Page 1

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia

BIULETYN INFORMACYJNO - TECHNICZNY

AUDYT ENERGETYCZNY

i Wydawnictw

Data wydania 31-05-2010 Rok1 , Numer 1

PO CO NAM TE CERTYFIKATY ?

W ostatnich latach coraz bardziej uświadamiaWażne tematy:  Nic tak dobrze nie wpływa na poprawę świadomości ekologicznej jak czynnik ekonomiczny.  Należy zlecić wykonanie wstępnego audytu i dokładnie przeanalizować jego wyniki.  Znajomość wielkości strumienia wentylacyjnego jest jedną z podstawowych danych dla oceny strat ciepła.  Dom energooszczędny i dom pasywny.

Istnieją jednak duże dysproporcje między poszczególnymi paostwami. Wielkośd mocy potrzebnej na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosiła w Polsce w latach sześddziesiątych 240-360 kWh w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni ogrzewanej rocznie, w 1985 roku 240-280 kWh/ (m2 x rok); w 1993 roku już tylko 120-160 kWh/ (m2 x rok); a obecnie 60-122 kWh/(m2 x rok). Ale w Niemczech moc ta wynosi 50-100 kWh/(m2 x rok), a w Skandynawii tylko 30-60 kWh/(m2 x rok). Planuje się wprowadzenie na terenie całej Unii Europejskiej niskiej, jednolitej normy wynoszącej 37-47 kWh (m2 x rok). Jak widad jest dużo do zrobienia. Osiągnięcie wyraźnego zmniejszenia zużycia energii na cele grzewcze jest możliwe dzięki zwiększeniu świadomości społecznej, zmianom prawnym i powszechnemu wprowadzeniu termomodernizacji. Nic tak dobrze nie wpływa na poprawę świadomości ekologicznej jak czynnik ekonomiczny. Szybko rosnące ceny energii zmuszają właścicieli i użytkowników nieruchomości do optymalizacji jej zużycia. Docieplanie budynków, wymiana okien, modernizacja źródeł ciepła i instalacji grzewczych stały się wręcz modą.

W tym numerze: Po co nam te certyfikaty ?

my sobie koniecznośd oszczędzania energii. Ocenia się, że sektor mieszkaniowy i usługowy, którego główną częśd stanowią budynki, to ponad 40% rosnącego zużycia energii w Unii Europejskiej.

1

Termomodernizacja- czy zaw- 2 sze warto? Audyty energetyczne budynków przemysłowych

2

Kategorie budynków

5

W NASTĘPNYM NUMERZE

6

Formularz dostarczania

6

Nowe budynki są już projektowane i budowane zgodnie z obowiązującymi nowymi normami dotyczącymi zużycia energii. Zmiany w prawie wprowadzają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, zwanych też certyfikatami (lub rzadziej paszportami) energetycznymi. Obowiązek ten istnieje od 1

stycznia 2009 roku i dotyczy wszystkich budynków nowooddawanych, wynajmowanych lub zmieniających właściciela. Specjalista posiadający uprawnienia nadane mu przez Ministerstwo Infrastruktury, na podstawie dokumentacji budowlanej i oględzin budynku obliczy, ile energii potrzeba dla zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, wentylacją, przygotowaniem ciepłej wody, a w niektórych przypadkach także z klimatyzacją i oświetleniem. Chodzi o to, aby potencjalny nabywca na pierwszy rzut oka mógł określid jak droga w eksploatacji okaże się nieruchomośd. Nie bez znaczenia jest rodzaj nośnika energii doprowadzanej do budynku. Ustawodawcy zależy na promowaniu źródeł energii odnawialnych i obciążonych niską emisją gazów cieplarnianych. Dlatego w świadectwach energetycznych energię koocową dostarczaną do budynku przelicza się na energię pierwotną, uwzględniającą uciążliwośd nośnika dla środowiska naturalnego. Należy zwrócid uwagę, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie istnieje pojęcie klasy energetycznej budynku (jak np. dla sprzętu AGD). Energochłonnośd budynku określa konkretna wartośd energii jaką trzeba dostarczyd w ciągu roku na 1 m2 budynku, porównana z wartością obliczoną dla budynku referencyjnego. W gotowym certyfikacie przedstawia się to graficznie w postaci kolorowego „suwaka”. Powszechne stosowanie świadectw energetycznych powinno w konsekwencji spowodowad, że energochłonnośd stanie się jedną z podstawowych miar wartości budynku. h.s.k


