθος.natures mortes artificiels.σύστημα μίζα. metaphysical technologies satellite. nobody's portrait. τον βυθό. organic panic secret. no peace.post poetic office. online plastic paradise. the utility of face masks. pink pig king. géographies variables. river traffic. nanobody. scan scary smile. mind map on crisis. xρονόσφαιρα. selfvirusportrait. virus fields of security. μοδάτη περίσκεψη κατανάλωσης .somenobody. σ(χ)ήματα. délires typographiques. state of alert stamped by virus anonymous analphabetic. smiling cat. σώματα. Greece express the train of poetry and emigration. frénésie de la concurrence. από την Αρχαία Ελλάδα . visions of the future. unofficial spokesman. greekenglishfrenchafrican untouchables unread numbers. l'Oeil typographique a camera de surveillance. unidentified urban noises. το κενό που υπάρχει. videocaraudioruralpoesia. επισκέψιμη ποίηση τις ώρες κοινής ησυχίας.ας τρελαθούμε.tam-tam mania message from a virusholic angel. ασθένεια.το κενό. kit d’ assemblage alleatoire d’histoires du reel. I have a dream. moneyfesto for the noosphere mind-control experiments. raison d’être. Never Close Your Eyes Anymore. sous les rigueurs de la rentabilisation. out of control. call me to ask for advice. catastrophe has become the condition of contemporary life. deep thinking does matter. over to the dark side. Hi Earthpeople, Boatpeople, Listpeople, Viruspeople, Litterarypeople, Politicalpeople, …

Post scriptum

I have decided that for the time being I am going to drop out of that crisis virus and just wanted to say goodbye for now, good luck to all my fellows in crisis friends. Like many of you I am in remission and I am waiting, though not expected, for the return of my unwelcome friend. I have despite the remission some challenges along the way as a result of the damage to my mental system from the bombardment of the various fear injections from politicians ongoing agony routines from everyday survive problems I have experienced and I just get plainly depressed when I read every day of all your crisis/virus/war challenges. So time to reflect, time to get on with life and time to wish you all well and thank you for being there. Virus group notice from: Costis


Μήπως έφτασε ο καιρός ;


παρασκηνιακή διεργασία αυτόματου πιλότου για να δημιουργηθεί μια εγκεφαλική κρίση, ποιητική κρίση, οικονομική κρίση, τοπική κρίση, παγκόσμια κρίση, φυλετική κρίση, αφηγηματική κρίση, μνημική κρίση, λεξιλογική κρίση, καθημερινή κρίση, εννοιακή κρίση, οπτική κρίση, ηχητική κρίση, τροφική κρίση, καλλιτεχνική κρίση, οικογενειακή κρίση, ψηφιακή κρίση, πολιτική κρίση, ευρωπαϊκή κρίση, πλανητική κρίση, γλωσσική κρίση της κρίσης


We

pay

for

Crisis

C l a s s I f I e d


the virus tags map

VIRUS ary

protocole poétique

APOKALYPSESociété CriseHommeRevue Libération Autonomy

Abandono

Sujetos Creación Institution Colectivo Philosophy

Texts

virus

Resistencia Imagin

Society.The following advice ema

nated from a trusted doctor friend. Awordthatisnotone.Quuoottee::is all nonsense hype up. Mapping the unknown virus body. ColoredSquares auto-nomía ART TS geometrischen KunstMerzbauIamone of the EEEuuurrro IS metaneoo e a n opppe ea an n Virus neo work inpurist geometries Neo-virus I have studied aavvaanntt--ggaarrddee epidemiology. Metabody hyper performance. Cr ss s.+total page. RussianConstructivistspostCubistgeometricabstractionistsD DAlateabstract classical-mannerist-post-cubist…The end of the word as we know it composition, money cutouts, 3DVirus assemblages, DEePART, ,non-objective, metavirus, why settle for a ssspppaaarrrkkk,,, when you can set the world on fire! But if the spark is scaremongering? To make clear predictions is extremely hard. dead-line. Suprematismc llagesandn n bjectivepaintingsvirtu s synthesis f verlapping, dissolving planes,fluxus virusimmobility vortices, virus tagger, anti is a synthetic virus, a celebration of such early virusism, early 20th- century birth of global modernism, the formal evolution of art, visual hallmarks Metaalert of early modernism, geometricshapes geometric abstractions, classical geometricists hackers this virus that has a keen eye for balance and color, he uses trompe-l'œil to great advantage, mixed media works, elegance abuse, we watched meteors the entire night, addiction therapies, I I I C a n t D a n c e I D o n t W a n t T o e a r t O Y o u r R e o u t o n Ifff I IC Ca an n'''t tD Da an nc ce e,,, I ID Do on n'''t tW Wa an nt tT To o BBBe e PPPa ar rt tO Offf Y Yo ou ur rR Re evvvo olllu ut tiiio on n,,,

