Page 1

De Zuidwester 14e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Hoornse Wijken

September 2007

In deze krant:

Rondleiding nieuwe Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis heeft inwoners van Groningen, van bewonersorganisaties, uitgenodigd voor een rondleiding door het nieuwe ziekenhuis. Op 24 april j.l. moesten we ons om 16.00 uur melden bij het Martini Ziekenhuis, bij de hoofdingang waarna wij werden doorverwezen naar de recreatiezaal waar we werden ontvangen door mevrouw Casemier (communicatie). Er werd ons een kopje koffie of thee met koek/cake aangeboden. Rond 16.15 uur heet mevrouw Casemier ons van harte welkom en geeft het woord aan de heer Schimmel (directeur Zorg). De heer Schimmel is ontzettend trots op het nieuwe gebouw en geeft het woord aan de heer Van Dijk (bouw). Aan de hand van een PowerPoint presentatie geeft de heer Van Dijk uitleg over de bouw en de indeling van het ziekenhuis. Er is een werkgroep van verpleegkundigen samengesteld die aan de hand van het programma van eisen het ziekenhuis hebben getekend. Keuze is dus gemaakt door de mensen die er mee moeten werken en niet door de top. Er werken 300 werknemers aan de bouw van het nieuwe Martini Ziekenhuis die afkomstig zijn uit 5 landen en wel: Nederland, Polen, Tsjechië, Roemenië en Duitsland. De technische installatie zijn per bouwblok ondergebracht in een centrale schacht, waardoor de omliggende vloeren vrij kunnen worden ingedeeld omdat het Martini Ziekenhuis IFDtechnieken toepast. Wat betekent IFD zult u zich afvragen, · I : Industrieel, van te voren geproduceerde monteerbare standaarden · F: Flexibel, toepasbaar voor verschillende functies · D: Demontabel, verplaatsbare onderdelen. Behalve aandacht voor de technische

componenten van de bouw, besteedt het Martini Ziekenhuis ook aandacht aan de uitstraling van het gebouw en hoe patiënten en medewerkers het gebouw beleven. Het streven is om in het nieuwe ziekenhuis een ‘Healing environment’ (stressreductie) te realiseren waarin de beleving van gebouw en omgeving centraal staat. Een samenspel van kleur, daglicht en zonlicht kan een bijdrage leveren dat een patiënt zich beter voelt en tot een versneld herstelproces leidt. Om meer raamoppervlakte te realiseren is gekozen voor blokken van 60 bij 16meter zodat er sprake is van 30% meer daglicht. De glaswand die u aan de kant van de Veenweg ziet heeft 4 functies: 1. het is geluidwerend; 2. in de zomer houdt het de warmte tegen; 3. in de winter houdt het de kou tegen; 4. je hebt veel daglicht. Op sommige plaatsen van het gebouw is een uitbouw van 2.40 bij 7.20meter als ‘lade’ toegevoegd want de maatvoering is voor desbetreffende afdeling een paar m2 te weinig. In de volksmond wordt ‘lade’ ook wel ‘pukkel’ genoemd. In het nieuwe gebouw zijn per verdieping de specialisaties die bij elkaar horen ook bij elkaar gelokaliseerd. Ambulances die bij spoedeisende hulp binnenkomen komen eerst in een speciaal verwarmde hal en van daaruit wordt je naar desbetreffende afdelingen gebracht. Met de spoedlift ga je direct naar de eerste verdieping met beeldvormende technieken (röntgenapparatuur e.d.) voor diagnose. Het binnengebied van het Martini Ziekenhuis heeft een oppervlakte van anderhalf keer een voetbalveld. In dit binnengebied wil het ziekenhuis een tuin creëren en een gebouw waar een ontmoeting rond vier thema’s samenkomen. 1e thema: Kunst & Cultuur

2e thema: Natuur (samenwerking met Natuurmonumenten) 3e thema: Sport ( samenwerken met FC Groningen) 4e thema: zingeving (internetcafé, bioscoop,e.d.) De doelgroep is: familie van patiënten, chronisch zieken (dialyse), personeel en bezoekers. Hieronder een impressie van het binnengebied. Bereikbaarheid. Zoals jullie wel hebben gezien wordt er ook een nieuwe parkeergarage gebouwd bij het Martini Ziekenhuis. De parkeergarage biedt plaats voor 1200 auto’s. Het personeel kan ook de auto hier parkeren en als ze buiten een straal van 10km wonen krijgen ze korting, dan hoeven ze maar €1,00 per dag te betalen. Het Martini Ziekenhuis wil graag beeldhouwwerken langs de weg van de parkeergarage naar de hoofdingang laten plaatsen om het wandelpad op te fleuren.

Na de rondleiding zijn we weer naar de recreatiezaal van het ziekenhuis gegaan waar we nog een hapje en een drankje konden nuttigen. Wethouder Jannie Visser (Zorg) liet weten trots te zijn op het Martini Ziekenhuis omdat zij inwoners van bewonersorganisaties uitnodigt voor een rondleiding. Groningen is de 14e gemeente die een uitnodiging heeft ontvangen. Zij is trots omdat het ziekenhuis zich gaat inleven in de positie van patiënt of cliënt.

Wij, van de wijkraad Corpus den Hoorn, willen iedereen van het Martini Ziekenhuis bedanken voor de geslaagde en indrukwekkende dag. Het was geweldig om mee te mogen maken. Wilt u meer weten over het nieuwe Martini Ziekenhuis dan kunt u dit opzoeken via: www.martiniziekenhuis.nl of via de website van: www.hoornsewijken.nl . R. de Vries H. Weening

Na de presentatie van de heer Van Dijk zijn we in groepen verdeeld en met een aantal rondleiders naar de bouwplaats gegaan. Eerst moesten we veiligheidsschoenen aan, een helm op en een fluoriderend jasje aan voordat we de bouwplaats mochten betreden. Veiligheid staat voorop.

