Page 1

MATEMÁTICAS

4º ESO A

1ª Avaliación

1º Exame

28 – 10 – 2011

1. Nunha librería vendéronse 5 271 exemplares dun determinado libro, a 32,45 € cada un. a) Canto diñeiro se recadou na venda? Aproxima a cantidade obtida dando dúas cifras significativas. 5 271 · 32,45 = 171 043,95 ≈ 170 000 €

(0,5 p)

b) Di cal é o erro absoluto e cal o erro relativo cometidos ao facer a aproximación. Ea = 1 043,95

Er = 1 043,95 / 171 043,95 = 0,0061

(0,5 p)

2. a) Calcula, expresando o resultado en notación científica con tres cifras significativas:

 4,58  10   3,21 10   7,35 10 8

I)

9

II) 4,53  107  5,84  105  3,4  108  2,94  108

20

(0,5 p)

2  103

b) Acha o erro absoluto e o erro relativo cometidos ao facer a seguinte aproximación: 4,38765  108  4, 38  108

Ea = 4,38765 · 108 – 4,38 · 108 = 765 000

Er = 765 000/4,38765 · 108 = 0,0017

(1 p)

3. a) Clasifica os seguintes números como naturais, enteiros, racionais, irracionais e/ou reais: 5 15 ; ; 4,222...; 3 3

15 3

15 3 5 3

15 3

64

4,222...

I

6

5 15 ; ; 4,222...; 3 3

6 ; 3,010010001... 8

64

 

64; 3;

6;

6;

3 64

3

6 8

3,010010001...

64; 3;

6 ; 3,010010001... 8

(1 p)

b) Que números representan os puntos A e B ? A 2

,

B  1 2

(0,5 p)


4. a) Escribe en forma de intervalo e representa: I)

x   | x  3  3 , 3

0

1

II)  x /  2  x  5   2 , 5 

0

1

0

1

0

1

b) Escribe en forma de desigualdade e representa: I)  2 , 5   x   | 2  x  5 II)  1,     x   | x  1

-1

(1,5 p)

5. Acha coa axuda da calculadora, aproximando ata as centésimas cando sexa necesario: 4 875  69,82

a) b)

5

1200  4,13 5

c) 3 6  2,50 d)

3

27,22  9,04

(1 p)

6. Expresa como potencia de expoñente fraccionario e simplifica. Dá o resultado final en forma de raíz: 10 4

a)

b) c)

a10 a3

6

a4 3

5 3  2

 a2

a

a2

15 6 5 6 1  1 6 6 2 2 2 2  a  a  a  a  a  a a15 2 5 3 1 3 1  9  3 2  33  3 6  6 5 27 3

(1,5 p)

7. Opera e expresa o resultado en forma dunha soa potencia: a) 86 : 47 = (23)6 : (22)7 = 218 : 214 = 24 1

1

1

1  3 4  2 3  2 6   2 4  2 3  2 6   2  4 3 6  3  2 b)                         2  3  2   3   3    3   3   3    3  

(1 p)

8. Realiza as seguintes operacións: a) [92 : 35 ]-1 = [(32)2 : 35]-1 = [34 – 5]-1 = 3 1

2

1

3  2  3 4 50 4 146  3 1  2   3  1   b)     1              10    5  3  5 9 3 9 9  10 5   5  2   10  2

(1 p)

4º A(1) 1ª avaliacion 1º exame 28-10-11 (solución)  

7 5 8      E a = 4,38765 · 10 8 – 4,38 · 10 8 = 765 000 E r = 765 000/4,38765 · 10 8 = 0,0017 (1 p) 8 9 8 8 MATEMÁTICAS 4º ESO A 1ª Ava...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you