metaeconomic disaster are reminders of classical metatopia in such a geometricist metafear us in the old good devil caves, the utility of face masks and N95 respirators as a tool for general protection against H1N1 creates artaddiction symptom meta constructional, colored angel squares, it appears to m ma ak ke e sense! it is too late now, the only portals of are the nostrils and mouth/ throat, geometrischen Kunst, lettrisme, ABSTRACT VIRUSES, purist metries, self-gen rated poetic machine, , post-Cubist geometric abstractionists.Art it's not just something on the wall it's a life essence. Abstract composition, metacatastrophic cutouts, infos collages, mediassemblages, virusismus, neoist society Addiction Treatment Forum reports on substance and hot topics argentina asset bubbles bail-out banking regulation bank of virusla anndd bernanke bonds central bank independence while you are still healthy and not showing any symptomsChina currencies ECB Europe euro-zone exit strategy federal reserve eeece growth fiscal consolidation FOMC G20 GDP Germany gold government debt Gre IMFコスティスinflation interest rates Ireland Japan liquidity monetary policy property in

quantitative leasing regulation role of central bank stimulus trade imbalances UK Budget 2010 UK   economy unemployment US,

EU, C  …

Please, don’t turn it off.


21st century = remixing

DJ,VJ,PJ,WJ,OJ,BJ,AJ ,CJ,XJ,ZJ,MJ,RJ, EJ,TJ,QJ,YJ,UJ,IJ,AJ ,SJ,GJ,HJ,KJ,LJ,ZJ, ANJ,REJ,POJ,VIJ,VCJ, VIJJ,GLC,MJRI.


Active line of lightning

if the message is the meaning or the medium is the message

then lightning

is the message, the meaning, the medium of life…nature…earth…plantation…human body…

Life time project


silenceΣ TO MATI TOY KYKΛΩNA Ο ΚΤΡΙΑΡΧΟ΢ ΣΟΤ ΢ΤΜΠΑΝΣΟ΢ Οι ανεξζλεγκτεσ χρθματαγορζσ και οι «πολυθπειρωτικζσ» πλζον υπερεπιχειριςεισ, είναι οι δφο ςυνιςταμζνεσ μίασ «φπουλθσ» αςκζνειασ θ οποία, με τθ βοικεια των δθμοςιονομικών κρίςεων, τείνει να εξελιχκεί ςε μία παγκόςμια, κανατθφόρο επιδθμία

ΣΕ ΟΣΟΥΣ Δ Ε Ν ΠΕΙΣΤΗΚΑΝ ΟΤΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η αναμενόμενθ δθμοςιονομικι κρίςθ πλιττει πρώτα τθ χώρα μασ, κακιςτώντασ τθν ανυπεράςπιςτο ςτόχο των κερδοςκόπων και ωρολογιακι βόμβα μεγάλθσ ιςχφοσ ςτα κεμζλια τθσ Ευρωηώνθσ.

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ

ΛO΢ TOY ΔIABΛ Η «πιςτωτικι παγίδα» είναι μία βαριά οικονομικι αςκζνεια, θ οποία εμφανίηεται όταν μία υφιςτάμενθ κρίςθ ρευςτότθτασ, προερχόμενθ ςυνικωσ από μία ευρφτερθ οικονομικι κρίςθ, δεν μπορεί να κεραπευτεί βραχυπρόκεςμα.