Controle eenrichtingsverkeer in Corpus

Het blijkt dat bewoners en bouwverkeer zich uitermate slecht houden aan de gedwongen rijrichting. Dit leidt tot ergernis, overlast en mogelijk gevaarlijke situaties. Vanaf oktober gaat de politie extra controleren en daar waar nodig verbaliseren.


september 2007 - Pagina 2

De Zuidwester

STEENBERGEN FIETSEN  49,50 leverbaar in diverse kleuren

Fietsen op de eenwieler bevordert het evenwichtsgevoel en het uithoudingsvermogen en traint de conditie en de rugspieren Overwinningsplein 119 050-5261121 www.steenbergenfietsen.nl

������������������������������� ����������������������� ��� ����� ��� ������ ��� � �� �� ���� �� ���� ���� � ���� ��� ��� ������������ �� ������������ ��������� ���� ��� �������� ���� � ������ ��� ��� � ��� �� ��� �� ������� ����� ���� ������� �� ��� �� ��������� ������������ �������� �������

������������������ ��������� ������������������������� �������������������������������� ��������������� ���������������������� �����������������������������������������


september 2007 - Pagina 3

De Zuidwester

Wijkraad Corpus den Hoorn Op 4 juli is de 2e bijeenkomst geweest van het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord. Het team bestaat uit Marielle Reneman (OCSW),Ingrid Kamerling (Stiel), Marieke Zomer (Nijestee), Roelof Otten (Nijestee), Marieke Blaauw (De Huismeesters), Stein van Berkel (De Huismeesters), Ina Holtrop (ketenondersteuner MJD), Peter de Wolf (RO/EZ), Dick Baauw (wijkraad). Alle creatieve voorstellen en ideeën van bewoners en organisaties worden in dit team gewogen en beoordeeld. De komende vier jaar is hiervoor 2,1 miljoen Euro beschikbaar, de helft van de corporaties en de helft van de gemeente. Het volgende overleg van het wijkteam is op 2 oktober. De grote bewonersavond over de pro-

jecten is (in principe) op 7 november vanaf 20.00 uur. Piccardthofplas Op 28 juni was er een bijeenkomst van Natuurmonumenten in het Scandinavische dorp in Paterswolde. Thema was behoud en toekomst van de Piccardthofplas. Als buren van dit mooie natuurgebied zijn we uiteraard geïnteresseerd in de toekomst hiervan. Zie voor meer informatie op natuurmonumenten.nl > natuurgebieden > Groningen > 7 Piccardthof. Bewonersorganisaties/Gemeente Op 2 juli is er een bijeenkomst geweest in de Martiniplaza met bewonersorganisaties en het college van B&W van de gemeente Groningen. De bewonersorganisaties en de gemeente zijn al bijna twee jaar in gesprek over hoe gaan we met elkaar om, hoe regelen we de

Hoe besteden we 2,1 miljoen ? ondersteuning, wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten, hoe regelen een goede communicatie, hoe regelen we het adviesrecht en niet onbelangrijk, hoe regelen we de subsidies. Bewonersorganisaties zijn er nu samen uit. In het najaar wordt er een convenant getekend. Een samenvatting van de afspraken

Go4it knapt de wijk op! De kop is er af Op 14 juni ging het project Go4it daadwerkelijk van start in de wijken de Wijert, Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Deze middag ging een groep van 4 jongeren samen met projectmedewerker Peter Daalman aan de slag in de wijk de Wijert. Ze hebben in vier middagen zwerfvuil verwijderd en geschoffeld in bloemperken. De reactie van buurtbewoners was lovend en jongeren werden veelvuldig aangesproken op hun positieve bijdrage. De opdracht van deze klus kwam van woningcorporatie Nijestee. En verder Behalve deze klus zijn er nog een vijftal

Colofon De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Met medewerking van: Dick Baauw Jurjen Tichelaar (Sociaal Buurtbeheer). Marco Reulink (Stichting Stiel), Roberto Refos (Stichting Stiel) Ingrid Kamerling (Stichting Stiel) Mirjam Smitz (Nijestee) Druk: Banda bv., Kollum. Oplage: 2600 Redactieadres: Voor al uw vragen, op – en/of aanmerkingen kunt u terecht op het Vraag – en Antwoordpand, Postadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Kochstraat 3 Telefoon: 050 – 527 41 27 Fax: 050 – 527 13 27 e-mail: de-zuidwester@home.nl Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

zijn op PowerPoint beschikbaar bij de wijkraad. Stadsdeelprogramma 2007 Het geheel bestaat uit 136 pag. Helaas is 17 Mb te groot om per mail te versturen. Bij de Wijkraad ligt een CD met het gehele Stadsdeelprogramma. Wilt u het toch in zijn geheel lezen,

Toekomst Uiteraard blijft het hier niet bij. Er is nog een wachtlijst met enthousiaste jongeren die erg graag een zakcentje willen verdienen door zich in te zetten voor een schone, leefbare wijk. Ook de opdrachten beginnen binnen te stromen. Kortom: de jongeren in de opvallende gele T-shirts zult u in de toekomst nog regelmatig zien klussen in uw wijk! Heeft u vragen over Go4it dan kunt u altijd contact opnemen met: Anouk Wesselink, projectleider Go4it Peter Daalman, projectmedewerker Go4it 050-3138165 info@haltnoordnederland.nl

Dick Baauw Namens St. Wijkraad Corpus den Hoorn Tel: (050) 527 41 27 Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoekadres: Kochstraat 3

Wist u dat de nieuwe wijkagent in Corpus:

· ·

klussen uitgevoerd door in totaal 23 enthousiaste jongeren. De opdrachten kwamen van woningcorporatie Nijestee, woningcorporatie de Huismeesters en de gemeente Groningen, stadsdeel zuid. Wat hebben ze gedaan: • er zijn portieken van verscheidene flats in de Wijert schoongemaakt; • er is nieuw leven geblazen in de omheining van het trapveld in de Hoornse Meer; • het hek om de natuurtuin in de Hoornse Meer is hersteld; • de skatebaan in de Hoornse Meer is onkruidvrij gemaakt; • de jeu de boules baan in Corpus den Hoorn is ontruimd van afval en appels; • er is ontzettend veel zwerfvuil verwijderd en afgewaaide takken opgeruimd in de Wijert, Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer;

De wijkraad wenst u veel leesplezier.

Even voorstellen: De wijkagent · ·

• tevens is er in alle drie de wijken veel geschoffeld.

dan is een bezoekje aan de Wijkraad voldoende. Verhuizen Wijkraad Op 26 juli heeft de Wijkraad een gesprek gehad over herhuisvesting voor na de sloop van Kochstraat 3. OCSW heeft opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Voor half september moet duidelijk zijn welke locaties een optie zijn, wie daar in kunnen en hoe de kosten verdeeld worden. De ALO verhuist na de zomer 2008 naar het Zerniketerrein. De Zuidwester Mogelijk krijgt De Zuidwester, voor de 4e uitgave in december, ondersteuning van Go4it, een pool met jongeren uit Corpus.

· · · · · · ·

Marco Gaasbeek heet. hij en zijn vrouw twee dochters hebben. in Assen is opgegroeid. zijn vrouw uit Groningen komt. aan waterpolo doet. dit doet om zijn energie en agressie richting te geven. is begonnen bij de politie in Amersfoort. hij in principe 38 uur beschikbaar is. meer werkzaamheden heeft naast zijn werk in Corpus. hiervoor op de Coendersborg/ Klein Martijn heeft gewerkt. bij de M.E. heeft gediend.