AUDYTOR ENERGETYCZNY BIULETYN INFORMACYJNO - TECHNICZNY

Str. 2

TERMOMODERNIZACJA - CZY ZAWSZE WARTO? w latach dziewięddziesiątych i później powinni zachowad czujnośd i zdrowy rozsądek. Może ocieplanie wcale nie jest konieczne, a może w niektórych przypadkach wystarczy docieplid tylko niektóre fragmenty budynku. (Badania kamerą termowizyjną wykonane przy okazji audytu powinny pokazad miejsca zwiększonych strat ciepła, jeśli takie istnieją).

Skooczyła się wyjątkowo długa i uciążliwa w tym roku zima. Rozpoczął się sezon na prace budowlane, również te termomodernizacyjne. Na wielu budynkach w naszych miastach i osiedlach pojawiają się rusztowania lub zewnętrzne windy. Mieszkaocy cieszą się, że w przyszłym roku będą mieli cieplej i mniej trzeba będzie płacid za ogrzewanie. No właśnie – czy na pewno? Termomodernizacja w istocie ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. Obejmuje docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi klatek schodowych, zmiany w systemie grzewczym – wszystko razem, lub dowolną kombinację poszczególnych elementów.

Internetowa Księgarnia Techniczna. Najnowsze poradniki dla elektryków

Koszty takiego przedsięwzięcia są bardzo duże. Ocieplenie ścian w czteropiętrowym budynku (60 mieszkao) to wydatek rzędu 500 tys.zł. Można oczywiście zaciągnąd kredyt (na ogół banki udzielają go na 10 lat). Tylko że zmniejszone dzięki modernizacji koszty ogrzewania, plus rata kredytu wraz z odsetkami mogą stanowid kwotę znacznie przewyższającą opłaty przed remontem. I zamiast oszczędności mamy większe obciążenia każdego miesiąca. Dlatego nie warto ślepo ulegad modzie. Należy zlecid wykonanie wstępnego audytu i dokładnie przeanalizowad jego wyniki. Oczywiście w przypadku większości budynków z wielkiej płyty, lub budowanych w technologii tzw. ramy H, oszczędności w opłatach za ogrzewanie obok poprawy komfortu cieplnego będą bezsporne.

Paradoksalnie, niektóre stare budynki, murowane z solidnej cegły, mają bardzo przyzwoity współczynnik przenikania ciepła U(max). W takim wypadku, byd może, wystarczy wymiana okien na nowoczesne, o niskim współczynniku przenikania ciepła, a także modernizacja węzła cieplnego. Decyzja powinna oczywiście zapaśd po przeanalizowaniu wstępnego audytu energetycznego. Jest jeszcze jedna, niezwykle istotna rzecz, na którą koniecznie muszą zwrócid uwagę zarządcy spółdzielni lub wspólnot, czy po prostu mieszkaocy ocieplanych budynków. (Na ekipy wykonujące prace nie ma co w tym względzie liczyd). Jeśli ściana jest zagrzybiona, przemoknięta, albo co gorsza widoczne są uszkodzenia konstrukcyjne, należy najpierw, przed położeniem warstwy styropianu lub wełny mineralnej dokonad wszystkich niezbędnych napraw. Doprowadzid ścianę do prawidłowego stanu. Wydaje się to oczywiste, nie wszyscy jednak zdają się zwracad na ten fakt uwagę.

Ale już mieszkaocy domów budowanych

Idealne narzędzie dla projektanta, inspektora nadzoru, wykonawcy Czytniki tekstu z normami, ustawami, poradnikami, katalogami w wersji elektronicznej

-50%

Wszystkie potrzebne pozycje w jednej małej obudowie. Internet, odręczne notatki, schematy, zdjęcia.

RAZEM Z CZYTNIKIEM OTRZYMUJESZ NORMY SEP ZA POŁOWĘ CENY !!