 Reply to this threat, please doctor Angelo. Each one with his virus! Idiolect. Virusground catalogue tags. When a new piece of malicious code rears its ugly head, antivirus researchers spring into action. The floor is struck with a rampantly contagious flu virus. First shutdown virus. Doctors describe the illness as a form of viral pneumonia, which they say is caused not by H1N1, but by a “new virus”. Various viruses help face recognition. Virus war ranking. The president pictures it. The floor is struck with a rampantly contagious flu virus. Free download of poetic virus. The Utopian dream of leadership in peace and ascendency in war would be accomplished. They are Chemical Clouds created by Chemical Trails deliberately ... jets war H1N1 Ukraine Plague pandemic virus...We are the virus. The world over virus attack. Full version free software. The UN expert believes that Ebola, HIV/AIDS, and the current A-H1N1 swine flu virus are biological warfare agents. Read more. People’s panic. Pick a virus. How to Program a metahuman Virus. Virus War. Fight your way through a virus infiltrated environment. Killer virus. Your mission is to annihilate and destroy various viruses. You will encounter multiple types of viruses with all distinctive behaviors. We are the movement. The influenza pandemic of 1918-1919 killed more people than the Great War, known today as World War I (WWI), at somewhere between 20 and 40 million people. It has been cited as the most devastating epidemic in recorded world history. More people died of influenza in a single year than in four-years of the black death bubonic plague from 1347 to 1351. Known as "Spanish Flu" or "La Grippe" the influenza of 1918-1919 was a global disaster. Computer virus wars instead of mass killing would be a preferable trend to virus wars as a precursor to mass killing. Search more inside the paper material. Anarchive situation! “Unexplained deaths” might be due to the release of a more virulent strain of the H1N1 virus that has caused widespread panic. Search again and again inside you. Nicaragua claimed the US had deliberately spread dengue fever virus as part of its war effort. Top virus war discussions and user reviews inside this book. But if it’s not the A/H1N1 virus that’s causing the mystery illness, what is it? And perhaps more to the point: where did it come from? About this virus threat. Baxter’s track record in dealing death by ‘Chemical X’ is evident, then. But is there any evidence the pharmaceutical giant might be guilty of developing a bio-weapon? Flu vaccines can also contain a number of chemical toxins, ... contaminant in the anthrax vaccine administered to Persian Gulf war military ... Indeed, some believe we are dealing with a new form of bio-weapon. Concluded that H1N1 possesses certain transmission ‘vectors’ that suggest that the new flu strain has been genetically manufactured as a military biological warfare weapon. How to remove virus without using war intelligence. Message Labs has uncovered evidence of a new virus war, with writers increasingly using encryption techniques to bypass anti-virus filters. Search this book for any virus systems and destroy them immediately. Virus viewer. Every family has a biochemical warfare kit. We are ready to carry out our Bio-Chem. kits with us everywhere we are going. Read more for virus removal tool. Virus bomb. This is extraordinary in the culture of virus games. The unthinkable became reality. Crack down for ever. An accident waiting to happen. Top-rated.


κρίση μη κρίση

στον επόμενο στίχο το ποίημα δεν θα έχει γεννηθεί όπως τοίχος πριν τη κατεδάφιση δεν έχει γεννηθεί μόλις που κάτι σκάει μύτη στον επόμενο στόχο θα σε κρίνω στο τοίχο είναι η ώρα καταλυτική για ν’ αναγνωριστεί καταληκτική στιγμή με καταπληκτική ανταπόκριση στο επόμενο κρίσιμο παίγνιο ο λόγος μου σε κρίση ταυτότητας με επιλεκτική εκρηκτική κρίση κατακτώ μια λέξη των 30, των 40, των 50 και διευρύνεται συνεχώς ο κατάλογος των «θυμάτων» της κρίσης του πανικού που υποβάλλονται μάλιστα σε βαθιά δημόσια κρίση πριν καταρρεύσει η σιωπή ανάκριση οργή που συνεπαίρνει τον μύθο που αγριεύει το πάθος ξεσηκώνοντας κραυγές καταργώντας λερναίες επιθυμίες όταν τα τείχη κατεδαφιστούν και φανερωθεί το κενό που κρύβανε τα τείχη στο βάθος κι από κάτω καταπρόσωπο καταρρίπτω