We hebben afgesproken in het gebouw van de buurt- en speeltuinvereniging aan de Semmelweisstraat. Dhr. Gaasbeek arriveert tien minuten te laat, omdat hij iemand te hard over de Laan Corpus den Hoorn zag rijden; hij is toch vooral in eerste instantie politieagent, is zijn terechte verontschuldiging.

Marco Gaasbeek

We hebben het over Corpus en de vermeende overlast; die valt mee, in ieder geval vergeleken met 2,3 jaar geleden, meent hij. Er zijn minder meldingen. Hij geeft als oorzaak hiervan de wijkvernieuwing aan met als gevolg daarvan de verhuizing van veel jongeren naar andere wijken.

De buurtconciërge stelt zich voor: Het is mogelijk dat u mij al geruime tijd in de wijk hebt zien rondlopen, en dacht u: wie, en misschien wat, is dat? Welnu, ik ben Marco Reulink en sinds eind juni toegevoegd aan het team van Sociaal Buurtbeheer in Corpus. Ik ben via het project “Meedoen” van de gemeente Groningen, als vrijwilliger bij het opbouwwerk van St. Stiel in “Zuid” gestationeerd. Ik ondersteunde de opbouwwerker met eigenlijk alles waar een professional geen tijd voor heeft. Dat deed ik met veel plezier. Omdat ik vanuit Stiel al regelmatig met de buurtconciërges mee door de wijk ging, en ik het werk en de wijk zodoende leerde kennen, het werk leuk vond en bovendien WPG nog een extra kracht kon gebruiken, heb ik de overstap gemaakt. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen in het schoon, heel en veilig houden van Corpus. Verder kunt u mij altijd aanspreken voor van alles en nog wat, en kunt u bellen voor uw vragen. En wellicht kan ik ook helpen met een klusje op of rond het huis, als u dat zelf niet kunt. Ik ben te bereiken in het pand aan de Kochstraat 3, onder nummer: 0505274127. Marco Reulink


september 2007 - Pagina 4

De Zuidwester

VOORAANKONDIGEN Uitnodiging Iftarmaaltijd Ramadan vieren in Corpus den Hoorn: delen van voedsel, kennis en begrip Vrouwengroep Ster nodigt u uit om tijdens de ramadan samen te eten op 28 september vanaf 19.00 uur in BSV Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat 2. Opgave bij Allaa Al ali, 050-5261577/ 06-471129119. Kosten € 3,50. Wees op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt.

Suikerfeest Corpus den Hoorn Voor alle wijkbewoners met speciale activiteiten voor kinderen 17 oktober van 14.00-16.00 uur in BSV Corpus den Hoorn. Dit wordt georganiseerd door het jongerenwerk, sksg, Cop en vrouwengroep Ster. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eugene Hegeman 06-13198067

Informatieochtend over Loverboys Wie zijn ze? Hoe gaan ze te werk? Wat kunt u er zelf tegen doen en wat doet de MJD? Woensdag 3 oktober, 10.00-11.15, BSV Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat 2. Vrouwengroep Ster organiseert deze bijeenkomst i.s.m. Stichting MJD (Harriët Visscher: 0646495946).

Bewonersavond Corpus De komende vier jaar is 2,1 miljoen Euro extra beschikbaar voor Corpus den Hoorn. En u als bewoner bepaalt waar dit geld aan uitgegeven wordt! Kom langs en kies onder het genot van een hapje en een drankje welke ingebrachte ideeën er volgens u moeten worden uitgevoerd in uw wijk! Wanneer: 7 november, 20.00 uur Waar: in het BSV gebouw aan de Semmelweisstraat 2 Voor meer informatie of ideeën kunt u contact opnemen met de opbouwwerker Ingrid Kamerling, 06-28538653

Zaterdag 15 december 2007 is weer onze jaarlijkse kerstmarkt in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein. Op verzoek van de kerkenraad is de kerstmarkt dit jaar niet in de grote kerkzaal maar in de oude en nieuwe bijzalen. Dit betekend wel dat we iets minder kramen kunnen plaatsen en daarom is vroegtijdig aanmelden wel nodig. We hebben wel weer een goed gevuld muzikaal programma met veel zang en muziek. Ook ontbreken de oliebollen, glühwein en lekkere hapjes niet. De kerstmarkt begint om 12.00 uur en vanaf 10.30 uur kunnen de kramen ingericht worden. We verwachten wel van de kraamhouders dat ze pas beginnen met het afbreken van de kramen na 17.00 uur. Aanmelden kunt u doen bij A.B. Kooi, tel. 8504957 of 5252172 of via de mail: kooi.a.b@home.nl.

Opening Speel-o-theek Zaterdag 29 september wordt de vernieuwde Speel-otheek van Pand 13 geopend door Jacqueline Kinds om half 1 aan de kochstraat 15. Ingang aan de achterkant bij het nieuwe speelveldje. Om 13.00 uur geven twee artiesten een muziekoptreden met poppen. Daarnaast zijn er diverse kinderspelletjes en is er koffie en thee voor de ouders. Voor een klein bedrag per jaar kunt u lid worden van de speel-o-theek. Hiervoor kunt u het hele jaar door speelgoed lenen voor uw kind.

Hartelijk dank! Het Wijkevenementencomité Corpus den Hoorn wil hierbij, terwijl zij al weer volop bezig is met de Kerstmarkt 2007 op 15 december a.s., nog alle (vrijwillige) medewerkers van het afgelopen Wijkfeest hartelijk bedanken en uiteraard ook alle donateurs: De Woningcorporaties Patrimonium, Nijeste en De Huismeesters, de Huurdersverenigingen Patrimonium en Huismeesters, de Buurt- Speeltuinvereniging Corpus, de Wijkraad Corpus en Heel de Buurt. Allen heel erg bedankt en tot ziens bij de Kerstmarkt en natuurlijk bij het Wijkfeest van 2008, als het de tiende keer is dat het feest wordt georganiseerd !!!


september 2007 - Pagina 5

De Zuidwester

Hoogste punt bereikt!