AUDYTOR ENERGETYCZNY BIULETYN INFORMACYJNO - TECHNICZNY

Str. 3

Na zdjęciu nr 3 pokazano fragment ściany budynku, który w najbliższym czasie będzie ocieplany od zewnątrz. Przez ścianę, nad oknem, przechodzi odpływ wody deszczowej z balkonu znajdującego się na poddaszu. Odpływ jest wykonany wadliwie (prawdopodobnie pęknięta rura odpływowa), na ścianie widoczna jest ciemna plama zacieku. Zaczyna odpadad tynk. Położenie warstwy ocieplającej spowoduje, że budynek będzie miał ładną, czystą elewację. Jednak pod warstwą styropianu degradacja ściany będzie postępowała, zagrażając bezpieczeostwu i zdrowiu mieszkaoców. W tym wypadu zdecydowana reakcja lokatorów spowodowała wstrzymanie prac do momentu naprawy uszkodzenia. Reasumując, zalecana jest duża doza zdrowego rozsądku zarówno przy planowaniu jak i wykonywaniu prac ociepleniowych. I zawsze należy zlecid fachowcom wstępne oględziny i obliczenia bilansu energetycznego i ekonomicznego. Należy zwrócid uwagę, że ustawodawca nie wymaga od właścicieli budynków modernizacji „za wszelką cenę”. h.s.k

odnośnie: 

danych dotyczących konstrukcji budynków,

przyjmowania wewnętrznej temperatury obliczeniowej budynku,

obliczeo wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego oraz problemów wentylacji i klimatyzacji,

obliczeo zysków ciepła od promieniowania słonecznego, zysków od urządzeo elektrycznych i osób przebywających w budynkach,

systemów grzewczych,

obliczeo oszczędności kosztów energii oraz czasu zwrotu nakładów finansowych.

Krótka charakterystyka problemów audytorskich przy wykonywaniu audytów dla budynków przemysłowych. Dane dotyczące konstrukcji budynków Dane związane z konstrukcją budynków, niezbędne audytorowi to następujące informacje: 

AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

 

liczba, wymiary i usytuowanie na strony świata okien w budynku oraz ich konstrukcja umożliwiające określenie współczynnika przenikania U (W/ m2K) oraz zysków ciepła od promieniowania słonecznego,

liczba i wymiary drzwi zewnętrznych oraz ich konstrukcja, której znajomośd umożliwia określenie współczynników przenikania,

inne szczegóły konstrukcyjne przegród zewnętrznych (np. kanały kablowe w podłodze, wywietrzniki dachowe, otwory wentylacyjne i inne elementy),

wymiary (powierzchnia i kubatura) oraz przeznaczenie poszczególnych pomieszczeo w budynku wraz z ogólną charakterystyką zainstalowanych urządzeo produkcyjnych w danym pomieszczeniu.

Audyty energetyczne budynków przemysłowych – zestaw problemów i jak sobie z tym radzid . Uwagi ogólne Budynki przemysłowe to takie budynki, które są wykorzystywane przez zakłady przemysłowe różnych branż do celów produkcyjnych, ale również do prac biurowych, gdyż często w tym samym budynku oprócz urządzeo produkcyjnych są jeszcze pomieszczenia, w których pracuje załoga zarządzająca procesem produkcyjnym. Często również są to budynki, w których są wyłącznie urządzenia techniczne (pracujące lub zmagazynowane), zaś ludzie pojawiają się tam tylko sporadycznie. Przykłady takich budynków to: warsztaty, sprężarkownie, hydrofornie, magazyny części zamiennych i urządzeo technicznych, budynki kotłowni maszynowni i nastawni w obiektach energetycznych oraz wszelkie budynki zaplecza technicznego. Cel wykonywania audytów energetycznych dla takich budynków jest taki sam, jak dla wszelkich pozostałych typów budynków, a więc określenie wskaźników energetycznych zużycia energii do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ewentualnie jeszcze oświetlenia, a następnie określenie optymalnego wariantu wykonania usprawnieo mających za zadanie zmniejszenie zużycia energii na powyższe cele. W niniejszym krótkim artykule przedstawiona zostanie specyfika budynków przemysłowych, z którą musi zderzyd się audytor wykonujący odpowiedni audyt energetyczny, na podstawie którego właściciel budynku będzie podejmował decyzję o stopniu termomodernizacji budynku, czy też modernizacji systemu grzewczego. Biorąc powyższe pod uwagę przedstawiony zostanie dalej krótki wykaz problemów audytorskich

grubośd ścian zewnętrznych (i analogicznie dla stropodachu i podłogi) oraz wykaz warstw konstrukcyjnych (rodzajów materiałów) i ich grubośd, wymiary poziome i pionowe budynku,