Από το βιβλίο μου Κατεδαφιστής, Αθήνα 1972-1976θ α η ά ζ η α ζ ε

ε ιέμε δηάηησλ ζηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ ζνπ ζην θελό πξηλ θαηαξξεύζεη ε ζησπή ζρεδία κηα ιέμε θαηαθηώ νξγή λα ζπλεπαίξλεη ηνλ κύζν λα αγξηεύεη ην πάζνο μεζεθώλνληαο θξαπγέο θαηάςπμε αλάισζε θαηαζηξνθή έηζη ςάρλνληαο ζηα γθξεκηζκέλα λα θαλεξσζεί ην θελό θαηαζηξώλσ ζρέδηα θαηαξξίπησ ζην βάζνο θη από θάησ θαηά λνπ θαηαπξόζσπν θαηά ηί θαηά ηύρε θάησ από ην βάξνο θαηαξξάθσζε θαηάδπζε ηάθα ηάθα αλάθαηα ζηάζε θαη θαηάζεζε καγεία θαηαλόεζε νη απηόθσηεο ιέμεηο δελ βξέζεθαλ ζηα ραιάζκαηα έδαθνο ιεπηνκεξεηώλ θαηαγξακκέλσλ εκεξνιόγην θαηεδάθηζεο θόξκεο αθαηέξγαζηεο ηξαρηέο εθθξάζεηο θξάζεσλ πνπ θάπνηε επηβιήζεθαλ ε αθή ησλ γξακκάησλ ζην δέξκα ζνπ ςίζπξνο πάζνπο πνηόο γλσξίδεη ηνλ ρξόλν πνπ θαηαθηώ κηα ιέμε εδαθνιόγην ησλ ζπληξηκκέλσλ θαηαξξάρηεο ζησπή πνπ θύιεζε κε θαηάλπμε εηθόλεο πνπ ηηο θνίηαμαλ θαη ζβήζαλε θαηάκαηα ζσξόο θξάζεηο πνπ αθνύζηεθαλ ζνβάδεο ιέμεηο θνληνξηόο ηζαθηζκέλεο γσληέο ζπληξίκκηα αηειείσηα θνκκάηηα ελόο άρξεζηνπ θόζκνπ θαηαλνώ θαηαξγώ αλαθαηαζθεπάδσ θαηά γξάκκα θαηά ιέμε θαηαθξαπγή αο αλνίμνπκε κηα ιέμε ζηα δπν ν θαζέλαο θη ν βπζόο ηνπ θαηάβαζα θαηάζηαζε αλάγθεο θαηάγπκλνο θαηάξα θαηαπαρηή ηζάθηζκα θαηεβαίλσ ζην έδαθνο - έηζη θη αιιηώο έλα πεξίεξγν βξάδπ είλαη επίκαρεο ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ ζεό θαηά κάλα θαηά θύξε ζην έδαθνο ηεο θαηάθνξηεο αθήγεζεο απνζπάζκαηα δηα βίνπ πνίεζε θαηάθηεζε

Από ην βηβιίν κνπ Καηεδαθιζηής, Αζήλα 1972-1976F A C E T H E W O R (L) DActivities That Led To Some Utah Lightning Deaths

1954 1956 1957 1960 1963 1963 1966 1967 1972 1973 1976 1977 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1981 1984 1984 1985 1985 1986 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1991 1993 1993 1994 1995 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000 2000

Riding a Horse Baling Straw Herding Sheep Working on a waterline Herding sheep Herding cattle Near a lake Mowing a lawn Weeding sugar beets Under a tree Holding an umbrella Fishing from a small boat On a camping trip Riding a horse Working on a farm UP&L lineman Under a tree near a golf course Riding a dirt bike Fishing near a creek In a severe thunderstorm Under a tree Jumping over a ditch Under a tree on a golf course On a scenic overlook above a river Deer hunting Under a tree Fishing at a lake Setting up a tent At a picnic table near a reservoir Under a tree Near some trees on a ridge Under a tree Hunting in a field Under a tree Rock climbing Watering Trees Hiking on Trail Hiking back to camp Working on roof Sightseeing in a remote area Outside activity Walking across a school playground Costis poetry reading


kα η

α

γεγραμμένακρούζμαηαστηχώραόζοη

νόΣΟΣ ευπαθείςομάδεςπαρενέργειατουςύγχρονουvirust yleεταιοείερξμάδαυψηλξύκιμδύμξυ σηςπάει

