Page 1

EΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Eιδικά

Προγράμματα 2013-2014

ΓΑΛΛΙΚΑ

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ω∆ΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

29/05/2013 3:22 μ.μ.


B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 2

29/05/2013 3:22 μ.μ.


Τα ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ έχουν δημιουργηθεί από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) για να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία και ευρύτερες δυνατότητες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κολλεγίου και λειτουργούν μετά τη λήξη του προγράμματος των Σχολείων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Οι εγγραφές γίνονται στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων ή, κατά τις ημέρες εγγραφών των μαθητών στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., στο χώρο εγγραφών του Κολλεγίου.

Προς εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων μαθητών μας δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα μαθήματα Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών αρχίζουν μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία και οι αθλητικές και μουσικές δραστηριότητες δύο εβδομάδες μετά, την έναρξη των μαθημάτων. Τα τμήματα λειτουργούν εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών. Όσοι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων εγγράφονται μετά την έναρξη των σχολικών μαθημάτων αρχίζουν μαθήματα μία εβδομάδα μετά την εγγραφή τους. H εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταβολή του καθορισμένου ποσού.

Η διακοπή μαθήματος για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να δηλωθεί εγγράφως. Αν ο μαθητής διακόψει στη διάρκεια της πρώτης ή της δεύτερης εβδομάδας του μαθήματος, στο οποίο έχει εγγραφεί, τότε παρακρατείται το 25% των συνολικών διδάκτρων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως πριν από τη δεύτερη εβδομάδα, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

ΕΤΗΣΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΑΝΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΩΡΑ Γαλλικά - Γερμανικά (1 φορά την εβδομάδα) Γαλλικά - Γερμανικά (2 φορές την εβδομάδα) Κινεζικά Αθλητικά: Γενικό πρόγραμμα Αθλητικά: Κλειστό Γυμναστήριο Αθλητικά: Κολύμβηση Μουσική: Όργανο Μουσική: Όργανο (1η και 2α Δημοτικού) Μουσική: Κατατακτήριες εξετάσεις Μουσική: Πτυχιακές εξετάσεις Μουσική: Διπλωματικές εξετάσεις

€235 €220 €235 €168 €218 €188 €1.420 €1.000 €180 €400 €450

Σημείωση: Για λόγους απλούστευσης του κειμένου η λέξη «μαθητές» (μας) σημαίνει «μαθητές και μαθήτριες», εκτός αν γίνεται - για ειδικούς λόγους - διαχωρισμός/διευκρίνιση.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 3

29/05/2013 3:22 μ.μ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΚΑΙ 2ας ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η Δημοτικού

2:40-4:00

Δημιουργική απασχόληση στα Αγγλικά

Αθλητικές/ Μουσικές δράσεις

Δημιουργική απασχόληση στα Αγγλικά

Αθλητικές/ Μουσικές δράσεις

2α Δημοτικού

Τα παιδιά της 1ης και 2ας τάξης των Δημοτικών Σχολείων, με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά και να αποκτήσουν διάφορες εμπειρίες στο καθημερινό τους πρόγραμμα, με Αθλητικές και Μουσικές δράσεις, καθώς και με Δημιουργική Απασχόληση στα Αγγλικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

2:40-4:00

Αθλητικές/ Μουσικές δράσεις

Δημιουργική απασχόληση στα Αγγλικά

Αθλητικές/ Μουσικές δράσεις

Δημιουργική απασχόληση στα Αγγλικά

Οι γονείς επιλέγουν δύο δραστηριότητες: δύο αθλητικές, ή δύο μουσικές, ή μία αθλητική και μία μουσική, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Οι επιλογές αυτές ισχύουν για όλη τη σχολική χρονιά και αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του προγράμματος. Εξαίρεση (όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν μία δραστηριότητα αντί για δύο) αποτελεί η επιλογή του Χορού (μπαλέτο), του Shotokan Karate και του Tae Kwon Do, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των τμημάτων αυτών. Οι μαθητές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ατομικά μαθήματα μουσικού οργάνου (πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιόλα, τσέλο, φλάουτο) κατά τις αντίστοιχες με την τάξη τους ημέρες Μουσικών Δράσεων, με ειδική χρέωση.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 4

29/05/2013 3:22 μ.μ.