Na tej podstawie audytor musi przyjąd do obliczeo odpowiednie współczynniki przewodzenia λ (W/mK) oraz obliczyd lub założyd (na podstawie norm lub danych technicznych) współczynniki przenikania U (W/ m2K). W praktyce bardzo trudnym problemem przy obliczeniach jak wyżej jest po prostu brak precyzyjnych danych, gdyż występują braki w dokumentacji projektowo-wykonawczej sprzed kilkudziesięciu lat, gdy budynek był budowany. Często budynki takie były już modernizowane, wówczas należy wykorzystad dokumentację projektowo-wykonawczą z okresu modernizacji, co jest już łatwiejsze, gdyż modernizacje takie były zwykle wykonywane kilkanaście lat wcześniej. Poza danymi wymienionymi wyżej, dla opracowania audytu energetycznego niezbędne są jeszcze takie dane jak: 

rodzaje i moce lamp oświetleniowych w pomieszczeniach,

rodzaje i moce istniejących grzejników w pomieszczeniach,

Nowe Pozycje w ofercie sklepu


AUDYTOR ENERGETYCZNY BIULETYN INFORMACYJNO - TECHNICZNY

Str. 4 

moce wentylatorów i klimatyzatorów oraz ogólna charakterystyka urządzeo produkcyjnych i liczba oraz średnie czasy przebywania ludzi w pomieszczeniach.

Poważnym utrudnieniem dla audytora jest często spotykana niejednolitośd konstrukcji poszczególnych części przegród zewnętrznych, a zwłaszcza podłogi, gdyż oprócz wspomnianych wyżej przykładowo kanałów kablowych zwykle mamy do czynienia z różnymi warstwami izolacji termicznej, na przykład płytek cera-

micznych lub wykładziny podłogowej itp. Taka różnorodnośd warstw komplikuje obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Biorąc pod uwagę przewidywane trudności w zdobyciu odpowiednich danych jak wyżej, właściciele budynków (zwykle firmy przemysłowe przewidujące realizację prac termomodernizacyjnych) powinni wcześniej zadbad o posiadanie stosownej dokumentacji i opisów Internetowa technicznych, umożliwiających zebranie danych jak Księgarnia Techniczna. wyżej.

Najnowsze poradniki dla elektryków

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna Na podstawie odpowiednich norm oraz ogólnych charakterystyk zainstalowanych urządzeo produkcyjnych audytor musi najpierw określid wymagane wewnętrzne temperatury w pomieszczeniach lub częściach budynku, a następnie na podstawie powierzchni pomieszczeo (części budynku) określid średnioważoną temperaturę dla całości budynku lub jego części, w zależności od przyjętej metody obliczeo strat ciepła i zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Audytor niejednokrotnie w sposób subiektywny musi decydowad o wielkości przyjętej temperatury w danym pomieszczeniu, co jest uzależnione od rodzaju zainstalowanych tam urządzeo oraz częstości i czasu przebywania w nim ludzi. Dlatego rozrzut w przyjmowaniu temperatury może byd tutaj duży: od 8 oC (pomieszczenia magazynowo-produkcyjne bez obsługi) do 24 oC (łazienki).

Wentylacja i klimatyzacja. Znajomośd wielkości strumienia wentylacyjnego jest jedną z podstawowych danych dla oceny strat ciepła, a następnie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. W przypadku takich pomieszczeo jak: klatki schodowe, kuchnie, łazienki i inne sprawa jest łatwa, gdyż są na to stosowne normy, jak przyjmowad wielkośd strumienia powietrza wentylacyjnego (m3/h), ale w przypadku budynków przemysłowych audytor ma do czynienia z różnymi nietypowymi pomieszczeniami z urządzeniami technicznymi (np. urządzenia łączności i teleinformaty-