Kwaliteitsverbetering eengezinswoningen

Elke keer ronden we weer een stukje verbetering af. Na de galerijflats aan de Boerhaavelaan, waren de eengezinswoningen aan de beurt. In april van dit jaar is Nijestee in het vijfde deelgebied gestart met de kwaliteitsverbetering van een aantal eengezinswoningen in een blokje waar huur- en koopwoningen door elkaar staan. Het gaat om het woonblok tussen de Galenuslaan, Kochstraat, Semmelweisstraat en Paracelsusstraat. Van 23 huurwoningen zijn de badkamer, keuken en douche geheel vernieuwd en geschilderd. Ook is er mechanische afzuiging in de woning aangebracht. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd.

bewoners de buurt over het plan worden geïnformeerd. Tweede fase van het nieuwbouwplan FLEX Nijestee is bezig met de oplevering van de eerste fase van het nieuwbouwplan FLEX. In september zijn alle woningen opgeleverd. Nu wordt nog hard gewerkt om den inrichting van de woonomgeving af te ronden. Na afronding van deze werkzaamheden is Corpus weer een fraai stukje buurt rijker. Inmiddels wordt de tweede fase rond de Hippocrateslaan e.o. verder ontwikkeld en gereed gemaakt voor de verkoop. De verkoop van deze woningen zal in het voorjaar van 2008 starten. In de tweede fase komen nog 48 grondgebonden herenhuizen in de koopsector. We hopen hiermee eind 2008 te kunnen starten met de bouw. STIP Bij het Steun- en informatiepunt (Stip) in Corpus den Hoorn aan de Kochtraat 3 kunnen alle wijkbewoners terecht met alle vragen over wonen, welzijn en zorg. Stip is een plek waar u gemakkelijk even kunt binnenlopen voor informatie. Terwijl u geniet van een kopje koffie kunt u uw vragen stellen aan de medewerkers van Stip.

gebruik hebben gemaakt, wonen tijdelijk in een wisselwoning en keren in de loop van volgend jaar terug naar hun nieuwe woning. Ook de bewoners van fase 2 met een vast huurcontract kunnen terugkeren naar een nieuwe woning in fase 1. De planvoorbereiding is afgelopen zomer afgerond en de bouwaanvraag is ingediend. Binnenkort zullen

Veel bewoners die wat ouder worden merken dat het lastiger wordt om in hun woning te wonen. Wat aanpassingen zou het wonen een stuk eenvoudiger maken. Voor dat soort vragen, maar ook voor hulp bij het invullen van formulieren, informatie over voorzieningen etc. kunt u terecht bij Stip. STIP Corpus den Hoorn Kochstraat 3 9728 KA Groningen Telefoon (050) 527 34 93 E-mail corpusdenhoorn@stipgroningen.nl Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur

De bouw van De Confiance vordert gestaag Het zal niemand ontgaan zijn. De bouw van De Confiance vordert gestaag. De laatste verdiepingsvloeren van de ‘toren’ op de hoek zijn gestort en het hoogste punt (dit is het dak van de lift van de toren) is bereikt na de bouwvak. De ‘toren’ op de hoek telt negen verdiepingen. Inmiddels zijn ook al een aantal verdiepingsvloeren van de ‘vleugels’ gestort. De galerijen van de ‘toren’ worden gemonteerd en inmiddels zijn de bouwers ook al begonnen met het metselwerk aan de gevel en het monteren van de gevelplaten. Ook is er gestart met de afbouw (de binneninrichting) van het gedeelte waar de Stichting Novo wordt gehuisvest. Een exacte opleveringsdatum is op dit moment moeilijk te bepalen. De afgelopen zomer heeft de aannemer veel last gehad van de moeilijke weersomstandigheden. De verwachting is dat de oplevering omstreeks maart 2008 plaats zal vinden. ’n Gebouw met vele gezichten en volop mogelijkheden In het gebouw De Confiance komen zowel kopers als huurders te wonen. En op de hoeken zijn twee bedrijfsruimten. Daarnaast wordt in een aparte vleugel van het gebouw (aan de zijde van de Kochstraat) Stichting Novo gehuisvest (ondersteuning, begeleiding en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking). Het wordt ook een fraai gebouw. Aan de buitenzijde heeft het een steenachtig karakter en aan de binnenzijde wordt veel hout gebruikt. Aan de zuidzijde van het gebouw komt een parkachtige tuin.

Aantal vrije sector huurwoningen Alle appartementen zijn inmiddels verkocht. Er zijn nog wel mogelijkheden om ruime appartementen (bijna 100 m2, twee slaapkamers, een ruime woonkamer en een badkamer met bad) te huren. Bij de appartementen hoort een overdekte parkeerplek in de parkeerkelder. De huurprijzen variëren van € 675,= tot € 723,= per maand. Omdat het vrije sector huurwoningen zijn, is het niet nodig om bij Woningnet ingeschreven te staan. Om voor deze woning in aanmerking te komen moet het inkomen wel minimaal € 27.500 euro (bruto per jaar) bedragen. Wilt u in aanmerking komen voor een ruim appartement in een fraai gebouw op een prima locatie, neem dan contact op met De Huismeesters (050 365 71 71). U kunt natuurlijk ook de website van De Confiance of De Huismeesters bezoeken (www.dehuismeesters.nl en www.deconfiance-groningen.nl).

Nieuwbouw eengezinswoningen De eengezinswoningen in de andere vier deelgebieden worden vanwege de technische staat en minder gelukkige situering gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huur eengezinswoningen. De eerste twee deelgebieden zijn inmiddels gesloopt. Met de nieuwbouw in dit gebied wordt eind dit jaar gestart. Alle bewoners met een vast huurcontract hebben recht op terugkeer naar een nieuwbouwwoning. Bewoners uit fase 1, die hiervan Na een korte pauze zal de wijkagent in Corpus den Hoorn, de heer Gaasbeek, een voorlichting geven over oplichting. Hij geeft tips over hoe u oplichters kunt herkennen en hoe u kunt voorkomen dat u wordt opgelicht.

Veilig wonen ‘Veilig wonen’ is een themabijeenkomst voor ouderen, georganiseerd door STIP - Steunpunt wonen, welzijn en zorg in Corpus den Hoorn - op dinsdagmiddag 2 oktober 2007. Tijdens deze bijeenkomst wordt er in samenwerking met Veiligheidszorg Groningen aandacht besteed aan veilig wonen. Er zal door de heer Feenstra van Veiligheidszorg Groningen een presentatie gehouden worden over inbraakpreventie. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden die u heeft om uw eigen woning beter te beveiligen tegen indringers van buiten. Vaak kan dit al met enkele eenvoudige en niet al te dure ingrepen. Tevens wordt er kort ingegaan op mogelijke aanpassingen om bijvoorbeeld vallen in de woning te voorkomen.