π ι όςΑ(Η1Ν1)πανδημικόκύμαγιανα κ

έ aξιολογηθείηανα λειηοςπγίαπ θανεχθεςηαξη μεπώμαηαπροληπτικούςλόγοσς24/7/365θοπέζηεηιρμάζκερζαρπαπαγ πηςέέλων ®εμβολιαστικό ωγήπ πεπίπηωζηπου επιμολυνθούνmeta/businessζηηνενηαηικήπολλαπλασι άζονταιανησυχητικάοιπληροθορίερIόςτουυόβου …∞ πππνννεεεςςςζζζηηηιιικκκήήήηοςρ

κέντρο

σ

μετάλλαξη

υναγερμόςείναι

μέηποπλ

ίηηηο

απαπα

ηζιάζεικαιηηνΕλλάδααποθπακ

ηικήπνεςμονοπάθειαχρόνιαπάσ χοντεςεμβολιασμόςεπιπλοκέςπανι όςNEAγπίπηanaπαράγεταιστοσώμαμαγικόρεμβολιασμόςκατέληνεφ

αρμακεστικήαγωγήςπεπα ξίαπανιικός

νυχτερινήΕΦΗΜΕΡΊΑ

A B Γ Δ E Z Θ I€ 9Λ$ 1

2

3

4

5 6

7

8

3Ν7Ξ♫Ο☺ΠΡ΢ΣΤΦΥ ΦΧ 12

σας ευχαριστώ, πέρασα καλά στη διαδρομή του κεραυνού


Instructions for the

Hyper

poetic virus master game

Go on at the following address: http://www.costis.gr/poetic-virus-master-game.html .

Open the pdf file, with an Adobe program You can get Adobe Acrobat for

PC or Mac.

free at the following address:

http://get.adobe.com/reader/

where UNDERLINED words exist in the poem and then you will be linked and sent to a new world of meanings + images + World Wilde Words +hyperwordshacked‌+forever ked+‌


Hyper a poetic virus master game

by Costis

α%

h

il/

3

A

N8 / i

v

r

N||

u

s

E N T Re

A

serial killer question nogoing story environment

9 παν

entre mourir et ne pas mourir

mon

intervention with a profound change

a

me ta

nd

mi

c

o

Α

o

b dy

n

prison

H 4a

ο

F

π

ί

with digital death focus to antivirus

H Ι

remixing purposes of hygienic network catharsis reinventing social synthesis by avant-garde virus presence ε

de

even urgent death

performance in virus game simulation mixing inner thoughts

pa

ικός

ignorance nonstop rehearsal running endgame point of view will

never abolish chance as part of a language program in a potential dream world resistance movement

i1

Stage∞

Ear

In 1976, a poem swine influenza

ι

π (H ∞ N ∞)

caused severe respiratory illness in 13 writers and novelists with 1 death. The virus was detected only on February 8th and did not spread bey nd all night long p etic reading

multinational

life

but no matter how hard you try

Ο chance operation H d e m neo-neo N8 the flu virus enters I their :

9

agony

H

nose

e

es

e

n

mental

d

an operation

Ο

m

n u

that affects

p

contents

o i

N∞

or throat

π

D

there's going to be some waste

you’ ve got the

a

operation 2009

m


a poetic virus happening as a system of private life in mirrorical return with no communication experience serial killer question nogoing story environment an attempt of creating expectations to yourself intervention with a profound change even urgent death performance in virus game simulation mixing inner thoughts with digital death focus to antivirus remixing purposes of hygienic network catharsis reinventing social synthesis by avantgarde virus presence nonstop rehearsal running endgame point of view will never abolish chance as part of a language program in a potential dream world resistance movementBy neture Virus Reality: A status report