ki), a w dodatku są to pomieszczenia o różnym stopniu wspomagania wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, gdzie nie ma odpowiedniego unormowania poza orientacyjnymi danymi z literatury i wymagao technicznych producentów wyposażenia, o którym mowa wyżej. Co należy wówczas czynid ? Otóż należy na podstawie zaleceo producentów tego wyposażenia oraz doświadczeo specjalistów od wentylacji i klimatyzacji ocenid ilośd wymian powietrza w ciągu godziny i na podstawie kubatury pomieszczenia przyjąd stosowną wielkośd strumienia powietrza wentylacyjnego. Przy takim subiektywnym podejściu rozrzut w ocenie ilości wymian powietrza na godzinę może byd bardzo duży – od ok. 0,2 (w przypadku pomieszczeo z minimalną wentylacją) do kilku wymian na godzinę (w przypadku pomieszczeo zawierających urządzenia wydzielające ciepło i nieprzyjemne zapachy, na przykład akumulatornie). Bardzo często audytor musi określid zmienioną wielkośd strumienia powietrza wentylacyjnego w wariantach po dokonanej termomodernizacji, gdyż łącznie z modernizacją budynku (w tym termomodernizacją) może ulec zmianie przeznaczenie poszczególnych pomieszczeo. Ocena wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego jest zatem najtrudniejszym i jednocześnie subiektywnym elementem oceny, chociaż niestety ma to poważny wpływ na wielkośd obliczonych strat ciepła.


AUDYTOR ENERGETYCZNY BIULETYN INFORMACYJNO - TECHNICZNY

Zyski ciepła od promieniowania słonecznego, urządzeo elektrycznych i teleinformatycznych oraz od osób przebywających w budynku. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku oceny wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego, również ocena zysków ciepła może byd tylko oceną szacunkową. Jedynie ocena zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez okna jest odpowiednio unormowana i tutaj nie ma różnic w stosunku do innych typów budynków (na przykład mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej). Natomiast z pozostałymi zyskami (tj. od urządzeo i od ludzi) są już problemy. W przypadku bowiem zysków od przebywających osób występuje problem w ocenie przeciętnej liczby tych osób. Często są to przypadkowe pobyty ludzi (na przykład czasowa obecnośd brygad remontowych) i zadaniem audytora jest właśnie ocena przeciętnej liczby osób, pozwalająca dopiero na podstawie różnych formuł i współczynników ocenid wartościowo zyski ciepła w sezonie grzewczym. W przypadku urządzeo elektrycznych i teleinformatycznych (na przykład silniki, komputery, aparatura pomiarowo-zabezpieczająca, układy telemechaniki) odpowiednie zyski należy oszacowad na podstawie średniówek dla poszczególnych kategorii urządzeo (na przykład komputerów). Po zdobyciu przez audytora odpowiedniego doświadczenia, można też oszacowad zyski ciepła od urządzeo elektrycznych oraz łączności i telemechaniki na podstawie średniówek tych zysków (na jednostkę powierzchni lub kubatury) dla podobnej grupy urządzeo. Dotyczy to zwykle pomieszczeo zapełnionych aparaturą pomiarowo-zabezpieczająca lub telemechaniką, wykonanych w zbliżonej technologii. Chociaż te wszystkie oceny mają duży element subiektywizmu, jednak lepiej jest uwzględnid w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło ten szacunek zysków, aniżeli w ogóle nie brad ich pod uwagę. Systemy grzewcze. W przypadku zwykłego budynku mieszkalnego z centralnym ogrzewaniem zasilanym z sieci ciepłowniczej audytorowi pozostaje zwykle do oceny sposób ulepszenia istniejącego systemu grzewczego (w tym wymiany grzejników na nowocześniejsze i modernizacja węzła cieplnego, ewentualnie wymiana instalacji wewnętrznej), natomiast w przypadku budynków przemysłowych mamy zwykle do czynienia z następującymi problemami:  Koniecznośd wymiany istniejącego systemu grzewczego (wodnego), zasilanego nie z sieci miejskiej c.o., lecz z pobliskiej kotłowni lub elektrociepłowni za pośrednictwem własnej sieci cieplnej. Inny wariant to własna kotłownia gazowa lub olejowa, zasilająca własną sied centralnego ogrzewania. Taka koniecznośd wymiany całości systemu grzewczego (łącznie z zewnętrzną i wewnętrzną siecią ciepłowniczą) wynika zwykle ze starości systemu grzewczego. Powstaje wówczas dylemat: czy zmodernizowad ten system, czy też zlikwidowad, a w to miejsce zainstalowad system grzewczy oparty o grzejniki elektryczne, unikając w ten sposób przede wszystkim drogiej modernizacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Po takiej decyzji powstaje wówczas kolejne pytanie: jakiego typu grzejniki elektryczne zainstalowad, tj. konwektorowe, pro-