B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 5

29/05/2013 3:22 μ.μ.


ΓΑΛΛΙΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Στόχος του προγράμματος Γαλλικών - Γερμανικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές των Σχολείων να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα. Τα διπλώματα στη Γαλλική και στη Γερμανική Γλώσσα είναι αυτά που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι εξετάσεις για τα διπλώματα στη Γαλλική Γλώσσα (DELF A1/A2/B1/B2, DALF C1/C2) διοργανώνονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με την εποπτεία του Διεθνούς Κέντρου Παιδαγωγικών Σπουδών (Centre International d’ Etudes Pédagogiques) που αποτελεί κρατικό φορέα και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας. Οι εξετάσεις για τα διπλώματα στη Γερμανική Γλώσσα (FIT1, FIT2, B1, B2, C1, C2) διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών. Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας αρχίζει από το Δημοτικό (5η και 6η τάξη) με 4 ώρες εβδομαδιαίως και συνεχίζεται μέχρι το Λύκειο με τους ίδιους ρυθμούς και με την ίδια μεθοδολογία. Ειδικά για τους μαθητές του Γυμνασίου έχουν καταρτισθεί προγράμματα σπουδών συμπληρωματικά των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 6

Τα προγράμματα των μαθημάτων παρακολουθούν τις εξελίξεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής. Στελεχώνονται με αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό που διασφαλίζει τη σωστή γλωσσική και πολιτιστική προσέγγιση στην εκμάθηση της γλώσσας. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό, περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, ομαδικές εργασίες, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. διαγωνισμός Γαλλοφωνίας), χρήση βιβλιοθήκης κ.ά. Οι μαθητές του προγράμματος έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων στη Γαλλική και στη Γερμανική Γλώσσα.

Το πρόγραμμα Γαλλικών - Γερμανικών περιλαμβάνει: • Κανονικό πρόγραμμα, το οποίο σε συνέχεια του πρωινού προγράμματος συνδυάζει την εκμάθηση της γλώσσας με την απόκτηση τίτλων σπουδών • Πρόσθετη υποστηρικτική διδασκαλία για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γλώσσα

29/05/2013 3:22 μ.μ.


B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 7

29/05/2013 3:22 μ.μ.


ΓΑΛΛΙΚΑ Η διδασκαλία γίνεται σε τρεις κύκλους όπως ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α - DELF A1- A2- B1 Ο μαθητής διδάσκεται το λεξιλόγιο και τις βασικές δομές της Γαλλικής Γλώσσας που του επιτρέπουν: • να εκφράζεται σε θέματα γενικού περιεχομένου • να παρουσιάζει θέματα, τοποθετώντας τα στο χρόνο και τόπο που επιθυμεί • να συντάσσει επιστολές, με τις οποίες θα ζητά πληροφορίες σε θέματα καθημερινής ζωής • να διαβάζει και να κατανοεί κείμενα • να εκφράζει τα συναισθήματά του και τις ιδέες του και να υποστηρίζει τις θέσεις του. Παράλληλα, ετοιμάζεται για να δώσει εξετάσεις στις ενότητες DELF A1 - A2 - Β1 (Α', Β', Γ' Γυμνασίου)