a. words for b. death for c. business for d. life for e. fear for

Endgame


life line list

a new virus land.com control

risque simulation

virus

amok

media zero utopia

Dr. Virorg says phobophobia is a fear of fearing : recite those clone words. b bl li in nd d love protection lightning life fear of randomness

game of the year ! mIRAge de grandes alertes. A L A R M. Thérapie de shock, sans sous-estimer les enjeux antiviraux – c’est lA grippe de l’alphabet ! Sous surveillance épidémiologique, l’imaginaire du pire hors de contrôle, aux intentions les plus noires à l’égard de notre espèce, , recours au secret des expressions paranogènes pour la balance des phobies. Virus Alert! body text virus end fearpoe ems contaminated with the ambrosia vaccine. Only for mad avatars. Save me from the body machineries: big brother fear and cyber crime! Un objet de frayeur aux bactéries résistantes. Virtual bodies made up for real vaccine. N’attendez pas qu’il soit trop tard ! Virus of reason ou a la recherche du virus parfait. Panique. Profiteurs de la peur. A. Poème

pour les amateurs de grandes

inquiétudes. Healthscare. Body operation-if the predicted millions don't die! On line life. Viruspægnia a state of mind. Virushock treatment promises to gently stimulate the brain chimera, to help fend off crisis. Modern era deus ex virus technologies. KEEP TRACK. venus logos virus ABCDEFGH nonstop transformation poem under the influence of the Alphayoubet or Alphatrèsbête. Virus-poeticus : upload this virus to virtual brain-realities. BECAUSEOFTHEVIRUSPOETRY.

Economicviruscrisis helps fend off flu. Chaqu’un son virus. Uncover a global conspiracy involving the next wave of costis-augmented secret virus. work/york/ryko/krow. The virus we actually have does not meet my standards. Antivirus tags for a new virus era melting pot.

Chain virus

all nonsense tricky

business. The final one. The utility of face masks. Parasite virus space. Crossvirus projects ca®t c@helps fend off flu. Endgamestrategie genetic engineering, scientists Alice in fearland drug the dragon IN A VIRUS STATE OF MIND with a goal to create a virus bank hypnotism abyss to help fend off flu. artcanbeavirus. A situation that can help the continuation of secret disease and new virus research for all purposes. Virusterrorism. vaxiNation lifehackhumor. The Yes Men. Virusterror. What am I doing wrong? Could be used as a weapon. No culture! No virus ! No future! No crisis! What

am I doing wrong again?

Stigmatization. I(a)mPossible. The Virus End Show a metavirus remixculture mayday call is made- the evidence is scarce! To target the livestock industry. Poetry over: insert coin to continue.eu
F12 choice

do

N8

μ με ετ τα αλ λλ λα αγ γμ μέέν νο οι ι ιοί

34

I

have

H2

vista

Δ Η

222

ττ

flu

V Viirruuss

the

arty

μ ί

day

ιός της αλήθειας

air

εμβόλιο

after

ςώμα

τρόμου

α

του φόβου

avatar virus

Ν

p a ndemic

fi

Be

Very

atrix

be back soon ! 

A

κροφςματα

η

προ

γονιδιακή

you have a dead line 

πολυοργαμική

M

Afraid

performance

®ανεπάρκεια

This Art Virus is waiting

s o r r y , dddooowwwnnnfor maintenance

Α MHXANH

είδηζη

s

ςφνδρομο 21ου αιώνα

αντίδοτο κατά

διάθεση

we can't do much about your past...

we can provide an Art Virus for your future art llilififefee

p

γρίφος

h e

in

?