Str. 5 miennikowe, czy akumulacyjne. Niezależnie od wybranego typu pozostaje jeszcze problem modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej (a czasem jeszcze zewnętrznej) zasilającej nowy system grzewczy. Zwłaszcza po wyborze grzejników akumulacyjnych, jako podstawowych, nie uniknie się zwykle modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej, gdyż grzejniki akumulacyjne muszą z natury rzeczy posiadad większą moc, niż konwektorowe lub promiennikowe.  Istniejący system grzewczy jest oparty o grzejniki elektryczne starego typu; często są to stare grzejniki akumulacyjne. Powstaje wówczas problem zamiany jego na system bardziej nowoczesny, ale jakiego typu (tj. akumulacyjny, konwektorowy, czy promiennikowy) to na to pytanie musi byd odpowiedź w audycie. Również tutaj może, ale nie musi wystąpid potrzeba modernizacji instalacji elektrycznej, a to zależy od tego, z jakim systemem dotychczas mieliśmy do czynienia. Na pewno jednak zwykle będzie taka potrzeba, gdy dotychczasowym systemem był system konwektorowy lub promiennikowy, a z audytu wynika, że opłacalna będzie zamiana jego na system grzewczy oparty głównie o grzejniki akumulacyjne, które z natury rzeczy czerpią energię w nocy, a nie przez całą dobę, co wymaga jak już zaznaczono wyżej większych mocy jednostkowych i silniejszej instalacji elektrycznej. Problemem praktycznym, który tutaj zwykle występuje jest sprawa doboru mocy jednostkowych grzejników dla różnych pomieszczeo. O ile w przypadku grzejników konwektorowych i promiennikowych nie będzie tutaj problemu, ponieważ grzejniki takie są produkowane zwykle o bardzo małych mocach jednostkowych (od 0,3 do 2 kW w odstępach nawet co 0,1 kW), o tyle przy zaprojektowaniu ogrzewania akumulacyjnego moce grzejników akumulacyjnych posiadają zwykle większe moce (od 1,8 kW do kilku kW). Dla małych pomieszczeo mogą to byd za duże moce i wówczas musimy dla części małych pomieszczeo zaprojektowad grzejniki pozostałych typów, tj. konwektorowe lub promiennikowe, a które, to o tym zadecydują koszty grzejników, estetyki i inne względy użytkowe. Obliczenie oszczędności kosztów oraz nakładów finansowych na przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii. W tym temacie problemem może byd nie tyle sposób obliczenia oszczędności energii, gdyż nie zależy on od typu budynku, ale problem ceny energii elektrycznej, jeśli zasilanie danego obiektu przemysłowego odbywa się od różnych dostawców, a więc po różnych cenach mocy i energii. Z takim problemem mamy do czynienia na przykład w przypadku budynków na stacjach elektroenergetycznych, gdzie układy potrzeb własnych mogą byd zasilane bezpośrednio z sieci systemowej za pomocą transformatorów potrzeb własnych lub z sieci dystrybucyjnej Zakładu Energetycznego (oczywiście po innej cenie). W takim przypadku należy liczyd oszczędności oraz czasy zwrotu nakładów dla różnych wariantów cenowych, ale z braku miejsca w tym artykule nie będzie ten temat dalej rozwijany.

Projektujesz Budujesz Nadzorujesz Poradniki Normy Przepisy


Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw AUDYT ENERGETYCZNY Ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa Tel.: 22 336 14 19 Faks: 22 336 14 25 E-mail: audyt.energetyczny@cosiw.pl

Redakcja: Hanna Świderska-Kicior Janusz Grodecki janusz.grodecki@interia.pl

HenrykGładyś

hgladys@astercity.net

Zespół Obsługi Sklepu Internetowego www.sklep.cosiw.pl Jarosław Cyrynger Jerzy Szczurowski

Wnioski ogólne. Jak widad na podstawie przedstawienia powyższych problemów, przy opracowywaniu audytu energetycznego dla budynku przemysłowego, audytor będzie miał do czynienia z szeregiem innych gatunkowo problemów, aniżeli w przypadku budynków mieszkalnych lub budynków użytku publicznego. Rozwiązywanie tych problemów ma często indywidualny charakter, specyficzny dla danego budynku i branży przemysłu, gdzie się on znajduje i dlatego niezbędne jest tutaj odpowiednie doświadczenie audytora. Istotnym problemem jest, aby w ramach każdej branży przemysłowej powstawały odpowiednie wewnętrzne Wytyczne dla sporządzania audytów energetycznych budynków w obiektach tej branży. Przykładem może byd branża elektroenergetyki zawodowej, w ramach której dla potrzeb opracowywania audytów energetycznych budynków na stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięd (o górnym napięciu 400 i 220 kV) opracowane są odpowiednie Wytyczne. Oczywiście Wytyczne takie powinny byd zgodne z odpowiednimi ogólnymi normami krajowymi i rozporządzeniami, a jedynie dodatkowo uwzględniad specyfikę danej branży. dr inż. Henryk Gładyś członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