Uiteraard wordt u tijdens en na de voorlichting getrakteerd op een hapje en drankje. Na afloop van de bijeenkomst kunt u foldermateriaal over (inbraakwerende) aanpassingen in uw woning meenemen en is er nog een klein presentje namens het STIP. We zien u graag op 2 oktober! Datum: dinsdag 2 oktober 2007 Tijdstip: 15.00 tot 16.30 uur (zaal open om 14.30 uur) Lokatie: grote zaal Menno Lutterhuis Adres: Paterswoldseweg 267 Gratis entree Voor meer informatie kunt u elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur langskomen bij STIP Corpus den Hoorn aan de Kochstraat 3. Het STIP is ook telefonisch bereikbaar via (050) 527 34 93.


september 2007 - Pagina 6

De Zuidwester

Bruisende zomer voor ouderen in Groningen-Zuid er een bloemenkraam, een kraam met oud- Hollandse producten, kaartverkoop en een sieradenstand. Ook de handwerkclub van het Menno Lutter had een stand; ze hebben goede zaken gedaan. Natuurlijk was er van alles te eten en te drinken: poffertjes, zoute haring, Deense luxe en nog veel meer lekkers. Het was druk bezocht en naar schatting hebben ruim 200 bewoners de fancy-fair bezocht. Een middag waar muziek in zit Op 1 augustus werd in het Heymanscentrum een middag georganiseerd waar muziek in zat; zowel voor bewoners als mensen uit de buurt. De formatie “Forever” had een gevarieerd programma met Nederlandstalige, Engelse en Duitse liedjes. Er werden oude nummers ten gehore gebracht van o.a. Cliff Richard,

Fancy-fair 12 juli 2007 De Fancy-fair in het Menno Lutter mag zeer geslaagd worden genoemd. De fancy-fair was helaas binnen, omdat het weer het niet toeliet om buiten te zijn. Het was er achteraf niet minder gezellig om. Er waren

tal van spelletjes zoals het rad van avontuur, touwtje trekken, grabbelton, enveloppen trekken en ballen gooien. Voor de spellen werden diverse prijzen beschikbaar gesteld door de middenstand van het Overwinningsplein. Verder stonden

FEESTELIJKE OPENING MET GRATIS PROEVERIJ IN HET HEYMANSCENTRUM

Wat er schuil gaat onder deze ‘partytent’ is vooralsnog een raadsel. Dat er een verbouwing in het ‘Heymanscentrum’ plaatsvindt is velen niet ontgaan. Bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum hebben geruime tijd de toegang via de zijkant gebruikt. De begane grond heeft namelijk een ingrijpende verbouwing ondergaan, een ‘face-lift’ zoals dat tegenwoordig heet. Het restaurant en de winkel zijn geheel vernieuwd naar moderne maatstaven. Zo zijn er mooie warme kleuren gebruikt om de gezellige sfeer van de ruimtes te benadrukken, er is een knusse zithoek geplaatst met gemakkelijke fauteuils en een haard, ook is er een hoek met een leestafel en een internetcafé. Het meubilair van het restaurant is comfortabel en mooi. Na sluitingstijd van het restaurant wordt de ruimte direct omgetoverd naar een Grand Café, waar drankjes en lekkers geserveerd worden en ontspannen nog een spelletje gespeeld kan worden. In de toekomst zullen er ook kleinschalige activiteiten gaan plaatsvinden.

Waarom deze verbouwing? Het restaurant werd gewoon te klein door de toenemende groei bezoekers uit de buurt. Velen blijven na afloop graag nog even zitten napraten. De ruimte was toe aan uitbreiding en sfeerverbetering. Ook het assortiment van de winkel is verruimd.

Op zaterdag 3 november wordt het vernieuwde restaurant en Grand Café feestelijk geopend met een spectaculaire ‘Proeverij’. Vanaf 11.00 uur ’s ochtends wordt u welkom geheten met koffie en lekkers en vanaf 12.00 uur met een cocktail en kunt u gaan genieten van een breed assortiment warme en koude hapjes. U maakt kennis met gerechten die het restaurant normaliter op één van haar dagmenu’s heeft staan. Bijzonder voor het restaurant is dat het dagvers kookt en dat u zich van tevoren niet hoeft op te geven. Ook kunt u elke dag naast het dagmenu ook uit de menulijst ‘A la minute’ een eigen keuze maken. Tijdens de opening wordt een diapresentatie vertoond ‘Een dag uit de keuken’ en zijn er leuke prijzen te winnen met een quiz. De opening wordt omlijst met gezellige muziek en een verrassende activiteit.

De middag is geheel gratis.

Deze activiteiten werden met behulp van vele vrijwilligers georganiseerd in samenwerking met het STIP, de MJD, het Heymanscentrum, de Vondelflat, Maartenshof, Menno Lutter (De Borg) en de Immanuelkerk .

Familiebibliotheek Groningen Zuid september t/m november 2007

Veel mensen zongen enthousiast mee

Ouderen hoefden zich niet te vervelen de afgelopen zomer. Er was een afwisselend aanbod aan activiteiten over o.a. mantelzorg en reizen, of een muziekmiddag met een hapje en een drankje. Hieronder een korte impressie van twee van deze activiteiten.

Pat Boone en natuurlijk niet te vergeten Ede Staal. Veel mensen kenden de hits nog van vroeger en zongen enthousiast mee. Bij het nummer “Bella Italia” van Imca Marina klapte iedereen en met “Liebeskummer lohnt sich nicht, mein darling” ging de zaal echt los en was de toon gezet. De opkomst was redelijk. Zo’n vijfendertig mensen waren naar deze speciale middag gekomen. In de pauze kon men hapjes en drankjes krijgen, die door vrijwilligers werden rondgebracht. Al met al een geslaagd feest waar iedereen van genoten heeft.

Wijziging openingstijden per 1 september 2007 Per 1 september wijzigen de openingstijden voor een aantal vestigingen van de Openbare Bibliotheek Groningen. Op veler verzoek van onze leden is een aantal familiebibliotheken op een avond opengesteld. Centrale Bibliotheek 18.00 uur (i.p.v. 13.00-20.00 uur) Familiebibliotheek Beijum donderdag 17.00-20.00 uur Familiebibliotheek Zuid donderdag 17.00-20.00 uur Familiebibliotheek Hoogkerk donderdag 17.00-20.00 uur Familiebibliotheek Lewenborg maandag 17.00-20.00 uur

maandag

13.00-

(i.p.v. 14.00-17.00 uur) (i.p.v. 14.00-17.00 uur) (i.p.v. 14.00-17.00 uur) (i.p.v. 14.00-17.00 uur)

De openingstijden van de familiebibliotheken Selwerd en Vinkhuizen en de bibliotheekpunten in het Floreshuis en het Treslinghuis blijven ongewijzigd. De Jonge Jury, dat ben jij! Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan kun jij uitmaken welk nieuw boek (verschenen in 2006) de Prijs van de Jonge Jury 2008 verdient! Kijk bij de speciale tentoonstelling in de bibliotheek. Hier staan de boeken en de stemformulieren. Stemmen op je favoriete boek kan zowel via een stemformulier als op de site. Je kunt meedoen tot eind februari! www.jongejury.nl Tijd: zaterdag 3 november van 11.00 tot 15.00 uur. Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20

Wegwijs in de wijk. Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie Ambulance Brandweer Meldpunt Overlast Meldpunt Misdaad Anoniem Gemeente informatie

112 0900 - 88 44 050 - 367 47 77 050 - 367 47 77 050 - 587 58 85 0800 - 70 00 050 – 367 70 00

