Page 1

SEP wspiera innowacje Stowarzyszenie Elektryków Polskich, od 1997 r. organizuje corocznie w maju, z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji (obecnie Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego), konferencje poświęcone problematyce nowej formacji społecznej, jaką jest społeczeństwo informacyjne. Od 2000 roku przybrały one formę organizowanych, głównie w Sali Kolumnowej Sejmu RP, Konferencji Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”. W zamyśle organizatorów, każda KOS, ukierunkowana na jakieś aktualnie istotne zagad-

nienie szczegółowe, ma stanowić formę wymiany poglądów i wypracowania impulsów a także formułowania koncepcji rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno- gospodarczych spowodowanych rozwojem techniki cyfrowej.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 00-050 Warszawa Świętokrzyska 14


Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Obchodzony w Polsce pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP

Ś w i a t o w y

D z i e ń

T e l e k o m u n i k a c j i

i

S p o ł e c z e ń s t w a

I n f o r m a c y j n e g o

11:00 – 11:30 - INAUGURACJA SPOTKANIA: Prezes SEP - Powitanie Uczestników przez Organizatorów, Odczytanie listu od Prezydenta RP Planowane jest w szczególności, zabranie głosu przez:

Marszałka Sejmu – Słowo Marszałka Sejmu nt. znaczenia rozwoju aplikacji multimedialnych w dla upowszechnienia języka i kultury.

XV KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU 14 MAJA 2014 r. godz. 11:00 – 14:00 Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP

Marszałka Senatu – Słowo Marszałka Senatu nt. znaczenia, jakie dla wsparcia Polaków zagranicą i Polonii mają nowe techniki informacyjne i Komunikacyjne. Wicepremiera, Ministra Gospodarki; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministra Edukacji Narodowej;

INTER-POLONIA a nowe narzędzia edukacji i promocji kultury narodowej na bazie szerokopasmowego dostępu do Internetu

12:00 – 13:00 - DEBATA POLITYCZNA — „Strategiczne Kierunki Działań” dotycząca rozwiązań instytucjonalnych i instrumentów wsparcia w ramach „Centrum Polskiej Kultury i Edukacji w Internecie”, nowej struktury zorganizowanej przez UKSW wraz z partnerami Projektu.

13:00 – 13:20 - WRĘCZENIE ODZNACZEŃ i WYRÓŻNIEŃ SEP 13:20 – 13:40 - PRZERWA KAWOWA 13:40 – 14:50 - DEBATA „TECHNICZNA — „Narzędzia i Obszary Aplikacji” Pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz

14:50 – 15:00 - PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KOS

Kos 2014 ver01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you