B

3

θανατθ

1

x

φόρα

π

A  ...

this vaccine is confidential

H δ

εν

3

to the named recipient

μ

εκτόσ από τθ Νορβθγία

ΑΒΓΔΕζ

 

π

καμία άλλη ένδειξη

augmented

to help

vIr us 11

ο

πως

the only way out

ζχουν εντοπιστεί  επίςθσ το Μεξικό,

a

περιπτώςεισ μετάλλαξθσ του ιοφ

την Ουκρανία,

 you get the best virus line reality stage two +



dde ea add e enndd τισ ΗΠΑ

και

ςτθ Βραηιλία, τθν Κίνα, πζντε χώρεσ…

την Ιαπωνία,

ma ap of the world that does not include a virus  is not worth glancing at


1


Γ P

nnn III nnn ggg

w waarr

1

ενημέρωζη

nn

O

p

ν

a

πα

δ

ss

ρ

γ

you

topia

?

ii gg

εγρήγορση

λ τισμός

β ημα

flu

the αντι

ίί

ι

σώματα

π

η

ever

μ& Stage three

I

n φ φ on όόββοοςς

& typical

η

N

E

VIRONYMOUS

πληροφόρηση π ρ ο δημία

2 Μ

N

scepticism παρα

ss

witch virus ?

α§

ί&

pan

d emoniu m στο σημείο της ένεσης ΑBCD EFG πΑίγν Ι Ο Σ pa n N ππ αα σώμα νν d e m i c διάηρηηη πληροθορία M for δ η μ ί α language is obviously a virus control A shot chaos απρόβλεπτη νόσος e extreme ? Α lethargy virus mastergame παν ο ν ί α beauty we are star stuff r body secret agent Ι εμβόλιμο παιχνίδι & π ν ε υ μ α λειπόμενα epi d i c cchhaannccee ooppeerraattiioonn π α ρ α o … your virus Π

ζώμα

Γ

d πανικού e α ι m

m m D pa

O

ανεξέλεγκτο αλφάβητο

it it c 2 μόνι m ΑΒΓΓΔΕ ΗΘΙΚ n d e

I

being out of

Ο

Σ

ο

o n

u

&

&&


YOU AND YOUR FRIENDS ARE DEAD

G A M E

O V E R

ΕΣΥ ΚΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΕΙΣΤΕ ΝΕΚΡΟΙ

Τ Ε Λ Ο Σ

Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ο Υ

TOI ET TES AMIS VOUS ÊTES MORTS

F I N

D E

P A R T I E


Η τυπωµένη έκδοση του βιβλίου Οπτικής ποίησης του Κωστή Τριανταφύλλου, π εµπιστευτικό, τυπώθηκε και δέθηκε στο τυπογραφείο Zapolia, Λ.Ηρακλείου 54, Αθήνα, τον Σεπτέµβριο του 2010, σε χαρτί γραφής 120 γρ. σε 300 αντίτυπα από τις εκδόσεις ΚΣΥΜΕ, µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Α. Χουρµουζίου και Μ. Παπαϊωάννου. Η οπτική γραφή δηµιουργήθηκε από τον Κ.Τ. µε το πρόγραµµα Word, Microsoſt Office 2007. Η έκδοση συµπληρώθηκε από την ηλεκτροακουστική σύνθεση π confidential που δηµιουργήθηκε από τον Κώστα Μαντζώρο σε logic pro 8 και συνόδευε αυτό το βιβλίο τυπωµένη σε CD, έκδοση ΚΣΥΜΕ #006, 2009. Κείµενο και φωνή Κωστής Τριανταφύλλου. Στην ψηφιακή της εκδοχή µπορείτε να ακούσετε την µουσική πληκτρολογώντας τον εξής σύνδεσµο: https://soundcloud.com/costas-mantzoros-1/confindential

The printed edition of the Visual Poetry book of Costis π confidential, was printed and binded at the Zapolia typing company 54, Herakleiou avenue, Athens, in September 2010, on 120 gr. paper in 300 copies. Editions CMRC, supported by A. Hourmouzios and M. Papaioannou Foundation. The visualwriting was created by Costis using the Microsoſt Word 2007. The edition is coming with Costas Mantzoros’ electroacoustic composition created with the logic pro 8 soſtware including the voice of Costis. The CD accompanied the book edition, CMRC #006, 2009. You can hear the composition at the address: https://soundcloud.com/costas-mantzoros-1/confindential

Online edition e-book ISBN : 978-960-99238-1-1

Printed edition ISBN : 978-960-99238-0-4


C o s t i s

Κ ω σ τ ή ς Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ

Isbn 978-960-99238-0-4

costis Κωστής Τριανταφύλλου

Αθήνα 2011 Athens