SOS telefonische hulpdienst Centrale Doktersdienst Ouderenhulplijn Dokterstelefoon Kindertelefoon Maatschappelijk Juridische Dienst

050 - 525 00 00 0900 - 92 29 050 - 526 07 07 050 - 312 61 61 0800 - 04 32 050 - 526 97 10

STIP Thuiszorg Stad Dierenambulance Gemeente Wijkpost O W / Buurtonderhoud Milieuafval Bibliotheek Zuid

050 - 527 24 93 050 - 524 12 41 050 - 579 19 09 050 - 367 91 11 050 - 367 89 10 050 - 367 10 00 050 - 525 50 55

Opbouwwerk (Stiel) Speeltuinvereniging Corpus WIC-Hoornsewijken (Stiel) Buurtpand Kochstraat 3 Wijkraad/Buurtconciërges NOVO Vensterschool Hoornse Wijken

06 – 285 3 653 050 - 526 72 17 050 - 527 82 76 050 - 527 41 27 050 - 527 41 27 050 - 526 58 33 050 - 526 14 42

Boeken vol geheimen! Kinderboekenweek 2007 Van 3 tot en met 13 oktober is het weer Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema Sub Rosa – boeken vol geheimen. Houd je van boeken over geheimzinnige avonturen of verhalen waarin een raadsel opgelost moet worden, kom dan naar de bibliotheek! Woensdag 3 oktober starten we om 14.00 uur met een feestmiddag. Er zijn spannende en geheimzinnige opdrachten te doen en leuke cadeautjes te winnen! Natuurlijk is er ook lekkers en zijn er kleurplaten voor de kleinsten. Voor kinderen vanaf 4 jaar zijn er poppentheatervoorstellingen. Poppentheater Rozemarijn treedt op met de voorstelling Het geheim van de kinderboerderij en Paulus en Willemijn Morssink spelen Het geheim van het betoverde kasteel. De voorstellingen duren ongeveer 45 minuten. Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek. Haal het volledige Kinderboekenweekprogramma in de bibliotheek! www.kinderboekenweek.nl Haal gratis de gelukkige klas in de bibliotheek! Na het daverende succes van Nederland Leest! in 2006 staat er dit jaar opnieuw een prachtig boek in de schijnwerpers. Nu is de eer aan De gelukkige klas van Theo Thijssen. Van 19 oktober tot en met 16 november kunt ú meediscussiëren over dit boek. Bent u lid van de bibliotheek haal het dan vanaf 19 oktober gratis in de bibliotheek . Bent u nog geen lid, dan heeft u nu een uitgelezen kans! Wacht niet te lang, want op = op! Natuurlijk zijn er in deze periode tal van activiteiten in de bibliotheek! www.nederlandleest.nl Informatie Voor de volledige programma-overzichten van de Kinderboekenweek en Nederland Leest, wijzigingen en actuele informatie kijk op onze website www.mijneigenbibliotheek.nl


september 2007 - Pagina 7

De Zuidwester

Activiteitenoverzicht Corpus najaar 2007 Activiteiten B.S.V. Corpus den Hoorn Maandag middag Biljarten Dinsdag middag Damesclub (creatief) Containerspel avond Sjoelclub Woensdag middag kinderclub Donderdag middag Sportinstuif in sporthal “de Brug”, Donderslaan 161 avond klaverjassen Vrouwengroep STER Iedere woensdagochtend, van 9 tot 11 uur in BSV Corpus den Hoorn, organiseert vrouwengroep Ster (thema)activiteiten voor vrouwen uit Corpus den Hoorn en de Wijert. Activiteitenoverzicht Ster t/m 5 december Data Activiteiten 3 oktober Voorlichting over loverboy Door mevr. Visscher, st. MJD 10 oktober Workshop gezichtsverzorging (ontharen en föhnen) 15 t/m 19 okt Herfstvakantie, geen bijeenkomst op woensdagochtend 17 oktober Suikerfeest Corpus den Hoorn 19 oktober Suikerfeest de Wijert, 15.00- 18.00 uur MFC De Wijert, P.C. Hooftlaan 1 24 oktober Evaluatie Suikerfeest 31 oktober 1ste Ontspanning door inspanning door Jasmijn gezond 7 november 2de Ontspanning door inspanning door Jasmijn gezond 14 november 3de Ontspanning door inspanning door Jasmijn gezond 21 november Dakpannen versieren 28 november 4de Ontspanning door inspanning door Jasmijn gezond 5 december Sinterklaasfeest WIC, activiteiten op het gebied van multimedia en ICT, Rooster t/m voorjaar 2007 Stiel(wijkinternetcafé) Na een lange vakantieperiode gaan we eindelijk weer van start met het WIC-Hoornsewijken. Er is een nieuw team samengesteld dat zijn best zal doen een en ander aan te bieden. Op de website: www.hoornsewijken.nl kun je kennis met de medewerkers maken. Als er leuke ideeën zijn om gebruik te maken van de ICT-voorziening of heb je iets om op de website te plaatsen? Neem dan contact op met Roberto: 06-53180788 of r.refos@stiel.nl Maandag 13.00-16.30 Volwassenen: 13 jaar en ouder Dinsdag 10.00-11.30 ICT-Instructie-ochtend MJD-Vrouwengroep Dinsdag 13.30-15.00 ICT-Instructiemiddag 15.00-16.30 Woensdag 13.30-16.30 jeugd t/m 12 jaar 17.00-18.30 Jongeren 10 t/m 20 jaar o.l.v. MJD-Jongerenwerk Donderdag 9.30-15.00 Volwassenen: 13 jaar en ouder Vrijdag: 10.00-11.30 ICT-Instructie-ochtend MJD-Vrouwengroep 13.00-16.30 Jeugd t/m 12 jaar Kinderen en jongeren Dit is de eerste miniladder van de Vensterschool Hoornsewijken. Deze ladder komt twee keer per jaar en is speciaal bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders in Corpus Den Hoorn. September - december 2007 Creatief met peuters Wat: Er komt een kunstenares en peuterleidster 4 dinsdagochtenden activiteiten doen. Wanneer: 18 september, 25 september 2 en 9 oktober) Tijd: 10.00 – 10.30u en 10.45 – 11.15u. Kosten: € 4,00 (4x) Waar: Blokkendoos en Batello Voor wie: peuters van 2-4 jaar Opgave bij Blokkendoos, Batello, Speelhoorn en Pand 13 Peutergym Wanneer: Start woensdag 7 november 09.15 – 10.00u Waar: spellokaal Semmelweisstraat Voor wie: peuters 2 – 4 jaar Kosten: € 5,00 (5x) Opmerking: maximaal 12 peuters Opgave bij Gieke Tacoma 06-10559532 Koken met peuters Wat: o.a. pepernoten, kerstkransjes en kerstbowl maken Wanneer: Start maandag 12 november 15.00 – 15.45u Waar: de Blokkendoos en Bartello Voor wie: peuters 2 – 4 jaar Kosten: € 5,00 (5x) Opgave bij Blokkendoos, Batello, Speelhoorn en Pand 13 Koffie ochtenden Pand 13. Iedere maandag en vrijdagmorgen kunnen ouders en hun kleine kinderen naar de Kochstraat 15 komen van 9 tot 11 uur. Hier kunnen de kinderen lekker spelen en de moeders onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Er worden steeds wisselende activiteiten georganiseerd zoals iemand die muziek komt maken met de ouders en kinderen, knutselactiviteiten en een keer per maand komt er iemand van de bibliotheek voorlezen. Bibliotheek in Pand 13. Op 5 oktober en 2 november komt Gea van de bibliotheek naar pand 13 om daar de peuters te gaan voorlezen. Opening Speel-o-theek. Zaterdag 29 september wordt de vernieuwde Speel-o-theek van Pand 13 geopend. Ook is er dan een open dag van het Oranjefonds in en rond pand 13 van 11 tot 15 uur Cursus “Peuter in zicht” georganiseerd door de JGZ en Pand 13. Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor ouders boeiend om te zien, maar ook wel eens lastig. Door de vele veranderingen gaat het er thuis soms stormachtig aan toe. En wat doe je als ouder als je kind een driftbui heeft? Of niet wil eten? Of niet luistert? Of andere kinderen slaat? Alle ouders van peuters komen voor dit soort vragen te staan, en zoeken naar oplossingen. Dat kun je alleen doen, maar je kunt ook meedoen aan een oudercursus, om gezamenlijk over de opvoeding van peuters te praten. In de cursus proberen we dan een antwoord te vinden dat bij jou, jouw kind en jouw situatie past. Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit: Bijeenkomst 1: Introductie, bijeenkomst 2: Steunen, bijeenkomst 3: Stimuleren, bijeenkomst 4: Sturen. De bijeenkomsten zijn op 26 oktober, 9 november, 23 november en 7 december op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur in Pand 13 (Kochstraat 15). Er is kinderopvang aanwezig. Voor informatie en opgave: Gieke Tacoma 06-10559532 Activiteitenladder Vensterschool Hoornse Wijken September t/m december 2007 Maandag Herfstknutselen wat knutselen rondom de herfst voor wie groep 1 t/m 5 wanneer start maandag 10 september van 15.30 – 16.30u (5x) kosten € 5,- (5x)