ΜΕΣΑΙΑ ΒΑΘΜΙ∆Α - DELF - Β2 Ο μαθητής εμπλουτίζει τις γνώσεις του στον προφορικό και γραπτό λόγο, μελετά λεξιλόγιο και γραμματικά φαινόμενα μέσα σε εξειδικευμένα κείμενα, ενώ συνεχίζει να εξοικειώνεται με το γαλλόφωνο πολιτισμό. Σ’ αυτό το επίπεδο μελετώνται κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση, την εργασία, τον τρόπο ζωής και τις πολιτιστικές δραστηριότητες των γαλλόφωνων χωρών. Στο τέλος της διδασκαλίας της Μεσαίας Βαθμίδας ο μαθητής είναι σε θέση: • να κατανοήσει γραπτά άγνωστα κείμενα και να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά με επιχειρήματα • να κατανοήσει τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων, διαλέξεις κ.ά. • να παρουσιάσει ο ίδιος και να υποστηρίξει μια άποψη βάσει γραπτών κειμένων. Παράλληλα, ετοιμάζεται για να δώσει εξετάσεις στην ενότητα DELF Β2 (Γ' Γυμνασίου ή Α' Λυκείου)

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙ∆Α - DALF C1 - C2 Ο μαθητής επιλέγει έναν από τους εξής τομείς: α) Λογοτεχνία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες β) Θετικές Επιστήμες

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 8

29/05/2013 3:22 μ.μ.


1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DALF C1

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DALF C2

α. Ακουστική κατανόηση Γραπτές απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων (προφορικά κείμενα ή συζητήσεις, ραδιοφωνικά αποσπάσματα).

α. Ακουστική κατανόηση Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ακουστικών κειμένων. Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού των κειμένων. Συζητήσεις πάνω στα κείμενα.

β. Γραπτή κατανόηση Γραπτές απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικών ή δημοσιογραφικών κειμένων των 1500 - 2000 λέξεων.

β. Γραπτή κατανόηση και έκφραση Παραγωγή δομημένων κειμένων (των 2000 λέξεων περίπου).

γ. Γραπτή έκφραση - Προφορική έκφραση Σύνθεση κειμένου 1000 λέξεων περίπου. Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων. Παρουσίαση πολλών γραπτών κειμένων υπό μορφή έκθεσης. Συζητήσεις με επιχειρήματα.

Οι μαθητές είναι έτοιμοι να αποκτήσουν το δίπλωμα DALF C2, το οποίο πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το DALF C1 πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές από τις εξετάσεις γλώσσας που απαιτούν τα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή άλλων γαλλόφωνων χωρών.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 9

29/05/2013 3:22 μ.μ.


ΓEΡΜΑΝΙΚΑ Το πρόγραμμα διδασκαλίας ακολουθεί τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη γλώσσα και ολοκληρώνεται σε τρεις βαθμίδες

ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α FIT1-FIT2-B1 Διδάσκονται το λεξιλόγιο και οι βασικές δομές της Γερμανικής Γλώσσας, ώστε ο μαθητής να μπορεί να επικοινωνεί με γραπτό και προφορικό λόγο σε απλές καθημερινές καταστάσεις. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα Fit1, Fit2 και B1. Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Fit1, Fit2 και B1 στην Α' ή Β' ή Γ' Γυμνασίου, ανάλογα με το επίπεδό τους.

ΜΕΣΑΙΑ ΒΑΘΜΙ∆Α B2-C1 Ο μαθητής εμπλουτίζει τις γνώσεις του και αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, διευρύνει το λεξιλόγιό του και μελετά γραμματικά φαινόμενα μέσα σε εξειδικευμένα κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει να χειρίζεται τη γλώσσα ενώ συνεχίζει να εξοικειώνεται με τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα B2 και C1. Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Β2 και C1 στην Γ' Γυμνασίου ή στην Α' Λυκείου, ανάλογα με το επίπεδο τους.

TESTDAF Από αυτή τη χρονιά, ανταποκρινόμενοι στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Γερμανίας, εντάσσεται στο πρόγραμμά μας ειδικό τμήμα προετοιμασίας για την εξέταση ΤestDaF. H εξέταση TestDaF περιλαμβάνει τα επίπεδα B1/C1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας, που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙ∆Α C2 Απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν να ασχοληθούν περαιτέρω με τη γλώσσα και το γερμανικό πολιτισμό. Αφορά στην προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος C2.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 10

29/05/2013 3:22 μ.μ.


ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Η Κινεζική Γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου και η μοναδική ζωντανή γλώσσα που χρησιμοποιεί ιδεο-γράμματα. Ομιλείται από 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και σε πολλές κινεζικές κοινότητες στην Αμερική και στην Ευρώπη. Τα μαθήματα της Κινεζικής Γλώσσας για τους μαθητές του Ε.Ε.Ι. καλύπτουν όλα τα επίπεδα: από αρχάριους μέχρι την προετοιμασία για το δίπλωμα HSK, που χορηγείται από τον Κινεζικό Κρατικό Οργανισμό Hanban. Παράλληλα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κινεζικό πολιτισμό και τις καθημερινές συνήθειες της χώρας τους.

4η – 5η – 6η ΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η διδασκαλία της Κινεζικής Γλώσσας απευθύνεται σε μαθητές 4ης, 5ης και 6ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων που επιθυμούν να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Κίνας, περισσότερο μέσα από τον προφορικό λόγο. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μία φορά την εβδομάδα (2 διδακτικές ώρες) μετά τη λήξη των μαθημάτων του Σχολείου.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 11

Στόχος στο επίπεδο αυτό είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές καθημερινές φράσεις, σε γραπτό και προφορικό λόγο και να γνωρίσουν τη χώρα και τις συνήθειες των κατοίκων. Με διετή ή τριετή παρακολούθηση μαθημάτων οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις YCT 1 ή YCT 2 (Υouth Chinese Test).

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δίνεται η δυνατότητα, να αποκτήσουν τα τρία πρώτα διπλώματα επάρκειας της Κινεζικής Γλώσσας (HSK 1, HSK 2, HSK 3). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δύο φορές την εβδομάδα (4 διδακτικές ώρες) μετά τη λήξη των μαθημάτων του Σχολείου. Το HSK 1 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 150 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και βασικούς κανόνες γραμματικής. Το HSK 2 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 300 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να συνομιλούν για καθημερινά θέματα εκφράζοντας απλές ιδέες και ανάγκες. Το HSK 3 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 600 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να καλύψουν τις γλωσσικές απαιτήσεις συζητήσεων της καθημερινότητας σε κινεζικό περιβάλλον.

29/05/2013 3:23 μ.μ.


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΧΟΡΟΣ Το πρόγραμμα Αθλητισμός - Χορός έχει σκοπό να δώσει από νωρίς την ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν με ένα ή περισσότερα αθλήματα ή με τον χορό και στη συνέχεια να ακολουθήσουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. στην Κάντζα και στο Ψυχικό. Το μάθημα της Κολύμβησης γίνεται στα κλειστά κολυμβητήρια, στις εγκαταστάσεις του Ψυχικού και της Κάντζας. Οι μαθητές της 1ης και 2ας τάξης των Δημοτικών Σχολείων, με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά και να αποκτήσουν διάφορες εμπειρίες στο καθημερινό τους πρόγραμμα, με αθλητικές δράσεις, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Στο Γυμνάσιο και Λύκειο, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με νέα ενδιαφέροντα αντικείμενα (zumba, aerobic, hip-hop, latin και ευρωπαϊκούς χορούς, μυϊκή ενδυνάμωση κ.α.), έτσι ώστε να καλύψει τις κλίσεις και τις ανάγκες όλων των παιδιών. Ειδικά για το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το στίβο, την κολύμβηση και το τένις, στόχος μας είναι η σωστή και πλήρης εκμάθηση των δεξιοτήτων και των κανόνων του αθλήματος και η προετοιμασία των παιδιών ώστε να χαίρονται το άθλημα της προτιμήσεώς τους αλλά και για να ενταχθούν στον αγωνιστικό αθλητισμό του Σχολείου. Τα παιδιά διδάσκονται και αθλούνται με επαγγελματίες προπονητές - καθηγητές φυσικής αγωγής του Ε.Ε.Ι., χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή τους σε άλλους χώρους.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΕΪ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ ΤΕΝΙΣ ΤΕΝΙΣ

(3η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (3η ώς και 6η τάξη) (1η και 2α τάξη) (3η ώς και 6η τάξη) (1η και 2α τάξη) (3η ώς και 6η τάξη)

ΜΙΝΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΙΒΟΣ ΧΟΡΟΣ Κλασικός ΧΟΡΟΣ Μοντέρνος SHOTOKAN KARATE ΤΑΕ KWON DO

(1η και 2α τάξη) (3η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (5η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη)

HAPKIDO ZUMBA YOGA FOR KIDS HIP-HOP ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΚΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ - ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ∆Α

(1η ώς και 6η τάξη) (3η ώς και 6η τάξη) (3η ώς και 6η τάξη) (3η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (1η ώς και 6η τάξη) (3η ώς και 6η τάξη)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΕΪ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΝΙΣ

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 12

ΧΟΡΟΣ Μοντέρνος ΧΟΡΟΣ Κλασικός ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ – LATIN ΧΟΡΟΙ HAPKIDO SHOTOKAN KARATE

TAE KWOΝ DO ZUMBA - AEROBIC YOGA HIP-HOP ΜΥΪΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ

SCUBA DIVING SQUASH ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΚΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ-ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ∆Α

29/05/2013 3:23 μ.μ.


• Μικροί Εξερευνητές Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά 1ης, 2ας, 3ης και 4ης τάξης του Δημοτικού με στόχο την εξοικείωση με τη φύση, την επιβίωση σε αντίξοες συνθήκες, την περιπέτεια και το παιχνίδι στο βουνό και στη θάλασσα. Το πρόγραμμα λειτουργεί την Κυριακή σε προγραμματισμένες ημερομηνίες όλο το σχολικό έτος. • Mini Sport Camps Ημερήσια εξειδικευμένα προπονητικά camps βασισμένα στα πρότυπα διεθνών αθλητικών ακαδημιών, με στόχο τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των παιδιών σε δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, η κολύμβηση, ο στίβος. Απευθύνεται σε μαθητές 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού και Α' - Β' τάξης του Γυμνασίου. • Multi-Sport Camp Τετραήμερη εκπαιδευτική και αθλητική εκδρομή κατά τις διακοπές του Πάσχα που απευθύνεται σε παιδιά 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού με τους εξής στόχους: α) εξάσκηση σε διάφορα αθλήματα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, υδατοσφαίριση, στίβο, τοξοβολία, ξιφασκία, πινγκ-πονγκ, τένις, beach volley β) γνωριμία με αναρρίχηση, καταρρίχηση, νυχτερινό προσανατολισμό, trekking, πρώτες βοήθειες • Αθλητικές εκδρομές στην Ευρώπη Εκδρομές αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για επιλεγμένες ομάδες παιδιών 4ης, 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού και Α', Β' και Γ' Γυμνασίου. • Θερινά Προγράμματα Για τα παιδιά του Κολλεγίου και άλλων σχολείων

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 13

29/05/2013 3:23 μ.μ.


Ω∆ΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Το Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού προσφέρει μουσική παιδεία στους μαθητές του Κολλεγίου, αλλά και σε μαθητές άλλων σχολείων καθώς και σε ενήλικες που επιθυμούν να έχουν επαγγελματική κατάρτιση ή να επιμορφωθούν. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις ηλικίες, από την ανάπτυξη των αισθησιοκινητικών λειτουργιών των πολύ μικρών μαθητών ώς την προετοιμασία τους για την εισαγωγή σε ελληνικά και ξένα μουσικά πανεπιστήμια. Η διδασκαλία των οργάνων είναι ατομική και των γενικών μαθημάτων ομαδική, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Ειδικοί καθηγητές με πλούσια διδακτική εμπειρία, με πλήρη ενημέρωση και γνώση του αντικειμένου, διδάσκουν μονωδία, φωνητική και όργανα, όπως πιάνο - βιολί - βιολοντσέλο - βιόλα - φλάουτο - κλαρινέτο - σαξόφωνο - κιθάρα - αρμόνιο - ηλεκτρική κιθάρα ηλεκτρικό μπάσο - ντραμς. Διδάσκονται επίσης όλα τα επίπεδα ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων. Παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι σπουδαστές του Ωδείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανικό σύστημα μουσικών σπουδών του Associated Board of the Royal Schools of Music, ενώ οι σπουδαστές ηλεκτρικής κιθάρας, ηλεκτρικού μπάσου, ντραμς, μοντέρνου πιάνου και φωνητικής, μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του Rockschool, και να προετοιμαστούν για την απόκτηση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚO

Οι μαθητές της 1ης και 2ας τάξης των Δημοτικών Σχολείων, με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά συμμετέχοντας στα τμήματα χορωδιακής αγωγής και μουσικής προπαιδείας - μουσικοκινητικής αγωγής, καθώς και στα τμήματα ομαδικής διδασκαλίας μουσικών οργάνων (βιολί, βιόλα, τσέλο, φλάουτο-πίφερο) χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ή παρακολουθώντας ατομικά μαθήματα μουσικού οργάνου (πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιολοντσέλο, βιόλα, φλάουτο) με ειδική χρέωση.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 14

1η Δημοτικού:

Τρίτη ή Παρασκευή 14:30-15:50

2α Δημοτικού:

Δευτέρα ή Πέμπτη 14:30-15:50

3η έως 6η Δημοτικού: Τετάρτη 13:50 -15:10 ή Παρασκευή 16:10-17:20

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Τα μαθήματα του Ωδείου πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος των Σχολείων.

29/05/2013 3:23 μ.μ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εισαγωγή στο Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού γίνεται με απλή εγγραφή, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, για αρχάριους μαθητές και μετά από κατατακτήριες εξετάσεις για τους προχωρημένους. Για να συμμετάσχει ένα παιδί στις εξετάσεις πρέπει να το δηλώσει το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι τίτλοι που χορηγεί το Ωδείο είναι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ. απόφ. 29558/1750/18.09.92 ΦΕΚ 598/Β/92) και οι κάτοχοι έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν εκ του τίτλου αυτού, όπως το να διδάξουν σε ωδεία, ιδιωτικές σχολές κ.α. Για ορισμένα τμήματα, των οποίων ο κύκλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (π.χ. αρμόνιο, ηλεκτρική κιθάρα κ.α.), παρέχονται βεβαιώσεις σπουδών. Οι μαθητές του Ωδείου, με την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε μάθημα, δικαιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση από μία διδακτική ώρα εβδομαδιαίως το μάθημα της μουσικής προπαιδείας ή τα μαθήματα της θεωρίας της μουσικής, της αρμονίας και του σολφέζ/φωνητικής, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Το Ε.Ε.Ι., προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για τη δημιουργία συμφωνικής ορχήστρας, παρέχει στους μαθητές του Κολλεγίου που φοιτούν στο Ωδείο έκπτωση επί των διδάκτρων για τα όργανα ορχήστρας και μέχρι το επίπεδο της Κατωτέρας. Η παροχή έκπτωσης συνεχίζεται, από το επίπεδο της Κατωτέρας και άνω, εφ’ όσον τα παιδιά συμμετέχουν τακτικά στην ορχήστρα του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού «College Symphony Orchestra». Όλοι οι μαθητές του Ωδείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συναυλίες που διοργανώνονται στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού, στη σκηνή του οποίου έχουν εμφανισθεί κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, σπουδαίες ορχήστρες κ.α. Όλες οι δραστηριότητες του Ωδείου αρχίζουν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και τελειώνουν στις αρχές Ιουνίου.

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 15

29/05/2013 3:23 μ.μ.


Do Something Smart! For teenagers 13-17 years old June17 to July 3

EΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TAX. ΘΥΡΙΔΑ 65005, 15410 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ THΛ.: 210 6798192 - 210 6726452 • FAX: 210 6744970 specialprogrammes@haef.gr • www.haef.gr

B_NEW_KOLLEGIO_ERGASITIA13.indd 16

29/05/2013 3:23 μ.μ.

16selido hires  

The mission of the Hellenic American Educational Foundation is to provide, by international standards, the highest quality education to the...