Page 1

Promotional Products


*VYWVYH[L +PTLUZPVU PZ V^ULK I` +PTLUZPVU *SV[OPUN 7[` 3[K

+PTLUZPVU *SV[OPUN ^HZ LZ[HISPZOLK PU   HZ H KL]LSVWLY HUKWYVK\JLYVMHWWHYLSWYVK\J[ZHUKOHZILLUZ\JJLZZM\SS` KL]LSVWPUNHUKKPZ[YPI\[PUNZWLJPÄJYHUNLZVMMHZOPVU[V [OLTHQVYYL[HPSLYZPU(\Z[YHSPHMVYV]LY`LHYZ >OPSZ[[OPZI\ZPULZZOHZJVU[PU\LK[VNYV^PUHUL^ KP]PZPVU ^HZ JYLH[LK y *VYWVYH[L +PTLUZPVUz  [V TLL[ H NYV^PUNKLTHUKMYVT[OLJVYWVYH[LZLJ[VYMVYTVYLJVZ[ LMMLJ[P]LZV\YJPUNHUKKLSP]LY`ZVS\[PVUZ

   

*VYWVYH[L+PTLUZPVUMVJ\ZPZ[VWYV]PKLWLYZVUHSPZLK ZVS\[PVUZ MVY [OL KLZPNU THU\MHJ[\YL KPZ[YPI\[PVU HUKVUNVPUNTHUHNLTLU[VMHSS*VYWVYH[L6YNHUPZH[PVU WYVK\J[ZPUJS\KPUN ‹<UPMVYT7YVNYHTZ ‹7YVTV[PVUHS7YVK\J[ZHUK4LYJOHUKPZL ‹:[H[PVUHY`HUKPU[LYUHSS`IYHUKLKWYVK\J[Z ‹.PM[HUK(JJLZZVYPLZ

(ZHUL_WLY[PUZ\WWS`JOHPUTHUHNLTLU[*VYWVYH[L+PTLUZPVUZ[V[HSZVS\[PVUZLUZ\YL[OLLMMLJPLU[Y\UUPUNVMHSS *VYWVYH[L7YVNYHTZUVTH[[LYOV^IPNVYZTHSS[OLQVI6\YJVTWYLOLUZP]LKLZPNUZHUKTHU\MHJ[\YPUNYLZV\YJLZ LUZ\YLV\YZVS\[PVUPZJVZ[LMMLJ[P]LHZ^LSSHZTLL[PUNWYVQLJ[ULLKZ*VYWVYH[L+PTLUZPVUVMMLYZHOPNOS`WLYZVUHSPZLK ZVS\[PVUMVY[OLKLZPNUTHU\MHJ[\YLKPZ[YPI\[PVUHUKVUNVPUNTHUHNLTLU[VM*SPLU[ZYLX\PYLTLU[Z *VYWVYH[L+PTLUZPVUPZJVTTP[[LK[VTLL[PUN[OLL_WLJ[H[PVUZHUKULLKZVMP[ZJSPLU[ZHUK^OLYLWYHJ[PJHSL_JLLKPUN [OVZLL_WLJ[H[PVUZ >P[O H ZLY]PJL PUK\Z[Y` MVJ\Z HUK L_[LUZP]L THUHNLTLU[ L_WLY[PZL *VYWVYH[L +PTLUZPVU THU\MHJ[\YLZ HUK VY\[PSPaLZZ\WWS`WHY[ULYZ[VKPZ[YPI\[LH^PKL]HYPL[`VMWYVK\J[[`WLZ6\YJSPLU[IHZLPZKP]LYZLPUJS\KPUNYL[HPS0; THU\MHJ[\YPUNHUK[OLSLPZ\YLPUK\Z[Y` -\Y[OLYTVYL *VYWVYH[L +PTLUZPVU OHZ H Z[YVUN ZLUZL VM \UKLYZ[HUKPUN VM P[Z JSPLU[xZ YLX\PYLTLU[Z 0[ L_WLUKZ JVUZPKLYHISL[PTLHUKM\UKZ[VLUZ\YL[OH[P[JVU[PU\LZ[VKL]LSVWHUKPKLU[PM`^P[O[OLTHYRL[ULLKZ6\YJVTTP[TLU[ PZ[VTLL[PUN[OLL_WLJ[H[PVUZHUKULLKZVMV\YJSPLU[Z[OYV\NOPUUV]H[P]LKLZPNUWYVQLJ[THUHNLTLU[X\HSP[`HUK KPZ[YPI\[PVUHUKJVU[PU\V\ZPTWYV]LTLU[^OPSZ[Z[YP]PUN[VYLK\JLJVZ[ZHUKHZ[YVUNKLZPYL[VHJOPL]L>VYSKxZ)LZ[ 7YHJ[PJL

2L`MLH[\YLZVMV\YWYVWVZHSHYL! ‹/PNOS`L_WLYPLUJLKZ[HMMH[HSSSL]LSZ ‹;OLHIPSP[`[VKL]LSVWHUKPTWSLTLU[JSPLU[ZWLJPÄJZVS\[PVUZ ‹*VZ[LMMLJ[P]LWYVWVZHSZ[OH[SLH]LZUV[OPUNV\[ ‹(KOLYLUJL[VX\HSP[`WYVJLK\YLZ[OH[LUZ\YLZWYVK\J[N\HYHU[LLHUKVU[PTLKLSP]LY` ‹;OLHIPSP[`[VPTWSLTLU[SHYNLZTHSSZJHSLJVU[YHJ[THUHNLTLU[


L

O G O


28


LOGO

LOGO


LOGO

LOG

O

LOG

O


LOG

O LOGO


XCW0301-001A


61


XCE0103-026A


XCE0104-013A


LO G O LO G O


XCE 0 2 0 4 -0 2 3 A

XCE 0 2 0 4 -0 2 4 A

XCE 0 2 0 4 -0 2 5 A


XCD0508-001A


LO G

O


C h ip


^^^JVYWVYH[LKPTLUZPVUJVTH\

Promotional Products Catalogue  

Promotional Products Catalogue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you