Sponge Bob Squarepants keuken wat o.a. Spongebob tosti’s maken en andere lekkere gerechten voor wie groep 3 t/m 5 wanneer start maandag 10 september van 15.30 – 17.00u (5x) kosten € 5,- (5x) Kinderkoor i.s.m. Vensterschool Stadspark voor wie groep 4 t/m 8 wanneer iedere maandagmiddag (start maandag 20 augustus) van 15.30 – 16.30u door wie dirigent Douwe Ettema waar Buurtcentrum Stadspark, Lorentzstraat 11 opmerking je kunt zo langskomen, opgeven hoeft niet! Sinterkerstknutselclub wat knutselen rondom thema`s Sinterklaas en Kerst voor wie groep 1 t/m 5 wanneer start maandag 22 oktober van 15.30 – 16.30u (8x) kosten € 5,- (8x) Sport en Spel wat allerlei leuke sport en spelletjes voor wie groep 3 t/m 5 wanneer start maandag 22 oktober van 15.30 – 16.30u kosten € 5,- (5x) Koken met Pippi wat lekkere gerechten maken i.h.k. van 100e geboortejaar van Astrid Lindgren, de schrijfster van Pippi Langkous o.a. roverssoep en spekpannenkoeken van Pippi voor wie groep 6 t/m 8 wanneer start maandag 22 oktober van 15.30 – 17.00u kosten € 5,- (8x) Dinsdag Sport en Spel wat allerlei leuke sport en spelletjes voor wie groep 1 + 2 wanneer start dinsdag 11 september van 15.30 – 16.30u kosten € 5,- (5x)

OPGAVE + BETALING Voor alle activiteiten, tenzij anders vermeld, moet u uw kind opgeven. Opgave via het opgavestrookje of per e-mail. Voor iedere activiteit geldt een minimum en maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving vindt loting of splitsing plaats. U krijgt bericht of uw kind geplaatst is. De betaling van de activiteiten moet bij de eerste bijeenkomst voldaan worden. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 6 september. De naschoolse activiteiten, tenzij anders aangegeven, beginnen om 15.30u. In de aula van de locatie Semmelweis kunnen de kinderen wachten totdat de activiteit start. Er is begeleiding aanwezig en kinderen kunnen drinken en wat lekkers krijgen. De kookactiviteiten vinden plaats in het kookcafé van BSO de Blokhut, Donderslaan 8. Voor vragen kunt u contact opnemen met Eugène Hegeman, coördinator NSA , tel: 06 – 13198067 of e-mail: e.hegeman@sksg.nl (ook voor opgave) Overige kinderactiviteiten 4 mijl (training) wat trainen voor het hardloopevenement op 14 oktober voor wie groep 6 t/m 8 wanneer training op dinsdag en donderdag om 19.00u (start week 37) opmerking er zijn nog enkele startnummers kosten € 7,50 (inclusief training) Bibliotheek Van 3 t/m 13 oktober 2007 is het Kinderboekenweek. Thema: Sub Rosa - boeken vol geheimen 3 oktober vanaf 14.00 feestmiddag in de bibliotheek! 11 oktober 16.00 uur Poppentheater Rozemarijn: voor kinderen vanaf 4 jaar. Toegangskaarten gratis af te halen, zolang de voorraad strekt! Taekwondo wat workshop Taekwondo (moderne zelfverdedigingskunst uit Korea) voor wie groep 6 t/m 8 wanneer vrijdag 7 september onder schooltijd opmerking half september start er een (naschoolse) cursus in Helpman, info volgt na de workshop

Buurt- en speeltuinvereniging Corpus den Hoorn

Harry Potter kookclub wat o.a. Zweinsteinburgers maken en heksendrankjes voor wie groep 6 t/m 8 wanneer start dinsdag 11 september van 15.30 – 17.00u kosten € 5,- (5x)

Hallo allemaal! De zomervakantie is weer voorbij en dit betekent dat de diverse clubs weer beginnen voor kinderen, tieners en jongeren. De kinderclubs worden georganiseerd door de Buurt- en speeltuinvereniging (BSV) Corpus Den Hoorn. Je kunt lid worden van deze vereniging. Per gezin kost het lidmaatschap € 10,- per jaar. Als kinderen geen lid zijn, betalen ze €0,50 per keer. De woensdagclub is weer van 14.00 tot 15.30 uur. De vrijdagclub duurt van 13.15 tot 15.00 uur. Komt u a.u.b. niet eerder, want de begeleiding is nog bezig met de voorbereiding van de activiteiten.