WWW.SKLEP.COSIW.PL WWW.SEP.COM.PL

U W A G A Wypełniając formularz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w bazie adresowej firmy COSiW, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

KATEGORIE BUDYNKÓW Różne są budynki przez nas użytkowane i różne są ich potrzeby energetyczne. Prof. L. Laskowski w publikacji pt. „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku”, (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005) wyróżnia z punktu widzenia zapotrzebowania na energię, następujące kategorie budynków: - budynki substandardowe - obiekty charakteryzujące się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie wyższym niż aktualnie przyjęty w przepisach budowlanych (potencjalnie wymagające termomodernizacji). - budynek standardowy - obiekt charakteryzujący się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie określonym w aktualnych przepisach budowlanych - budynek o racjonalnej charakterystyce termoenergetycznej - obiekt charakteryzujący się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie niższym niż określony w aktualnych przepisach budowlanych, który osiąga się przy zwiększonych kosztach, lecz akceptowanych przez przeciętnie zamożnych inwestorów (z czasem budynki tej kategorii stają się budynkami standardowymi) - budynek o zminimalizowanych potrzebach cieplnych - obiekt charakteryzujący się możliwie niskim zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania, który osiąga się przy znacznych kosztach

- budynki superizolowane - obiekty charakteryzujące się możliwie dużą izolacyjnością cieplną i szczelnością obudowy („bunkry cieplne”) - budynki helioaktywne - obiekty przystosowane do wykorzystywania docierającej do budynku energii słonecznej - budynki bez ogrzewania - obiekty, w których konwencjonalne ogrzewanie jest uruchamiane tylko w czasie występowania najniższych wartości temperatury na zewnątrz budynku - budynki autarkiczne - obiekty samowystarczalne w zakresie zaopatrzenia w ciepło, nie korzystające z konwencjonalnych nieodnawialnych źródeł energii Szczególną kategorię stanowią obiekty, określane mianem budynku pasywnego. Obiekty te charakteryzują się: - zminimalizowanymi potrzebami cieplnymi dzięki bardzo dużej izolacyjności cieplnej i szczelności obudowy, przystosowaniu do wykorzystywania docierającej do budynku energii słonecznej, energooszczędnym sposobom zapewnienia ogrzewania i wentylacji - racjonalnym kosztem wzniesienia, na poziomie dostępnym bardziej wymagającym inwestorom. Zgodnie z ww. klasyfikacją budynki pasywne mają cechy budynków superizolowanych, helioaktywnych i budynków bez ogrzewania. W kolejnych wydaniach naszego biuletynu chcielibyśmy zająd się różnymi kategoriami budynków. Na początek, w następnym numerze – budynek pasywny, jako bardzo interesujący przykład oszczędności energii przy optymalizacji kosztów wzniesienia. h.s.k


W NASTĘPNYM NUMERZE - Dom energooszczędny i dom pasywny bliżej - Jakie wymogi co do przenikania ciepła muszą spełniać przegrody - rekuperacja

AUDYT ENERGETYCZNY *Pola obowiązkowe

Imię*: Nazwisko*: E-mail*:

Udostępniamy biuletyn w postaci pliku PDF do pobrania na stronie internetowej COSiW Wypełniając formularz rejestracji zapewniamy dostarczenie AUDYTU ENERGETYCZNEGO na Paostwa adres poczty elektronicznej Będę pobierał samodzielnie

Proszę o wysyłanie pliku na podany adres e-mail

AUDYT ENERGETYCZNY  

 Nic tak dobrze nie wpływa na po-prawę świadomości ekologicznej jak czynnik ekonomiczny.  Należy zlecić wykonanie wstępne-go audytu i dokł...

AUDYT ENERGETYCZNY  

 Nic tak dobrze nie wpływa na po-prawę świadomości ekologicznej jak czynnik ekonomiczny.  Należy zlecić wykonanie wstępne-go audytu i dokł...

Advertisement