Sinterkerstkookclub wat lekkere dingen maken rondom thema`s Kerst en Sinterklaas voor wie groep 1 t/m 5 wanneer start dinsdag 23 oktober van 15.30 – 16.30u kosten € 5,- (8x)

Spelcontainer(werkprojecten) Iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur gratis sport en spelmateriaal lenen en gebruiken in de speeltuin van BSV Corpus den Hoorn (vanaf 1 november op dinsdag in de gymzaal aan de Semmelweisstraat). Gratis

Ontdek een museum/Foto-expositie wat bezoek aan Noorderlicht, World Press Foto en andere musea voor wie groep 6 t/m 8 wanneer start dinsdag 23 oktober van 15.30 – 17.00u kosten € 5,- (6x)

TIENERS Ook de tienerinloop en de Naschoolse Activiteiten gaan weer van start in Corpus den Hoorn. Deze worden in samenwerking met jongeren, georganiseerd door het Jongerenwerk van het MJD.

Jumpstyle wat hakken en jumpen op leuke muziek voor wie groep 3 t/m 5 start dinsdag 11 september van 15.30 – 16.30u groep 6 t/m 8 start dinsdag 23 oktober van 15.30 – 16.30u kosten € 5,- (5x)

Woensdag ijshockey wat kennismakingscursus ijshockey in Kardinge voor wie groep 5 t/m 8 wanneer start woensdag 10 oktober van 12.30 u (verzamelen) tot 15.30u kosten € 5,- (4x) of € 9,- (9x) Speel ff in een band wat samen spelen in een popband, opbouwen van apparatuur voor wie groep 6 t/m 8 wanneer start woensdag 19 september van 14.00 – 15.00u kosten € 5,- (5x) Kinderclub wat knutselen, spelletjes en gezelligheid voor wie kinderen van 4 t/m 12 jaar wanneer iedere woensdag (start 5 september) van 14.00 – 15.30u. waar BSV Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat 2 opmerking lidmaatschap vereist(slechts € 10,00 per jaar per gezin) of € 0,50 per keer iedere maand wordt het programma in de klas uitgedeeld Donderdag Kabouterkookclub wat maak samen met de kabouters lammertjespap, champignonroomsoep of een aardbeienshake voor wie groep 1 + 2 wanneer start donderdag 13 september van 15.30 – 17.00u kosten € 5,- (5x) Houtclub wat leuke werkstukken maken van hout voor wie groep 3 t/m 5 wanneer start donderdag 13 september van 15.30 -16.30u kosten € 5,- (5x) Wat wil ik later worden wat activiteiten en rondleidingen rondom beroepen voor wie groep 1 + 2 wanneer start donderdag 25 oktober van 15.30 – 16.30(17.00)u kosten € 5,- (6x) Koken met Pippi wat lekkere gerechten maken i.h.k. van 100e geboortejaar van Astrid Lindgren, de schrijfster van Pippi Langkous o.a. roverssoep en spekpannenkoeken van Pippi voor wie groep 3 t/m 5 wanneer start donderdag 25 oktober van 15.15 – 16.45u (8x) kosten € 5,- (8x) Vrijdag Kinderclub wat knutselen, spelletjes en gezelligheid voor wie kinderen uit groep 1 t/m 4 wanneer iedere vrijdag (start 7 september) van 13.15 – 15.00u. waar BSV Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat 2 opmerking lidmaatschap vereist(slechts € 10,00 per jaar per gezin) of € 0,50 per keer iedere maand wordt het programma in de klas uitgedeeld Schaken wordt jij de nieuwe Max Euwe? voor wie groep 4 t/m 8 wanneer start vrijdag 26 oktober van 15.30 – 16.30u kosten € 10, - (10x)

Elke woensdagavond van 19.00 – 20.30 is er een TIENERINLOOP voor de leeftijd 10 – 14 jaar. Van 20.30 – 22.00 is er een inloop voor de leeftijd 15 – 18 jaar. Tijdens de inloop kun je xboxen, tafelvoetballen, computeren etc. Elke donderdag- en vrijdagmiddag van 15.15 – 17.15 zijn er NASCHOOLSE ACTIVITEITEN voor de leeftijd 10 – 14 jaar. Maandelijks is er een filmmiddag en een kookmiddag. Het verdere programma is te vinden op www.hoornsewijken.nl. Tot slot organiseren we elke eerste vrijdag van de maand een DISCO!! Deze is van 19.00 – 21.00 voor de leeftijd 10 – 14 jaar en van 21.00 – 23.00 voor de leeftijd 15 – 18 jaar. Voor informatie en ideeën omtrent activiteiten, kun je altijd bellen naar Bart Luth, Jeugd- en Jongerenwerker in Corpus den Hoorn, 06-46681069 of mailen naar b.luth@mjd.nl. Wij hopen jullie allemaal een keertje te zien bij de buurt- en speeltuin vereniging Corpus Den Hoorn, Semmelweisstraat 2, 9728 NB Groningen, Telefoon gebouw 050-5267217 Ouderen Activiteiten voor 55+ wijkbewoners, door Menno Lutter, 2e halfjaar 2007 Themadiners en/of buffetten maandelijks in restaurant Plaza El Foco Bingo twee keer per maand zijn er bingo’s 1 x s’middags om 14.30 u en 1 x s’avonds om 19.00 u Ontspanningsavonden iedere maand om 19.00 uur Optreden van een koor, artiest, of toneelgroep Koffieconcerten eens per zes weken om 10.00 u in restaurant Plaza el Foco Gymnastiek/ bewegen op muziek iedere maandagmiddag van 14.30-16.00 u Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van het Menno Lutter, 050-3692137

Activiteiten in De Immanuelkerk

Overwinningsplein 1, tel: beheerder 050 8504957 5 oktober Open Podium Muzikale en vocale optredens door gemeenteleden en aanverwanten. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. 19 oktober Concert N.N.O.O.K met het Lemster Kozakkenkoor. Aanvang 20.15 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur Toegangskaarten 7 euro incl. 1 consumptie 17 november Try Out van de Groninger Brassbands. Aanvang 20.00 uur. 15 december Kerstmarkt met muzikale optredens Aanvang 12.00 uur tot 17.00 uur Deelnemers aanmelden verplicht i.v.m de kraamverdeling. 21 december Concert Muziekvereniging Patrimonium i.s.m. het Mannenkoor Da Capo uit Haren. Aanvang 20.00 uur.


september 2007 - Pagina 8

De Zuidwester

September 2007  

Wijkkrant voor Corpus den Hoorn en Hoornse Wijken

September 2007  

Wijkkrant voor Corpus den Hoorn en Hoornse Wijken

Advertisement